I Pełnomocnictwa. 1. brak dokumentu; 2. pełnomocnictwo ogólne; 3. brak opłaty skarbowej; 4. zakres pełnomocnictwa; 5. substytucje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Pełnomocnictwa. 1. brak dokumentu; 2. pełnomocnictwo ogólne; 3. brak opłaty skarbowej; 4. zakres pełnomocnictwa; 5. substytucje"

Transkrypt

1 CEDZYNA

2 I Pełnomocnictwa 1. brak dokumentu; 2. pełnomocnictwo ogólne; 3. brak opłaty skarbowej; 4. zakres pełnomocnictwa; 5. substytucje PEŁNOMOCNICTWO SUBSTYTUCYJNE Ja niŝej podpisany XXXXXX - rzecznik patentowy, zam. w XXXXX, przy ul. XXXXXXXXXXX, na podstawie udzielonych ml pełnomocnictw z prawem substytucji, ustanawiam niniejszym rzeczników patentowych XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mymi zastępcami - we wszelkich podjętych podczas mego uczestnictwa w sprawach - przed Urzędem Patentowym RP, Sądami Administracyjnymi wszystkich instancji ncji oraz przed EPO I WIPO Jednocześnie proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji w sprawach, dla których niniejsza substytucja została udzielona, na dotychczasowy adres XXXXXXXXXXXXX; XXX;

3 II Zawieszenie postępowania Negocjacje uniewaŝnienie prawa III Potwierdzanie umów (kserokopie) IV Alkohole na rzecz dealerów Z : wyroby alkoholowe

4 Z : napoje alkoholowe, wina, wina importowane z Hiszpanii Z R : wyroby alkoholowe pochodzące z Meksyku

5 V Nazwy zawodów; Z Nazwa znaku: TAKSATOR 41: organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie wyceny nieruchomości 42: usługi w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomości, kosztorysowania, projektowania, zastępstwa inwestycyjnego, regulowania stanów prawnych, usług geodezyjnych, doradztwa technicznobudowlanego, oprawiania i laminowania dokumentów, usług kserograficznych, prowadzenia sprzedaŝy wydawnictw z zakresu świadczonych usług oraz doradztwa ekonomiczno-finansowego Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia {Dz.U.2004 Nr 265, poz.2644}, które weszło w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2005 r. niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego.

6 VI Nazwy roślin; POLAN 29: owoce konserwowane, owoce w syropie pasteryzowane, kompoty, warzywa konserwowane, warzywa kiszone, warzywa pasteryzowane, sałatki warzywne, pikle warzywne, grzyby konserwowane 30: musztarda 32: napoje owocowe 39: przewóz rzeczy transportem samochodowym, konfekcjonowanie towarów, w, magazynowanie towarów

7 VII Podróbki znaków Z : wyroby perfumeryjne w tym: perfumy, wody toaletowe, woda lawendowa, woda kolońska, dezodoranty do uŝytku osobistego Z : kosmetyki

8 VIII Wykazy towarów 1. Nieprawidłowe tłumaczenia z obcych języków, np. flying boards przetłumaczono jako tablice fruwające; Z- XXXXX 09: baterie i akumulatory i ich części i elementy, jak równieŝ ich wyposaŝeniew W odpowiedzi na postanowienie Urzędu Patentowego z dnia XXXXXXXXX poniŝej zamieszczamy poprawiony wykaz towarów: Klasy 09, 16 i 42: Komputery; sprzęt i oprogramowanie komputerowe; oprogramowanie w zakresie zautomatyzowania moŝliwości informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym oraz porównywania środowiska technologii informatycznych i polityki biznesowej; adaptery do komputerów; części i urządzenia peryferyjne do komputerów; pamięci komputerowe; interfejsy do komputerów; sprzęt do przetwarzania danych; drukarki; rki; obwody scalone; obwody drukowane; dyski magnetyczne; napędy dysków; dyski kompaktowe; ktowe; taśmy magnetyczne; magnetofony; maszyny liczące; kalkulatory kieszonkowe; owe; kasy sklepowe; faksy; gry wideo; ekrany wideo; magnetowidy; taśmy wideo; programy komputerowe; podręczniki dokumentacyjne i instruktaŝowe zapisane na maszynowo o odczytywalnych mediach i związane z komputerami lub programami komputerowymi 09

9 Materiały instruktaŝowe i edukacyjne; dokumentacja i publikacje związane z komputerami lub programami komputerowymi; podręczniki; publikacje e drukowane; ksiąŝki; magazyny; periodyki; gazety; materiały drukowane mianowicie icie ksiąŝki, broszury, magazyny, publikacje prasowe, podręczniki instruktaŝowe, prezentacje na piśmie i materiały edukacyjne w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego 16 Usługi z zakresu programowania komputerowego; usługi komputerowe; ; projektowanie, instalacja, uaktualnianie i konserwacja programów komputerowych; wypoŝyczanie czasu dostępu do serwerów baz komputerowych; usługi dotyczące technicznych nych badań projektowych w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego; konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego; analizy systemów w komputerowych; doradztwo i konsulting w zakresie uŝywania Internetu; wypoŝyczanie komputerów i oprogramowania komputerowego; usługi związane z zapewnieniem dostępu do komputerów zarządzającym biznesem; usługi prawne; badania naukowe e i przemysłowe 42

10 2. Wielokrotne wyjaśnianie wykazu towarów; W odpowiedzi na Pani postanowienie z dnia XXXXXX w sprawie usterek ek w wykazie towarów wskazanych w w/w postanowieniu, które wystąpiły w naszym zgłoszeniu Z-XXXXX we wskazanej klasie 41, informuje i wyjaśniam, Ŝe ujęte w tej klasie e gry hazardowe obejmować winny pojęcia: - obsługa salonów gier, kasyn, klubów nocnych natomiast - wyposaŝenie i uŝytkowanie sal gier - winno być w klasie 28 i za tą nieścisłość przepraszam. Wnioskujemy, zatem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy y XXXXXX, Z-Z XXXXX według wyjaśnionych zmian. 35: tworzenie sieci placówek handlowych pod wspólnym znakiem handlowym, 36:wynajmowanie powierzchni handlowej (nieruchomości), zarządzanie i administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo dla podmiotów otów pośrednio związanych z dekoracjami pomieszczeń, jak architekci, firmy wykonujące w remonty pomieszczeń, agencji nieruchomości, firm sprzątających itp. 42:stylizacja i wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów technicznych, dekoracja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz oraz doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii do tej dekoracji, doradztwo budowlane w zakresie dekoracji wnętrz 3. Brak podziału na klasy towarowe; 4. Telefoniczne uzgadnianie drobnych poprawek w wykazach towarów;

11 IX Listy zgody (wytyczne Urzędu Patentowego na stronie internetowej) towej) W odpowiedzi na pismo Urzędu Patentowego RP z dnia XXXXXXXX, XXXXX, w sprawie przeszkód do rejestracji znaku XXXXXX zgłoszonego do rejestracji r za numerem Z - XXXXXXX wnosimy o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia a prawa ochronnego. Prośbę motywujemy koniecznością uzyskania od XXXXXX Sp.. z o.o. pisemnego potwierdzenia zgody na uŝywanie i uzyskanie ochrony z rejestracji dla znaku XXXXXXXX.

12 X Wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy 1. Uzasadnienie; Niniejszym wobec wygaszenia warunkowej decyzji o udzieleniu ochrony dla znaku towarowego XXXXXXXXXXX, zgłoszonego do rejestracji racji za numerem Z - XXXXXXX, przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, składam wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o rejestracji znaku. Niniejszym wobec decyzji o wygaszeniu decyzji o nadaniu aniu prawa ochronnego dla znaku towarowego XXXXXXXXXXXX, zgłoszonego do rejestracji za numerem Z-XXXXXX,, składam wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie decyzji o wygaszeniu ochrony i wpisanie znaku do rejestrów znaków towarowych. W imieniu uprawnionego wnoszę o: - uchylenie decyzji odmawiającej przedłuŝenia prawa ochronnego na znak towarowy nr rej. R-XXXXXXX; - ponowne rozpatrzenie sprawy o przedłuŝenie ochrony znaku towarowego wego XXXXXX, nr rej. R-XXXXXX; - przedłuŝenie ochrony znaku towarowego XXXXXX, nr rej. R-XXXXXX

13 2. Podpis; 3. Dokonanie czynności; 4. Pełnomocnictwo; 5. Uzasadnienie merytoryczne; Uzasadnienie 1.Urząd Patentowy RP (,Urząd ) decyzją z dnia XXXXXXXXXX. odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy XXXXXXXXXX nr XXXXX w części dotyczącej usług w klasie 35: organizacja i promocja sprzedaŝy hurtowej i detalicznej artykułów spoŝywczych. Urząd, cytując jako podstawę prawną art. 132 ust. 2 pkt.. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej ( Ustawa ), przeciwstawił przedmiotowemu owemu znakowi znak XXXXXXXX nr XXXXXXX obejmujący następujące produkty spoŝywcze w klasach 29, 30 i 32: chrupki jabłkowe, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, jogurt, marmolady, napoje mleczne lub z przewagą mleka, galaretki owocowe, soki warzywne do przyrządzania potraw, Ŝelatyna do Ŝywności; preparaty aromatyczne do Ŝywności, aromaty do ciast inne niŝ olejki aromatyczne, aromaty inne niŝ olejki o aromatyczne, budynie, ciastka, ciasto w proszku, esencje do artykułów Ŝywnościowych, lody spoŝywcze, lody spoŝywcze w proszku, aromaty do napojów, słodziki i naturalne; lemoniady, syropy do lemoniad, woda mineralna, pastylki do

14 napojów musujących, proszki do napojów musujących, esencje do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, nektary owocowe, napoje z soków owocowych, soki owocowe, wyciągi z owoców bezalkoholowe, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje), woda stołowa, woda gazowana. 2. W ocenie Zgłaszającego, Urząd niewłaściwie ocenił podobieństwo o towarów i usług oraz niebezpieczeństwo konfuzji i, w konsekwencji, niesłusznie odmówił ł udzielenia prawa ochronnego przedmiotowemu znakowi w zakresie organizacji i promocji ocji sprzedaŝy hurtowej i detalicznej artykułów spoŝywczych. 3. Znak cytowany obejmuje szeroko pojęte artykuły spoŝywcze. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe przedmiotem działalności właściciela znaku cytowanego jest produkcja lub sprzedaŝ produktów spoŝywczych. Z kolei nasz Mocodawca świadczy pod znakiem XXXXXX sklepom detalicznym i hurtowniom specjalistyczne usługi marketingowe w zakresie promocji sprzedaŝy produktów spoŝywczych oraz organizacji sprzedaŝy produktów spoŝywczych.

15 XI Zgłaszanie znaków konkurencyjnych dot. znaku towarowego zgłoszonego za nr Z XXXXXXXX W odpowiedzi na pismo Urzędu Patentowego RP z dnia XXXXXXXX. XX. Dotyczące zgłoszenia znaku towarowego XXXX za nr Z-XXXXXX,, przedkładam wykaz towarów z wyeliminowanymi spornymi towarami w celu wykluczenia kolizji ze znakiem wcześniejszym. Z- XXXXXXX R-XXXXXX Z- XXXXXX Wykaz towarow i/lub usług: Wykaz towarow i/lub uslug: 23: nici 23: przędza bawełniana, wełniana, jedwabna i z tworzyw sztucznych, kordonek, nici 26: zamki z błyskawiczne, frędzle, guziki, haftki, igły, lamówka do ubrań, blaszki z miki, hafty, artykuły pasmanteryjne, sprzączki do ubrań i obuwia, sznury, sznurowadła, taśmy, koronki, zatrzaski, rzepy

16 XII Zmiana istoty znaku 1. Propozycja nie umieszczania w zgłaszanym znaku towarowym formy y organizacyjnej spółki; 2. Elementy kolizyjne; 3. Nazwy miast i inne oznaczenia; XIII Decyzja o odmowie udzielenia prawa (brak rezygnacji) XIV Nowe świadectwo ochronne Zwracam się z prośbą o nadzwyczajne potraktowanie niniejszego, o dokonanie zmiany na Świadectwie Ochronnym w zakresie nazwy uprawnionego do prawa p ochronnego jak wyŝej, w zakresie podmiotu uprawnionego z osoby fizycznej na Sp. z O.O., stosownie do wniosku z dn. XXXXXXX, nadanego najpierw telefaksem, o sygn. akt w Kancelarii jak wyŝej. W uzasadnieniu podaję, ze Spółka z opóźnieniem wniosła opłatę urzędową za dokonanie zmian w rejestrze, jednakŝe bardzo jej zaleŝy na prawidłowej wej nazwie podmiotu uprawnionego, gdyŝ prawo do znaku towarowego pan XXXXXXXXX X wniósł aportem do Spółki. Obecnie Kancelaria otrzymała Świadectwo Ochronne wystawione na osobę fizyczna z uwagi na co proszę o specjalne i pozytywne potraktowanie e niniejszego wniosku.

17 XV PrzedłuŜanie terminów (art.242 pwp) W wykonaniu wezwania UP RP z dnia XXXXXXXX r. data doręczenia XXXXXXXXX, wnoszę o: przedłuŝenia terminu na zajęcie stanowiska. PowyŜsze uzasadniam tym, Ŝe według uzyskanej informacji, Państwo P XXXXXXXX wyjechali całą rodziną do XXXXX dwa lata temu. Pomimo przekazanej przez matkę Pani XXXXXXXXX prośby o kontakt, do dnia dzisiejszego nie uzyskałem kontaktu z stronami umowy. W związku z powyŝszym, wnoszę jak wyŝej. W związku z pismem Urzędu Patentowego RP z dnia XXXXXXXXXXX w sprawie przedmiotowego znaku towarowego, uprzejmie informuję, Ŝe nasz Mocodawca w najbliŝszych dniach przedstawi stanowisko w sprawie. Nasz Mocodawca rozwaŝa obecnie ograniczenie wykazu towarów dla zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego w zakresie uznanym przez Urząd za kolizyjny. Nie N oznacza to jednakŝe, Ŝe nasz Mocodawca zgadza się ze wstępną oceną zdolności rejestrowejr przedmiotowego znaku towarowego dokonaną przez Urząd Patentowy RP. Powodem powyŝszego jest wyłącznie obawa o przedłuŝenie się postępowania. owania.

18 XVI Ubieganie się o udostępnianie dokumentów przez osoby trzecie z powołaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej XVII Znaki informacyjno opisowe Z Z przysmaki podlaskie Z filet morelowy Z standard Z PRODUCENT FARB NR 1 W POLSCE Z EXTRA ŚWIEśUTKIE

19 XVIII Dostarczanie materiałów dowodowych w sprawie XIX Postępowanie w sprawach rejestracji międzynarodowych Wstępne odmowy ze względu na brak regulaminu W odniesieniu do wszystkich wymienionych niŝej rodzajów rejestracji międzynarodowych wyznaczonych na Polskę wymagane jest, zgodnie z przepisami ustawy y Prawo własności przemysłowej, określenie w regulaminie zasad uŝywania znaków. Regulamin powinien być przekazany do Urzędu Patentowego RP bezpośrednio przez zgłaszającego zającego / zgłaszających 1, poniewaŝ Biuro Międzynarodowe nie przyjmuje tego o rodzaju dokumentów, wymaganych jedynie przez Urzędy krajów wyznaczonych Brak przekazania regulaminu jest podstawa do wstępnej odmowy uznania rejestracji międzynarodowej / inne powody odmowy I. Informacja o tego rodzaju wymogu w Polsce była opublikowana przez z Biuro Międzynarodowe dnia 5 października 2004 r. /Avis/ no 21/2004!. Znaki towarowe rejestrowane w trybie Porozumienia / Protokołu / Madryckiego zgodnie z Zasadą 9 (4)(a)(x) Wspólnego Regulaminu Wykonawczego, mogą być zgłaszane jako:

20 - wspólny znak towarowy / fr. marque collective / ang.. collective mark 1, - znak towarowy warancyjny / marque de garantie / garantee mark / np. IR , lub - znak towarowy kontrolny / marque de certification / certification mark / np. IR i tego rodzaju określenia, przewidziane w formularzach zgłoszeń międzynarodowych, podane są w notyfikacjach rejestracji międzynarodowych, m a takŝe jako: - wspólne prawo ochronne / według art. 122 pwp / bez zaznaczania tego w notyfikacji przy wymienianiu kilku podmiotów dokonujących jednego zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji międzynarodowej, poniewaŝ taka moŝliwość jest przewidziana w Zasadzie 8 Wspólnego Regulaminu / Wielość zgłaszających!. XX Znaki towarowe a oznaczenia geograficzne XXI Dokumentacja zgłoszeniowa 1. Akt notarialny; KRS; 2. Umowy; 3. Zmiana siedziby i adresu; 4 Prawidłowo sporządzone regulaminy; 5. Prawidłowo przedstawienie znaku towarowego;

21 Dziękuję bardzo za uwagę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo