PRACA KONTROLNA. ... imię i nazwisko, klasa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA KONTROLNA. ... imię i nazwisko, klasa"

Transkrypt

1 PRACA KONTROLNA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Szczecin, dn... imię i nazwisko, klasa Liczba uzyskanych punktów: Ocena:.. Podpis:. Zasady wypełniania testu: 1. Jest to test jednokrotnego wyboru; tylko JEDNA odpowiedź jest poprawna. Właściwe odpowiedzi naleŝy wpisywać w tabelę odpowiedzi na końcu testu wyłącznie DRUKOWANYMI literami. 2. Tabelę odpowiedzi naleŝy podpisać imieniem i nazwiskiem. 3. Za kaŝdą poprawną odpowiedź na pytanie moŝna otrzymać 1 punkt. Razem moŝna otrzymać 30 punktów. 4. NIE UZNAJE SIĘ SKREŚLEŃ!!! Zasady oceny: 2,0 (DOPUSZCZAJĄCY) pkt 3,0 (DOSTATECZNY) pkt 4,0 (DOBRY) pkt 5,0 (BARDZO DOBRY) pkt Powodzenia!!!

2 TEST 1. Najbardziej znaną klasyfikację potrzeb przedstawił: a) A. H. Maslow; b) C.G. Jung; c) E. Ktretschmer; d) J.M. Keynes. 2. Gesty są: a) Najczęściej stosowaną formą komunikacji werbalnej; b) Najczęściej stosowaną formą komunikacji niewerbalnej; c) Częścią rytuału; d) śadne z powyŝszych. 3. Teoria potrzeb Maslowa zakłada, Ŝe: a) Niezaspokojenie potrzeb wyŝszego rzędu uniemoŝliwia zaspokojenie potrzeb podstawowych; b) Niezaspokojenie potrzeb niŝszego rzędu uniemoŝliwia zaspokojenie potrzeb wyŝszego rzędu; c) Kolejność zaspokajania potrzeb nie ma znaczenia; d) Powinna być równowaga między zaspokajaniem potrzeb poszczególnych rzędów. 4. Analiza SWOT składa się z następujących elementów: a) Mocne strony, szanse, konkurencyjność, siła przetargowa; b) Mocne strony, zagroŝenia, ofensywa, konkurenci; c) Mocne strony, słabe strony, szanse, zagroŝenia; d) śadne z powyŝszych. 5. Postawa ugrzeczniona, bierna, pokorna, biorąca się z lęku wobec innych, z obawy utraty ich sympatii, z chęci uniknięcia konfliktów, z braku pewności siebie to postawa: a) Asertywna; b) Powszechna; c) Agresywno - pasywna; d) Uległa. 6. Podstawą wszystkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie są: a) Kierownicy; b) Producenci; c) Posiadane informacje; d) Kadra zarządzająca. 7. WskaŜ cechy osoby przedsiębiorczej: a) Asertywność, apodyktyczność, kreatywność, uległość; b) Asertywność, ambicja, kreatywność, niezdecydowanie; c) Asertywność, apodyktyczność, inicjatywność, odpowiedzialność; d) Asertywność, innowacyjność, odpowiedzialność, kreatywność. 8. Na podstawie artykułu 31 Kodeksu karnego sąd moŝe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do oskarŝonego działającego w stanie ograniczonej zdolności oceny własnych czynów, czyli: a) Działającego w rozumieniu uczuć niŝszych; b) Działającego w afekcie; c) Działającego w procesie samorealizacji; d) Działającego w aspekcie społecznym. 9. Źródłem stresu mogą być: a) Konflikty, praca zawodowa, zmiany pogody; b) Ryzyko utraty pracy, samorealizacja, zmiany koniunktury; c) Problemy finansowe, motywy społeczne, analiza SWOT; d) Konflikty, utrata sprawności fizycznej, ryzyko utraty pracy. 10. Które z podanych cech najlepiej opisują lidera? 2

3 a) Asertywność, zaangaŝowanie, spostrzegawczość, komunikatywność, wyrazistość, wiarygodność, odwaga; b) Aktywność, wycofanie, spostrzegawczość, agresywność, wyrazistość, uległość, interesowność, odwaga; c) Asertywność, zaangaŝowanie, chaotyczność, flegmatyzm, wyrazistość, manipulacja, odwaga; d) Wszystkie z powyŝszych. 11. Rynek to: a) Mechanizm polegający na określaniu warunków kupna-sprzedaŝy; b) Miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający; c) Miejsce wymiany towarów i usług; 12. Zasadniczym celem gospodarstw domowych jest: a) Minimalizacja uŝyteczności krańcowej; b) Zaspokajanie potrzeb wszystkich jego członków; c) Zwiększanie zobowiązań; d) Podejmowanie decyzji gospodarczych przez poszczególne podmioty gospodarcze. 13. Podmioty gospodarki to: a) Gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo; b) Administracja rządowa, słuŝba zdrowia, ZUS; c) Przedsiębiorstwa, ZUS, administracja rządowa; d) śadne z powyŝszych. 14. Kiedy popyt na samochody wzrasta, to rośnie równieŝ popyt na benzynę. Kiedy popyt na samochody spada, następuje równieŝ obniŝenie popytu na benzynę. Samochód i benzyna to: a) Dobra niezaleŝne; b) Dobra substytucyjne; c) Dobra Veblena; d) Dobra komplementarne. 15. Konsument to: a) Osoba, która nabywa towary lub/i usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; b) Osoba, która nabywa towary lub/i usługi w celach związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; c) Przedsiębiorca, który nabywa towary lub/i usługi w celach związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową na podstawie dokumentu VAT-2; d) Podmiot polityki makroekonomicznej niezaleŝnie od prowadzonej działalności gospodarczej i zawodowej. 16. System ekonomiczny, który cechuje się społeczną, publiczną, państwową własnością czynników produkcji i w systemie tym występuje silny interwencjonizm to: a) Gospodarka centralnie planowana; b) Czysty kapitalizm; c) System mieszany; d) Republika. 17. Prawo popytu: a) WyraŜa ujawnione przez sprzedawców zamiary sprzedaŝy określonej ilości dóbr (usług) w danych warunkach i po danej cenie; b) Wraz ze wzrostem ceny na dane dobro (usługę) wzrasta zapotrzebowanie na nie, ceteris paribus; c) Wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie, ceteris paribus. d) To zjawisko występujące, gdy konsumenci pragną nabywać pewne dobra, takŝe po wyŝszych cenach, tylko dlatego, Ŝe kupują je inni. 18. Gospodarstwo domowe: 3

4 a) Jest to jedno- lub wieloosobowy podmiot gospodarczy, oparty zazwyczaj na więziach rodzinnych, działający w sferze konsumpcji, którego celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków; b) To forma prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalająca na uzyskanie w początkowej fazie rozwoju znacznych ulg podatkowych; c) Jest rodzajem spółki, nie posiada osobowości prawnej, tworzona jest zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnie zaufaniem; 19. Gospodarka centralnie kierowana opiera się na: a) Własności publicznej i centralnym planowaniu; b) Własności prywatnej i konkurencji; c) Swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej; d) Centralnym planowaniu i własności prywatnej. 20. Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to: a) 4,5 %; b) 2%; c) 3,75%; d) 1%. 21. Karta płatnicza: a) Jest dokumentem w którym wystawca poleca bankowi wypłacenie określonej sumy pienięŝnej okazicielowi przez wystawcę banku; b) To forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu; c) Jest elektronicznym instrumentem płatniczym wydawanym przez bank lub instytucję finansową; 22. MoŜliwość zamiany przedmiotu inwestycji na gotówkę w moŝliwie najszybszym czasie i przy jak najkorzystniejszej cenie określa się jako a) Stopę zwrotu; b) Płynność; c) Transakcyjność; d) śadna odpowiedź nie jest poprawna. 23. Umowy z bankiem zawierane na określony czas, a w zamian za korzystanie z powierzonych mu pieniędzy bank zobowiązuje się wypłacić odsetki wraz z kapitałem na koniec okresu umowy, to: a) Lokata progresywno - dynamiczna; b) Konto oszczędnościowe; c) Lokata terminowa; d) Konto debetowo oszczędnościowe. 24. Długotrwały wzrost kursów na giełdzie papierów wartościowych to: a) WIG20; b) mwig40; c) Bessa; d) Hossa. 25. Giełda papierów wartościowych to: a) Instytucja organizująca obrót instrumentami finansowymi, zapewniająca koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu papieru wartościowego i realizacji transakcji; b) Rynek, na którym w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaŝy towarów jednorodnych pod względem jakości; c) Rynek, na którym zasadniczym przedmiotem kontraktu, zwłaszcza na międzynarodowych giełdach usług, są przede wszystkim usługi ubezpieczeniowe i pośrednictwo transakcyjne; d) Instytucja sprawująca nadzór nad rynkiem kapitałowym. 26. Narodowy Bank Polski: a) Jest bankiem emisyjnym; 4

5 b) Jest bankiem banków; c) Jest bankiem państwa i bankiem gospodarki narodowej; 27. Na GPW wyróŝnia się następujące rynki: a) Rynek podstawowy, rynek regulowany; b) Rynek towarowy, rynek regulowany, NewConnect, Catalyst; c) Rynek podstawowy, rynek regulowany, NewConnect, Catalyst; d) Rynek podstawowy, rynek towarowy, NewConnect, Catalyst. 28. Do ubezpieczeń społecznych zalicza się: a) Ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe; b) Ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia wypadkowe; c) Ubezpieczenia zdrowotne; d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 29. Wyobraź sobie, Ŝe chcesz zainwestować pewną sumę pieniędzy. Liczysz na duŝy zysk, pieniądze moŝesz zamrozić na okres ok. 3 lat i jesteś skłonny/a do ryzyka. Zainwestujesz w: a) Obligacje Skarbu Państwa; b) Weksle ; c) Lokatę bankową; d) Akcje. 30. Certyfikat inwestycyjny to : a) Papier wartościowy emitowany przez zamknięte fundusze inwestycyjne; b) Papier wartościowy emitowany przez otwarte fundusze inwestycyjne; c) Tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego; d) Tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu akcyjnego. 5

6 TABELA ODPOWIEDZI... imię i nazwisko Nr pytania Odpowiedź Nr pytania Odpowiedź

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODRĘCZNIK PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Marian Pietraszewski Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski, Krystyna Strzelecka Marian Pietraszewski

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Test wyjścia dla uczniów

Test wyjścia dla uczniów Szkoła: Test wyjścia dla uczniów Drodzy Uczniowie! Poniższy test nie jest testem na ocenę. Jego celem jest sprawdzenie, czy stworzony przez nas program nauczania przedsiębiorczości był ciekawy i przyczynił

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne Klasa I, II, III Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo