2 Oprs oceutanego wyrobu I lego nrzewidztanego zasrosowanra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Oprs oceutanego wyrobu I lego nrzewidztanego zasrosowanra"

Transkrypt

1 Wg Zal4cznika do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 muca207l r. (Dz. U ) SPRAWOZDANIE Z OCENY KLINICZNEJ InronruncJE ocolne Oceniany wyr6b: Wytw6rca wyrobu: Data opracowania: Czujnik Swiatlowodowy do rejestracji czynnosci 2yciowych Woj skowy Instytut Medycyny Lotmczej, Warszawa, ul. Z. Krasifskiego r Oprs oceutanego wyrobu I lego nrzewidztanego zasrosowanra Czujnik Swiatlowodowy do rejestracji ozynnosci zyciowych (zwany dalej Czujnikiem) jest urz4dzentem optycznym wsp6lpracuj 4cym z Systemami interrogacji (zwanymi dalej Interrogatorami), dedykowanymi dla czujnik6w skonstruowanych nabazie Swiatlowodowych siatek Bragga (FBG - ang. fibre Bragg grating) i oprogramowaniem do obslugi danego typu llnterrogatora. Czujnik umozliwia rejestracjg sygnal6w fizjologrcznych, Interrogator zadaje sygnal optyczny i odbiera ten sygnal w formie zmodyfikowanej przez czynnosci Zyctowe pacjenta, bgd4cego w kontakcie frzycznym z Czulnikiem. Oprogramowanie steruje ustawieniami Interrogatora, oclbiera i archiwizuje dane pomiarowe pozyskane ptzez Czujnik. Czujnik nie zawiera produktu leczniczego, produktu krwiopoohodnego, ani pozbawionych zdolnosci do Zycia tkanek pochodzenra zwierzqcego lub produkt6w otrzymanych z tak.ich tkanek, ani tez tkanek lub produkt6w pochodzenia ludzkiego. Czujnik jest przezn czony do cyfrowej rejestracji rytmicznych drgari ciala wywolanych czynnosciami Zyciowymi (mechanogram6w lub balistogram6w): czynnosci4 oddechow4 oraz praae serca (machanokardiogram6w lub balistokardiogramow). Ze wzglgdu na naturaln4 odpornosi sygnalu optycznego na pola magnetyczne i elektromagnetyczne o silnym natgzeniu, Czujnik w szczeg6lnosci przeznaczony jest do Wacy w Srodowisku ob'razowania metod4 rezonansu magnetycznego - MRI (ang. magnetic resonance imaging) oraztomografii komputerowej - CT (ang. computer tomography). Dane zarcjestrowane przez Czujnik s4 transmitowane do komputera w celu ich biezqcej prezentacji na ekranie oraz dalszego przetwaruama dla zobrazowania wplywu badania na parametry sygnalow ang heart rate). ftzjologrcznych - czgstosci oddechu oraz cz,gstosci skurcz6w serca (HR - Elementem bazowym Czujnika jest plytka wykonana z polimetakrylanu metylu - PMMA (pleksiglas lub pleksi) o wymiarach 95x220 mm i grubosci 1,5 mm. Do Srodkowej czeici plytki jest przytwierdzona za pomoc4 kleju epoksydowego Swiatlowodowa siatka Bragga. Centralna dlugosi fali siatki (dlugo66 fali Bragga) powinna rniescii sig w zakresie obslugiwanym przez Interrogator; typowo, jest to zakres III okna transmisyjnego (telekomunikacyjnego), tj. ok nm. Do jednego z wyprowadzef, FBG jest dospawany za pomoc? spawarki Swiatlowodowej tzw. pigtail ze zteyczem typu FC/APC (ang. fiber conneclorlangled physical contact), umozliwiajecy podtqczenie Czujnika do Interrogatora. Dla umozliwienia pracy czujnika w Srodowisku MRI, stalowy prgt wzmacniajqcy w oslonce spawu jest zast4piony prgtem ceramrcznym. Nadmiar Swiatlowodu pomigdzy FBG i spawem jest uformowany w kilkuzwojow4 pgtle i przymocowany tasm4 polyimidow4 do ptytki bazowej. Drugie wyprowadzenie jest ucigte w odleglosci kilku centymetr6w od siatki i r6'wniez przyklejone tasm4 do pleksiglasu. Warunki Srodowiskowe uzywania Czujnika : - Zakres temperatur: t5oc oC, - WilgotnoSd wzgledna: 30Yo + 93o/o bez kondensacji pary wodnej, - CiSnienie atmosferyczne: 900 hpa + 1i00 hpa.

2 WgZal4cznika do rozporz4dzenia Ministra Zdrowiazdnia 10 marca r. (D2.U ) - Indukcja magnetyezna: przetestowano do warlosci3 T wlqcznie. Czujnik nie jest wyrobem sterylnym ani czystym mikrobiologicznie, jest przezuaczony do stosowania dla wielu potencjalnych pacjent6w i wymaga w zwiezku z tym utrzymama go w czystosci, w tym okresowej dezynfekcji. Do dezynfekcji Czujnika nale?y u?ywztc popularnych Srodk6w stosowanych przy dezynfekcji wyrob6w maj1cych bezposredni4 stycznosc i,,badanyffi, trp. roztworu alkoholu izopropylowego lub etanolu i wody. Po dezynfekcji Czujnlk nalezy ptzemyc czystq wod4 i wysuszyi. Czujnik jestprzewtdziany gl6wnie do stosowamapodczas badan zulyciem obrazowania rezonansem magnetycznym lub tomografii komputerowej, ale moleby( tez wykorzystany w kazdym przypadku, gdy pacjent/osoba monitorowanale?y nalolku lub siedzi na fotelu/krzesle. Czujnik jest aktywnym wyrobem optycznym (choi nie emituje energii w jakiejkolwiek postaci do ciala pacjenta) do nieinwazyjnego monitorowania sygnalow/parametr6w biomedyc:znych o klasie ryzyka IIa (zgodnie z Rozporzqdzentem Ministra Zdrowra z dma 5 listopada 2010 r.,,w sprawie sposobu klasyfikowania wyrob6w medycznych"), przeznaczonym do wielokrotnego uzytku. Czas kontaktu z organrzmem zalely od czasu trwania badania, zwykle wynosi do kilkudziesigciu rninut, podczas kt6rego za pomoc4 plytki sprgzystej Czujnik kontaktuje sig (poprzez odziel) z powierzchniq plec6w na wysokosci serca osoby lez4cej lub siedz4cej, b4dl z powierzchni4 klatki piersiou,ej na wysokosci serca, gdy pacjentle?y na brzuchu. Dla umozliwienia akwizycji mechanogramow/balistogram6w Czujnik umieszcza sig pomig<lzy materacem lolka lub oparciem fotela a plecami monitorowanej osoby. Sprgzysta plytka bazowa stanowi medium transmituj4ce drgania cialale?qcej na niej lub opartej o ni4 osoby, vtrywolane m.in. aktywnosci4 oddechowat oraz prace serca, do elementu pomiarowego w postaci Swiatlowodowej siatki Bragga. Odksztalcamaplytki, st4d 16wniez elementu FBG, s4 propolcjonalne do drgarvruch6w ciala osoby le?qcejloparlej na plytce. Interrogator obsluguj4cy Czujnik jest zintegrowanym urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym, tzn. posiada dwa zasadnicze moduly: szerokopasmowe 2rodlo Swiatla (czgsd nadawcza) orazprzestrajany filtr Fabry-Pdrot, umozliwiaj4cy skanowanie pasma w zakresie plaskiej charakterystykt 2r6dla Swiatla z zadan4 czgstotliwo6ci4 (czgsi odbiorcza). Swiatlow6d jednomodowy zastosowany w Czujniku jest elementem kierujecym wctrodz1cym sygnalem Swietlnym do elementu pomiarowego oraz wychodzqcym zmienionym sygnalem z elementu pomiarowego do Interrogatora. Interrogator z oprogramowaniem do jego obslugi odbierra sygnal Swietlny i zamiema go na sygnal elektryczny, majqcy charakter mechanogramu/balistogram6w. Sygnal elektryczny jest poddawany cytrovrej obr6bce (w tym filtracji), umozliwia detekcjg machanokardiogramu (MKc)/balistokardiogramu (BKG), a tak?e warlosci chwilowej dlugo6ci fali Bragga i wyznaczenie na jej podstawie czgstc,sci oddechu oraz czgstosci skurcz6w serca osoby monitorowanej. Niewielkie rozmrary i waga Czujnika pozwalaj4 na umieszczanie go na materacach stol6w jezdnych system6w MRI i CT, materacachl6zek oruz oparciach foteli, pod plecamibed2te?klatkq piersiow4 pacjenta, bez pogorszenia jego komfortu, PRznwloztANE wskazania TERApEUTycizNE LUB DrAGNosryczNE oraz UsTALENIA wyrw6rcy Czujnik umozliwia m.in. monitorowanie krzywej oddechowej oraz wyznaczenie na jej podstawie glgbokosci i czgstosci oddechu. Ponadto, Czujnik pozwala na monitorowanie mechanokardiogramu/balistokardiogramu i wyznaczenie parametr6w fizjologicznych typu czgstosi skurcz6w serca - HR (ang. heart rate) orazwskalniki zmiennosci ry.tmu serca - HRV (ang, heart rate variability), co w konsekwencji daje mo:zliwosi wnioskowania odnosnie kondycji hzjologicznej osoby monitorowanej za pomoc4 Czujnika. Cech4 Czujnika jest przystosowanie go do prowadzenia rejestracji w warunkach panuj4cych podczas badan za pomoc1 rezonansu magnetycznego, tj. oddzialywania pola magnetostatycznego o indukcji 1,5 T lub 3 T, gradientowych p6l magnetycznych oraz zmodulowanych impulsowo p6l elektromagnetycznych. Monitorowanie podstawowych sygnal6w fizjologrcznych i parametr6w tych sygnal6w moze byi pomocne przy ocenie poziomu 2/13

3 W g Zalycznika do rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. U ) stresu pacjenta poddawanego badaniu MRII lub CT, podczas kt6rych czgsto dochodzi do epizodow klaustrofobii, kt6re z regul-y wymuszaj? koniecznosc przerwania badania. Zastosowanie czujnika w badaniach MRI lub CT mo?e przyniesc korzy(;c w postaci umozliwienia przewidywania wyst4pienia zjawisk SciSle zwiqzanychz klaustrofobi4, w szczegolnosci dotycz4cych hiperwentylacji. Pacjenci gabinet6w MRI lub CT sklonni do doswiadczania atak6w lgk6w klaustrofobicznych s4 najbardziej powszechn4 grupq, dla ktorej przewidziane jest stosowanie Czujnika, jednak monitorowanie podstawowych sygnal6w fizjologicznych i ich parametr6w stosuje sig r6wniez w przypadku innych kategorii pacjent6w, tzn.: - noworodk6w i dzieci, - pacj ent6w znteczulonych, - pacjent6w niepelnosprawnych i nieprzytomnych, - pacjentow w Spiqczce. - pacjentow z zaburzeniami psychicznymi, - pacjent6w z zaburzeniami funkcji fizjalogicznych, - pacjent6w krytycznie chorych oraz tztn. wysokiego ryzyka, - pacjent6w zreakcj4 na podanie Srodkow kontrastuj4cych, - pacj ent6w z w szczepionym rozrusznikiem serca. Czujnik mohe znalelc zastosowanie przy ocenie mo2liwosci fizjologrcznych i zasobow psychologicznych os6b wykonuj4cych prace siedz4ce, w szczeg6lnosci pilot6w, kierowcirw, maszynist6w, operator6w maszyn oraz osi6b na wozkach inwalidzkich. Zatem, grupg, do kt6rej adresowany jest Czujnik mog4 stanowii rcwnie? osoby z zalo2enia zdrowe, kt6re podlegaj4 ocenie za pomoce znanych w psychologii wska2nik6w typu,,mental workload" (psychiczne obciq enie prac4),,,mental effort" (wysilek umyslowy) oraz,,fatigue" (zmgczenie), SciSle zwiqzanych ze zmiennosci4 rytmu serca HRV. Okreslony za rch pomoc4 poziom obci4henia pracq i stopiefr odpornosci badanego na stres, zwiqzany z wykonywanym zadanrem, pozwalajq na wnioskowanie odnosnie predyspozycji do wykonywania danego zawodu. 4 Korurexsr oceny KLINTczNEI r wyb6r RoDZAlu DANycH KLINlczNycFr Czujnik jest oparty na techlologii Swiatlowodowej, dotychczas nie wdrozonej w obszarze rejestracji czynnosci zyciowych - oddychania i pracy serca - w Srodowisku obrazowania rezonansem magnetycznym lub tomografii komputerowej. Istniej4 jednak doniesienia literaturowe dokumentuj4ce prace badawcze w zakresie czujnik6w Swiatlowodowych, kt6re po odpowiedniej obr6bce rejestrowanego sygnalu umozliwraje otrzymanie czgstosci oddechu i/lub czgstosci skurcz6w serca. Jednym z pterwszych tego typu urz4dzen byl czujnik mreruecy czgstosi oddechu w oparciu o cyklicznie zmieniaj4c4 sig wilgotnosi wrm z wdychanym i wydychanym powietrzem lll,l2l. W trakcie wdechu, suche i zimne powietrze osusza Swiatlowod, podczas gdy w czasie wydechu wilgotne i cieple powietrze powoduje skraplanie sie pary wodnej na Swiatlowodzie. Zmtany odbicia Swiatla na granicy Swiatlow6d/para wodnalpowietrze s4 proporcjonalne do wdech6w i wydech6w, i mog4 byc mreruone za pomocq fotodetektora. Wad4 tej metody pomiarowej jest koniecznoic stosowania specjalnej maski zaldadanej na twarz pacjenta. Ponadto, czujnik ten nie pozwala na monitorowanie pracy serca. W niedlugim czasie pojawity sig opisy patentowe dotyczqce rozsuiezan opartych na zjawisku interferometrii fazowej [3],[4], w kt6rym sygnal optyczny skierowany do odcinka pomiarowego Swiatlowodu, usytuowanego w poblizu osoby monitorowanej, np. w oparciu lub siedzisku fotela, jest por6wnywany z sygnalem wychodz4cym, zmodyfikowanym przez czynnrki zaklocaj4ce, takie jak oddychanie oraz uderzenia serca. Ruchy ciala wywolane prac1 pluc i serca powoduj4 zmiany fazy pomigdzy sygnalami - wejsciowym i wyjsciowym, oraz objawiaj4 sig w postaci zmiennego w czasie szeregu prqzkow interferencyjnych. Dotychczas w badaniach, kt6rych intencj4 bylo pozyskanie sygnal6w frzjologicznych, przetestowano interferometry Swiatlowodowe w ich najpopularniejszych konfiguracjach, tj. Macha-Zehndera, Michelsona oraz Sagnaca, Zasadniczq zaletq tej metody 3l13

4 WgZal4cznika do rczporzedzenia Ministra Zdrowia z dnia l0 marca207l r. (Dz. U ) pomiarowej jest jej duza czulosc, natomiast wad? - koniecznos6 stosowanra zaawansowanlzcl technik anahzy sygnal6w, w celu uzyskania informacji o aktywnosci oddechowej orazpracy serca. W czujnikach rejestruj4cych straty transmisyjne wywolywane nieznacznymt (miniaturowymi) odksztalceniami Swiatlowodu oraz zgrgciami o promieniu krzywnny znaeznre przekraczal4c.ym Srednicg wl6kna (>10 mm), czyh. w tak zwanych czujnikach, odpowiednio, mikrozgigciowysh i makrozgigciowych, mierzone jest nat<2zeme Swiatla docieraj4cego do odbiornika t5]-t9] Czynnikiem zakl6cajqcym s4 ruchy ciala wywotane m.in. czynnoiciq oddechow4 oruz ptacq serca, kt6re powoduj4 makro- i mikrozgigcia Swiatlowodu o zmiennym promienru l<rzywtzny. Zate:m, wzdluz osi zakrzywionego wl6kna zachodzi ci4gla zmiana rczldadu p6l modowych oraz wypromieniowanie energii widoczne w postaci zmiany natehema Swiatla w odbiorniku. Uklad pomiarowy z czujnrkami makro- i mikrozgigciowymi cechuje prostota konstrukcji samyel czujnik6w, jak i modul6w nadawczo-odbiorczych z nimi skojarzonych, jednak stosunkowo mala czuiosc sprawia, 2e do pomiar6w sygnal6w ftzjologicznych czujniki wymagaje osadzenia ich w specjalnej macie lub poduszce, na kt6rych pacjent kladzie sig w trakcie monitorowania l5l-[7], b4d2 tekstyliach typu kamizelka, koszulka lub pas, zakladanych przez monitorowanego w celu zapewnienia bezposredniej bliskosci pluc i serca [8],191. Odmian4 czujnika mikrozgigciowego jest uklad, w kt6rym mrerzy sig natezenie Swiattra wpadaj4cego do Swiatlowodu plastikowego - POF (ang. plastic optical fibre), wczesniej odbitego od powierzchni lustrzanej, cyklicznie zmremaj4cej odleglosc od czola Swiatlowodu, zgodnie zrylmem oddechu [10]. Inne rozwiyzanre wykorzystuj4ce POF pctzwala na monitorowanie czqsto5ci oddechu w oparciu o pomiar roznic pomigdzy temperaturqpowietrza wdychanego i wydychanego [10],[11]. Wad4 tych konstrukcji jest koniecznoic stosowania specjalnych pas6w lub masek noszonych przez pacjenta. Inne znane rozwr4zanre bazuje na reflektometrii optycznej w dziedzinie czasu - OTDR (ang. optical time domain reflectometry), w kt6rej mierzona jest propagacja w funkcji czasu impulsu Swietlnego wprowadzonego do POF i rozproszonego (w tym czgsciowo odbitego) w miejscu mechanicznego zaklocema wlokna [8],[9]. Wadami tego typu czujnika s4 wzglgdnie mala czqstotliwosi pr6bkowania kosztownych urz1dzen sygnalu oraz koniecznosi stosowania skomplikowanych i nadaw czo -o db i orczych. Listg czujnik6w umozliwiaj4cych akwizycjg krzywej oddechowej wraz z sygnalem balistokardrografrcznym w Srodowisku MF J uzupelniaja, rozwrqzanra, kt6rych gl6wnym elementem pomiarowym jest pojedyncza Swiatlowodowa siatka Bragga - FBG (ang. fibre Bragg grating) ll2l lub macierz FBG [8],[9]. W obu przypadkach siatki Bragga s4 osadzone w odziezy noszonej prtzez pacjenta podczas monitorowania, co stanowi wadg tego typu czujntkow z uwagi na koniecznosi stosowania szerokiej gamy rozmiar6w odziely w celu mozliwie najlepszego dopasowania do ksztaltu ciala pacjent6w o zrolmcowanej budowie i muskulaturze. Czujnik bgd4cy przedmiotem Oceny klinicznej przeszedl dwa gl6wne stadia rozwoju. W pierwszej wersji podstawg czujnika stanowila poduszka pneumatyczna, bgd4ca jednoczesnie mediurn transmituj4cym odksztalcema wywolane ruchami ciala osoby opartej o ni4 lub lez4cej na niej [13]-[16]. FBG wklejona do wngtrza poduszki rejestruje te odksztalcenia w postaci zmian wartosci chwilowej dlugosci fali Bragga, kt6re molna skalibrowad w wybranych jednostkach reprezentuj4cych krzyw4 oddechow4 oraz tralistokardiogram. Odpowiednia filtracja sygnalu pozwala na odczyt czgstosci oddechu oraz czestosci skurcz6w serca. DoSwiadczenia uzyskane w pracach badawczych dotycz4cych wykorzystania siatek Bragga do pomiar6w ruch6w fragment6w ciala wyrn,olanych akcj4 pluc i serca umozliwitry skonstruowanie uproszczonej wersji czulnrka, w kt6rej zamtast poduszki pneumatycznej zastosowano plytg sprgzyst4 jako medium przenosz4ce odksztalcenia wywolane ruchami ciala do elementu pomiarowego 1141,[17],[18]. Wyniki symulacji komputerowych potwierdzone doswiadczeniami laboratoryjnymi wykazaly, ze istnieje koniecznos(, zachowania kompromisu miedzy d4zeniem do uzyskaniabardzo dobrych parametr6w a komfortem osoby monitorowanej. Wigksze rozmiary plyty sprgzystej zapewnraj4lepsze przekazywanie drgan ciala r tym samym wigksz4 amplitudg zmian odksztalcef elementu pomiarowego FBG. Niemniej jednak znaczne rczmiary czujnika wymagaj4 stosowania grubszej plyty, Zeby zapobiec jej pekniqcic,m powodowanym naciskiem wywieranym przez wiqksz4 4/13

5 WgZal4cznika do rozporzadzenia Ministra Zdrowta z dnia 10 marca2071r.(d2.u ) powiezchnig ciala. To pogarsza komfort osoby monitorowanej, opieralqcej sig o pty.tg lub lez4cej na niej. Z drugiej strony, mniejsza i cieflsza plytapozwalanau ycie czujrrika umieszczonego na w4skim i odpowiednio wyprofilowanym materacu stolu jezdnego skanera MRI, a tak2e zapewnia osobie monitorowanej wlasciwy komforl, Zasadniczymi wymaganiami, kt6rym musi podlegat czujnik do monitoringu fizjologrcznego jest mozliwosi wykonywania pomiar6w sygnal6w fizjologicznych, wyznaczanie na ich podstarvie wybranych parametr6w fizjologtcznych w celu umozliwienia dalszego wnioskowania o kondl,cji ftzjologicznej oraz - czgsto - kondycji psychicznej badanego. Dlatego okresowa kontrola parametr6w metrologicznych oraz stanu eksploatacyjnego Czujnika musi byi prowadzonaniezaleznie od biez4cej kontroli sprawnosci Czujnika. Obwod aplikacyjny Czujnika jest zabezpreczony przed skutkami dehbrylacji, st4d przed ewentualnym zabiegiem nie jest konieczne wykluczenie kontaktu fizycznego Czujnlka z cialem monitorowanej osoby. O wyborze danych klinicznych zadecydowalo rozeznanie autor6w Oceny klinicznej w obszarze rejestracji czynnosci fizjologicznych za pomocq czujnikow Swiatlowodowych w Srodowisku badaf MRL Odwolano sig do wszystkich znanych publikacji, w kt6rych autorzy zadeklarowali przeprowadzenie badan klinicznych w warunkach oddzialywania p6l elektromagnetycznych stosowanych w obrazowaniu rezonansem magnetycznym skonstruowanych przez siebie czujnik6w. Wyszukiwania dokonano w zasobach sieci trnternet za pomoc4 wyszukiwarek bazlrydawnictur: - CAB Abstracts, - Chemical Abstracts. - Ebsco, - Google Scholar, - IEEE, _ INSPEC, - IOP Science, _ MDPI, - Optics InfoBase/OSA, - PubMed/MEDLINE, - ResearchGate, - Scopus/Elsevier, _ SPIE, - Springer, - Web of Science, - Wiley. Wyszukiwania dokonano w oparciu o kombinacje sl6w kluczowych w jgzyku polskim i ich odpowiednik6w w jgzyku angielskim:,,balistokardiogram",,,bkg",,,ct",,,czgstosi oddechu",,,czgstosi skurcz6w serca",,,czujniki optyczne",,,czujniki Swiatlowodowe",,,EK(i",,,elektrokardiogram",,,FBG",,,hiperwentylacja",,,klaustrofobia",,,krzywa oddechowa",,,monitotowanie",,,mr[",,,rejestlacje ftzjologtczne",,,oddech",,,rezonans magnetyczny",,,swiatlowodowa siatka Bt agga",,,tomo grafia komputerowa", Przy wyborze rodzaju danych klinicznych wykorzystanych w ocenie klinicznej w gi6wnej mrerze opierano sig na danych technicznych i uzytkowych czujnika zbli?onego do Czujnika ocenianego, maj4c na wzglgdzie mo2hwos6 najszerszego zastosowania czujnika, nowatorstwo i nowoczesnosi jego konstrukcji oraz bezpreczenstwo uzytkowania w Srodowisku MRL Literatura Odniesienia do literatury zamieszczono w rozdziale pi4tym. q/1?

6 WgZal4cznika do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia l0 marca2071 r, (Dz. U ) 5 PoosutuowaNlE Dorycz4cE DANycH KLINIczNycH I IcH oceny W Tabeli ponizej zestawiono walniejsze cechy ocenianego Czujnika (ostatnia pozycia) w odniesieniu do czujnik6w Swiatiowodowych zaprojektowanych do monitorowania oddechu i/lub pracy serca, przetestowanych w warunkach klinicznych w Srodowisku MRI. Metoda pomiarowa/typ czujnika; forma czujnika i jego umieiscowienie Modulacja plastikowa tuba wsuwana do nozdrza Interferometria/ interferometry Macha- Zehndera, Michelsona i Sagnaca; elastyczna podkladka urtileszczona na wierzchu rnateraca lub wszyta w ubi6r Czujnik mikrozgigciowy/ macterz nikrozginaczy; elastyczna mata umieszczona na nrateracu l6zka Czujnik rnikrozgigciowy/ 2 rnikrozginacze; elastyczna mata umreszczona na materacu l62ka Sygnal monitorowany i/lub parametr; wielkosi mierzona1, mieisce akwizvcii oddechowa i czgstosi oddechu; wilgotnosi; nozdrze JednoczeSnie: krzywa oddechowa/ czgstosc oddechu, sygnat BKG/HR; odksztatcenie; tul6w oddechowa i czgstosi oddechu; odksztalcenie; tul6w JednoczeSnie: krzywa oddechowa/ czgstosc oddechu, sygnal BI(G/HR; sila icisnienie; olecv Charakterystyka badaf eksperymentalnych i ich rezultat6w Pierwszv etap badafr:289 pacjent6w (138 kobiet i l5l mqlczyzn), wiek: 8-90 lat, Srednia wieku 50,1 lat,8 technik6w ocenialo kliniczn4 u?ylecznoic czujnika: bardzo tlyteczny u 17 pacjentow (5,9%),uLyteazny u 77 pacjent6w (26,6%), nie konieczny u 195 pacjent6w (61,5%) Drugi etap badari: 18 zdrowych ochotnik6w, wiek: 9-83 lai, czas zapisu: 4 fragmenty po 3 min. (kazdy badany), normalny oddech: test /: czujnik znaczme zawyilal Sredni4 warlosd czgstosci oddechu (p < 0,001), 95o/oprzedzial ufnosci: czujnik nre zawy2al liczby oddech6w dla indywidualnych rej estracj i (0,5-1,5 oddech6w/min., Srednia 14 oddech6w/min.) Brak szczegolowych danych (opis patentowy) Naj no ws ze b adania eksperym ent alne : 20 zdrowych ochotnik6w (10 kobiet i 10 mgzczy zn), w iek: lal, p ozy cj a I e24ca, czas rejestracji: 30-min. sesje MRI (kazdy badany), normalny oddech (7-21 oddech6w/min,), test Pearsona: istotna statystycznie korelacja w waftosci mierzonej w odniesieniu do wartosci referencyjnej (p < 0.05). dokladnosi: + 2 oddech6ilmin. Warto66 indukcji magnetycznej, przy kt6rej testo\ryano czuinik OdnoSnik do literatu rv 0,2 T, 1,0 T oraz 7,5 T Brak szczeg6lowych danvch 1,5 T; spin-echo w czasach T2- zalelnvch Pr6by kliniczne: 1 1 zdrowych badanych (5 kobiet i 6 mghczyzn), wiek', lat, pozycja \elqca, czas rejestracji 30-min. sesje MRI (kazdy badany), test Pearsona: dobra zgodnosi w pomiarach czgstosci oddechu i HR pornigdzy czujnikiem i pomiarami referencyjnymi, istotna statystycznie korelacj a (r - 0,963, p < 0,001 dla czgsto6ci oddechu; r: 0,991, p < 0,001 dla HR), bl4d maksymalny: + 1,7 oddech6w/min, orazt 7,2 uderzeri serca/min. 3.0 T l7l t3t.t4t 5l,16l o/ f5

7 WgZal4cznikadorozporzqdzeniaMinistra Zdrowiazdnial0marca20Tlr.(D2.U ) Konfiguracje: polowa pgtli orazksztallu; Swiatlow6d wszyty w T-shirl lub pas do noszenia POF; tuba z PMMA przytwierdzona do brzucha Pigment termochromowy; tuba PMMA wsuwana do nozorza Czujnik nabazie halogenk6w srebra; tuba PMMA wsuwana do nozdrza POF OTDR; glowica czujnika wszyta w elastvcznv pas FBG; pojedyncza FBG wbudowana w elastyczny bandaz noszony orzezbadanes.o FBG; kilka FBG wszytych w T-shirt lub etastyczny pas noszony pfzez badanego FBG; pojedyncza FBG przytwierdzona do plytki PMMA urnieszczanej na materacu l62ka lub oparciu fotela oddechowa i czgstosi oddechu, uderzenia serca, gdy wstrzymano oddech; wydluzenjel kurczenie; klatka piersiowa lub blzuch oddechowa i czgstosc oddechu; wydluzenie/ kurczenie; brzuch oddechowa i czgstosc oddechu; wilgotnosi; nozdrze oddechowa i czgstosi oddechu; wilgotnosi; nozdrze I{rzywa oddechowa i czgstosi oddechu; wydlu2enie/ kurczenie; brzuch oddechowa i czgstosc oddechu; wydluzenie/ kurczenie; klatka oiersiowa JednoczeSnie: krzywa oddechowa/ czgstosi oddechu, sygnal BKG/HR, wydl:uhentel kurczenie; klatka piersiowa, blisko serca JednoczeSnie: krzywa oddechowa/ czgstosi oddechu, sygnal BKG/HR, odksztalcenie; plecy lub klatka plerslowa 4 ochotnik6w, brak informacji o ich wieku, obw6d pasa: cm, czujnik testowano w zr6znicowanych warunkach: normalny oddech, wolne i glgbokie oddechy; wydluzenie obwodu brzucha: < Ioh, brakwigcej danych o osiasach czuinika Niewystarczaj4ce informacje na temat liczby uczestnik6w i procedury badania, brak danych ilosciowvch dotvczacych osias6w czuinika Niewystarczaj4ce inforrnacje na temat liczby uczestnik6w i procedury badania, brak danych ilosciowvch dotvczacvch osias6w czuinika N iewystarczaj 4ce informacj e na temat liczby uczestnik6w i procedury badania, brak danych ilosciowvch dotvczacvch osias6w czuinika 1 zdrowy ochotnik, blak informacji o jego/jej wieku, czujnik testowano dla nonnalnego oddechu, nydluzenia obwodu pasa: 7-3o/o, brak wigkszej ilo6ci danych o osi4gach czuinika Brak informacji o ilosci uczestnik6w i metodologii badat'r, maksymalne przesunigcie dtugosci fali Bragga w wyniku oddychania: 60 pmpk-pk, konstruktorzy skoncentrowali sig gl6wnie na obr6bce sygnalu i nie dostarczyli wiecei danvch o osiaeach czuinika Zdt'owi ochotnicy, brak informacji o ich ilosci i wieku, pozycja siedzyca, czujnik testowano przy normalnym oddechu orazprzy zatrzymaniu oddechu na kilka sekund, brak informacji o czasie rejestracji, wydluzenia obwodu pasa', 1-3%o, maksymalna amplituda przesunigcia dlugosci fali Bragga wywolana oddychaniem: I 52 pmpr,-pr, maksymalna amplituda przesunigcia dlugosci fali Bragga wywolana prac4 serca: 25 pmol-0l (zgodnie z danvmi graficznymi) 50 pacjent6w poddanych badaniu MRI (37 kobiet, 13 mg\czyzn), wiek: 47,9 + 76,'7 lat, waga: 73,5 + 14,5 kg, Sredni czas rejestracji dla jednego badanego: 28,9 min., detekcja oddechu: jt0 (100%) pacjent6w, detekcja pracy serca', 42 (84%) pacj ent6w, maksymalna rozpigtosi Qt eakto-peak) blgdu wzglgdnego: 7,67%o dla detekcji czgstosci oddechu, 6,61% dla detekcii HR Brak szcze96lowych danych f8t. I9t 0,32 T, spinecho w czasach T7-zaleznych, gradient-echo w czasacht2- zalelnvch 101 0,32 T, spinecho w czasach T1-za\eZnych, gradient-echo w czasacht2- zale2nych 101.t1 l 0,32 T, spinecho w czasach T7-zaleZnych, gradient-echo w czasacht2- zalelnych Brak szczegolowych danvch Brak szczeg6lowych danvch Brak szczeg6lowych danvch tl f8t. t9l t2l l 8l, lel 1,5 T; spin-echo i gradient-echo w czasach T1- ir2- zaleznych); jednorazowo przetestowano 16wnie2 w skanerze 3 T 171.f181 7 /t3

8 W g Zalycznika do rozporz1dzen\a Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2071 r. (Dz. U ) Ocena Czujnika polegala na por6wnaniu jego parametr6w i cech funkcjonalnych do adekwatnych parametr6w czujnikow opisanych do chwili obecnej w literaturze, ktsre zgodme z deklaracje tch tw6rc6w zostaly poddane testom w Srodowisku rezonansu magnetycznego. Gl6wnym kryterium oceny bylo por6wname rodzaj6w rejestrowanych sygnal6w i parametr6w fizjologrcznych oraz parametr6w funkcjonalnych czujnikow w aspekcie wykorzystania ocenianego Czujnika do tego samego spektrum zastosowari oraz zapewnienie podobnego bezpreczehstwa jego stosowania. W odniesieniu do publikacji w pismiennictwie naukowym, przywo\ano wszystkie znane autorom Oceny klinicznej artykuly opisuj4ce prace badawcze w obszarze czujnik6w Swiatlowodowych przetestowanych w warunkach oddzialywania p6l elektromagnetycznych Srodowiska MRL Szerszy opis poszczeg6lnych rozwrqzan wraz z odwolaniami do literatury znajduje sie w rozdziale czwartym Oceny klinicznej dotyczqcym kontekstu oceny, w szczeg6lnosci historii rozwoju technologii Swiatlowodowej w dziedzime monitoringu fizjologicznego podczas badari MRL W latach 90-tych ubieglego stulecia rnapctczqtku 2000 roku pojawity sig pierwsze propozycje tego typu urzqdzeh,i<tore wstgpnie zweryfikowano pod k4tem ich wlasciworlci pomiarowych. Wyra2ny rozwoj nastepil od polowy lat 2000, kiedy zwr6cono uwagg ner rnozliwosi wbudowywarria element6w pomiarowych w tekstylia przez:naczone do noszenia, zapewniaj4ce czujnikom bliskosi pluc i serca. Jednak koniecznosi stosowania szerokiej gamy rozmiarow odziely w celu mozliwie najlepszego dopasowania do ksztaltu ciala pacjentow spowodowala, 2e w ostatnich latach odnotowano spadek zainteresowania czujnikami osadzanymi w r6znego rodzaju tekstyliach. Ich miejsce zajmuj4 obecnie czujniki wbuclowywane w lolko lub fotel, kt6re nie wymagaj4 wykonywania dodatkowych czynnosci zwtqzanychzprzygotowaniem pacjenta do monitorowania. Zbr6r plik6w zawrcrajqcy dane kliniczne uzyskane podczas badan klinicznych Czujnika, przyloczone do por6wnania z parametrami innych czujnikow zostal zarchtwizowany na nosniku DVD-R i znajduje sie u konstruktora Czujnika. Literatura t1] C. Larsson, L. Davidsson, P. Lundin, G. Gustafsson, M. Vegfors, "Respiratory monitoring during MR imaging. The clinical value of a new fibre-optical monitor", Acta Radiol. 40(1), (reee). 12] C. Larsson, P. Staun, "Evaluation of a new f,rbre-optical monitor for respiratory rate monitoring", J. Clin. Monit. Comput. 15(5), (1999), t3] D. Varshneya, J. L. Maida, "Fiber-optic monitor using interferometry for detecting vital signs of a patient", U.S, Patent No (2002). t4l D. Varshneya, J. L. Maida, L. A. Jeffers, "Fiber-optic interferometric vital sign monitor for use in magnetic resonance imaging, confined care facilities and in-hosprtal", U,S. Patent Jo \. t5] Z. Chen, J. T. Teo, X. Yang, "In-bed fibre optic breathing and movement sensor for nonintrusive monitoring", Proc. SPIE 7173, 71730P (2009). t6] D. Lau, Z. Chen, J. T. Teo, S. H. Ng, H. Rumpel, Y. Lian, H. Yang, and P. L. Kei, "Intensitymodulated microbend fiber optic sensor for respiratory monitoring and gating during MRI", IEEE Trans. Biomed. Eng. 60(9), (2013). 17) Z, Chen, D. Lau, J, T. Teo, S. H. Ng, X. Yang, P. L. Kei, "Simultaneous measurement of breathing rate and heaft rate using a microbend multimode fiber optic sensor", J. Biomed, Opt. 19(5),0s7001 (2014). t8] A. Grillet, D. Kinet, J. Witt, M. Schukar, K. Krebber, F. Pirotte, A. Deprd, "Optical fiber sensors embedded into medical textiles for healthcare monitoring", IEIEE Sens. J. 8(7), (2008). t9] J. Witt, F. Narbonneau, M, Schukar, K, Krebber, J. Jonckheere, M. Jeanne, D. Kinet, B. Paquet, A. Deprd, L. T. D'Angelo, T Thiel,,R. Logier, "Medical textiles with embedded fiber-optic sensors for monitoring of respiratory movement", IEEE Sens, J. I2(I), (2012). 811,3

9 WgZalqczntkadorozporz4dzeniaMinistra Zdrowiazdnia 10 narca2011 r.(dz. U ) [10]W. J. Yoo, K. W. Jang, J, K, Seo, J. Y'. Heo, J. S. Moon, J.Y.Park, B. Lee, "Development of respiration sensors using plastic optical fiber for respiratory monitoring inside MRI system", J. Opt. Soc. Korea l4(3), (2010). [11]W. J, Yoo, K. W. Jang, J. K. Seo, J. Y. Heo, J. S. Moon, J. H. Jun, J. Y. Park, B. Lee, "Development of optical fiber-based respiration sensor for noninvasive respiratory monitoring", Opt. Rev, 18(1), (2011). l\z)c. Zhang, C. Y. Miao, H. Q. Li, H. C. Song, and F..I. Xu, "Srnaft textile sensing system for human respiration monitoring based on fiber Bragg grating", Proc. SPIE 1381, (2009). [13]L. Dziuda, K, R6zanowski, F. Skibniewski, M. Krej,,,Urzqdzenie do pomiaru czynnorici Zyciowych", Patent Nr 2i7840,Urzqd F atentowy RP (2010), ll4]i-.dziuda, J. Lewandowski,,, Czujnik czynnosci oddechowej oraz pracy serca opafiy na Swiatlowodowych siatkach Bragga", [w:],,bezkontaktowe metody monitorowania aktywno,dci psychofizjologicznej: wybor prac wlasnych", tr. Dziuda, F. Skibniewski, W. Torbicz (recl.), Akademicka Ohcyna Wydawnic za EXIT, Warszawa ( ). [15]L. Dziuda, F. Skibniewski, K. R6zanowski, M. Krej, J. Lewandowski, "Fiber-optic sensor for monitoring respiration and cardiac activity", in Proceedings of IEEE Sensots, pp , Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, NY (2011). [16]I-. Dziuda, F. W. Skibniewski, M, Kr<j, J. Lewandowski, "Monitoring respiration and cardiac activity using fiber Bragg grating-based sensor", IEEE Trans. Biomed. Eng, 59(7), (2012). ll7)n,.dziuda, J. Lewandowski, F. Skibniewski, G. Nowicki, "Fiber-optic sensor for respiration and hearl rate monitoring in the MRI environment", Procedia Engineering 47C,129I-1,294 (20\2). [18]I-, Dziuda, F. W. Skibniewski, "A new approach to ballistocardiographic measurements usins fiber Bragg grating-based sensors", Biocybern. Biomed. Eng.34(2), 101-1f6 Q014). 6 Aueuza DANYcH KLrNrczNYcH 6.L SkutecznoS6 Czujnik, w odr6znieniu od rczwrqzanprzt4,oczonych w literaturze, umozliwia jednoczesn4akwizyaje krzywej oddechowej i sygnalu balistokardiografrcznego u pacjenta poddanego badaniu MRI, za pomoc4 konstrukcji z pojedyncz4 Swiatlowodow4 siatk4 Bragga. O oryginalnosci r u2ytecznoici metody Swiadczy fakt braku koniecznosci stosowania jakichkolwiek tekstyli6w dla zapewnienia czujnikowi bezpo6redniego kontaktu jednoczesnie z plucami i sercem pacjenta. Czujnik nie wymelga noszenia przez monitorowan4 osobg specjalnych masek dla umozliwienia rejestracji oddechu. Zate-m u?ywajqc Czujnik nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynnosci zwrqzanych zprzygotowaniem pacjenta do monitorowania ani angazowania w tym celu dodatkowego personelu medycznego, Sygnal Czujnika sklada sie z dw6ch zasadniczych komponent6w: powolnie zmreniajqcej sig,,fa)i", odzwierciedlaj4cej prace pluc, czyli krzywej oddechowej oraz cykhcznych zaburzeh wystepuj4cl,ch na tej krzywej, kt6re odzwierciedlaj4 aktywnosi serca, tzn. balistokardiogram. Podstawowym kryterium oceny skutecznosci dzialama Czujnika bylo zweryfikowanie danl,sh uzyskanych podczas badah klinicznych pod k4tem wyrazistosci sygnalu krzywej oddechowej oraz sygnalu BKG. Przyjgto, 2e krzywq oddechow4 uznaje sig za wyra2nie widoczn4, jesli jej amplituda przekracza l0-krotnie wartosi szumu, natomiast przefiltrowany sygnal klasyfikowano jeko balistokardiogram, gdy szczyt fali J (ang. J-wave), odzwierciedlaj4cej wyrzut krwr z obu kom6r serca, co najmniej 2-krotnie przekraczal wartosd szumu. Sygnaly o mniejszych amplitudach, ale wciqz umo2liwiaj4ce detekcjg, odpowiednio, czestosci oddechu i rytmu serca byly klasyfikowane jako,,slaby sygnal". Wszystkie inne przypadki byly interpretowanie jal<o,,sygnal nieczy'telny". Dane kliniczne istotne do wykazania skutecznosci, jak i podstawowego bezpieczehstwa Czujnika znajduj4 sig w na nosniku DVD-R i zostaly przekazane do opracowania sprawozdania z dokonanej Ocenv klinicznei.

10 WgZal4cznil<a do rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca2071 r. (Dz. U ) 6.2 Bezpieczeristwo Badania kliniczne czujnika przeprowadzono w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczei zrykoruystaniem stanowiska pomiarowego, w ktorym osoba badana (osoba monitorowana) lez'ala na stole jezdnym pracuj4cego systemu NIP.I Philips Achieva l.5t (z gradientami Dual Nova). Pomigdzy plecami badanego a materacem stolu jezdnego umieszczono czujnik na wysokofci odpowiadaj4cej okolicy serca badanego. Jzrko Systemu interrogacji ulyto komercyjnie dostgpnego 4-kanalowego urz4dzema SMl produkcji Miuon Optics, wyposazonego w szerokopasmowe 2r6dlo Swiatla oraz ptzestrajany filtr Fabry-P6rot, umozliwiaj4cy skanowanie pasma o zakresie nm z czgstothwosci4 1 khz. Migdzyszczytowa (ang. peak-to-peak) rozdzielczoic interrogatora sm wynosi 1 pm, co w efekcie zapewnia dynamiczny pomiar odksztalcef o warlosciach rzgdu 0,8 pepr-pl. Do jednego z kanal6w pomiarowych Interrogatora podl4czono wyprowadzenie Czujnika. Sygnal wyjscior,ry czujnika byl wyprowadzany na zewnqtrz skanera do Interrogatora znajdujqcego sig w sali operatora systemu obrazowania, za pomoc4 l0-metrowego przewodu Swiatlowodowego przechodz4cego przez przepust w Scianie. Do wizualizacji sygnalow w trybie online oraz tch archiwizacji w trazie danych sluzyl umieszczony w tej sali przenosny komputer, kt6ry byl podl4czony do systemu interrogacji za posrednictwem interfejsu Ethernet. Badania kliniczne przeprowadzono z udzialem 50 pacjentow (37 kobiet t \3 mqaczyzn); wiek'. 4'7,9 (Srednia) + 76,7 lat (odchylenie standardowe), waga'. 73,3 + I4,5 kg, ktorzy przechodzrli badania MRI r6znych parlii ciala. Wszyscy badani przed przyst4pieniem do badah klinicznych zostali zapoznani z celem, metodyk4 i organizacjqbadah orazwrazili zgodg na uczestnictwo w badaniach. W tabeli ponizej zestawiono wszystkie rejestracje, jakie wykonano w ramach badari klinicznych, W celu zapewnienia anonimowosci osoborn bior4cym udzial w badaniach klinicznych przypisano numery od 1 do 50, W tabeli zawarto numer i ptei (K - kobieta, M - melczyzna) badanego, jego wiek oraz wagq, informacjg o fragmencie ciala podlegaj4cym skanowaniu MRI, nazwg folderu z zaprsem w archiwum, czytelnos6 krzywej oddechowej, czytelnosi sygnalu BKG oraz uwagi dotycz4ce ptzy czy ny i I lub pr zebie gu b adania. Pacient Wiek Waga Rodzaj badania MRI; czas trwania Folder I (M) zo 81 Krggoslup lgd2wiowy f (M) Glowa (M) Krggoslup lgdzwiowy (K) Iftggoslup szyjny (M) l9 105 Staw kolanowy prawy f (K) Krggoslup lgdzwiowy l 7 (M) 5t 75 Ituggostup lgdzwiowy t f (K) 59 l0 Krggoslup szyjny t e (K) J9 65 Krggoslup szyjny lje-3e-241 oddechowa Sygnal BKG Uwaei Pacjent po 10 (K) lftggoslup szyjny t (K) Kresostun szvinv DtzeszczeDte Slaby svqnal sygnat Wznowienie badania po awarii cewki Slaby svsnal Pacjent boi sig ciasnych pomieszczefl, klaustrofobia, dzien wczesniej leki uspokai ai ace 10113

11 WgZal4cznika do rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca2071 r. (D2.U ) 1r-27-3sl 12 (K) Krggoslup szyjny t3 (K) Krggoslup lgdzwiowy t (K) Krggoslup lgdzwiowy sl Stany lgkowe w przeszlosci Slaby sygnal Slaby sygnal 15 (K) Krggoslup lgdzwiowy s Slaby sygnal 16 (K) Krggoslup lgdzwiowy lt (K) '). /l 55 Krggoslup lgdzwiowy [ ] l8 (M) 8l 65 Glowa e (K) 26 A'1 Iftggostup szyjny z kontrastem f s (K) Krggoslup lgdzwiowy ssl 21 (M) 98 Krggoslup szyjny (K) Krggoslup szyjny s (M) Krggoslup szyjny t (K) 37 o+ Krggoslup lgdzwiowy s (K) Krggoslup lgdzwiowy s (r<) Glowa 20t f (K) Krggoslup szyjny 20t r (K) l6 oo Bark (lewy) s e (K) Iftggoslup lgdzwiowy [ ] 30 (K) Przysadka mozgowa z kontrastem t (K) 48 6l Krggoslup szyjny 20t s (K) Glowa z kontrastem I 1 0-s (K) 60 l4 Glowa f (K) Traktografia glowy Silny [9k, panika, zg{aszana klaush'ofobia NiedomykalnoSc zastawki serca, osoba snieta oo badaniu Osoba bardzo sookoina Badana myslala o przerwaniu badania z powodu niewygodnego malefaca W trakcie badania podanv kontrast Slaby sygnal Slaby sygnat sygnal Slaby svpnal Nie svsnal Nie Stwardnienie rozsiane, w trakcie badania podawany kontrast Badana deklarowata stany lgkowe oraz obnizony nastr6i Nie Brak sygnalu BKG Tal< sygnal svgnal Wznowienie badania po podaniu kontrastu Nie Klaustrofobia, silny lgk w trakcie badania, napigcie po badaniu, zwiekszona notliwosi svsnal Wznowienie badania po podaniu kontrastu svgnal Nie 35 (K) Kregoslup szvinv Nie Klaustrofobia. silnv 't1/i?

12 W g Zalqcznlka do rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca2011 r. (Dz. U ) u (K) Kolano (lewe) t (M) LJ 81 Kolano (prawe) f1 s (M) Staw kolanowy (lewy) e (r() Staw shokowopiszczelowy t16-31-l7l t (K) 4I 80 Glowa z kontrastem 20t rl [0e-00-25] 4l (K) Krggoslup lgdzwiowy t (K) Glowa z kontrastem f f (K) Glowa z kontrastem llt-0' l1t-26-ssl 44 (M) 5l 8i Krggoslup lgdzwiowy (M) 3Z '/5 Krggoslup lgdzwiowy [ ] 46 (M) Krggoslup lgdzwiowy i13-s (K) Ituggoslup lgdzwiowy (K) Krggoslup lgdzwiowy f l 4e (K) '77 85 Krggoslup lgdzwiowy s (K) )z 69 Klggoslup lgdzwiowy ll sygnal lgk w trakcie badania, mysli o przerwaniu badania Wznowienie badania po poprawie jakosci obrazowania Wznowienie badania po podaniu kontrastu, guz w okolicy skroniowej, pocz4tki eleiaka Wznowienie badania po podaniu kontrastu, glejak Wznowienie badania po podaniu kontrastu, glejak Nie Pacjent silnie pocil sig, twierdzil, Ze jesl zmeczory po badaniu Iak Nie Slaby SVSNA Klaustrofobia Podczas badan klinicznych nie stwierdzono problem6w z Czujnikrem, kt61 a jego obsluga w trakcie normalnej pracy gabinetu MRI nie nastrqczala IrL z pacjent6w bior4cych udzial w badaniu nie uskarzal sig na odczuwanie d z obecnoscia czujnika pod swoimi plecami w czasie kilkudziesigciominutowe Badania kliniczne w Srodowisku MRI wykazaly,z i nie pogarsza jakosci obrazowanra. Wykazano, z obrazowania spin-echo w czasach T1- r T2-zale T2-zaleZnych. W zapisach krzywej oddechowej i sygnalu BK skanera MRI; sygnal optyczny dostarczany magnetostatyczne o wartosci indukcji 1,5 T, gradientowe pola impulsowo pola elektromagnetyczne. Rezultat badari klinicznych Czujnika oceniono jako porytywny., pracowal poprawrlie, nosci. R6wniez Zaclen skomfortu zwrqzanego o badania. ofaz zmodulowane 12113

13 \N g Zal4cznika do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia l0 marca 2071 r. (Dz. U ) Dot4d nie zanotowano zdarzen niepo24danych zudzialem ocenianego Czujnika, ani innego systernu Swiatlowodowego umozliwiajqcego prowadzenie monitoringu fizjologicznego w warunkach badan MRI skutkuj4cych chorob4, urazem, uposledzeniem struktury lub funkcji ciala, wymagajqcych leczema lub przedluhentaprowadzonego leczenia albo wymagaj4cych interwencji medycznej, w tym c i g Zki ch nrep o Zqdany ch zdar zeh. Badania kliniczne wykazaly, 2e najbardziej istotne znaczenie dla poprawnej akwizycji sygnalow mechanograficznycvbalistograficznych ma ulozenie czujnika pod cialem badanego - mozliwie blisko serca. Jednoczesnie stwierdzono, ze wiek badanego czy jego masa/tez:yznafrzyczna nie ma wplywu na jakosi pozyskiwanych sygnal6w fizjologrcznych. W Swietle powylszych wynik6w nalezy uzna6, 2e niezbgdne jest jedynie podstawowe szkolenie personelu medycznego w zakresie zasad uzytkowanraczujnrka i sposobu jego aplikacji na stole jezdnym systemu MRI pod cialem badanego. 6.3 Oznakowanie, instrukcie uzywania i materialy promocyine dotycz4ce wyrobu Oznakowanre otaz Instrukcja U?ywania ocenianego Czujnika powstan4 w p62niejszym terminie, bgd4 zgodne z danymr klinicznymr ora,z wytycznymi normalizacyjnymi oraz bedq zawrerac informacje, kt6re mog4 miec wplyw na uzywanie tego Czujnika. Wtrttosxl 1) Parametry techniczne oraz stopieh bezpieczefrstwa Czujnika zapewnrajq jego skuteczne stosowanie w przewidzianym zakresie stosowania. Opisane przeznaczenie i przytoczone dane kliniczne Czujnika s4 zgodne lub 'wyraznie poprawione w odniesieniu do danych innych analogrcznych czujnik6w, ktorych clane przyjgto do por6wnanta. Czujnik spelnia standardy bezpieczenstwa i oferuje mozliwosci funkcjonalne analogicnte lub podobne do wyrob6w uzywanych do zastosowaf medyczn'ych. Posiada r6wniez innowacyjne rozwrqzania korzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa jego uzywania I rozszerzaj4ce mozliwosci prowadzenia badari w stosunku do innych podobnych czujnik6w, 2) Dane kliniczne zawarte w archiwum na no5niku DVD-R potwierdzaj4 brak zagrozen <tla pacjenta wynikaj4cych z u?ylkowania Czujnika w Srodowisku o du?ym natgzeniu pola elektromagnetyczne go. 3) Calkowite ryzyko resztkowe zwiqzane ze stosowaniem Czujnika zostalo ocenione jako w pelni akceptowalne w por6wnaniu zkorzyiciami plyn4aymr z: - mozliwosci bie?4cego monitorowania pacjenta bez koniecznosci wykonywania dodatkowych czynnosci zwi4zan\lch z przygotowaniem pacjenta do monitorowania lub tez angahowania w tym celu dodatko'wego personelu medycznego, - mozliwosci monitorowania pacjentow w zroznicowanych stadiach chor6b oruz pozyskarria istotnych danych do oceny poz;iomu stresu i lgku, a takhe przewidywania epizod6w klaustrofobrr, zwrqzanych z badaniem MRI, - mozliwosci monitorowania kazdego pacjenta znajduj1cego sig w pozycji lel4cej lub siedz4cej, os6b poruszajecych sie na w6zkach inwalidzkich oraz os6b wykonuj4cych praca wpozycji siedz4cej, totniczcj t3lt3

cospodarka Opracowanie metod monitorowania aktywnosci psychofizjologicznej Raport kwartalny - Raport nr 2

cospodarka Opracowanie metod monitorowania aktywnosci psychofizjologicznej Raport kwartalny - Raport nr 2 Opracowanie metod monitorowania aktywnosci psychofizjologicznej z fun kcj 4 autom aty cznego wykrywania zagr olefr Raport kwartalny - Raport nr 2 Wrzesieri 2009 Kopie dla: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej:

Bardziej szczegółowo

UDA-POIG.01.03. 01-14-136/08. Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

UDA-POIG.01.03. 01-14-136/08. Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń UDA-POIG.01.03. 01-14-136/08 Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ CZUJNIK BAZUJĄCY NA ŚWIATŁOWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Czerwiec2009. Kopie dla: Dr Olaf Gajl

Czerwiec2009. Kopie dla: Dr Olaf Gajl Op racowanie metod monito rowania aktywno5ci psychofi zj olo gicznej z funkcj 4 autom aty cznego wykrywania zagr oilefr Raport kwartalny - Raport nr I Czerwiec2009 Kopie dla: Wojskowy Instytut Medycyny

Bardziej szczegółowo

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu Dr hab. med. Piotr Gutkowski Instytut Pomnik Centrum Zdrawia Dziecka w Warszawie OCENA rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Współpracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i innowacyjności oraz wszelkich działań ją upowszechniających

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE Zalacznik nr 2 WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE Lp PARAMETR/W ARUNEK graniczne oferenta (podac zakresy lub punktowa I INFORMACJE O PRODUKCIE l. Oferent / Producent Podac 2. Model/Typ Podac 3.

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor

Bardziej szczegółowo

IPL z technologią Btl PostLight TM

IPL z technologią Btl PostLight TM Exilite IPL z technologią Btl PostLight TM BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY CZUJNIK CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ I RYTMU SERCA* FIBER-OPTIC SENSOR FOR MONITORING RESPIRATION AND CARDIAC ACTIVITIES *

ŚWIATŁOWODOWY CZUJNIK CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ I RYTMU SERCA* FIBER-OPTIC SENSOR FOR MONITORING RESPIRATION AND CARDIAC ACTIVITIES * Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej nr 3, tom 17, 2011 rok Łukasz DZIUDA, Mariusz KREJ, Jarosław LEWANDOWSKI, Krzysztof RÓŻANOWSKI, Franciszek SKIBNIEWSKI ŚWIATŁOWODOWY CZUJNIK CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ

Bardziej szczegółowo

TAK/ PODAĆ TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK TAK

TAK/ PODAĆ TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK/ PODAĆ TAK TAK TAK TAK SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.P Wymagane parametry techniczne Minimalne wartości wymagane SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU 1 SZTUKA 1 Nazwa systemu 2 System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 4 stanowiska KTG,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

FACULTY OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND CHEMISTRY. Wprowadzenie Podstawowe prawa Przetwarzanie sygnału obróbka optyczna obróbka elektroniczna

FACULTY OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND CHEMISTRY. Wprowadzenie Podstawowe prawa Przetwarzanie sygnału obróbka optyczna obróbka elektroniczna Interferometry światłowodowe Wprowadzenie Podstawowe prawa Przetwarzanie sygnału obróbka optyczna obróbka elektroniczna Wprowadzenie Układy te stanowią nową klasę czujników, gdzie podstawowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Centrala Vista 120 CMS

Centrala Vista 120 CMS Centrala Vista 120 CMS W dzisiejszych czasach szpitale szukają sposobu na podniesienie jednocześnie jakości leczenia i wydajności. Łatwa w użyciu centrala Vista 120 CMS umożliwia centralne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

w odpowiedzi na pismo GIS-HS-NS-4311-45/EN/13 z dn. 18.11.2013r dotyczece

w odpowiedzi na pismo GIS-HS-NS-4311-45/EN/13 z dn. 18.11.2013r dotyczece NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO _PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+45 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12 Fax: (+48 22) 849-7 4-84, (+48 22) 849'3 5'13,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT 00-665WARSZAWA ul. Nowowie-iska l5l19 tel.: (22) 825-37-09 tel; (22:) 660-76-69 ISB tax (22) 825-23-00

Bardziej szczegółowo

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy.

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy. 1. Wstęp. Dynamiczny rozwój Internetu, urządzeń mobilnych, oraz komputerów sprawił, iż wiele dziedzin działalności człowieka z powodzeniem jest wspieranych przez dedykowane systemy informatyczne. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, prof. zrv. US Uniwersytet S zczeciriski W y dziat N auk Ekonomic my ch i Zar zqdzaria Instytut Finans6w Katedra Finans6w RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Kliniczny System Informacyjny IntelliVue z technologią portalu

Kliniczny System Informacyjny IntelliVue z technologią portalu Nadzór i funkcje sieciowe Kliniczny System Informacyjny IntelliVue z technologią portalu centrala systemu i stanowisko monitorowania Kompleksowy System Informacyjny IntelliVue łączy w sobie funkcje monitorowania

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Nowe mierniki rezystancji izolacji

Nowe mierniki rezystancji izolacji 58 Wysokonapięciowe mierniki rezystancji izolacji Megger MIT Tomasz Koczorowicz Brytyjska firma Megger wprowadzi a do sprzedaøy nowπ serií wysokonapiíciowych miernikûw rezystancji izolacji o nazwie handlowej

Bardziej szczegółowo

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Modułowe monitory pacjenta Goldway G60, G70 i G80 Maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt medyczny

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Cirrus 0.2T. MRI dla kazdego. Ameryka, Azja, Europa. Kontakt: kturek@mri-tech.pl

Cirrus 0.2T. MRI dla kazdego. Ameryka, Azja, Europa. Kontakt: kturek@mri-tech.pl Cirrus 0.2T MRI dla kazdego. Ameryka, Azja, Europa Kontakt: kturek@mri-tech.pl MRI-TECH Sp.zo.o. Cirrus Rezonans dla kazdego:. Niska cena Niskie koszty eksploatacji Wysoka jakosc obrazów Komfort dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego)

MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) MR Conditional (Bezpieczne w określonych warunkach rezonansu magnetycznego) System Nevro Senza do stymulacji rdzenia kręgowego - Wskazówki dotyczące obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego (ang.

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel.

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel.: 44 649 14 00 www.skamex.com.pl e-mail: info@skamex.com.pl Skamex Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D FTF-S1XG-S31L-010D Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D Opis: Moduł SFP+ FTF-S1XG-S31L-010D to interfejs 10Gb przeznaczony dla urządzeń pracujących w sieciach

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK RTG klatki piersiowej Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja światłowodowa

Telekomunikacja światłowodowa KATEDRA OPTOELEKTRONIKI I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska 80-233 GDAŃSK, ul.g.narutowicza 11/12, tel.(48)(58) 347 1584, fax.(48)(58) 347

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne : Prof. dr hab. n. med. Miroslawa Gralek Oddzial Okulistyki Dziecigcej SP ZOZlJniwersytecki Szpital Klinicany nr 4 im. M. Konopnickiej UM w tr-odzi r AA4, Aniq Ot Ol?O15 r Ocena rozprawy doktorskiej lek.

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

System Fosforowych Płytek Sopro

System Fosforowych Płytek Sopro System Fosforowych Płytek Sopro Proste przejście w nowoczesnośd Połącz wszystkie zalety filmu i sensorów cyfrowych bez jakichkolwiek niedogodności. Sterowanie z wizualizacją Ekran typu OLED, umieszczony

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

MiroCam. Przygotowanie pacjenta

MiroCam. Przygotowanie pacjenta MiroCam Przygotowanie pacjenta Przygotowanie Pacjenta Dzień przed badaniem kapsułką endoskopową Przeczytaj wszystkie dostępne informację oraz zapoznaj się z zaleceniami lekarza. Po obiedzie nie należy

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego

Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Wykonawcy: mgr inż. Magdalena Zwolińska, dr

Bardziej szczegółowo

NEUROCHIRURGIA W ZINTEGROWANYM BLOKU OPERACYJNYM

NEUROCHIRURGIA W ZINTEGROWANYM BLOKU OPERACYJNYM NEUROCHIRURGIA W ZINTEGROWANYM BLOKU OPERACYJNYM BARBARA CZAJA COPERNICUS GDAŃSK. 2015 NOWE TECHNOLOGIE Nowe możliwości Dokładna ocena doszczętności operacji lub prawidłowego umieszczenia implantów Możliwość

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego MR Polska Badanie MR piersi, czyli mammografia metodą rezonansu magnetycznego Jest to jedna z podstawowych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce gruczołu

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2432391. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10726231.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2432391. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10726231. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2432391 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10726231.3 (13) (51) T3 Int.Cl. A61B 5/11 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

GSM-80 GS2lf-1200 GSM-300

GSM-80 GS2lf-1200 GSM-300 WZMACNIACZ GSM GSM-80 GS2lf-1200 GSM-300 Dzil(kujemy za wyb6r wzmacniacza GSM marki d1:tm,. StosujltC urzltdzenia marki Signal mozna w prosty i szybki spos6b wzmocnic sygnal GSM Przed podlltczeniem,urzltdzenia

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO Warszawa 00. 1. STANOWISKO I UKŁAD POMIAROWY. W skład stanowiska pomiarowego

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

Szybciej oczaruj swoich pacjentów.

Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Ne w Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Najlepszy wybór Wyłącznie od BIOLASE Rozpoczęcie leczenia, szybciej Zadowolenie pacjenta szybkość leczenia i powrót do zdrowia Wybierz standardowe diodowe końcówki

Bardziej szczegółowo

www.diers.de Pomiar siły mięśni Analiza stóp i chodu Analiza kręgosłupa i postawy NEW Dynamic Spine & Posture Analysis BIOMEDICAL SOLUTIONS

www.diers.de Pomiar siły mięśni Analiza stóp i chodu Analiza kręgosłupa i postawy NEW Dynamic Spine & Posture Analysis BIOMEDICAL SOLUTIONS www.diers.de Pomiar siły mięśni Analiza stóp i chodu Analiza kręgosłupa i postawy NEW Dynamic Spine & Posture Analysis BIOMEDICAL SOLUTIONS SPINE & SURFACE TOPOGRAPHY Analiza kręgosłupa i postawy najnowszej

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Temat: Badanie wpływu obciąŝenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne organizmu oraz na szybkość zuŝywania powietrza w aparatach powietrznych 1. Cel ćwiczenia: Celem

Bardziej szczegółowo

Długotrwała rejestraca EKG celem wykrycia migotania przedsionków, czym dzisiaj dysponujemy.

Długotrwała rejestraca EKG celem wykrycia migotania przedsionków, czym dzisiaj dysponujemy. Długotrwała rejestraca EKG celem wykrycia migotania przedsionków, czym dzisiaj dysponujemy. Działana w ramach projektu: NoMED-AF (Non-Invasive Monitoring for Early Detection of AF) Marcin Noczyński Comarch

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa BIU MRI -1/5- FSN 781437 czerwiec 2015 r. PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Cewka SENSE Body 1.5T stosowana z aparatami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego typu ACS NT, Intera 1.5T i

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

Monitoring konstrukcji ziemnych przy zastosowaniu rozłoŝonych przestrzennie światłowodowych sensorów optycznych, zintegrowanych w geosyntetykach

Monitoring konstrukcji ziemnych przy zastosowaniu rozłoŝonych przestrzennie światłowodowych sensorów optycznych, zintegrowanych w geosyntetykach Monitoring konstrukcji ziemnych przy zastosowaniu rozłoŝonych przestrzennie światłowodowych sensorów optycznych, zintegrowanych w geosyntetykach 1. Wstęp światłowodowe sensory optyczne w geosyntetykach

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna Zdalne monitorowanie stanu pacjenta Michał Ciesielski Orest Hrycyna Plan prezentacji 1. Telemedycyna 2. Ogólna koncepcja 3. Standardy wymiany danych 4. Przegląd systemów 5. Podsumowanie 2 Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 PRZYRZĄDY TRANSMISYJNE DO POMIARÓW STĘŻEŃ PYŁÓW

Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 PRZYRZĄDY TRANSMISYJNE DO POMIARÓW STĘŻEŃ PYŁÓW Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ DUSTHUNTER T50 Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ECCT. Elektropojemnościowa terapia przeciwnowotworowa. Bezkontaktowe pola TTF (ang. Tumor Treating Fields)

ECCT. Elektropojemnościowa terapia przeciwnowotworowa. Bezkontaktowe pola TTF (ang. Tumor Treating Fields) ECCT Elektropojemnościowa terapia przeciwnowotworowa Bezkontaktowe pola TTF (ang. Tumor Treating Fields) Terapia ECCT informacje ogólne System terapeutyczny ECCT składa się z dwóch części: modułu oscylatora

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie',

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie', Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Pofo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

WETERYNARYJNA PROSTA JAK NIGDY DZIĘKI CIRIX

WETERYNARYJNA PROSTA JAK NIGDY DZIĘKI CIRIX RADIOLOGIA WETERYNARYJNA PROSTA JAK NIGDY DZIĘKI CIRIX Co to jest CiRiX? CiRiX to wydajny, odporny, kompaktowy i tani w eksploatacji system CR. Został zaprojektowany do używania zarówno w terenie jak i

Bardziej szczegółowo

Stanowiska do poboru krwi

Stanowiska do poboru krwi Stanowiska do poboru krwi Stanowisko do pobierania krwi jest prostym i praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym sprawne przeprowadzanie zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

TESTEM KONTAKTOWYM POLOTWARTYM ROZSZERZONYM. Nr B - 2155114722/10. zgloszony przez. NANO - KOLOID Sp. z 0.0. ui. Hoza 62/37 00-682 Warszawa

TESTEM KONTAKTOWYM POLOTWARTYM ROZSZERZONYM. Nr B - 2155114722/10. zgloszony przez. NANO - KOLOID Sp. z 0.0. ui. Hoza 62/37 00-682 Warszawa SPRA WOZDANIE MOZE BYCPOWIELANE TYLKO WCALOSCI INNA FORMA KOPIOWANIA WlMAGA PISEMNEJ ZGODY LAB ORA TORIUM Warszawa,OS.02.10r. e. Egz. SPRA WOZDANIE Z BADAN DERMATOLOGICZNYCH TESTEM KONTAKTOWYM POLOTWARTYM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisu kardiotokograficznego L.p. PARAMETR/WARUNEK Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka. Tak. Tak. Tak

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka. Tak. Tak. Tak Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka 1. Oferent/Producent 2. Nazwa i typ 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2013 5. Certyfikat CE 6.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo