Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 375 /2013 Wojewody Pomorskiego z dnia18 grudnia 2013 r. Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Opracował: Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sylwia Gaik Gdańsk, grudzień 2013 r. Strona 1

2 Spis treści 1. Podstawy prawne Określenia użyte w instrukcji Informacje ogólne Klasyfikowanie informacji niejawnych o klauzuli poufne Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne Obieg i udostępnianie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.. Wytwarzanie i kopiowanie dokumentów oznaczonych klauzulą poufne.. Zasady wysyłania i przekazywania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. Ewidencja, gromadzenie i przechowywanie materiałów o klauzuli poufne.. Przegląd, niszczenia i archiwizowania dokumentów o klauzuli poufne.. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.. Kkk 8 Lkl 10 Lkl 12 Klj 13 Klk 14 Lkl Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie przepisów Strona 2

3 1. PODSTAWY PRAWNE 2. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz ). 3. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683) 4. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692). 5. RZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz ze zm.). 6. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenie, wydania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603). 2. OKREŚLENIA UŻYTE W INSTRUKCJI 1) jednostka organizacyjna Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; 2) komórka organizacyjna wydział, biuro oraz zespół wchodzący w skład Urzędu; 3) kierownik jednostki organizacyjnej Wojewoda Pomorski, odpowiedzialny za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; 4) pełnomocnik ochrony Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych, odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 5) pion ochrony Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych; Strona 3

4 6) kancelaria tajna wyodrębniona komórka organizacyjna w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, obejmująca zadania rejestrowania, przechowywania, przetwarzania oraz obiegu dokumentów niejawnych; 7) kierownik kancelarii tajnej pracownik kierujący pracą kancelarii tajnej; 8) wykonawca pracownik zajmujący określone stanowisko służbowe, posiadający stosowne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych określoną klauzulą oraz przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych; 9) dokument każda utrwalona informacja niejawna; 10) materiał dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia; 11) przetwarzanie informacji niejawnych wszelkie operacje wykonane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie; 12) ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone informacje niejawne stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, utrwalone na piśmie lub innych nośnikach, jak np: mikrofilmy, taśmy, mapy, wyciąg ksero oraz informacje niejawne utrwalone na elektronicznych nośnikach danych; 13) dokumentacja techniczna rejestry, dzienniki, spisy, karty o ustalonych metrykach, służące do rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne oraz umożliwiające kontrolę ich stanu i obiegu; 3. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejsza Instrukcja określa zasady i sposób postępowania z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą poufne oraz zasady ochrony tych informacji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, zwanego dalej Urzędem oraz Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Strona 4

5 2. Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników Urzędu bez względu na zajmowane przez nich stanowiska, jeśli zakres wykonywanych obowiązków służbowych wymaga dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula poufne. 3. Instrukcja określa: 1) zasady klasyfikowania informacji o klauzuli poufne ; 2) warunki dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne ; 3) zasady obiegu i udostępniania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne ; 4) zasady oznaczania, wytwarzania i kopiowania dokumentów oznaczonych klauzulą poufne ; 5) zasady wysyłania i przekazywania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne ; 6) ewidencjonowanie, gromadzenie i przechowywanie materiałów o klauzuli poufne ; 7) zasady przeglądu, niszczenia i archiwizowania dokumentów o klauzuli poufne ; 8) zasady nadzoru w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji o klauzuli poufne ; 9) odpowiedzialność karną i dyscyplinarną za naruszenie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. 4. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne mogą być przetwarzane wyłącznie w Pionie Ochrony Kancelarii Tajnej w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego. 5. System obiegu dokumentów ma zapewnić możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał o klauzuli poufne pozostający w dyspozycji komórki organizacyjnej Urzędu oraz kto z tym materiałem się zapoznał. 6. Materiały oznaczone klauzulą poufne nie mogą być przetwarzane i przekazywane poza jednostkę organizacyjną Pionem Ochrony bez udziału Kancelarii Tajnej, prócz czynności związanych z ich przyjęciem lub wysyłką. Strona 5

6 4. KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI POUFNE 1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę poufne jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 1) utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; 4) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; 5) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw oraz przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości; 6) zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej; 7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 2. Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. 3. Osoba określona w ust. 2 może określić datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności. 4. Zniesienie lub zmiana klauzuli są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, o której mowa w ust. 2, albo jej przełożonego, w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony. 5. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności pracownik Kancelarii Tajnej podejmuje czynności polegające na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu dokumentu, w rejestrach ewidencyjnych oraz informuje o tym wszystkich odbiorców materiału. 6. Informacjom niejawnym, wchodzącym w skład zbioru dokumentów lub materiałów, przyznaje się klauzulę tajności co najmniej równą najwyżej zaklasyfikowanej informacji lub najwyższej klauzuli w zbiorze. Strona 6

7 5. DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ POUFNE 1. Materiały niejawne o klauzuli poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom, które spełniają następujące warunki: 1) posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne ; 2) odbyły przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i posiadają aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie tego szkolenia (nie starsze niż 5 lat od daty wystawienia); 3) realizują zadania, które wymagają dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne. 2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zgłaszania Pełnomocnikowi Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych konieczności przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego wobec pracowników, których zakres obowiązków wymaga dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Pełnomocnik Ochrony przygotowuje i przedkłada do podpisu Wojewodzie pisemne polecenie wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego oraz podejmuje dalsze czynności przewidziane w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 4. Pracownik, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane w innej jednostce organizacyjnej obowiązany jest do przedłożenia oryginału Pełnomocnikowi Ochrony z chwilą zatrudnienia w Urzędzie, na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych. 5. Ewidencję osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą poufne w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku prowadzi Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Strona 7

8 6. OBIEG I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ POUFNE 1. Korespondencję z zewnątrz Urzędu zawierającą informacje niejawne zakwalifikowane jako poufne przekazywaną za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbiera upoważniony przez Pełnomocnika Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych pracownik Kancelarii Tajnej uprawniony do odbioru i nadawania przesyłek, spełniający wymagania określone w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1-3 Instrukcji. 2. Korespondencja niejawna oznaczona klauzulą poufne może wpływać do Urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłek kurierskich lub być dostarczona osobiście przez nadawcę. 3. W sytuacji wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu przesyłki oznaczonej klauzulą poufne dopuszcza się nadanie kolejnego numeru z rejestry przesyłek wpływających do Urzędu Systemu EZD na zewnętrznej kopercie przesyłki. 4. Zabrania się otwierania wewnętrznej koperty przesyłki, skanowania i umieszczania wszelkich danych umożliwiających identyfikację przesyłki poufnej w Systemie EZD. 5. W Przypadku otrzymania przez komórkę organizacyjną Urzędu przesyłki niejawnej oznaczonej klauzulą poufne, z pominięciem Kancelarii Tajnej, należy niezwłocznie zawiadomić Pełnomocnika Ochrony lub kierownika Kancelarii Tajnej, w celu jej odbioru. 6. Kierownik Kancelarii Tajnej odbiera przesyłkę niejawną i rejestruje ją w dzienniku ewidencji dokumentów niejawnych prowadzoną papierowo w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania osoba kwitująca odbiór przesyłki sporządza wraz z doręczającym protokół w sprawie uszkodzenia. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się nadawcy, drugi Pełnomocnikowi Ochrony. Fakt sporządzenia protokołu pracownik obsługujący Kancelarię Tajną odnotowuje w Dzienniku Ewidencji w rubryce Informacje uzupełniające/uwagi. 8. Pracownik obsługujący Kancelarię Tajną rejestrując pismo wpływające do Urzędu oznacza je pieczątką wpływu zawierająca w treści następujące informacje: nazwę urzędu, datę wpływu, numer pod którym zarejestrowano pismo w dzienniku ewidencji, ilość załączników do pisma i ilość stron załączników, a załączniki do pism pieczątką Strona 8

9 zawierającą następujące informacje: numer załącznika, numer i datę dokumentu przychodzącego, do którego załącznik został dołączony. 9. Kierownik jednostki organizacyjnej lub dyrektor wydziału, dokonuje pisemnej dekretacji na odpowiedzialną merytorycznie komórkę organizacyjną, bądź pracownika upoważnionego do załatwienia sprawy. 10. Dokumenty niejawne mogą być dekretowane wyłącznie na osobę uprawnioną zgodnie z rozdziałem 5 ust. 1 pkt 1-3 Instrukcji. 11. Po dokonaniu dekretacji dokument przekazywany jest pracownikowi Kancelarii Tajnej. Pracownik Kancelarii Tajnej udostępnia dokument oznaczony klauzulą poufne osobie wskazanej w dekretacji dokumentu. 12. Zapoznania i dekretacji dokumentu dokonuje się w pomieszczeniach Kancelarii Tajnej. 13. Odmawia się udostępnienia dokumentu oznaczonego klauzulą poufne osobie, która nie spełnia warunków określonych w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1-3 Instrukcji. 14. W przypadku konieczności zapoznania się z treścią dokumentu oznaczonego klauzulą poufne kilku pracowników tej samej komórki organizacyjnej, konieczne jest rozszerzenie dekretacji przez dyrektora komórki organizacyjnej. 15. Każdy pracownik, który zapoznał się z treścią dokumentu oznaczonego klauzulą poufne dokonuje stosownej adnotacji stwierdzającej ten fakt w Karcie zapoznania się z dokumentem oznaczonym klauzulą poufne. Kartę zakłada pracownik Kancelarii Tajnej. 16. Karta zapoznania z dokumentem niejawnym przechowywana jest z dokumentem i podlega rozliczeniu podobnie jak dokument oznaczony klauzulą poufne. 7. WYTWARZANIE I KOPIOWANIE DOKUMENTÓW OZNACZONYCH KLAUZULĄ POUFNE 1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne wytworzone w Urzędzie w formie dokumentu pisanego mogą być sporządzanie wyłącznie w systemie teleinformatycznym, który uzyskał akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego udzieloną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Strona 9

10 2. Dokumenty niejawne z klauzulą poufne wytworzone w Urzędzie podlegają opracowaniu według zasad określonych w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności. 3. Za prawidłowe nadanie klauzuli na dokumencie, odpowiada wykonawca dokumentu niejawnego. 4. Wytwarzanie i przetwarzanie dokumentów w postaci elektronicznej oznaczonych klauzulą poufne jest dopuszczalne wyłącznie na Komputerowym Stanowisku Pracy zlokalizowanym w pomieszczeniu, w którym zapewniona jest kontrola dostępu osób i zabezpieczenie pomieszczenia tj. w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu, pod nadzorem kierownika lub pracownika Kancelarii Tajnej. 5. Wykonywanie i sporządzanie dokumentów elektronicznych oznaczonych klauzulą poufne wykonuje się na podstawie Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 6. Zabrania się przetwarzania dokumentów niejawnych w systemach teleinformatycznych (na komputerach) nie posiadających stosownej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. 7. Dokumenty o klauzuli poufne są sporządzane i wykonywane wyłącznie przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za ich opracowanie w oparciu o rozdział 5 ust. 1 pkt 1-3 Instrukcji. Praca z dokumentem o klauzuli poufne, w tym sporządzanie i wykonanie może odbywać się w strefie ochronnej w Pionie Ochrony, w pomieszczeniu umożliwiającym zapewnienie warunków ochrony przed jego nieuprawnionym ujawnieniem lub zapoznaniem się przez osoby do tego nieuprawnione. 8. Dokumenty oznaczone klauzulą poufne należy sporządzać w ściśle określonej liczbie egzemplarzy i rozsyłać do adresatów poza Urząd lub poza komórkę organizacyjną na podstawie rozdzielnika pozostającego w aktach. 9. Liczbę wytwarzanych dokumentów oraz zasięg i ich obieg ogranicza się do minimum niezbędnego do realizacji zadań służbowych. 10. Na wykonanie kopii dokumentu wymagana jest pisemna zgoda osoby, która jest uprawniono do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału lub adresat materiału o ile nie wprowadzono na materiale ograniczeń dotyczących kopiowania tego materiału. Strona 10

11 11. Wykonanie kopii, wydruku, odpisu, wyciągu lub wypisu z dokumentu poufnego dokonuje się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności. 12. Wykonanie kopii wymaga zgody dysponenta dokumentu na ostatniej stronie dokumentu oryginału. 13. Wszelkie kopie, wyciągi, odpisy podlegają ewidencji w Dzienniku Ewidencji dokumentów niejawnych prowadzonym w Kancelarii Tajnej. 8. ZASADY WYSYŁANIA I PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ POUFNE 1. Przewożenie, przekazywanie i nadawanie materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne odbywa się przy zachowaniu zasad rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne. 2. Za właściwe przygotowanie przesyłki niejawnej do wysyłania lub przekazania odpowiada pracownik Kancelarii Tajnej. 3. Przesyłkę zawierającą informacje niejawne o klauzuli poufne przewozi i ochrania co najmniej jeden pracownik Kancelarii Tajnej posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek niejawnych. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, na czas realizacji zadania, dopuszcza się pobranie dokumentu poufnego z Kancelarii Tajnej. 5. Fakt pobrania dokumentu z należy odnotować w Rejestrze Wydanych Dokumentów. 6. Za prowadzenie rejestru oraz nadzór nad zwrotem dokumentu do Kancelarii Tajnej odpowiada kierownik Kancelarii Tajnej. 7. Za właściwe zabezpieczenie dokumentu pobranego przed nieuprawnionym dostępem odpowiada osoba, która pobrała go z Kancelarii Tajnej. 8. Podczas pobrania dokumentu, przewożenia lub przenoszenia materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne poza strefami ochronnymi należy zachować wszelkie Strona 11

12 środki ostrożności, aby nie doprowadzić do kradzieży lub zniszczenia materiału. Zabrania się: 1) pozostawiania materiału bez nadzoru; 2) przekazywania osobom postronnym; 3) wyjmowania z teczki (lub innego opakowania) w środkach komunikacji publicznej; 4) wynoszenia materiału do domu (restauracji, hotelu itp.). 9. EWIDENCJA, GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW O KLAUZULI POUFNE 1. Wszystkie materiały zawierające informacje oznaczone klauzulą poufne podlegają niezwłocznemu zaewidencjonowaniu w prowadzonym Dzienniku ewidencji, którego wzór określony został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych. Dotyczy to zarówno materiałów wytworzonych w Urzędzie, jak też otrzymanych z zewnątrz. 2. Za prawidłową ewidencję i gromadzenie materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne odpowiada kierownik Kancelarii Tajnej. 3. Gromadzenie dokumentów odbywa się na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu. 4. Zezwala się na wszywanie do teczki rzeczowej poufnej dokumentów jawnych dotyczących tej samej sprawy. 5. Materiały niejawne przechowuje się w szafie metalowej co najmniej klasy S1 Typ 2 wg rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych oraz w pomieszczeniu wzmocnionym. 6. Po zakończeniu pracy kierownik Kancelarii Tajnej lub wyznaczony przez niego pracownik Pionu Ochrony, zamyka i zabezpiecza urządzenia do przechowywania dokumentów niejawnych oraz zabezpiecza pomieszczenia służbowe Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Strona 12

13 7. Zasady zdawania, przechowywania i wydawania kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych i urządzeń, o których mowa w ust. 5, określa Plan Ochrony Informacji Niejawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy. 10. PRZEGLĄD, NISZCZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW O KLAUZULI POUFNE 1. W celu zniszczenia, bądź zniesienia klauzuli z materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, które nie podlegają trwałemu przechowywaniu i utraciły praktyczne znaczenie, powołuje się komisję złożoną z co najmniej trzech pracowników spełniających warunki, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1-3 Instrukcji. W skład komisji obligatoryjnie wchodzi Kierownik Kancelarii Tajnej. 2. Komisja sporządza protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia. W oparciu o przygotowaną dokumentację Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych występuje z wnioskiem o udzielenie zgody na zniszczenie do dyrektora właściwego archiwum państwowego. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej raz na 5 lat dokonuje przeglądu wykonanych i posiadanych dokumentów z klauzulą poufne, w celu określenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony. 4. W przypadku spraw ostatecznie zakończonych, gdy dokument jest nadal chroniony, teczkę akt o klauzuli poufne przechowuje się w Kancelarii Tajnej do chwili zniesienia klauzuli tajności. W przypadku zniesienia klauzuli tajności teczki akt przekazywane są, zgodnie z przepisami w tym zakresie, do właściwego archiwum państwowego, archiwum zakładowego lub merytorycznie odpowiedzialnego wydziału. 1. Dokumentację niejawna utrwaloną na papierze niszczy się przez pocięcie w niszczarce klasy DIN lub wyższej, która zapewnia zniszczenie materiału w sposób uniemożliwiający całkowite odtworzenie jego treści. 2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne zapisane w formie elektronicznej niszczy się przez fizyczne zniszczenie nośnika (dyskietki, płyty CD/DVD, itp.) w sposób uniemożliwiający całkowite odtworzenie jego treści. Strona 13

14 3. Fakt zniszczenia materiałów niejawnych dokumentuje się protokolarnie oraz odnotowuje się w rubryce Uwagi w Dzienniku ewidencji z adnotacją Zniszczono na podstawie decyzji / polecenia / zarządzenia z dnia.. 4. Szczegółowe zasady brakowania dokumentów reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 11. NADZÓR W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ POUFNE 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia w Urzędzie przepisów niniejszej Instrukcji, należy niezwłocznie zawiadomić Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej i podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do wyjaśnienie okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków. 2. Dodatkowo, gdy naruszenie dotyczy materiałów o klauzuli poufne Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zawiadamia o tym fakcie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zapewniają i nadzorują stosowanie ustaleń zawartych w Instrukcji w zakresie ochrony informacji z klauzulą poufne przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej. 4. Kontrolę realizacji zapisów Instrukcji w odniesieniu do całości Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku sprawuje Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 5. Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadza kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Pomorskim urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.. Strona 14

15 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Za naruszenie postanowień niniejszej Instrukcji, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych, podlega się odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej lub służbowej uregulowanej w odrębnych przepisach. Strona 15

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA. 138.2013 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.SOA. 138.2013 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 26 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.SOA. 138.2013 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Ustka. Na podstawie: art. 15, ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A J E L E N I A G Ó R A

U R Z Ą D M I A S T A J E L E N I A G Ó R A Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.936.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06 września 2012 r. INSTRUKCJA sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakres

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku DO-0133/7/2011 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7447 Poz. 562 562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 W Urzędzie Miejskim w Kozienicach wprowadza się plan ochrony informacji niejawnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1 W Urzędzie Miejskim w Kozienicach wprowadza się plan ochrony informacji niejawnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 404/2014 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach Na podstawie art. 15 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 247. ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 247. ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 247 ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych, pieczątek oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Załącznik nr 2. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Regulamin prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu na rzecz Polskiego LNG S.A. usługi całodobowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy: Projekt Powszechn e e-usłu gi administracji publicznej na platformie epuap Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r.

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. Instrukcja kasowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

LexPolonica nr 2473440. ZARZĄDZENIE NR 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 30 grudnia 2010 r.

LexPolonica nr 2473440. ZARZĄDZENIE NR 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 30 grudnia 2010 r. Strona 1 z 23 LexPolonica nr 2473440. ZARZĄDZENIE NR 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 22 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 15 lipca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 22 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 15 lipca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 22 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Nowem. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia Zarząd Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 3c/19 zarejestrowanej pod numerem KRS:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Spis treści Rozdział 1...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo