OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z prowadzeniem Rachunków na rzecz jego Klientów firmowych, którzy zawarli Umowę Rachunku Bankowego z Bankiem. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie ma Regulamin, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami), dalej Prawo Bankowe, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa włącznie z przepisami dotyczącymi prawa dewizowego. Regulamin określa wybrane zasady związane ze świadczeniem przez Bank usług płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z innymi Państwami członkowskimi, określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (DzU z 2011 r., Nr 199, poz ze zmianami), z tym że Bank i Posiadacz Rachunku postanawiają, że wyłączają zastosowanie następujących artykułów Ustawy w całości: art , art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art , art , oraz dla uniknięcia wątpliwości potwierdzają, że art. 44 ust. 2, art. 46 ust. 2 5 i art. 51 Ustawy ma zastosowanie do usług płatniczych świadczonych przez Bank. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. ROZDZIAŁ 2. ROZDZIAŁ 3. ROZDZIAŁ 4. ROZDZIAŁ 5. ROZDZIAŁ 6. ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 8. ROZDZIAŁ 9. ROZDZIAŁ 10. ROZDZIAŁ 11. ROZDZIAŁ 12. ROZDZIAŁ 13. ROZDZIAŁ 14. ROZDZIAŁ 15. ROZDZIAŁ 16. ROZDZIAŁ 17. ROZDZIAŁ 18. ROZDZIAŁ 19. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO RACHUNEK BIEŻĄCY I RACHUNKI POMOCNICZE OPROCENTOWANIE RACHUNKU OPŁATY I PROWIZJE WYCIĄGI Z RACHUNKU I INNA KORESPONDENCJA DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKU PRZELEWY I POLECENIA ZAPŁATY WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ CITIBANK ONLINE TELEFONICZNY SERWIS KLIENTÓW CITIPHONE USŁUGA CITIALERTS KARTA LOKOWANIE WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU TAJEMNICA BANKOWA, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POTRĄCENIA, UPRAWNIENIA W RAZIE NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYPOWIEDZENIE REKLAMACJE ROZDZIAŁ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE O ile z treści nie wynika inaczej, poniższe określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1.1. Akceptant przedsiębiorca przyjmujący zapłatę lub umożliwiający dokonanie wypłaty gotówkowej przy użyciu Karty Debetowej; 1.2. Automatyczny Rachunek Depozytowy oprocentowane subkonto powiązane z Rachunkiem bieżącym lub rachunkiem pomocniczym, na które przeksięgowywane są nadwyżki z rachunku powiązanego; 1.3. Bank Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.4. CitiAlerts usługa przekazywania Klientom krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i/lub wiadomości elektronicznych (wiadomości e mail) dotyczących wybranych produktów oferowanych przez Bank z taką usługą; 1.5. Citibank Global Transfer usługa umożliwiająca Klientowi złożenie Zlecenia Płatniczego przelewu środków na wskazany przez niego rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony przez dowolny Oddział Banku, oferującego tę usługę; aktualna lista krajów, w których oddziały banków realizują transakcje przelewu na rachunek w ramach usługi CGT, jest dostępna na stronie internetowej Banku (www.citihandlowy.pl), w Oddziałach oraz w CitiPhone; 1.6. Citi Mobile część Serwisu Bankowości Internetowej Citibank Online, Serwis Bankowości Mobilnej Citi Mobile stanowiący kanał dostępu do środków Posiadacza Rachunku umożliwiający Posiadaczowi Rachunku między innymi składanie dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu i innych urządzeń o podobnej funkcjonalności na podstawie Umowy Produktów Depozytowych oraz Regulaminu Rachunków Bankowych dla klientów indywidualnych Banku; 1.7. CitiPhone Serwis Bankowości Telefonicznej CitiPhone stanowiący kanał dostępu do Rachunku za pośrednictwem telefonu, umożliwiający wykonywanie Transakcji Bezgotówkowych oraz innych dyspozycji Posiadacza Rachunku; 1.8. CitiPhone PIN poufny, sześciocyfrowy numer identyfikujący Reprezentanta służący do telefonicznej weryfikacji tożsamości Reprezentanta oraz do dokonywania bankowych rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem CitiPhone; 1.9. Dane Osobowe dane przetwarzane przez Bank na wszelkich nośnikach informacji odnoszące się do Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta, które identyfikują te osoby jako osoby fizyczne; Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; Dzień Roboczy dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; Główny Numer Telefonu Komórkowego/Główny Telefon Komórkowy podstawowy numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta do kontaktu z Bankiem, wykorzystywany przy świadczeniu usług, w tym: CitiAlerts, Kod Autoryzacyjny; Główny Adres Poczty Elektronicznej/Główny Adres E mail podstawowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do kontaktu z Bankiem, wykorzystywany m.in. do wysyłania powiadomienia o wystawieniu Wyciągów elektronicznych w Citibank Online oraz do świadczenia usług dodatkowych, w tym CitiAlerts; Identyfikacja Numerów Przychodzących funkcjonalność umożliwiająca identyfikację Klienta telefonującego do CitiPhone z Głównego Telefonu Komórkowego na podstawie wprowadzanego CitiPhone PIN; Funkcjonalność nie jest dostępna dla klientów posiadających wspólną obsługę Rachunku i konta osobistego; Instrument Płatniczy instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych; Karta określenie używane łącznie dla Karty Debetowej oraz Karty Identyfikacyjnej; Karta Debetowa karta debetowa będąca własnością Banku, wydawana przez Bank Posiadaczowi Rachunku będącemu jej posiadaczem, której użytkownikiem jest Reprezentant. Karta wydawana jest do Rachunku w ramach posiadanych przez Bank licencji, służy do realizacji Transakcji Bezgotówkowych, w tym Transakcji Zbliżeniowych i Transakcji Gotówkowych w kraju i za granicą lub innych usług. Karta Debetowa daje Reprezentantowi możliwość dostępu do Rachunku oraz możliwość składania Dyspozycji poprzez Oddziały, CitiPhone, bankomaty i dokonywania Transakcji Bezgotówkowych, w tym Transakcji Zbliżeniowych w punktach handlowo usługowych oznaczonych symbolem karty, w zakresie ustalonym przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Karcie Debetowej, należy przez to odpowiednio rozumieć wszystkie karty debetowe wydane Reprezentantom danego Posiadacza Rachunku; Karta Identyfikacyjna karta służąca do identyfikacji Reprezentanta w CitiPhone, Serwisie Bankowości Internetowej Citibank Online, a także w Oddziałach Banku. Użytkownik Karty Identyfikacyjnej jest uprawniony do czynności w zakresie zdefiniowanym przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta. Karta Identyfikacyjna nie jest instrumentem płatniczym, w tym kartą płatniczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie można z niej korzystać w bankomatach ani w punktach handlowo usługowych. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Karcie Identyfikacyjnej, należy przez to odpowiednio rozumieć wszystkie Karty Identyfikacyjne wydane Reprezentantom danego Posiadacza Rachunku; Klient Firmowy Posiadacz rachunku, zwany w poprzednich wersjach Regulaminu, Umowach i innych dokumentach Klientem Citibusiness lub Klientem Segmentu Mikroprzedsiębiorstw; Kod Autoryzacyjny jednorazowy kod służący do autoryzacji Transakcji/czynności dokonywanej przez Klienta w Citibank Online; Kod Identyfikacyjny poufne kody identyfikacyjne, w tym PIN Karty, CitiPhone PIN lub inne identyfikatory oraz hasło(a) służące do weryfikacji i logowania do Serwisu Bankowości Internetowej Citibank Online lub CitiPhone dla określenia wszystkich kodów łącznie, niektórych lub jednego z nich; Lokata terminowa produkt udostępniany w ramach Umowy, na mocy której Bank zobowiązuje się wypłacić Posiadaczowi rachunku określoną kwotę, którą on sam zdeponował wraz z należnymi mu odsetkami; Moduł Zbliżeniowy elektroniczne urządzenie wbudowane w Kartę Debetową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych; Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji, w szczególności Akceptant; Oddział Banku jednostka organizacyjna, w której Bank świadczy usługi dla Posiadaczy Rachunków; Okres Umowny umowny okres trwania Lokaty terminowej; Oprocentowany Rachunek Firmowy oprocentowany rachunek rozliczeniowy otwierany na podstawie Umowy przeznaczony do przeprowadzania transakcji i przechowywania środków pieniężnych. Środki zgromadzone na Oprocentowanym Rachunku Firmowym są oprocentowane zgodnie z Tabelą Oprocentowania. Prowadzony jest wyłącznie w walucie PLN; Organizacja Płatnicza organizacja przeprowadzająca rozliczenia Transakcji dokonywanych z wykorzystaniem Karty w tym wydanych w ramach danej organizacji lub w ramach usługi CGT; informacja o Organizacjach Płatniczych, z którymi Bank współpracuje przy wydawaniu i obsłudze Karty, dostępna jest w CitiPhone, Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku; Pakiet zestaw produktów i usług bankowych oferowany w ramach wspólnej opłaty za Pakiet, przyporządkowany do określonej oferty opisanej osobną Tabelą Opłat i Prowizji; Państwo Członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stanowiące stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; PIN Karty Debetowej poufny, czterocyfrowy numer identyfikacyjny Posiadacza Rachunku albo Reprezentanta do realizacji transakcji w bankomatach, transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo handlowych, transakcji gotówkowych za pośrednictwem Akceptantów przy użyciu Karty Debetowej oraz weryfikacji tożsamości Posiadacza Rachunku albo Reprezentanta w Oddziałach Banku; PIN Karty Identyfikacyjnej poufny, czterocyfrowy numer identyfikacyjny Posiadacza Rachunku albo Reprezentanta do weryfikacji tożsamości Posiadacza Rachunku albo Reprezentanta posługującego się Kartą Identyfikacyjną w Oddziale Banku; Płać kartą i wypłacaj transakcja polegająca na wypłacie gotówki za pomocą Karty Debetowej dokonana u wybranych Akceptantów oferujących tę usługę, oznaczonych symbolem Płać kartą i wypłacaj, poprzedzona bezpośrednio Transakcją Bezgotówkową zrealizowaną z użyciem tej samej Karty Debetowej. Maksymalną jednorazową kwotę wypłaty gotówki w ramach transakcji Płać kartą i wypłacaj oraz dzienne limity wypłat gotówki określa TOiP; Polecenie Zapłaty krajowa usługa płatnicza w PLN lub krajowa, bądź transgraniczna usługa płatnicza w EUR polegająca na obciążeniu Rachunku Klienta Firmowego w przypadku, gdy Transakcja została zainicjowana przez Odbiorcę na podstawie zgody udzielonej przez Klienta Firmowego; Posiadacz Rachunku przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i występujący jako strona w Umowie zawartej z Bankiem; Przelew CGT polecenie przelewu zagranicznego wykonywane w ramach usługi Citibank Global Transfer; środki dostępne są na rachunku Odbiorcy natychmiast po zleceniu przelewu; 2 3

3 1.37. Rachunek rachunek bankowy rozliczeniowy lub zbiór rachunków bankowych rozliczeniowych (rachunek główny lub rachunki pomocnicze) Posiadacza Rachunku, prowadzony w polskich złotych lub walutach obcych zgodnie z obowiązującym prawem, otwarty na rzecz Posiadacza Rachunku przez Bank na podstawie Umowy. Zgodnie z Umową rachunek główny jest otwierany w złotych polskich jako pierwszy rachunek Posiadacza Rachunku w Banku, a pozostałe rachunki otwierane są na wniosek Posiadacza Rachunku na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie; Rachunek Nieaktywny rachunek, na którym nie zanotowano żadnej Transakcji przez okres kolejnych 360 dni z wyjątkiem dopisywania przez Bank odsetek naliczonych od kwot pozostających na rachunku oraz pobierania opłat lub prowizji; Regulamin Ogólne Warunki Współpracy z Klientem Firmowym normujące całość współpracy bankowej i związanej z nią współpracy gospodarczej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku. Regulamin stanowi integralną część Umowy Rachunku Bankowego oraz wszystkich umów zawartych z Bankiem, jeśli zostaje on przywołany w ich treści jako mający zastosowanie. Na podstawie art. 109 ustawy Prawo bankowe i art. 384 Kodeksu cywilnego Regulamin obowiązuje Posiadaczy Rachunków, Bank oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy których Bank świadczy usługi związane z prowadzeniem Rachunków. W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem postanowienia Umowy są rozstrzygające; Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), będący podstawą świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Bank. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi integralną część niniejszego Regulaminu; Reprezentant osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza Rachunku do dysponowania w jego imieniu i na jego rzecz Rachunkiem i do reprezentowania go w stosunkach z Bankiem zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zakresie wynikającym z Umowy. Reprezentant może być osobą tożsamą z Posiadaczem Rachunku w przypadku, gdy Posiadaczem Rachunku jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wykonująca wolny zawód. Zakres upoważnienia Reprezentanta jest zdefiniowany przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy (Karta Reprezentanta). Imię i nazwisko oraz wzór podpisu Reprezentanta są uwidocznione w obowiązującej Karcie Wzorów Podpisów dotyczącej Rachunku, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy. W dalszej części Regulaminu, gdy jest mowa o czynnościach związanych z Rachunkiem, wykonywanych przez Posiadacza Rachunku, należy przez to rozumieć, że czynności te mogą być wykonywane przez Reprezentanta lub przez kilku Reprezentantów łącznie zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Posiadacza Rachunku. Typ reprezentacji w rozróżnieniu na indywidualną lub łączną określa Karta Wzorów Podpisów i Karta Reprezentanta. Zasady łącznej reprezentacji nie mają zastosowania w przypadku Transakcji zlecanych poprzez Citibank Online, CitiPhone, Transakcji bankomatowych oraz w punktach usługowo handlowych, dokonywanych za pomocą Karty Debetowej, w tym również Transakcji Płać kartą i wypłacaj, które są wykonywane przez Reprezentanta samodzielnie; SEPA jednolity obszar płatności w EUR, jest obszarem, w którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą dokonywać krajowych oraz transgranicznych płatności w EUR, jak również takie płatności otrzymywać; Serwis Bankowości Internetowej Citibank Online (Citibank Online) usługa bankowości elektronicznej zapewniająca dostęp do Rachunku za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę oraz umożliwiająca wykonywanie Transakcji Bezgotówkowych i innych dyspozycji Posiadacza Rachunku; Strony Posiadacz Rachunku oraz Bank, strony Umowy Rachunku bankowego; Tabela Oprocentowania tabela oprocentowania ogłaszana w formie komunikatu Banku i dostępna w CitiPhone, Oddziałach Banku oraz na stronach internetowych Banku; Tabela Oprocentowania stanowi integralną część Umowy; TOiP Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca integralną część Umowy; Transakcja określenie używane łącznie dla Transakcji Bezgotówkowych i Transakcji Gotówkowych oraz innych dyspozycji składanych w Banku przez Posiadacza Rachunku; Transakcja Bezgotówkowa forma rozliczenia pieniężnego przeprowadzanego w szczególności poleceniem przelewu, Poleceniem Zapłaty, Kartą Debetową, za pomocą papierowych lub informatycznych nośników danych m.in. w Oddziale, CitiPhone oraz przy użyciu Serwisu Bankowości Internetowej Citibank Online; Transakcja Gotówkowa forma rozliczenia pieniężnego przeprowadzanego w szczególności przez wpłatę lub wypłatę gotówki m.in. w Oddziale Banku; Transakcja zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa lub gotówkowa dokonana przy użyciu Karty Debetowej wyposażonej w Moduł Zbliżeniowy w punktach handlowo usługowych zaopatrzonych w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, w bankomatach wyposażonych w czytnik zbliżeniowy lub w innych urządzeniach wyposażonych w czytnik zbliżeniowy; Umowa Umowa Rachunku Bankowego; Ustawa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz U z 2011 r., Nr 199, poz. 1175); Wyciąg Elektroniczny wyciąg udostępniany Klientom po zalogowaniu się do Citibank Online. Posiadacz Rachunku może wnioskować o przesyłanie powiadomień o wystawieniu Wyciągów Elektronicznych w formie wiadomości wysyłanej na Główny Adres E mail; Wyciąg Papierowy wyciąg dostarczany na wskazany przez Posiadacza Rachunku adres do korespondencji, obejmujący informacje o zmianie salda na Rachunku za okres wskazany przez Posiadacza Rachunku w Umowie lub w załączniku do Umowy; Wykaz Godzin Granicznych wykaz godzin określający moment w Dniu Roboczym, po którym Dyspozycję uznaje się za otrzymaną pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. Wykaz Godzin Granicznych stanowi integralną część Regulaminu i jest komunikowany w Oddziałach, w Citibank Online i na stronie internetowej Banku. Bank i Posiadacz Rachunku postanawiają, że w każdym przypadku, w którym Regulamin posługuje się terminem Dyspozycja, termin ten obejmuje swoim zakresem zlecenie płatnicze w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, a autoryzacja dyspozycji wypłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych jest równoznaczna z autoryzacją objętej tą dyspozycją Transakcji płatniczej. ROZDZIAŁ 2. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO 2.1. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku Zawarcie Umowy może nastąpić po złożeniu w Banku wskazanych przez Bank dokumentów określających tożsamość i status prawny przedsiębiorcy występującego o zawarcie Umowy oraz wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Bank może podać Posiadaczowi Rachunku numer Rachunku przed zawarciem Umowy, z uwzględnieniem postanowień pkt Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej przez podpisanie Umowy przez obie strony. Aktywacja Rachunku staje się skuteczna po weryfikacji przez Bank dokumentów podpisanych przez Klienta. Aktywacja Rachunku zostaje potwierdzona poprzez wysłanie informacji do Klienta w formie wiadomości SMS lub wiadomości elektronicznej (wiadomości e mail) na wskazany przez Klienta Główny Numer Telefonu Komórkowego lub Główny Adres E mail Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyn, a także do żądania od Posiadacza Rachunku dodatkowych dokumentów zarówno przed zawarciem Umowy, jak i w czasie jej obowiązywania Integralną część Umowy stanowi Karta Wzorów Podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza Rachunku. W przypadku, gdy brak jest innych ustaleń, Karta Wzorów Podpisów obowiązuje dla wszystkich rachunków prowadzonych przez Bank dla Posiadacza Rachunku, przy czym zarówno otwartych przed złożeniem w Banku Karty Wzorów Podpisów, jak i otwartych po jej złożeniu. Szczegółowy opis uprawnień Reprezentantów określają Karty Reprezentanta. Za autentyczność podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem umieszczonych na Karcie Wzorów Podpisów oraz Karcie Reprezentanta, które nie zostały złożone w obecności pracownika Banku, odpowiada Posiadacz Rachunku Zawierając Umowę i otwierając Rachunek, Posiadacz Rachunku nabywa określony Pakiet na podstawie Umowy i Regulaminu. Posiadacz Rachunku może korzystać z produktów i usług wchodzących w skład wybranego Pakietu w ramach wspólnej opłaty za Pakiet, o dostęp do innych produktów oferowanych przez Bank może natomiast wnioskować na zasadzie opcjonalnego wyboru, za opłatą zgodnie z TOiP. Dostęp taki możliwy jest po zaakceptowaniu przez Bank wniosku złożonego przez Posiadacza Rachunku Posiadacz Rachunku może wnioskować o zmianę Pakietu. Możliwa jest zmiana wyłącznie na Pakiet oferowany przez Bank w danym okresie. Posiadacz Rachunku może złożyć dyspozycję zmiany Pakietu w Oddziale Banku lub poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku obowiązującymi w przypadku tego kanału dostępu do Rachunku. Za zmianę Pakietu pobierana jest opłata zgodnie z TOiP. Opłata za Pakiet naliczana jest w wysokości obowiązującej dla Pakietu, z którego korzysta Posiadacz Rachunku w dniu naliczania tej opłaty. ROZDZIAŁ 3. RACHUNEK BIEŻĄCY I RACHUNKI POMOCNICZE 3.1. Rachunek główny jest rachunkiem rozliczeniowym-bieżącym, prowadzonym w złotych polskich i oferowany jest jako obowiązkowy element Pakietu. Dodatkowe, pomocnicze rachunki rozliczeniowe otwierane są na wniosek Posiadacza Rachunku na podstawie Umowy i Regulaminu Rachunki pomocnicze mogą być otwierane w walutach określonych w Tabeli oprocentowania. Rachunek pomocniczy może zostać otwarty jako rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pod dotacje unijne lub jako inny, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają prowadzenia takiego rachunku. 4 5

4 3.3. Dyspozycja otwarcia i zamknięcia rachunku pomocniczego może zostać złożona pisemnie lub telefonicznie poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku obowiązującymi w przypadku tego kanału dostępu do Rachunku Posiadacz Rachunku będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą jako konsument może otworzyć Konto Osobiste Citibank oraz skorzystać z możliwości powiązania obsługi między Rachunkiem a Kontem Osobistym Citibank, z zastrzeżeniem że Konto Osobiste Citibank jest rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, otwieranym dla osób fizycznych, i tym samym nie może być wykorzystywany przez Posiadacza Rachunku do dokonywania Transakcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. ROZDZIAŁ 4. OPROCENTOWANIE RACHUNKU 4.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, środki pieniężne gromadzone na Rachunku są oprocentowane według ustalanej przez Bank zmiennej stopy procentowej liczonej w stosunku rocznym Bank może zmienić wysokość stopy procentowej w okresie obowiązywania Umowy. Zmiana ta jest uzależniona od zmiany jednego z poniższych parametrów: a) wysokości stóp procentowych krajowego rynku pieniężnego; b) poziomu jakichkolwiek stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski; c) poziomu inflacji, mierzonego wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych; d) wskaźnika kosztów finansowania działalności Banku; e) dochodów Banku z lokowania środków pieniężnych; f) poziomu stopy procentowej rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej; g) WIBOR, LIBOR lub EURIBOR Zmiana wysokości stopy procentowej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zmiana wysokości stopy procentowej obowiązuje od dnia określonego przez Bank. Informacje o aktualnie obowiązującym oprocentowaniu podawane są do wiadomości publicznej w Oddziałach Banku, a także są dostępne poprzez CitiPhone oraz na stronach internetowych Banku Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku naliczane są w walucie tego Rachunku od dnia wpłaty na Rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z Rachunku (włącznie) Jeżeli nie zostało to odmiennie uregulowane w Umowie, odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku wypłaca się za miesięczne okresy obrachunkowe albo, w przypadku rozwiązania Umowy, do dnia poprzedzającego dzień jej rozwiązania. Odsetki naliczone w danym okresie obrachunkowym dopisuje się do salda Rachunku w pierwszym dniu następnego okresu obrachunkowego albo w dniu rozwiązania Umowy, odpowiednio Odsetki na Rachunku są naliczane za faktyczną liczbę dni w wysokości 1/365 (dla PLN, GBP, CZK, NOK, CAD, AUD, HUF) oraz 1/360 (dla EUR, USD, CHF, DKK, SEK) oprocentowania rocznego za każdy dzień, licząc od dnia wpłaty, jeżeli jest to Dzień Roboczy (jeżeli dzień wpłaty nie przypada w Dzień Roboczy, to od następującego po nim Dnia Roboczego), do dnia poprzedzającego wypłatę i dopisywane są do Rachunku zgodnie z pkt ROZDZIAŁ 5. OPŁATY I PROWIZJE 5.1. Za usługi świadczone w związku z prowadzeniem Rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje określone w aktualnej TOiP właściwej dla danego Pakietu. Opłata pobierana jest w kolejnym miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym była świadczona usługa. Miesięczne opłaty za Karty wydane Reprezentantom i Posiadaczowi Rachunku pobierane są z Rachunku głównego co miesiąc, licząc od dnia jej wydania, przez cały czas trwania Umowy Opłata za Pakiet jest naliczana miesięcznie w ciężar Rachunku głównego (lub innego rachunku wskazanego przez Posiadacza Rachunku). Miesięczna opłata za rachunek pomocniczy, jeżeli nie zawiera się w opłacie za Pakiet, jest pobierana z tego rachunku. Należne opłaty i prowizje transakcyjne wynikające z dyspozycji składanych poprzez CitiPhone lub w Oddziałach Banku są na bieżąco zapisywane w ciężar Rachunku wskazanego przez Posiadacza Rachunku. W pozostałych przypadkach obciążany jest Rachunek, na którym Transakcja została zainicjowana. Inne opłaty księgowane są w ciężar Rachunku głównego. Bank może pobrać opłatę za Pakiet oraz inne opłaty i prowizje, obciążając inny rachunek należący do Posiadacza Rachunku, do czego Posiadacz upoważnia Bank. W razie konieczności dokonania przewalutowania Bank zastosuje kurs Banku obowiązujący w dniu księgowania opłaty Bank ma prawo do zmiany TOiP z przyczyn określonych w pkt. 4.2 Regulaminu oraz w przypadku: a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Posiadacza Rachunku oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza Rachunku z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza Rachunku; c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.: kosztów związanych z wydaniem nowych lub zmianą istniejących rekomendacji, zaleceń albo decyzji przez organy nadzorujące działalność Banku, mające wpływ na podwyższenie kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy; kosztów związanych z wydaniem nowych lub zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się do wykonywania Umowy mających wpływ na podwyższenie kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy; kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą opłata jest pobierana; przy czym zmiana którejkolwiek pozycji z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości lub stanowić nie więcej niż 200% wzrostu kosztu; d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. O zmianie TOiP Bank powinien powiadomić niezwłocznie Posiadacza Rachunku. Zmiany TOiP nie wymagają wypowiedzenia dotychczasowych warunków Umowy Informację o każdej zmianie TOiP Bank doręcza Posiadaczowi Rachunku w formie elektronicznej lub papierowej uzgodnionej z Posiadaczem Rachunku. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Posiadacz Rachunku nie złoży pisemnego wypowiedzenia Umowy, nowe stawki opłat i prowizji wiążą strony od daty ich wprowadzenia określonej przez Bank, nie wcześniej jednak niż po upływnie 30 dniowego okresu liczonego od dnia doręczenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku rozwiązanie Umowy następuje po upływie 30 dni od dnia doręczenia Posiadaczowi Rachunku informacji o zmianie TOiP. Informacje o aktualnie obowiązującej wysokości opłat i prowizji podawane są do wiadomości publicznej w Oddziałach Banku, a także są dostępne poprzez CitiPhone oraz na stronach internetowych Banku. ROZDZIAŁ 6. WYCIĄGI Z RACHUNKU I INNA KORESPONDENCJA 6.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia wystosowywane na jego podstawie będą miały formę pisemną i będą doręczane listownie pocztą zwykłą na ostatni wskazany przez Posiadacza Rachunku adres do korespondencji lub wysyłane pocztą elektroniczną na Główny Adres Poczty Elektronicznej Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia oraz korespondencja skierowane do Posiadacza Rachunku będą uważane za doręczone: jeżeli zostały doręczone osobiście w dniu faktycznego otrzymania; jeżeli zostały wysłane pocztą w dniu doręczenia, a w przypadku wysłania na adres ostatnio podany Bankowi przez Posiadacza Rachunku i braku potwierdzenia odbioru za doręczenie uznaje się 14 dzień od dnia nadania; jeżeli zostały wysłane pocztą elektroniczną w taki sposób, żeby Posiadacz Rachunku mógł się z nimi zapoznać (Posiadacz Rachunku musi wcześniej dokonać pisemnie wyboru takiej formy otrzymywania Wyciągów lub innej korespondencji) Bank przekazuje informację o zmianach stanu Konta z ustaleniem salda w postaci wyciągu udostępnianego za pośrednictwem Citibank Online (Wyciąg Elektroniczny) w cyklu wskazanym przez Posiadacza Rachunku, w języku polskim bądź angielskim. Na wyciągu prezentowane są dane dotyczące wszystkich rachunków Posiadacza Rachunku Bank udostępnia Wyciąg Elektroniczny za pośrednictwem Citibank Online bez powiadomienia lub za zgodą Klienta z powiadomieniem na Główny Adres Poczty Elektronicznej Na wniosek Klienta, który otrzymuje Wyciąg Elektroniczny, Bank przesyła dodatkowy Wyciąg Papierowy na ostatni wskazany adres do korespondencji Za udostępnienie wyciągu Bank pobiera opłatę zgodnie z TOiP Bank zobowiązuje się do udostępniania Wyciągu Elektronicznego najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po terminie jego wygenerowania, rozumianym jako ostatni dzień objęty wyciągiem, jeśli zgłoszenie woli korzystania z usługi Wyciąg Elektroniczny nastąpiło co najmniej na dwa Dni Robocze przed tym terminem. W przeciwnym razie usługa Wyciąg Elektroniczny zacznie być świadczona od następnego cyklu generowania wyciągu. 6 7

5 O udostępnieniu Wyciągu Elektronicznego Bank informuje Klienta drogą elektroniczną najpóźniej drugiego Dnia Roboczego po terminie jego wygenerowania, o ile Klient nie zrezygnował uprzednio z otrzymywania powiadomień Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości będące następstwem podania przez Posiadacza Rachunku błędnego adresu poczty elektronicznej (e mail) do otrzymywania powiadomień o wystawieniu Wyciągu Elektronicznego w Citibank Online Bank nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub brak dostępu do usługi Wyciąg Elektroniczny z przyczyn niezależnych od Banku. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku Bank ma prawo zawiesić dostęp do usługi Wyciągu Elektronicznego na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Jeżeli okres braku dostępu do usługi Wyciąg Elektroniczny przekroczy 5 Dni Roboczych, Bank zastrzega sobie prawo podjęcia wysyłania wyciągów w formie papierowej Bank nie ponosi odpowiedzialności za żadne zmiany dokonane w treści Wyciągu Elektronicznego przez Posiadacza Rachunku. Wszelkie zmiany w treści Wyciągu Elektronicznego dokonane przez Posiadacza Rachunku powodują unieważnienie Wyciągu Elektronicznego Z zastrzeżeniem pkt Posiadacz Rachunku zobowiązany jest zawiadomić Bank w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku nieotrzymania wyciągu wysłanego przez Bank, zgodnie z postanowieniami pkt.6.3, pkt. 6.4 lub pkt. 6.5 Regulaminu Posiadacz Rachunku ma obowiązek sprawdzania Transakcji oraz sald wyszczególnionych na wyciągu z Rachunku. Posiadacz Rachunku obowiązany jest zawiadomić Bank niezwłocznie, nie później niż w terminie ustawowym od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, o niezgodności sald lub Transakcji na wyciągu z Rachunku. Brak zawiadomienia Banku w powyższym terminie oznacza, że Posiadacz Rachunku zgadza się z treścią informacji zawartych na wyciągu W stosunkach Banku z Posiadaczem Rachunku wyciąg bankowy jest podstawowym dowodem potwierdzającym prawdziwość informacji w nim zawartych, chyba że Posiadacz Rachunku przedstawi dowody w formie pisemnej wskazujące niezgodność treści wyciągu ze stanem faktycznym Jeżeli Bank stwierdzi, że popełnił błąd w jakimkolwiek potwierdzeniu, wyciągu, zawiadomieniu lub innym dokumencie dostarczonym Posiadaczowi Rachunku, niezwłocznie zawiadamia o tym Posiadacza Rachunku i poprawia taki błąd zgodnie z postanowieniami pkt Regulaminu Zapisy księgowe na Rachunku wprowadzone błędnie, w szczególności na skutek uznania Rachunku środkami pieniężnymi nienależnymi Posiadaczowi Rachunku lub spowodowane oczywistą omyłką pisarską lub obliczeniową, zostaną poprawione przez Bank poprzez dokonanie storna takich zapisów. Bank niezwłocznie powiadomi Posiadacza Rachunku o dokonaniu takiej poprawki w formie wyciągu lub odrębnym pismem Gdy wyciągi są wysyłane przez Bank częściej niż co miesiąc, Bank ma prawo zmienić częstotliwość ich wysyłania na miesięczne w przypadku, kiedy w okresie, którego dotyczy wyciąg, nie nastąpiła zmiana salda na Rachunku z wyjątkiem dopisywania przez Bank odsetek naliczonych od kwot pozostających na rachunku oraz pobierania opłat i prowizji Bank ma prawo do okresowego zawieszenia wysyłania Wyciągów Papierowych i Wyciągów Elektronicznych, jak również do zaprzestania wysyłania powiadomień o wystawieniu Wyciągów Elektronicznych, wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, kiedy w okresie, którego dotyczy wyciąg, nie nastąpiła zmiana salda na Rachunku, z wyjątkiem dopisywania przez Bank odsetek naliczonych od kwot pozostających na Rachunku oraz pobierania opłat i prowizji lub powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia osobie trzeciej informacji objętych tajemnicą bankową. W okresie zawieszenia wysyłania wyciągów informacje objęte wyciągiem, w szczególności informacje o zmianach stanu Rachunku i saldzie Rachunku, Posiadacz Rachunku może uzyskać poprzez CitiPhone. ROZDZIAŁ 7. DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKU 7.1. Posiadacz Rachunku może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku w granicach salda dostępnego na Rachunku, z wyjątkami określonymi w szczególności w pkt Regulaminu Bank wykonuje dyspozycję Posiadacza Rachunku, jeśli środki na Rachunku są wystarczające do wykonania dyspozycji oraz pokrycia opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu wykonania dyspozycji, chyba że odrębna umowa zawarta z Bankiem dopuszcza możliwość powstania salda ujemnego na Rachunku lub jeśli nie istnieje żadne ograniczenie co do dysponowania środkami na Rachunku. Brak na Rachunku środków wystarczających do wykonania dyspozycji oraz pokrycia opłat i prowizji należnych Bankowi z tytułu wykonania dyspozycji może stanowić podstawę odmowy wykonania autoryzowanej Transakcji, w przypadku gdy: 1) odrębna umowa nie dopuszcza możliwości powstania salda ujemnego na rachunku lub 2) istnieje ograniczenie co do dysponowania środkami na rachunku Jeżeli środki zgromadzone na rachunku bieżącym nie wystarczą do zrealizowania wszystkich złożonych dyspozycji Posiadacza Rachunku, Bank zrealizuje dyspozycje Posiadacza Rachunku według kolejności wpływu do Banku, a jeśli ustalenie kolejności nie będzie możliwe lub będzie znacznie utrudnione, Bank bez udziału Posiadacza Rachunku ustali kolejność ich realizowania bez ponoszenia odpowiedzialności za niezrealizowanie dyspozycji przekraczających stan zgromadzonych środków Bank może żądać od Posiadacza Rachunku udzielenia dodatkowych ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji. Bank ma prawo do odmowy zrealizowania dyspozycji, jeżeli treść dyspozycji Posiadacza Rachunku jest błędna lub niekompletna. Posiadacz Rachunku ponosi odpowiedzialność za zgodność złożonej dyspozycji z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa dewizowego, jak również za uzyskanie wymaganych zezwoleń dewizowych i innych koniecznych dokumentów. Bank odmówi wykonania dyspozycji Posiadacza Rachunku w razie uzasadnionego podejrzenia, że jej wykonanie naruszałoby jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy prawa Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa oraz wykorzystywania Rachunku w celu określonym w Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rachunek nie może być wykorzystywany do rozliczeń Transakcji objętych przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie Strony niniejszym uzgadniają, że Rachunek nie będzie służył do rozliczeń Transakcji objętych sankcjami międzynarodowymi, w tym sankcjami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki, o których zakresie i charakterze informacje dostępne są na stronach internetowych prowadzonych przez wyżej wymienione organizacje i w przypadku sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki na stronie internetowej Office of Foreign Assets Control (OFAC), a także na stronie internetowej Banku Warunkiem wykonania dyspozycji jest dostarczenie do Banku kompletnych i dokładnych instrukcji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia na Rachunku Transakcji określonej w Dyspozycji. Posiadacz Rachunku ponosi odpowiedzialność za poprawność i dokładność dostarczonych instrukcji. W przypadku, gdy udzielone instrukcje uniemożliwiają wykonanie dyspozycji, Bank może odmówić wykonania takiej dyspozycji. Bank informuje Posiadacza Rachunku o występujących błędach lub niekompletności dostarczonych przez Posiadacza Rachunku dyspozycji wyłącznie na wniosek Posiadacza Rachunku W przypadku realizowania krajowych oraz zagranicznych rozliczeń międzybankowych i otrzymania dyspozycji obciążenia lub otrzymania dyspozycji uznania Rachunku Posiadacza Rachunku Bank wykonuje ją wyłącznie na podstawie numeru rachunku bankowego wskazanego w dyspozycji. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonaniem takich dyspozycji Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez Reprezentantów dyspozycji będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. W przypadku, gdy wykonanie jednej dyspozycji uniemożliwia całkowite lub częściowe wykonanie innej dyspozycji lub też budzi wątpliwości co do prawidłowej realizacji dyspozycji przez Bank, Bank ma prawo wstrzymać się z ich wykonaniem do czasu przedstawienia pisemnego dowodu uzgodnienia stanowiska Reprezentantów albo przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie dysponowania Rachunkiem Posiadacz Rachunku może składać dyspozycje dotyczące Rachunku wyłącznie w następującej formie poprzez niżej wymienione kanały dostępu do Rachunku: a) w Oddziale Banku w formie pisemnej przy użyciu stosowanych lub zaakceptowanych przez Bank formularzy bankowych lub ustnie, potwierdzając poprawność złożonej dyspozycji na potwierdzeniu przedstawionym przez pracownika Banku; b) poprzez CitiPhone; c) poprzez Citibank Online; d) we wskazanych przez Bank wielofunkcyjnych bankomatach; e) przy użyciu Karty Debetowej; Bank nie ponosi odpowiedzialności za błędne instrukcje złożone przez Posiadacza rachunku lub upoważnione osoby, ani za instrukcje złożone przez te osoby niezgodnie z intencją Posiadacza Rachunku Odwołanie umocowania do składania dyspozycji, udzielonego określonemu Reprezentantowi w Karcie Wzorów Podpisów i Karcie Reprezentanta, wymaga instrukcji Posiadacza Rachunku w formie pisemnej, z uwzględnieniem pkt i jest skuteczne wobec Banku od chwili zweryfikowania przez Bank złożonych dokumentów oraz stwierdzenia poprawności i prawdziwości złożonych dokumentów. 8 9

6 7.11. Posiadacz Rachunku może przekazać do Banku instrukcję odwołania umocowania do składania dyspozycji udzielonego określonemu Reprezentantowi poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w przypadku tego kanału dostępu, z zastrzeżeniem, że odwołanie Reprezentanta będącego jednocześnie Posiadaczem Rachunku, gdy Posiadaczem Rachunku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Bank sprawdza tożsamość osoby składającej dyspozycję. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji w przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub uprawnień osoby składającej dyspozycję, w szczególności w przypadku użycia niewłaściwego Kodu Identyfikacyjnego lub braku potwierdzenia innych informacji służących do jej identyfikacji Bank, mając na względzie bezpieczeństwo środków na Rachunkach, może wprowadzić procedury zabezpieczające dotyczące każdej z form składania dyspozycji przez Posiadaczy Rachunków, a w szczególności Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzania dyspozycji przelewów dokonywanych z Rachunku Posiadacza Rachunku. W takim wypadku Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie z jednym z Reprezentantów, upoważnionym przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta. Bank ma prawo do niezrealizowania dyspozycji w przypadku jej odwołania przez Posiadacza Rachunku lub jeżeli uzyskane potwierdzenie telefoniczne w opinii Banku nie jest tożsame z treścią dyspozycji dostarczonej do Banku Dyspozycje przelewów oraz wypłaty z Rachunku zlecone Bankowi przez Posiadacza Rachunku w walucie innej niż waluta Rachunku przeliczane są przez Bank według kursu walutowego Banku obowiązującego w chwili wykonania przez Bank takiej dyspozycji Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji dla kwot mniejszych niż 0,5 (pół) jednostki danej waluty Zwolnienie od odpowiedzialności: a) o ile nie zostanie to uzgodnione inaczej, Bank nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody Posiadacza Rachunku wynikające ze zmiany kursu wymiany walut w trakcie wykonywania płatności zagranicznych i Transakcji walutowych; b) kursy ogłaszane w siedzibie Banku lub podawane telefonicznie mają jedynie charakter informacyjny i podlegają zmianom w ciągu dnia, o ile Bank nie zobowiąże się do stosowania danego kursu lub jeśli ich wysokość nie zostanie odmiennie ustalona przez Strony Kursy walut są udostępniane przez Bank poprzez: a) publikację na stronie internetowej Banku; b) publikacje papierowe dostępne w Oddziałach Banku; c) Serwis bankowości elektronicznej Citibank Online; d) CitiPhone Bank, wykonując dyspozycję płatniczą złożoną przez Posiadacza Rachunku w walucie Państwa Członkowskiego dla odbiorcy, którego dostawca usług płatniczych znajduje się na obszarze Państwa Członkowskiego zapewnia, żeby rachunek tego dostawcy został uznany kwotą Transakcji płatniczej nie później niż: a) do końca następnego Dnia Roboczego po momencie otrzymania przez Bank dyspozycji płatniczej, jeżeli Transakcja płatnicza jest: w polskich złotych lub euro i na rachunek dostawcy usług płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w euro i na rachunek dostawcy usług płatniczych w innym państwie członkowskim, oraz b) do końca czwartego Dnia Roboczego po momencie otrzymania przez Bank dyspozycji płatniczej w pozostałych przypadkach. Terminy te mogą zostać przedłużone o kolejny Dzień Roboczy w odniesieniu do Transakcji płatniczych inicjowanych na papierze Bank ma prawo odmówić wykonania autoryzowanej dyspozycji płatniczej, jeżeli: z uzasadnionych powodów podejrzewa, że jej wykonanie związane jest z działalnością przestępczą, lub z uzasadnionych powodów uważa, że jej wykonanie może prowadzić do naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, przepisów prawa, regulacji, zasad lub innych obowiązków, które mają zastosowanie do działalności Banku, lub Posiadacz Rachunku nie dysponuje środkami niezbędnymi do jej wykonania lub wykonanie dyspozycji (razem z naliczonymi opłatami i prowizjami) powodowałoby przekroczenie ustalonych limitów lub naruszenie istniejących ograniczeń, lub dyspozycja jest niejasna, niekompletna lub złożona w innej niż wymagana formie, lub w innych przypadkach określonych w Regulaminie lub umowie zawartej z Posiadaczem Rachunku. Jeżeli nie zakazują tego przepisy prawa mające zastosowanie, Bank będzie dostarczał lub udostępniał Posiadaczowi Rachunku powiadomienie o odmowie wykonania dyspozycji płatniczej, w szczególności przy użyciu środków zdalnego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem odbiorcy płatności lub środków komunikacji elektronicznej Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z instrumentu płatniczego: a) z obiektywnie uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem instrumentu płatniczego, w tym w szczególności, gdy wszystkie Rachunki Posiadacza Rachunku otrzymały status Rachunek Nieaktywny; b) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, lub c) w przypadku instrumentu płatniczego z linią kredytową, z powodu zwiększenia ryzyka, utraty przez Posiadacza Rachunku zdolności kredytowej, w tym, kiedy Posiadacz Rachunku nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. W przypadku nadania wszystkim Rachunkom Posiadacza Rachunku statusu Rachunek Nieaktywny, dostęp do Rachunków zostanie przywrócony przez Bank po złożeniu osobiście w Oddziale Banku odpowiedniej dyspozycji w tym zakresie przez Posiadacza Rachunku albo osobę uprawnioną do zlecania Transakcji zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Bank. Zmiana statusu Rachunku Nieaktywnego na aktywny jest możliwa w CitiPhone wyłącznie wtedy, gdy przynajmniej jeden Rachunek jest aktywny. Jeżeli nie zakazują tego przepisy prawa mające zastosowanie i nie jest to nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa, Bank będzie niezwłocznie informował Posiadacza Rachunku o zablokowaniu możliwości korzystania z instrumentu płatniczego oraz jego przyczynach, w szczególności przy użyciu środków zdalnego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem odbiorcy płatności lub środków komunikacji elektronicznej W przypadku, gdy Transakcja jest inicjowana przez Posiadacza Rachunku jako płatnika, Posiadacz Rachunku nie może odwołać lub zmienić dyspozycji od chwili jej otrzymania przez Bank. Odwołanie lub zmiana dyspozycji po upływie tego terminu są możliwe jedynie za zgodą Banku i na podstawie odrębnej instrukcji Posiadacza Rachunku. Bank ma prawo pobierać opłatę za odwołanie lub zmianę przez Posiadacza Rachunku dyspozycji płatniczej Bank ma prawo zmienić, bez uprzedniego powiadomienia Posiadacza Rachunku, wskazaną przez Posiadacza Rachunku w dyspozycji płatniczej opcję kosztową jej realizacji, dla zapewnienia prawidłowego wykonania tej dyspozycji zgodnie z Ustawą. ROZDZIAŁ 8. PRZELEWY I POLECENIA ZAPŁATY 8.1. Bank uznaje, że Posiadacz Rachunku lub Reprezentant autoryzował wykonanie przez Bank dyspozycji polecenia przelewu, w tym przelewu z datą przyszłą lub stałego zlecenia, zgodnie ze złożoną dyspozycją, jeżeli dyspozycja została złożona przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta: a) osobiście w Oddziale po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta za pomocą dokumentu stwierdzającego tożsamość lub za pomocą Karty Debetowej lub Karty Identyfikacyjnej, i wprowadzeniu odpowiednio PIN Karty Debetowej lub PIN Karty Identyfikacyjnej, lub potwierdzeniu złożenia dyspozycji podpisem Posiadacza Rachunku lub uprawnionego Reprezentanta; b) w bankomacie po uprzednim potwierdzeniu tożsamości Reprezentanta za pomocą PIN Karty Debetowej; c) poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami autoryzacji dyspozycji składanych w tym kanale; d) poprzez Citibank Online zgodnie z zasadami autoryzacji dyspozycji składanych w tym kanale Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanej dyspozycji płatniczej z chwilą jej otrzymania, z uwzględnieniem tego, że Bank i Posiadacz Rachunku mogą uzgodnić, iż wykonanie dyspozycji płatniczej rozpoczyna się: określonego dnia, pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Posiadacz Rachunku przekazał do dyspozycji Banku środki pieniężne na wykonanie dyspozycji płatniczej. W przypadku, gdy dyspozycja płatnicza została otrzymana przez Bank: w dniu niebędącym dla Banku Dniem Roboczym lub w Dniu Roboczym, ale po godzinach granicznych określonych przez Bank w Wykazie Godzin Granicznych, uznaje się, że dyspozycja płatnicza została otrzymana przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do określenia momentu, w którym środki pieniężne przychodzące na Rachunek zostały otrzymane przez Bank

7 W przypadku dyspozycji płatniczych wymagających wcześniejszego telefonicznego potwierdzenia ich poprawności przez uprawnionego Reprezentanta za moment przyjęcia dyspozycji płatniczej do realizacji przyjmuje się moment potwierdzenia dyspozycji przez Reprezentanta. W przypadku dokonywania Transakcji przy użyciu Karty Debetowej za moment otrzymania zlecenia uznaje się moment otrzymania od Organizacji Płatniczej przez Bank informacji (pliku rozliczeniowego) dotyczącej Transakcji Bank wykonuje dyspozycje przelewów w następujących walutach: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD. Dyspozycje przelewów składane poprzez Citibank Online są realizowane w CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD. W przypadku umożliwienia przez Bank wykonywania dyspozycji w innej walucie niż wyżej wymieniona, niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie bez konieczności dokonywania zmian Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do kontrolowania stanu środków w ramach swojego Rachunku Wszelkie Dyspozycje płatnicze autoryzowane przez Klienta i przekazane do Banku uważa się za potwierdzone przez Klienta oraz za zlecone Bankowi do wykonania w sposób ważny i skuteczny. Klient nie może odwołać lub zmienić dyspozycji płatniczej od chwili jej otrzymania przez Bank. Odwołanie dyspozycji płatniczej otrzymanej przez Bank jest możliwe jedynie za zgodą Banku i na podstawie odrębnej instrukcji złożonej przez Posiadacza Rachunku Posiadacz Rachunku może ustanowić zlecenie stałe lub jednorazowy przelew z datą przyszłą. W przypadku ustanowienia, modyfikacji lub rezygnacji z ww. dyspozycji Posiadacz Rachunku jest zobowiązany zgłosić ten fakt w Banku co najmniej na jeden Dzień Roboczy przed terminem realizacji zlecenia. Zlecenie zostanie wykonane w przypadku zapewnienia na danym Rachunku wystarczającej kwoty środków na jeden Dzień Roboczy przed wyznaczoną datą realizacji zlecenia stałego lub przelewu z datą przyszłą. Niezapewnienie na danym Rachunku wystarczających środków na jeden Dzień Roboczy przed wyznaczoną datą realizacji zlecenia stałego lub przelewu z datą przyszłą może stanowić podstawę do odmowy wykonania autoryzowanej operacji Pod rygorem odmowy wykonania autoryzowanej operacji zlecenie stałe oraz przelew z datą przyszłą mogą być ustanawiane jedynie w złotych polskich, a rachunek wskazany do obciążenia musi być prowadzony w złotych polskich Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku, jako płatnikowi, możliwość korzystania z usługi Polecenia Zapłaty, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody Posiadacza Rachunku na obciążanie jego Rachunku kwotą Transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, oraz spełnienia innych dodatkowych warunków, jakie mogą wynikać z przyjętych w obrocie międzybankowym zasad wykonywania usług Polecenia Zapłaty. Posiadacz Rachunku wyraża jako płatnik zgodę na wykonanie Transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę w ramach usługi Polecenie Zapłaty, poprzez złożenie dyspozycji pisemnej w Oddziale lub poprzez dyspozycję złożoną w Citibank Online lub CitiPhone. W przypadku modyfikacji lub rezygnacji z usługi Polecenia Zapłaty Posiadacz Rachunku jest zobowiązany zgłosić ten fakt w Oddziale Banku nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony z Bankiem dzień obciążenia Rachunku Bank realizuje Polecenie Zapłaty w złotych polskich lub w euro (Polecenie Zapłaty SEPA) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Polecenie Zapłaty zostanie wykonane w przypadku zapewnienia na danym Rachunku wystarczających środków na jeden Dzień Roboczy przed wyznaczoną datą jego realizacji. Brak środków na danym Rachunku na jeden Dzień Roboczy przed wyznaczoną datą stanowi podstawę do odmowy wykonania Polecenia Zapłaty Bank realizuje Polecenie Zapłaty SEPA tylko w schemacie B2C W przypadku Polecenia Zapłaty płatnik może odwołać dyspozycję, nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku Jeśli Rachunek Posiadacza Rachunku będącego beneficjentem przelewu podany w poleceniu przelewu przez zleceniodawcę przelewu różni się pod względem waluty od waluty płatności podanej w otrzymanym poleceniu przelewu, kwota płatności zostanie przeliczona na walutę uznawanego Rachunku według kursu wymiany waluty obowiązującego w Banku w momencie realizacji zlecenia, z wyjątkiem odrębnych ustaleń pomiędzy Posiadaczem Rachunku i Bankiem Przelewy CGT Posiadacz Rachunku może zlecać Bankowi w Oddziałach oraz w CitiPhone Przy realizacji dyspozycji dokonywanych z Rachunku w ramach usługi Przelew CGT na rachunek Odbiorcy prowadzony w innej walucie niż waluta dyspozycji, rachunek Odbiorcy zostanie uznany kwotą przeliczoną według kursu walutowego stosowanego przez Organizację Płatniczą dokonującą rozliczeń w ramach usługi Przelewy CGT są realizowane w trybie natychmiastowym, a uznanie rachunku Odbiorcy kwotą przelewanych środków następuje z chwilą zrealizowania dyspozycji Przelewu CGT. Możliwość realizacji Przelewu CGT jest uzależniona od technicznej gotowości banku Odbiorcy do przyjęcia przelewu w ramach tej usługi. Bank informuje Posiadacza Rachunku o możliwości wykonania przelewu w ramach usługi CGT przed realizacją dyspozycji Przelewu CGT. ROZDZIAŁ 9. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE 9.1. Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane: a) w formie przelewów na Rachunek dokonywanych za pośrednictwem innych banków lub placówek pocztowych; b) za pośrednictwem bankomatów wskazanych przez Bank; c) w formie gotówkowej w Oddziałach wskazanych przez Bank; 9.2. W przypadku wpłat na Rachunek dokonywanych w bankomatach lub wpłatomatach z wykorzystaniem Karty Debetowej wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w banknotach w walucie obsługiwanej w danym bankomacie lub wpłatomacie zgodnie z instrukcjami danego bankomatu lub wpłatomatu posiadającego taką funkcjonalność. Do korzystania z Karty Debetowej w bankomatach wskazanych przez Bank odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Rozdziału 13 niniejszego Regulaminu Sprawdzenie i przeliczenie kwoty wpłaty oraz uznanie Rachunku wpłaconą kwotą odbywa się: a) natychmiast po dokonaniu wpłaty w przypadku wpłat w bankomatach Banku, b) niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej wpłacie od niezależnego operatora w przypadku wpłat we wpłatomatach należących do wybranych przez Bank niezależnych operatorów W przypadku wpłat dokonywanych w Oddziałach oraz w bankomatach w dniu innym niż Dzień Roboczy, za datę dokonania wpłaty uznaje się pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu dokonania wpłaty Dyspozycję wpłaty gotówki uważa się za autoryzowaną, jeżeli: a) została potwierdzona PIN Karty Debetowej lub b) w przypadku dokonywania wpłaty w Oddziale została potwierdzona podpisem Posiadacza Rachunku bądź Reprezentanta, lub c) w przypadku urządzenia, gdzie Transakcje inicjuje się poprzez włożenie karty, autoryzacja następuje poprzez fizyczne umieszczenie Karty Debetowej w urządzeniu Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zniszczonych lub wycofanych z obiegu banknotów, a także bilonu monet innych niż złote polskie, jak również banknotów innych walut niż waluty, w których prowadzona jest obsługa kasowa określona przez Bank dla danego Oddziału Banku. W przypadku fałszywych znaków pieniężnych Bankowi przysługuje prawo odmowy ich zwrotu Wpłatę na Rachunek w walucie innej niż waluta Rachunku wskazanego w treści otrzymanej dyspozycji Bank przyjmuje do wykonania jako dyspozycję rozliczenia wpłaty na Rachunek wskazany w dyspozycji, po przeliczeniu na walutę Rachunku według kursu walut obowiązującego w Banku w chwili wykonania przez Bank dyspozycji, z wyjątkiem odrębnych ustaleń pomiędzy Posiadaczem Rachunku i Bankiem Dzienny maksymalny limit wypłat w bankomacie określa TOiP Bank zastrzega sobie prawo wypłat w Oddziałach Banku w walutach obcych wyłącznie w walutach i nominałach, w których prowadzona jest obsługa kasowa. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania wypłaty kwoty waluty obcej niebędącej wielokrotnością minimalnego nominału, określonego przez Bank dla danego Oddziału Banku, po przeliczeniu na złote polskie po kursie wymiany obowiązującym w Banku. Posiadacz Rachunku dokonujący wypłaty w walucie obcej niebędącej wielokrotnością nominału określonego przez Bank, otrzymuje pozostałą kwotę wypłaty w złotych polskich, po przeliczeniu na złote polskie po kursie wymiany obowiązującym w Banku Wypłaty z bankomatów własnych Banku dokonywane są zawsze w złotych polskich bez względu na walutę rachunku wskazanego do rozliczeń Transakcji bankomatowych przez Posiadacza Rachunku Bank w TOiP określa kwotę, powyżej której Posiadacz Rachunku powinien zgłosić z wyprzedzeniem planowaną wypłatę gotówkową. Okres wyprzedzenia nie może być krótszy niż 3 Dni Robocze Dyspozycję wypłaty gotówki uważa się za autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona PIN Karty Debetowej lub PIN Karty Identyfikacyjnej albo podpisem Klienta. ROZDZIAŁ 10. SERWIS BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ CITIBANK ONLINE Posiadacz Rachunku może korzystać z Serwisu Bankowości Internetowej Citibank Online. Dostęp do Serwisu Bankowości Internetowej Citibank Online jest umożliwiany z dniem zawarcia Umowy i udostępniany po zalogowaniu się do systemu za pomocą aktywnej Karty do Rachunku

8 10.2. Za pomocą Citibank Online Posiadacz Rachunku może: a) uzyskiwać informacje o stanie Rachunku i Transakcjach na Rachunku, b) składać dyspozycje i przeprowadzać Transakcje na Rachunku, c) składać reklamacje i zapytania, d) składać inne dyspozycje określone przez Bank Reprezentant za pomocą Citibank Online będzie mógł kontaktować się z Bankiem w zakresie określonym przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta, po przeprowadzeniu elektronicznej identyfikacji. Bank nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje dotyczące Rachunku złożone poprzez Citibank Online przez osoby nieupoważnione, jeżeli przeszły one pomyślnie proces identyfikacji Wszelkie dyspozycje złożone przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta za pomocą Citibank Online uważa się za potwierdzone przez Posiadacza Rachunku i za zlecone Bankowi do wykonania w sposób ważny i skuteczny Korzystanie z Citibank Online przez Posiadacza Rachunku wymaga użycia odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego uzyskanie przez Posiadacza Rachunku dostępu do stron internetowych Banku Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na otrzymanie od Banku programów, plików komputerowych oraz urządzeń niezbędnych w ocenie Banku do korzystania z Citibank Online Sposób funkcjonowania i obsługi Citibank Online opisany jest w odpowiednich instrukcjach obsługi dostępnych na stronach internetowych Banku. Instrukcje, o których mowa w poprzednim zdaniu, określają szczegółowe zasady elektronicznej identyfikacji uprawnień Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta nadanych mu przez Bank oraz zasady postępowania Posiadacza Rachunku w związku z dostępem do Rachunku za pomocą Citibank Online Elektroniczna identyfikacja w Citibank Online polega w szczególności na wprowadzeniu poprawnych danych identyfikacyjnych tj. loginu i hasła do wcześniej zarejestrowanej w systemie Karty Debetowej lub Karty Identyfikacyjnej Posiadacz Rachunku i każdy z Reprezentantów zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo Transakcji zlecanych za pomocą Citibank Online, w tym danych identyfikacyjnych W przypadku ujawnienia przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta(ów) informacji, o których mowa w pkt. 10.9, osobom trzecim oraz dokonania przez osoby trzecie jakichkolwiek Transakcji przy użyciu Citibank Online, przedmiotowe Transakcje obciążają wyłącznie Posiadacza Rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu wykorzystania przez osoby nieuprawnione informacji, o których mowa w pkt. 10.9, jak również danych osobowych oraz historii Rachunku W razie stwierdzenia nieuprawnionego użycia Citibank Online lub ze względów bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Posiadacza Rachunku lub Banku, Bank ma prawo wprowadzić dodatkowe procedury zabezpieczające dokonywanie Transakcji w Citibank Online bądź zablokować dostęp do Citibank Online na czas określony przez Bank Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku Bank ma prawo czasowo zaprzestać świadczenia dostępu do Citibank Online na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości Ze względów bezpieczeństwa Bank ustanawia dzienny limit wysokości Transakcji dokonywanych za pośrednictwem Citibank Online. Dzienne limity Transakcji są uzależnione od profilu Reprezentanta nadanego przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta. W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od limitów Transakcji określonych w Karcie Reprezentanta, Bank zastrzega sobie możliwość jednostronnego obniżenia dziennego limitu Transakcji. Bank może również, w uzasadnionych przypadkach, dokonać zmiany dziennego limitu Transakcji na wniosek Posiadacza Rachunku. Bank zastrzega sobie prawo odmowy realizacji autoryzowanej Transakcji w przypadku przekroczenia przez Posiadacza Rachunku limitu Transakcji Ze względów bezpieczeństwa Bank zastrzega sobie prawo zakończenia sesji z Posiadaczem Rachunku po upływie określonego przez Bank czasu od momentu dokonania przez niego ostatniej czynności w Citibank Online Posiadacz Rachunku zobowiązuje się korzystać z Citibank Online zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym niniejszego Regulaminu. Wykorzystanie Citibank Online niezgodnie z prawem może być podstawą do wypowiedzenia Umowy lub zablokowania dostępu do Citibank Online. Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Citibank Online treści o charakterze bezprawnym Informacje o zmianach w zakresie funkcjonalności w ramach Citibank Online oraz o terminie ich wprowadzenia dostępne są na stronach internetowych Banku, w CitiPhone lub będą przesyłane do Posiadacza Rachunku innym nośnikiem elektronicznym Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Citibank Online z przyczyn niezależnych od Banku Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia Kodów Aktywacyjnych w postaci wiadomości SMS zawierających informacje służące uwierzytelnianiu Transakcji dokonywanych poprzez Serwis Bankowości Internetowej Citibank Online na wskazany przez Posiadacza Rachunku Główny Numer Telefonu Komórkowego Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przesyłania Kodów Aktywacyjnych w postaci wiadomości SMS zawierających informacje służące uwierzytelnianiu Transakcji dokonywanych poprzez Serwis Bankowości Internetowej Citibank Online na wskazany przez Posiadacza Rachunku Główny Numer Telefonu Komórkowego w przypadku niezłożenia przez Posiadacza Rachunku dyspozycji zaprzestania wysyłania takich wiadomości Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z uzyskania dostępu przez osoby trzecie do telefonu komórkowego, którego numer został wskazany Bankowi przez Posiadacza Rachunku w celu otrzymywania Kodów Aktywacyjnych w postaci wiadomości SMS zawierających informacje służące uwierzytelnianiu Transakcji dokonywanych poprzez Serwis Bankowości Internetowej Citibank Online Posiadacz Rachunku może w każdym czasie złożyć w Oddziale Banku pisemne zlecenie niezwłocznego wyłączenia dostępu do Citibank Online. W celu ponownego uruchomienia dostępu do Citibank Online Posiadacz Rachunku składa odpowiednie zlecenie w Oddziale Banku lub w CitiPhone. Złożenie zlecenia niezwłocznego wyłączenia dostępu do Citibank Online nie jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Wysokość opłat pobieranych w związku z korzystaniem z Citibank Online jest określona w TOiP Dyspozycje złożone za pośrednictwem Citibank Online uważa się za autoryzowane, jeżeli Posiadacz Rachunku albo Reprezentant udzielił zgody na ich wykonanie poprzez: a) zalogowanie się do Citibank Online, złożenie kompletnej dyspozycji w wymaganej formie, potwierdzenie dyspozycji, zgodnie z zasadami potwierdzania ustalonymi w dokumentacji bankowej, w szczególności poprzez wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do dostarczenia dyspozycji do Banku jeżeli Bank nie wymaga autoryzacji poprzez podanie odpowiedniego Kodu Autoryzacyjnego,albo b) zalogowanie się do Citibank Online, złożenie kompletnej dyspozycji w wymaganej formie, potwierdzenie dyspozycji, zgodnie z zasadami potwierdzania ustalonymi w dokumentacji bankowej, w szczególności poprzez wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do dostarczenia Transakcji do Banku oraz wprowadzenie odpowiedniego Kodu Autoryzacyjnego jeżeli Bank wymaga autoryzacji poprzez podanie odpowiedniego Kodu Autoryzacyjnego Posiadacz Rachunku, który korzysta ze wspólnej obsługi Rachunku z Kontem Osobistym Citibank opisanej w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu, może składać dyspozycje z Rachunku za pośrednictwem Citi Mobile jedynie po zalogowaniu się do systemu jako klient indywidualny. Dostęp przez Citi Mobile jest świadczony przez Bank w ograniczonym zakresie i w ramach limitów dostępnych na podstawie Umowy Produktów Depozytowych dla klientów indywidualnych Banku. ROZDZIAŁ 11. TELEFONICZNY SERWIS KLIENTÓW CITIPHONE W zakresie uzgodnionym z Bankiem Posiadacz Rachunku może uzyskiwać informacje oraz składać dyspozycje dotyczące Rachunku telefonicznie za pośrednictwem CitiPhone zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu oraz zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku obowiązującymi dla tego kanału dostępu do Rachunku. Korzystanie przez Posiadacza Rachunku z CitiPhone wymaga użycia telefonu pracującego w trybie wybierania tonowego oraz nawiązania połączenia z odpowiednim numerem wskazanym przez Bank Reprezentant za pomocą CitiPhone będzie mógł kontaktować się z Bankiem w zakresie określonym przez Posiadacza Rachunku w Karcie Reprezentanta po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji przez Bank. Bank nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje dotyczące Rachunku złożone poprzez CitiPhone przez osoby nieupoważnione, jeżeli przeszły one pomyślnie proces weryfikacji Wszelkie dyspozycje złożone przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta za pomocą CitiPhone uważa się za potwierdzone przez Posiadacza Rachunku i za zlecone Bankowi do wykonania w sposób ważny i skuteczny. Blokada Karty do Rachunku Reprezentanta lub Posiadacza Rachunku nie uniemożliwia zlecenia dyspozycji w CitiPhone Dyspozycje złożone za pośrednictwem CitiPhone uważa się za autoryzowane, jeżeli Posiadacz Rachunku albo Reprezentant udzielił zgody na ich wykonanie poprzez podanie numeru Karty Debetowej lub Karty Identyfikacyjnej lub nr PESEL i potwierdzenie CitiPhone PIN lub wyłącznie CitiPhone PIN w sytuacji, gdy Klient ma dostępną funkcjonalność Identyfikacja Numerów Przychodzących Posiadacz Rachunku albo Reprezentant nadaje i zmienia numer CitiPhone PIN przez CitiPhone

9 11.6. Posiadacz Rachunku i każdy z Reprezentantów zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo Transakcji zlecanych za pomocą CitiPhone, w tym Kodów Identyfikacyjnych, danych osobowych oraz historii Rachunku W przypadku ujawnienia przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta(ów) informacji, o których mowa w pkt. 11.4, osobom trzecim oraz dokonania przez osoby trzecie jakichkolwiek Transakcji przy użyciu CitiPhone, przedmiotowe Transakcje obciążają wyłącznie Posiadacza Rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu wykorzystania przez osoby nieuprawnione informacji, o których mowa w pkt Użycie CitiPhone PIN przy korzystaniu z usługi CitiPhone stanowi dla Banku potwierdzenie dyspozycji zleconych przez Posiadacza Rachunku za pomocą CitiPhone i jednocześnie upoważnienie dla Banku do ich wykonania. Powyższe upoważnienie jest wiążące dla Banku także w przypadku, gdy telefoniczna dyspozycja została wydana przez osobę inną niż Posiadacz Rachunku lub Reprezentant, jeśli podała ona prawidłowy numer CitiPhone Bank ma prawo do niewykonania telefonicznej dyspozycji Posiadacza Rachunku, jeżeli zachodzi podejrzenie, że dyspozycja ta została złożona przez osobę nieuprawnioną. W takim przypadku Bank jest uprawniony do skontaktowania się z Posiadaczem Rachunku w celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia złożonego zlecenia Posiadacz Rachunku niniejszym wyraża zgodę na nagrywanie za pomocą elektromagnetycznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z przedstawicielami Banku oraz na ich wykorzystanie do celów dowodowych. W przypadku sporów dotyczących prawidłowości ustnej weryfikacji w CitiPhone oraz treści złożonej dyspozycji dowodem rozstrzygającym będzie zapis przedmiotowej rozmowy na nośniku elektromagnetycznym. Zapisywanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa środków na Rachunku Nośniki zawierające zapis telefonicznych dyspozycji, a także pisemne potwierdzenia tych dyspozycji będą archiwizowane zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi czasu i metod archiwizacji dokumentów bankowych Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego porozumiewania się z Posiadaczem Rachunku lub uprawnionym Reprezentantem bez uprzedniego powiadomienia go o takim zamiarze Transakcje Posiadacza Rachunku składane przez telefon będą potwierdzane przez Bank w formie wyciągu z Rachunku lub, na wniosek Posiadacza Rachunku, w formie odrębnego potwierdzenia podlegającego opłacie zgodnie z TOiP. ROZDZIAŁ 12. USŁUGA CITIALERTS Aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi CitiAlerts można dokonywać poprzez Citibank Online, w Oddziałach Banku, lub poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku obowiązującymi w przypadku tego kanału dostępu do Rachunku Każdy Reprezentant może aktywować usługę CitiAlerts dla siebie. Aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi CitiAlerts dla innych Reprezentantów będzie mógł dokonać Posiadacz Rachunku lub Reprezentant, o ile został do tego upoważniony przez Posiadacza Rachunku Wiadomości, w zależności od typu przekazywanej informacji, wysyłane są w czasie rzeczywistym (CitiAlerts Premium) lub w trybie dziennym (CitiAlerts Standard) Wiadomości generowane w trybie dziennym (CitiAlerts Standard) wysyłane są od wtorku do soboty (z wyłączeniem Dnia Roboczego następującego bezpośrednio po dniach ustawowo wolnych od pracy). Wysyłka wiadomości nastąpi nie później niż w drugim Dniu Roboczym po Transakcji powodującej wygenerowanie wiadomości Bank zobowiązuje się do rozpoczęcia wysyłania powiadomień najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym następującym po dniu złożenia przez Posiadacza Rachunku dyspozycji aktywacji usługi CitiAlerts W przypadku wyboru pakietu CitiAlerts Standard generowane wiadomości dotyczą tylko rachunku głównego. W przypadku wyboru pakietu CitiAlerts Premium przesyłane są wiadomości o zmianach na wszystkich rachunkach Posiadacza Rachunku Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z usługi CitiAlerts określona jest w TOiP Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia wiadomości SMS lub wiadomości e mail z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za które Bank nie odpowiada Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z uzyskania dostępu do Głównego Numeru Telefonu Komórkowego Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta przez osoby trzecie Posiadacz Rachunku może zrezygnować z usługi CitiAlerts poprzez Citibank Online, w Oddziale Banku lub poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku obowiązującymi w przypadku tego kanału dostępu do Rachunku. Rezygnacja z usługi CitiAlerts nie jest jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy W uzasadnionych przypadkach Bank ma prawo zablokować dostęp do usługi CitiAlerts. ROZDZIAŁ 13. KARTA Po otwarciu Rachunku Bank wydaje przynajmniej jedną Kartę Debetową lub Kartę Identyfikacyjną. Wydanie Karty Debetowej lub Karty Identyfikacyjnej następuje na podstawie Umowy i Regulaminu. W zależności od Pakietu wybranego przez Posiadacza Rachunku Posiadacz Rachunku ma możliwość otrzymania dodatkowych Kart w ramach opłaty za Pakiet lub jako dodatkowy produkt, za opłatą zgodnie z TOiP Bank informuje Klienta o okresie ważności Karty poprzez wskazanie go na Karcie lub przekazuje tę informację na trwałym nośniku informacji Karty wydawane są na okres ważności wskazany na Karcie, przy czym jeśli żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu postanowień Umowy dotyczących Karty co najmniej na 30 dni przed terminem ważności Karty, postanowienia te uważa się za przedłużane na wyżej wymienione okresy, odpowiednio. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza Rachunku, na ostatni podany przez Posiadacza Rachunku adres do korespondencji, o zamiarze nieprzedłużania okresu ważności Karty. Okres ważności Karty nie będzie przedłużony także w przypadku, gdyby wysłanie powiadomienia wiązało się z niebezpieczeństwem ujawnienia przez Bank osobie trzeciej informacji stanowiących tajemnicę bankową Kartą może się posługiwać wyłącznie Posiadacz Rachunku lub Reprezentant, który jest jej użytkownikiem wskazanym przez Posiadacza Rachunku Karty powinny być użytkowane zgodnie z Regulaminem, Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami Karty są wydawane Posiadaczowi Rachunku i Reprezentantom w Oddziale lub są przesyłane na wskazany przez Posiadacza Rachunku adres korespondencyjny w celu przekazania ich Reprezentantom Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Reprezentant zobowiązany jest do jej podpisania w sposób trwały oraz do jej aktywacji. Aktywacja Karty jest możliwa w Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile), CitiPhone lub w Oddziale Banku. W przypadku Karty przesłanej do Posiadacza Rachunku pocztą aktywacja Karty jest równoznaczna z potwierdzeniem odbioru przesyłki zawierającej Kartę w stanie nienaruszonym Bank jest właścicielem wydanych Kart. Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do zwrotu Kart na każde żądanie Banku. Posiadacz Rachunku decyduje, ilu Reprezentantów upoważnionych będzie do czynności związanych z Rachunkiem. Każdy Reprezentant może być użytkownikiem tylko jednej Karty Debetowej albo Karty Identyfikacyjnej Posiadacz Rachunku, z zastrzeżeniem pkt. 18.4, ma prawo korzystać z Karty przez cały okres jej ważności, podany na Karcie, upływający ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na Karcie: a) w Oddziałach Banku; b) za pośrednictwem CitiPhone, po wprowadzeniu swojego CitiPhone PIN; c) przy użyciu bankomatów, po wprowadzeniu swojego PIN Karty Debetowej; d) poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych w punktach handlowo usługowych lub Transakcji Płać kartą i wypłacaj, potwierdzając dokonanie Transakcji przez podpis lub wprowadzenie PIN Karty Debetowej; e) poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych bez fizycznego użycia Karty Debetowej przez Internet, pod warunkiem wydania Karty Debetowej posiadającej taką funkcjonalność; f) poprzez dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych u Akceptantów oznaczonych symbolem MasterCard PayPass Transakcje dokonywane w bankomacie, Transakcje Bezgotówkowe, w tym Transakcje Zbliżeniowe dokonywane w punktach handlowo usługowych oznaczonych symbolem karty oraz Transakcje Płać kartą i wypłacaj wykonywane przy użyciu Karty Debetowej księgowane są na Rachunku głównym, o ile Posiadacz Rachunku nie zdefiniuje tego inaczej. Przełączenie Karty Debetowej pod inny rachunek pomocniczy Posiadacza Rachunku, w zależności od posiadanego Pakietu, może wiązać się z obciążeniem Rachunku opłatą zgodnie z TOiP Posiadacz Rachunku oraz Reprezentant zobowiązani są utrzymywać w ścisłej tajemnicy swoje Kody Identyfikacyjne. Odpowiedzialność za ich ujawnienie ponosi Posiadacz Rachunku

10 Reprezentant nadaje i zmienia PIN Karty za pośrednictwem bankomatów Banku i wybranych bankomatach innych niż Banku udostępniających taką funkcjonalność, CitiPhone lub w Oddziałach Banku. Reprezentant może zmienić PIN Karty w Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile) Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą przy użyciu Karty Debetowej podlega ograniczeniom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reprezentant ma prawo wypłacać z bankomatów środki z Rachunku za pomocą Karty Debetowej w granicach salda dostępnego na rachunku bieżącym właściwym dla danej Karty Debetowej, z uwzględnieniem limitów Transakcji oraz ewentualnych opłat i prowizji Reprezentant może otrzymać wydruk z bankomatu, potwierdzający złożenie przez niego każdej dyspozycji dokonywanej za pośrednictwem bankomatów. Posiadacz Rachunku niniejszym uznaje, że takie potwierdzenie jest wystarczającym dowodem dokonania Transakcji Transakcje dokonane przez Reprezentanta Kartą Debetową wywierają skutek bezpośrednio dla Posiadacza Rachunku. Reprezentant potwierdza dokonanie autoryzuje Transakcje Bezgotówkowe Kartą Debetową w punktach handlowo usługowych poprzez złożenie podpisu albo wprowadzenie PIN Karty Debetowej, przy czym w przypadku wypłaty gotówki w ramach Transakcji Płać kartą i wypłacaj potwierdzeniem (autoryzacją) wypłaty gotówki jest wyłącznie wprowadzenie PIN Karty Debetowej. W przypadku Transakcji Zbliżeniowej: a) powyżej limitu kwotowego Transakcję uważa się za autoryzowaną poprzez potwierdzenie PIN Karty Debetowej lub poprzez złożenie podpisu; b) poniżej limitu kwotowego Transakcję uważa się za autoryzowaną z chwilą przekazania danych Karty Debetowej zapisanych w Module Zbliżeniowym, wymaganych do realizacji Transakcji, poprzez zbliżenie Karty Debetowej do urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module Zbliżeniowym. W przypadku Transakcji Gotówkowych autoryzacja Transakcji następuje poprzez wprowadzenie PIN Karty Debetowej Kwoty Transakcji dokonywanych w walutach obcych są przeliczane na walutę rozliczeniową po kursie instytucji rozliczającej Transakcję, a następnie księgowane na Rachunku właściwym dla Karty Debetowej. Gdy waluta Rachunku właściwego dla Karty Debetowej i waluta rozliczeniowa są różne, kwoty Transakcji rozliczane są w następujący sposób: a) w przypadku wypłat gotówki z bankomatów oznaczonych logo Citi lub Citibank Transakcje są przeliczane z waluty rozliczeniowej dolara amerykańskiego (USD) na walutę Rachunku właściwego dla Karty po kursie obowiązującym w Banku w momencie dokonywania Transakcji, a jeżeli waluta Transakcji i waluta Rachunku właściwego dla Karty są takie same, Transakcja księgowana jest z pominięciem przewalutowania; b) w przypadku pozostałych Transakcji Transakcje są przeliczane z waluty rozliczeniowej dolara amerykańskiego (USD) lub funta szterlinga (GBP) dla Transakcji dokonanych w tych walutach albo w pozostałych przypadkach z waluty rozliczeniowej euro (EUR) na walutę Rachunku właściwego dla Karty, po kursie zgodnym z ostatnią tabelą kursów walut obowiązującą w Banku w dniu księgowania Transakcji. Powyższe kursy dostępne są na stronach internetowych Banku (www.citihandlowy.pl), w CitiPhone lub w Oddziałach Transakcje dokonane przy użyciu Karty Debetowej księgowane są na Rachunku właściwym dla Karty Debetowej. Transakcje Gotówkowe, Bezgotówkowe oraz Transakcje Płać kartą i wypłacaj krajowe lub zagraniczne dokonywane przy użyciu Karty mogą być realizowane z Rachunku prowadzonego w złotych (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) lub funtach szterlingach (GBP) jeśli będzie on Rachunkiem właściwym dla Karty w momencie dokonywania Transakcji, lub z Rachunku prowadzonego w złotych (PLN) w każdym innym przypadku. W przypadku dokonywania Transakcji przy użyciu Karty Debetowej za moment otrzymania zlecenia uznaje się dzień otrzymania przez Bank informacji (pliku rozliczeniowego) dotyczącej Transakcji od Instytucji Rozliczeniowej Posiadacza Karty Debetowej obciążają Transakcje dokonane na odległość, bez fizycznego przedstawienia Karty Debetowej, jeśli zostały one potwierdzone za pomocą prawidłowego PIN Karty lub CitiPhone PIN W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub ujawnienia osobie nieuprawnionej danych Karty Reprezentant lub Posiadacz Rachunku są zobowiązani niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia w Oddziale Banku lub za pośrednictwem CitiPhone Bank potwierdza przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia Karty w formie pisemnej, jeżeli zgłoszenia dokonano w Oddziale Banku, lub ustnej, jeżeli zgłoszenia dokonano za pośrednictwem CitiPhone W dowolnym czasie, z ważnych powodów, w celu ochrony środków Posiadacza Rachunku Bank ma prawo zastrzec Kartę. O dokonanym zastrzeżeniu Bank niezwłocznie informuje Posiadacza Rachunku Zastrzeżenie Karty nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Zastrzeżenie Karty oznacza niemożność dysponowania przy jej użyciu środkami na Rachunku, w tym dokonywania Transakcji Gotówkowych oraz Bezgotówkowych, a także zlecania autoryzowanych Transakcji płatniczych w Citibank Online. Zastrzeżenie Karty nie blokuje możliwości zlecania Transakcji w CitiPhone Ze względów bezpieczeństwa numer Karty i jej data ważności nie powinny być podawane osobom trzecim w celach innych niż dokonywanie Transakcji Posiadacz Rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za Transakcje dokonane przy użyciu Karty przez osobę nieuprawnioną do chwili zastrzeżenia Karty przez Reprezentanta lub Posiadacza Rachunku, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w Regulaminie, Umowie lub Ustawie Posiadacz Rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za Transakcje potwierdzone prawidłowo wprowadzonymi Kodami Identyfikacyjnymi będące wynikiem zawinionego działania lub zaniechania Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w Regulaminie, Umowie lub Ustawie W przypadku zakwestionowania przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta Transakcji dokonanej z użyciem Kodu Identyfikacyjnego Bank może zastrzec Kartę Debetową i wstrzymać się z jej ponownym wydaniem do czasu wyjaśnienia sprawy W przypadku zgubienia, kradzieży, odnowienia lub wymiany Karty Bank może przesłać nowo wystawioną Kartę do Posiadacza Rachunku na ostatni wskazany przez Posiadacza Rachunku adres korespondencyjny Bank ponosi odpowiedzialność za Transakcje na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie. Z wyłączeniem przypadku zastrzeżenia Karty Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z użyciem Karty i Kodów Identyfikacyjnych przez osobę nieupoważnioną. Bank nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje, bez względu na kwotę, w przypadku gdy Posiadacz Rachunku lub Reprezentant: a) przechowuje Kartę bez zachowania należytej staranności; b) przechowuje Kartę razem z Kodami Identyfikacyjnymi; c) nie chroni w sposób należyty Kodów Identyfikacyjnych; d) nie zgłasza niezwłocznie Bankowi utraty lub zniszczenia Karty; e) udostępnia Kartę, jej numer, datę ważności lub Kody Identyfikacyjne osobom nieuprawnionym; f) użytkuje Kartę niezgodnie z jej przeznaczeniem Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę dokonania Transakcji przy użyciu bankomatów lub Transakcji Bezgotówkowych w punktach handlowo usługowych lub Transakcji Płać kartą i wypłacaj przy użyciu niepodpisanej Karty Debetowej, w przypadku potwierdzenia dokonania Transakcji podpisem niezgodnym z umieszczonym na Karcie Debetowej lub w przypadku wprowadzenia błędnego numeru PIN Karty Posiadacz Rachunku ponosi wobec Banku pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki używania Kart przez Reprezentanta oraz osoby trzecie, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w Regulaminie, Umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie W przypadku użytkowania Karty przez Reprezentanta w sposób niezgodny z Regulaminem, Umową oraz przepisami prawa Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku i zgłoszenia żądania zastrzeżenia Karty Strony dopuszczają możliwość rezygnacji przez Posiadacza Rachunku z Karty Debetowej albo Karty Identyfikacyjnej bez jednoczesnego wypowiadania Umowy, jednakże rezygnacja Posiadacza Rachunku ze wszystkich posiadanych Kart jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. W takim przypadku postanowienia Rozdziału 18 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ 14. LOKOWANIE WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Posiadacz Rachunku może ulokować wolne środki pieniężne na Lokacie terminowej, Oprocentowanym Rachunku Firmowym lub na Automatycznym Rachunku Depozytowym Posiadacz Rachunku może złożyć w Banku dyspozycję otwarcia Lokaty terminowej. Przy składaniu dyspozycji Posiadacz Rachunku określa walutę, kwotę, rodzaj, Okres Umowny, opcję odnawiania Lokata ta może być: o oprocentowaniu stałym; o oprocentowaniu zmiennym (ten produkt nie jest obecnie oferowany Klientom); Okresy Umowne, minimalne kwoty Lokat terminowych, dostępne waluty oraz wysokość oprocentowania określone są w Tabeli Oprocentowania Otwarcie Lokaty terminowej następuje na podstawie Umowy i Regulaminu po przelaniu środków z Rachunku wskazanego przez Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta składającego dyspozycję otwarcia Lokaty terminowej. Po zakończeniu lub zerwaniu Lokaty terminowej środki wraz z odsetkami są przelewane 18 19

11 na ten sam Rachunek, z którego Lokata terminowa została utworzona. W przypadku wygaśnięcia Lokaty terminowej środki będą dostępne dla Posiadacza Rachunku w dniu zapadalności Lokaty terminowej. W przypadku zerwania Lokaty terminowej środki będą udostępniane w dniu otrzymania dyspozycji zerwania Lokaty terminowej, a najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu dyspozycji zerwania Lokaty terminowej W przypadku, gdy Reprezentant składa dyspozycję założenia Lokaty terminowej w dniu innym niż Dzień Roboczy, Lokata terminowa zostanie założona najbliższego Dnia Roboczego W przypadku, gdy termin zapadnięcia Lokaty terminowej przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, Lokata terminowa zapada w najbliższym Dniu Roboczym Dla wszystkich Lokat terminowych Okres Umowny jest liczony rzeczywistą liczbą dni kalendarzowych W przypadku Lokat terminowych odsetki są naliczane w wysokości 1/365 (dla PLN i GBP) oraz 1/360 (dla EUR, USD) oprocentowania rocznego za każdy dzień od dnia założenia lub odnowienia Lokaty terminowej do przedostatniego dnia Okresu Umownego i dopisywane są, zgodnie z dyspozycją Posiadacza Rachunku, do salda Lokaty terminowej lub Rachunku bieżącego, w dniu zapadalności Lokaty terminowej, o ile Lokata terminowa nie została założona na odmiennych warunkach Oprocentowanie Lokat terminowych jest ustalane, zgodnie z dyspozycją Posiadacza Rachunku, według stałej stopy procentowej obowiązującej w Banku w pierwszym dniu Okresu Umownego. Stała stopa procentowa nie podlega zmianie w umownym okresie trwania Lokaty terminowej, natomiast zmienna stopa procentowa może być zmieniona przez Bank w przypadku zmiany co najmniej jednego z parametrów, o których mowa w pkt Regulaminu Bank otwiera Oprocentowany Rachunek Firmowy oraz Automatyczny Rachunek Depozytowy na podstawie Umowy oraz Regulaminu, zgodnie z dyspozycją złożoną przez Posiadacza Rachunku, pisemnie lub telefonicznie poprzez CitiPhone zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku obowiązującymi w przypadku tego kanału dostępu do Rachunku Oprocentowany Rachunek Firmowy jest oprocentowanym Rachunkiem płatnym na żądanie, przeznaczonym do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Automatyczny Rachunek Depozytowy oprocentowane subkonto powiązane ze wskazanym przez Posiadacza Rachunku Rachunkiem bieżącym lub pomocniczym prowadzonym w tej samej walucie. Na koniec każdego Dnia Roboczego wszelkie środki zgromadzone na tym Rachunku, w wysokości przekraczającej kwotę progową określoną przez Posiadacza Rachunku, zostają automatycznie przekazane na Automatyczny Rachunek Depozytowy. Natomiast w sytuacji, gdy na wskazanym Rachunku zabraknie środków na realizację Transakcji, brakująca kwota zostanie automatycznie pobrana z Automatycznego Rachunku Depozytowego, o ile jest to kwota dostępna, w celu zasilenia Rachunku. Ze względu na automatyczne przepływy środków pomiędzy tymi rachunkami, poprzez uprawnienie Reprezentanta do jednego z powiązanych rachunków Posiadacz Rachunku jednocześnie nadaje mu również uprawnienia do drugiego z nich Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, środki pieniężne gromadzone na Oprocentowanym Rachunku Firmowym oraz Automatycznym Rachunku Depozytowym są oprocentowane według ustalanej przez Bank zmiennej stopy procentowej liczonej w stosunku rocznym Zmiana wysokości stopy procentowej na Oprocentowanym Rachunku Firmowym oraz Automatycznym Rachunku Depozytowym nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zmiana wysokości stopy procentowej obowiązuje od dnia określonego przez Bank. Informacje o aktualnie obowiązującym oprocentowaniu podawane są do wiadomości publicznej w Oddziałach Banku, a także są dostępne poprzez CitiPhone oraz na stronach internetowych Banku Odsetki od środków zgromadzonych na Oprocentowanym Rachunku Firmowym oraz Automatycznym Rachunku Depozytowym naliczane są w walucie, w której prowadzone są te Rachunki, począwszy od dnia wpłaty na Rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków (włącznie) Jeżeli nie zostało to odmiennie uregulowane w Umowie, odsetki od środków zgromadzonych na Oprocentowanym Rachunku Firmowym oraz Automatycznym Rachunku Depozytowym wypłaca się za miesięczne okresy obrachunkowe lub, w przypadku rozwiązania Umowy, w dniu poprzedzającym dzień jej rozwiązania. Odsetki naliczone w danym okresie obrachunkowym dopisuje się do salda Oprocentowanego Rachunku Firmowego oraz Automatycznego Rachunku Depozytowego w pierwszym dniu następnego okresu obrachunkowego albo w dniu rozwiązania Umowy, odpowiednio Odsetki na Oprocentowanym Rachunku Firmowym i Automatycznym Rachunku Depozytowym są naliczane za faktyczną liczbę dni w wysokości 1/365 oprocentowania rocznego za każdy dzień, licząc od dnia wpłaty, jeżeli jest to Dzień Roboczy (jeżeli dzień wpłaty nie przypada w Dzień Roboczy, to od następującego po nim Dnia Roboczego), do dnia poprzedzającego wypłatę i dopisywane są do Rachunku zgodnie z zapisem pkt Za usługi świadczone w związku z prowadzeniem Oprocentowanego Rachunku Firmowego oraz Automatycznego Rachunku Depozytowego Bank pobiera opłaty i prowizje określone w aktualnej TOiP właściwej dla danego Pakietu Zmienna stopa procentowa Lokat terminowych, Oprocentowanego Rachunku Firmowego oraz Automatycznego Rachunku Depozytowego może być zmieniona przez Bank w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w punkcie Lokaty terminowe, Automatyczne Rachunki Depozytowe i Oprocentowane Rachunki Firmowe nie mogą być wykorzystywane przez Posiadacza Rachunku do lokowania wolnych środków pieniężnych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Informacje o Lokatach są widoczne w Citibank Online dla wszystkich Reprezentantów, niezależnie od tego, czy mają oni dostęp do Rachunku, z którego Lokata została utworzona, czy też nie. ROZDZIAŁ 15. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU Bank odpowiada za szkody rzeczywiste (z wyłączeniem utraconych korzyści) wynikające z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania swoich zobowiązań, chyba że takie niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie było wynikiem okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe: a) z niewywiązania się ze swoich zobowiązań spowodowanego działaniem siły wyższej. Okoliczności działania siły wyższej oznaczają jakiekolwiek zdarzenie następujące z przyczyn leżących poza kontrolą Banku i obejmują między innymi działania władz publicznych, strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, zamachy terrorystyczne; b) ze zdarzeń pozostających pod wpływem lub kontrolą Posiadacza Rachunku, w tym będących następstwem niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Posiadacza Rachunku postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, lub innej umowy, do której ma zastosowanie Regulamin; c) z wykonania dyspozycji sfałszowanej, chyba że przy wykonywaniu takiej dyspozycji Bank postąpił niezgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku; d) z niewykonania przez Bank dyspozycji nieczytelnych, uszkodzonych, niekompletnych lub obciążonych innym błędem; e) z przekazania Posiadaczowi Rachunku błędnej informacji, chyba że błędy zostały spowodowane winą umyślną Banku; f) z wykonania dyspozycji złożonych przez Posiadacza Rachunku za pośrednictwem Citibank Online, CitiPhone, lub w Oddziałach Banku; g) z używania przez Posiadacza Rachunku Citibank Online, chyba że powstały z winy umyślnej Banku. Bank w szczególności nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Posiadacza Rachunku, jeśli: Posiadacz Rachunku nie może korzystać z Citibank Online z powodu awarii urządzeń telekomunikacyjnych dostarczonych Posiadaczowi Rachunku lub Bankowi przez osoby trzecie, lub informacje otrzymywane przez Posiadacza Rachunku lub Bank są niedokładne, niekompletne lub opóźnione w wyniku takiego uszkodzenia lub awarii; szkoda powstała w wyniku przerw w łączności, uszkodzeń lub opóźnień związanych z usługami bankowo finansowymi za pośrednictwem Citibank Online, będących wynikiem okoliczności, za które Bank nie odpowiada; szkody są wynikiem dostępu do Citibank Online osób trzecich lub wynikiem przestępstwa; szkoda jest wynikiem ujawnienia przez Posiadacza Rachunku osobom trzecim Kodów Identyfikacyjnych lub nienależytej ochrony Kodów Identyfikacyjnych; h) z przerwy w świadczeniu usług z powodu awarii systemów informatycznych Banku Bank nie będzie odpowiedzialny wobec Posiadacza Rachunku za zmniejszenie wartości środków na Rachunku Posiadacza Rachunku ani za brak dostępności takich środków w związku z ograniczeniami w wymianie walutowej lub możliwości transferu środków, będącymi następstwem decyzji władz państwa polskiego, zajęcia lub przymusowego przekazania środków ani za jakiekolwiek podobne zdarzenia leżące poza kontrolą Banku Lokaty i inne zobowiązania Banku w jakiejkolwiek walucie są płatne wyłącznie w Banku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają prawu i przepisom Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności ustawie Prawo bankowe i ustawie Prawo dewizowe Z zastrzeżeniem pkt b) i d h), w przypadku zawinionego niewykonania przez Bank dyspozycji Posiadacza Rachunku w terminie Bank jest zobowiązany do zapłaty Posiadaczowi Rachunku kary umownej stanowiącej równowartość odsetek ustawowych liczonych od kwoty objętej dyspozycją, za każdy dzień przekroczenia terminu, jednakże w sumie nie więcej niż 5% całej kwoty objętej dyspozycją, której termin wykonania został uchybiony. Posiadacz Rachunku nie ma prawa żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną

12 15.5. W razie braku instrukcji Posiadacza Rachunku Bank ma prawo wybrać, według własnej oceny, korespondenta będącego stroną trzecią lub agenta, oraz korzystać z usług korespondenta lub agenta w zakresie niezbędnym do wykonania przez Bank zobowiązań wynikających z prowadzenia Rachunku Zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( Ustawa o BFG ) Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez Bank, na następujących zasadach: Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej Ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Przedmiotem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ( BFG ) są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na Rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, potwierdzone wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego. Gwarancji BFG nie podlegają depozyty (wierzytelności do Banku) wynikające z dokonanych z Bankiem: a) czynności bankowych niepotwierdzonych wystawionym przez Bank dokumentem imiennym (np. wierzytelność wynikająca z bankowego papieru wartościowego wydanego na okaziciela), b) czynności innych niż czynności bankowe. Nie podlegają ochronie BFG wierzytelności powstałe wobec podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania w sytuacji, gdy Bank pośredniczy w zawieraniu umowy z tym podmiotem. Maksymalna kwota gwarancji BFG w razie upadłości Banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot; obecnie w całości gwarantowana jest kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych euro, niezależnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt; wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu NBP z dnia upadłości. Część depozytów nieobjęta gwarancją BFG (powyżej kwoty euro) stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości Banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego Banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego Banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów. Deponentem w rozumieniu Ustawy o BFG jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do Banku, potwierdzoną wystawionym przez Bank dokumentem imiennym. Ochronie gwarancyjnej BFG nie podlegają wierzytelności: Skarbu Państwa; instytucji finansowych takich jak: banki krajowe i zagraniczne oraz instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe; jednostek organizacyjnych, które, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego), kadry zarządzającej Bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji Banku) Bank jako spółka publiczna jest zobowiązany do publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych, które za pośrednictwem KNF są podawane do publicznej wiadomości, jak również udostępniane przez Bank na stronie Wszelkie instrukcje Posiadacza Rachunku dostarczone do Banku dotyczące zmiany: warunków Umowy, korzystania z usług dodatkowych, zakresu dostępu Posiadacza Rachunku oraz Reprezentantów do Rachunku lub informujące o zmianie: sposobu reprezentacji Posiadacza Rachunku, w tym wynikającego ze zmiany jego formy prawnej, osób upoważnionych do udzielania dalszych pełnomocnictw, danych teleadresowych Posiadacza Rachunku i Reprezentantów są skuteczne wobec Banku od chwili: a) zweryfikowania przez Bank złożonych dokumentów oraz stwierdzenia poprawności i prawdziwości złożonych dokumentów lub b) zweryfikowania przez Bank poprawności i uprawnień do zlecenia danej instrukcji w przypadku dyspozycji złożonych w Citibank Online oraz w CitiPhone. Bank dokonuje weryfikacji wskazanych w pkt. a) i b) niezwłocznie. Informacja o wyniku przeprowadzonej przez Bank weryfikacji opisanych powyżej będzie dostępna: w Citibank Online dla Posiadacza Rachunku, w Oddziałach Banku i w CitiPhone. Bank nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie instrukcji Posiadacza Rachunku lub Reprezentantów, jeżeli Bank nie został poinformowany przez prawomocnego Posiadacza Rachunku o ww. zmianach. Bank zastrzega sobie prawo do wskazania sposobu dostarczenia ww. instrukcji Posiadacza Rachunku Bank zastrzega sobie prawo do częściowego ograniczenia dostępu do Rachunku w momencie wystąpienia przeszkód technicznych. ROZDZIAŁ 16. TAJEMNICA BANKOWA, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank jednostkom Citigroup Inc. informacji dotyczących Posiadacza Rachunku, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia sprawozdawczości Citigroup Inc., w tym w związku z Transakcjami o charakterze kredytów, które zostały udzielone lub mogą być udzielone przez Bank Posiadaczowi Rachunku Posiadacz Rachunku, o ile jest osobą fizyczną, upoważnia Bank do przetwarzania jego zaszyfrowanych danych osobowych w zagranicznych centrach i ośrodkach obliczeniowych Citigroup, której Bank jest członkiem, w celu zrealizowania zleconych przez Posiadacza Rachunku usług i Transakcji dokonywanych za pomocą systemów informatycznych Citigroup. Bank zapewnia pełną ochronę danych przetwarzanych w tych centrach i ośrodkach oraz bezwzględne zachowanie tajemnicy bankowej. Oświadczenie Posiadacza Rachunku stanowi upoważnienie do przekazywania wymienionym podmiotom informacji objętych tajemnicą bankową Reprezentant ma prawo dostępu do swoich danych oraz samodzielnej zmiany, na podstawie dokumentu stwierdzającego tę zmianę, następujących danych: nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania lub zameldowania służące wyłącznie do identyfikacji Reprezentanta. Bank nie ma obowiązku informowania Posiadacza Rachunku o powyższej zmianie Posiadacz Rachunku niniejszym zobowiązuje się zachować jako poufne wszelkie niepodane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne, które uzyska podczas współpracy z Bankiem, a które mogą stanowić przedmiot tajemnicy handlowej Banku, w szczególności te, co do których Bank dokona zastrzeżenia, że stanowią one przedmiot tajemnicy handlowej Banku. Naruszenie tego postanowienia będzie uznawane przez Bank za istotne naruszenie warunków Umowy przez Posiadacza Rachunku Bank informuje, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania pozyskiwanych ze SWIFT danych osobowych wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. ROZDZIAŁ 17. POTRĄCENIA, UPRAWNIENIA W RAZIE NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ W zakresie dozwolonym przez prawo Bank może dokonać potrącenia swoich wierzytelności w stosunku do Posiadacza Rachunku z wierzytelności Posiadacza Rachunku w stosunku do Banku. Potrącenie należności przez Bank ma zastosowanie do wszelkich obecnych oraz przyszłych zobowiązań Posiadacza Rachunku wobec Banku Posiadacz Rachunku uznaje i zgadza się, że wszelkie dodatnie salda Rachunku stanowią pokrycie zobowiązań Posiadacza Rachunku wobec Banku. Posiadacz Rachunku nieodwołalnie upoważnia Bank do pobierania z każdego Rachunku Posiadacza, bez uprzedniego powiadomienia, środków w kwotach odpowiadających zobowiązaniom Posiadacza Rachunku wobec Banku w terminach ich wymagalności, i do zaliczenia pobranych środków na poczet spłaty tych zobowiązań W przypadku, gdy przelew, który wiąże się z przewalutowaniem i kurs walutowy został uzgodniony pomiędzy Posiadaczem Rachunku a Bankiem, nie zostanie zrealizowany z winy Posiadacza Rachunku, w szczególności z powodu braku wystarczających środków na jego realizację lub ze względu na niedostarczenie przez Posiadacza Rachunku na czas wymaganych dokumentów, Bank obciąży Posiadacza Rachunku kosztami wynikającymi ze zmiany kursu walutowego

13 ROZDZIAŁ 18. WYPOWIEDZENIE Posiadacz Rachunku może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie w Banku pisemnego wypowiedzenia Umowy lub przesłanie na adres Banku wypowiedzenia podpisanego zgodnie z reprezentacją oraz złożonym w Banku wzorem podpisu W przypadku Rachunku prowadzonego przez Bank dla wspólników spółki cywilnej w związku z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej Umowa może zostać rozwiązana przez każdego ze wspólników współposiadaczy w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem wobec pozostałych wspólników współposiadaczy Bank może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się w szczególności: nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie przez Posiadacza Rachunku ciążących na nim zobowiązań wobec Banku, w tym niedostarczenie przez Posiadacza Rachunku dokumentów lub informacji, które jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Banku, lub niedokonanie przez Posiadacza Rachunku jakiejkolwiek płatności na rzecz Banku w terminie jej wymagalności; sytuację, gdy Bank nie może wykonać obowiązków, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt. 1 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; umieszczenie Posiadacza Rachunku na liście Ostrzeżenia publiczne, dostępnej na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego; przypadki, gdy w czasie kolejnych 3 miesięcy wartości bezwzględne średnich miesięcznych sald na Rachunku (łącznie z saldami na Rachunkach pomocniczych i Lokatach) nie będą przekraczały minimalnej kwoty sald określonej w TOiP; sytuację określoną w art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe; zmiany w systemach informatycznych Banku, o ile zmiany te mają wpływ na świadczenie usług lub produkt oferowany przez Bank; podjęcie przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi; wykorzystywanie Rachunku do prowadzenia innej działalności finansowej niż wskazanej w rejestrze właściwym dla danego Posiadacza Rachunku W czasie trwania okresu wypowiedzenia Bank zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Rachunku poprzez uniemożliwienie Posiadaczowi Rachunku i Reprezentantom korzystania z Kart Debetowych przy użyciu bankomatów oraz przy dokonywaniu Transakcji Bezgotówkowych w punktach handlowo usługowych, w tym również Transakcji Płać kartą i wypłacaj W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia doręczenia na ostatni podany przez Posiadacza Rachunku adres do korespondencji lub w przypadku niewskazania takiego adresu na ostatni znany Bankowi adres Posiadacza Rachunku. Jeżeli Umowę Rachunku bankowego wypowiada Posiadacz Rachunku, bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu doręczenia wypowiedzenia do Banku Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich roszczeń Banku wobec Posiadacza Rachunku z tytułu Umowy oraz zerwanie Lokat W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do zwrotu Bankowi wszystkich Kart Przed upływem okresu wypowiedzenia Posiadacz Rachunku jest zobowiązany przekazać Bankowi w formie pisemnej instrukcje dotyczące sposobu zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku, w szczególności Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane przez Bank środki zgromadzone na Rachunku. W razie niewystarczającej instrukcji lub jej braku Bank, po upływie okresu wypowiedzenia, zamknie Rachunek, a znajdujące się na nim środki przeksięguje na wewnętrzne, nieoprocentowane konta rozrachunkowe Po upływie terminu wypowiedzenia wszystkie należności pozostałe do zapłaty między Posiadaczem Rachunku i Bankiem podlegają niezwłocznemu rozliczeniu. Niniejszy Regulamin wiąże Posiadacza Rachunku do chwili całkowitego rozliczenia takich kwot W czasie trwania okresu wypowiedzenia prowizje i opłaty są pobierane zgodnie z TOiP. Zamknięcie Rachunku jest wolne od opłat na rzecz Banku. Bank nie pobiera opłaty za przelew środków Posiadacza Rachunku, które zostały zaksięgowane na wewnętrznym nieoprocentowanym koncie przejściowym Banku, o którym mowa w pkt W każdej chwili trwania 30 dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez Posiadacza Rachunku, Posiadacz Rachunku ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia cofnięcia woli w zakresie wypowiedzenia Umowy. ROZDZIAŁ 19. REKLAMACJE Posiadacz Rachunku może zgłaszać reklamacje dotyczące Umowy, w tym reklamacje dotyczące funkcjonowania CitiPhone, Citibank Online oraz Transakcji dokonanych za pomocą Kart Debetowych, w każdym czasie, pisemnie, osobiście w Oddziale Banku, za pomocą CitiPhone lub przez Citibank Online Reklamacje dotyczące niezgodności stanu środków na Rachunku powinny zostać złożone w terminie określonym w pkt Rozdziału 6 niniejszego Regulaminu Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu Bank udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację telefonicznie, poprzez Citibank Online, za pomocą wiadomości SMS lub wiadomości e mail, lub w formie pisemnej, przesyłając odpowiedź na ostatni podany przez Posiadacza Rachunku adres do korespondencji lub Główny Adres Poczty Elektronicznej, przy czym w pierwszej kolejności Bank podejmie próbę skontaktowania się z Reprezentantem, który złożył reklamację, o ile osoba ta jest upoważniona przez Posiadacza Rachunku. W pozostałych przypadkach, jeśli Posiadacz Rachunku nie wskaże innej formy, Bank udzieli odpowiedzi pisemnie W razie reklamacji usługi płatniczej, jeżeli będzie to właściwe dla rozpatrzenia reklamacji, Bank zwróci się do Posiadacza Rachunku o przekazanie niezbędnych wyjaśnień i dokumentów uzasadniających złożenie reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Bank niezwłocznie zwróci Posiadaczowi Rachunku kwotę nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, a w przypadku, gdy Posiadacz Rachunku korzysta z Rachunku płatniczego, przywróci obciążony Rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja płatnicza. ROZDZIAŁ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Bankowi pisemnie wszelkich informacji oraz dostarczania kopii wszelkich dokumentów, które składa sądowi rejestrowemu w celu wpisania ich do odpowiedniego rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych, a także dokumentów przekazywanych do ewidencji działalności gospodarczej oraz do organów prowadzących ewidencję wolnych zawodów Posiadacz Rachunku jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o każdej zmianie osób uprawnionych do dysponowania środkami na Rachunku, każdej zmianie swoich adresów oraz innych danych przekazanych Bankowi w związku z Umową. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy zmiany danych, jeśli obowiązek ten został spełniony przez Reprezentanta w zakresie i trybie opisanym w pkt niniejszego Regulaminu Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapoznać Reprezentanta z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Umowy Bank zastrzega sobie prawo odmowy ustanowienia adresu korespondencyjnego jako adresu skrytki pocztowej W przypadku śmierci Posiadacza Rachunku będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą Umowa wygasa W przypadku, gdy Posiadaczem Rachunku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, śmierć wspólników, która spowodowałaby, że pozostałym przy życiu jest tylko jeden wspólnik, nie powoduje wygaśnięcia Umowy. Umowa ulega przekształceniu w Umowę rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz wspólnika pozostałego przy życiu, pod warunkiem kontynuowania przez niego działalności gospodarczej Na potrzeby dokonywanej przez Bank okresowej oceny Posiadacza Rachunku, w przypadku gdy Posiadacz Rachunku korzysta z produktów lub usług o charakterze kredytowym i o ile nic innego nie wynika z umów szczegółowych zawartych pomiędzy Posiadaczem Rachunku i Bankiem, Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do dostarczania do Banku przygotowanych w formie przewidzianej w przepisach prawa: a) okresowych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym nie później niż 20 dni po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego właściwego dla Posiadacza Rachunku; b) rocznych sprawozdań finansowych (bilansów oraz rachunków wyników) nie później niż 14 dni po wynikających z przepisów prawa terminach do składania ich w odpowiednich urzędach, w tym sprawozdań skonsolidowanych oraz zaudytowanych; c) aktualnych zaświadczeń o uregulowaniu zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego oraz zaświadczeń o wywiązywaniu się z zobowiązań wobec ZUS w terminie do końca każdego kolejnego rocznego okresu współpracy Posiadacza Rachunku z Bankiem; d) wszelkich innych informacji niezbędnych dla Banku w związku z dokonywaną przez Bank oceną Posiadacza Rachunku i jego Transakcji z Bankiem

14 20.8. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej Bank pobiera zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa należne podatki i inne daniny publiczne Rozstrzyganie sporów, właściwość sądu: Bank i Posiadacz Rachunku dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory były rozstrzygane w sposób polubowny, na drodze negocjacji Wszelkie spory i sprawy, o ile powszechnie obowiązujący przepis prawa nie stanowi inaczej, podlegają rozpatrzeniu przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Banku, który prowadzi Rachunek Rozdzielność postanowień jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewiążące, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Posiadacza Rachunku w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku Bank będzie miał prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Posiadacz Rachunku zostanie powiadomiony na piśmie o wszelkich zmianach w Regulaminie zgodnie z pkt. 6.1 i 6.2 Regulaminu lub przy użyciu innego trwałego nośnika. Zmiany obowiązują Posiadacza Rachunku od daty ich wprowadzenia określonej przez Bank, chyba że Posiadacz Rachunku w terminie 30 dni od doręczenia powiadomienia o nowym Regulaminie wypowie Umowę. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku na skutek zmiany Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianach. Do momentu rozwiązania Umowy obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu W przypadku, gdy instrument płatniczy został wykorzystany przez osobę nieuprawnioną, a Posiadacz Rachunku nie przeprowadzi dowodu przeciwnego, przyjmuje się, że instrument płatniczy był przechowywany przez Posiadacza Rachunku w sposób, który umożliwił dostęp do niego osobom nieupoważnionym oraz, jeżeli indywidualne zabezpieczenie instrumentu płatniczego zostało użyte w prawidłowy sposób, przyjmuje się, że Posiadacz Rachunku nie podjął niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń instrumentu płatniczego Ilekroć Regulamin odwołuje się do komunikacji Banku z Posiadaczem Rachunku z użyciem adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, rozumie się przez to ostatni wskazany Bankowi przez Posiadacza Rachunku adres do korespondencji, Główny Adres E mail lub Główny Numer Telefonu Komórkowego W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie ani w Umowie, do usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, który jest dostępny na stronie internetowej Posiadacz potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i akceptuje jego treść Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2015 r

15 Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ; NIP: ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 01/2015

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (Regulamin)

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (Regulamin) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (Regulamin) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązują od 2 września 2013 r. Warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Ogólne Warunki Współpracy z Klientem

www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Ogólne Warunki Współpracy z Klientem www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Ogólne Warunki Współpracy z Klientem Ogólne Warunki Współpracy z Klientem ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy z Klientem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo