PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY: Architektura: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Woźnicki Zdanowicz architekci Al. Niepodległości 157 m Warszawa tel arch. Bartosz Zdanowicz nr upr. MA/089/04 Branża: Budowlana arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr. MA/010/06 Kody CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw WARSZAWA czerwiec 2012 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektantów. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie o kompletności dokumentacji. Projekt Część opisowa Część rysunkowa: Rys. nr A-01. Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:50 Rys. nr A-03 Przekroje skala 1:20 Rys. nr A-04 Piłkochwyty skala 1:50 Rys. nr A-05 Ogrodzenie skala 1:20 Szczegół podłączenia kanalizacji do studni Układanie w wykopie kanalizacji

3 czerwiec 2012 Oświadczenia projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz 1118, z późn. zm.), oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt placu zabaw w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie, dz. ew. nr 62/2 obręb zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią zamówienia. Jednocześnie oświadczam, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma służyć. Projektant architektury: arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04 Projektant architektury: arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr.: MA/010/06

4 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb OPIS TECHNICZNY Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i cel inwestycji 3. Stan istniejący 4. Przeznaczenie i program użytkowy 5. Dane liczbowe 6. Podział na etapy 7. Rozwiązania architektoniczne 8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 9. Wyposażenie w urządzenia zabawowe stałe 10. Wyposażenie instalacyjne 11. Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 12. Charakterystyka energetyczna 13. Wpływ na środowisko 14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 15. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 1. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są: Umowa z Inwestorem Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem Obowiązujące normy i przepisy 2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół Nr 8. Planowane prace będą obejmowały: Prace rozbiórkowe i demontaż istniejącego ogrodzenia. Wycinkę 3 drzew.

5 Wymianę części instalacji kanalizacji deszczowej. Wykonanie izolacji przeciwwodnej fragmentu ściany fundamentowej istniejącego budynku. Wykonanie zabezpieczenia tynku na elewacji. Budowę muru tablicy rysunkowej. Budowę ogrodzenia terenu. Montaż piłkochwytów. Budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej. Budowę chodników. Założenie trawnika. Montaż zabawek i elementów małej architektury. 3. Stan istniejący Działka znajduje się na terenie dzielnicy Praga Północ miasta Warszawy. Na terenie inwestycji znajduje się, obecnie społeczny parking dla samochodów osobowych. teren ogrodzony. Nawierzchnia częściowo gruntowa, częściowo betonowa. 4. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczeniem terenu będzie plac zabaw dla dzieci młodszych w wieku szkolnym. Program obejmuje instalację elementów małej architektury służących rekreacji dzieci. W ramach prac towarzyszących budowie placu zabaw przewidziano wymianę nawierzchni chodnika przed budynkiem, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej fragmentu ściany przyległego budynku, wymianę części rur kanalizacji deszczowej i wymianę części ogrodzenia na nowe. 5. Dane liczbowe Powierzchnia terenu inwestycji 379,8 m 2 Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej (bezpiecznej) 326,1 m 2 Powierzchnia nowych chodników 40,4 m 2 Powierzchnia trawników 6,8 m 2 6. Podział na etapy ze względów finansowych przewidziano realizację inwestycji w dwóch etapach. Etap I będzie obejmował: Wycinkę drzew Budowę muru Budowę ogrodzenia Wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu korytowanie terenu na głębokość 20 cm Budowę obrzeży

6 Wykonanie tymczasowej nawierzchni piaskowej Instalację elementów małej architektury z wyjątkiem zestawu do minikoszykówki Etap II będzie obejmował: Przebudowę kanalizacji Wykonanie izolacji i napraw ścian budynku Wykonanie nawierzchni poliuretanowej Budowę chodników Wykonanie nawierzchni trawiastej Instalację piłkochwytów Instalację zestawu do minikoszykówki 7. Rozwiązania architektoniczne Na terenie inwestycji zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej, poliuretanowej nawierzchni. Na placu zabaw zaplanowano zestawy zabawowe i mini boisko do gier zespołowych z zestawem do minikoszykówki. Za koszami zaprojektowano piłkochwyty. Od strony istniejącego budynku przewidziano mur pokryty farbą do tablic umożliwiającej wielokrotne rysowanie po nim kredą. Zaplanowano również wymianę starego ogrodzenia na nowe. 8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 8.1. Prace rozbiórkowe Rozbiórka, wywiezienie i złomowanie istniejącego ogrodzenia z północnej i wschodniej strony terenu inwestycji. Ogrodzenie wykonane, częściowo jako słupy stalowe z rozpiętą na nich siatką stalową, plecioną, a częściowo jako panele stalowe z kątowników i prętów. Ilość: 50,5 m.b Rozbiórka i wywiezienie nawierzchni betonowych, wylewanych, grubości ok. 10 cm lub z płyt betonowych. Ilość: ok. 100 m Wycinka drzew Przewidziano 3 drzewa do wycinki. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji pozwalającej na wycinkę. Wszelkie, ewentualne opłaty administracyjne lub nasadzenia kompensacyjne leża po stronie Inwestora. Drzewa podlegające wycince: a) Topola Kanadyjska (Poplus x canadensis Moench) obwód pnia: 343 cm, wysokość 24 m, średnica korony: 8,5 m. b) Klon Srebrzysty (Acer saccharium) obwód pnia: 145 cm, wysokość 16 m, średnica korony: 7,0 m. c) Topola Kanadyjska (Poplus x canadensis Moench) obwód pnia: 254 cm, wysokość 25 m, średnica korony: 10,0 m.

7 Ze względu na bliskość budynków, ogrodzeń itp. wycinkę należy prowadzić metodami alpinistycznymi Wymiana rur kanalizacji deszczowej Ze względu na poprzerastanie korzeniami roślin istniejących rur kanalizacji deszczowej przewidziano ich wymianę na nowe. Wymiana nie obejmuje wymiany studni i wpustów istniejących. Wymiana po istniejących trasach. Ilość ø150 mm: 15,6 m.b. Ilość ø200 mm: 10,0 m.b. Ponadto przewidziano wymianę pokrywy studni na nową z wpustem Demontaż Istniejące rury należy wykopać, wywieźć i zutylizować Materiały Rurociągi wykonać z rur: kanalizacyjnych φ 160, 200 mm z PVC klasy S; PN-EN 1401: 1999 Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku - wg zał. szczegółu. W miejscu przejścia przewodu z rur PVC do studzienki z kręgów betonowych należy zastosować tuleję osłonową tego samego producenta co rur. Ewentualne uszkodzenia kręgów betonowych studni należy naprawić a samą studnię, jeśli zajdzie taka konieczność odmulić. Pokrywa żeliwna z wpustem deszczowym rusztowym Izolacja przeciwwodna ścian W celu zabezpieczenia ściany przyległego budynku przed zawilgoceniem przewidziano wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej jego części podziemnej. Prace obejmują tylko część ścian gdyż pozostałe zostały zaizolowane w czasie wykonywania wcześniejszych remontów. Część podziemna ściany sięga ok. 120 cm poniżej poziomu gruntu. Ilość: 11,3 m.b Wykopy. Wszystkie wykopy prowadzone są na terenie działek własnych i nie jest wymagane uzyskanie zgody na zajęcie terenu. Szerokość dna wykopu nie powinna przekraczać 80cm. Wykopy w rejonie instalacji kanalizacyjnej prowadzić ręcznie. Wykop do głębokości 1,20m prowadzić metodą tradycyjną, ręcznie, ze skarpą Rozbiórki i usunięcie istniejącej izolacji pionowej. Należy rozebrać, wywieźć i zutylizować ściankę dociskową wykonaną z cegły ceramicznej grubości 6 cm. Powierzchnię ściany oczyścić z pozostałości lepiku. Materiał bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizacji.

8 Odsłoniętą powierzchnię muru oczyścić mechanicznie, ewentualnie wykuć skorodowane fragmenty muru, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość 2 cm. Większe ubytki muru uzupełnić cegłą pełną. Zewnętrzną warstwę muru przesuszyć stosując nadmuch ciepłego powietrza, jednocześnie intensywnie wentylując pomieszczenia piwnic Naprawy ścian piwnic Technologię napraw i izolacji ścian piwnic oparto ma materiałach Ceresit. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii o parametrach poszczególnych produktów nie gorszych od wskazanych. W każdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich składników z jednej gamy produktów jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. Na połączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych do poziomu minimum 30 cm powyżej poziomu gruntu. Zagruntować podłoże gruntem CP 41. Na zagruntowane gruntem CP 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową folii budowlanej do masy izolacyjnej. Na wyrównane i zaizolowane ściany nałożyć płyty twardego polistyrenu ekstrudowanego, wodoodpornego np.: Styrodur C typ 3035CS lub porównywalny. Wymagana wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y): min. 300kPa. Stosować płyty fazowane grubości 6cm na ścianie i cokole oraz 2-3cm na glifach okien. Płyty poniżej poziomu gruntu mocować na klej. Płyty na cokole mocować na klej i dodatkowo kołkami (min. 4szt /płytę). Stosować klej zgodny z wymaganiami producenta masy bitumicznej. Całość części nadziemnej osłonić siatką winylową w zaprawie klejowej układanej w 2 warstwach na całej powierzchni. Na narożach stosować listwę narożną z wklejoną siatką. Na styku z ramą okna stosować listwę przyokienną. Widoczne ściany cokołu wykończyć tynkiem cienko-powłokowym cokołowym mozaikowym identycznym jak na pozostałej części budynku. Wykończenie tynkiem sprowadzić poniżej spodu chodnika. Całość części podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową. Zasypać wykop zagęszczając grunt Naprawa tynku na elewacji budynku Dwukondygnacyjną elewację nad odcinkiem gdzie zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwodnej należy zabezpieczyć przed odpadaniem tynku. W tym celu należy wykonać: Opukać młotkiem ścianę i usunąć odparzone i luźne fragmenty tynku. Odsłonięte fragmenty ściany zabezpieczyć szprycem betonowym. Ilość: ok. 25 m 2

9 8.6. Mur z tablicą do rysowania Mur Tynk Wysokość muru 2 m powyżej gruntu. Mur wykonany z bloczków betonowych grubości 25 cm. Mur posadawiać na podlewce betonowej grubości min. 10 cm odizolowanej arkuszem papy. Posadowienie muru 100 cm poniżej poziomu gruntu. Zaprawa cementowa. Część podziemną zaizolować lepikiem. Ścianę otynkować ze wszystkich stron tynkiem cementowym. Od strony placu zabaw zatrzeć tynk na gładko Malowanie Od strony placu zabaw ścianę pomalować farbą do tablic lekcyjnych (umożliwiającej rysowanie kredą, zmywalną). Kolor zielony lub czarny. Pozostałe ściany pomalować farbą sylikatową do zastosowań zewnętrznych. Kolor biały Obróbka blacharska Górę muru zabezpieczyć obróbką blacharską. Obróbka wykonana z blachy tytanowo cynkowej powlekanej poliestrem. Grubość blachy od 0,7 do 1,0 mm. Mocowanie na specjalistyczne blachowkręty Ogrodzenie Słupy Przewidziano ogrodzenie terenu inwestycji. Nowe ogrodzenie przewidziano od strony północnej i zachodniej. Od strony południowej teren jest ograniczony budynkiem a od wschodniej istniejącym, nowym ogrodzeniem. Nowe ogrodzenie, z wyjątkiem cokołu (nowe nie będzie go posiadało) powinno być identyczne jak istniejące od strony wschodniej. Słupy wysokości ok. 2 m powyżej gruntu, zagłębione w fundamencie na min. 80 cm. Wykonany z profila stalowego ok. 70 x 70 x 3 mm. Rozstaw słupów co ok. 2 m. Słupy zakończone daszkiem z płaskownika stalowego. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. 7 szt. słupów, za wschodnim koszem wysokości 6 m ponad powierzchnią boiska z wykonanym wspornikiem do zawieszenia siatki piłkochwytu. Ilość: 19 szt. (w tym 4 szt. h= 6m) Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub okrągłe o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu powinna przykrywać fundament) oraz poniżej kostki brukowej chodnika. Ilość: 19 szt Przęsła

10 Przęsło wykonane z prętów stalowych o przekroju kwadratowym 20 x 20 mm zakończonych kutym grotem. Poinowe pręty przyspawane do płaskowników 20 x 5 mm, dwustronnie oraz górą i dołem. Płaskowniki przymocowane do słupów za pomocą spawów. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Dodatkowy panel pomiędzy murem a ścianą budynku Bramy Ilość: 35,9 m.b. Zaprojektowano 2 dwuskrzydłowe bramy w ogrodzeniu o szerokości 3,0 m i 2,0 m. Wysokość - 2m. Skrzydła wykonane z elementów identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposażona w blokadę z zabetonowaną tuleją w podłożu. Brama zamykana łańcuchem z kłódką. Każde skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Ilość: 2 szt Furtka w ogrodzeniu istniejącym Zaprojektowano furtkę w ogrodzeniu istniejącym Rozbiórki Słup Należy rozebrać fragment ogrodzenia wraz z przęsłem i podmurówką. Słup wysokości ok. 2 m powyżej gruntu, zagłębiony w fundamencie na min. 80 cm. Wykonany z profila stalowego ok. 70 x 70 x 3 mm. Słup zakończony daszkiem z płaskownika stalowego. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Druga strona furtki mocowana do istniejącego słupa z cegły klinkierowej. Ilość: 1 szt Furtka Zaprojektowano furtkę o szerokości 1.00 m i wysokości 2.00 m Skrzydła wykonane z elementów identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposażona w blokadę z zabetonowaną tuleją w podłożu. Brama zamykana łańcuchem z kłódką. Każde skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Furtka wyposażona w zamek z klamką i zamknięcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Ilość: 1 szt Piłkochwyty Zaprojektowano dwa piłkochwyty na mini boisku, za koszami do koszykówki (w tym jeden mocowany do ogrodzenia).

11 Słupy Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie 2,5 m i 2 m (w ogrodzeniu). Długość odpowiednio: 6,0 m (z własnymi słupami), 7,5 m (mocowany do ogrodzenia, bez własnych słupów). Uwaga: w I etapie należy wykonać słupy i wsporniki piłkochwytów zintegrowanych z obrodzeniem. Słupy zagłębione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa 6,8 m. Słupy z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min. 76 x 76 mm, grubość ścianki min 3 mm. Piłkochwyt wyposażony w linki naciągowe, stalowe. Słupy malowane proszkowo na kolor zielony. Ilość: 4 szt Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub okrągłe o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomu boiska (warstwa poliuretanu powinna przykrywać fundament) Ilość: 4 szt Wsporniki piłkochwytu zintegrowanego z ogrodzeniem Na szczycie słupów ogrodzeniowych przeznaczonych do mocowania piłkochwytu wykonać wsporniki dla montażu linki naciągowej. Wspornik musi zapewnić zdystansowanie siatki piłkochwytu od ogrodzenia na min. 30 cm. Materiał, sposób wykonania i wykończenia wsporników identyczny jak słupów. Ilość: 4 szt Siatki piłkochwytów Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół). Siatka ochronna do piłki nożnej, polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki 3 mm. Kolor zielony. Wymiary siatek odpowiednio: 6 x 6 m, 7,5 x 6 m Nawierzchnia bezpieczna placów zabaw Podział na etapy W ramach I etapu należy wykonać nawierzchnię piaskową. W tym celu przewidziano wykorytowanie przestrzeni przewidzianej pod nawierzchnie poliuretanową i trawiastą do głębokości 20 cm. Całą wykorytowaną przestrzeń należy wypełnić piaskiem rzecznym płukanym. Grubość warstwy 20 cm. W ramach II etapu przewidziano usunięcie piasku i wykorytowanie do docelowej głębokości Nawierzchnia poliuretanowa Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antypoślizgowej, amortyzującej ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie

12 (kolorowej) i łatwej do utrzymania w czystości. W projekcie przewidziano nawierzchnię gumową, bezspoinową, wykonywaną bezpośrednio na placu zabaw. Powinna być ona odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody. Musi posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN :2009, PN-EN :2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka - składa się z granulatu mogącego pochodzić z recyklingu. Wierzchnia, nadająca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat łączony jest za pomocą kleju poliuretanowego. Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR to min. 80 mm oraz dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku podanego dla urządzenia wokół którego nawierzchnia ma się znajdować. Zamawiający nie dopuszcza użycie nawierzchni wykonanej z elastycznych płyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi być bezspoinowa. Ilość: 326,1 m2. Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objętej przetargiem w oryginale Atest PZH Sprawozdanie/raport z badań nawierzchni na H-krytyczna upadków (bezpieczna wysokość upadku) Kolorystyka Nawierzchnia placu w kolorach: zielonym, niebieskim, pomarańczowym i czerwonym. Na plac zabaw zaprojektowano pole do gry w klasy. Pole wykonane z różnokolorowych płyt gumowych (nie dopuszcza się ich namalowania na powierzchni) Podbudowa Dla w/w boiska przewidziano: warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 1 31,5 mm - gr. 5 cm warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm geowłóknina F 250 Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Obrzeża betonowe Należy wykonać obrzeża betonowe w zewnętrzne krawędzie przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią poliuretanową z wyjątkiem styku z istniejącą podmurówką ogrodzenia i murem.

13 Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6x20x75 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż B 15. grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Ilość: 42 m.b. W ramach I etapu nie wykonywać obrzeża na styku przyszłej nawierzchni poliuretanowej i trawiastej (7,5 m.b.). Odcinek tem należy wykonać w tamach II etapu Odwodnienie Teren placów zabaw odwadniany do istniejącego wpustu i na trawnik przylegające do nich. Nawierzchnię należy tak wyprofilować aby posiadała spadki 0,5% w kierunku wpustu i trawnika. Projektowana nawierzchnia jest częściowo przepuszczalna dla wody Budowa chodnika Chodniki przewidziano w dwóch miejscach: pomiędzy murem a ścianą budynku i jako połączenie furtki z istniejącym placem przy szkole. Nawierzchnia musi być wykonana z takiego samego materiału jak chodniki istniejące kostka betonowa typu starobruk. Powierzchnia 40,4 m Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki betonowej, starobruk. Grubość 8 cm. Kolor szary Podbudowa Chodnik powinien mieć poprzeczny spadek 0,5% na trawniki i do istniejących wpustów. Chodnik układać na istniejącym gruncie na podsypce piaskowo cementowej grubości ok. 5 cm Obrzeża betonowe Należy wykonać obrzeża betonowe w wzdłuż zewnętrznych krawędzi przestrzeni pokrytej nawierzchnią z wyjątkiem styku z nawierzchniami poliuretanowymi, murem i budynkiem. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6x20x75 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Ilość: 12 m.b Obniżenie chodnika przy drzwiach Należy wykonać obniżenia chodnika przy drzwiach do budynku (zgodnie ze stanem istniejącym). Obniżenie o ok. 20 cm. Dno wyłożyć zgodnie z opisem chodników nie naruszając istniejącego wpustu kanalizacyjnego. Obniżenie otoczyć obrzeżem betonowym. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8x35x75 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory

14 wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Ilość: 3,3 m.b Nawierzchnia trawiasta Przewidziano założenie nowego trawnika przy ścianie budynku. Należy jedynie zrekultywować nawierzchnie uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych. Nawierzchnia nie posiada spadku. Powierzchnia 6,8 m Podłoże Po osunięciu zanieczyszczeń przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m² Teren zwałować w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać 2 tygodnie przed przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5 cm substratu torfowego. Wartość Ph 5,5-6, Trawa Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie: Życica trwała (lolium perenne) 40% Siew Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40% Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20% Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać. 9. Wyposażenie w sprzęt zabawowy stały i elementów małej architektury Ostateczną akceptację na dobór poszczególnych zabawek należy uzgodnić z użytkownikiem. Podane na rysunkach urządzenia są przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zabawowe i ich rozmieszczenie, muszą spełniać wymogi normy PN- EN 1176.

15 9.1. Tablica informacyjna z regulaminem. Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe, płyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. tablica wyposażona w nagłówek programu Radosna Szkoła. Ilość 1 szt Ławka. Ławki powinny być identyczne jak istniejące na terenie szkoły. Ławka betonowo drewniana z oparciem, bez podłokietników. Długość ok. 150 cm. Mocowana do podłoża na stałe. Elementy betonowe o fakturze grysu w kolorze czarno białym. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone lakierowane na kolor zielony. Ilość 2 szt.

16 9.3. Kosz na śmieci. Kosz metalowy z obudową betonową, okrągły. Wysokości ok. 60 cm. pojemnośc ok. 40 l.. Elementy stalowe ocynkowane. Elementy betonowe o grysu w kolorze czarno białym. Ilość 1 szt Huśtawka Bocianie gniazdo. Huśtawka z dużym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko umożliwiające huśtanie się kilkorga dzieci. Łańcuch techniczny ocynowany. Ilość 1 szt.

17 9.5. Zestaw zabawowy dwie wieże ze zjeżdżalnią. Zestaw zabawowy składający się minimalnie z: - jednej zjeżdżalni - ślizgu strażackiego - pomostu ruchomego - drabinki poziomej - dwóch wież krytych daszkiem - drabinek łukowych Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Słupy nośne i poprzeczki z belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Liny polipropylenowe. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa sztucznego lub stalowa. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynowanej lub nierdzewnej. Ilość 1 szt Bujak stojący. Bujak przeznaczony dla jednoczesnego użytkowania przez trójkę dzieci. Użytkowanie w pozycji stojącej. Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Uchwyty wykonane są ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprężyny stalowe. Ilość 1 szt.

18 9.7. Domek zabawowy. Minimalne wymiary: 2,5 x 1, 5 x 2,0 m. Wyposażony w dach, ławeczki i okna. Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Słupy nośne i poprzeczki z belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynowanej lub nierdzewnej. Ilość 1 szt Huśtawka wahadłowa podwójna. Huśtawka o rozpiętości ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z tworzywa sztucznego. huśtawka wyposażona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujące uderzenia o ziemię. Ilość 1 szt.

19 9.9. Zestaw do minikoszykówki. Przeznaczony do rekreacyjnej gry w koszykówkę na placach zabaw. W skład zestawu wchodzi tablica 1200 x 900 mm owalna z płyty laminowanej, obręcz standardowa z siatką, wysięgnik o długości min. 60 cm oraz stojak stalowy z osłoną. Układ umożliwiający regulację wysokości zawieszenia wspornika z tablicą na stojaku w zakresie od 2600 do 3050 mm. Mocowanie za pomocą betonowego fundamentu, prefabrykowanego lub wylewanego na miejscu. Zestaw musi spełniać wymogi normy EN Ilość 2 szt. 10. Wyposażenie instalacyjne Nie przewiduje się wykonania żadnych nowych ani modernizacji istniejących instalacji. 11. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Plac zabaw znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 12. Charakterystyka energetyczna Brak charakterystyki ze względu na charakter obiektu. 13. Wpływ na środowisko Plac zabaw nie wpływa na środowisko i otaczający go teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu i wibracji, ani promieniowania. Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę. Nawierzchnie zaprojektowano jako częściowo przepuszczające wodę. Odprowadzenie wód deszczowych, powierzchniowo, na teren działki własnej. Przewiduje się wycinkę 3 drzew. Inwestor jest w posiadaniu stosownych zezwoleń.

20 14. Ochrona przeciwpożarowa Nie dotyczy wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte. 15. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Ze względu na charakter prac budowlanych nie ma obowiązku wykonywania planu BiOZ.

21

22

23

24

PROJEKT: BUDOWY BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 2, Celestynów. dz.

PROJEKT: BUDOWY BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 2, Celestynów. dz. PROJEKT BUDOWY BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 2, 05-430 Celestynów dz. nr 706 INWESTOR: Gmina Celestynów 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3 PROJEKT: Woźnicki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE BUDOWY PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY. 28 232 Łubnice

ZGŁOSZENIE BUDOWY PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY. 28 232 Łubnice ZGŁOSZENIE BUDOWY PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA DZIAŁKA NR EW. 198/39, OBRĘB ŁUBNICE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO przy ul. Wybickiego dz. nr 824/9 obręb 14-Raszyn02 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY: Architektura: Gminny Ośrodek Sportu ul. Sportowa 30 05-090 Raszyn

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła wykonanie placu zabaw. Zestaw zabawowy szt.1 składający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Budowa boisk sportowych: do piłki siatkowej i wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut Przedmiar-Obmiar

Budowa boisk sportowych: do piłki siatkowej i wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut Przedmiar-Obmiar 1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 1.1 KNRw 0201 0114-0100 1.2 KNNR 0006 0101-0300 1.3 KNR 0201 0317-0100 1.4 KNR 0201 0229-0100 1.5 Analiza 1.6 KNNR 0006 0404-0500 1.7 KNNR 0006 0404-0500 1.8

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWIE Andrzej Skiba Autorska Pracownia Architektury, 20-356 Lublin, ul. Krańcowa 14, tel./fax (81) 744 00 75. PAWŁÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK KOMUNALNYCH 961/1, 962/2, 963 NA POTRZEBY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Boisko Obiekt : Boisko sportowe Adres : Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT.

Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys 5-2011 - PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BIEŻNI I BOISKA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BIEŻNI I BOISKA PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BIEŻNI I BOISKA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ ul. Augustowska 1, Suchowola dz. nr ew. 567/3, obręb Suchowola INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Al. Solidarności 90

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU ZGŁOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH MAŁA ARCHITEKTURA PLAC ZABAW PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU Adres: DZIAŁKA NR EWID. 1911/1 JAROSŁAW OBRĘB 5 JAROSŁAW, UL. ORKANA Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; RZEKUŃ tel

PRZEDMIAR ROBÓT. BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; RZEKUŃ tel BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; 07- RZEKUŃ tel. 69-65-58 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50- Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 500-0

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej ... (5 * 6) Roboty rozbiórkowe 1.1 D 07.07.01 Demontaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami wraz z robotami (w tym roboty ziemne). Odwóz do RE kpl 3,00 1.2. D 07.07.01 Demontaż linii kablowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA)

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) J &A Ratajczak BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. JACEK RATAJCZAK SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4 TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Działka nr 472/6 obręb Warnice gm. Warnice

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Działka nr 472/6 obręb Warnice gm. Warnice PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA: OBIEKT: ADRES: Architektura Plac Zabaw Działka nr 472/6 obręb Warnice gm. Warnice INWESTOR: Urząd Gminy w Warnicach Warnice 66 74-201 Warnice Projektowała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym 1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku znajdować

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 zlec. nr 1/P/03/2016 PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania : Projekt ogrodzenia pływalni Wodny Raj w Łodzi. Adres: ul.wiernej Rzeki 2, 91-134 Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 Inwestor : Miasto Łódź

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT_PLAC ZABAW

PRZEDMIAR ROBÓT_PLAC ZABAW PRZEDMIAR ROBÓT_PLAC ZABAW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 57-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 500- Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji: Obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1.

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - OGRODZENIE SP NR 2 Roboty ziemne mechaniczne prowadzone są do głębokości 1,3m bez szalowania. Roboty ręczne wykonujemy z odkładem ziemi o następne 0,5m głębokości. Wykop

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Inwestor: Gmina Mełgiew 21-007 Mełgiew ul. Partyzancka 2. Opracował: inż. Michał Tyburek

Projekt wykonawczy. Inwestor: Gmina Mełgiew 21-007 Mełgiew ul. Partyzancka 2. Opracował: inż. Michał Tyburek Usługi Brukarskie Marek Gozdek 20-258 Lublin Świdnik Duży Pierwszy 69 Projekt wykonawczy dla zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x32 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKT REMONTU OGRODZENIA DLA XX LO PRZY UL. OBJAZDOWEJ 3 W WARSZAWIE SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 Rys. 2 STAN ISTNIEJĄCY - INWENTARYZACJA 1:200 Rys.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo