PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY: Architektura: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Woźnicki Zdanowicz architekci Al. Niepodległości 157 m Warszawa tel arch. Bartosz Zdanowicz nr upr. MA/089/04 Branża: Budowlana arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr. MA/010/06 Kody CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw WARSZAWA czerwiec 2012 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektantów. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie o kompletności dokumentacji. Projekt Część opisowa Część rysunkowa: Rys. nr A-01. Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:50 Rys. nr A-03 Przekroje skala 1:20 Rys. nr A-04 Piłkochwyty skala 1:50 Rys. nr A-05 Ogrodzenie skala 1:20 Szczegół podłączenia kanalizacji do studni Układanie w wykopie kanalizacji

3 czerwiec 2012 Oświadczenia projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz 1118, z późn. zm.), oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt placu zabaw w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie, dz. ew. nr 62/2 obręb zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią zamówienia. Jednocześnie oświadczam, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma służyć. Projektant architektury: arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04 Projektant architektury: arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr.: MA/010/06

4 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb OPIS TECHNICZNY Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i cel inwestycji 3. Stan istniejący 4. Przeznaczenie i program użytkowy 5. Dane liczbowe 6. Podział na etapy 7. Rozwiązania architektoniczne 8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 9. Wyposażenie w urządzenia zabawowe stałe 10. Wyposażenie instalacyjne 11. Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 12. Charakterystyka energetyczna 13. Wpływ na środowisko 14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 15. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 1. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są: Umowa z Inwestorem Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem Obowiązujące normy i przepisy 2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół Nr 8. Planowane prace będą obejmowały: Prace rozbiórkowe i demontaż istniejącego ogrodzenia. Wycinkę 3 drzew.

5 Wymianę części instalacji kanalizacji deszczowej. Wykonanie izolacji przeciwwodnej fragmentu ściany fundamentowej istniejącego budynku. Wykonanie zabezpieczenia tynku na elewacji. Budowę muru tablicy rysunkowej. Budowę ogrodzenia terenu. Montaż piłkochwytów. Budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej. Budowę chodników. Założenie trawnika. Montaż zabawek i elementów małej architektury. 3. Stan istniejący Działka znajduje się na terenie dzielnicy Praga Północ miasta Warszawy. Na terenie inwestycji znajduje się, obecnie społeczny parking dla samochodów osobowych. teren ogrodzony. Nawierzchnia częściowo gruntowa, częściowo betonowa. 4. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczeniem terenu będzie plac zabaw dla dzieci młodszych w wieku szkolnym. Program obejmuje instalację elementów małej architektury służących rekreacji dzieci. W ramach prac towarzyszących budowie placu zabaw przewidziano wymianę nawierzchni chodnika przed budynkiem, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej fragmentu ściany przyległego budynku, wymianę części rur kanalizacji deszczowej i wymianę części ogrodzenia na nowe. 5. Dane liczbowe Powierzchnia terenu inwestycji 379,8 m 2 Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej (bezpiecznej) 326,1 m 2 Powierzchnia nowych chodników 40,4 m 2 Powierzchnia trawników 6,8 m 2 6. Podział na etapy ze względów finansowych przewidziano realizację inwestycji w dwóch etapach. Etap I będzie obejmował: Wycinkę drzew Budowę muru Budowę ogrodzenia Wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu korytowanie terenu na głębokość 20 cm Budowę obrzeży

6 Wykonanie tymczasowej nawierzchni piaskowej Instalację elementów małej architektury z wyjątkiem zestawu do minikoszykówki Etap II będzie obejmował: Przebudowę kanalizacji Wykonanie izolacji i napraw ścian budynku Wykonanie nawierzchni poliuretanowej Budowę chodników Wykonanie nawierzchni trawiastej Instalację piłkochwytów Instalację zestawu do minikoszykówki 7. Rozwiązania architektoniczne Na terenie inwestycji zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej, poliuretanowej nawierzchni. Na placu zabaw zaplanowano zestawy zabawowe i mini boisko do gier zespołowych z zestawem do minikoszykówki. Za koszami zaprojektowano piłkochwyty. Od strony istniejącego budynku przewidziano mur pokryty farbą do tablic umożliwiającej wielokrotne rysowanie po nim kredą. Zaplanowano również wymianę starego ogrodzenia na nowe. 8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 8.1. Prace rozbiórkowe Rozbiórka, wywiezienie i złomowanie istniejącego ogrodzenia z północnej i wschodniej strony terenu inwestycji. Ogrodzenie wykonane, częściowo jako słupy stalowe z rozpiętą na nich siatką stalową, plecioną, a częściowo jako panele stalowe z kątowników i prętów. Ilość: 50,5 m.b Rozbiórka i wywiezienie nawierzchni betonowych, wylewanych, grubości ok. 10 cm lub z płyt betonowych. Ilość: ok. 100 m Wycinka drzew Przewidziano 3 drzewa do wycinki. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji pozwalającej na wycinkę. Wszelkie, ewentualne opłaty administracyjne lub nasadzenia kompensacyjne leża po stronie Inwestora. Drzewa podlegające wycince: a) Topola Kanadyjska (Poplus x canadensis Moench) obwód pnia: 343 cm, wysokość 24 m, średnica korony: 8,5 m. b) Klon Srebrzysty (Acer saccharium) obwód pnia: 145 cm, wysokość 16 m, średnica korony: 7,0 m. c) Topola Kanadyjska (Poplus x canadensis Moench) obwód pnia: 254 cm, wysokość 25 m, średnica korony: 10,0 m.

7 Ze względu na bliskość budynków, ogrodzeń itp. wycinkę należy prowadzić metodami alpinistycznymi Wymiana rur kanalizacji deszczowej Ze względu na poprzerastanie korzeniami roślin istniejących rur kanalizacji deszczowej przewidziano ich wymianę na nowe. Wymiana nie obejmuje wymiany studni i wpustów istniejących. Wymiana po istniejących trasach. Ilość ø150 mm: 15,6 m.b. Ilość ø200 mm: 10,0 m.b. Ponadto przewidziano wymianę pokrywy studni na nową z wpustem Demontaż Istniejące rury należy wykopać, wywieźć i zutylizować Materiały Rurociągi wykonać z rur: kanalizacyjnych φ 160, 200 mm z PVC klasy S; PN-EN 1401: 1999 Pod rurociągami z PVC wykonać podsypkę z piasku - wg zał. szczegółu. W miejscu przejścia przewodu z rur PVC do studzienki z kręgów betonowych należy zastosować tuleję osłonową tego samego producenta co rur. Ewentualne uszkodzenia kręgów betonowych studni należy naprawić a samą studnię, jeśli zajdzie taka konieczność odmulić. Pokrywa żeliwna z wpustem deszczowym rusztowym Izolacja przeciwwodna ścian W celu zabezpieczenia ściany przyległego budynku przed zawilgoceniem przewidziano wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej jego części podziemnej. Prace obejmują tylko część ścian gdyż pozostałe zostały zaizolowane w czasie wykonywania wcześniejszych remontów. Część podziemna ściany sięga ok. 120 cm poniżej poziomu gruntu. Ilość: 11,3 m.b Wykopy. Wszystkie wykopy prowadzone są na terenie działek własnych i nie jest wymagane uzyskanie zgody na zajęcie terenu. Szerokość dna wykopu nie powinna przekraczać 80cm. Wykopy w rejonie instalacji kanalizacyjnej prowadzić ręcznie. Wykop do głębokości 1,20m prowadzić metodą tradycyjną, ręcznie, ze skarpą Rozbiórki i usunięcie istniejącej izolacji pionowej. Należy rozebrać, wywieźć i zutylizować ściankę dociskową wykonaną z cegły ceramicznej grubości 6 cm. Powierzchnię ściany oczyścić z pozostałości lepiku. Materiał bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizacji.

8 Odsłoniętą powierzchnię muru oczyścić mechanicznie, ewentualnie wykuć skorodowane fragmenty muru, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość 2 cm. Większe ubytki muru uzupełnić cegłą pełną. Zewnętrzną warstwę muru przesuszyć stosując nadmuch ciepłego powietrza, jednocześnie intensywnie wentylując pomieszczenia piwnic Naprawy ścian piwnic Technologię napraw i izolacji ścian piwnic oparto ma materiałach Ceresit. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii o parametrach poszczególnych produktów nie gorszych od wskazanych. W każdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich składników z jednej gamy produktów jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami. Oczyszczone spoiny wypełnić tynkiem renowacyjnym CR 62 na pełną spoinę. Na połączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentu wykonać wyoblenie z zaprawy szybkowiążącej CX 5 o promieniu 4 cm. Nanieść krystalizują powłokę uszczelniającą CR 90, powłokę nanosić od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych do poziomu minimum 30 cm powyżej poziomu gruntu. Zagruntować podłoże gruntem CP 41. Na zagruntowane gruntem CP 41 podłoże nanieść bitumiczną masę izolacyjną CP 48 Xpress. Przyłożyć warstwę poślizgową folii budowlanej do masy izolacyjnej. Na wyrównane i zaizolowane ściany nałożyć płyty twardego polistyrenu ekstrudowanego, wodoodpornego np.: Styrodur C typ 3035CS lub porównywalny. Wymagana wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y): min. 300kPa. Stosować płyty fazowane grubości 6cm na ścianie i cokole oraz 2-3cm na glifach okien. Płyty poniżej poziomu gruntu mocować na klej. Płyty na cokole mocować na klej i dodatkowo kołkami (min. 4szt /płytę). Stosować klej zgodny z wymaganiami producenta masy bitumicznej. Całość części nadziemnej osłonić siatką winylową w zaprawie klejowej układanej w 2 warstwach na całej powierzchni. Na narożach stosować listwę narożną z wklejoną siatką. Na styku z ramą okna stosować listwę przyokienną. Widoczne ściany cokołu wykończyć tynkiem cienko-powłokowym cokołowym mozaikowym identycznym jak na pozostałej części budynku. Wykończenie tynkiem sprowadzić poniżej spodu chodnika. Całość części podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową. Zasypać wykop zagęszczając grunt Naprawa tynku na elewacji budynku Dwukondygnacyjną elewację nad odcinkiem gdzie zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwodnej należy zabezpieczyć przed odpadaniem tynku. W tym celu należy wykonać: Opukać młotkiem ścianę i usunąć odparzone i luźne fragmenty tynku. Odsłonięte fragmenty ściany zabezpieczyć szprycem betonowym. Ilość: ok. 25 m 2

9 8.6. Mur z tablicą do rysowania Mur Tynk Wysokość muru 2 m powyżej gruntu. Mur wykonany z bloczków betonowych grubości 25 cm. Mur posadawiać na podlewce betonowej grubości min. 10 cm odizolowanej arkuszem papy. Posadowienie muru 100 cm poniżej poziomu gruntu. Zaprawa cementowa. Część podziemną zaizolować lepikiem. Ścianę otynkować ze wszystkich stron tynkiem cementowym. Od strony placu zabaw zatrzeć tynk na gładko Malowanie Od strony placu zabaw ścianę pomalować farbą do tablic lekcyjnych (umożliwiającej rysowanie kredą, zmywalną). Kolor zielony lub czarny. Pozostałe ściany pomalować farbą sylikatową do zastosowań zewnętrznych. Kolor biały Obróbka blacharska Górę muru zabezpieczyć obróbką blacharską. Obróbka wykonana z blachy tytanowo cynkowej powlekanej poliestrem. Grubość blachy od 0,7 do 1,0 mm. Mocowanie na specjalistyczne blachowkręty Ogrodzenie Słupy Przewidziano ogrodzenie terenu inwestycji. Nowe ogrodzenie przewidziano od strony północnej i zachodniej. Od strony południowej teren jest ograniczony budynkiem a od wschodniej istniejącym, nowym ogrodzeniem. Nowe ogrodzenie, z wyjątkiem cokołu (nowe nie będzie go posiadało) powinno być identyczne jak istniejące od strony wschodniej. Słupy wysokości ok. 2 m powyżej gruntu, zagłębione w fundamencie na min. 80 cm. Wykonany z profila stalowego ok. 70 x 70 x 3 mm. Rozstaw słupów co ok. 2 m. Słupy zakończone daszkiem z płaskownika stalowego. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. 7 szt. słupów, za wschodnim koszem wysokości 6 m ponad powierzchnią boiska z wykonanym wspornikiem do zawieszenia siatki piłkochwytu. Ilość: 19 szt. (w tym 4 szt. h= 6m) Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub okrągłe o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu powinna przykrywać fundament) oraz poniżej kostki brukowej chodnika. Ilość: 19 szt Przęsła

10 Przęsło wykonane z prętów stalowych o przekroju kwadratowym 20 x 20 mm zakończonych kutym grotem. Poinowe pręty przyspawane do płaskowników 20 x 5 mm, dwustronnie oraz górą i dołem. Płaskowniki przymocowane do słupów za pomocą spawów. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Dodatkowy panel pomiędzy murem a ścianą budynku Bramy Ilość: 35,9 m.b. Zaprojektowano 2 dwuskrzydłowe bramy w ogrodzeniu o szerokości 3,0 m i 2,0 m. Wysokość - 2m. Skrzydła wykonane z elementów identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposażona w blokadę z zabetonowaną tuleją w podłożu. Brama zamykana łańcuchem z kłódką. Każde skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Ilość: 2 szt Furtka w ogrodzeniu istniejącym Zaprojektowano furtkę w ogrodzeniu istniejącym Rozbiórki Słup Należy rozebrać fragment ogrodzenia wraz z przęsłem i podmurówką. Słup wysokości ok. 2 m powyżej gruntu, zagłębiony w fundamencie na min. 80 cm. Wykonany z profila stalowego ok. 70 x 70 x 3 mm. Słup zakończony daszkiem z płaskownika stalowego. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Druga strona furtki mocowana do istniejącego słupa z cegły klinkierowej. Ilość: 1 szt Furtka Zaprojektowano furtkę o szerokości 1.00 m i wysokości 2.00 m Skrzydła wykonane z elementów identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposażona w blokadę z zabetonowaną tuleją w podłożu. Brama zamykana łańcuchem z kłódką. Każde skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy, identyczny jak na ogrodzeniu istniejącym. Furtka wyposażona w zamek z klamką i zamknięcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Ilość: 1 szt Piłkochwyty Zaprojektowano dwa piłkochwyty na mini boisku, za koszami do koszykówki (w tym jeden mocowany do ogrodzenia).

11 Słupy Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie 2,5 m i 2 m (w ogrodzeniu). Długość odpowiednio: 6,0 m (z własnymi słupami), 7,5 m (mocowany do ogrodzenia, bez własnych słupów). Uwaga: w I etapie należy wykonać słupy i wsporniki piłkochwytów zintegrowanych z obrodzeniem. Słupy zagłębione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokość słupa 6,8 m. Słupy z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min. 76 x 76 mm, grubość ścianki min 3 mm. Piłkochwyt wyposażony w linki naciągowe, stalowe. Słupy malowane proszkowo na kolor zielony. Ilość: 4 szt Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub okrągłe o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej poziomu boiska (warstwa poliuretanu powinna przykrywać fundament) Ilość: 4 szt Wsporniki piłkochwytu zintegrowanego z ogrodzeniem Na szczycie słupów ogrodzeniowych przeznaczonych do mocowania piłkochwytu wykonać wsporniki dla montażu linki naciągowej. Wspornik musi zapewnić zdystansowanie siatki piłkochwytu od ogrodzenia na min. 30 cm. Materiał, sposób wykonania i wykończenia wsporników identyczny jak słupów. Ilość: 4 szt Siatki piłkochwytów Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół). Siatka ochronna do piłki nożnej, polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki 3 mm. Kolor zielony. Wymiary siatek odpowiednio: 6 x 6 m, 7,5 x 6 m Nawierzchnia bezpieczna placów zabaw Podział na etapy W ramach I etapu należy wykonać nawierzchnię piaskową. W tym celu przewidziano wykorytowanie przestrzeni przewidzianej pod nawierzchnie poliuretanową i trawiastą do głębokości 20 cm. Całą wykorytowaną przestrzeń należy wypełnić piaskiem rzecznym płukanym. Grubość warstwy 20 cm. W ramach II etapu przewidziano usunięcie piasku i wykorytowanie do docelowej głębokości Nawierzchnia poliuretanowa Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antypoślizgowej, amortyzującej ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie

12 (kolorowej) i łatwej do utrzymania w czystości. W projekcie przewidziano nawierzchnię gumową, bezspoinową, wykonywaną bezpośrednio na placu zabaw. Powinna być ona odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody. Musi posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN :2009, PN-EN :2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka - składa się z granulatu mogącego pochodzić z recyklingu. Wierzchnia, nadająca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat łączony jest za pomocą kleju poliuretanowego. Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR to min. 80 mm oraz dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku podanego dla urządzenia wokół którego nawierzchnia ma się znajdować. Zamawiający nie dopuszcza użycie nawierzchni wykonanej z elastycznych płyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi być bezspoinowa. Ilość: 326,1 m2. Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objętej przetargiem w oryginale Atest PZH Sprawozdanie/raport z badań nawierzchni na H-krytyczna upadków (bezpieczna wysokość upadku) Kolorystyka Nawierzchnia placu w kolorach: zielonym, niebieskim, pomarańczowym i czerwonym. Na plac zabaw zaprojektowano pole do gry w klasy. Pole wykonane z różnokolorowych płyt gumowych (nie dopuszcza się ich namalowania na powierzchni) Podbudowa Dla w/w boiska przewidziano: warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 1 31,5 mm - gr. 5 cm warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm geowłóknina F 250 Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Obrzeża betonowe Należy wykonać obrzeża betonowe w zewnętrzne krawędzie przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią poliuretanową z wyjątkiem styku z istniejącą podmurówką ogrodzenia i murem.

13 Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6x20x75 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż B 15. grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Ilość: 42 m.b. W ramach I etapu nie wykonywać obrzeża na styku przyszłej nawierzchni poliuretanowej i trawiastej (7,5 m.b.). Odcinek tem należy wykonać w tamach II etapu Odwodnienie Teren placów zabaw odwadniany do istniejącego wpustu i na trawnik przylegające do nich. Nawierzchnię należy tak wyprofilować aby posiadała spadki 0,5% w kierunku wpustu i trawnika. Projektowana nawierzchnia jest częściowo przepuszczalna dla wody Budowa chodnika Chodniki przewidziano w dwóch miejscach: pomiędzy murem a ścianą budynku i jako połączenie furtki z istniejącym placem przy szkole. Nawierzchnia musi być wykonana z takiego samego materiału jak chodniki istniejące kostka betonowa typu starobruk. Powierzchnia 40,4 m Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki betonowej, starobruk. Grubość 8 cm. Kolor szary Podbudowa Chodnik powinien mieć poprzeczny spadek 0,5% na trawniki i do istniejących wpustów. Chodnik układać na istniejącym gruncie na podsypce piaskowo cementowej grubości ok. 5 cm Obrzeża betonowe Należy wykonać obrzeża betonowe w wzdłuż zewnętrznych krawędzi przestrzeni pokrytej nawierzchnią z wyjątkiem styku z nawierzchniami poliuretanowymi, murem i budynkiem. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6x20x75 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Ilość: 12 m.b Obniżenie chodnika przy drzwiach Należy wykonać obniżenia chodnika przy drzwiach do budynku (zgodnie ze stanem istniejącym). Obniżenie o ok. 20 cm. Dno wyłożyć zgodnie z opisem chodników nie naruszając istniejącego wpustu kanalizacyjnego. Obniżenie otoczyć obrzeżem betonowym. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8x35x75 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory

14 wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Ilość: 3,3 m.b Nawierzchnia trawiasta Przewidziano założenie nowego trawnika przy ścianie budynku. Należy jedynie zrekultywować nawierzchnie uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych. Nawierzchnia nie posiada spadku. Powierzchnia 6,8 m Podłoże Po osunięciu zanieczyszczeń przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m² Teren zwałować w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać 2 tygodnie przed przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5 cm substratu torfowego. Wartość Ph 5,5-6, Trawa Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie: Życica trwała (lolium perenne) 40% Siew Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40% Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20% Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać. 9. Wyposażenie w sprzęt zabawowy stały i elementów małej architektury Ostateczną akceptację na dobór poszczególnych zabawek należy uzgodnić z użytkownikiem. Podane na rysunkach urządzenia są przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zabawowe i ich rozmieszczenie, muszą spełniać wymogi normy PN- EN 1176.

15 9.1. Tablica informacyjna z regulaminem. Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe, płyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. tablica wyposażona w nagłówek programu Radosna Szkoła. Ilość 1 szt Ławka. Ławki powinny być identyczne jak istniejące na terenie szkoły. Ławka betonowo drewniana z oparciem, bez podłokietników. Długość ok. 150 cm. Mocowana do podłoża na stałe. Elementy betonowe o fakturze grysu w kolorze czarno białym. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone lakierowane na kolor zielony. Ilość 2 szt.

16 9.3. Kosz na śmieci. Kosz metalowy z obudową betonową, okrągły. Wysokości ok. 60 cm. pojemnośc ok. 40 l.. Elementy stalowe ocynkowane. Elementy betonowe o grysu w kolorze czarno białym. Ilość 1 szt Huśtawka Bocianie gniazdo. Huśtawka z dużym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko umożliwiające huśtanie się kilkorga dzieci. Łańcuch techniczny ocynowany. Ilość 1 szt.

17 9.5. Zestaw zabawowy dwie wieże ze zjeżdżalnią. Zestaw zabawowy składający się minimalnie z: - jednej zjeżdżalni - ślizgu strażackiego - pomostu ruchomego - drabinki poziomej - dwóch wież krytych daszkiem - drabinek łukowych Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Słupy nośne i poprzeczki z belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Liny polipropylenowe. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa sztucznego lub stalowa. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynowanej lub nierdzewnej. Ilość 1 szt Bujak stojący. Bujak przeznaczony dla jednoczesnego użytkowania przez trójkę dzieci. Użytkowanie w pozycji stojącej. Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Uchwyty wykonane są ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprężyny stalowe. Ilość 1 szt.

18 9.7. Domek zabawowy. Minimalne wymiary: 2,5 x 1, 5 x 2,0 m. Wyposażony w dach, ławeczki i okna. Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Słupy nośne i poprzeczki z belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynowanej lub nierdzewnej. Ilość 1 szt Huśtawka wahadłowa podwójna. Huśtawka o rozpiętości ok. 5m. Belka drewniana lub aluminiowa. Siedziska z tworzywa sztucznego. huśtawka wyposażona w uchwyty i gumowe odboje amortyzujące uderzenia o ziemię. Ilość 1 szt.

19 9.9. Zestaw do minikoszykówki. Przeznaczony do rekreacyjnej gry w koszykówkę na placach zabaw. W skład zestawu wchodzi tablica 1200 x 900 mm owalna z płyty laminowanej, obręcz standardowa z siatką, wysięgnik o długości min. 60 cm oraz stojak stalowy z osłoną. Układ umożliwiający regulację wysokości zawieszenia wspornika z tablicą na stojaku w zakresie od 2600 do 3050 mm. Mocowanie za pomocą betonowego fundamentu, prefabrykowanego lub wylewanego na miejscu. Zestaw musi spełniać wymogi normy EN Ilość 2 szt. 10. Wyposażenie instalacyjne Nie przewiduje się wykonania żadnych nowych ani modernizacji istniejących instalacji. 11. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Plac zabaw znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 12. Charakterystyka energetyczna Brak charakterystyki ze względu na charakter obiektu. 13. Wpływ na środowisko Plac zabaw nie wpływa na środowisko i otaczający go teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu i wibracji, ani promieniowania. Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę. Nawierzchnie zaprojektowano jako częściowo przepuszczające wodę. Odprowadzenie wód deszczowych, powierzchniowo, na teren działki własnej. Przewiduje się wycinkę 3 drzew. Inwestor jest w posiadaniu stosownych zezwoleń.

20 14. Ochrona przeciwpożarowa Nie dotyczy wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte. 15. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Ze względu na charakter prac budowlanych nie ma obowiązku wykonywania planu BiOZ.

21

22

23

24

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel./fax 773-24-94, 601-678909 e-mail agniady@gmail.com egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo