- o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa"

Transkrypt

1 Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Grupa Posłów Na Sejm Rzeczypospolitej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P poz. 32) niżej podpisani posłowie składają projekt ustawy: - o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Na podstawie art. 34 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy Panią poseł Elżbietę Witek.

2 Projekt Ustawa z dnia.. o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U..) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa obowiązki organów władzy publicznej zapewniające jawność i przejrzystość w procesie stanowienia prawa, a także zasady wykonywania działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dopuszczalne formy oddziaływania na rozstrzygnięcia organów władzy publicznej, oraz formy kontroli działalności lobbingowej. Art Zapewnienie obywatelom swobodnego i otwartego dostępu do organów władzy publicznej jest sprawą interesu publicznego. 2. Ustawa nie narusza swobodnego i otwartego dostępu obywateli do organów władzy publicznej, w szczególności do składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej. 3. Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw określających uprawnienia grup społecznych lub zawodowych, w szczególności zorganizowanych w formie organizacji pracodawców lub organizacji pracowników, do współuczestniczenia w kształtowaniu polityki państwa dotyczącej ich statutowego przedmiotu działania oraz obowiązków organów władzy publicznej w tym zakresie, a także zasady dostępu do informacji publicznej. Art Działalnością lobbingową w rozumieniu ustawy jest każde działanie podejmowane w celu wpływania na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, w tym wszelkie formy kontaktu osób indywidualnych, grup osób lub instytucji z podmiotami odpowiedzialnymi za proces stanowienia prawa, zmierzające do wywarcia wpływu na podejmowane decyzje w procesie stanowienia prawa. 2. Działalność lobbingowa może mieć charakter odpłatny, bądź nieodpłatny. 3. Nie uważa się za działalność lobbingową: a) ustnych i pisemnych form kontaktu z organami władzy publicznej, jeżeli kontakty te wynikają z realizacji obowiązków ustawowych;

3 b) ustnych i pisemnych form kontaktu z organami władzy publicznej, jeżeli ich jedynym celem jest uzyskanie interpretacji obowiązujących przepisów prawnych; c) ustnych i pisemnych form kontaktu z organami władzy publicznej, jeżeli ich jedynym celem jest uzyskanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; d) występowania w postępowaniu przed organami władzy publicznej w indywidualnej, własnej sprawie albo w charakterze pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, a także w innej roli określonej przez odrębne przepisy; e) działalności publicznej realizowanej przez statutowe organy partii politycznych. Art. 4. Wykonywanie działalności lobbingowej podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Art. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) podmiocie odpowiedzialnym za proces stanowienia prawa oznacza to Prezydenta RP, Sejm RP, Senat RP, oraz ich Komisje i Podkomisje, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy władzy publicznej, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo inicjowania procesu stanowienia prawa 2) podmiocie zainteresowanym procesem stanowienia prawa - oznacza to osoby indywidualne, grupy osób, organizacje społeczne i instytucje za wyjątkiem organów władzy publicznej, zamierzające chronić w odniesieniu do danej regulacji interes prawny lub społeczny lub zamierzające zabiegać o uwzględnienie określonych rozwiązań prawnych 3) właściwych stronach internetowych należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej lub inne strony, do których prowadzenia zobowiązane są podmioty odpowiedzialne za proces legislacyjny, podmioty zainteresowane procesem stanowienia prawa oraz inne podmioty wskazane w ustawie, lub które są przez nie faktycznie prowadzone Rozdział 2 Zasady jawności w procesie stanowienia prawa Art Proces stanowienia prawa jest jawny.

4 2. Zasada pełnej jawności ma zastosowanie do wszystkich organów władzy publicznej, w szczególności: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów, poszczególnych Ministrów. Art Podmioty odpowiedzialne za proces stanowienia prawa są obowiązane udzielać podmiotom prowadzącym działalność lobbingową niezwłocznie wszelkich informacji związanych bezpośrednio z procesem stanowienia prawa, w sposób nie ograniczający funkcjonowania tych organów. 2. Posiedzenia Komisji i Podkomisji Sejmu RP i Senatu RP rozpatrujących projekty ustaw są dokumentowane w formie nagrania, a z posiedzeń Podkomisji Sejmu RP i Senatu RP sporządza się protokół. Protokoły i nagrania są jawne. Art Podmioty odpowiedzialne za proces stanowienia prawa są obowiązane są zamieszczać na właściwych stronach internetowych wszelkie informacje dotyczące przebiegu procesu stanowienia prawa. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać w szczególności: a) wskazanie terminu, przedmiotu spotkań związanych z procesem stanowienia prawa, składanych w ich trakcie wniosków ze wskazaniem osób je zgłaszających oraz ich końcowych ustaleń; b) wskazanie wszystkich uczestników; c) określenie roli poszczególnych uczestników spotkań; d) wskazanie wszelkich działań zmierzających do wywarcia wpływu na podejmowane decyzje w procesie stanowienia prawa; e) wskazanie sporządzonych ekspertyz oraz wszelkich opinii i konsultacji prawnych, wraz z wskazaniem ich autorów; f) projekty ustaw lub rozporządzeń wraz ze sporządzonym uzasadnieniem; g) osoby, które były uprawnione do prac nad projektem ustawy lub rozporządzenia. 3. Informacje, o których mowa w ust.1 i 2 powinny być umieszczone na właściwych stronach internetowych w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zdarzenia. Art Organy władzy publicznej odpowiedzialne za przygotowanie projektu aktu prawnego obowiązane są zamieszać informacje dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego w Karcie ustawy lub rozporządzenia. 2. W Karcie ustawy lub rozporządzenia umieszcza się następujące dane: a) tytuł projektu ustawy lub rozporządzenia;

5 b) autora projektu; c) osoby uprawnione do prac nad projektem; d) wszelkie zgłaszane poprawki oraz ich autorów, a także etap, na którym zostały zgłoszone; e) uzasadnienie wprowadzanych zmian oraz ich skutki; f) informacje na temat zgodności wprowadzanych zmian z prawem Unii Europejskiej; g) skutki finansowe i społeczne wprowadzenia ustawy lub rozporządzenia; h) skutki finansowe wszystkich poprawek wprowadzonych na każdym etapie prac nad projektem ustawy lub rozporządzenia. Art Organy władzy publicznej przygotowują, co najmniej raz na 6 miesięcy wykaz prac na projektami aktów prawnych. 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie aktu prawnego; 2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie aktu prawnego; 3) wskazanie organu bezpośrednio odpowiedzialnych za opracowanie projektu założeń aktu prawnego; 4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu założeń aktu prawnego; 3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu aktu prawnego; 4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu aktu prawnego; 5) adres właściwej ze względu na organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu aktu prawnego strony internetowej; 6) przybliżony, określony co do miesiąca, termin zakończenia prac nad projektem aktu prawnego. 3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się również fakt rezygnacji z prac nad danym projektem aktu prawnego, podając przyczyny tej rezygnacji. 4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu aktu prawnego umieszcza niezwłocznie na właściwej stronie internetowej. 5. Rada Ministrów przedstawia niezwłocznie Sejmowi wykaz, o którym mowa w ust. 1. Art. 11. Projekty ustaw i rozporządzeń, a także wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym opinie i ekspertyzy, podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji

6 Publicznej. Art Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów prac nad projektami aktów prawnych, o których mowa w art. 10, podmioty zainteresowane procesem stanowienia prawa mogą zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, a także brać udział w posiedzeniach Komisji i Podkomisji Sejmu RP i Senatu RP rozpatrujących projekty ustaw. 2. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym procesem stanowienia prawa, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, lub wzięciem udziału w pracach Komisji lub Podkomisji, jest organizacja, w pracach lub w posiedzeniach uczestniczy organ statutowy upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz lub osoby przez ten organ upoważnione. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu: 1) w przypadku prac nad projektem ustawy do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy do organu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu ustawy; 2) w przypadku prac nad projektem rozporządzenia do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia. 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem ustawy albo rozporządzenia. 5. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zgłoszeniu: 1) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem ustawy lub rozporządzenia; 2) jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej nazwę i siedzibę tej osoby; 3) jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę; 4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać. 6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej zaświadczenie o wpisie do rejestru. 2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący tej osoby prawnej.

7 7. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, obowiązane są zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio: 1) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy do organu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu ustawy; 2) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia. 8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, w tym wzór formularza zgłoszenia, kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń. Art Organ władzy publicznej po przygotowaniu projektu aktu prawnego, może zorganizować wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu, w którym udział może wziąć podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem aktu prawnego. 2. Informacja o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu aktu prawnego podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego. 3. Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu aktu prawnego, podmiot uprawniony do jego organizacji może: 1) zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego podając w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publicznego; 2) odwołać wysłuchanie publiczne podając w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny odwołania. 5. Podmiot organizujący wysłuchanie publiczne w szczególności: 1) kieruje przebiegiem wysłuchania publicznego; 2) zapewnia niezakłócony przebieg wysłuchania publicznego; 3) udziela głosu uczestnikom wysłuchania publicznego. 6. Prawo do zorganizowania wysłuchania publicznego przysługuje także komisjom sejmowym. 7. W przypadku projektów ustaw zgłoszonych z inicjatywy grupy posłów, Komisji Sejmowych, przekazanych Sejmowi RP projektów ustaw zgłoszonych w Senacie RP przez grupę senatorów lub Komisję Senatu RP, a także projektów ustaw przekazanych do Sejmu RP z inicjatywy Prezydenta RP, Rady Ministrów lub grupy obywateli, Marszałek

8 Sejmu RP zarządza wysłuchanie publiczne na wniosek Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego. 8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania wysłuchania publicznego dotyczącego projektów aktów prawnych i sposób dokumentowania jego przebiegu, mając na uwadze zapewnienie identyfikacji osób uczestniczących w wysłuchaniu publicznym, swobody prezentacji racji i argumentów uczestników wysłuchania publicznego, zapewnienie jego uczestnikom możliwości swobodnego zgłaszania wniosków i odniesienia się do nich przez podmiot organizujący wysłuchanie oraz sprawnego przebiegu wysłuchania. Art W przypadku podjęcia prac nad projektem aktu prawnego nie objętego wykazem, o którym mowa w art. 8 ust.1, przepisy art stosuje się odpowiednio. Art. 15. Zgłoszenie poprawek do projektu ustawy na posiedzeniu komisji lub podkomisji Sejmu RP lub Senatu RP, w którym uczestniczyły podmioty zainteresowane procesem stanowienia prawa powoduje, że poprawki te mogą być poddane pod głosowanie na posiedzeniu odbywającym się bezpośrednio po posiedzeniu, na którym zostały zgłoszone Rozdział 3. Zasady wykonywania działalności lobbingowej. Art Każdy podmiot, który wykonuje działalność lobbingową obowiązany jest we wszystkich podejmowanych działaniach bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 17. W ramach wszelkich kontaktów z organami władzy publicznej, których celem jest wywieranie wpływu na proces stanowienia prawa, podmiot prowadzący działalność lobbingową obowiązany jest w sposób dostateczny ujawniać zamierzony cel, a także podmiot, grupę podmiotów lub grupę społeczną, których interesy reprezentuje. Art. 18. Prowadzenie działalności lobbingowej polega w szczególności na: a) organizowaniu lub uczestniczeniu w spotkaniach z osobami pełniącymi funkcje publiczne; b) przedstawianiu właściwym organom projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów, w tym o charakterze technicznym, w celu podjęcia ewentualnej inicjatywy

9 legislacyjnej; c) zgłaszaniu propozycji lub wniosków o podjęcie określonych decyzji w procesie stanowienia prawa, w tym nakłanianie do ich podjęcia; d) przedstawianiu raportów i ekspertyz zawierających szczegółowe propozycje rozwiązań lub symulacje skutków rozstrzygnięć; e) wyrażaniu opinii wobec przygotowanych przez organy władzy publicznej projektów aktów prawnych. Art Działalność lobbingowa może być wykonywana: 1) w związku z członkostwem w organizacji działającej na podstawie przepisów prawa; 2) na podstawie stosunku pracy; 3) przez przedsiębiorcę, na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej; 4) na podstawie umowy cywilnoprawnej. Art. 20. Podmiot wykonujący działalność lobbingową jest obowiązany wskazać organowi władzy publicznej przed którym występuje podmioty, na rzecz których wykonuje tę działalność. Art Tworzy się rejestr podmiotów prowadzących działalność lobbingową, zwany dalej rejestrem. 2. Rejestr jest jawny. 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). 4. Rejestr zawiera następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę i adres osoby prowadzącej działalność lobbingową, a także imiona i nazwiska osób, które będą reprezentowały podmiot prowadzący działalność lobbingową. 5. Informacje zawarte w rejestrze podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem adresów osób fizycznych. Art Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu i podaje się w nim nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę i adres osoby prowadzącej działalność

10 lobbingową, a także imiona i nazwiska osób, które będą reprezentowały podmiot prowadzący działalność lobbingową. 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu. 4. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, braków formalnych, organ prowadzący rejestr wzywa podmiot dokonujący zgłoszenia do usunięcia braków. 5. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub nieusunięcia, w terminie 7 dni, pomimo wezwania organu prowadzącego rejestr, braków formalnych zgłoszenia, organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa dokonania wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej. 6. Wpis do rejestru jest nieodpłatny. 7. Podmioty wpisane do rejestru mają obowiązek zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. 8. Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru zaświadczenie o wpisie do rejestru. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia wydania. 9. Organ prowadzący rejestr na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru wykreśla ten podmiot z rejestru. 10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze i ich aktualizacji, w tym wzór formularza zgłoszenia, 2) rodzaje dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu, 3) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru, - kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń. Art. 23. Wszelkie czynności w ramach działalności lobbingowej mogą być podjęte po uzyskaniu wpisu do rejestru. Rozdział 4 Sankcje za naruszenie przepisów ustawy. Art Każdy kto prowadzi działalność lobbingową bez dokonania wpisu do rejestru podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. 2. Każdy kto prowadząc działalność lobbingową narusza obowiązki określone w ustawie

11 podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. 3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień wpływu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na określone rozstrzygnięcie organu władzy publicznej. 4. Jeżeli po nałożeniu kary pieniężnej działalność lobbingowa jest nadal prowadzona, karę pieniężną nakłada się ponownie. 5.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzi Minister właściwy do spraw administracji publicznej. Art. 25. Karę pieniężną, o której mowa w art. 20 ust. 1 uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej, na rachunek bankowy tego organu. 2. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający. 3. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 4. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Art. 26. Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art. 20, stanowią dochód budżetu państwa. Rozdział 6 Zmiany przepisów obowiązujących Art. 26. W ustawie z dnia 9 maja 1991 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora ((Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i nr 117 poz. 976) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 35 a : a) ust 1. otrzymuje brzmienie: 1. Tworzy się Rejestr Korzyści i Kontaktów, zwany dalej "Rejestrem". b) W ust 4 dodaje się p. 6) o treści: 6) wszelkich kontaktach z osobami indywidualnymi, grupami osób lub instytucjami, których celem lub skutkiem było wywieranie wpływu na proces stanowienia prawa.

12 Rozdział 5 Przepisy końcowe Art. 28. Traci moc ustawa dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i nr 161 poz. 966 ). Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

13 Uzasadnienie Obowiązująca ustawa o jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej jest regulacją, która nie odpowiada wyzwaniom, wiążącymi się z nieprawidłowościami w procesie stanowienia prawa, występującymi w ostatnich latach. Dotyczące jej prace legislacyjne w 2005 r. były prowadzone w pośpiechu, w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie polityczne i presję mediów. Było to niewątpliwie skutkiem ujawnianych wówczas i nagłaśnianych afer związanych z nieprawidłowościami w procesie stanowienia prawa. Główną ułomnością obowiązującej ustawy jest jej zawartość merytoryczna. Przede wszystkim, w niewłaściwy sposób ujęto definicję lobbingu (art. 2 ust. 1). Sformułowano ją zbyt szeroko, przez co zawarte w niej pojęcie lobbingu obejmuje wszelkie działania zmierzające do wywarcia wpływu na proces stanowienia prawa przez organy władzy publicznej. Dlatego należy podzielić obawy przedstawicieli części doktryny prawa 1, że na mocy obecnej ustawy za element działalności lobbingowej może zostać uznana także aktywność, która do tej pory mieściła się w granicach istniejących mechanizmów konsultacji społecznych lub wynikała z prawa do petycji przysługującego obywatelom na mocy Konstytucji RP. Niewłaściwie sformułowana definicja budzi uzasadnione obawy organizacji pozarządowych, że podejmowane przez nie w interesie publicznym działania orzecznicze, mogą zostać potraktowane jako forma lobbingu. Pomimo szerokiej definicji zawartej w art. 2 ust. 1 ustawa reguluje działalność lobbingową bardzo fragmentarycznie, skupiając się przede wszystkim na instytucji zawodowej działalności lobbingowej (a i to w dość wąskim zakresie). Ustawa obejmuje niemal wyłącznie określenie obowiązków rejestracyjnych dotyczących lobbystów i kar za ich niedopełnienie. Bardzo niewiele mówi natomiast o uprawnieniach, które przysługują zawodowym lobbystom. Mogą oni jedynie liczyć na swobodny dostęp do organów władzy publicznej o których wspomina ustawa i na to, że kierownicy tych urzędów zapewniają im odpowiednie warunki, umożliwiające właściwe reprezentowanie interesów podmiotu, na rzecz którego działają. Ani ustawa, ani akty wykonawcze nie precyzują jednak żadnych standardów 1. M. Wiszowaty, Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Przegląd Sejmowy 2006, nr 5.

14 obsługiwania zawodowych lobbystów, co powoduje, że jedynym motywem rejestrowania i prowadzenia takiej działalności może być obawa przed sankcjami. Przepisy ustawy, na co należy także zwrócić uwagę, odnoszą się niemal wyłącznie do działań lobbingowych podejmowanych w sejmie i w resortach. Nie zwrócono uwagi, na fakt, iż istnieje wiele istotnych instytucji, które także uczestniczą czynnie w procesie stanowienia prawa w RP. Zawarte w art. 2 przedmiotowej ustawy kryteria wyznaczające granice zawodowej działalności lobbingowej są bardzo niejasne. Działalność taka, zgodnie z przepisami ustawy, jest prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia ich interesów w procesie stanowienia prawa. Może ją prowadzić na podstawie umowy cywilnoprawnej przedsiębiorca lub osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą. Instytucja ta została uregulowana w sposób niedoskonały, co powoduje poważne trudności interpretacyjne. Może to dotyczyć np. organizacji pozarządowej, posiadającej status fundacji, która prowadzi działalność gospodarczą związaną z celami statutowymi. Wobec niejasnego uregulowania, działania orzecznicze podejmowane np. przez ekspertów współpracujących z tą fundacją, przy niesprzyjającej interpretacji, mogą zostać uznane nie tylko za działalność lobbingową, ale również za jej szczególny zawodowy rodzaj ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. Zaprezentowane uwagi należy uznać za uzasadnione, chociażby ze względu na dotychczasową praktykę stosowania i interpretowania ustawy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jako zawodowych lobbystów rejestruje osoby fizyczne działające na rzecz fundacji oraz stowarzyszeń. Jednocześnie pojawiły się obawy, iż urzędnicy Ministerstwa Finansów każdemu podmiotowi zgłaszającemu się z prośbą o informację dotyczącą aktualnie opracowanych tam projektów aktów prawnych wskazywali konieczność zarejestrowania się, jako lobbysta zawodowy. W tym kontekście jako uzasadnioną należy uznać proponowaną zmianę porządku prawnego. Podstawowymi założeniami projektowanej ustawy o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa jest określenie: 1. obowiązków organów władzy publicznej w procesie stanowienia prawa oraz zapewnienie obywatelom swobodnego i otwartego dostępu do organów władzy publicznej.

15 2. dopuszczalnych form oddziaływania na rozstrzygnięcia organów władzy publicznej, 3. zasad wykonywania działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 4. formy kontroli działalności lobbingowej, Podstawową funkcją projektowanej regulacji jest zapewnienie maksymalnej przejrzystości procesu stanowienia prawa. Zasada zawarta w art. 6 stanowi, że cały proces tworzenia prawa na każdym jego etapie, jest jawny. Zasada ta obejmuje działania wszelkich podmiotów władzy publicznej, uprawnionych do inicjowania procesu ustawodawczego oraz do udziału w procesie stanowienia prawa. Zasada jawności wprost odnosi się do procesu ustawodawczego, który odbywa się na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu RP i Senatu RP. Jak wiadomo, opinia publiczna w praktyce, do tej pory, nie miała dostępu do treści dyskusji i rozstrzygnięć na posiedzeniach podkomisji tych organów ustawodawczych. Przykład szeregu projektów ustaw świadczy, że często najbardziej dyskusyjne rozwiązania są do nich wprowadzane właśnie na posiedzeniach podkomisji, poza zasięgiem opinii publicznej. Projektowane przepisy wprost nakładają obowiązek nagrywania i protokołowania posiedzeń podkomisji. Bardzo istotna zmiana dotyczy poprawek składanych na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu RP i Senatu RP. Zgodnie z art. 16 projektu zgłoszenie poprawek do projektu ustawy na posiedzeniu komisji lub podkomisji Sejmu RP lub Senatu RP, w którym uczestniczyły podmioty zainteresowane procesem stanowienia prawa będzie powodować, że poprawki te mogą być poddane pod głosowanie na posiedzeniu odbywającym się bezpośrednio po posiedzeniu, na którym zostały zgłoszone. Powodem takiego rozwiązania jest to, że posiedzenia komisji, a zwłaszcza podkomisji, są najmniej czytelnym i najtrudniejszym do rekonstrukcji etapem prac legislacyjnych, a zgłaszane na nich postulaty podmiotów biorących w nich udział, przybierają często formę poprawek, które muszą być przeanalizowane przez specjalistów i ekspertów. Projekt utrzymuje w mocy regulacje dotychczasowej ustawy, dotyczące kwestii wysłuchania publicznego. Rozwiązaniem nowym w stosunku do obowiązujących, jest nadanie przewodniczącym Klubów Parlamentarnych uprawnienia, do wnioskowania

16 do Marszałka Sejmu o zorganizowanie wysłuchania publicznego. Uzasadnione jest to okolicznością ponoszenia przez Kluby Parlamentarne odpowiedzialności politycznej i często bardzo ścisłych i intensywnych kontaktów z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi. Istotną zmianą jest również dodanie, w wytycznych do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu wysłuchania publicznego, konieczności zapewnienia jego uczestnikom możliwości swobodnego zgłaszania wniosków i odniesienia się do nich przez podmiot organizujący wysłuchanie. Zmiana ta wynika z uzasadnionych uwag zgłaszanych przez społecznych uczestników wysłuchań, zgodnie z którymi ich pytania i postulaty często pozostają bez odpowiedzi. Projektowana regulacja ma określić pełne i czytelne zasady i procedury prowadzenia lobbingu. Jej celem jest więc zapewnienie narzędzi do prowadzenia kompleksowych i efektywnych działań lobbingowych, które będą służyły rozwojowi gospodarczemu, społecznemu oraz ekonomicznemu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza rozbudowaną definicję lobbingu stanowiąc, iż: lobbingiem w rozumieniu ustawy jest każde działanie podejmowane w celu wpływania na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, w tym wszelkie formy kontaktu osób indywidualnych, grup osób lub instytucji z organami władzy publicznej, a także z innymi podmiotami umocowanymi do działania w imieniu organów władzy publicznej lub uprawnionymi do inicjatywy ustawodawczej, zmierzające do wywarcia wpływu na podejmowane decyzje w procesie stanowienia prawa. Działalność lobbingowa może mieć charakter odpłatny, bądź nieodpłatny. Nie uważa się za działalność lobbingową: ustnych i pisemnych form kontaktu z organami władzy publicznej, jeżeli kontakty te wynikają z realizacji obowiązków ustawowych; ustnych i pisemnych form kontaktu z organami władzy publicznej, jeżeli ich jedynym celem jest uzyskanie interpretacji obowiązujących przepisów prawnych;

17 ustnych i pisemnych form kontaktu z organami władzy publicznej, jeżeli ich jedynym celem jest uzyskanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; występowania w postępowaniu przed organami władzy publicznej w indywidualnej, własnej sprawie albo w charakterze pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, a także w innej roli określonej przez odrębne przepisy; działalności publicznej realizowanej przez statutowe organy partii politycznych. W art. 27, w zmianie dotyczącej ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, projekt wprowadza zmianę istniejącego rejestru korzyści w rejestr korzyści i kontaktów, w którym ujawniane będą kontakty z osobami indywidualnymi, grupami osób lub instytucjami, których celem lub skutkiem było wywieranie wpływu na proces stanowienia prawa. Niniejszy projekt wdraża bezpieczny i przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych proces stanowienia prawa. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych grup społecznych, instytucji i organizacji, zainteresowanych udziałem w procesie legislacyjnym. Projekt ustawy niesie ze sobą pozytywne skutki prawne i społecznogospodarcze i jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

18 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wpływ ustawy na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i rozwój regionalny. Projektowana ustawa nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację na rynku pracy oraz rozwój regionalny. 2. Wpływ ustawy na sektor finansów publicznych. Przedmiotowy projekt rodzi niewielkie, choć trudne do oszacowania skutki finansowe dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związane z prowadzeniem rejestrów i wykazów. 3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej. Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. Dz.U.05.169.1414 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady jawności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414,

Bardziej szczegółowo

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Dz.U.2005.169.1414 z dnia 2005.09.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 maja 2016 r. USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Przepisy ogólne Dziennik Ustaw rok 2005 nr 169 poz. 1414 wersja obowiązująca od 2016-05-19 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 169 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r.

Dz.U Nr 169 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2005 Nr 169 poz. 1414 tj. Dz.U. 2017 poz. 248 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ORGANIZACJI I TRYBIE PRACY RADY MINISTRÓW ORAZ O ZAKRESIE DZIAŁANIA MINISTRÓW:

USTAWA O ORGANIZACJI I TRYBIE PRACY RADY MINISTRÓW ORAZ O ZAKRESIE DZIAŁANIA MINISTRÓW: Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/7 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2006 r. Opracowano na podstawie: M.P. z 2006 r. Nr 15, poz. 194. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA J BIENIAS I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa tel./fax (22) 828 55 43 e-mail: biuro@kancelaria.net.

KANCELARIA J BIENIAS I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa tel./fax (22) 828 55 43 e-mail: biuro@kancelaria.net. KANCELARIA J BIENIAS I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa tel./fax (22) 828 55 43 e-mail: biuro@kancelaria.net.pl Warszawa, dnia 23 stycznia 2006 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Pani prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Pani prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Pani prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowna Pani Przewodnicząca Z upoważnienia Marszałka Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 49

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 49 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 37 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem 1 Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem (Dz. U. Nr 213, poz. 1395) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE PARLAMENTARNYM

MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE PARLAMENTARNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Data zakończenia prac nad raportem: 2016-05-19 2. Czy proces legislacyjny został zakończony (w jakikolwiek sposób)? 3. Autor raportu (imię i nazwisko): Kinga Polubicka

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 1933/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.07.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu zmiany Statutu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o dostępie do (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012) Wyciąg z aktów normatywnych dla Rzeczników Prasowych i specjalistów PR (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń Projekt z dnia 22 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 312

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 312 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 312 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późń. zm)

- o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późń. zm) Warszawa, dnia 10.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji Na

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80 cf ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia W świetle doświadczeń społeczno-politycznych, które w ostatnim czasie poruszały opinię publiczną w Polsce, dostrzec można, że dla kształtowania pożądanych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego Uchwała nr 201/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 pkt 1 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. PROJEKT Ustawa z dnia o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Art. 1. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-2-11 Druk nr 3883 Warszawa, 11 lutego 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

wprowadzono rozróżnienie na pracownika i inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Ta dyferencjacja jest niezbędna ze względu na

wprowadzono rozróżnienie na pracownika i inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Ta dyferencjacja jest niezbędna ze względu na UZASADNIENIE Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA Nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010r. UCHWAŁA Nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych U S T AWA Projekt 19.09.2016 r. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 oraz z 2015

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165). SEJM Druk 3492-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 235 U S T AWA z dnia 23 maja 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2029, z 2018 r. poz. 1608. o organizacjach pracodawców Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 9 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV.12.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/9/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/9/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XII/9/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-12 Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Druk nr 287 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR IV PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR IV PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR IV.12.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 MARSZAŁKA SENATU. z dnia 22 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 MARSZAŁKA SENATU. z dnia 22 marca 2006 r. Tekst ujednolicony oprac. na podst.: - zarz. nr 2 z 22.03.2006 r. - zarz. nr 7 z 25.10.2006 r. - zarz. nr 3 z 15.01.2008 r. - zarz. nr 5 z 16.06.2008 r. - zarz. nr 8 z 13.05.2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Modelowej Procedury Konsultacji Publicznych do systemu prawnego

Wdrożenie Modelowej Procedury Konsultacji Publicznych do systemu prawnego Wdrożenie Modelowej Procedury Konsultacji Publicznych do systemu prawnego Najistotniejszą wadą polskiego systemu prawnego, w zakresie regulacji procesu konsultacji publicznych jest luka polegająca na braku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r. Strona znajduje się w archiwum. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MSWIA W SPRAWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA POLICJI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO Projekt 09.02.2011

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, 23 listopada 2017 r. Stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące elementów projektu ustawy o jawności życia publicznego (wersja z dnia 13 listopada 2017

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 28.11.2018 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych dot. projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Raport z konsultacji publicznych dot. projektu ustawy o jawności życia publicznego. Raport z konsultacji publicznych dot. projektu ustawy o jawności życia publicznego. Projekt ustawy o jawności życia publicznego, którego założenia przedstawili dnia 23 października 2017 r. Minister Koordynator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/50/2018 RADY Gminy w Masłowie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA Nr III/50/2018 RADY Gminy w Masłowie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej UCHWAŁA Nr III/50/2018 RADY Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się

Bardziej szczegółowo

RAMOWA. Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego

RAMOWA. Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego RAMOWA DYREKTYWA WODNA Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego 23 października 2000 roku weszła w życie dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nazywana również Ramową

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko UCHWAŁA NR ORN.0007.70.2018 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Klubu Parlamentarnego z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Członkami Klubu Parlamentarnego, zwanego dalej Klubem są posłowie i senatorowie wybrani z list zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Początek została podjęta uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego

Początek została podjęta uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego FAQ czyli najczęściej zadawane pytania Początek została podjęta uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego 1. Dowiedziałem się o organizowanym wysłuchaniu publicznym. Jak zgłosić chęć wzięcia w

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z 8.03.2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 10 marca 2017 r.

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 10 marca 2017 r. STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 10 marca 2017 r. w przedmiocie zarzutów grupy posłów na Sejm RP sformułowanych we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym wyboru kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Projekt z dnia 17 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

SI. 3. Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej podlega akceptacji ich odbiorcy.

SI. 3. Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej podlega akceptacji ich odbiorcy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 * z dnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/781/2018 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR LV/781/2018 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 7 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR LV/781/2018 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 20 maja 2019 r. zgłoszony przez Komisję Statutową Rady Miasta Bolesławiec, Druk nr VII/.../2019/a UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3278 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Fragment załącznika do uchwały nr VI/64/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczący zmian w Statucie Dzielnicy Wola

Fragment załącznika do uchwały nr VI/64/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczący zmian w Statucie Dzielnicy Wola Załącznik do uchwały nr VI/64/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH 1 1. Tworzy się Federację Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, zwanej dalej Federacją. 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 169/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR 169/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów UCHWAŁA NR 169/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej Opracowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/401/2018 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary

UCHWAŁA NR LIII/401/2018 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary UCHWAŁA NR LIII/401/2018 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art.18 b ust.3, art. 22 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r.

Projekt z dnia r. Projekt z dnia 19.09.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE PARLAMENTARNYM

MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE PARLAMENTARNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Data zakończenia prac nad raportem: 2016-02-16 2. Czy proces legislacyjny został zakończony (w jakikolwiek sposób)? 3. Autor raportu (imię i nazwisko): Wojciech ROGOWSKI

Bardziej szczegółowo

Projekt 31 lipca 2012 r.

Projekt 31 lipca 2012 r. Projekt 31 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Na podstawie art. 186 6 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. DKPL.WK.10.2.55.2019.JW(10) Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/ RM-10-107-19 UD553 Pan Marek KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu Szanowny Panie Marszałku, na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo