Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,"

Transkrypt

1

2 Robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41), Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielnie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, Zamawiającym należy przez to rozumieć Stalprodukt S.A. w Bochni, SIWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub inny przekazywany Wykonawcom dokument, w którym Zamawiający określa zasady i warunki udzielania Zamówienia. Rozdział II PRZEDMIOT REGULACJI 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień przez Zamawiającego nie stanowiących zamówień publicznych w rozumieniu Ustawy 2. Czynności w toku procedury udzielania Zamówienia dokonywane są z zachowaniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego. 3. Postanowienia Regulaminu nie zwalniają Zamawiającego od stosowania przepisów prawa. Odpowiedzialność Kierownika za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, nie zwalnia od odpowiedzialności innych osób w zakresie w jakim powierzono im czynności związane z przygotowaniem postępowania. Rozdział III ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 2

3 3. Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 5. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem w przypadkach określonych w Regulaminie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 6. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Jeżeli Komisja Przetargowa uzna za zasadne, postępowanie może być równocześnie prowadzone w języku angielskim. 7. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są: przetarg nieograniczony oraz nabór ofert. Rozdział IV OGŁOSZENIA 1. Ogłoszenia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 2. W razie potrzeby przedmiotowe ogłoszenie Zamawiający może zamieścić również w prasie lokalnej lub /i ogólnokrajowej, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający odpowiednio dokumentuje fakt zamieszczenia i przekazania publikacji ogłoszenia. Rozdział V POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający 1. Postępowanie o udzielenia zamówienia przygotowuje i przeprowadza Zamawiający. 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiada Kierownik Zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik Zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym Regulaminie, pracownikom Zamawiającego. 3. Kierownik Zamawiającego powołuje, w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, komisję przetargową jeżeli wartość zamówienia przekracza PLN. 3

4 4. Komisja przetargowa przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania lub udzielenie zamówienia. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej PLN przeprowadza Biuro Zakupów i Gospodarki Materiałowej Zamawiającego, przy udziale Działu Inwestycji i Remontów, wykorzystując w tym zakresie obowiązujące u Zamawiającego procedury. 6. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik Zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Przetargowej może powołać biegłych. 2. Wykonawcy 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający nie może określić warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 4

5 raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1. Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, 5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia, podając uzasadnienie faktyczne i niniejszego Regulaminu 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.. 7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 3 Przygotowanie postępowania 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (jeżeli posiada) oraz specyfikacji technicznej wykonania. 5

6 3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Wartość zamówienia ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów 6. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać co najmniej: nazwę oraz adres zamawiającego, tryb udzielania zamówienia opis przedmiotu zamówienia termin wykonania zmówienia opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, termin związania z ofertą, opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania ofert, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach, pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6

7 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację publikuje niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego. 6. Zamawiający umieszcza SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy. 8. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 5 TRYB -Przetarg nieograniczony 1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 3. Jeżeli istnieje taka potrzeba, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie również w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej, a także w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Ogłoszenie o zamówieniu o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej: nazwę i adres zamawiającego określenie trybu zamówienia, adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opis przedmiotu zamówienia termin wykonania zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert i ich znaczenie, miejsce i termin składania ofert, termin związania z ofertą 5. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty PLN, Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia ogłoszenia 7

8 6. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę PLN, termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. 7. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty. 8. W przypadku o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż 21 dni, jeżeli istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia. 6 TRYB nabór ofert Nabór ofert to tryb postępowania o udzielenie zamówienia, w którym Zamawiający zaprasza do składania ofert wybranych przez siebie Wykonawców 1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie naboru ofert, wysyłając zaproszenie do składania ofert do nie mniej niż trzech Wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. 2. Zaproszenie do składania ofert musi zawierać co najmniej: nazwę( firmę) i adres Zamawiającego określenie trybu zamówienia określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, termin wykonania zamówienia, termin składania ofert, termin związania ofertą, inne niezbędne informacje. 7 TRYB negocjacje Negocjacje to tryb postępowania o udzielnie zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu lub indywidualnym zaproszeniu, Zamawiający negocjuje warunki umowy z wybranymi ( lub wybranym) przez siebie Wykonawcami ( lub Wykonawcą). Negocjacje mogą być poprzedzone postępowaniem składania ofert wstępnych. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, ze względu na wyjątkową sytuację niezależną od Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć ( niemożliwe jest zachowanie terminów), 8

9 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub naboru ofert, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie oceny, nie można z góry określić cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub naboru ofert, możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza PLN. wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. 2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym (wybranemu) przez siebie Wykonawcom (Wykonawcy) zaproszenie do negocjacji lub publikując ogłoszenie. 3. Publiczne ogłoszenie lub zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, określenie przedmiotu zamówienia, termin i miejsce negocjacji, termin składania ofert, inne niezbędne informacje 8 Inne tryby 1. Kierownik Zamawiającego, może zdecydować o udzieleniu danego zamówienia w trybie innym niż przewidziany w Regulaminie. W takim przypadku przesłanki stosowania, sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, przesłanki odrzucenia ofert lub niedopuszczenia do udziału w postępowaniu, a także sposób wyboru najkorzystniejszej oferty określi odpowiednie Polecenie Służbowe. 9 Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 9

10 6. Forma pisemna obowiązuje zawsze dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, wyników postępowania, protestów i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. Dopuszcza się przekazywanie informacji faksem lub drogą mailową. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest niezgodna z Regulaminem, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składnia ofert, zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny, /stosuje się regulacje ustawowe/ wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie. 9. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Kryteria oceny ofert: Kryteria oceny ofert są podawane każdorazowo w SIWZ. W szczególności będą brane pod uwagę: cena, jakość, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, funkcjonalność itp Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 11. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 12. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 14. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. 10

11 10 Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 1. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie. 11 Umowy 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia. 4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem 5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, 11

12 w poręczeniach bankowych w gwarancjach bankowych w gwarancjach ubezpieczeniowych 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 12 Dokumentowanie postępowań 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania ( lub notatkę służbową na okoliczność wyboru Wykonawcy), zwany dalej protokołem zawierający co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielania zamówienia, informację o wykonawcach, cenę i inne istotne elementy ofert, wskazanie wybranej oferty. Informacje o wykonawcach wykluczonych, Informacje o ofertach odrzuconych Informacje dotyczące unieważnienia postępowania, 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu. 2. Protokół jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres dziesięciu lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, 4. Zamawiający zwraca na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 13 Sprzeciw 1. Sprzeciw przysługuje Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 12

13 przepisów Regulaminu w postępowaniach, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty PLN. 2. Sprzeciw wnosi się do Kierownika Zamawiającego za pośrednictwem Komisji Przetargowej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust Sprzeciw uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, ale nie później niż do godz w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie. 4. Sprzeciw dotyczący postanowień SIWZ, wnosi się nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert, ale nie później niż do godz w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie. 5. Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie będzie rozpatrywany 7. Sprzeciw powinien wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. 8. W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu. 9. O zwieszeniu biegu terminu związania z ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. O wniesieniu sprzeciwu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 11. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 12. Sprzeciw rozstrzyga się w terminie 10 dni roboczych od daty wniesienia go do Zamawiającego. 13. Rozpatrując sprzeciw, Kierownik Zamawiającego uwzględnia go lub oddala. 14. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu powtarza się oprotestowaną czynność. O powtórzeniu czynności Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. 15. Informację o oddaleniu sprzeciwu Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 16. Od oddalenia sprzeciwu dalsze środki odwoławcze nie przysługują. 14 Postanowienia końcowe Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. 13

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.04.2014 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y. Rozdział I Przepisy ogólne

R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y. Rozdział I Przepisy ogólne R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 Regulamin Wewnętrzny określa zasady przeprowadzania i udzielania zamówień w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, KTÓRE NIE SĄ WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, KTÓRE NIE SĄ WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A tel/fax (0 61) 29 615 02, 29 615 25 NIP 787-00-23-856, Identyfikator 630218518 www.pwik-oborniki.pl,

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim -1- 1. SPIS TREŚCI: STRONA 1. SPIS TREŚCI:...2

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej PAX"

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej PAX Załącznik Nr 1. do uchwały nr 50 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2005r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane wykonywane na rzecz SM (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 30.04.2009r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/04/2009 z dnia 30.04.2009r. z późniejszymi zmianami 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE Rozdział l Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/Z/07 z dnia 26.10.2007 r. Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO,

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne Zał. Nr 2 do Z. Nr 6/08 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.

R e g u l a m i n. udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy. Załącznik do Uchwały Nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r. R e g u l a m i n udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku Rozdział 1. Przedmiot regulacji 1. [Zakres przedmiotowy] Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 8/Z/2014 z dnia 29.04.2014 r. Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe nr 20/2016

Postępowanie przetargowe nr 20/2016 Postępowanie przetargowe nr 20/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg" REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RP-OSONGoNCk 1- Niniejszy regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. W STALOWEJ WOLI Przepisy ogólne i definicje

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe nr 3/2017

Postępowanie przetargowe nr 3/2017 Postępowanie przetargowe nr 3/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPIĘCIA Dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2017 roku

Załącznik do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2017 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ SPÓŁKĘ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BUKU Dział 1 Przepisy ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania przez Zakład

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień powyżej euro. MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Regulamin zamówień powyżej euro. MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2013 Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29.07. 2013 r. Regulamin zamówień powyżej 6.000 euro MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Dział I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Strona 1 z 30 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. z dnia 06.12.2011 r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/ 2013 z dnia 07.10.2013r. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY Spis treści 1.Przedmiot regulaminu...str.2 2.Definicje.str.2 3.Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku

Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku Rozdział 1. Przedmiot regulacji 1. [Zakres przedmiotowy] Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi. w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi. w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Rozdział I PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GK 7044-42/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne, które ukazało się na stronach portalu internetowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień MPK-Rzeszów Sp. z o.o.

Regulamin udzielania zamówień MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Regulamin udzielania zamówień MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Regulamin udzielania zamówień MPK-Rzeszów Sp. z o.o. strona 1 1 1. Regulamin stosuje się do zamówień, do których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2014

Zarządzenie Nr 14/2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku

Gdańsk, r. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku Gdańsk, 25.04.2017 r. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 25.04.2017 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach

Regulamin zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 14/2/12 z dnia 29.10.2012 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr 4/2/14 i 7/1/14 Regulamin zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr A do Ogłoszenia Regulamin przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. W sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH W SZPROTAWSKICH WODOCIĄGACH I KANALIZACJI SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH W SZPROTAWSKICH WODOCIĄGACH I KANALIZACJI SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH W SZPROTAWSKICH WODOCIĄGACH I KANALIZACJI SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do zamówień udzielanych przez Szprotawskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. W STALOWEJ WOLI Przepisy ogólne i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PN.:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PN.: REGULAMIN POSTĘPOWANIA PN.: Rewitalizacja infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al. Najświętszej Maryi Panny 49. Strona 1 z 14 ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE I SKRÓTY 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25a 16-070 Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH

REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 1 z 15 Procedura REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH Procedura Strona 2 z 15 Historia wprowadzanych zmian: Nr wersji Opis wprowadzonej zmiany Podstawa wprowadzenia zmiany Procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIE PODLEGAJĄCYCH STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIE PODLEGAJĄCYCH STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIE PODLEGAJĄCYCH STOSOWANIU PROCEDUR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - zamówienia sektorowe podprogowe przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. 09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 2 1 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:...2 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. 09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 2-1- SPIS TREŚCI: STRONA SPIS TREŚCI:...2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sokółce Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY OKRESLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY PZP. Październik 2016 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE USŁUG, DOSTAWĘ TOWARÓW I ROBOTY BUDOWLANE. Dział I Przepisy ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE USŁUG, DOSTAWĘ TOWARÓW I ROBOTY BUDOWLANE. Dział I Przepisy ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE USŁUG, DOSTAWĘ TOWARÓW I ROBOTY BUDOWLANE Dział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 z 6 SPIS TREŚCI:. 2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 2. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ.. 3 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO 20 000 ZŁ..4 4. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 000 ZŁ... 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych.

Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych. Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych. Publikujemy, uchwaloną w trzecim czytaniu przez Sejm Rzeczypospolitej 25 września 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 61/2018 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 marca 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ

REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielenia zamówienia na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM. W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM. W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu 1 REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu Na podstawie 59 ust. 1 pkt 23 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,, Cichy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne

R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ( tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 uchwalonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Prezesa Zarządu MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Znak: IESP.2300.3.2018 - IESP/3/2017 Sulechów, 27.11.2017r. (miejscowość, data) 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo