Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne."

Transkrypt

1 Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych b) PKO BP - Kredyt inwestorski NOWY DOM wynajem c) Bank Pocztowy Zamieszkaj i Spłacaj 4. Obligacje przychodowe BGK 5. Środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny na lata (oś priorytetowa nr 5 i nr 6) II. Termomodernizacja i remonty 1. Fundusze celowe a) premia termomodernizacyjna b) premia remontowa 2. Kredyty inwestycyjne 3. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 4. Źródła lokalne - pożyczki z Miasta/programy wspierające działania WM III. Rekomendacja I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkao chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nie wymaga stosowania zamówieo publicznych. Gminy otrzymują wsparcie na realizacje przedsięwzięd polegających na tworzeniu lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych, mieszkao chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (lokali komunalnych)* * pod warunkiem powiększenia zasobu lokali socjalnych lub mieszkao chronionych o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali komunalnych. Realizację ww. lokali gmina może prowadzid sama, albo za pośrednictwem TBS. Poziom % wsparcia w finansowaniu przedsięwzięcia (do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się gruntu) przedstawia tabela poniżej: 1

2 Przedsięwzięcie Lokale socjalne Mieszkania chronione Lokale komunalne Inwestor Rodzaj inwestycji gmina TBS gmina, powiat, TBS gmina TBS budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku remont lub przebudowa budynku lub jego części zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części kupno lokalu mieszkalnego, lub budynku mieszkalnego kupno i remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 30% 40% 2 30% 1 40% 2 30% 40% 40% 50% 2 40% 1 50% 2 40% 50% 40% 50% 2 40% 1 50% 2 40% 50% 30% x 30% 1 x 30% x 30% x 30% 1 x 30% x 1. także organizacje pożytku publicznego 2. także związek międzygminny Realizacja przez TBS Finansowego wparcia udziela się, jeśli budynek położony jest lub ma powstad na nieruchomości stanowiącej własnośd lub będącej w użytkowaniu wieczystym gminy lub TBS realizującego inwestycje przy wsparciu gminy. Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia: Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek gminy jest wykonanie świadczenia na rzecz TBS (tzn. przekazanie środków finansowych, z których TBS finansuje budowę, np. jeśli wniosek o finansowe wsparcie był na 40% to gmina przekazuje min. 80% kosztów budowy, pozostałe 20% stanowi udział TBS proporcje te mogą ulec zmianie w zależności od ustaleo pomiędzy TBS i gminą) wynikającego z umowy pomiędzy gminą a TBS; zakooczenie inwestycji i rozliczenie przez TBS. Warunki dodatkowe: zawarcie przez gminę umowy z TBS przewidującej: udział gminy w kosztach, prawo gminy do najmu lokali, w tym z prawem do podnajmowania bez zgody TBS, W przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali komunalnych, gmina, która otrzymała finansowe wsparcie dodatkowo przedkłada do BGK, w 2

3 terminie 6 miesięcy od dnia zakooczenia realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie potwierdzające wydzielenie z mieszkaniowego zasobu gminy lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu, do dnia wydzielenia tych lokali, dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali. Uwagi koocowe: Finansowe wsparcie jest bezzwrotne. Wniosek składa gmina. Realizacja przez Gminę Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia: w przypadku inwestycji polegającej na budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów inwestycji. Przekazanie kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora następuje po udokumentowaniu wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu 2. Inicjatywy wspólnotowe Inicjatywa Jessica Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Założeniem Inicjatywy JESSICA jest dystrybuowanie części środków pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. Inicjatywa ta została skierowana odrębnie dla Szczecioskiego Obszaru Metropolitarnego, dla którego zarządzającym FROM jest Bank WBK BZ oraz odrębnie dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego, dla którego zarządzającym FROM jest Bank Ochrony Środowiska. Brak konieczności stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. Stanowisko UE w sprawie Mieszkalnictwa EFRR nie obejmuje wsparciem budowy nowych domów lub rozbudowy domów już istniejących. W praktyce przepisy art. 7 ust. 1a, 2 i 2a rozporządzenia EFRR mają zastosowanie wyłącznie do istniejących budynków mieszkalnych. Przepisy te przyjęto w celu polepszenia jakości życia mieszkaoców i charakterystyki energetycznej istniejących zasobów mieszkaniowych oraz niepodejmowania działao wspierających budowę nowych domów lub rozbudowy powierzchni mieszkalnych domów już istniejących. Uwagi koocowe: Zgodnie ze wstępnym stanowiskiem WBK BZ istnieje możliwośd wsparcia finansowego budowy nowych mieszkao, ale tylko wyłącznie w miejscu rozebranych w trakcie procesu inwestycyjnego budynków mieszkalnych. WBK BZ jest w trakcie wyjaśniania możliwości preferencyjnego wsparcia w tym zakresie. W naszej ocenie mało prawdopodobnym jest uzyskanie stanowiska pozytywnego dla takiego wsparcia. 3. Kredyt komercyjny Koniecznośd stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. 3

4 a. BGK - Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych Przeznaczenie kredytu: Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych może byd przeznaczony na: a) realizację inwestycji mieszkaniowych na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, miejsc postojowych i garaży, ale tylko w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej, b) zakup budynku/ów z lokalami mieszkalnymi lub/i użytkowymi w celu dokooczenia budowy, ich remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne, z przeznaczeniem na wynajem, c) refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, poniesionych nie wcześniej niż 2 lata od daty rozpoczęcia inwestycji, d) refinansowanie zakupu działki/ek budowlanej/ych, zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty rozpoczęcia inwestycji. Udział własny Wysokośd minimalnego poziomu wkładu własnego Kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji wynosi 50%. Wkład własny musi byd wniesiony przez Kredytobiorcę przed zaangażowaniem środków Banku. Okres kredytowania Do 30 lat liczonych od dnia podpisania umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu. Oprocentowanie Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę Banku ustalaną indywidualnie. Ocena Przy czynszu w wysokości 4% wo nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 50% kosztów, chyba, że spłata nastąpi z innych źródeł. Dla czynszu w wysokości 4% wo możliwa jest spłata kredytu w wysokości około 30% kosztów. b. PKO BP - Kredyt inwestorski NOWY DOM wynajem Przeznaczenie kredytu: a) realizacja inwestycji mieszkaniowych, b) refinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych, c) pokrycie kosztów nabycia prawa do nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową, d) nabycie pomieszczeo lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne, e) spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele, o których mowa w ppkt a-d., pod warunkiem, że zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie przeznaczone przez odbiorcę na wynajem, pod warunkiem, że zrealizowana inwestycja lub nabyta nieruchomośd zostanie przeznaczona przez odbiorcę, o którym mowa w pkt a na wynajem, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej także na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Udział własny Możliwośd finansowania do 100% kosztów inwestycji - np. przebudowa budynku. Okres kredytowania 4

5 Uzależniony od celu kredytowania oraz od źródeł spłaty kredytu, jednakże nie dłużej niż 300 miesięcy (25 lat ) od dnia zawarcia umowy. Oprocentowanie Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę Banku ustalaną indywidualnie. Ocena Przy czynszu w wysokości 4% wo nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 50% kosztów, chyba, że spłata nastąpi z innych źródeł. Dla czynszu w wysokości 4% wo możliwa jest spłata kredytu w wysokości około 30% kosztów. c. Bank Pocztowy - "ZAMIESZKAJ I SPŁACAJ" Przeznaczenie Mieszkania na wynajem z możliwością wykupu na własnośd. Okres kredytowania: do 25 lat Udział własny: 30 % brutto (rozumiany jako wartośd nieruchomości, poniesione nakłady własne np. zakup projektu, partycypacja osób wynajmujących mieszkania). Oprocentowanie: oparte o stawkę WIBOR 1M lub 3M powiększoną o marżę Banku. Źródło spłaty kredytu: wpłaty czynszowe osób mieszkających w kredytowanym budynku oraz inne źródła np. pochodzące z wynajmu powierzchni użytkowych przez TBS. Inne: Możliwośd bezciężarowego wyłączenia hipoteki mieszkao wcześniej wykupywanych. Ocena Przy czynszu w wysokości 4% wo nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 50% kosztów, chyba, że spłata nastąpi z innych źródeł. Dla czynszu w wysokości 4% wo możliwa jest spłata kredytu w wysokości około 30% kosztów. Podsumowanie: Na przykładzie inwestycji zrealizowanej z udziałem preferencyjnych środków kredytowych z BGK (kredyt KFM/PIB), przy udziale kredytu w wysokości 70% kosztów i czynszu najmu w maksymalnej wysokości 4% wo, możliwa jest wysokośd spłaty kredytu w kwocie zł/mcznie. Dla kredytu komercyjnego, przy udziale kredytu w wysokości 50% kosztów, miesięczna spłata kredytu wynosiłaby zł czyli około dwa razy więcej. Dla kredytu komercyjnego, przy udziale kredytu w wysokości 70% kosztów (analogiczne jak dla kredytu z KFM/PIB), miesięczna spłata kredytu wynosiłaby zł czyli około trzy razy więcej. 5

6 4. Obligacje przychodowe BGK. Brak konieczności stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. W ramach instrumentów finansowania przedsięwzięd inwestycyjno budowlanych istnieje możliwośd emisji obligacji przychodowych emitowanych przez BGK. Emitentem obligacji może byd JST lub TBS. Minimalna emisja obligacji dla 30% kosztów inwestycji wynosi 4 mln zł. Oznacza to, że inwestycja musiałaby byd na poziomie około 13,5 mln zł, a wkład własny Spółki około 5,5 mln zł, przy 30% partycypacji. W umowie trójstronnej pomiędzy TBS em, gminą i BGK przewiduje się podniesienie czynszu, jeśli wskaźnik pokrycia kosztów jest niższy od 1. Aktualnie nie ma możliwości prawnej podniesienia wysokości czynszu ponad 4% wo. Miasto w ramach podpisanej umowy trójstronnej zobowiązane będzie udzielid Spółce wsparcia w formie pieniężnej, jeśli wskaźnik pokrycia kosztów jest niższy od 1. Koszty obsługi obligacji (WIBOR 6M + 1,5-3%) przy max marży będą wyższe od oferowanych na rynku kredytów komercyjnych. Maksymalny udział obligacji w finansowaniu inwestycji przy maksymalnym czynszu w wysokości 4% wo będzie wynosił około 30%. Emisja obligacji przez TBS będzie możliwa po dokonaniu odpowiednich zapisów w wieloletnim planie finansowym miasta. 5. Środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny na lata (oś priorytetowa nr 5 i nr 6) Nie wymagają stosowania Prawa Zamówieo Publicznych W ramach środków postawionych do dyspozycji potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata znalazły się środki przeznaczone na poprawę stanu budynków i budowli (przebudowę, rozbudowę) znajdujących się na obszarze, który został włączony przez gminy do Lokalnych Programów Rewitalizacji. Główną ideą prześwietlającą wykorzystaniu powyższych środków był kompleksowy proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, tak by poprawid zarówno fizyczny stan budynków i budowli, ale przede wszystkim stworzyd warunki do poprawy życia społecznego, kreowania pozytywnych postaw społecznych, pobudzania aktywności społecznej i gospodarczej, zwiększenia warunków bezpieczeostwa, a poprzez to podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności. Beneficjentem tych środków mogą byd między innymi jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jak również spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, i TBS-y. Poziom dofinansowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego jest uzależniony od faktu występowania pomocy publicznej w projekcie. Jeżeli takowa pomoc występuje maksymalny poziom dofinansowania wynosi 40%, w przeciwnym wypadku 50% wielkości kosztów kwalifikowanych. 6

7 W okresie programowania środki w ramach RPO są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji. Podczas realizacji projektu, można ubiegad się o wypłatę zaliczki w wysokości do 70% całkowitej kwoty dofinansowania, co jednocześnie umożliwia zaciągnięcie mniejszych zobowiązao kredytowych przez Beneficjenta. Pozostała częśd dotacji jest wypłacana w formie refundacji wydatków. W chwili obecnej trwa realizacja projektów, które zostały pozytywnie ocenione na podstawie wniosków złożonych w 2011 roku. Aktualny harmonogram konkursów na rok 2012 nie przewiduje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na tego typu projekty. Środki dotacyjne w ramach programowania na lata zostały już rozdysponowane. W kolejnym okresie budżetowania Unii Europejskiej na lata mogą pojawid się nowe formy wsparcia udzielane prawdopodobnie już na nowych zasadach. Nieoficjalnie prognozuje się zastąpienie wsparcia w formie dotacji bezzwrotnych poprzez wsparcie preferencyjnymi pożyczkami. Niezbędnym jest bieżące monitorowanie projektowanych zmian i analizowanie możliwości pozyskania dofinansowania na projekty spełniające wymagania EFRR. II. Termomodernizacje i remonty 1. Fundusz Termomodernizacji i Remontów - Fundusze celowe Wybór kredytodawcy następuje z zachowaniem przepisów Prawa Zamówieo Publicznych (o ile wynika to przepisów ogólnych, czyli np. dla WM - nie, dla budynków publicznych - tak) PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA przysługuje z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, na spłatę części kredytu, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi jeden z 4 celów określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Premię termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własnośd jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadao publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. Z premii mogą korzystad wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Kredyt zaciągnięty na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie może byd przeznaczony na sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa, bądź na które pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Usunięto: Wysokośd premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie 7

8 więcej niż dwukrotnośd przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. PREMIA REMONTOWA przysługuje Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, Wspólnotą Mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, Spółdzielnią Mieszkaniową lub Towarzystwem Budownictwa Społecznego, na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, którego przedmiotem może byd wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r. Premia remontowa przysługuje jeżeli nastąpi jeden z 2 celów określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Inwestorowi który złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięd oraz przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano już premię remontową lub termomodernizacyjną (również premię przyznaną zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami), ustalonych na dzieo złożenia każdego wniosku o premię, nie jest wyższa niż 0,70. Kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia remontowego, do którego przysługuje premia remontowa, nie może byd przeznaczony na: 1) remont lokali, z wyjątkiem wymiany okien w budynkach wielorodzinnych lub remontu balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali; 2) prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku; 3) sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa; albo prac na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Wysokośd premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, do którego przysługuje premia remontowa, jednak nie więcej niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jednocześnie jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokośd premii remontowej stanowi iloczyn kwoty premii ustalonej zgodnie z opisanymi powyżej zasadami i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. Premii remontowej nie można udzielid podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej. Uwagi koocowe: Wnioski o wypłatę premii składa się w BGK za pośrednictwem banku kredytującego. Oprocentowanie kredytu wg. stawki WIBOR 1,3,6 M (z oferty banków) powiększonej o marże 8

9 banku kredytującego. Banki kredytujące przedsięwzięcia wybierane są w drodze składania ofert. Przyznana przez BGK premia przeznaczana jest na spłatę kredytu. 2. Kredyty inwestycyjne na remonty - dla wspólnot mieszkaniowych, zasobów komunalnych oraz zasobów TBS Wybór kredytodawcy następuje z zachowaniem przepisów Prawa Zamówieo Publicznych (o ile wynika to przepisów ogólnych, czyli np. dla WM - nie, dla budynków publicznych - tak) W ramach kredytów na remonty dla wspólnot mieszkaniowych Spółka korzysta w chwilo obecnej z oferty dwóch banków tj. PKO BP i Banku Pocztowego. Banki kredytujące przedsięwzięcia wybierane są w drodze składania ofert. Okres spłaty kredytu do 20 lat. Oprocentowanie WIBOR + 2% marża banku. Na rynku dostępne są również kredyty w innych bankach, jednak nie zawsze spełniają one kryteria ustalone przez Spółkę co do okresu kredytowania (krótszy niż 20 lat) oraz zabezpieczenia spłaty kredytu (przeniesienie podstawowego rachunku WM do banku kredytującego), sposobu wyliczania zdolności kredytowej (w przypadku ratach malejących zdolnośd liczy się do najwyższej raty). 3. Inicjatywy wspólnotowe Inicjatywa Jessica Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Nie wymaga stosowania Prawa Zamówieo Publicznych. W ramach Inicjatywy Jessica możliwe jest finansowanie wydatków kwalifikowanych wg poniższej zasady: 75% kosztów kwalifikowanych ; 25% środki własne, w tym minimum 12,5 % zgromadzonego kapitału i maksymalnie 12,5% z innych źródeł (np. kredyt komercyjny). Wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki wynosi 135% jej wartości. Obligatoryjnie wymagane zabezpieczenie to: hipoteka na nieruchomości, cesja z polisy ubezpieczenia budynku, przelew wierzytelności z tytułu wpłat (np. na fundusz remontowy, opłaty eksploatacyjne w SM, itp.) Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki w zakresie renowacji części wspólnych budynków obejmujące: 9

10 elementy budynku: dach, elewacja zewnętrzną, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne / zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda, instalacje techniczne budynku, podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja). Beneficjenci m. In. wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach inicjatywy JESSICA współfinansowane mogą byd wyłącznie inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych ujęte w LPR, generujące dochód pozwalający na zwrot zainwestowanego kapitału wraz z kosztem kapitału, nie spełniające jednocześnie kryteriów finansowo-ekonomicznych wymaganych dla finansowania komercyjnego ze względu na uwzględnianie aspektów społecznych. Realizacja celów społecznych to np. szkoła śpiewu i taoca, biblioteka, sala widowiskowa, parkingi podziemne i naziemne, monitoring, tereny zielone, place zabaw. Realizacja działalności komercyjnej (główne źródła spłaty długu): pomieszczenia usługowohandlowe pod wynajem, pomieszczenia biurowe pod wynajem, pokoje hotelowe, zwiększenie potencjału gospodarczego i atrakcyjności regionu, poprawa stanu technicznego budynku, przywrócenie walorów historycznej zabudowy, funkcjonowanie nowych podmiotów gospodarczych, utworzenie nowych miejsc pracy, ożywienie społeczne i kulturalne obszaru, zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, poprawa jakości życia mieszkaoców, zwiększenie bezpieczeostwa w okolicy, poprawa stanu zagospodarowania terenu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uwagi koocowe: Bankiem, który udziela pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica jest Bank Zachodni WBK S.A. dla SOM i Bank Ochrony Środowiska dla pozostałej części województwa poza SOM. Okres spłaty do 20 lat. Oprocentowanie jest ustanawiane indywidualnie dla każdego projektu i wynosi WIBOR 3M x. Oprocentowanie nie niższe niż 1%. Uwagi koocowe. Realizacja inwestycji wyłącznie przez jedną WM jest dla niej nieopłacalna ze względu na wysokie koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku kilku WM koszt ten rozkłada się na większa liczbę uczestników procesu inwestycyjnego. Dodatkowym utrudnienie jest koniecznośd osiągnięcia efektu społecznego i komercyjnego. Plusem jest bardzo atrakcyjne oprocentowania, które nie jest obecnie możliwe do osiągnięcia w przypadku skorzystania z innych dostępnych źródeł finansowania. 10

11 4. Źródła lokalne Na podstawie Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Stargard Szczecioski na lata Prezydent Miasta Stargard Szczecioski wydał w dniu roku Zarządzenie nr 255/2010 w sprawie określenia zasad i warunków udzielania pożyczek z budżetu miasta do przedsięwzięd remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały. W latach Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta mają możliwośd pozyskania środków w wysokości do 50 % wartości przedsięwzięcia w formie pożyczki zwrotnej, oprocentowanej 2% w stosunku rocznym. Odsetki należne z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Miasta potrąca się z kwoty pożyczki przy jej uruchomieniu, natomiast spłata kapitału następuje w ratach miesięcznych. Maksymalny okres, na jaki może zostad udzielona pożyczka z budżetu Miasta to 96 m-cy (okres umowny), przy czym istnieje możliwośd zastosowania karencji, tj. odroczenia spłaty kapitału do 12 m-cy (wówczas spłata kapitału pożyczki następuje w okresie umownym, pomniejszonym o okres odroczenia spłaty np. dla maksymalnych okresów umowy pożyczki i karencji, okres spłaty wyniesie 84 m-ce). Miasto Szczecin poprzez spółkę Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, której jest jedynym udziałowcem, oferuje od 2012 roku możliwość zaciągnięcia pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych, w których gmina lub jednoosobowe spółki gminne posiadają udziały na cele związane z szeroko rozumianym remontem frontowych elewacji budynków budynku wraz z prześwitami bramowymi oraz dachów, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części budynku, które jednocześnie stanowią nieruchomość wspólną danej wspólnoty mieszkaniowej. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości kwoty ,00 złotych, jednak do kwoty nie wyższej niż 80 proc. wartości wykonanego planowanego remontu Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć dziesięciu lat od dnia podpisania umowy pożyczki. Dopuszczalny jest 3-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). Koszty związane z udzieleniem pożyczki - dla pożyczek udzielonych do kwoty ,00 zł. prowizja wynosi do 5,0 % oraz dla pożyczek udzielonych powyżej ,00 zł prowizja wynosi do 3,0 %. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne w okresie kredytowania. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stawki bazowej i marży, przy czym jako stawkę bazową przyjmuje się średnią arytmetyczną ze stawek WIBOR 3M z ostatnich dni kwartałów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok bieżący. W pierwszym kalendarzowym roku kredytowania stawka WIBOR 3M ustalana jest na dzień podpisania umowy pożyczki. Minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia CZY SĄ INNE INICJATYWY LOKALNE? Brak jest informacji. III. Rekomendacja. W celu realizacji mieszkao na wynajem jedynym na chwilę obecną rozwiązaniem jest realizacja poprzez FD uzupełniony kredytem komercyjnym. 11

12 W dalszym ciągu należy próbowad ustalid czy realizacja nowych budynków przez TBS ma szanse zostad sfinansowania w ramach Inicjatywy Jessica. Największym ograniczeniem jest brak możliwości ustalenia czynszu w wysokości powyżej 4% WO. MTBiGM w proponowanych projektach nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów zapowiada zmianę przepisów dotyczących ograniczenia wysokości czynszu najmu w lokalach mieszkalnych TBS ów. W przypadku mieszkao przeznaczonych na wynajem udział kredytu komercyjnego w koszcie inwestycji przy czynszu maksymalnym 4% wo wynosi około 30%. Brakuje 70% środków finansowych na realizację maksymalna partycypacja osób fizycznych to 30% kosztów i pozostaje problem pozostałych 40%. Ponieważ nie ma możliwości pozyskania tych środków i nie ma możliwości wypracowania własnych środków w tej wysokości, realizacja zadao inwestycyjnych z mieszkaniami na wynajem przy czynszu 4% wo jest niemożliwa. Możliwa jest realizacja mieszkao na wynajem z opcją wykupu, gdzie najemca wynajmowałby mieszkania za czynsz w wysokości niespełna 2% wo ( udział spłaty kredytu w czynszu 4% wo wynosi około 60% - po odjęciu spłaty kredytu z czynszu pozostanie 2% wo na pokrycie kosztów administrowania i eksploatacji budynku). Druga umowa dotyczyłaby opłat ratalnych wnoszonych na poczet wykupu wynajmowanego mieszkania (sprzedaży wieloletniej). Możliwa jest także sprzedaż mieszkao w systemie ratalnym. Atrakcyjna wydaje się formuła 50/50 (lub inna), w której to nabywca wpłaca częśd środków a na pozostałe TBS zaciąga kredyt, który spłacany jest z wpłat rat za nabycie mieszkania. Znowelizowana w ostatnim okresie tzw. ustawa deweloperska wprowadza obowiązek przez dewelopera zawarcia z bankiem umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, na którym przyszły właściciel gromadzi środki na nabycie mieszkania, a bank obsługujący rachunek realizuje zobowiązania związane z nabyciem. Rachunek funkcjonuje przez okres realizacji inwestycji, a w przypadku sprzedaży ratalnej mieszkania musiałby byd otwarty przez 30 lat. Z informacji uzyskanej z Banku PKO BP nie byłoby problemu obsługi rachunku otwartego przez tak znaczący okres czasu. Sporządził: P. Urbaoski r. 12

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin Wrzesień 2011 roku

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin Wrzesień 2011 roku Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin Wrzesień 2011 roku Nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę JESSICA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. Z BGK przyszłość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

budynków mieszkalnych

budynków mieszkalnych Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Paweł Ołubek BANK DnB NORD mistrzem Polski w termomodernizacji 1998-2007! Bank Koszt inwestycji w Kwota kredytu w Premia w mln zł Wnioski w mln PLN

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 833, 1815. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne Dariusz Stachera, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bogusław Białowąs Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań, 29 stycznia 2016 r. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Radosław Stępień Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK Warszawa 7 maja 2015 Rewitalizacja w nowym programie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 1392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Bogusław Białowąs Z-ca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Katowice, 14 stycznia 2016 roku USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, dnia 6 lutego 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. Poz. 833 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. Poz. 833

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. Poz. 833 Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r. Poz. 833 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia

Bardziej szczegółowo

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A.

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A. Kredyt termomodernizacyjny z premią z Banku Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 inwestycji mieszkaniowych samorządów przez grupę BGK Włodzimierz Kocon, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

) wprowadza się następujące zmiany: 3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ZESPOŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZZN jest największym podmiotem zarządzającym

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Anita Łygan Naczelnik Wydziału Obsługi Programu Budownictwa Socjalnego Paweł Karpiński Ekspert Departament Usług Agencyjnych Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Bogusław Białowąs Z-ca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Poznań, 29 stycznia 2016 roku USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin, lipiec 2011 roku JESSICA - nowe narzędzie inŝynierii finansowej JESSICA - Joint European Support for

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ZASADACH UDZIELANIA PREMII. termomodernizacyjnej remontowej kompensacyjnej

INFORMATOR O ZASADACH UDZIELANIA PREMII. termomodernizacyjnej remontowej kompensacyjnej INFORMATOR O ZASADACH UDZIELANIA PREMII termomodernizacyjnej remontowej kompensacyjnej 3 Spis treści 4 Wstęp 6 Premia termomodernizacyjna 13 Premia remontowa 20 Premia kompensacyjna 30 Banki współpracujące

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa, 13 marca 2014 r.

Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa, 13 marca 2014 r. Anna Gajewska Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji 1. Podstawowe informacje o Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1016) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1442 USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Druk nr 3929 Warszawa, 9 września 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury INF-020-13-15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Warszawa, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

BEZZWROTNE WSPARCIE Z FUNDUSZU DOPŁAT DOTACJE DLA BUDOWNICTWA SOCJALNEGO I KOMUNALNEGO

BEZZWROTNE WSPARCIE Z FUNDUSZU DOPŁAT DOTACJE DLA BUDOWNICTWA SOCJALNEGO I KOMUNALNEGO BEZZWROTNE WSPARCIE Z FUNDUSZU DOPŁAT DOTACJE DLA BUDOWNICTWA SOCJALNEGO I KOMUNALNEGO Bogusław Białowąs Zastępca Dyrektora Departament Usług Agencyjnych Warszawa, 25 maja 2017 roku Honorowy Patronat Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Dobre praktyki w realizacji programów rządowych obsługiwanych przez BGK i programów działalności własnej Banku 20 lat doświadczeń PTBS Wizytówka

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ Załącznik do uchwały nr 186/2010/DFM/PRO Zarządu BGK z dnia 8 czerwca 2010 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia budownictwa socjalnego - uwarunkowania, doświadczenia, zmiany

Program wsparcia budownictwa socjalnego - uwarunkowania, doświadczenia, zmiany Program wsparcia budownictwa socjalnego - uwarunkowania, doświadczenia, zmiany Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji V edycja Rybnik, 21-22 maja 2009 r. Stanisław Kudroń Ministerstwo Infrastruktury Cele

Bardziej szczegółowo

Toruńskie TBS Sp. z o.o. Dobre praktyki inwestycyjne z finansowaniem BGK 7 czerwca 2017 r.

Toruńskie TBS Sp. z o.o. Dobre praktyki inwestycyjne z finansowaniem BGK 7 czerwca 2017 r. Toruńskie TBS Sp. z o.o. Dobre praktyki inwestycyjne z finansowaniem BGK 7 czerwca 2017 r. Historia i ogólne informacje o Spółce Rejestracja Spółki przez Sąd rejonowy w Toruniu 27.06.1997 r. Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (druk nr 808)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (druk nr 808) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 808) USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r.

Konferencja. Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r. Konferencja Prosument- przyszłość energetyczna społeczności lokalnych Słupsk 26.08.2015 r. BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Druk nr 1096 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 Kredyty Kredyty dla osób fizycznych Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK

Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK Departament Budownictwa Społecznego styczeń 2016 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016

Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016 Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016 Nowe mieszkania pozyskane przez Miasto Gdańsk w latach 2010-2015 Łącznie 1 338 nowych mieszkań. Źródła: budownictwo

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 30, poz. 190. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

PROMESA KREDYTOWA instrument finansowy dla wspólnot aplikujących do dotację RPO

PROMESA KREDYTOWA instrument finansowy dla wspólnot aplikujących do dotację RPO GETIN NOBLE BANK S.A. PROMESA KREDYTOWA instrument finansowy dla wspólnot aplikujących do dotację RPO Paweł Ołubek Główny Specjalista, Departament Obsługi Sektora Publicznego Warszawa, listopad 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdańsk, wrzesień 2016 Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego to kompleksowy

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2015 r. Poz. 1582 USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ Oświęcim, dnia 23.10.2013r. Nasz znak: OTBS/ZP/5/2013 Dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Dz.U. Nr 162, poz 1121) wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo