Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne."

Transkrypt

1 Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych b) PKO BP - Kredyt inwestorski NOWY DOM wynajem c) Bank Pocztowy Zamieszkaj i Spłacaj 4. Obligacje przychodowe BGK 5. Środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny na lata (oś priorytetowa nr 5 i nr 6) II. Termomodernizacja i remonty 1. Fundusze celowe a) premia termomodernizacyjna b) premia remontowa 2. Kredyty inwestycyjne 3. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 4. Źródła lokalne - pożyczki z Miasta/programy wspierające działania WM III. Rekomendacja I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkao chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nie wymaga stosowania zamówieo publicznych. Gminy otrzymują wsparcie na realizacje przedsięwzięd polegających na tworzeniu lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych, mieszkao chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (lokali komunalnych)* * pod warunkiem powiększenia zasobu lokali socjalnych lub mieszkao chronionych o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali komunalnych. Realizację ww. lokali gmina może prowadzid sama, albo za pośrednictwem TBS. Poziom % wsparcia w finansowaniu przedsięwzięcia (do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się gruntu) przedstawia tabela poniżej: 1

2 Przedsięwzięcie Lokale socjalne Mieszkania chronione Lokale komunalne Inwestor Rodzaj inwestycji gmina TBS gmina, powiat, TBS gmina TBS budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku remont lub przebudowa budynku lub jego części zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części kupno lokalu mieszkalnego, lub budynku mieszkalnego kupno i remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 30% 40% 2 30% 1 40% 2 30% 40% 40% 50% 2 40% 1 50% 2 40% 50% 40% 50% 2 40% 1 50% 2 40% 50% 30% x 30% 1 x 30% x 30% x 30% 1 x 30% x 1. także organizacje pożytku publicznego 2. także związek międzygminny Realizacja przez TBS Finansowego wparcia udziela się, jeśli budynek położony jest lub ma powstad na nieruchomości stanowiącej własnośd lub będącej w użytkowaniu wieczystym gminy lub TBS realizującego inwestycje przy wsparciu gminy. Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia: Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek gminy jest wykonanie świadczenia na rzecz TBS (tzn. przekazanie środków finansowych, z których TBS finansuje budowę, np. jeśli wniosek o finansowe wsparcie był na 40% to gmina przekazuje min. 80% kosztów budowy, pozostałe 20% stanowi udział TBS proporcje te mogą ulec zmianie w zależności od ustaleo pomiędzy TBS i gminą) wynikającego z umowy pomiędzy gminą a TBS; zakooczenie inwestycji i rozliczenie przez TBS. Warunki dodatkowe: zawarcie przez gminę umowy z TBS przewidującej: udział gminy w kosztach, prawo gminy do najmu lokali, w tym z prawem do podnajmowania bez zgody TBS, W przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali komunalnych, gmina, która otrzymała finansowe wsparcie dodatkowo przedkłada do BGK, w 2

3 terminie 6 miesięcy od dnia zakooczenia realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie potwierdzające wydzielenie z mieszkaniowego zasobu gminy lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu, do dnia wydzielenia tych lokali, dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali. Uwagi koocowe: Finansowe wsparcie jest bezzwrotne. Wniosek składa gmina. Realizacja przez Gminę Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia: w przypadku inwestycji polegającej na budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów inwestycji. Przekazanie kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora następuje po udokumentowaniu wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu 2. Inicjatywy wspólnotowe Inicjatywa Jessica Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Założeniem Inicjatywy JESSICA jest dystrybuowanie części środków pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. Inicjatywa ta została skierowana odrębnie dla Szczecioskiego Obszaru Metropolitarnego, dla którego zarządzającym FROM jest Bank WBK BZ oraz odrębnie dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego, dla którego zarządzającym FROM jest Bank Ochrony Środowiska. Brak konieczności stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. Stanowisko UE w sprawie Mieszkalnictwa EFRR nie obejmuje wsparciem budowy nowych domów lub rozbudowy domów już istniejących. W praktyce przepisy art. 7 ust. 1a, 2 i 2a rozporządzenia EFRR mają zastosowanie wyłącznie do istniejących budynków mieszkalnych. Przepisy te przyjęto w celu polepszenia jakości życia mieszkaoców i charakterystyki energetycznej istniejących zasobów mieszkaniowych oraz niepodejmowania działao wspierających budowę nowych domów lub rozbudowy powierzchni mieszkalnych domów już istniejących. Uwagi koocowe: Zgodnie ze wstępnym stanowiskiem WBK BZ istnieje możliwośd wsparcia finansowego budowy nowych mieszkao, ale tylko wyłącznie w miejscu rozebranych w trakcie procesu inwestycyjnego budynków mieszkalnych. WBK BZ jest w trakcie wyjaśniania możliwości preferencyjnego wsparcia w tym zakresie. W naszej ocenie mało prawdopodobnym jest uzyskanie stanowiska pozytywnego dla takiego wsparcia. 3. Kredyt komercyjny Koniecznośd stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. 3

4 a. BGK - Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych Przeznaczenie kredytu: Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych może byd przeznaczony na: a) realizację inwestycji mieszkaniowych na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, miejsc postojowych i garaży, ale tylko w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej, b) zakup budynku/ów z lokalami mieszkalnymi lub/i użytkowymi w celu dokooczenia budowy, ich remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne, z przeznaczeniem na wynajem, c) refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, poniesionych nie wcześniej niż 2 lata od daty rozpoczęcia inwestycji, d) refinansowanie zakupu działki/ek budowlanej/ych, zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty rozpoczęcia inwestycji. Udział własny Wysokośd minimalnego poziomu wkładu własnego Kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji wynosi 50%. Wkład własny musi byd wniesiony przez Kredytobiorcę przed zaangażowaniem środków Banku. Okres kredytowania Do 30 lat liczonych od dnia podpisania umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu. Oprocentowanie Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę Banku ustalaną indywidualnie. Ocena Przy czynszu w wysokości 4% wo nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 50% kosztów, chyba, że spłata nastąpi z innych źródeł. Dla czynszu w wysokości 4% wo możliwa jest spłata kredytu w wysokości około 30% kosztów. b. PKO BP - Kredyt inwestorski NOWY DOM wynajem Przeznaczenie kredytu: a) realizacja inwestycji mieszkaniowych, b) refinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych, c) pokrycie kosztów nabycia prawa do nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową, d) nabycie pomieszczeo lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne, e) spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele, o których mowa w ppkt a-d., pod warunkiem, że zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie przeznaczone przez odbiorcę na wynajem, pod warunkiem, że zrealizowana inwestycja lub nabyta nieruchomośd zostanie przeznaczona przez odbiorcę, o którym mowa w pkt a na wynajem, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej także na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Udział własny Możliwośd finansowania do 100% kosztów inwestycji - np. przebudowa budynku. Okres kredytowania 4

5 Uzależniony od celu kredytowania oraz od źródeł spłaty kredytu, jednakże nie dłużej niż 300 miesięcy (25 lat ) od dnia zawarcia umowy. Oprocentowanie Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę Banku ustalaną indywidualnie. Ocena Przy czynszu w wysokości 4% wo nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 50% kosztów, chyba, że spłata nastąpi z innych źródeł. Dla czynszu w wysokości 4% wo możliwa jest spłata kredytu w wysokości około 30% kosztów. c. Bank Pocztowy - "ZAMIESZKAJ I SPŁACAJ" Przeznaczenie Mieszkania na wynajem z możliwością wykupu na własnośd. Okres kredytowania: do 25 lat Udział własny: 30 % brutto (rozumiany jako wartośd nieruchomości, poniesione nakłady własne np. zakup projektu, partycypacja osób wynajmujących mieszkania). Oprocentowanie: oparte o stawkę WIBOR 1M lub 3M powiększoną o marżę Banku. Źródło spłaty kredytu: wpłaty czynszowe osób mieszkających w kredytowanym budynku oraz inne źródła np. pochodzące z wynajmu powierzchni użytkowych przez TBS. Inne: Możliwośd bezciężarowego wyłączenia hipoteki mieszkao wcześniej wykupywanych. Ocena Przy czynszu w wysokości 4% wo nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 50% kosztów, chyba, że spłata nastąpi z innych źródeł. Dla czynszu w wysokości 4% wo możliwa jest spłata kredytu w wysokości około 30% kosztów. Podsumowanie: Na przykładzie inwestycji zrealizowanej z udziałem preferencyjnych środków kredytowych z BGK (kredyt KFM/PIB), przy udziale kredytu w wysokości 70% kosztów i czynszu najmu w maksymalnej wysokości 4% wo, możliwa jest wysokośd spłaty kredytu w kwocie zł/mcznie. Dla kredytu komercyjnego, przy udziale kredytu w wysokości 50% kosztów, miesięczna spłata kredytu wynosiłaby zł czyli około dwa razy więcej. Dla kredytu komercyjnego, przy udziale kredytu w wysokości 70% kosztów (analogiczne jak dla kredytu z KFM/PIB), miesięczna spłata kredytu wynosiłaby zł czyli około trzy razy więcej. 5

6 4. Obligacje przychodowe BGK. Brak konieczności stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. W ramach instrumentów finansowania przedsięwzięd inwestycyjno budowlanych istnieje możliwośd emisji obligacji przychodowych emitowanych przez BGK. Emitentem obligacji może byd JST lub TBS. Minimalna emisja obligacji dla 30% kosztów inwestycji wynosi 4 mln zł. Oznacza to, że inwestycja musiałaby byd na poziomie około 13,5 mln zł, a wkład własny Spółki około 5,5 mln zł, przy 30% partycypacji. W umowie trójstronnej pomiędzy TBS em, gminą i BGK przewiduje się podniesienie czynszu, jeśli wskaźnik pokrycia kosztów jest niższy od 1. Aktualnie nie ma możliwości prawnej podniesienia wysokości czynszu ponad 4% wo. Miasto w ramach podpisanej umowy trójstronnej zobowiązane będzie udzielid Spółce wsparcia w formie pieniężnej, jeśli wskaźnik pokrycia kosztów jest niższy od 1. Koszty obsługi obligacji (WIBOR 6M + 1,5-3%) przy max marży będą wyższe od oferowanych na rynku kredytów komercyjnych. Maksymalny udział obligacji w finansowaniu inwestycji przy maksymalnym czynszu w wysokości 4% wo będzie wynosił około 30%. Emisja obligacji przez TBS będzie możliwa po dokonaniu odpowiednich zapisów w wieloletnim planie finansowym miasta. 5. Środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny na lata (oś priorytetowa nr 5 i nr 6) Nie wymagają stosowania Prawa Zamówieo Publicznych W ramach środków postawionych do dyspozycji potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata znalazły się środki przeznaczone na poprawę stanu budynków i budowli (przebudowę, rozbudowę) znajdujących się na obszarze, który został włączony przez gminy do Lokalnych Programów Rewitalizacji. Główną ideą prześwietlającą wykorzystaniu powyższych środków był kompleksowy proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, tak by poprawid zarówno fizyczny stan budynków i budowli, ale przede wszystkim stworzyd warunki do poprawy życia społecznego, kreowania pozytywnych postaw społecznych, pobudzania aktywności społecznej i gospodarczej, zwiększenia warunków bezpieczeostwa, a poprzez to podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności. Beneficjentem tych środków mogą byd między innymi jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jak również spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, i TBS-y. Poziom dofinansowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego jest uzależniony od faktu występowania pomocy publicznej w projekcie. Jeżeli takowa pomoc występuje maksymalny poziom dofinansowania wynosi 40%, w przeciwnym wypadku 50% wielkości kosztów kwalifikowanych. 6

7 W okresie programowania środki w ramach RPO są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji. Podczas realizacji projektu, można ubiegad się o wypłatę zaliczki w wysokości do 70% całkowitej kwoty dofinansowania, co jednocześnie umożliwia zaciągnięcie mniejszych zobowiązao kredytowych przez Beneficjenta. Pozostała częśd dotacji jest wypłacana w formie refundacji wydatków. W chwili obecnej trwa realizacja projektów, które zostały pozytywnie ocenione na podstawie wniosków złożonych w 2011 roku. Aktualny harmonogram konkursów na rok 2012 nie przewiduje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na tego typu projekty. Środki dotacyjne w ramach programowania na lata zostały już rozdysponowane. W kolejnym okresie budżetowania Unii Europejskiej na lata mogą pojawid się nowe formy wsparcia udzielane prawdopodobnie już na nowych zasadach. Nieoficjalnie prognozuje się zastąpienie wsparcia w formie dotacji bezzwrotnych poprzez wsparcie preferencyjnymi pożyczkami. Niezbędnym jest bieżące monitorowanie projektowanych zmian i analizowanie możliwości pozyskania dofinansowania na projekty spełniające wymagania EFRR. II. Termomodernizacje i remonty 1. Fundusz Termomodernizacji i Remontów - Fundusze celowe Wybór kredytodawcy następuje z zachowaniem przepisów Prawa Zamówieo Publicznych (o ile wynika to przepisów ogólnych, czyli np. dla WM - nie, dla budynków publicznych - tak) PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA przysługuje z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, na spłatę części kredytu, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi jeden z 4 celów określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Premię termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własnośd jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadao publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. Z premii mogą korzystad wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Kredyt zaciągnięty na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie może byd przeznaczony na sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa, bądź na które pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Usunięto: Wysokośd premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie 7

8 więcej niż dwukrotnośd przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. PREMIA REMONTOWA przysługuje Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, Wspólnotą Mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, Spółdzielnią Mieszkaniową lub Towarzystwem Budownictwa Społecznego, na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, którego przedmiotem może byd wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r. Premia remontowa przysługuje jeżeli nastąpi jeden z 2 celów określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Inwestorowi który złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięd oraz przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano już premię remontową lub termomodernizacyjną (również premię przyznaną zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami), ustalonych na dzieo złożenia każdego wniosku o premię, nie jest wyższa niż 0,70. Kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia remontowego, do którego przysługuje premia remontowa, nie może byd przeznaczony na: 1) remont lokali, z wyjątkiem wymiany okien w budynkach wielorodzinnych lub remontu balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali; 2) prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku; 3) sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa; albo prac na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Wysokośd premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, do którego przysługuje premia remontowa, jednak nie więcej niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jednocześnie jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokośd premii remontowej stanowi iloczyn kwoty premii ustalonej zgodnie z opisanymi powyżej zasadami i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. Premii remontowej nie można udzielid podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej. Uwagi koocowe: Wnioski o wypłatę premii składa się w BGK za pośrednictwem banku kredytującego. Oprocentowanie kredytu wg. stawki WIBOR 1,3,6 M (z oferty banków) powiększonej o marże 8

9 banku kredytującego. Banki kredytujące przedsięwzięcia wybierane są w drodze składania ofert. Przyznana przez BGK premia przeznaczana jest na spłatę kredytu. 2. Kredyty inwestycyjne na remonty - dla wspólnot mieszkaniowych, zasobów komunalnych oraz zasobów TBS Wybór kredytodawcy następuje z zachowaniem przepisów Prawa Zamówieo Publicznych (o ile wynika to przepisów ogólnych, czyli np. dla WM - nie, dla budynków publicznych - tak) W ramach kredytów na remonty dla wspólnot mieszkaniowych Spółka korzysta w chwilo obecnej z oferty dwóch banków tj. PKO BP i Banku Pocztowego. Banki kredytujące przedsięwzięcia wybierane są w drodze składania ofert. Okres spłaty kredytu do 20 lat. Oprocentowanie WIBOR + 2% marża banku. Na rynku dostępne są również kredyty w innych bankach, jednak nie zawsze spełniają one kryteria ustalone przez Spółkę co do okresu kredytowania (krótszy niż 20 lat) oraz zabezpieczenia spłaty kredytu (przeniesienie podstawowego rachunku WM do banku kredytującego), sposobu wyliczania zdolności kredytowej (w przypadku ratach malejących zdolnośd liczy się do najwyższej raty). 3. Inicjatywy wspólnotowe Inicjatywa Jessica Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Nie wymaga stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. W ramach Inicjatywy Jessica możliwe jest finansowanie wydatków kwalifikowanych wg poniższej zasady: 75% kosztów kwalifikowanych ; 25% środki własne, w tym minimum 12,5 % zgromadzonego kapitału i maksymalnie 12,5% z innych źródeł (np. kredyt komercyjny). Wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki wynosi 135% jej wartości. Obligatoryjnie wymagane zabezpieczenie to: hipoteka na nieruchomości, cesja z polisy ubezpieczenia budynku, przelew wierzytelności z tytułu wpłat (np. na fundusz remontowy, opłaty eksploatacyjne w SM, itp.) Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki w zakresie renowacji części wspólnych budynków obejmujące: 9

10 elementy budynku: dach, elewacja zewnętrzną, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne / zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda, instalacje techniczne budynku, podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja). Beneficjenci m. In. wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach inicjatywy JESSICA współfinansowane mogą byd wyłącznie inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych ujęte w LPR, generujące dochód pozwalający na zwrot zainwestowanego kapitału wraz z kosztem kapitału, nie spełniające jednocześnie kryteriów finansowo-ekonomicznych wymaganych dla finansowania komercyjnego ze względu na uwzględnianie aspektów społecznych. Realizacja celów społecznych to np. szkoła śpiewu i taoca, biblioteka, sala widowiskowa, parkingi podziemne i naziemne, monitoring, tereny zielone, place zabaw. Realizacja działalności komercyjnej (główne źródła spłaty długu): pomieszczenia usługowohandlowe pod wynajem, pomieszczenia biurowe pod wynajem, pokoje hotelowe, zwiększenie potencjału gospodarczego i atrakcyjności regionu, poprawa stanu technicznego budynku, przywrócenie walorów historycznej zabudowy, funkcjonowanie nowych podmiotów gospodarczych, utworzenie nowych miejsc pracy, ożywienie społeczne i kulturalne obszaru, zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, poprawa jakości życia mieszkaoców, zwiększenie bezpieczeostwa w okolicy, poprawa stanu zagospodarowania terenu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uwagi koocowe: Bankiem, który udziela pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica jest Bank Zachodni WBK S.A. dla SOM i Bank Ochrony Środowiska dla pozostałej części województwa poza SOM. Okres spłaty do 20 lat. Oprocentowanie jest ustanawiane indywidualnie dla każdego projektu i wynosi WIBOR 3M x. Oprocentowanie nie niższe niż 1%. Uwagi koocowe. Realizacja inwestycji wyłącznie przez jedną WM jest dla niej nieopłacalna ze względu na wysokie koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku kilku WM koszt ten rozkłada się na większa liczbę uczestników procesu inwestycyjnego. Dodatkowym utrudnienie jest koniecznośd osiągnięcia efektu społecznego i komercyjnego. Plusem jest bardzo atrakcyjne oprocentowania, które nie jest obecnie możliwe do osiągnięcia w przypadku skorzystania z innych dostępnych źródeł finansowania. 10

11 4. Źródła lokalne Na podstawie Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Stargard Szczecioski na lata Prezydent Miasta Stargard Szczecioski wydał w dniu roku Zarządzenie nr 255/2010 w sprawie określenia zasad i warunków udzielania pożyczek z budżetu miasta do przedsięwzięd remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały. W latach Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta mają możliwośd pozyskania środków w wysokości do 50 % wartości przedsięwzięcia w formie pożyczki zwrotnej, oprocentowanej 2% w stosunku rocznym. Odsetki należne z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Miasta potrąca się z kwoty pożyczki przy jej uruchomieniu, natomiast spłata kapitału następuje w ratach miesięcznych. Maksymalny okres, na jaki może zostad udzielona pożyczka z budżetu Miasta to 96 m-cy (okres umowny), przy czym istnieje możliwośd zastosowania karencji, tj. odroczenia spłaty kapitału do 12 m-cy (wówczas spłata kapitału pożyczki następuje w okresie umownym, pomniejszonym o okres odroczenia spłaty np. dla maksymalnych okresów umowy pożyczki i karencji, okres spłaty wyniesie 84 m-ce). Miasto Szczecin poprzez spółkę Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, której jest jedynym udziałowcem, oferuje od 2012 roku możliwość zaciągnięcia pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych, w których gmina lub jednoosobowe spółki gminne posiadają udziały na cele związane z szeroko rozumianym remontem frontowych elewacji budynków budynku wraz z prześwitami bramowymi oraz dachów, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części budynku, które jednocześnie stanowią nieruchomość wspólną danej wspólnoty mieszkaniowej. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości kwoty ,00 złotych, jednak do kwoty nie wyższej niż 80 proc. wartości wykonanego planowanego remontu Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć dziesięciu lat od dnia podpisania umowy pożyczki. Dopuszczalny jest 3-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). Koszty związane z udzieleniem pożyczki - dla pożyczek udzielonych do kwoty ,00 zł. prowizja wynosi do 5,0 % oraz dla pożyczek udzielonych powyżej ,00 zł prowizja wynosi do 3,0 %. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne w okresie kredytowania. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stawki bazowej i marży, przy czym jako stawkę bazową przyjmuje się średnią arytmetyczną ze stawek WIBOR 3M z ostatnich dni kwartałów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok bieżący. W pierwszym kalendarzowym roku kredytowania stawka WIBOR 3M ustalana jest na dzień podpisania umowy pożyczki. Minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia CZY SĄ INNE INICJATYWY LOKALNE? Brak jest informacji. III. Rekomendacja. W celu realizacji mieszkao na wynajem jedynym na chwilę obecną rozwiązaniem jest realizacja poprzez FD uzupełniony kredytem komercyjnym. 11

12 W dalszym ciągu należy próbowad ustalid czy realizacja nowych budynków przez TBS ma szanse zostad sfinansowania w ramach Inicjatywy Jessica. Największym ograniczeniem jest brak możliwości ustalenia czynszu w wysokości powyżej 4% WO. MTBiGM w proponowanych projektach nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów zapowiada zmianę przepisów dotyczących ograniczenia wysokości czynszu najmu w lokalach mieszkalnych TBS ów. W przypadku mieszkao przeznaczonych na wynajem udział kredytu komercyjnego w koszcie inwestycji przy czynszu maksymalnym 4% wo wynosi około 30%. Brakuje 70% środków finansowych na realizację maksymalna partycypacja osób fizycznych to 30% kosztów i pozostaje problem pozostałych 40%. Ponieważ nie ma możliwości pozyskania tych środków i nie ma możliwości wypracowania własnych środków w tej wysokości, realizacja zadao inwestycyjnych z mieszkaniami na wynajem przy czynszu 4% wo jest niemożliwa. Możliwa jest realizacja mieszkao na wynajem z opcją wykupu, gdzie najemca wynajmowałby mieszkania za czynsz w wysokości niespełna 2% wo ( udział spłaty kredytu w czynszu 4% wo wynosi około 60% - po odjęciu spłaty kredytu z czynszu pozostanie 2% wo na pokrycie kosztów administrowania i eksploatacji budynku). Druga umowa dotyczyłaby opłat ratalnych wnoszonych na poczet wykupu wynajmowanego mieszkania (sprzedaży wieloletniej). Możliwa jest także sprzedaż mieszkao w systemie ratalnym. Atrakcyjna wydaje się formuła 50/50 (lub inna), w której to nabywca wpłaca częśd środków a na pozostałe TBS zaciąga kredyt, który spłacany jest z wpłat rat za nabycie mieszkania. Znowelizowana w ostatnim okresie tzw. ustawa deweloperska wprowadza obowiązek przez dewelopera zawarcia z bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, na którym przyszły właściciel gromadzi środki na nabycie mieszkania, a bank obsługujący rachunek realizuje zobowiązania związane z nabyciem. Rachunek funkcjonuje przez okres realizacji inwestycji, a w przypadku sprzedaży ratalnej mieszkania musiałby byd otwarty przez 30 lat. Z informacji uzyskanej z Banku PKO BP nie byłoby problemu obsługi rachunku otwartego przez tak znaczący okres czasu. Sporządził: P. Urbaoski r. 12

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

budynków mieszkalnych

budynków mieszkalnych Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Paweł Ołubek BANK DnB NORD mistrzem Polski w termomodernizacji 1998-2007! Bank Koszt inwestycji w Kwota kredytu w Premia w mln zł Wnioski w mln PLN

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Radosław Stępień Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK Warszawa 7 maja 2015 Rewitalizacja w nowym programie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1016) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej

Bardziej szczegółowo

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A.

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A. Kredyt termomodernizacyjny z premią z Banku Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ZESPOŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZZN jest największym podmiotem zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Warszawa, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ Załącznik do uchwały nr 186/2010/DFM/PRO Zarządu BGK z dnia 8 czerwca 2010 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2015 r. Poz. 1582 USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa, 13 marca 2014 r.

Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa, 13 marca 2014 r. Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji 1. Podstawowe informacje o Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Druk nr 1096 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) 1. Co to jest premia gwarancyjna? Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne Październik 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r.

Konferencja. Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r. Konferencja Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r. BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA Ustawa podpisana przez prezydenta w dniu 2 października 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ Data wpływu wniosku do banku kredytującego Data wpływu wniosku do BGK Numer wniosku w BGK WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ CZĘŚĆ I - INFORMACJE O INWESTORZE - WNIOSKODAWCY Pełna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2007 r. o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1

USTAWA z dnia.. 2007 r. o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1 USTAWA z dnia.. 2007 r. o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji części kosztów

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji części kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800; z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 30, poz. 190. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Dz.U. Nr 162, poz 1121) wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne P R O J E K T druk sejmowy nr 321 U S T A W A z dnia o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX *

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX * Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX * Wniosek o udzielenie/podwyższenie kwoty * kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Anna Żyła Główny Ekolog Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych, październik

Bardziej szczegółowo

Emitent: Cel finansowania. Okres finansowania Zabezpieczenie Zaspokojenie roszczeń

Emitent: Cel finansowania. Okres finansowania Zabezpieczenie Zaspokojenie roszczeń Strzelinko, 24.05 25.05.2012 Emitent: Cel finansowania Okres finansowania Zabezpieczenie Zaspokojenie roszczeń Ryzyko - grupa zdefiniowana w art. 23a ustawy o obligacjach (JST, spółki komunalne, spółki

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia

Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia Paulina Marczak Departament Zarządzania Produktami Gołuchów, 13 października 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (1/2) Jesteśmy jedynym bankiem paostwowym w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja narzędzi RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Prezentacja narzędzi RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Prezentacja narzędzi RETScreen. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Mariusz Bogacki, Tomasz Zieliński Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. Rozdział 1. Przepisy ogólne P R O J E K T U S T A W A z dnia o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH

PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH System wspierania termomodernizacji i remontów Fundacja Poszanowania Energii uczestniczyła w tworzeniu systemu wspierania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo