P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. Ad. 1 Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 80% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16 00, a zakończyła o godzinie Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 1. Pana Marka Leję - Wójta Gminy 2. Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta 3. Panią Katarzynę Szafarską - Skarbnika Gminy 4. Pana Rudolfa Szymaindę - Sekretarza Gminy oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych zał. nr 1, zaproszonych gości zał. nr 2) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z XXV sesji odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie? Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXV sesji, bez czytania. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół z XXV sesji odbytej w dniu 27 grudnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania. Na salę obrad o godz wszedł radny Marek Wocka liczba radnych obecnych na sesji wynosi 13. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu: 1) Sprawy regulaminowe: a) otwarcie sesji, b) stwierdzenie prawomocności obrad, c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2 2) Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranych sołtysów wsi Chróścina, Ciepielowice i rad sołeckich. 3) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 4) Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku. 5) Nadanie nazwy ulicy w Karczowie. 6) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 7) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. 8) Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej. 9) Uchwalenie Budżetu Gminy na 2013 rok. 10) Interpelacje radnych. 11) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie. 12) Wolne wnioski i zapytania. Na salę obrad weszła radna Maria Sikora - liczba radnych wynosi 14. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego przeze mnie porządku obrad dzisiejszej sesji? Głos zabrał Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja podkreślając, że chce zgłosić zmianę w porządku obrad i złożył formalny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wniosek swój uzasadnił tym, iż we wsi Ciepielowice zmienił się sołtys, w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 27 stycznia 2013 roku, a więc 4 dni przed sesją. Wobec braku zgłoszenia innych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy dotyczący zmiany w porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosków zgłoszonych przez Wójta głosowało 14 radnych.

3 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy w sprawie zmiany w porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Po przyjęciu przez Radę Gminy wniosku zgłoszonego przez Wójta, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zmieniony porządek obrad: Porządek sesji : 1. Sprawy regulaminowe: a) otwarcie sesji, b) stwierdzenie prawomocności obrad, c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 2. Wręczenie zaświadczeń dla nowo wybranych sołtysów wsi Chróścina oraz Ciepielowice i rad sołeckich. 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku. 5. Nadanie nazwy ulicy w Karczowie. 6. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. 8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej. 9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2013 rok. 10. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 11. Interpelacje radnych. 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie. 13. Wolne wnioski i zapytania. i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 14 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem wniosku Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie.

4 Ad.2 Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranych sołtysów wsi Chróścina oraz Ciepielowice i rad sołeckich dokonali Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek oraz Wójt Gminy Dąbrowa wręczając zaświadczenia Pani Magdalenie Podsada oraz Pani Helenie Cisowskiej. Ad. 3 Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 28 grudnia 2012r. do 31 stycznia 2013 r. (w załączeniu nr 3). Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania. W dyskusji głos zabrał Radny Wiesław Bąk-Narok- powiedział, że zauważył prace budowlane na zamku w Naroku. Zostały umocowane stropy, naprawiony został dach, poprawiany jest również wizerunek z zewnątrz co w najbliższym czasie może sprawić, że miejsce to będzie bardzo interesujące. Zasugerował, by sołtys Naroka też zainteresował się tym tematem. Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 28 grudnia 2012roku do 31 stycznia 2013 roku.( w załączeniu nr.3) Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił,,informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku. Poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Kamilę Lasota o omówienie tematu.

5 Kamila Lasota szczegółowo omówiła Informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w sprawie Informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały Informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionej Informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa w 2012 roku, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy Dąbrowa, w załączeniu- nr.4 Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie. Poprosił Zastępcę Wójta Pana Erwina Marsolka o szczegółowe omówienie tematu. Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie.

6 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej uchwały. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie, jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXVI/184/13 w załączeniu nr.5 Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. Poprosił Zastępcę Wójta Pana Erwina Marsolka o omówienie tematu. Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny tj: Nieruchomość położona w Dąbrowie na działce Nr 425/3, nieruchomość położona w Mechnicach na działce Nr 2, oraz nieruchomość położoną w Chróścinie na działce Nr 107/53. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej uchwały. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały.

7 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXVI/185/13 w załączeniu nr.6 Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. Poprosił Pana Grzegorza Wockę Inspektora ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi o omówienie tematu. Inspektor Grzegorz Wocka szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. Pan Grzegorz Wocka dodał tylko, że Zakład Komunalny podpisał z Remondisem umowe o zawarciu konsorcjum. Konsorcjum będzie zarządzało przez blisko 20 lat Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych( RIPOK). Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej uchwały.

8 Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXVI/186/13 w załączeniu nr.7 (Przewodniczący Rady o godzinie wznowione o godzinie ) ogłosił przerwę- obrady zostały Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawił również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2013 rok, oraz opinię w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie budżetowej. Poprosił Pana Wójta Gminy Dąbrowa oraz Panią Skarbnik Gminy Katarzynę Szafarską o szczegółowe omówienie tematu. Pan Marek Leja omówił jakich zmian trzeba było dokonać aby dostosować wieloletnią prognozę do wymagań RIO. Uchwała o wieloletniej prognozie musi poprzedzać uchwałe budżetową i dlatego pomimo pozytywnej

9 opini RIO o budżecie, musieliśmy ponownie pracować nad wieloletnią prognozą budżetową. W tym celu Pani Skarbnik odbyła konsultacje z kolegiantem (przewodniczącym składu orzekającego RIO). Wójt powiedział również o otrzymanym w paździeniku piśmie od Ministra Finansów, informującym o zmniejszonej subwencji oświatowej o blisko mniej w porównaniu do roku Planowane udziały gminy w PIT-ach są również niższe o kwote około zł. Na 2013 rok udało się opracować budżet, przy zastosowaniu ogromnych cięć wydatków, ale na lata następne brak tego półtora miliona spowoduje problemy w ustaleniu wieloletniej prognozy. Kolejne lata są uzależnione od tego 2013 roku, gdzie brakuje tego półtora miliona, jeśli na ten rok przypada tyle samo wydatków co dochodów, nie wytwarzamy żadnej nadwyżki budżetowej, która ma wpływ na wskaźniki dotyczące spłaty długów w latach nastepnych. Przy takiej wieloletniej prognozie finansowej wydatki mogą rosnąć np.o 2%, a dochody będą rosły o 5%. My jako gmina mamy wpływ jedynie na możliwość zwiększenia wielkości podatków, jednak nie mamy wpływu na to jak ludzie zarabiają jeśli stracili pracę czy jeśli ich dochody obniżyły się jednocześnie mniej odprowadzają podatku z PIT-u i jako gmina mamy udział z tych podatków też otrzymamy mniej. Nie wiem czy tendencja bedzie sie utrzymywała, ale jeżeli wpływy z PIT-ów będa malały to Gmina znajdzie się w kłopotach finsowych. Bez inwestrora, który mógłby się pojawić np. Na,,Grzybku, będziemy mieli problem z uzyskaniem większych dochodów. Stąd potrzebne były zmiany. Ten budżet jest bardzo oszczędny. Realizowane są jedynie podstawowe rzeczy, z inwestycji jedynie sala gimnastyczna, jako inwestycja kontynóowana z poprzedniego roku. W pamięci mamy zaplanowane inwestycje takie jak kanalizacja w Żelaznej i Skarbiszowie, przydomówki, drogi, rozbudowa strażnicy, droga w Prądach. Jeżeli pojawią sie jakiekolwiek pieniądze będziemy na bieżąco wprowadzać zmiany. Głos zabrała Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy- omówiła w kilku zdaniach plan oszczędnościowy. Musieliśmy przesunąć na odległy czas inwestycje przydomowych oczyszczalni co nie znaczy że do tych inwestycji nie powrócimy. Poszukaliśmy oszczedności w oświacie, przygotowany został program restrukturyzacji w oświacie. Pokazaliśmy również to, że nasze plany ze sprzedaży mienia sa realne, dzięki przystąpieniu do Aglomeracji Opolskiej i dzieki temu że intensywnie pracujemy nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów inwestycyjnych. Te prace powinny w przyszłości przynosić spore wpływy. Jesli chodzi o restrukturyzację zadłużenia. Wchodząc w nowy rok 2013 nasze zadłużenia sięgają ponad 11 milionów złotych. Chcemy skorzystać z możliwości wyemitowania obligacji gminych którymi spłacimy najdroższe kredyty,w jedenym z nich spłacimy wszystkie 4 raty całoroczne robiąc sobie na

10 jakiś czas oddech. Trzy kolejne spłacimy w całości. Dlatego proszę o przyjęcie tego projektu ponieważ jest dobry. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej uchwały. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXVI/187/13 w załączeniu- nr. 8 Ad.9 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, oraz poprawki wynikające z konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poprosił Panią Katarzynę Szafarską- Skarbnika Gminy Dąbrowa o szczegółowe omówienie tematu. Pani Skarbnik powiedziała, że w stosunku do pierwotnie przedstawionego projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie Gminy Dąbrowa w

11 listopadzie wprowadzamy następujące poprawki do projektu uchwały budżetu gminy na 2013 rok: Głównymi korektami będzią przede wszystkim rezygnacja z realizacji w 2013 roku inwestycji pt,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lipowa, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy oraz Siedliska. Następnymi korektami będą, korekta dochodów o: ,00 zł dotacja ,00 zł wpłaty od beneficjentów Korekta przychodów o: ,00 zł pożyczka Korekta wydatków o: ,00 zł Korekta dochodów z tytułu sprzedaży mienia o ,00 zł. Korekta dochodów i wydatków związanych z projektami oświatowymi realizowanymi przy udziale środków z UE. Skorygowano wydatki na dopłaty do ścieków o ,00 zł Korekta dotacji dla Miasta Opola na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa o kwotę 9.259,23 zł wynikających z podpisanego aneksu do porozumienia z 2011 roku. Korekta wydatków na wynagrodzenia w oświacie o ,00 zł, a w administracji o ,00 zł. Zmiana wysokości rezerw celowych na Zarządzanie Kryzysowe - ogólnej o 3.000,00 zł, a celowej o 2.000,00 zł Korekta wysokości dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie o ,00 zł W wydatkach inwestycyjnych wydzielone zostało dodatkowe 5.000,00 zł na sprzęt komputerowy potrzebny na stanowisku pracy ds. mienia gminy do realizacji zadań związanych z aplikacją służącą do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W między czasie wyliczone zostały kwoty wolnych środków, które zostały z 2012 roku, pierwotnie było to ,00 zł na dzień dzisiejszy jest to suma ,00zł. Oczywiście przede wszystkim przebudowano plan spłaty kredytów. Oprócz kredytu na dokończenie budowy Sali gimnastycznej w Dąbrowie planuje się emisję obligacji w wysokości ,00zł na restrukturyzację zadłużenia. Planuje się spłatę w roku 2013 następujących kredytów: - 1-sza pożyczka z WFOŚiGW w Opolu ,00zł, - 2-ga pożyczka z WFOŚiGW w Opolu ,00 zł całkowita spłata - kredyt z BOŚ w Opolu ,00 zł - 1- szy kredyt w ING w Opolu ,00 zł spłata raty za lata

12 - 2- giego kredytu z ING w Opolu ,00 zł- całkowita spłata Po omówieniu korekty przez Panią Skarbnik głos zabrał Wójt Gminy Marek Leja omawiając pokrótce każdą z korekty. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej uchwały. W dyskusji głos zabrał Radny Wiesław Bąk-Narok- wystosował prośbę aby na marcowej komisji przedstawiona była analiza z rozmów z MZK oraz jakie możliwości daje nawiązanie współpracy z prywatnym PKS- em. Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja odpowiedział, że przygotowana zostanie taka analiza. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2013r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy Dąbrowa. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXVI/188/13 w załączeniu- nr. 9 Ad. 10 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, w ziązku z wyborem nowego sołysa w Ciepielowicach. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionej uchwały.

13 Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Kazimierz Wojdyła poinformował, że po rozpatrzeniu materiału Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, jako materiał na sesję Rady Gminy został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr XXVI/189/13 w załączeniu- nr. 10 Ad. 11. Interpelacje radnych. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Nikt z radnych nie złożył interpelacji. Ad.12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie. Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 31 maja 2012 r. nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

14 Ad.13. Wolne wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2013 r. o godzinie 16 00, natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. Sołtys wsi Sławice Warsitz Janusz- Poprosił Pana Wójta aby jednak nie odpuszczał tematu chodnika w Sławicach. My jako społeczność wsi Sławice zorganizujemy konsultacje społeczne, które będą miały na celu obmyślenie pomysłu na ukończenie tego chodnika. Następną poruszoną kwestią, była sprawa zasypywanie terenu umownie nazwanego,,polderem Żelazna. Za browarem,, Słociak, notorycznie wysypywany jest gruz, elementy metalowe przywożone przez ciężkie samochody, które również niszczą drogę. Proszę o wydanie zakazu na tego typu proceder jakim jest zasypywanie naszego terenu, oraz o odtworzenie zniszczonej drogi z której korzystają mieszkańcy. Radny Wiesław Bąk Narok Powiedział, że pani sołtys Naroka, prosiła aby Zastępca Pana Wójta odnotował sobie datę września, w tych dniach wpłynęło pismo od Pani sołtys ponaglające sprawie wydania pozwolenia na wycinkę drzew ponieważ zbliża się termin w jakim tą wycinkę można wykonać, a do tej pory nie otrzymała pisma w tej sprawie od Leśnika Pana Benedykta Szpakowskiego. Pan Marek Leja- Wójt odpowiedział na temat poruszony przez sołtysa wsi Sławice. Powiedział, że jeśli Pan Słociak i Pan Osiecki zakupili ten teren jako nieużytki mają prawo wywozić tam oczywiście czysty gruz. Jeśli jest zgłoszenie, że wywożony jest gruz przez inne osoby, i jest to zgłoszone do Urzędu natychmiast kierowany jest na miejsce pracownik Urzędu, jeśli widzi, że wyrzucane są inne elementy każe likwidować wyrzucone elementy. My będziemy na pewno interweniowali w tej sprawie tylko pytanie jest, jak daleko możemy się w tej interwencji posunąć. Jeśli chodzi o wnioski o wycinkę drzew wpływające do Pana Benedykta Szpakowskiego, które do tej pory nie zostały rozpatrzone dopilnuję aby, zwrócona mu była uwaga o szybsze załatwienie spraw. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że XXVI sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą. Protokołowała: Katarzyna Dworczak

15

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015. posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 2/2015. posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 2/2015 posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku 1. Bazylewski Krzysztof, Przewodniczący Komisji 2. Derehajło Teresa, członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo