z art k.k. Marcin Mazur Streszczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z art. 299 2 k.k. Marcin Mazur Streszczenie"

Transkrypt

1 Marcin Mazur Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k. Streszczenie Autor dokonuje charakterystyki przedmiotów czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k. Dokonując analizy pojęć środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe i wartości dewizowe, stawia tezę, Ŝe ujęcie przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k. jest de lege lata zbyt wąskie i powinno być ono toŝsame z przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k. Wskazaną tezę popiera przykładem, wykazując, Ŝe instytucje obowiązane (np. notariusze) mogą dokonywać prania pieniędzy legalnie, bowiem nie stanowią czynu zabronionego wymienione w art k.k. dokonane czynności sprawcze, jeŝeli ich przedmiotem były prawa majątkowe, inne mienie ruchome i nieruchome. Daje równieŝ odpowiedź co do okoliczności, czy aktywa określone w art k.k. muszą rzeczywiście pochodzić z czynu zabronionego. Autor proponuje zastąpienie przedmiotu czynności wykonawczej krótkim określeniem mienie. Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k. obejmuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe i wartości dewizowe. Obecny katalog aktywów 1, które mogą być przedmiotem czynności wykonawczej tego przestępstwa, został zmieniony w 2009 r. 2. Zmianę tę naleŝy ocenić jako krok w dobrym kierunku, ale jednocześnie nie wystarczający. Artykuł k.k. w brzmieniu obowiązującym do 22 października 2009 r. stanowił, Ŝe przedmiotem czynności wykonawczych tego przestępstwa mogły być pieniądze lub inne wartości dewizowe przyjęte w gotówce. Musiało to rodzić pytanie o zakres pojęć pieniądza, innych wartości dewi- 1 W niniejszej publikacji ten termin będzie uŝywany jako zbiorcze określenie przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k., tj. środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych i wartości dewizowych. 2 Zmieniony przez art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 166, poz. 1317) z dniem 22 października 2009 r. i Prawo 10,

2 M. Mazur zowych, a takŝe dookreślenie, iŝ te aktywa są w gotówce. W literaturze 3 sporne pozostawało, czy przymiot gotówkowy miały mieć pieniądze lub inne wartości dewizowe tylko w odniesieniu do pierwszej czynności sprawczej (przyjmowania), czy teŝ naleŝy go odnosić takŝe do pozostałych czynności sprawczych wymiennych w art k.k. 4. Analizę wszystkich pojęć przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa z art k.k. naleŝy poprzedzić wskazaniem, Ŝe te pojęcia są uŝyte równieŝ w art k.k. i muszą one być rozumiane w sposób toŝsamy. W doktrynie dokonywano przed zmianą przepisu art k.k. interpretacji tych pojęć na potrzeby wykładni art k.k., a obecnie te rozwaŝania i interpretacje moŝna przenieść na grunt interpretacji art k.k. W literaturze zauwaŝyć moŝna szerokie (sensu largo) i wąskie (sensu stricto) ujęcie terminu środki płatnicze. W myśl tego pierwszego środkami płatniczymi są, poza pieniądzem równieŝ wszelkie inne środki, jakimi moŝna posługiwać się w obrocie wewnętrznym lub międzynarodowym samodzielnie, tj. bez dodatkowych czynności prawnych. Takie cechy mają równieŝ wartości dewizowe i mogą je posiadać papiery wartościowe na okaziciela 5. Szerokie ujęcie środków płatniczych prezentują takŝe E. Dobrodziej 6 i M. Kulik 7. Ten ostatni odwołuje się do definicji krajowych środków płatniczych 8 z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe 9, która obejmuje walutę polską oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej. NaleŜy wskazać, iŝ prawo dewizowe wyjaśnia takŝe pojęcie waluty polskiej. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.d. walutą polską są znaki pienięŝne (banknoty 3 Zob. R. Z a w ł o c k i, (w:) A. Wą s e k (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów , t. II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006, wyd. III, s. 1280; O. G ó r n i o k, (w:) O. G ó r n i o k, S. H o c, S. M. P r z y j e m s k i (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. III (art ), Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1999, s. 403; W. W r ó b e l, (w:) A. Z o l l (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. III: Komentarz do art k.k., Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, wyd. II, s ; W. J a s iński, Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Wydawnictwo Poltext 2001, s. 53; J. S k o r u p k a, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis- Nexis, Warszawa 2007, s Choć te zagadnienia mogą być nadal istotne z tego względu, iŝ są prowadzone albo mogą być w przyszłości prowadzone postępowania karne bazujące na brzmieniu art k.k. sprzed 22 października 2009 r., jednak zostaną one pominięte. 5 O. G ó r n i o k, (w:) Kodeks, op. cit., s E. D o b r o d z i e j, Ochrona obrotu gospodarczego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, wyd. I, s M. K u l i k, (w:) M. M o z g a w a (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe pojęcie krajowych środków płatniczych było zdefiniowane w art. 2 ust 1 pkt 9 i miało inne brzmienie. 9 Dz. U. z 2012 r., poz. 826, dalej: u.p.d. 58 i Prawo 10, 2013

3 i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a takŝe wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie 10. Wydaje się, iŝ Prawo dewizowe, którego ratio legis jest regulacja zasad określających obrót środkami płatniczymi polskimi i wartościami dewizowymi, posługuje się terminem krajowych środków płatniczych dla wyraźniejszego odróŝnienia ich od wartości dewizowych. Pytanie, które się rodzi, to czy tę definicję moŝna przenieść na grunt prawa karnego, a konkretnie art. 299 k.k.? NaleŜy pamiętać, Ŝe ustawodawca definiuje takŝe pojęcie prawnego środka płatniczego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 11. W myśl art. 32 tej ustawy prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są znaki pienięŝne emitowane przez Narodowy Bank Polski. Znakami pienięŝnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze (art. 31 ustawy o NBP). Mając na uwadze zakresy pojęciowe wskazanych definicji, stwierdzić naleŝy, Ŝe termin krajowe środki płatnicze zawiera w pełni zakres pojęciowy terminu prawnych środków płatniczych. R. Zawłocki podkreśla iŝ pojęcie środków płatniczych naleŝy ujmować wąsko zgodnie z jego definicjami legalnymi. Jako definicje legalne przytacza art. 31 i 32 ustawy o NBP oraz art. 2 ust. 1 pkt 6 u.p.d. Ten autor podaje, Ŝe ze względu na okoliczność, iŝ art. 299 k.k. odróŝnia środki płatnicze od papierów wartościowych, naleŝy uznać, Ŝe środkami płatniczymi, w omawianym zakresie, są dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej, a w szczególności będące w obiegu banknoty i monety (złote i grosze) 12. Tym samym przywołany autor dokonuje połączenia obu definicji legalnych: prawnego środka płatniczego i krajowego środka płatniczego, usuwając z niej jedynie papiery wartościowe ze względów wskazanych wyŝej. Choć autor deklaruje wąskie rozumienie środków płatniczych, tak naprawdę wydaje się, Ŝe bliŝej wskazanej definicji do ujęcia środków płatniczych w szerokim znaczeniu. NajwęŜsze rozumienie środka płatniczego sprowadzające go do rozumienia z art. 31 i 32 ustawy o NBP prezentują W. Wróbel 13 i A. Michalska- 10 W doktrynie zgłaszana była wobec tej definicji wątpliwość terminologiczna pozwalająca klasyfikować znaki pienięŝne wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie, jako krajowe środki płatnicze, skoro nie są juŝ one prawnym środkiem płatniczym. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), od 1 stycznia 1997 r. stare złote przestały być prawnymi środkami płatniczymi, z tym Ŝe podlegały one bez Ŝadnych ograniczeń wymianie w placówkach NBP w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.; por. Z. O f i a r s k i, Prawo dewizowe. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 ze zm. 12 R. Z a w ł o c k i, (w:) Kodeks, op. cit., s Por. W. W r ó b e l, (w:) Kodeks, op. cit., s i Prawo 10,

4 M. Mazur Warias 14. Przyjmując takie rozumienie środka płatniczego, naleŝałoby stwierdzić, Ŝe poza zakresem tego pojęcia znajdują się (w myśl obu definicji) zniszczone lub uszkodzone znaki pienięŝne. Artykuł 34 ust. 1 ustawy o NBP wskazuje, Ŝe znaki pienięŝne, nieodpowiadające wskutek zuŝycia lub uszkodzenia warunkom ustalonym przez Prezesa NBP, przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wymianie 15. To natomiast oznacza, iŝ z momentem zuŝycia lub uszkodzenia takie znaki pienięŝne przestają być prawnym środkiem płatniczym 16. Mając na uwadze ratio legis art k.k., a więc penalizację prania pieniędzy przez podmioty fachowe, nie moŝna z zakresu pojęcia środek płatniczy wyłączyć zniszczone lub uszkodzone znaki pienięŝne. Trzeba teŝ zauwaŝyć, iŝ Narodowy Bank Polski pozostaje instytucją obowiązaną w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaŝ monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 17 ). Pojęcie środków płatniczych w oderwaniu od definicji legalnych prezentuje natomiast A. Marek, który pod tym terminem rozumie pieniądze polskie i obce, a takŝe inne środki, którymi moŝna samodzielnie posługiwać się w obrocie (np. czeki podróŝne, czeki na okaziciela) 18. Podobnie bez odniesienia do definicji legalnych komentują to pojęcie W. Filipkowski i E. Pływaczewski, wskazując, iŝ środki płatnicze to przede wszystkim pieniądze oraz inne środki, którymi moŝna posługiwać się w obrocie 19. Wskazane wyŝej stanowiska doktryny, jak moŝna sądzić, kładą główny akcent na pojęcie pieniądza gotówkowego, choć oczywiście w zakres poję- 14 Por. A. M i c h a l s k a - W a r i a s, (w:) T. B o j a r s k i (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, wyd. II, s W myśl art. 34 ust 2 ustawy o NBP, Prezes NBP określa, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady i tryb wymiany znaków pienięŝnych, o których mowa w ust. 1. Obecnie jest to zarządzenie nr 1/2003 Prezesa NBP z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pienięŝnych, które wskutek zuŝycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP nr 1, poz. 1 ze zm.). 16 Takie środki pienięŝne są w myśl art. 2 pkt 7 ustawy Prawo dewizowe definiowane jako waluta polska. Przywołany przepis stanowi: walutą polską są znaki pienięŝne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a takŝe wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie. 17 Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm., dalej u.o.p.p.p. 18 A. M a r e k, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, wyd. III, s W. F i l i p k o w s ki, E. P ł y w a c z e w s k i, (w:) O. G ó r n i o k (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s i Prawo 10, 2013

5 cia środek płatniczy wchodzi równieŝ pieniądz bezgotówkowy. Obecnie to rozróŝnienie nie jest aŝ tak istotne, bowiem ustawodawca słusznie usunął z art k.k. zwrot w gotówce, który wyraźnie odnosił wskazane tam przedmioty czynności wykonawczych do pojęcia pieniądz gotówkowy. Precyzyjnego rozróŝnienia pojęć pieniądz gotówkowy i pieniądz bezgotówkowy dokonuje J. Skorupka, który jest zdania, Ŝe znakiem pienięŝnym (banknotem, bilonem) jest rzecz będąca nosicielem (nośnikiem) jednostek pienięŝnych, którymi są abstrakcyjne jednostki (mierniki) wartości, uznawane przez państwo za prawny środek płatniczy. Jednostki pienięŝne wyraŝone są na znakach pienięŝnych, które uwaŝane są za zewnętrzną stronę pieniądza. Na pojęcie pieniądza składają się zatem jednostka pienięŝna i znak pienięŝny. W obrocie jednostka pienięŝna występuje w dwóch formach: jako jednostka ucieleśniona w znaku pienięŝnym (pieniądz gotówkowy) oraz jako jednostka oderwana od znaku pienięŝnego (pieniądz bezgotówkowy, pieniądz bankowy, pieniądz elektroniczny i pieniądz sieciowy) 20. Wyjaśniając szerzej pojęcie pieniądza bezgotówkowego, stwierdzić nale- Ŝy, iŝ jak sama nazwa wskazuje, to pieniądz niewystępujący w postaci materialnej, ale w postaci zapisu na rachunku bankowym lub poza nim. NaleŜy dodać, Ŝe pieniądz bezgotówkowy nie jest prawnym środkiem płatniczym, mimo to słuŝy do regulowania zobowiązań płatniczych. Pieniądz bezgotówkowy nie jest emitowany, a jedynie wydawany i zarządzany przez uprawnione do tego instytucje. O pieniądzu bezgotówkowym mówimy w odniesieniu do pieniądza plastikowego i pieniądza elektronicznego. Pieniądz plastikowy to inaczej pieniądz bankowy, czyli wartość pienięŝna zapisana na rachunku bankowym posiadacza karty płatniczej. Dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej powoduje obciąŝenie rachunku jej posiadacza i uznanie rachunku beneficjanta, w następstwie czego następuje umorzenie zobowiązania pienięŝnego dłuŝnika 21. Definicję pieniądza elektronicznego odnajdujemy w prawie wspólnotowym, w szczególności w Dyrektywie Parlamentu i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad tą działalnością 22. W myśl przywołanej Dyrektywy pieniądz elektroniczny oznacza wartość pienięŝną, stanowiącą prawo do roszczenia wobec emitenta, która jest: przechowywana na urządzeniu elektronicznym, emitowana w zamian za środki pienięŝne 20 J. S k o r u p k a, Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k., i Prawo 2007, nr 7 8, s Por. J. S k o r u p k a, (w:) A. Wą s e k (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów , t. II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006, wyd. III, s oraz J. S k o r u p k a, Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 310 k.k., Palestra 2002, nr 7 8, s Dz. U. WE L 275 z dnia 27 października 2000 r. i Prawo 10,

6 M. Mazur o wartości nie mniejszej niŝ wartość wyemitowana i jest środkiem płatniczym akceptowanym przez podmioty inne niŝ instytucja emitująca 23. Ta definicja została implementowana do prawa polskiego, znajdując odzwierciedlenie w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 24, który stanowi, Ŝe pieniądz elektroniczny to wartość pienięŝną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pienięŝnych, która spełnia łącznie następujące przesłanki: a) jest przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pienięŝne o nominalnej wartości nie mniejszej niŝ ta wartość, c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niŝ wydający ją do dyspozycji, d) jest wyraŝona w jednostkach pienięŝnych. Wskazana ustawa określa zasady wydawania i uŝywania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego, prawa i obowiązki stron umów o elektroniczne instrumenty płatnicze oraz zasady tworzenia, organizacji, działalności oraz nadzoru, a takŝe likwidacji instytucji pieniądza elektronicznego (art. 1 ust. 1 i 1a u.o.e.i.p.). Zaprezentowana definicja przekonuje, Ŝe pieniądz elektroniczny jest surogatem pieniądza gotówkowego wyraŝonego w znakach pienięŝnych (banknotów i monet), natomiast okoliczność, iŝ jest pieniądzem niematerialnym, implikuje tylko miejsce jego umieszczenia na elektronicznym nośniku informacji. Dokonując interpretacji pojęcia środek płatniczy, nie moŝna tracić z pola widzenia faktu, Ŝe ustawodawca umyślnie nie wskazał, Ŝe środek płatniczy ma być krajowym środkiem płatniczym czy teŝ prawnym środkiem płatniczym, co sugeruje, iŝ chodzi o wszystkie środki płatnicze, którymi moŝna samodzielnie posługiwać się w obrocie. Definicje legalne, cytowane wyŝej, powstały na potrzeby ustawy Prawo dewizowe i ustawy o NBP, zatem tylko na gruncie tych ustaw naleŝy je w pełni stosować. Wobec innych gałęzi prawa pełnią one funkcję jedynie pomocniczą i nie mogą przesądzać o zakresie pojęciowym danego znamienia czynu zabronionego. Pojęcie środka płatniczego kodeks karny uŝywa takŝe w art. 165a k.k., a pojęcia inny środek płatniczy (inny niŝ polski albo obcy pieniądz) w art k.k., art i 2 k.k. i art. 312 k.k., dlatego teŝ przy jego interpretacji wydaje się, Ŝe moŝna skorzystać z dorobku doktryny i orzecznictwa wypracowanego wskutek stosowania tych przepisów. NaleŜy podzielić pogląd W. Wróbla, który zauwaŝa, iŝ w związku z tym, Ŝe art oraz art k.k. rozróŝniają środek płatniczy od doku- 23 B. Ś w i e c k a, Detaliczna bankowość elektroniczna, Wydawnictwo CeDeWu, wyd. I, Warszawa 2007, s Dz. U. z 2012 r., poz. 1232, dalej u.o.e.i.p. 62 i Prawo 10, 2013

7 mentu uprawniającego do otrzymania sumy pienięŝnej lub zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce, dokument taki nie moŝe być uwaŝany za środek płatniczy takŝe w rozumieniu art k.k. MoŜe być natomiast papierem wartościowym 25. Ten pogląd oparty jest na tezie, iŝ ustawodawca posługuje się danym pojęciem w jednakowym jego znaczeniu w całym akcie prawnym, a nie inaczej na uŝytek poszczególnych jego przepisów. W orzecznictwie sądowym spornym pozostawało przez jakiś czas, czy karty płatnicze naleŝy traktować jako inny środek płatniczy. Obecnie nie ulega wątpliwości, iŝ są to środki płatnicze. W wyroku z dnia 26 października 2004 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. II AKa 295/04 26 ) przyjął, Ŝe karta płatnicza słuŝy nie tylko do wypłaty gotówki z bankomatu, ale równieŝ do zapłaty za towary i usługi. Jest więc toŝsama w tych funkcjach do pieniądza gotówkowego. Obie te właściwości nakazują więc traktować kartę płatniczą jako «inny środek płatniczy». Podpis złoŝony na karcie stanowi jej integralny element, potwierdza on prawo konkretnej osoby do dokonywania zapłat oraz słuŝy do identyfikacji tej osoby w momencie dokonywania tych czynności. Podobny pogląd wyraził w postanowieniu z dnia 7 października 2003 r. Sąd NajwyŜszy (sygn. V KK 39/03 27 ), przyjmując, Ŝe karta płatnicza, jako elektroniczny instrument dostępu do środków pienięŝnych na odległość, umoŝliwiający elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania zapłaty, jest «innym środkiem płatniczym» w rozumieniu art k.k.. J. Skorupka, zaliczając do pojęcia innych środków płatniczych kartę płatniczą, zauwaŝa, iŝ będą to więc tego rodzaju karty, które umoŝliwiają płacenie za nabywane towary i usługi. (...) Wymienimy: karty płatnicze, bankomatowo-płatnicze, kredytowe, debetowe i karty charge. Będą to takŝe: karty gwarantowane, karty przedpłatne i tzw. elektroniczne portmonetki. Zaliczymy doń takŝe: karty dwustronne, trójstronne i czterostronne, karty bankowe i niebankowe, karty imienne i na okaziciela, karty prywatne i firmowe. Środkami płatniczymi, o których mowa w omawianym przepisie, nie będą jednak karty bankomatowe, gwarancyjne i karty konsumenckie. Za pomocą tych rodzajów kart nie moŝna bowiem dokonywać zapłaty za zakupione towary i usługi 28. Na tle pojęcia inny środek płatniczy słusznie zauwaŝa J. Kędzierski, Ŝe urasta (...) (ono uwaga autora) do rangi pojęcia-worka, do którego orzecznictwo skłonne jest «wrzucić» te wszystkie przedmioty, które in concreto mogą pełnić funkcję płatniczą, nie rezygnując z potocznego znaczenia 25 W. W r ó b e l, Kodeks, op. cit., s Prok. i Pr. 2005, dodatek Orzecznictwo, nr 10, poz OSNKW 2003, nr 11 12, poz J. S k o r u p k a, Karta płatnicza jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstwa z art k.k., Prok. i Pr. 2001, nr 7 8, s. 72. i Prawo 10,

8 M. Mazur tego terminu. Ale nawet zawęŝając zbiór desygnatów tego pojęcia poprzez zastosowanie definicji ustawowej, zawartej w prawie dewizowym, nie uzyskamy wyniku zadawalającego karnistę. Definicja tego pojęcia winna być zamkniętą, podczas gdy definicja zawarta w prawie dewizowym jest definicją otwartą. Jest tak za sprawą uŝytego w niej określenia inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego. To zatem, czy dokument jest środkiem płatniczym, nie wynika z jego istoty, ale z funkcji, jaką on pełni. Być moŝe na uŝytek prawa dewizowego definicja ta jest wystarczająca, na uŝytek prawa karnego zastosowanie tej definicji przy wykładni znamion przestępstwa określonego w art. 310 k.k. uchybia zasadzie nullum crimen sine lege certa. Nie byłoby tak, gdyby katalog środków płatniczych był katalogiem zamkniętym. Jego otwartość naraŝa na niebezpieczeństwo pogwałcenia podstawowej zasady prawa karnego 29. Przy analizie pojęcia środek płatniczy z art k.k. nie moŝna nie dostrzec, Ŝe wskazany problem tu równieŝ wystąpi, bowiem ustawodawca zapewne umyślnie nie określa, czy chodzi o krajowy środek płatniczy, czy prawny środek płatniczy, tak aby nie ograniczać tego pojęcia, a przeciwnie objąć nim wszystkie przedmioty, które mogą pełnić funkcję płatniczą. Przedmiotem czynności wykonawczych przestępstwa z art k.k. mogą być równieŝ instrumenty finansowe. PróŜno w treści uzasadnienia do ustawy nowelizującej art. 299 k.k. szukać choćby zdania, jak ustawodawca rozumie to pojęcie, co naleŝy odczytywać jako działanie negatywne z punktu widzenia art. 2 Konstytucji RP implikującego równieŝ zasadę poprawnej legislacji. Według M. Kulika 30, naleŝy ten termin odnosić do definicji legalnych usytuowanych w innych ustawach, tj. w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 31 bądź ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 32. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 23 u.o.r. przez instrument finansowy rozumie się kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem Ŝe z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy 33. Dalej ustawa wyjaśnia pojęcia: 29 J. Kędzi e r s k i, Uwagi dotyczące pojęcia pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. (w związku z artykułem J. S k o r u p k i), Prok. i Pr. 2008, nr 7 8, s M. K u l i k, (w:) M. M o z g a w a (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, Wydawnictwo Oficyna 2010, LEX (tak w komentarzu do art. 165a k.k. który uŝywa toŝsamego pojęcia, natomiast w komentarzu do art k.k. ten autor odwołuje się jedynie do definicji legalnej z ustawy o rachunkowości). 31 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm., dalej u.o.r. 32 Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm., dalej u.o.o.i.f. 33 Jak słusznie zauwaŝa w komentarzu do ustawy o rachunkowości B. B e k - G a i k: PowyŜsza definicja wykorzystuje zatem pojęcia, które same wymagają zdefiniowania (co następuje 64 i Prawo 10, 2013

9 aktywa finansowe, zobowiązanie finansowe i instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe są to aktywa pienięŝne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a takŝe wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pienięŝnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach (art. 3 ust. 1 pkt 24 u.o.r.). Zobowiązanie finansowe to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach (art. 3 ust. 1 pkt 27 u.o.r.). Z kolei instrumenty kapitałowe to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a takŝe zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty (art. 3 ust. 1 pkt 26 u.o.r.). Analizując definicję instrumentu finansowego, nie sposób nie zgodzić się z tezą B. Bek-Gaik, iŝ jej przedmiotem zainteresowania nie jest sam instrument finansowy, ale jego skutki finansowe w postaci trzech podstawowych kategorii: aktywów (finansowych), zobowiązań (finansowych), kapitału własnego. Instrument finansowy sam w sobie nie stanowi bowiem składnika aktywów bądź pasywów, a zatem nie występuje jako odrębna kategoria bilansowa 34. Z tego właśnie powodu wydaje się, iŝ odnoszenie wprost tej definicji instrumentu finansowego do definicji, jaką chciał jej nadać ustawodawca na potrzeby art k.k., nie jest prawidłowe i naleŝałoby posiłkować się nią jedynie przy wykładni tego znamienia czynu zabronionego. W myśl art. 2 ust. 1 u.o.o.i.f. instrumentami finansowymi są: 1) papiery wartościowe; 2) niebędące papierami wartościowymi: a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, b) instrumenty rynku pienięŝnego, c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pienięŝne, d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pienięŝne lub mogą w dalszych punktach art. 3 ust. 1 u.o.r.). Z definicji tej wynika symetryczny charakter instrumentu finansowego. Bowiem u jednej ze stron umowy powstaje składnik aktywów finansowych, natomiast u drugiej zobowiązanie finansowe lub instrument kapitałowy (czyli składnik kapitału własnego) t e jŝe, (w:) E. W a l ińska (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości, LEX Ibidem. i Prawo 10,

10 M. Mazur być wykonane przez rozliczenie pienięŝne według wyboru jednej ze stron, e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, Ŝe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, h) kontrakty na róŝnicę, i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pienięŝne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pienięŝne według wyboru jednej ze stron, a takŝe wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. W art k.k. ustawodawca wymienił wśród przedmiotów czynności wykonawczej papiery wartościowe, zatem te aktywa moŝna wyłączyć z definicji instrumentu finansowego, określonego w art. 2 u.o.o.i.f. Trzeba teŝ zauwaŝyć, Ŝe ustawa o obrocie instrumentami finansowymi definiuje pojęcia uŝyte w definicji instrumentu finansowego, podając legalne znaczenie pojęcia: instrument pochodny (art. 3 pkt 28a u.o.o.i.f.), instrument rynku pienięŝnego (art. 3 pkt 28 u.o.o.i.f.), alternatywny system obrotu (art. 3 pkt 2 u.o.o.i.f.) czy rynek regulowany (art. 15 u.o.o.i.f.). Definicja z art. 2 u.o.o.i.f. bardziej przystaje do potrzeb prawa karnego, choć i wobec niej moŝna podnosić zarzuty, Ŝe uchybia zasadzie nullum crimen sine lege certa. Ustawodawca, definiując w u.o.p.p.p. pojęcie wartości majątkowej (art. 2 pkt 3) i posługując się pojęciem instrument finansowy, wskazał, Ŝe chodzi o jego rozumienie wskazane w art. 2 u.o.o.i.f. MoŜna postawić pytanie, dlaczego ustawodawca nie uczynił tego w art k.k.? Być moŝe nie chciał ograniczać zakresu tego pojęcia tylko do tego znaczenia, a być moŝe zwyczajnie jest to niechlujstwo legislacyjne. 66 i Prawo 10, 2013

11 Nie mniej wątpliwości wzbudza pojęcie papieru wartościowego. R. Zawłocki definiuje pojęcie papieru wartościowego w oparciu o art. 3 pkt 1 u.o.o.i.f. 35. Zgodnie z tym przepisem, papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia wymienionych wyŝej papierów wartościowych, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pienięŝnego (prawa pochodne) 36. Podobnego zdania tyle, Ŝe w oparciu o definicję papieru wartościowego z wcześniejszych ustaw regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi są O. Górniok 37, J. Wojciechowski 38, W. Jasiński 39, A. Opala 40, W. Huba 41 czy A. Marek 42, który dodatkowo proponuje odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Prawo czekowe 43 i ustawy Prawo wekslowe 44. A. Michalska-Warias wskazuje, iŝ definicję papierów wartościowych naleŝy przede wszystkim rozumieć w sposób określony w art. 3 pkt 1 u.o.o.i.f., pamiętając jednocześnie o ograniczeniach w rozumieniu tego pojęcia wynikającej z wykładni syste- 35 Przed wejściem w Ŝycie przedmiotowej ustawy definicję papieru wartościowego wskazywał art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 ze zm.), a jeszcze wcześniej art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r., Nr 58, poz. 239). 36 Jak wskazuje P. S o k a l: Zaliczenie praw pochodnych, o których mowa w opisanym powyŝej rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ObrInsFU, do papierów wartościowych sensu largo skutkuje m.in. tym, Ŝe rozumienie papieru wartościowego jest szersze na tle prawa regulującego publiczny obrót, aniŝeli w odniesieniu do prawa cywilnego. Zakwalifikowanie zatem do typu normatywnych papierów wartościowych, wynikających z nich praw majątkowych, moŝe budzić wątpliwość co do właściwej kwalifikacji tychŝe praw Definicja i znaczenie instrumentów finansowych w świetle nowych regulacji prawnych, Prawo Spółek 2006, nr 7 8, s O. G ó r n i o k, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2000, s. 48; O. G ó r n i o k, (w:) Kodeks..., op. cit., s J. W o j c i e c h o w s k i, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Wydawnictwo Librata, Warszawa 1994, s. 33; J. W o j c i e c h o w s k i, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Librata, Warszawa 1997, s W. J a s iński, Pranie brudnych pieniędzy w świetle nowego kodeksu karnego, Wydawnictwo Hubertus, Warszawa 1997, s A. O p a l a, Ochrona obrotu gospodarczego, Zielona Góra 1995, s W. H u b a, Przestępstwo prania pieniędzy w świetle prawa i praktyki prokuratorskiej, i Prawo 1996, nr 11, s A. M a r e k, Kodeks..., op. cit., wyd. III, s Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 283 z późn. zm. 44 Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282 z późn. zm. i Prawo 10,

ARTYKUŁY. z art. 310 k.k.

ARTYKUŁY. z art. 310 k.k. ARTYKUŁY Jerzy Skorupka Jeszcze o pojęciu pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. Streszczenie Na pojęcie środka płatniczego w postaci pieniądza bankowego składa się jednostka pienięŝna stanowiąca odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Skorupka. Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. s. 444. Prokuratura i Prawo 7 8, 2007 51

Jerzy Skorupka. Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. s. 444. Prokuratura i Prawo 7 8, 2007 51 Jerzy Skorupka Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k. W przestępstwie z art. 310 k.k. jednym z przedmiotów wykonawczych jest polski albo obcy pieniądz. Analizując to pojęcie, pozornie sprawa

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Ewolucja wymiany walut Poznaj specyfikę polskiego rynku kantorów internetowych. Emil Policha i Marcin Mazgaj Kantory internetowe Produkt polski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych e-poradnik egazety Prawnej Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych 177 stron przydatnych informacji, interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego Rodzaje przychodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r.

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r. Teksty Fim@ngo Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia róŝnic kursowych. PoniŜej przykłady transakcji proszę określić czy właściwy kurs został zastosowany i jak rozliczyć róŝnice kursowe 1. R-ek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/175 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2010 Nr 211, poz.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE dr Marek Masztalerz AKTYWA PIENIĘśNE Aktywa pienięŝne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz niektóre inne aktywa finansowe. ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 94 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Dz.U. 2014 poz. 94 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2014 poz. 94 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 46 4098 Poz. 276 276 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ SOKOŁOWSKI I PARTNERZY A D W O K A C I R A D C Y P R A W N I S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A 20-026 LUBLIN, ul. FRYDERYKA CHOPINA 8 lok.5 TEL. 48 81 532 95 54 48 81 470 50 49 48 81 470 50 50 FAX 48 81

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2277 Warszawa, 24 listopada 2003 r.

Druk nr 2277 Warszawa, 24 listopada 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-187-03 Druk nr 2277 Warszawa, 24 listopada 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 284 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN W. Kozielewicz.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec... kwartału 2011 r.

Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec... kwartału 2011 r. strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Aktywa inwestycyjne Aktywa pieniężne - uzupełnienie Aktywa inwestycyjne dodatkowy slajd III. Inwestycje krótkoterminowe w bilansie 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 943 005,50 2 229 057,00 lokaty 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 797 234,27 1 201 636,88 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT.

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2007r. Zakres zmian regulacji prawnych proponowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na posiedzenia Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych 1. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne dla pracowników konsekwencje w podatku dochodowym

Programy motywacyjne dla pracowników konsekwencje w podatku dochodowym Programy motywacyjne dla pracowników konsekwencje w podatku dochodowym Coraz częściej występującą praktyką międzynarodowych koncernów jest tworzenie planów motywacyjnych w postaci oferowania pracownikom

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. i inne akty prawne

Prawo bankowe. i inne akty prawne Prawo bankowe i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo