Czerwiec2009. Kopie dla: Dr Olaf Gajl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec2009. Kopie dla: Dr Olaf Gajl"

Transkrypt

1 Op racowanie metod monito rowania aktywno5ci psychofi zj olo gicznej z funkcj 4 autom aty cznego wykrywania zagr oilefr Raport kwartalny - Raport nr I Czerwiec2009 Kopie dla: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej: Dr Olaf Truszczyriski Prof. Marek Prost Dr hab. Wieslaw Kowalski Dr fuir,. Krzysztof R6Zanowski Dr fui1.tr-ukaszdziuda Dr in2. Franciszek Skibniewski Mgr Anna Wyszpolska-D4browicz Mgr inz. Zbigniew Zukowski OSrodek Przetwarzania Informacji: Dr Olaf Gajl Projekt wsp6lfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w bud2etu pafstwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INNOWACYJNA cospooanka NARODOWA STRATECIA SPOINO5CI WOJSKOWY INSTYTUT MEOYCYNY LOTNICZEJ unraeuroperska '".fi'"13?'1:i:[xi3yi5 WIML/POIG-1/RAP-1

2 Raport nr: Okres raportowania: I I kwiecieri czerwiec2009 Niniejszy raport streszcza dzialalnol1 zwiqzan1 z projektem pn.,,opracowanie metod monitorowania aktp,vnosci psychofizjologicznej z funkcj4 automatycznego wykrywania zagroaen", podjgt4 w pierwszym kwartale realizacji, tj. w okresie pomigdzy 1 kwietnra a 30 czerwca 2009 r., przeprowadzonq zgodnie z harmonogramem projektu. Ponadto, raport nakresla zakres prac zaplanowanych do wykonania w kolejnym okresie raportowania, tj. w drugim kwarlale reahzacji projektu. Postep proiektu w okresie raportowania Zad,, 1. Zarz4dzanie operaryj ne proj ektem W ramach zadania 1 okreslono wymagania dotyczqce bezkontaktowego monitorowania aktywno5ci psychofizjologicznej, scharakteryzowano Srodowisko pracy, wytyczono cele do osi4gnigcia, okreslaj4c, jakie wyniki bgd4 przyjgte za pozytywne, a jakie za negatywne. Ponadto, w ramach niniejszego zadania okreslono zakres prac do wykonania przez poszczeg6lnych wykonawc6w, skonsultowano z ekspertami (fizjologami i psychologami) obecne rozwiqzania w zakresie medycznych przyrzqdow pomiarowych oraz przygotowano umowy dla wykonawc6w. Zacl,2, Szczeg6lowa identyfikacja mozliwych technik pomiarowych i rozu,iqzafr w zakresie czujnik6w bezkontaktowych maj4cych zastosowanie w monitorowaniu aktywnosci p sychofizj olo gicznej Zadanie 2 polegalo na opracowaniu przegl4du obecnej wiedzy (ang. state of the art) w zakresie mozliwych do zastosowania technik pomiarowych r przyrzqd6w, za pomocqt kt6rych mog4 byc realizowane pomiary bezdotykowe. Przedstawiono przyklady wykonania czujnik6w, ich parametry, zastosowanie i uklady aplikacyjne. Przeszukiwano bazy wiedzy - Internet, arfykuty, ksi42ki, noty techniczne. Przeprowadzono konsultacje z ekspertami (fizjologami, psychologami) dolycz4ce istniej4cych rozwrqzan bezkontaktowych przyrzed6w pomiarowych. Przeanahzowano mozliwos6 zastosowania konstrukcji wzglgdnie prostych w budowie, takich jak rezystancyjne, pojemnosciowe, indukcyjne czujniki drgan, czy elektrody pojemno5ciowo-sprzghone, jak r6wnie2 konstrukcje o wigkszej zlozono(ci - czujniki mikrofalowe, czujniki MEMS, uklady z czujnikami Swiatlowodowymi oraz sensory pola magnetycznego typu SQUID. Zastosowanie czujnik6w drgan w mechanokardiografri (balistokardiografii) zostalo dokladnie przebadane i tylko balistokardiografia ilosciowa oraz sejsmokardiografia ilosciowa s4 w stanie dostarczyf pewnych informacji o stanie frzjologrcznym monitorowanej osoby. Pod k4tem aplikacji w fotelu pilota, b4dz kierowcy, problemowym mog4 okaza1 sig jednak za\<n6cenia w postaci drgari pochodz4cych od silnika samolotu lub samochodu. Stwierdzono, 2e wyeliminowanie tych drgan i pozostawienie w sygnale informacji u?ttecznych - dtgan pochodz4cych od serca - mohe okazac sig wyj4tkowo trudne, b4d2 cankowicie niemozliwe. Tylko dokladne przebadanie tego typu uklad6w opartych o metody mechanokardiograficzne (w tym r6wniez z czujnikami Swiatlowodowymi) mohe da6 odpowied? czy jest to mozliwe.

3 Uklady z elektrodami pojemnosciowo-sprzgzonymi s4 w ostatnim czasie dosd intensywnie testowane przez dalekowschodnie grupy badawcze. Jak pokazuj4 najnowsze doniesienia, uklady wbudowane w fotel, krzeslo, l6zko,jak r6wniez w wanng i deskg sedesow4 s4 w stanie monitorowa6 pracg serca na poziomie podstawowym, za pomoc4 np. sygnalu tgtna, obliczanego na podstawie obliczeri odcink6w czasu pomigdzy kolejnymi falami R. Daje to mozliwos6 badan nad szacowaniem poziomu aktywnosci psychofizjologicznej na podstawie obserwacji HRV. Na dziefr dzisiejszy nie jest mozliwe zakupienie gotowych urzqdzeh tego typu - nie s4 dostgpne komercyjnie. Dokonane analizy pozwalajqjednak na stwierdzenie, iz mozliwe jest opracowanie urzqdzenia do pomiaru pojemnosciowo sprzghonego. Tylko wlasne testy laboratoryjne pozwol4 na oszacowanie przydatnosci takiego rozwiqzania w aplikacjach, o kt6rych mowa we wniosku. Zastosowanie bioradar6w pracuj4cych w pasmie mikrofalowym, podobnie jak metod opisanych powyzej, na dzieh dzisiejszy nie pozwala na otrzymanie pelnej informacji EKG, jednak do zastosowaf, bgd4cych przedmiotem zainteresowania wykonawc6w projektu, wydaje sig by6 wystarczaj4ce. Z punktu widzenia mozliwosci zastosowan oraz mobilnosci, pomiar rytmu serca, jak r6wnie2 aktywnosci oddechowej za pomoc4 tego typu urzqdzen jest uniwersalny i mozliwy do wykonania, majqc na uwadze budzet projektu. Dyskusyjnym problemem, kt6ry sygnalizowany jest zar6wno przezlekarzy jak i bioinzynier6w, jest wptyw fal elektromagnetycznych na Zywy organizm. PoniewaZ jednak do tej pory nie powstaly opracowania jednoznacznie opisuj4ce ten wplyw, tylko przebadame we wlasnym zakresie i dlugoterminowe testy mog4 da6 odpowiedl na przynajmniej czgs(, pytaf z tym zwi4zanych. NaleZy r6wnie? podkresli6, iz emitowana moc bioradar6w jest znacznie mniejsza od mocy emitowanej chociazby przez telefony kom6rkowe iurz1dzenia sieci WiFi. Czujniki typu SQUID, mimo ogromnej czulosci, odznaczaj4 sig kilkoma wadami, kt6re prawdopodobnie uniemozliwi4przebadanie ich w warunkach budzetowych projektu. Pierwsza z nich wi4ze sie z koniecznosci4 utzymania czujnika wykorzystuj4cego rdzen wykonany zmalerialu nadprzewodzqcego w temperatutze 0 K, co odznacza potrzebg umieszczania go w kriokomorze, a co za tym idzie, utrzymania tej kriokomory i stosunkowo duzymi jej rozmiarami. Zastosowanie takiego rozwiqzania w samolocie, b4dz samochodzie nie wydaje sig byi na dzien dzisiejszy racjonalne. Inn4 wad4 urzqdzenia jest koniecznoil wykonania specjalnego ekranowania, tak, by wykluczyi wplyw zewngtznych p6l elektromagnetycznych, co w pov,ry2szych aplikacja byloby niezwykle trudne do wykonania. I wreszcie wada koszt vzqdzenia z czujnikiem SQUID molna szacowal na co najmniej 2 mln. zasadnicza - PLN, co przekracza mozliwosci budzetu projektu. Wszystkie wymienione metody lqczy koniecznosci wypracowania skutecznych technik ptzetwarzanra sygnal6w, zar6wno w aspekcie opracowania nowych algory4m6w, jak i w sferze sprzgtowej realizacji. O ile, w przypadku konstrukcji sensor6w, naprzeciw wychodzi dostgpna literatura, kt6ra dos6 szeroko opisuje warstwg sprzgtowq sensor6w, to problemy przetwarzania sygnal6w opisane sq w znacznie mniejszym stopniu. NaleZy, zatem, zal<lada6, 12 znaczny wysilek badawczy bedzie ukierunkowany na udoskonalanie, bqdl opracowanie nowych metod i algorytm6w przetwarzanra sygnalsw. Zad.3. Ocena teoretyczna przydatno5ci poszczeg6lnych technik pomiarowych oraz rozwi4zafi sensor6w W zakresie zadania 3 przedstawiono mozliwe rozwi4zania techniczne sensor6w sluz4cych bezkontaktowym pomiarom parametr6w psychofrzjologicznych ekspertom z zal<restt

4 medycyny lotniczej, frzjologii oraz psychologii i pozyskano ich opinie nt. potencjalnych rozwiezan. Zastosowanie Swiatlowodowych siatek Bragga jako czujnik6w drgari mechanicznych dla monitorowania skurcz6w serca obejmuje, co jest szczeg6lnie istotne, mozliwos6 sfigmograficznej rejestracji efekt6w mechanicznych przeplywu krwi w wigkszycvpowierzchownych naczyniach krwionosnych. Aczkolwiek wprowadzenie ultrasonografri, tomografii i pochodnych ograniczylo rolg metod mechanokardiograf,rcznych, to ich zastosowanie do cel6w nie diagnozy, d utrzymywania funkcji organu, zwlaszcza zmoahwolci4 oceny innych wskaznik6w fizjologicznychzapomocqczujnik6w rejestruj4cych ruchy mechaniczne, jest rozwiqzaniem godnym uwagi. Na koniecznosi/zasadnosi stosowania takich pomiar6w zwlaszcza w lotnictwie komunikacyjnym, wskazuj4 przypadki zaslabnig6 lub Smierci czn.onka zalogi w czasie lotu lub w trakcie przygotowania do lotu. Ocz)ryvistym jest mozliwosci zastosowania tego typu czujnik6w w stosunku do Iudzi chorych i innych zajmujqcych miejsca IeLqce. Zar6wno metody elektryczne polegaj4ce na konwertowaniu drgan i pochodnych na sygnaly elektryczne jak i optyczne (Swiatlowodowe siatki Bragga i inne sensory optyczne) mog4 spelnia6 zanohenia projektu, jeleh zapewni1 wlasciw4 czt:loi(, rejestracji. Bylaby to rejestracja oparta np. na zmianach natehenra przeptywu hydrodynamicznego w naczyniu, zwiqkszanie przel<roju naczynia, czy zabarwienia. Nale2y zauwazyc, 2e molliwa jest ocena sztywnosci tgtnic. Nie nalezy dyskredytowa6 montowania uklad6w pomiarowych w fotelach. Mohna tel zdublowac czujniki pomiarowe. System wymagalby pr6b doswiadczalnych z symulowaniem warunk6w dzialania operatora - symulatora lotu, pojazdu itd. Inne czujniki Swiatlowodowe, kt6re molna by wykorzystad do rejestracji funkcji charakteryzuj4cych aktualny stan psychofrzyczny (aktywnosi) czlowieka, moglyby zostac zastosowane do detekcjr zmian frzycznych towarzysz1cych funkcji ukladu kcrqhenra, zar6wno serca jak I zmran naczyniowych (przeptywu - rozci1gania, uginania). Przyjgcie takich metod pomiarowych wymagaloby doswiadczalnego badania. NaleZy chyba wykluczy6 mozliwosi montazu w siedzisku, natomiast trzebarozwalyf detekcjg optycznych zmian czynnoscio!\rych w obrgbie twarzy lub/i klatki piersiowej. W ocenie pojemnosciowych metod pomiaru slusznie sformulowano zagadmente jako,,szacowanie poziomu aktywnosci psychofizjologicznej". Monitorowanie mogloby umozliwi6 kontrolg z miejsc oddalonych w oparciu o sie6 intemetow4. Stwierdzono, ze czujniki wcale nie musialyby by6 montowane w siedzisku, moglyby by6 umieszczone w odziely, opracowane jako struktury montowane w typowq odziel np. ubi6r, kombinezon pilota lub typowy innego operatora, gdyl operatorzy czesto noszq ubiory sluzbowe. Przy rozwa?anit nieinwazyjnego monitorowania czynnosci serca za pomocq sensor6w mikrofalowych kr6tkiego zasiggu wykorzystuj4cych emisjg fal EM w pasmie telekomunikacyjnym wskazuje sig na zastosowanie do rejestracji czynnosci oddechowej i pracy serca sensor6w ultraszerokopasmowych (o malej ggstosci mocy). Warta rozwaaenia jest mozliwosd rejestrowania parametr6w wskazuj4cych na,,psychiczn4" skladow4 tzw. psychofizycznej zdolnosci do pelnienia funkcji operatorskich. Inna spraw4 jest sygnalizowanie funkcji, a inn4 - jej udzial w algorytmie sygnal6w zagroaenia. Mikrofale maj4 zdolnos6 do przenikania badanego materialu, wigc istnieje mo2liwos6 tworzenia zaldscen przebiegu, mog4cych wylvolywad tzw.,,nietermiczne dzialanie mikrofal". Nie mohna z cal4

5 pewnosci4 twierdzii, 2e dlugotrwale promieniowanie mikrofalowe jest nieszkodliwe dla badanego czlowieka. Pomiary oparte o pole magnetyczne generowane przez czlowieka wymagaj4 stosowania cztt\ych przyrz4d6w i problemem jest ich pomiar w Srodowisku p61 magnetycznych generowanych przez urzqdzenia pokladowe, kabinowe. Systemy pomiarowe z czujnrkamr SQUID maje wymagania wskazuj4ce na ich zastosowanie raczej w warunkach laboratoryj nych (gabaryty, system chlodzenia). W trakcie realizacji zadafi 1,2 i 3 projektu dokonano identyfikacji dostgpnychbaz wiedzy. Nastgpnie zweryfikowano te bazy pod k4tem ich przydatnosci w zakresie przedmiotowej dziedziny projektu. Okazalo sig, i2 wigkszos6 najcenniejszych merytorycznie artykul6w o tematyce bezpo5rednio zwi4zanej z zal<resem projektu, znajduje sig w najwigkszej inajbardziej cenionej przez in2ynier6w bazie wiedzy IEEEIIET Electronic Library (IEL). JednoczeSnie stwierdzono na podstawie rozm6w oraz ofrcjalnego pisma dostarczonego przez wyn4cznego dystrybutora IEL na Polskg, firmg EBSCO IPS Information Services Sp. z o.o. (w zat4czeniu), i2 Srodki finansowe zaplanowane na pomoce naukowe (w tym dostgp do internetowych baz wiedzy) s4 niewystarczaj1ce na zakup prenumeraty IEL. W zwiqzku z kluczowym charakterem problemu, jakim jest koniecznoil zakupu dostgpu do IEL w dalszej, zgodnej z harmonogramem, reahzacji projektu, przygotowano propozycjg aneksu do Umowy ff UDA-POIG /08-00, w kt6rym to w ramach obecnego calkowitego budzetu bgdzie mozliwy dostgp do tej bazy. Aby stalo sig mozliwe, zdecydowano sig ograniczyt (1uL na pocz4tku reahzacji projektu) do minimum ponoszenie koszt6w zw r4zany ch z dele gacj ami or az ko s ztami o 96 lnymi. W ramach zadan:1-3 projektu przeprowadzono nastgpuj4ce dzialania promocyjne: 1. Powstala strona internetowa projektu zawierajqca informacje o projekcie oraz dane teleadresowe os6b kieruj4cych pracami w projekcie. Strona znajduje sig serwerze Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, pod adresem hups://projektuel.wiml.waw.pl, wigc nie zawrera baner6w reklamowych ograniczaj4cych czltelnos6 zawartych informacji. Zo stana wykonana pr zy u2y ciu b ezplatny ch nar zg dzi w te chno I o gi i HTML/P HP. 2. Powstalo forum dyskusyjne dostgpne dla wykonawc6w projektu. Znajduje sig pod adresem Jest form4 grupy dyskusyjnej w Internecie i umozliwia wymiang informacji przy :u?yciuprzegl4darki intemetowej. Forum dyskusyjne powstalo przy pomocy rozpowszechnianego na licencji freeware skryptu Simple Forum Machine, ver Technologia wykonania: PHP, baza danych MySQL. 3. Powstaly proj ekty grafrczne material6w informacyj no-promocyj nych : - Projekt grafrczny oznakowania segregator6w do przechowyrvania dokumentacji zgodnie z,,przewodnikiem w zakresie promocji projekt6w finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ". Przygotowano 10 segregator6w oznakowanych zgodnie z P rzew o dnikiem. - Wz6r dokumentu Wniosku na dostawg, uslugg oznakowanych zgodnie z,,przewodnikiem w zakresie promocji projekt6w hnansowanych w ramach Programu Operacyj ne go Innowacyj na Go spo dark a, I 3". - Projekty szablon6w do korespondencji dotyczqcej projektu z danymi os6b uprawnionych do prowadzenia korespondencji dotyczqcej realizacji projektu zgodne zprzewodnikiem.

6 - Wz6r naklejki/plakietki informacyjnej w celu oznakowania Srodk6w trwalych oraz wartosciach niematerialnych (wersja dla produkt6w o malych gabarytach) zakupionych ze Srodk6w EFRR w ramach POIG. - Projekt tablicy informacyjnej wewngtrznej. - Projekt naklejki na plytg CD/DVD. Zakres prac planowanych na koleinv okres raportowania Zad,4.Identyfikacja dostgpnych na rynku sensor6w i przetwornik6w W okresie rcalizacji zadania 4 dokonany zostanie przegl4d rynku sensor6w r przyrzqdsw do pomiar6w bezdotykowych parametr6w fizjologicznych oraz pozyskane zostan4 kontakty z producent ami p o szcze g6lnych urzqdzen. Zad.5. Poryskanie wybranych przetwornikriw i urz1dzefi w celu ich laboratoryjnego testowania W ramach zadania 5 planuje sig zakup przetwornik6w, aparatury i oprzyrzqdowania, niezbgdnego do prowa dzema test6w i wyceny (ewaluacj i) laboratoryj nej. Finanse Calkowite Srodki w proiekcie ,00 Wydatki w okresie radortowania Dotychczasowe wydatki w proiekcie Znaczenie prac w okresie raportowania Eksploracja wiedzy pozwolila ra zestawienie technik pomiarowych umozliwiaj4cych pozyskanie informacji o stanie psychofizjologicznym monitorowanej osoby. Tym samym w1vznaczono kierunki dalszych prac i pola badawcze,kt5rebgd1przedmiotem eksperyment6w laboratoryjnych. Podsumowanie Kod projektu: POIG-1 Nr projektu: UDA-POIG.O Poczatek proiektu: 1 kwiecieri 2009 Koniec proiektu: 3l marzec 2017 Data spotkania: 23 czerwrec2009 Mieisce snotkania: WIML Okres raportowania: 01 kwiecief czerwic 2009 Data kolejnego spotkania: 22 wrzesief 2009

cospodarka Opracowanie metod monitorowania aktywnosci psychofizjologicznej Raport kwartalny - Raport nr 2

cospodarka Opracowanie metod monitorowania aktywnosci psychofizjologicznej Raport kwartalny - Raport nr 2 Opracowanie metod monitorowania aktywnosci psychofizjologicznej z fun kcj 4 autom aty cznego wykrywania zagr olefr Raport kwartalny - Raport nr 2 Wrzesieri 2009 Kopie dla: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej:

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

o wytw6rnia wodoru wsp6lpracuiqca z cieplowni4 przyigto warunek, ze cieplo do

o wytw6rnia wodoru wsp6lpracuiqca z cieplowni4 przyigto warunek, ze cieplo do Prof. nzw. dr hab. inz. Mariusz Markowski Plock, dn. 20.12.2014 r. Instytut Inzynierii Mechanicznej PW RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr in2. Andrzeja Budek, Tytul rozprary: Warunki minimalnego zu ycia

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, prof. zrv. US Uniwersytet S zczeciriski W y dziat N auk Ekonomic my ch i Zar zqdzaria Instytut Finans6w Katedra Finans6w RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r.

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. ZARZADZENIE W /, tzotz DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu itrybu przetwarzania informacii nieiawnych o klauzuli,,poufne" w Centralnym ZarzEdzie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane:

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT 00-665WARSZAWA ul. Nowowie-iska l5l19 tel.: (22) 825-37-09 tel; (22:) 660-76-69 ISB tax (22) 825-23-00

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

UDA-POIG.01.03. 01-14-136/08. Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

UDA-POIG.01.03. 01-14-136/08. Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń UDA-POIG.01.03. 01-14-136/08 Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ CZUJNIK BAZUJĄCY NA ŚWIATŁOWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ZARZAD DRoG MTEJSKTCH ul. Chmielna'120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08 kancela ria@zdm.waw. pl, www.zdm.waw. pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa Warszawa. dnia ndm/dpzi'\i,0 trctzz zdm

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, 20.05.2015 r.

Wroclaw, 20.05.2015 r. Prof. Stanislaw Gnacek Katedra Architektury Wnqtrz Wydzial Architektury Wngtrz i Wzomictwa Akademia Sztuk Pigknych im. E. Gepperta We Wroclawiu Wroclaw, 20.05.2015 r. Ocena pracy doktorskiej, dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

ffi Do druku nr 2l5l \,*r'" w nawl4z n i, 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY i it Dolis - 033-22s t oe l'/: 1":

ffi Do druku nr 2l5l \,*r' w nawl4z n i, 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY i it Dolis - 033-22s t oe l'/: 1: ffi GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michal Serzycki 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY Dara wprywu.o3.o_b;ilfleg... Do druku nr 2l5l Dolis - 033-22s t oe l'/: 1": i it,1ai Warszawa, dnia lrlrl lipca

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r. w zakresie dziatah informacyjnych i promocyjnych

Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r. w zakresie dziatah informacyjnych i promocyjnych Zala_czniknr2.1. do ZASAD REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO WMwramach Dzialania. Szczegotowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIALAN POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 211

Bardziej szczegółowo

;#"c#?x#-?'11'.,?h. UmeeEm GftSHNY. 0 i, nj. 7013 2015 {1-04. ochrony SnorowrsKA w Poznaniu. w SxemPiniu REGIONALNY DYREKTOR

;#c#?x#-?'11'.,?h. UmeeEm GftSHNY. 0 i, nj. 7013 2015 {1-04. ochrony SnorowrsKA w Poznaniu. w SxemPiniu REGIONALNY DYREKTOR REGIONALNY DYREKTOR ochrony SnorowrsKA w Poznaniu woo-i.4240.5 1.2013.PS Burmistrz Gminy ul.24 Stycznia 25 64j'020 Czempffi 2015 {1-04 UmeeEm GftSHNY w SxemPiniu 0 i, nj. 7013 Dotyczy: pisma r^"^^^" Burmistrza

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Konferencja UKSW, 15.05.2015 Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City.

Konferencja UKSW, 15.05.2015 Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City. Konferencja UKSW, 15.05.2015 Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City. Stałym elementem krajobrazu s-cities stosowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa s-citizens są systemy

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

w odpowiedzi na pismo GIS-HS-NS-4311-45/EN/13 z dn. 18.11.2013r dotyczece

w odpowiedzi na pismo GIS-HS-NS-4311-45/EN/13 z dn. 18.11.2013r dotyczece NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO _PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+45 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12 Fax: (+48 22) 849-7 4-84, (+48 22) 849'3 5'13,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

mgr inir.,,olhf*, ZAPROSZENIE DO SKLADANIA APLIKACJI Narodowecenrrum unia Europejska Badair i Rozwoiu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozw6j

mgr inir.,,olhf*, ZAPROSZENIE DO SKLADANIA APLIKACJI Narodowecenrrum unia Europejska Badair i Rozwoiu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozw6j t{ffi -{ll'-*sea- \, U Narodowecenrrum unia Europejska Badair i Rozwoiu _ CYBID sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 sp.k ul. KuZnicy Koll4tajowskiej 15c lok. L2 3l-234 Krak6w e-mail : biuro@cyborgidea.com.pl

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego Uchwata Nr XVI I 5g 2O1S Rady Powiatu KoScierskiego z dnia 18 listopada 2O15 r. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okre6lonymi

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem Dr hab. inz. Tadeusz Pawtrowski, prof. nadzw. Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starolecka 31. 60-963Poznan Poznan, dn.07.03.2015 Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Pawla Witkowskiego pt.:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RAMOWY PROGRAM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RAMOWY PROGRAM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RAMOWY PROGRAM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SESJA I. INICJOWANIE, DEFINIOWANIE I PLANOWANIE PROJEKTU SESJA II. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAMAWIAJĄCY EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Postępowanie nie podlega przepisom

Bardziej szczegółowo

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań neuromarketingowych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań neuromarketingowych PROJEKT WSPÓŁ FINA NS O WA NY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEG O Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań neuromarketingowych w w w. t e s t d i f f e

Bardziej szczegółowo

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG XX Forum Teleinformatyki 25.09.2014, Warszawa dr hab. Wojciech Bijak, prof.

Bardziej szczegółowo

URZALD GMIIW BRENNA. www brenna.org.pl, e-mail poczla@brenn a. org. pl

URZALD GMIIW BRENNA. www brenna.org.pl, e-mail poczla@brenn a. org. pl w&651 6drki\tidkie 6drkilllale Brenna URZALD GMIIW BRENNA www brenna.org.pl, e-mail poczla@brenn a. org. pl Urz4d Gminy w Brennej. ul Wyzwolenia 77,43-t138 Brenna lel 0 (ptefix) 33 853 62 22,lax 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ź ż ż ń ź Rozdzia 2 zavtiera informacje dotycz4ce, wystpujcych w literaturze, struktur warunkw eksploatacji lokomotyw manewrowych i liniowych, a ta

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB L Postanowienia ogdlne Podstawowym zadaniem statutowym WyLszei Szkoly Spoleczno- Przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

BEZPTECZNIE NA WsI -

BEZPTECZNIE NA WsI - BEZPTECZNIE NA WsI - ZWIERZAKITO NIE PLUSZAKI! ZWTERZAKI TO NIE PLU5ZAKT! Jui po raz lolejny Kasa Rolniczego ljbezpieczenia Spolecznego onganizuje Og6lnopolski Konkurs Plastyczny dla uczni6w szkril podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OSÓB ZAGROŻONYCH KARDIOLOGICZNIE W ŻYCIU CODZIENNYM DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ W ZABRZU ADAM GACEK

MONITOROWANIE OSÓB ZAGROŻONYCH KARDIOLOGICZNIE W ŻYCIU CODZIENNYM DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ W ZABRZU ADAM GACEK MONITOROWANIE OSÓB ZAGROŻONYCH KARDIOLOGICZNIE W ŻYCIU CODZIENNYM DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ W ZABRZU ADAM GACEK POLSKO BRYTYJSKIE FORUM NOWOCZESNEJ OCHRONY ZDROWIA ZABRZE 27-28.03.2015

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA IGMINY CZERNIEJEWO II. OCENA ZAGROZEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. 1.1. ocena zagrozett zewruetrznych Zagro2eniamizewnqtrznymi dla Urzqdu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw Program Wsp6lpracy Transgranicznej Polska- Bia+orus - Ukraina 2007-2013 jest wsp6+finansowany ze Srodk6w Krasnystaw, dnia 02lipca20I5 r. ZAMAWIAJACY: Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

Ocena skutkow regulacji

Ocena skutkow regulacji Ocena skutkow regulacji 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny 10 Ustawa oddzialuje na podmioty gospodarcze uczestniczq_ce na terytorium kraju w obrocie gazem ziemnym pochodzenia kraj

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

W rozdziale trzecim przedstawiono metodg PPT (Pinch Point Technology - Anahza. punktow zblizenia) oraz jej wykorzystanie do wspomagania projektowania

W rozdziale trzecim przedstawiono metodg PPT (Pinch Point Technology - Anahza. punktow zblizenia) oraz jej wykorzystanie do wspomagania projektowania dr hab. inz, Romuald Mosdorf, prof. PB Bialystok, 29.11.2014 WydziaL Mechaniczny Politechniki Bialostockiei Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Andrzeja Budeka: Warunki minimalnego zuilycia energii

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

8' W bieh4cym roku produkcyjnym dokonano/niedokonano3) oszacowania szk6d

8' W bieh4cym roku produkcyjnym dokonano/niedokonano3) oszacowania szk6d (niosek naleiy wypelnii ctytelnie (drukowanymi literami). W ninieiszymwniosku naleiy zachoreai zgodnoii danych zawartych we wniosku o przyznanie platnosci obszarowych na bieiqcy rok skladanym do RiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 800 otworzyl obrady ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego i na podstawie

Bardziej szczegółowo

IO - Plan przedsięwzięcia

IO - Plan przedsięwzięcia IO - Plan przedsięwzięcia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Wprowadzenie 3 2.1 Cele................................ 3 2.2 Budżet...............................

Bardziej szczegółowo

Ó ń ć ń Ę Ę Ę ć ń ć ń ń ć Ę Ą ć ń ń Ę ń ź ć Ę ć Ł ć Ę ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć Ł ń Ł ć Ę ć Ę Ł Ł Ę ć Ą Ę ń Ę ć ć ń Ą Ul{lA EURoPEJSKA lnnowacyjna GOSPODARKA EURoPEJsKl FUNDUZ RoZWoJU REGIoNAINEGO NARoDowA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Warszawa, 28 listopada 2012 r. System finansowania i rozliczania projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program PolskoPolsko-Izraelski Warszawa, 28 listopada 2012 r. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Współpracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i innowacyjności oraz wszelkich działań ją upowszechniających

Bardziej szczegółowo

GMINA BRAŃSZCZYK. http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf

GMINA BRAŃSZCZYK. http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf Załącznik Nr. 3 do zaproszenia z dnia 09.11.2009 r. Opis przedmiotu zamówienia pt.. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Dokument wizji Autorzy: Łukasz Kempny, Tomasz Sikora, Tomasz Rokita, Robert Ostrowski, Zbigniew Polek,

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH KATEGORIE DANYCH Internet i media społecznościowe Pozostałe dane Urządzenia Dane biometryczne i ilościowe Zakupy Dane osobowe 1400 1200 Media Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

ks. prof. dr hab. J6zef Naumowicz Lnstylut Nauk Historyczrrych UKSW w Warszawie

ks. prof. dr hab. J6zef Naumowicz Lnstylut Nauk Historyczrrych UKSW w Warszawie ks. prof. dr hab. J6zef Naumowicz Lnstylut Nauk Historyczrrych UKSW w Warszawie RECENZJA pracy doktorskiej mgr Katarzyny Skotnickiejo pt. Obraz mnichdw w Swietle relacii &utordw Historii koscielnych wczesnego

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN Nazwa Projektu Plan testów Wersja N.NN Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań, 25.06.2009

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań, 25.06.2009 SEMINARIUM Drzewnictwo nowe nurty w technice i technologii Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna 1 Projekt: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo