DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R"

Transkrypt

1 DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań , b) finansowanych tylko w ramach Działania 1.4.: zakładających wdrożenie u Wnioskodawcy w postaci inwestycji, zakładających wdrożenie u Wnioskodawcy niewymagających inwestycji (rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych), zakładających wdrożenie nieinwestycyjne poprzez sprzedaż wyników prac B+R. KRYTERIA FORMALNE LP. Nazwa kryterium Opis kryterium Wymogi formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Wniosek złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu. Wniosek złożono na formularzu właściwego Działania PO IG. Wniosek o dofinansowanie został złożony po dacie rozpoczęcia oraz nie później niż w terminie zakończenia naboru wniosków zgodnie z informacją umieszczoną na stronach internetowych właściwych instytucji. Wniosek spełnia następujące wymagania: - został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy, - zawiera wszystkie wymagane załączniki. Wniosek o dofinansowanie złożony bez biznes planu bądź wypełnionego tylko w części będzie odrzucony bez możliwości uzupełnienia. Dokumentacja zawierająca załączniki do wniosku o dofinansowanie, ale nie zawierająca wniosku o dofinansowanie będzie odrzucona bez możliwości uzupełnienia. Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na jeden z niżej opisanych sposobów: 1. Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem Ocena (0-1) 1

2 bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 2. Podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej. W kryterium ocenie podlega poprawność formalna dołączonej do wniosku o dofinansowanie promesy kredytowej (leasingowej) jeśli dotyczy, tj.: - czy podano % udział kredytu/leasingu w kosztach kwalifikowanych? - czy zawarto okres ważności promesy? - czy zawarto wszystkie dane identyfikujące bank/firmę leasingową oraz Wnioskodawcę/Partnera (wymagane zgodnie ze wzorem promesy)? - czy zgodnie z wnioskiem podano kwotę kosztów całkowitych projektu i kosztów kwalifikowanych projektu? - czy promesa jest opatrzona pieczęcią banku/firmy leasingowej, podpisami przedstawicieli banku/ firmy leasingowej/wnioskodawcy/partnera (stosownie do wymagań zawartych we wzorze promesy kredytowej/leasingowej)? Ponadto, w ramach kryterium ocenie podlega poprawność formalna dołączonej do wniosku o dofinansowanie umowy kredytowej (jeśli dotyczy), tj. czy zawiera: - tytuł projektu, którego dotyczy, - wartość udzielonego kredytu, - wartość projektu, którego dotyczy (w tym wartość kosztów kwalifikowanych), - okres, na jaki została podpisana. Braki w promesie/umowie kredytowej, promesie leasingowej podlegają uzupełnieniom formalnym, brak uzupełnień nie stanowi podstawy do odrzucenia wniosku. W przypadku projektów partnerskich, weryfikacji podlegać będzie czy do wniosku o dofinansowanie dołączone zostało porozumienie lub umowa partnerska pomiędzy przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą w rozumieniu art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz czy zawierają one obligatoryjne elementy. Uwaga: Przedmiotem porozumienia lub umowy partnerskiej nie mogą być zadania w projekcie zlecone organizacji badawczej lub przedsiębiorcy w ramach podwykonawstwa. 2

3 5. Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją Wymogi formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność w ramach działania wnioskodawcy Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca oraz Partnerzy/ konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wymogi formalne - projekt: Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy) Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym wszystkie wymagane pola wypełnione) zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji do wniosku. Kryterium nie dotyczy części opisowych (merytorycznych) wniosku. Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ Wnioskodawcy oraz Partnera ubiegającego się o dofinansowanie w projekcie umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach Działania. Wskazana we wniosku siedziba Wnioskodawcy oraz Partnera ubiegającego się o dofinansowanie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do Wnioskodawcy oraz Partnerów (jeśli dotyczy) nie zachodzą przesłanki określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) skutkujące wykluczeniem Wnioskodawcy lub Partnera na okres trzyletni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zlecenia realizacji usług, w szczególności prac badawczych przez Wnioskodawcę lub Partnera zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. Dopuszcza się realizację projektu partnerskiego z podmiotem zagranicznym (przepływy finansowe nie mogą trafiać do podmiotu zagranicznego), jednak i w tym przypadku Wnioskodawca oraz pozostali Partnerzy własne zadania w projekcie muszą wykonywać w Polsce (z możliwością zlecania usług podmiotom zagranicznym). Podmiot zagraniczny nie jest uprawniony do uzyskania wsparcia. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedstawiony w harmonogramie realizacji projektu jest zgodny z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG (Dz. U. nr 68 poz. 414, z późn. zm.). Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r. 3

4 3. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia zgodnie z: - linią demarkacyjną ustaloną dla Działania, (w przypadku projektów partnerskich limit dot. minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych i maksymalnej wielkości projektu dot. całego projektu partnerskiego). - przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (w tym prawo do premii), - przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG (Dz. U. nr 68 poz. 414, z późn. zm.) oraz w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W przypadku realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach efektywnej współpracy pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą, weryfikacji w przedmiotowym kryterium podlega, czy Wnioskodawcy oraz Parterowi, będącemu przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, o której mowa w 15 ust. 1 a pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się dofinansowanie Partner, wnioskują o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski. Dodatkowo z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt partnerski nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych wspólnego projektu. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się dofinansowanie Partner wnioskują o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % wydatków kwalifikujących 4

5 się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski.. Dodatkowo z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych wspólnego projektu. Uwaga: Przepływy finansowe w projekcie nie mogą trafiać do przedsiębiorcy zagranicznego. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie Partner wnioskują o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu z organizacją badawczą, konieczne jest oświadczenie Partnera zapewniającego, że posiada status organizacji badawczej (oświadczenie to jest elementem deklaracji załączanej do wniosku o dofinansowanie). Przed zawarciem umowy niezbędne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających status organizacji badawczej (kopia umowy spółki, statutu albo innego dokumentu określającego cele statutowe oraz organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów). Uwaga: Przepływy finansowe w projekcie nie mogą trafiać do organizacji badawczej. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie Partner wnioskują o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na podstawie 15 ust. 1a pkt 3 ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie trwałości projektu wyniki badań przemysłowych: - zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub - zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub 5

6 4. 5. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy) Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). technicznych z listy czasopism prowadzonej przez MNISW 1 lub bazach danych zapewniających dostęp do surowych danych badawczych lub - zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Wyjaśnienie kryterium znajduje się w Części Ogólnej Przewodnika. Badanie poprzez PKD, czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Działalności wykluczone ze wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.). Zgodnie z podpisaną deklaracją we wniosku, Wnioskodawca oraz Partner ubiegający się o dofinansowanie nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm). Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może udzielić wsparcia: 1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Ocena (0-1) 1 OLICONY_WYKAZ_ZA_2007_-_2010_11_06_2010.pdf 6

7 Projekt zostanie rozpoczęty po dniu 2. złożenia wniosku o dofinansowanie 2) przedsiębiorcy niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 3) podmiotowi, który: a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub c) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy; d) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. Na podstawie informacji zawartych we wniosku i w jego załącznikach dokonuje się oceny czy realizacja projektu nie została rozpoczęta przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków tj. wydatki mogą być kwalifikowane (projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie projektu należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą części prac B+R (której realizacja będzie uzależniona od przyznania dofinansowania) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca i Partner zobowiązany do zastosowania zasad wyboru wykonawców określonych we wzorze umowy o dofinansowanie obowiązującej dla danego konkursu. Ponadto, należy pamiętać, że zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm) przedsiębiorca nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. W Biznes planie Wnioskodawca zobowiązany jest 7

8 3. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu uprawdopodobnić, że przeprowadził rozeznanie rynku zgodnie z powyższymi zasadami. Świadczenie usług badawczych może się rozpocząć po dniu złożenia wniosku. W przypadku podmiotów zobowiązanych do realizacji wydatków na podstawie regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu (pod warunkiem, że Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z art. 93 ust.1 a Pzp). W przypadku projektów partnerskich (wykluczone podwykonawstwo) za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie porozumienia lub umowy partnerskiej z przedsiębiorcą lub organizacją badawczą przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, gdy warunkiem wejścia w życie porozumienia lub umowy byłoby przyznanie dofinansowania ze środków PO IG. Podpisanie listów intencyjnych nie jest również uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca oraz ubiegający się o dofinansowanie Partner deklaruje zapewnienie trwałości rezultatów projektu w wymaganym okresie (liczonym od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu) poprzez podpisanie deklaracji stanowiącej ostatnią części wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków działania 1.4, Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie Partner zobowiązany jest zapewnić trwałość rezultatów projektu w okresie minimum 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lat od dnia zakończenia prac B+R (projekt). KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE /dotyczą również projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Technologicznej I/ LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 1. Projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w skali kraju i dotyczy innowacji produktowej lub Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Oslo Manual, zgodnie z którą przez innowację należy Ocena (0-1) 8

9 procesowej rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: innowację produktową, oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia, innowację procesową, oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostawy, innowację marketingową oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa, innowację organizacyjną, polegająca na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w PO IG, dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy lub Partnera nie będącego organizacją badawczą. Przedmiotowego kryterium nie spełnią projekty, które polegają na opracowaniu jedynie nowej funkcjonalności, nieposiadające faktycznej innowacyjnej wartości. Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli rezultat projektu charakteryzuje innowacyjność co najmniej na poziomie kraju - na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy zawartego we wniosku. Eksperci (właściwi dla dziedziny, której dotyczy projekt) wykorzystując fachową wiedzę dot. stanu rozwoju nauki, techniki i stosowanych przez przedsiębiorców w Polsce rozwiązań technologicznych, dokonują oceny przedmiotowego kryterium. 9

10 W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R. Przykłady czynności, które nie są pracamib+r: tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych; obsługa istniejących systemów; konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych; dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych; usuwanie błędów z systemów (debugging); adaptacja istniejącego oprogramowania; przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika. 2. Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. 18 wniosku o dofinansowanie oraz p. B.2, B.4, C.1.2, C.1.6 i D(w szczególności D.1) biznes planu. W przypadku projektów zakładających wdrożenie w postaci inwestycji finansowanej w ramach Działania 4.1 ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera. Część wdrożeniowa musi ściśle wynikać z charakteru i zakresu prowadzonych badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Zakres i charakter badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera. Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Przez wdrożenie wyników części badawczej należy rozumieć w szczególności rozpoczęcie produkcji 10

11 produktu opracowanego/zmodyfikowanego np. poprzez zastosowanie rozwiązania będącego wynikiem części badawczej w zakładzie Wnioskodawcy np. w jego parku maszynowym. Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. 3, 5, 18 i 26, części V wniosku o dofinansowanie oraz p. B.2, C.1 oraz tabel C5 i C6 biznes Planu. W przypadku projektów, które nie zakładają wdrożenia w postaci inwestycji finansowanej w ramach Działania 4.1 ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano: a) realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz b) wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych polegające na wprowadzeniu wyników tych badan lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera lub sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badan przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Wdrożenie musi nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu. Część wdrożeniowa musi ściśle wynikać z charakteru i zakresu prowadzonych badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Zakres i charakter badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności gospodarczej. Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i prace rozwojowe o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). W przypadku projektu partnerskiego: wdrożenie następuje u Wnioskodawcy lub Partnera nie będącego organizacją badawczą lub u obu naraz przedsiębiorcy ustalają zasady przekazywania wyników badań w porozumieniu lub umowie partnerskiej. Jeśli wdrożenia dokonuje tylko jeden z nich przekazanie wyników badań może się odbyć wyłącznie po cenie rynkowej (sprzedaż części wyników badań, umowa licencyjna 11

12 3. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu w przypadku, gdy projekt zakłada wdrożenie w postaci inwestycji dofinansowanej w ramach Działania 4.1) itp.). podmioty realizujące projekt partnerski mogą dzielić się zyskami ze sprzedaży uzyskanych w projekcie wyników prac B+R - w przypadku gdy projekt zakłada wdrożenie polegające na sprzedaży. Przedmiotowe kwestie regulować powinno porozumienie lub umowa partnerska. Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. 3, 5, 18 i 26, części V wniosku o dofinansowanie oraz p. B.2, C.1 oraz tabel C5 i C6 biznes Planu. Ocenie podlega czy projekt dotyczy realizacji inwestycji tj. czy obejmuje w części wdrożeniowej (4.1) nakłady na środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki. Kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu i jest weryfikowane tylko wówczas, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie (pomoc publiczną) na część wdrożeniową. Zgodnie z powyższą definicją rezultatem przeprowadzonej inwestycji powinno być utworzenie nowej jednostki lub rozbudowa istniejącej jednostki (np. utworzenie nowego zakładu) lub dywersyfikacja produkcji polegająca na poszerzeniu oferty o produkty/usługi dotychczas nie oferowane. Inwestycja może również prowadzić do zasadniczej zmiany dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego. Działania inwestycyjne powinny koncentrować się na zadaniach zasadniczych w projekcie, a nie na czynnościach towarzyszących, pośrednio wpływających na poprawę działalności gospodarczej np. poprzez poprawę warunków pracy. Projekt, który polega na zakupie środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą wydzierżawiane lub wynajmowane innym podmiotom jest niezgodny z zasadami działania. Ocena kryterium odbywa się na podstawie deklaracji zawartej w p. 14 wniosku o dofinansowanie, w którym musi być zaznaczona opcja TAK oraz na podstawie opisu w p. C.1 biznes planu oraz tabel C5 i C6 biznes planu. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków działania 1.4 przedmiotowe kryterium nie będzie brane pod uwagę w trakcie oceny projektu. 4. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 12

13 5. 6. produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy wnioskodawców innych niż MSP) Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę Wnioskodawca wykaże, że istnieje takie zapotrzebowanie na produkt/technologię/usługę, będącą rezultatem projektu, które świadczy o opłacalności projektu. Wnioskodawca powinien określić wielkość popytu i uzasadnić źródła tych informacji (badania rynku itp.). Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. B.2.1, B.4 i D.1. biznes planu. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków działania 1.4 w przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie czy istnieje zapotrzebowanie rynkowe na wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych, będące rezultatem projektu. Kryterium automatycznie uznaje się za spełnione w przypadku projektów zakładających wdrożenie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub Partnera nie będącego organizacją badawczą (w postaci inwestycji finansowanej ze środków własnych lub niewymagającego inwestycji). Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca i Partner inny niż MSP, przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (udzielanej w ramach Działania 4.1.), fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą. Wykazanie efektu zachęty weryfikowane będzie na podstawie deklaracji i przedstawienia w Biznes Planie wyczerpującego uzasadnienia Wnioskodawcy w odniesieniu do samego Wnioskodawcy jak i Partnera w stosunku do wybranego kryterium. Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. 21 wniosku o dofinansowanie i części V wniosku oraz p. B.2.1 oraz p. C.1.11 biznes planu. Wnioskodawca musi wykazać, że on i Partner dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które zapewnią merytoryczną i terminową realizację projektu w części badawczo-rozwojowej. 13

14 tych prac W szczególności Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przestawia informacje dotyczące: - potencjału kadrowego B+R, - badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników Wnioskodawcy i Partnera oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, - aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca musi opisać zasoby, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji części badawczej projektu oraz podać uzasadnienie. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zasoby przedsiębiorca musi posiadać już w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich może nabyć lub wynająć w trakcie realizacji projektu. Taka sytuacja musi być także opisana we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. Jeżeli ze specyfiki projektu wynika, że dodatkowe zasoby techniczne (np. dodatkowa powierzchnia) lub kadrowe są niezbędne do realizacji projektu, a nie są one uwzględnione w ramach inwestycji i brak jest informacji o planach ich uzyskania, projekt zostanie uznany za niespełniający tego kryterium. W przypadku projektów partnerskich, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektowej zdolności technicznej, potencjału badawczego i aparaturowego zarówno Wnioskodawcy jak i każdego z Partnerów. W odniesieniu do Wnioskodawców i Partnerów zamierzających powierzyć realizację części prac B+R w projekcie innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, spełnienie przedmiotowego kryterium powinno zostać opisane we wniosku. Należy wskazać wykonawcę i opisać jego potencjał poprzez podanie np. następujących informacji: o potencjale kadrowym, przeprowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników wykonawcy oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca może wykazać we wniosku swoją zdolność do przeprowadzenia prac B+R lub zdolność Partnera dzięki zaangażowaniu wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie została zawarta przez nich 14

15 warunkowa umowa na wykonanie określonych usług badawczych. Zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca i Partner zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności oraz udostępnić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu. 7. Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu Ocena kryterium odbywa się na podstawie opisu i danych zawartych w p. 11, 12 i 25 wniosku o dofinansowanie oraz p. B.2.1, C.1.9, C.3 i C.4 biznes planu w powiązaniu z zakresem i celami projektu. W kryterium ocenie podlega to, czy posiadane przez przedsiębiorcę zasoby umożliwią wdrożenie wyników prac badawczych lub rozwojowych. Wdrożenie powinno nastąpić w terminie 3 lat od zakończenia Projektu. Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że on lub Partner nie będący organizacją badawczą dysponuje odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji prac wdrożeniowych. Jeżeli Wnioskodawca w kosztach kwalifikowanych nie ujął prac związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, powinien opisać sposób ich wdrożenia oraz środki techniczne do wdrożenia wyników prac B+R bez konieczności zakupu nowych urządzeń. Jeżeli ze specyfiki projektu wynika, że dodatkowe zasoby techniczne (np. dodatkowa powierzchnia) są niezbędne do realizacji prac wdrożeniowych, a nie są one uwzględnione w ramach inwestycji i brak jest informacji o ich posiadaniu, należy uznać za niespełnione kryterium. Ocenę kryterium należy opierać w szczególności na informacjach podanych w sekcjach B.2.1, C.1.5, C.3, C.4 biznes planu. Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku wdrożenia polegającego jedynie na sprzedaży wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych finansowanych w ramach Działania 1.4. W odniesieniu do projektów partnerskich wdrożenie może nastąpić u Wnioskodawcy lub Partnera nie będącego organizacją badawczą lub u obu naraz przedsiębiorcy ustalają przekazywanie praw do wyników badań w porozumieniu lub umowie 15

16 partnerskiej (obowiązkowo na zasadach rynkowych). W dokumentacji projektowej należy wykazać zdolność do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w projekcie. 8. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu Wnioskodawca, a w przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca i Partner, muszą wykazać, iż posiadają/zapewniają środki na sfinansowanie całości projektu z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak: kredyt inwestycyjny, leasing, kredyt w rachunku bieżącym, pożyczka itp. Brane są pod uwagę możliwości finansowe Wnioskodawcy i Partnera związane z realizacją projektu. Oznacza to, iż Wnioskodawca i Partner muszą dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu. Wnioskodawca oraz Partner musi zapewnić finansowanie zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i pozostałych kosztów projektu, biorąc pod uwagę, że ma możliwość wyboru jednej z dwóch form wypłaty dofinansowania: Opcja 1 - jedna lub więcej transz zaliczki oraz płatność końcowa, Opcja 2 - refundacja poniesionych wydatków (dofinansowanie w formie płatności pośrednich i płatność końcowej). W przypadku projektów współfinansowanych kredytem bankowym lub leasingiem dołączenie prawidłowo sporządzonej promesy/umowy kredytowej lub promesy leasingowej na finansowanie przez instytucję finansującą minimum 30% kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z obowiązującym formatem) jest podstawą do uznania, iż kryterium to jest spełnione. W przypadku projektów partnerskich promesa na finansowanie minimum 30% wydatków kwalifikowanych powinna zostać złożona oddzielnie przez każdego z Partnerów. Odnotowana przez Wnioskodawcę lub Partnera strata w latach ubiegłych nie oznacza, iż Wnioskodawca lub Partner nie posiada środków finansowych na realizację projektu, jeśli działalność prowadzona przez Wnioskodawcę lub Partnera generuje środki na sfinansowanie projektu. Dane finansowe będą weryfikowane przez pryzmat założeń do prognoz finansowych zawartych w punkcie E.1 biznes planu. Suma dostępnych źródeł finansowania musi pokrywać co najmniej wartość projektu w trakcie realizacji projektu. Ocena kryterium odbywa się na podstawie części V wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie opisu w p. B3 i p. E biznes planu oraz danych zawartych w 16

17 9. Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania tabelach E1, E2, E3 i E4 biznes planu. W przypadku gdy projekt nie zakłada wdrożenia w postaci inwestycji dofinansowanej w ramach Działania 4.1, Wnioskodawca musi wykazać, iż posiada/zapewnia środki na sfinansowanie projektu obejmującego prace B+R. W przypadku realizacji projektu partnerskiego: - z innym przedsiębiorcą (w tym z podmiotem zagranicznym) kryterium jest spełnione jeśli Wnioskodawca wykaże, ze Partner posiada zdolność do sfinansowania realizowanych zadań w projekcie, a porozumienie lub umowa partnerska z innym przedsiębiorcą określa zobowiązanie do pokrycia przez tego przedsiębiorcę ustalonej proporcji kosztów kwalifikowanych w projekcie. - z organizacją badawczą kryterium jest spełnione, jeśli Wnioskodawca i Partner będący organizacją badawczą wykaże, ze posiada zdolność do sfinansowania realizowanych zadań w projekcie, a porozumienie lub umowa partnerska z organizacją badawczą określa zobowiązanie do pokrycia przez tą organizację co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych w projekcie. Uwaga: Przepływy finansowe w ramach zadań objętych porozumieniem lub umową partnerską w projekcie nie mogą trafiać do przedsiębiorcy zagranicznego ani do organizacji badawczej. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę i Partnera działań i celów projektu oraz celów określonych dla Działania. Przez kwalifikowane należy rozumieć, iż muszą być zgodne z kategoriami wydatków określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przez uzasadnione należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane zaplanowanych w projekcie. Każda pozycja zawarta w Harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i uzasadniona we właściwym punkcie biznes planu. 17

18 Przez racjonalne należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Przez adekwatne należy rozumieć, iż muszą być także odpowiednie (i rodzajowo, i pod względem wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie może zostać uznany za kwalifikowany na danym etapie oceniający ma prawo usuwania (i przenoszenia do wydatków niekwalifikowanych) wydatków do wysokości 10% łącznych kosztów kwalifikowanych danego etapu. W takim przypadku oceniający stwierdza, że kryterium zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z podaniem kosztu rekomendowanego do wyłączenia. W przypadku realizacji projektu w ramach efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą, weryfikacji w przedmiotowym kryterium podlega czy Wnioskodawcy i ubiegającemu się o dofinansowanie Partnerowi przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, o której mowa w 15 ust. 1 a pkt 1 i 2 rozporządzenia. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie Partner wnioskuje o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, powinien wraz z wnioskiem dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski. Z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt partnerski nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych wspólnego projektu, zgodnych z katalogiem określonym w rozporządzeniu MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie Partner wnioskuje o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z 18

19 realizacją projektu wspólnie przez przedsiębiorców w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski. Z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt partnerski nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych wspólnego projektu, zgodnych z katalogiem określonym w rozporządzeniu MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu z organizacją badawczą konieczne jest dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej oświadczenia o statusie organizacji badawczej (jako część deklaracji będącej załącznikiem do wniosku o dofinansowanie). Z budżetu projektu musi wynikać, że organizacja badawcza poniesie co najmniej 10 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnych z katalogiem określonym w rozporządzeniu MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Uwaga: Przepływy finansowe w ramach zadań objętych współpracą w projekcie partnerskim nie mogą trafiać do przedsiębiorcy zagranicznego ani do organizacji badawczej. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie Partner wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na podstawie 15 ust. 1a pkt 3 ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie trwałości projektu wyniki badań przemysłowych: - zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub - zostaną opublikowane w co najmniej 2 19

20 10. Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia czasopismach naukowych lub technicznych umieszczonych na liście czasopism prowadzonej przez MNISW 2 lub bazach danych zapewniających dostęp do surowych danych badawczych lub - zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym naukowych. Uwaga: Aby ww. warunek uprawniający do uzyskania premii został spełniony wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą być dostępne przyszłym użytkownikom oprogramowania. Wykluczona jest sytuacja, w której bezpłatnie udostępniana jest jedynie okrojona wersja oprogramowania (bez jego pełnej funkcjonalności). Ocena kryterium odbywa się na podstawie części V wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie opisu i danych zawartych w p. C.1 (w szczególności C.1.3-4), C.7 oraz tabeli C5 i C6 biznes planu. Oceniający sprawdza czy harmonogram projektu zapewnia terminową i realistyczną realizację przedsięwzięcia. Oznacza to, że harmonogram powinien być spójny z opisem projektu zawartym we wniosku i biznes planie. Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z projektem mieszczą się z ramach czasowych podanych w punktach 5 i 24 wniosku o dofinansowanie. Harmonogram podlega także ocenie pod względem prawidłowości. Tak więc powinien zostać sporządzony w sposób pozwalający na rozliczenie zadań zaplanowanych w działaniach , a w przypadku projektów obejmujących wyłącznie część badawczą finansowaną ze środków działania 1.4 zadań zaplanowanych w tej części. Wydatki powinny zostać określone pod względem ilościowym odpowiednio do poszczególnych zadań uwzględnionych w harmonogramie, co oznacza, że należy jednoznacznie określić w jakiej ilości oraz w jakim procencie dany wydatek został uwzględniony w projekcie jako wydatek kwalifikowany do wsparcia. W przypadku projektów partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą punkt dotyczący realizacji projektu partnerskiego w biznes planie powinien uwzględniać całość przedsięwzięcia tj. wszystkie zadania w projekcie wraz z określeniem terminów ich 2 OLICONY_WYKAZ_ZA_2007_-_2010_11_06_2010.pdf 20

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo