Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku Telecommuting - leaders challenging of the organization of the 21st century

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku Telecommuting - leaders challenging of the organization of the 21st century"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Helena Buli ska-stangrecka Politechnika Warszawska Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku Telecommuting - leaders challenging of the organization of the 21st century Streszczenie: Post puj cy rozwój technologiczny oraz zachodz ce zmiany we wspó czesnej gospodarce stwarzaj wi cej mo liwo ci innowacyjnych form pracy. Dzi ki wykorzystaniu mo liwo ci narz dzi wspieraj cych wirtualne zarz dzanie mo liwie sta o si zatrudnianie osób znajduj cych si w fizycznym oddaleniu od przedsi biorstwa. W artykule przedstawiono znaczenie telepracy w zmieniaj cych si uwarunkowaniach dzia alno ci przedsi biorstwa. Abstract: The progressing technological development and happening changes in the contemporary economy are creating more possibility of innovative forms of the work. Thanks to exploiting abilities of tools supporting the virtual management possibly employing persons being in a physical distance from the enterprise happened. In the article meaning of the telecommuting was described in changing conditioning of the operations of the enterprise. Wst p Transformacja wspó czesnej gospodarki jest zwi zana z post puj cym rozwojem narz dzi informatycznych 1 oraz globalizacj 2. Gwa towne zmiany zwi zane z powszechnym udost pnieniem Internetu, dynamicznym rozwojem komunikacji oraz nowatorskimi rozwi zaniami informatycznymi umo liwiaj cymi du o efektywniejsze zarz dzanie wiedz i danymi, doprowadzi y do zaistnienia nowej formy organizacyjnej, organizacji wirtualnej 3. 1 Technologia w niniejszym rozumieniu odnosi si do wszelkich innowacyjnych metod, instrumentów czy urz dze wspomagaj ce prac ; S. Robbins, D. DeCenzo, Podstawy zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s Globalizacja oznacza obranie przez interesariuszy organizacji szerszej perspektywy dzia ania wykraczaj c poza horyzonty geograficzne czy narodowe; J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s W literaturze naukowej z zakresu zarz dzania wirtualno definiowana jest poprzez pryzmat wykorzystania w organizacji nowoczesnej technologii i innowacyjnych form komunikacji. Dotyczy zinformatyzowania organizacji w stopniu zmieniaj cym jej tradycyjna struktur. Wirtualno w tym kontek cie wyznacza abstrakcyjn rzeczywisto informatyczn, która nieustannie oddzia ywuje na klasyczn organizacje. Organizacja wirtualna to taki typ organizacji, który charakteryzuj c cechy wirtualne: elastyczno, p aska struktura, partnerstwo, specjalizacja oraz innowacyjno. W przypadku opisu organizacji wirtualno dotyczy zdolno ci do nieustannego polepszania swoich kluczowych kompetencji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w ce-

2 196 H. Buli ska-stangrecka Informatyzacja gospodarki przyczynia a si do istotnych przemian w obr bie wspó czesnej ekonomii (tabela 1). Technologia informatyczno-komunikacyjna wp ywa na otoczenie przedsi biorstw, dynamizuj c je, co w konsekwencji przyczynia si do konwersji tradycyjnych organizacji biznesowych. Zmiana funkcjonowania przedsi biorstwa zainicjowana adaptacj do rynków wirtualnych zwi zana jest z modyfikacj centralnych warto ci kulturowych oraz zasobów przedsi biorstwa 4. Nast pi a równie transformacja istniej cych form komunikacji. Zamiast tradycyjnych interakcji face to face (z ang. twarz w twarz) powszechna sta a si biznesowa komunikacja za po rednictwem mediów elektronicznych (telefon, komputer). Tabela 1. Zmieniaj ca si gospodarka Table 1. Changing economy Stara gospodarka granice pa stw ograniczaj konkurencj Nowa gospodarka granice niemal nie maj znaczenia przy definiowaniu zasi gu operacji organizacji technologia informatyczna ogranicza dost p do informacji zmiany technologiczne spowodowa y wi ksz dost pno wiedzy popyt na prac robotników stosunkowo jednorodna ludno zapotrzebowanie na pracowników wiedzy ludno ró norodna kulturowo podstawow si nap dzaj c gospodark s wielkie korporacje ma e przedsi biorstwa s g ówn si nap dzaj c gospodark klienci uzyskuj to co firmy chc im da klienci i ich potrzeby stanowi si nap dow firm ród o: S. Robbins, D. DeCenzo, Podstawy zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 88. Source: S. Robbins, D. DeCenzo, Podstawy zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, p. 88. Rezultatem tych zmian jest zmiana samej idei pracy 5. W organizacjach funkcjonuj cych w otoczeniu nasyconym nowoczesnymi technologiami nast puje przekszta cenie istoty pracy. Zmianie ulega sposób i znaczenie pracy, a w konsekwencji rola pracownika. Pojawia si mo liwo substytuowania tradycyjnej przestrzeni pracy przez przestrze wirtualn. Prac tak okre la si w literaturze z zakresu nauk o zarz dzaniu, prac wirtualn. lu osi gni cia przewagi konkurencyjnej w danym segmencie rynku; I. Hejduk, W. Gudzewski, Przedsi biorstwo wirtualne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2002, Warszawa, s Dotyczy to miedzy innymi niematerialnych zasobów organizacji; J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialna warto firmy. Ukryte ród a przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s E. Mastyk-Musia, H. Bulinska, Human Resources in the Internet era-leadership in e-culture, [w:] Entrepreneurship and innovations, (red.) H. W odarkiewicz-klimek, Pozna 2010, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

3 Telepraca wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku 197 W porównaniu do tradycyjnie rozumianych stosunków pracy, prac wirtualn charakteryzuje 6 : - niski stopie specjalizacji i ukierunkowania na funkcje zwi zane z podzia em pracy, pracownicy wykonuj prace projektowe - wielozadaniowo, - wspó praca zespo owa, - charakter menad erski pracownik staje si w asnym kierownikiem samodzielnie koordynuj c wykonywana prac, - zindywidualizowanie styl pracy jest dostosowywany do poszczególnych zada, samodzielne kszta towanie czasu pracy, - kompetencje wa na jest zarówno liczba jak i stopie opanowania konkretnych umiej tno ci, co umo liwia eklektyczne sposoby realizacji ró norodnych projektów, - zaanga owanie i identyfikacja z prac wi ksza odpowiedzialno za projekty zwi ksza aktywno i uto samianie si z nimi, - samodzielno mniejsza potrzeba kontroli bezpo redniej i nadzoru, - motywacja indywidualna, - koncentracja na rezultatach praca jest zorientowana na cele, a nie na zadania. Podsumowuj c, przemiany informatyczno-komunikacyjne przyczyni y si do transformacji oraz poszerzenia koncepcji pracy w nowoczesnej organizacji. Wraz z gwa townym rozwojem innowacyjnych technologii oraz przemianami form komunikacyjnych i sposobów organizacji pracy wykszta ci a si telepraca, b d ca zmodyfikowan postaci tradycyjnych stosunków pracy. Zdefiniowanie telepracy nale y rozpocz od na wietlenia szerszego poj cia, które obejmuje równie teleprac : e-pracy. Studia literaturowe dotycz ce e-pracy wyja niaj, e jest to jakakolwiek forma wspó pracy cz owieka, wspierana przez media elektroniczne, umo liwiaj ca komunikacj i prowadz ca do wytworzenia warto ci dodanej w organizacji 7. Stanowi rodzaj aktywno ci ekonomicznej wykonywanej przy wsparciu technologii informatycznych. W zasadzie odnosi si do dowolnej wspó pracy cz owieka i komputera 8. Celem e-pracy jest zwi kszenie ludzkiej wydajno ci w pracy 9. Z kolei telepraca, jako termin w szy, ale równie bardziej precyzyjny, okre la tak form pracy, która jest wykonywana przy wykorzystaniu technologii informatycznych poza siedzib pracodawcy 10. Termin ten zosta doprecyzowany w naukach o zarz dzaniu stosunkowo niedawno, bo w drugiej po- owie lat dziewi dziesi tych XX wieku. Oficjalnie teleprac definiuje si jako form organizacji i wykonywania pracy, wspieran przez technologie infor- 6 W. Malcolm, W. Morgen, Zarz dzanie organizacj wirtualn, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s S.Y. Nof, Design of effective e-work: review of models, tools, and emerging challenges, [w:] Production Planning & Control, tom 14, nr 8, grudzie 2003, s The workings of e-work, [w:] Industrial Engineer: IE, luty 2005, nr 37(2), s S.Y. Nof, Design of effective e-work: review of models, tools, and emerging challenges, [w:] Production Planning & Control, tom 14, nr 8, grudzie 2003, s J.A. Mello, Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, grudzie 2007, tom 19, nr 4, s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

4 198 H. Buli ska-stangrecka matyczne, która za zgod oraz wiedz pracodawcy mo e by wykonywana poza siedzib organizacji 11. A zatem jest to taki rodzaj pracy, który zak ada zdalne wykonanie powierzonych pracownikowi zada. W przeciwie stwie do tradycyjnych stosunków pracy, telepraca oznacza wszelkie formy pracy, gdzie tradycyjne, bezpo rednie relacje pracownicze zosta y modyfikowane poprzez wprowadzenia ogniwa informatycznego. Kana y komunikacji bezpo- redniej zast piono formami komunikacji elektronicznej, takiej jak , telefon czy telekonferencja, a praca cz sto jest wykonywana poza siedzib organizacji. Celem telepracy jest zwi kszenie elastyczno ci pracy 12. Przez to telepraca przyczynia si równie do znacznego obni enia kosztów pracy 13. Podsumowuj c, telepraca to inaczej wykonywanie obowi zków zawodowych poza siedzib firmy, z wykorzystaniem technologii informatycznej, gdzie rezultaty pracy s dostarczanie pracodawcy za pomoc narz dzi komunikacyjno-informatycznych 14. Przyk adowe stanowiska pracy, które zostaj obj te teleprac to: programi ci komputerowi, analitycy, projektanci i architekci, konsultanci oraz sprzedawcy i doradcy ubezpieczeniowi 15. Telepraca jest tez coraz bardziej popularn form organizacji pracy 16, wykorzystywan równie przez mi dzynarodowe korporacje (Dell) 17. W Polsce dynamika zastosowania telepracy zwi ksza si 18. Literatura naukowa na potrzeby operacjonalizacji wyró nia cztery typu telepracy: pierwszy, gdy telepraca ca kowicie wykonywana w domu pracownika, drugi odnosz cy si do sytuacji, gdy telepracownicy pracuj w innej lokalizacji wyznaczonej przez pracodawc (zazwyczaj zwi zane jest z procesem outsourcingu pracowników), trzecia - telepracownik pracuje w sposób elastyczny - cz ciowo poza siedzib przedsi biorstwa, a cz ciowo w jej 11 Kodeks Pracy rozdzia IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, artyku 67/5 paragraf 1, Presspublica, Warszawa 2009, s M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s Z. Stanik, Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc., [w:] Dziennik Gazeta Prawna, 29 grudnia 2010; M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s P. Baker, N. Moon, A. Ward, Virtual exclusion and telework: Barriers and opportunities of technocentric workplace accommodation policy; [w:] Work, 2006, tom 27, nr 4, s M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s Badania wykonane przez PBS (Pracownia Badan Spo ecznych) w Polsce w 2006 roku wskazuj, ze oko o 16% dzia aj cych w Polsce przedsi biorstw zatrudnia na zasadzie telepracy. 32,5% badanych firm zatrudnia o telepracowników w us ugach finansowych, 28,1% stosowa o teleprac do grafików komputerowych, 25,4% ksi gowo ci, a 21,6% us ugi prawnicze. Najwi cej teleparcowników zatrudniano w województwie Podlaskim 29,3%, nast pnie Mazowieckim 24% oraz Podkarpackim 23,8% oraz Pomorskim 23,7%. Wi kszo telepracowników pracuje u siebie w domu. Motywy wyboru badanych pracodawców takiej formy pracy przedstawia y si nast puj co: poprawa konkurencyjno ci, zmniejszenie powierzchni biurowej oraz zatrudnieni osób zamieszka ych w odleg ych miejscach i spadek biurokracji i zwi kszenie wydajno ci pracy; ród o: M. Kotnarowski, Telepraca - Raport z badania 1000 przedsi biorstw, PBS, 2006, z dn S. Chatterjee, Failsafe Strategies Profit and Grow from Risks Tha44t Others Avoid, Wharton School Publishing, New Jersey, 2005, s Telework in the European Union, Raport European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2010, z dn Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

5 Telepraca wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku 199 obr bie (multilokalizacja), wspomagaj c swoj wiedz organizacje opart na wiedzy oraz czwarta, gdzie pracownik prowadz cy dzia alno gospodarcza, wykorzystuje w pracy narz dzia komunikacyjne i informatyczne, pracuj c w domu lub poza siedzib firmy 19. Zaprezentowane rozró nienie ilustruje z o- ono zjawiska telepracy, które obejmuje wiele zachowa oraz form wspó pracy organizacyjnej. Upowszechnienie stosowania telepracy jest zwi zane z ró norodnymi benefity dla uczestników, wynikaj cymi z zastosowania tego rozwi zania. Korzy ci p yn ce z telepracy dotycz czterech grup interesariuszy i sk adaj si na 20 : I. Pracownik - zwi kszenie satysfakcji z pracy - oszcz dno ci w wydatkach osobistych oraz oszcz dno czasu - wi ksza produktywno - ulepszenie mo liwo ci potencjalnego zatrudnienia i kariery zawodowej II. Pracodawca - zwi kszenie produktywno ci - polepszenie motywacji pracowników - usprawnienie obs ugi klienta - zmniejszenie kosztów operacyjnych - zmniejszenie kosztów absencji i urlopów - elastyczno - rozproszenie geograficzne - zwi kszenie mo liwo ci rekrutacji personelu III Spo ecze stwo - wsparcie zagro onych marginalizacj grup spo ecznych, zatrudnienie w ród niepe nosprawnych, osób starszych, m odych rodziców, oraz pozosta ych, którzy maja problemy z fizycznym dotarciem do miejsca pracy IV rodowisko naturalne - zmniejszenie ruchu ulicznego i w konsekwencji zanieczyszczenia spalinami - zmniejszenie przeci enia w publicznych rodkach transportu Ze wzgl du na wymienione korzy ci, wiele organizacji interesuje si t form zatrudniania pracowników. Badania wskazuj 21, e skuteczne wdro- enie telepracy zwi zane jest z zastosowaniem w a ciwych procedur. Pracodawca powinien upewni si, e zaplanowano kluczowe elementy projek- 19 P. Bates, U. Huws, Modelling ework in Europe, Estimates, models and forecasts from the EMERGENCE project, Raport 388, Institute for Employment Studies, lipiec 2002: z dn J.A. Mello, Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, grudzie 2007, tom 19, nr 4, s J.A. Mello, Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, grudzie 2007, tom 19, nr 4, s ; P. Peters, I. Bleijenbergh, E. Oldenkamp, Cultural Sources of Variancei Telework Adoption in Two Subsidiaries of an Ictmultinational, [w:] International Journal of Employment Studies, 2009, tom 17, nr 2, s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

6 200 H. Buli ska-stangrecka tu, opracowano standardy oceny pracy, wytyczne dla menad erów, adekwatne narz dzia informatyczne oraz przeprowadzono niezb dne treningi 22. Syntetyzuj c zalecenia, proponuje si wiec pracodawcom pi podstawowych kroków u atwiaj cych efektywn implementacj telepracy: 23 upewnienie si, e dane obowi zki mo na wykonywa poza siedzib firmy, upewnienie si, e pracownicy mog pracowa przy ograniczonym kontakcie bezpo rednim i nadzorze, upewnienie si, e program telepracy ma szerokie wsparcie instytucjonalne, upewnienie si, e prze o eni rozumiej i wierz w warto telepracy, upewnienie si, e miejsce pracy telepracownika zapewnia w a ciwe warunki, jest bezpieczne i wolne od rozpraszaj cych bod ców. Zastosowanie powy szych procedur pozwoli zminimalizowa ewentualne problemy powsta e w zwi zku z organizacj telepracy po praz pierwszy. Wdro enie telepracy stanowi wyzwanie nie tylko dla pracodawcy, ale tak e dla pracowników. Elementy charakteryzuj ce teleprac i przyczyniaj ce si do jej atrakcyjno ci, mog równie stanowi utrudnienia organizacyjne. Telepraca dotyczy szeregu zmian tradycyjnie rozumianej idei pracy. Pierwszym istotnym elementem s zmiany w komunikacji. Wyst puje zast pienie tradycyjnych form przekazywania informacji czyli komunikacji ustnej i pisemnej 24 przez nowatorskie techniki s u ce do przesy ania wiadomo ci. Mo e to spowodowa spadek efektywno ci pracy ze wzgl du na mniejsz identyfikacje z pracodawc, s absz motywacj lub poczucie ekskluzji spo- ecznej z organizacji 25. Kolejnym wyzwaniem zwi zanym z teleprac jest utrudnione budowanie silnej kultury organizacyjnej 26. Kultura organizacyjna 27 wymaga interakcji zachodz cych pomi dzy pracownikami, poniewa to poprzez bezpo rednie kontakty buduje si to samo organizacyjn 28. Izolacja spowodowana dystansem fizycznym oraz ograniczenie nieformalnych wi zi mo e znacznie 22 B. Steinhardt, Human Capital: Greater Focus on Results in Telework Programs Needed: GAO T. GAO Report, czerwiec 2007, s. 10; z dn J.A. Mello, Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, grudzie 2007, tom 19, nr 4, s R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s P. Baker, N. Moon, A. Ward, Virtual exclusion and telework: Barriers and opportunities of technocentric workplace accommodation policy; w: Work, 2006, tom 27, nr 4, s R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s W organizacjach wirtualnych metaforze ulega równie sama kultura, która nabiera cech e-kultury, opisanych przez R. Kanter w ksi Evolve!. Wyró nione przez ni elementy e-kultury to wysoka transparentno, otwarto na zmiany, nastawiona na efektywn komunikacj, wspó prac i improwizacj. E-kultura jest pe na sprzeczno ci, jednocze nie przynosi rado i satysfakcj uczestnikom. R.Kanter., Evolve. Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston, 2001, s E.H. Schnie, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Brass, San Francisco, California, 2004, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

7 Telepraca wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku 201 os abi pozycje pracownika w organizacji. Mo e te przyczyni si do alienacji telepracowników. Dodatkowo mo e spowodowa przeci enia informacyjne niektórych jednostek. Niezwykle istotnym wyzwaniem przypadku telepracy staje si wspó praca w grupach. Spoisto grupy zwi ksza si wraz z jej odr bno ci od innych na tle organizacji oraz wraz z intensyfikacj kontaktów interpersonalnych 29. W przypadku grup zadaniowych lub funkcjonalnych utworzonych przez telepracowników cze mechanizmów wzmacniaj cych nie wyst puje. Konflikty w sytuacji fizycznego rozproszenia s trudne do rozwi zania. Sytuacje konfliktowe mog by powodowane przez: ró nice kulturowe, nieumiej tno wzajemnego zrozumienia swoich perspektyw, problemów z wskazywaniem uchybie i nadzorem oraz konieczno ci zaakceptowania nowych norm zwi zanych ze zmian formy pracy. Komunikacja poprzez media elektroniczne tak e mo e by czynnikiem wywo uj cym napi cia, przyczyniaj c si mi dzy innymi do braku zaufania. Reasumuj c, najwa niejszymi problemami dla pracownika zatrudnionego w formie telepracy mog by : potencjalna izolacja, poczucie bycia niedostrzeganym i niedocenianym oraz mo liwo pojawienia si konfliktów wewn trznych 30. Mo e wyst pi alienacja oraz l k zwi zany z zaburzeniem tradycyjnych form relacji mi dzyludzkich. Kierownictwo telezespo ów musi stawi czo a wielu kwestiom, które odnosz si do specyfiki tej pracy. Jedn z nich jest konieczno dodatkowego dopracowywania sposobów koordynacji telepracowników. Z przeprowadzonych bada wynika, e dystans przestrzenny pomi dzy wirtualnymi zespo- ami wymaga dodatkowych nak adów na organizacj 31. Studia przedstawione w literaturze wskazuj na konieczno dopasowywania form koordynacji do potrzeb organizacji i struktur telezespo ów, w sposób uwzgl dniaj cy przestrzenne rozproszenie oraz dystans. Inne w tpliwo ci dotycz ce wprowadzenia telepracy pojawiaj si w organizacjach w zwi zku z ewentualnymi kosztami implementacji rozwi za obejmuj cych teleprac, sprawami zwi zanymi z bezpiecze stwem informacji oraz adekwatnymi sposobami nadzoru pracowników 32. Konkluduj c, wyzwania dla pracodawców pojawiaj si w nast puj cych obszarach: pomiar efektywno ci pracy, praca zespo owa, bezpiecze stwo i odpowiedzialno, wystarczaj ce wykorzystanie technologii, bezpiecze stwo informacji, selekcja w a ciwych kandydatów do pracy, prowizja od 29 R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s J.A. Mello, Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, grudzie 2007, tom 19, nr 4, s R.L. Dart, D. Marcic, Understanding Management, Hartcourt College Publishers Orlando, 2001; podaj za: S. Ahuja, Distributed teams in e-work organizations: the new issues, Journal of Services Research, tom 2, nr 2, pa dziernik-marzec 2003, s P. Baker, N. Moon, A. Ward, Virtual exclusion and telework: Barriers and opportunities of technocentric workplace accommodation policy; w: Work, 2006, tom 27, nr 4, s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

8 202 H. Buli ska-stangrecka us ug/sprz tu telekomunikacyjnego oraz psychologiczny dyskomfort prze o- onego 33. Powy sze wyzwania dotycz przede wszystkim kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za koordynowanie zespo ów wirtualnych telepracowników. Jednocze nie wymagaj od nich nowych, innowacyjnych sposobów zarz dzania. Wraz z ukszta towaniem si w nowoczesnych przedsi biorstwach telepracy jako powszechnej formy pracy, nast pi a konieczno modyfikacji dotychczasowych strategii dzia ania. Telepracownicy, pracuj c zdalnie, realizuj cz stkowe projekty, wymagaj ce precyzyjnej synchronizacji. Specyfika globalnych korporacji zak ada mo liwo pracy w ró nych strefach czasowych. Konieczno harmonizowania prac zespo u sprawia, e kompetencje mened erskie odnosz ce si do efektywnej koordynacji telezespo ów, takie jak umiej tno budowania autorytetu czy motywowania, s wa ne dla sukcesu organizacji. Dlatego te rola liderów w organizacjach opartych na technologii informatycznej, które wdro y y rozwi zania umo liwiaj ce teleprac, staje si kluczowym elementem osi gania sukcesu. 34 Menad erowie odpowiadaj cy za telezespo y maj za zadanie przewidywa nowe sytuacje, ogniskowa uwag zespo u na wspólnym celu i przede wszystkim niwelowa ryzyko i zapobiega powstawaniu konfliktów. Wyró nia si trzy typy czynników, które decyduj o skuteczno ci procesu kierowania: sytuacja (rodzaju zadania, struktury organizacji, spójno ci grupy) pracownicy oraz kierownik 35. Istotn rol menad erów w telepracy, o czym wspominali my wcze niej, jest koordynacja zada wykonanych przez pracowników, która zapewnia ujednolicone efekty pracy pomimo zdalnego wykonywania poszczególnych obowi zków. Funkcja tradycyjnej kontroli, czyli nadzorowania i oceny staje si peryferyjna, natomiast aktywna koordynacja jest osiowym elementem zarz dzania teleparcownikami. U atwianie efektywnej wspó pracy i udra nianie komunikacji nale do kluczowych obowi zków kierowników w organizacjach wirtualnych 36. Optymalnym stylem kierowania dostosowanym do specyfiki telepracy jest styl integratywny (przeciwstawiany stylowi dyrektywnemu) 37. Styl integratywny jest stylem kierowania, który umo liwia skuteczne zarz dzanie w warunkach zmienno ci i ryzyka. Rozwija wi zi i wspó prace zespo ow, a tak e sprzyja grupowemu rozwi zywaniu problemów. Kieruj cy jest czynnie zaanga owany w rozwój zespo u i kszta towanie postaw. Podstawowe elementy stylu integratywnego to: - zorientowanie na cele, 33 J.A. Mello, Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, grudzie 2007, tom 19, nr 4, s E. Mas yk-musia, H. Bulinska, ZZL wieku Internetu - przywództwo w e-kulturze, [w:] Zarz dzanie zasobami ludzkimi nr 1(78) 2011, s R. Tannenbaum, W. Schmidt, How to Choose Leadership Pattern, Harward Business REview, May/June M.B. Fritz, M.L. Manheim, Managing Virtual Work: A Framework for Managerial Action, [w:] Organizational Virtualness (red.) P. Sieber, J. Kriese, Simowa Verlag, 1998 Bern, s E. Mastyk-Musia, Spo ecze stwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarz dzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

9 Telepraca wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku rozwój stosunków interpersonalnych w zespole, - wielokierunkowa komunikacja w zespole, - uwzgl dnianie z nieformalnych metod w zarz dzaniu, - system ocen pracowniczych, - priorytet sprawiedliwo ci, - zaanga owanie emocjonalne 38. Reasumuj c, aby kierowa telepracownikami w sposób optymalny wymagana jest elastyczno. Ta spr ysto kierowania jest niezb dnym warunkiem proefektywnej wspó pracy pracowników wirtualnych. Menad er ma za zadanie zaanga owa wszystkich telepracowników do realizacji wspólnej wizji. Nast puj te transformacja jego roli z kontrolnej na trenersk. Przywództwo w organizacji wirtualnej oznacza zapewnienie wystarczaj cej autonomii dla uczestników przy jednoczesnym wzmocnieniu istniej cych struktur komunikacyjnych. Wymaga równie szybkiego diagnozowania konfliktów i skutecznego ich rozwi zywania. Lider organizacji wirtualnej staje si nie tylko koordynatorem, ale tak e wzorem dla telepracowników (ang. rolemodel ) 39. Tabela 2 ilustruje model optymalnego udoskonalenia umiej tno ci kierowniczych w celu sprawnego zarz dzania organizacj wirtualn. Specyfika telepracy wymaga budowania relacji opartych na zaufaniu a nie strukturach organizacyjnych. Zaufanie jest koniecznym czynnikiem umo liwiaj cym utrzymanie optymalnych relacji w wirtualnym rodowisku. Budowanie klimatu zaufania odbywa si poprzez liderów, integratorów 40. Zarz dzanie oparte na zaufaniu przyczynia si do zwi kszenia wiarygodno ci organizacji, skupienia wokó wspólnych celów oraz zach cenia do twórczych dyskusji. Przywódc integratora, który wdra a zarz dzanie oparte na zaufaniu, charakteryzuj : gotowo podj cia ryzyka aby osi gn cel, umiej tno inspirowania pozytywnego zaanga owania pracowników, udzielanie wsparcia oraz motywowanie do podejmowania wyzwa 41. Klimat organizacyjny oparty na zaufaniu przyczynia si do lepszej motywacji pracowników, zwi kszenia ich zaanga owania i kreatywno ci, otwarcia na innowacyjne dzia ania, a tak e zmniejszenia kosztów oraz poprawy jako ci pracy 42. W organizacjach wirtualnych tworzenie klimatu zaufania jest utrudnione poprzez specyfik telepracy. Tworzenie pozytywnych relacji pomi dzy pracownikami, którzy cz sto nie pracuj w tym samym miejscu lub kontaktuj si wy cznie za pomoc mediów elektronicznych jest niezwykle trudnym wyzwaniem dla kadry kierowniczej. Bezpo rednie interakcje 38 E. Mastyk-Musia, Spo ecze stwo i organizacje..., op. cit. s T. Graf, The Future of OD: Developing an Effective Virtual Organization for the OD Network, w: OD Practitioner, lato 2009, nr 3(41), s W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wa tuchowicz, Sustainability w biznesie czyli Przedsi biorstwo Przysz o ci, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s E. Gobilliat, Przywództwo przez integracj. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi gania efektywno ci i zysku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s ; podaj za: W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wa tuchowicz, Sustainability w biznesie..., s W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wa tuchowicz, Sustainability w biznesie..., op. cit., s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

10 204 H. Buli ska-stangrecka wzmacniaj zwi zki interpersonalne oraz spoisto grupy 43. Z tego wzgl du podtrzymywanie wi zi i pozytywnych relacji w zespo ach wirtualnych pomimo oddalenia geograficznego i braku interakcji jest istotnym zadaniem liderów organizacji wirtualnych 44. Z tego wzgl du tak wa ne staj si kompetencje spo eczne liderów organizacji wirtualnych. Tabela 2. Model wzmacniana umiej tno ci kierowniczych dla efektywnego zarz dzania w multikulturowych organizacjach wirtualnych Table 2. Improved ability managerial model for the effective management in multicultural virtual organizations Zachowania wzmacniaj ce Promowanie zaufania i utrzymywanie efektywnych relacji zawodowych pomi dzy pracownikami organizacji wirtualnej Ustalenie priorytetów oraz przywilejów w celu zapewnienia organizacyjnego adu Zidentyfikowanie i zdefiniowanie ról, obowi zków i odpowiedzialno ci pracowników wirtualnych Ustanowienie systemu nagród i uznania proporcjonalnego do organizacji i umo liwiaj cego zapewnienie spójno ci Kompetencje kulturowe podczas globalnych interakcji Zachowania utrudniaj ce Niemo no ustanowienia adekwatnych poziomów zaufania z pracownikami zdalnymi Niedostateczne umiej tno ci komunikacyjne lidera Brak kompetencji niezb dnych do wykorzystywania technologii Brak umiej tno ci niezb dnych do rozwi zywania konfliktów Brak wyczucia ró nych stylów komunikowania ród o: SHRM Interview with Global Dynamics, Inc. (www.global-dynamics.com); podaj za: Successfully Transitioning to a Virtual Organization: Challenges, Impact and Technology, [w:] HRMagazine, nr 4 (55)/2010, s Source: SHRM Interview with Global Dynamics, Inc. (www.global-dynamics.com); podaj za: Successfully Transitioning to a Virtual Organization: Challenges, Impact and Technology, [w:] HRMagazine, nr 4 (55)/2010, pp Wysoko rozwini te umiej tno ci interpersonalne menad erów pozwalaj na skuteczne budowanie zespo ów wirtualnych, sk adaj cych si z pracowników, którzy wspó pracuj i kontaktuj si ze sob jedynie poprzez narz dzia teleinformatyczne. Zespo y wirtualne formuj si przechodz c cztery podstawowe etapy 45. Na ka dym z tych etapów lider zespo u pracowników wirtualnych powinien wspiera rozwój adekwatnymi zachowaniami. Tabela 3 opisuje poszczególne etapy rozwoju zespo u telepracowników oraz optymalne zachowania menad era. Podsumowuj c, liderzy zespo ów z o onych z telepracowników, musza mie wiadomo, e to przywództwo oraz wypracowane formy wspó pracy wewn trz grupowej decyduj o sukcesie projektu. Technologia stanowi istot- 43 R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wa tuchowicz, Sustainability w biznesie..., op. cit., s T. Hoefling, Working Virtually: Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations, Stylus Publishing, Virginia 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

11 Telepraca wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku 205 ne narz dzie wspieraj ce natomiast kompetencje lidera decyduj o powodzeniu zespo u 46. Tabela 3. Dostosowanie i odpowiedzi menad era zespo ów wirtualnych Table 3. The adaptation and replies of the manager of virtual teams Etapy dostosowywanie si pracowników wirtualnych Etap 1: pracownicy maj ma o do- wiadczenia na temat pracy wirtualnej ale du o entuzjazmu Etap 2: ukszta towa y si pierwsze dobre nawyki, jednocze nie pojawia si wyzwania powoduj ce frustracje pracowników Etap 3: uformowanie si kompetencji wirtualnych przy jednoczesnym poczuciu emocjonalnym frustracji Etap 4: ukszta towa y si kompetencje i efektywny styl pracy wirtualnej Efektywne odpowiedzi menad era Odpowied 1: czyste instrukcje Menad er zapewnia praktyczne wsparcie w pracy przy minimalnym wsparciu emocjonalnym Odpowied 2: Pokrzepienie Kontynuacja praktycznych wskazówek przy wsparciu pracowników polegaj cym na lobbowaniu w strukturach organizacji w celu np.: zdobycia dodatkowych zasobów Odpowied 3: Informacja zwrotna Kierownik wspiera pracowników poprzez dostarczanie informacji o post pach projektu oraz zauwa anie indywidualnego wk adu do projektu Odpowied 4: Delegacja Menad er odpowiada za wspieranie indywidualnych pracowników w ewentualnych sytuacjach problemowych ród o: T. Hoefling, Working Virtually: Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations, Stylus Publishing, Virginia 2003, s Source: T. Hoefling, Working Virtually: Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations, Stylus Publishing, Virginia 2003, p Podsumowanie Rozwój telepracy zwi zany z komputeryzacj wspó czesnej gospodarki wp ywa znacz co na stan wiedzy nauk o zarz dzaniu na temat tej formy pracy. Zarówno profity ekonomiczne, jak i spo eczne telepracy przemawiaj na jej korzy i przyczyniaj si do coraz wi kszego upowszechniania tej formy zatrudnienia. Z kolei badania i analizy pozwalaj lepiej zrozumie nowe zjawiska zwi zane z jej funkcjonowaniem. Poznanie wyzwa i ryzyka wynikaj cego z implementacji telepracy umo liwia podj cie adekwatnych kroków niweluj cych negatywne aspekty wynikaj ce z telepracy. Przywództwo w organizacjach, w których wyst puj telepraca, wymaga do liderów du ego zaanga owania oraz wiary w sukces zastosowania tego sposobu pracy. Koordynacja, a nie nadzór bezpo redni nad telepracownikami zapewni optymaln wspó prac i realizacj wyznaczonych celów ekonomicznych. Kierowanie zespo em telepracowników wi e si z konieczno- ci posiadania charyzmatycznego lidera. Zarz dzanie takimi pracownikami polega przede wszystkim na integracji. 46 E. Offstein, J. Morwick, L. Koskinen, Making telework work: leading people and leveraging technology for competitive advantage, [w:] Strategic HR Review ; 2010, tom 9, nr 2, s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

12 206 H. Buli ska-stangrecka Stworzenie jasnych standardów wyznaczanych do oceny pracy, prostych procedur i norm funkcjonowania oraz klarownych zasad odnosz cych si do komunikacji, zmniejsza ryzyko wynikaj ce ze zdalnego usytuowania pracowników. Lider-integrator, spajaj cy oddalonych od siebie telepracowników jest g ównym elementem decyduj cym o powodzeniu przedsi wzi cia. Konkluduj c, zarz dzanie zespo ami wirtualnymi powinno by kreatywne, progresywne i zorientowane na innowacyjne rozwi zania. Dalszy rozwój form telepracy i ich naukowa obserwacja, pozwoli na poznanie i zweryfikowanie posiadanej wiedzy i zaproponowanie kolejnych rozwi za warunkuj cych proefektywne zarz dzanie telepracownikami. Bibliografia Ahuja S., Distributed teams in e-work organizations: the new issues, Journal of Services Research, tom 2, nr 2 (pa dziernik-marzec) Armstrong M., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Baker P., Moon N., Ward A., Virtual exclusion and telework: Barriers and opportunities of technocentric workplace accommodation policy [w:] Work, 2006, tom 27, nr 4. Bates P., Huws U., Modelling ework in Europe, Estimates, models and forecasts from the EMERGENCE project, Raport 388, Institute for Employment Studies, lipiec 2002: z dn Chatterjee S., Failsafe Strategies Profit and Grow from Risks Tha44t Others Avoid, Wharton School Publishing, New Jersey Dart R.L., Marcic D., Understanding Management, Hartcourt College Publishers, Orlando Fritz M.B., Manheim M.L., Managing Virtual Work: A Framework for Managerial Action, [w:] Organizational Virtualness (red.) P. Sieber, J. Kriese, Simowa Verlag, Bern Gobilliat E., Przywództwo przez integracj. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi gania efektywno ci i zysku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków Graf T., The Future of OD: Developing an Effective Virtual Organization for the OD Network, [w:] OD Practitioner, nr 3(41)/2009. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wa tuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli Przedsi biorstwo Przysz o ci, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Hejduk I., Gudzewski W., Przedsi biorstwo wirtualne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa Hoefling T., Working Virtually: Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations, Stylus Publishing, Virginia Kanter R., Evolve. Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston Kodeks Pracy, Presspublica, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

13 Telepraca wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku 207 Low J., Kalafut P.C., Niematerialna warto firmy. Ukryte ród a przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków Malcolm W., Morgen W., Zarz dzanie organizacj wirtualn, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Mas yk-musia E., Bulinska H., ZZL wieku Internetu - przywództwo w e-kulturze, [w:] Zarz dzanie zasobami ludzkimi nr 1(78)/2011. Mastyk-Musia E., Bulinska H., Human Resources in the Internet era- leadership in e-culture, [w:] Entrepreneurship and innovations, (ed.) H. W odarkiewicz-klimek, Pozna Mastyk-Musia E., Spo ecze stwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarz dzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin Mello J.A., Managing Telework Programs Effectively, [w:] Employee Responsibilities & Rights Journal, tom 19, nr 4/2007. Nof S. Y., Design of effective e-work: review of models, tools, and emerging challenges, [w:] Production Planning & Control, tom 14, nr 8/2003. Peters P., Bleijenbergh I., Oldenkamp E., Cultural Sources of Variancei Telework Adoption in Two Subsidiaries of an Ictmultinational, [w:] International Journal of Employment Studies, tom 17, nr 2/2009. Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Schnie E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Brass, San Francisco, California Stanik Z., Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc., [w:] Dziennik Gazeta Prawna, 29 grudnia Steinhardt B., Human Capital: Greater Focus on Results in Telework Programs Needed: GAO T. GAO Report, czerwiec 2007, s. 10 z dn Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Tannenbaum R., Schmidt W., How to Choose Leadership Pattern, Harward Business REview, May/June technology for competitive advantage, [w:] Strategic HR Review ; 2010, tom 9, nr 2. Telepraca - Raport z badania 1000 przedsi biorstw, PBS, 2006, pbsdga.pl/x.php?x=337/telepraca-1000-firm.html z dn Telework in the European Union, Raport European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2010, europa.eu z dn The workings of e-work, [w:] Industrial Engineer: IE, luty 2005, nr 37 (2). ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

14 208 H. Buli ska-stangrecka Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie szkołą

Innowacyjne zarządzanie szkołą Program wystąpienia Innowacyjne zarządzanie szkołą Prof. Jan Fazlagić Warszawa, 18 listopada 2011 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uczelnia VISTULA w Warszawie Fazlagic.pl headmaster.pl e-mail: jan.fazlagic@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WIELKOPOLSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /BADA ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku Ankietę prosimy przesyłać: pocztą

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Praca socjalna Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Praca socjalna Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: Efekty kształcenia dla kierunku PRACA SOCJALNA studia pierwszego stopnia (profil PRAKTYCZNY) i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo