PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A."

Transkrypt

1 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE III. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY V. STRUKTURA AKCJONARIATU VI. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJETEGO RAPORTEM VII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE VIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE VIII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE IX. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI X. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKÓW, dnia 5 sierpnia 2013 roku 1

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce raport za II kwartał 2013 roku. Jednocześnie pragnę poinformować, że pierwsze półrocze 2013 roku okazało się najlepszym w historii PÓŁNOC Nieruchomości pod względem osiągniętych wyników finansowych. Pragnę podkreślić, że osiągając tak dobre wyniki, Spółki wchodzące w skład Grupy PÓŁNOC Nieruchomości doskonale poradziły sobie w warunkach spowalniającej gospodarki, realizując swoje cele w niepewnej sytuacji rynkowej. Rekordowe wyniki to efekt kontynuowania przez Grupę PÓŁNOC Nieruchomości w pierwszym półroczu 2013 roku intensywnych działań reklamowych i promocyjnych, prowadzących do zwiększenia grupy nowych klientów, poszerzenia zakresu oferty w postaci gotowej, kompleksowej i sprawdzonej oferty obsługi nieruchomości (cross selling), w której poszczególne spółki prowadzą działalność operacyjną na poszczególnych zdywersyfikowanych obszarach, co pozwala na większe wykorzystanie posiadanych zasobów, doświadczenia, wiedzy oraz ułatwia podążanie za trendami i zmieniającym się rynkiem. W ujęciu półrocznym Grupa PÓŁNOC Nieruchomości odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o tys. zł (zwiększenie o 76%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku. Zaprezentowane dane finansowe Grupy PÓŁNOC Nieruchomości (po dwóch kwartałach 2013 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie tys. PLN, miesięcznie średnio 603 tys. PLN oraz EBIDTA po dwóch kwartałach 2013 r. na poziomie 709 tys. PLN, miesięcznie średnio 118 tys. PLN) wskazują na stale utrzymujące się, pozytywne tendencje wzrostowe oraz potwierdzają prawidłowość przyjętej strategii działania, między innymi przejmowania funkcjonujących już przedsiębiorstw, skutkującej efektywnym poszerzaniem zakresu działalności w obrębie branży oraz zwiększaniem bazy klientów, w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na profesjonalne usługi wysokiej jakości. Grupa PÓŁNOC Nieruchomości buduje w ten sposób silną i stabilną pozycję na rozdrobnionym rynku nieruchomości, stając się zaufanym i wziętym partnerem. Jestem przekonany, że efektem przedstawionych powyżej działań, będzie zwiększenie poziomu zysków generowanych przez Spółkę w następnych latach, co pozwoli nam na dalszy rozwój i poszerzenie obszaru działania. Nasze konsekwentne działania z pewnością wpłyną na rozwój wszystkich segmentów prowadzonej przez Spółkę działalności, co z kolei powinno się pozytywnie przełożyć się na wycenę rynkową Spółki, czego sobie i Państwu życzę. Z poważaniem, Piotr Sumara Prezes Zarządu Północ Nieruchomości S.A. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.2

3 II. WPROWADZENIE Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Spółka) przedkłada raport z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2013 roku. Niniejszy raport został sporządzony na podstawie 5 ust. 1,3, 5.1. i 5.2. oraz zgodnie z ust Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Raport okresowy zawiera dane jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości (Grupa)za drugi kwartał 2013 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U r. Nr 152, poz 1223 z późn. zm.). Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych. III. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA SIEDZIBA ADRES SIEDZIBY PÓŁNOC Nieruchomości Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Kraków ul. Balicka 35, Kraków TELEFON / FAX +48 prefix ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA NIP REGON SYMBOL PKD 68.31Z SĄD REJESTROWY , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 ORGANY SPÓŁKI ZARZĄD Piotr Sumara - Prezes Zarządu Magdalena Sumara - Członek Zarządu Łukasz Pięta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński - Członek Rady Nadzorczej RADA NADZORCZA Łukasz Kozak Paweł Sroga Marcin Zadęcki - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.3

4 IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY Główne segmenty działalności GRUPY PÓŁNOC Nieruchomości: 1. Organizator sieci PÓŁNOC Nieruchomości 2. Kompleksowe doradztwo w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży/wynajmu nieruchomości 3. Zarządzanie i administracja nieruchomościami 4. Inwestycje w nieruchomości i wynajem własnych powierzchni komercyjnych 5. Udziały w firmach z branży nieruchomości Schemat nr 1 Doradztwo w obrocie nieruchomościami, analityka rynku nieruchomości Prowadzenie sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wynajem własnych powierzchni oraz inwestycje w nieruchomości Źródło: Spółka V. SKŁAD STRUKTURA AKCJONARIATU PÓŁNOC Nieruchomości S.A. JEDNOSTKA DOMUNUJĄCA Tabela nr 1 SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Źródło: Spółka Struktura akcjonariatu według najlepszej wiedzy Zarządu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na WZA oraz posiadane przez Spółkę akcje własne. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.4

5 LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 34,91% ,00 38,51% 2 Konrad Sumara ,00 32,60% ,00 36,75% 3 Akcje Własne ,00 0,39% ,00 0,30% 4 Pozostali Akcjonariusze ,00 32,09% ,00 24,43% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Wykres nr 1 Struktura Akcjonariatu Źródło: Spółka Źródło: Spółka VI. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU ZAMKNIĘTEGO Na ostatni dzień okresu objętego raportem w skład grupy PÓŁNOC Nieruchomości wchodziły 2 podmioty. 1. PROSPECTOR Sp. z o.o. - dane podmiotu powiązanego Tabela nr 2 NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY PROSPECTOR Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LEGNICA, ul. Piastowska 20 A ODDZIAŁ KRAKÓW, ul. Balicka 35 TELEFON / FAX TEL , FAX ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA NIP Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.5

6 REGON SYMBOL PKD SĄD REJESTROWY Z KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy PROSPECTOR Sp. z o.o. (PROSPECTOR) podmiot całkowicie zależny - od dnia 7 stycznia 2008 roku z PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie województw małopolskiego i dolnośląskiego. Podstawową działalnością firmy jest : zarządzanie nieruchomościami doradztwo w obrocie nieruchomościami Tabela nr 3 Nazwa podmiotu Siedziba Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r. Prospector Sp. z o.o Legnica ul. Piastowska nr 20a ,01 100% , ,54 2. ARAMUS Investments Sp. z o.o. dane podmiotu powiązanego Tabela nr 4 NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA ARAMUS INVESTMENTS Sp z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY KRAKÓW ul. Balicka 35 TELEFON / FAX tel , , ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA NIP REGON SYMBOL PKD SĄD REJESTROWY 6820 Z KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ARAMUS Investments Sp. z o.o. (ARAMUS) podmiot całkowicie zależny od dnia 11 września 2012 roku z PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. Podstawową działalnością firmy jest : wynajem własnych powierzchni komercyjnych inwestycje na rynku nieruchomości Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.6

7 Tabela nr 5 Nazwa podmiotu Aramus Investments Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,50 100% , ,68 VII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Konsolidacja sporządzonego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2013 roku objęła spółkę PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oraz spółki zależne PROSPECTOR Sp. z o.o. oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. której udziały zostały nabyte 11 września 2012 roku. Dane porównywalne za drugi kwartał 2012 roku obejmują spółkę PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oraz spółkę zależną Prospector Sp. z o.o. Lp Wybrane dane finansowe skonsolidowane Stan na Stan na ( w zł) ( w zł) 1 Kapitał własny , ,89 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,36 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,55 5 Zobowiązania długoterminowe , ,00 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,80 7 Środki trwałe , ,74 8 Towary , ,62 Lp Wybrane dane finansowe skonsolidowane 2Q2013 2Q Q Q2012 ( w zł) ( w zł) ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,72 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , , , ,50 Zysk/ strata na działalności 3 operacyjnej , , , ,35 4 EBITDA , , , ,03 5 Zysk/ starta brutto , , , ,58 6 Zysk/ strata netto , , , ,58 7 Amortyzacja , , , ,68 VIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.7

8 Lp Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na Stan na ( w zł) ( w zł) 1 Kapitał własny , ,61 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,19 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,45 5 Zobowiązania długoterminowe , ,00 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 7 Środki trwałe , ,58 8 Towary , ,62 Lp Wybrane dane finansowe 2Q2013 2Q Q Q2012 ( w zł) ( w zł) ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,69 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , , , ,30 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej ,26 929, , ,89 4 EBITDA , , , ,97 5 Zysk/ starta brutto , , , ,35 6 Zysk/ strata netto , , , ,35 7 Amortyzacja , , , ,08 IX. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE a. GRUPA PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Grupa Północ Nieruchomości w II kwartale 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. PLN i były one wyższe o 507 tys. PLN w porównaniu z II kwartałem 2012 roku. Stanowi to znaczny 70% wzrost. Zwiększenie sprzedaży Grupy wynika między innymi z ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danych finansowych przejętej we wrześniu 2012 roku spółki ARAMUS Inwestments Sp.z o.o. Dzięki transakcji nabycia 100% udziałów spółki ARAMUS, Grupa wzmocniła pozycję na rynku nieruchomości, na którym od dłuższego czasu działa z sukcesami, a dodatkowo zakup pozwolił na mocniejsze zaistnienie w segmencie wynajmu własnych powierzchni komercyjnych. Konsolidacja wyników finansowych rozpoczęła się 1 października 2012 roku. W II kwartale 2013 roku zysk na sprzedaży wyniósł 117 tys. PLN i był wyższy o 136 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynika to z kontynuowania przez Grupę PÓŁNOC Nieruchomości w pierwszym półroczu 2013 roku intensywnych działań reklamowych i promocyjnych, prowadzących do zwiększenia grupy nowych klientów, poszerzenia zakresu oferty w postaci gotowej, kompleksowej i sprawdzonej oferty obsługi nieruchomości (cross selling), w której Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.8

9 poszczególne spółki prowadzą działalność operacyjną na poszczególnych zdywersyfikowanych obszarach, co pozwala na większe wykorzystanie posiadanych zasobów, doświadczenia, wiedzy oraz ułatwia podążanie za trendami i zmieniającym się rynkiem. W ujęciu półrocznym Grupa PÓŁNOC Nieruchomości odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o tys. PLN (zwiększenie o 76%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku. Zaprezentowane dane finansowe Grupy Północ Nieruchomości ( po dwóch kwartałach 2013r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie tys. PLN, miesięcznie średnio 603 tys. PLN oraz EBIDTA po dwóch kwartałach 2013r. na poziomie 709 tys. PLN, miesięcznie średnio 118 tys. PLN) wskazują na stale utrzymujące się, pozytywne tendencje wzrostowe oraz potwierdzają prawidłowość przyjętej strategii działania, między innymi przejmowania funkcjonujących przedsiębiorstw, skutkującej efektywnym poszerzaniem zakresu działalności w obrębie branży oraz zwiększaniem bazy klientów, w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na profesjonalne usługi wysokiej jakości. Grupa Północ Nieruchomości buduje w ten sposób silną i stabilną pozycję na rozdrobnionym rynku nieruchomości, stając się zaufanym i wziętym partnerem. Wykazana w bilansie dodatnia wartość firmy z konsolidacji podlega amortyzacji, która znacząco wpływała na zysk. Odpis amortyzacyjny od wartości firmy powstałej w związku z nabyciem 100% udziałów Prospector Sp. z o.o. oraz Aramus Investments Sp. z o.o. jest zaliczany do kosztów pozycja odpis wartości firmy. Z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej Aramus Investments Sp. z o.o., na dzień 28 czerwca 2013 r. zostało podpisane porozumienie i Konrad Sumara, Piotr Sumara oraz Stanisław Sumara są wierzycielami Spółki w łącznej kwocie ,44 PLN, a Spółka Platinum Properties Investments Fund Sp. z o.o. jest wierzycielem Spółki w kwocie ,56 PLN (z tytułu sprzedaży udziałów spółki Aramus Investments sp. z o.o.) b. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w drugim kwartale 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 547 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. 88% osiągniętych przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody ze sprzedaży usług, w tym w szczególności przychody z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przychody z opłat licencyjnych. W samym drugim kwartale 2013 roku Sieć Północ Nieruchomości SA pośredniczyła przy obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 55 mln PLN co oznacza wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym pierwszym półroczu Sieć pośredniczyła przy obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 103 mln PLN, co stanowi o dynamice wzrostu o 23 % rok do roku. Stałe, systematyczne powiększanie wartości obsługiwanych nieruchomości generuje stały wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży. W drugim kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 60 tys. PLN. W analizowanym okresie Spółka nie dokonywała nabyć nieruchomości klasyfikowanych jako towary handlowe. Na koniec drugiego kwartału Spółka była w posiadaniu nieruchomości o łącznej wartości księgowej dokonywała nabyć tys. PLN, w tym środki trwałe 303 tys. PLN i towary handlowe tys PLN. Stabilnemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży, w drugim kwartale 2013 roku, towarzyszył wzrost zysku ze sprzedaży o 145 tys PLN, wzrost zysku na poziomie EBIDTA o 94% oraz wzrost zysku netto o 192%. Po dwóch kwartałach 2013 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie tys. PLN, co oznacza wzrost o 63% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 65% przychodów ze sprzedaży ogółem stanowiły przychody ze sprzedaży nieruchomości, stanowiących towary handlowe Spółki. Zauważalnej dynamice wzrostu przychodów po dwóch kwartałach 2013 roku, towarzyszyła znaczna dynamika wzrostu na wszystkich poziomach działalności. Zysk ze sprzedaży wyniósł 382 tys. PLN co stanowi wzrost o 1137% w stosunku do drugiego kwartału 2012 roku. Zysk na poziomie EBIDTA wyniósł 451 tys. PLN, co oznacza wzrost o 193% rok do roku a zysk netto na poziomie 299 tys. PLN wzrósł o 151% w stosunku do drugiego kwartału 2012 roku. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.9

10 X. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ramach działalności inwestycyjnej Grupa koncentruje działania również na komercjalizacji własnych powierzchni oraz na poprawię efektywności ich wykorzystania, a także na wyszukiwaniu kamienic i ich rewitalizacji z zamiarem sprzedania na części, nieruchomości komercyjnych i gruntów w szczególności w Krakowie i Warszawie. W związku z realizacją tej strategii, w drugim kwartale 2013 roku spółka zależna ARAMUS nabyła położoną w Krakowie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym do rewitalizacji. Zakładany projekt inwestycyjny związany z nabytą nieruchomością realizowany będzie w okresie do 12 miesięcy, a maksymalna wartość projektu w opinii Zarządu Spółki nie powinna przekroczyć kwoty 2 mln PLN. Kolejnym działaniem było podpisanie w dniu 3 kwietnia 2013 roku, umowy inwestycyjnej dotyczącej przejęcia przez Morizon S.A. spółki Media Nieruchomości S.A., która jest właścicielem serwisu branży nieruchomości, nportal.pl. W wyniku zawarcia umowy przyrzeczonej MORIZON S.A. stał się właścicielem 100% akcji przejętej spółki Media Nieruchomości S.A. Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej, jest zobowiązanie na warunkach określonych w Umowie, wskazanych Akcjonariuszy do przeniesienia na Morizon S.A. prawa własności Akcji Media Nieruchomości, tytułem aportu, w zamian za nowo utworzone akcje w Podwyższonym Kapitale Morizon S.A. ARAMUS Investments Sp. z o.o. podmiot zależny PÓŁNOC Nieruchomości S.A. przeniósł na Morizon prawo własności Media Nieruchomości S.A. 200 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,, o wartości nominalnej jednej akcji 1 PLN, o łącznej wartości nominalnej 200 tys. PLN, oraz 80 tys. akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 1 PLN, o łącznej wartości nominalnej 80 tys. PLN, tytułem aportu w zamian za objęcie akcji zwykłych serii C w podwyższonym Kapitale Morizon S.A. Dzięki realizacji Umowy Inwestycyjnej Aramus Investments Sp. z o.o. podmiot zależny PÓŁNOC Nieruchomości S.A. stał się akcjonariuszem grupy Morizon S.A. Celem Grupy na 2013 rok, jest dalsza rozbudowa ogólnopolskiej Sieci o kolejne placówki franchisingowe. W pierwszym kwartale 2013 roku, otwarta została placówka w Zabrzu. Otwierając w drugim analizowanym kwartale 2013 roku placówkę w Katowicach, Spółka umocniła swoją pozycję na terenie województwa górnośląskiego. W analizowanym okresie Spółka prowadziła rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem biur nieruchomości pod marką PÓŁNOC Nieruchomości min. na terenie województwa małopolskiego, górnośląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Z dwoma podmiotami podpisane zostały umowy na otwarcie placówek w Katowicach i Konstancinie-Jeziornej. Na dzień sporządzenia raportu w ramach Sieci funkcjonuje 40 placówek. W ramach Grupy w Spółce zależnej PROSPECTOR prowadzone są działania na pozyskanie do zarządzania kolejnych wspólnot mieszkaniowych i obiektów komercyjnych na terenie Krakowa oraz Legnicy. Na koniec drugiego kwartału spółka zarządzała 201 budynkami, obsługując łącznie 151 tys. m2 powierzchni użytkowej. W porównaniu do 2012 roku powierzchnia zarządzana wzrosła o 2,67%. Wzrostowi temu towarzyszyło zwiększenie jednostkowej powierzchni zarządzanej, co ma korzystny wpływ na koszty obsługi zarządzanej powierzchni, a tym samym na zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej. W celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do Klienta, spółka PROSPECTOR w drugim kwartale 2013 roku, dokonała modyfikacji korporacyjnej strony internetowej nadając jej nową szatę graficzną, ale także wprowadzając nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie obsługi strony jak również poprawiając funkcjonalność strony umożliwiającą jej lepsze pozycjonowanie. Rozwojowi prowadzonej przez podmiot zależny PROSPECTOR działalności służy także wprowadzanie innowacji i wdrożenie w analizowanym okresie nowej części programu THB dla mieszkańców: e-strefa mieszkańca. THB e-strefa Mieszkańca umożliwia swobodną, dwustronną wymianę informacji, przez co wzmacnia więź i relacje biznesowe z Klientem THB e-strefa Mieszkańca to program informatyczny, który na nowo definiuje relacje biznesowe z Klientem. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, za pośrednictwem protokołu SSL, który wyklucza możliwość Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.10

11 nieautoryzowanego dostępu do danych ponieważ każdy Klient otrzymuje osobisty, unikalny identyfikator i hasło - Ma możliwość obejrzenia tylko swoich danych. Jego celem jest usługa prezentowania w Internecie danych pochodzących z podstawowych programów THB: Opłaty/Czynsze, Woda. Wspomaga komunikację pracowników Firmy z Klientem. Główne funkcje THB e-strefa Mieszkańca: to podgląd własnej kartoteki finansowej, zgłaszanie zmian, np. stanu liczników, zgłaszanie awarii itp. W drugim kwartale bieżącego roku, podmiot zależny PROSPECTOR dokonał także zmiany logotypu. Nowy logotyp powstał z potrzeby unowocześnienia formy przekazu kierowanego przez PROSPECTOR na rynek, przez co podmiot zależny pragnie podkreślić zmiany i dynamiczny rozwój, dokonane na przestrzeni dziesięciu lat istnienia. Wprowadzenie prostej czcionki w połączeniu z ekspresyjną grafiką wyróżni logotyp spośród innych logotypów funkcjonujących na rynku zarządzania nieruchomościami. Pozwoli także Klientom postrzegać PROSPECTOR jako organizację dużą, nowoczesną i nastawioną na sukces. - Jak co roku Grupa znalazła się w gronie 56 spółek giełdowych, które zostały zakwalifikowane do II etapu szóstej edycji konkursu Złota Strona Emitenta. W I etapie konkursu oceniano strony internetowe 854 polskich i zagranicznych spółek giełdowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. - Grupa zaznaczyła swój udział w tegorocznej edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Wydarzenie, które zostało zaplanowane na dni 3-7 czerwca 2013 roku, miało na celu umożliwić spotkanie środowisk akademickich z biznesem oraz ułatwić podjęcie owocnej współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami. Zadaniem festiwalu było także promowanie transferu technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości, a także przekazanie zainteresowanym konkretnej wiedzy na ten temat. Główny organizator imprezy, którym było województwo małopolskie, zaprosił do udziału w wydarzeniu m.in. uczelnie wyższe działające na terenie Małopolski, instytuty badawcze oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, a wśród nich Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Adresaci festiwalu to przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz studenci i pracownicy naukowi uczelni wyższych. To dla nich, w wybranych miastach Małopolski, przygotowane zostały wydarzenia poświęcone innowacjom i przedsiębiorczości konferencje, szkolenia oraz warsztaty, które sprzyjają prowadzeniu żywiołowych dyskusji. Jednym z wydarzeń wchodzących w skład Małopolskiego Festiwalu Innowacji była konferencja pt. "Franchising jako pomysł na firmę". Odbyła się ona w dniu 3 czerwca w krakowskiej siedzibie Google. Jednym z prelegentów występujących podczas spotkania był Piotr Sumara, Prezes Zarządu PÓŁNOC Nieruchomości SA. Zaprezentował on drogę rozwoju prowadzonej przez siebie firmy i jednocześnie podzielił się ze słuchaczami cennymi wskazówkami, jak wykorzystać franchising, aby przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa - Grupa nawiązała również współpracę z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach podjętej współpracy, oferty zatrudnienia w placówkach PÓŁNOC Nieruchomości oraz oferta współpracy z Siecią na zasadach franchisingu zostały opublikowane na stronie Biura Karier. Wyższa Szkoła Biznesu we współpracy z Bielsko-Częstochowsko-Katowickim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzi studia podyplomowe na kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, które chciałyby pracować w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami, zmienić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętej dziedziny gospodarowania nieruchomościami. Współpraca z WSB jest efektem zaproszenia, które sieć PÓŁNOC Nieruchomości skierowała do uczelni posiadających w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spółka planuje podjęcie współpracy na podobnych zasadach również z innymi polskimi uczelniami. Nawiązana współpraca, pomoże absolwentom Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej znaleźć zatrudnienie zgodne z posiadanym wykształceniem, a Spółce ułatwi pozyskiwanie wykształconej kierunkowo kadry. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.11

12 XI. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Grupa PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie przekazywała dotychczas do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2013, wobec czego nie przekazuje się do publicznej wiadomości stanowiska Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na 2013 rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki. Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2013 roku str.12

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.01.2013r do 31.03.2013r. SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2009r do 30.09.2009r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Kraków 14 lutego 2014 r.

Kraków 14 lutego 2014 r. Kraków 14 lutego 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI ZA 4 KWARTAŁ 2013 ROKU Agenda Struktura organizacji Główne segmenty działalności grupy Sieć PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie aktywami,

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres r r. IV kwartał 2012 r.

Raport Kwartalny za okres r r. IV kwartał 2012 r. Raport Kwartalny za okres 01.10.2012 r. - 31.12.2012 r. IV kwartał 2012 r. SPC Group S.A. 01-302 Warszawa ul. Połczyńska 82 www.spcsa.pl Warszawa, 14.02.2013 r. Spis treści: 1. Informacje o spółce: 1.1

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nier

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nier Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kraków 14 listopada 2013r.

Kraków 14 listopada 2013r. Kraków 14 listopada 2013r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI ZA3KWARTAŁ2013ROKU Agenda Główne segmenty działalności Grupy Północ Nieruchomości Sieć Północ nieruchomości, pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A.

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A. 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ S.A. Informacje podstawowe o jednostce dominującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Firma: Forma prawna: Siedziba: Kraj siedziby: Adres: PCZ Spółka Akcyjna spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Skład Grupy Kapitałowej........2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław 50-25 Gliniana 65/13 Telefon:

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Warszawa, 14.05.2013 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport okresowy z siedzibą w Krakowie Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony został przez spółkę JR INVEST S.A. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2013 r. 01 stycznia 2013 r. 31 marca 2013 r. str. 1

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2013 r. 01 stycznia 2013 r. 31 marca 2013 r. str. 1 DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2013 r. 01 stycznia 2013 r. 31 marca 2013 r. str. 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o spółce...3 1.1. Dane Spółki...3 1.2. Zarząd...3 1.3. Rada Nadzorcza...3 1.4. Akcjonariat...4

Bardziej szczegółowo

Raport III kwartał 2012 roku

Raport III kwartał 2012 roku Raport III kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Biuro: Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl www: kancelariamedius.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Grupa Kapitałowa Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we iu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., dnia 2 czerwca 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Skonsoliwany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU Racibórz, 14.02.2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2009

Raport za IV kwartał 2009 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2009 ROKU od dnia 01.10.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku Dąbrowa Górnicza, 15.02.2010 Raport kwartalny zawiera: 1. Informacje o Spółce 2. Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia do dnia roku

VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia do dnia roku VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia 01.01.2013 do dnia 31.03.2013 roku 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Emitencie - Viatron SA... 3 2. Komentarz Zarządu Viatron

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo