SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta 2011 sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) EZP nr MN Czerwiec 2011

2 ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia PL NIP REGON Wydział prowadzący postępowanie Biuro Prezydenta Referat Współpracy z Zagranicą tel. (0 58) fax (0 58) Godziny urzędowania (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro ROZDZIAŁ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta 2011 CPV: usługi podawania posiłków usługi przygotowywania posiłków 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Miejsce świadczenia usługi: hala namiotowa ustawiona przez Zamawiającego w Gdyni na terenie pomiędzy Sea Towers, Gemini, Nabrzeżem Prezydenta a parkingiem. Liczba uczestników: max osób (załoganci uczestniczący w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta 2011) Wykonawca zapewni catering dla uczestników przyjęcia wg. następujących parametrów: Lp. Opis Jednostka Ilość Gramatura Dania na zimno 1. Łosoś wędzony Porcja g 2. Rolmopsy w occie Porcja g 3. Pałeczki z kurczaka wędzone Porcja g 4. Sałatka nicejska Porcja g (pomidor, ogórek, fasolka czerwona, papryka, tuńczyk, oliwki, jajko) 5. Sałatka colesław (biała Porcja g kapusta, marchewka, cebula) 6. Pieczywo jasne Porcja g 1

3 7. Ogórki kiszone Porcja g 8. Smalec Porcja g 9. Sosy: (keczup, musztarda, sos czosnkowy) Porcja ml Dania na gorąco (w bemarach) 10. Frytki Porcja g 11. Karkówka pieczona Porcja g 12. Pieczony filet z Porcja g kurczaka 13. Łosoś pieczony Porcja g 14. Warzywa grillowane (cukinia, bakłażan, papryka) Porcja g Desery 15. Ciasto drożdżowe z Porcja g kruszonką 16. Jabłecznik Porcja g 17. Owoce: jabłka, gruszki, banany Porcja g Napoje 18. Sok pomarańczowy Karton ml 19. Sok jabłkowy Karton ml 20. Kawa z mleczkiem Porcja ml 21. Herbata z cytryną Porcja ml Ponadto Wykonawca zapewni: 1) zaplecze gastronomiczne niezbędne do realizacji zamówienia, 2) podłączenie mediów niezbędnych do realizacji imprezy (woda, energia elektryczna umowa z Energą lub agregat prądotwórczy) i uregulowanie kosztów ich zużycia, 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń dot. organizacji imprezy przed przystąpieniem do jej realizacji, 4) obsługę kelnerską cateringu w ilości nie mniejszej niż 25 osób, gwarantującej obsługę przyjęcia dla 1000 osób, 5) stoły barowe i inne wyposażenie do dystrybucji cateringu w postaci szwedzkiego stołu w ilości wystarczającej dla obsłużenia 1000 gości, 6) dystrybucję napojów dostarczonych przez Zamawiającego według zasad określonych przez Zamawiającego, 7) jednorazowe talerzyki, sztućce, kubki do napojów zimnych i gorących - w ilości wystarczającej dla obsłużenia 1000 gości, 8) jednorazowe kubki przeźroczyste do piwa (300 ml) 3000 szt. 2

4 9) odpowiednią ilość koszy na śmieci, sprzątanie w trakcie imprezy i po imprezie. 10) klimatyzatory nawiewowe podczas imprezy o łącznej mocy chłodzącej minimum 150 kw (wraz z montażem i demontażem, obsługą, podłączeniem prądu, pokryciem kosztów zużycia prądu), 11) ogrodzenie terenu imprezy masowej (obejmującego halę namiotową o pow. 600 m2 (30 x 20 m) wraz z zapleczem gastronomicznym przygotowanym przez Wykonawcę) metalowymi barierkami o wysokości min. 2 m i łącznej długości 150 mb (wraz z transportem, montażem i demontażem) Zamawiający zapewni: 1) halę namiotową o powierzchni 600 m2, 2) ławo-stoły dla uczestników, 3) infrastrukturę do nalewania piwa, 4) napoje gazowane w butelkach PET oraz piwo, 5) toalety dla uczestników imprezy (kabiny sanitarne TOI TOI) 6) system opasek identyfikacyjnych dla uczestników przyjęcia w dwóch kolorach. Kolory opasek zostaną podane na dwa tygodnie przed imprezą. Osoby poniżej 18 roku życia noszące opaskę w pierwszym kolorze nie będą upoważnione do spożywania piwa. Będą mogły spożywać tylko napoje bezalkoholowe, które będą nielimitowane. Osoby powyżej 18 roku życia noszące opaskę w drugim kolorze będą mieć do dyspozycji 3 kupony upoważniające do otrzymania 3 bezpłatnych piw (po 300 ml) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wskazuje w ofercie Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi/prace wykonane przez podwykonawców. ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Zamówienie będzie realizowane w dniu w godz. 20:00 24:00. Hala namiotowa udostępniona zostanie Wykonawcy od godz. 14:00 dnia do godz. 7:00 dnia ROZDZIAŁ 5. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYC W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), 5.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp. 5.4 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. ROZDZIAŁ 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 6.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust. 1 tj.: posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 3

5 działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi cateringowe o wartości netto minimum zł każda Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 6.3 Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7.1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym) wykaz wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, polegających na przygotowaniu cateringu o wartości netto minimum zł każda z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4. ROZDZIAŁ 8. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 8.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5 i Rozdziału 7 SIWZ W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych pełnomocnictw lub dokumentów (np. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej itd.) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 4

6 Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 9.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim Wykonawca może złożyć jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta Referat Współpracy z Zagranicą, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia (kancelaria na parterze Urzędu Miasta w Gdyni ul. 10-Lutego 24) Przetarg nieograniczony na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta. Nie otwierać przed r. godz. 10: Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub przez te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (numer podany w rozdziale 1) lub drogą elektroniczną (adres podany w rozdziale 1). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 5

7 pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ 11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Monika Pawlińska, inspektor, nr. pok. 510, ul. 10 Lutego 24, tel: , w godz. 8:00 16:00 w zastępstwie: Marta Raducha, podinspektor, nr.pok. 510, ul. 10 Lutego 24, tel , w godz. 8:00 16:00 ROZDZIAŁ 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć do dnia r., godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: w kancelarii na parterze Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni adres: ul. 10 Lutego 24, pokój Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 14.1 Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki i ceny wymienione przez oferenta nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania zamówienia Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi pomyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób: - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ostateczną, bez względu na sposób jej obliczenia, - jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. 6

8 ROZDZIAŁ 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium: cena oferty brutto waga 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. ROZDZIAŁ 16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt , jeżeli: - złożono tylko jedną ofertę, - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (tylko dla postępowań poniżej progów) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. ROZDZIAŁ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ 18. INNE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 7

9 Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zał. nr 1 Formularz ofertowy, Zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zał. nr 3 Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, Zał. nr 4 Zobowiązanie, Zał. nr 5 Projekt umowy. SIWZ sporządziła: Monika Pawlińska 8

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 pieczątka firmowa Wykonawcy..., dnia... FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniżej euro na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta 2011 składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: wartość netto... zł (słownie:... złotych) VAT... zł (słownie:... złotych) cena brutto... zł (słownie... złotych) 2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jedn. Dz. U. 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm). 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: a. siłami własnymi * * niepotrzebne skreślić b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: * 9

11 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (załącznik nr 5) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w dniu r. 8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury. 10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): Gdynia, dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 10

12 ZAŁĄCZNIK NR 2 pieczątka firmowa Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta, składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm)...., dnia... Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 11

13 ZAŁĄCZNIK NR 3 pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykaz musi zawierać minimum 2 usługi cateringowe każda o wartości netto nie mniejszej niż zł L.p. Przedmiot zamówienia (zakres usługi) Wartość zamówienia netto Miejsce wykonania Data wykonania Zamówienia Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)* Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych usług wymienionych w wykazie). *Kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 4) do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 12

14 ZAŁĄCZNIK NR 4 pieczątka firmowa Podmiotu Z O B O W I Ą Z A N I E (jeżeli dotyczy) 1. Nazwa i adres Podmiotu: 2. oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres): 3. następujących zasobów: 3a) wiedzy i doświadczenia: w formie:... 3b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia: w formie: 4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta 2011 Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Podmiotu) 13

15 ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt umowy zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: , reprezentowaną przez: 1. Ewę Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni 2. Annę Białek, Naczelnik Biura Prezydetna w dalszej części określaną jako ZAMAWIAJĄCY a z siedzibą w.. zarejestrowaną w.. pod numerem.. NIP:. REGON:., reprezentowaną przez: w dalszej części określaną jako WYKONAWCA. Umowa niniejsza zostaje zawarta jako zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) oraz z Zarządzeniem nr Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2011 r Przedmiotem umowy jest organizacja cateringu dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta według następujących ustaleń: 1.1. Termin i miejsce imprezy: w godz. 20:00 24:00 w hali namiotowej ustawionej na Gdyni na terenie pomiędzy Sea Towers, Gemini, Nabrzeżem Prezydenta a parkingiem, udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego w godz. 14:00 dnia do godz. 7:00 dnia Liczba uczestników: maksymalnie osób Wykonawca zapewni catering dla uczestników przyjęcia wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapewni: 14

16 2.1. zaplecze gastronomiczne niezbędne do realizacji zamówienia, 2.2. podłączenie mediów niezbędnych do realizacji imprezy (woda, energia elektryczna umowa z Energą lub agregat prądotwórczy) i uregulowanie kosztów ich zużycia, 2.3. uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń dot. organizacji imprezy przed przystąpieniem do jej realizacji, 2.4. obsługę kelnerską cateringu w ilości nie mniejszej niż 25 osób, gwarantującej obsługę przyjęcia dla 1000 osób, 2.5. dystrybucję napojów dostarczonych przez Zamawiającego według zasad określonych przez Zamawiającego, 2.6. stoły barowe i inne wyposażenie do dystrybucji cateringu w postaci szwedzkiego stołu w ilości wystarczającej dla obsłużenia 1000 gości, 2.7. jednorazowe talerzyki, sztućce, kubki do napojów zimnych i gorących - w ilości wystarczającej dla obsłużenia 1000 gości, 2.8. jednorazowe kubki przeźroczyste do piwa (300 ml) 3000 szt odpowiednią ilość koszy na śmieci, sprzątanie w trakcie imprezy i po imprezie klimatyzatory nawiewowe podczas imprezy o łącznej mocy chłodzącej minimum 150 kw (wraz z montażem i demontażem, obsługą, podłączeniem prądu, pokryciem kosztów zużycia prądu) ogrodzenie terenu imprezy masowej (obejmującego halę namiotową o pow. 600 m2 (30 x 20 m) wraz z zapleczem gastronomicznym przygotowanym przez Wykonawcę) metalowymi barierkami o wysokości min. 2 m i łącznej długości 150 mb (wraz z transportem, montażem i demontażem) 2 1. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający zapewni: 1.1. halę namiotową o powierzchni 600 m2, 1.2. ławo-stoły dla uczestników, 1.3. infrastrukturę do nalewania piwa, 1.4. napoje gazowane w butelkach PET oraz piwo, 1.5. toalety dla uczestników imprezy (kabiny sanitarne TOI TOI) 1.6. system opasek identyfikacyjnych dla uczestników przyjęcia w dwóch kolorach. Kolory opasek zostaną podane na dwa tygodnie przed imprezą. Osoby poniżej 18 roku życia noszące opaskę w pierwszym kolorze nie będą upoważnione do spożywania piwa. Będą mogły spożywać tylko napoje bezalkoholowe, które będą nielimitowane. Osoby powyżej 18 roku życia noszące opaskę w drugim kolorze będą mieć do dyspozycji 3 kupony upoważniające do otrzymania 3 bezpłatnych piw (po 300 ml). 15

17 3 1. Sprawozdanie z realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w Biurze Prezydenta Referacie Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni, w postaci materiału informacyjnozdjęciowego w terminie 7 dni od jego zakończenia. 2. Właściwa realizacja usługi przyjęta protokołem zdawczo-odbiorczym stanowić będzie podstawę do przekazania środków finansowych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Zamawiający zapłaci za przedmiot usługi określony w 1 łączną kwotę. zł brutto (słownie:. złotych). 2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT oraz podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w 3 ust Za wykonanie zamówienia należy wystawić fakturę VAT na Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca. 5. Wypłata należności za przedmiot usługi zostanie dokonana przelewem po wykonaniu umowy na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 6. Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP i upoważniamy Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT-u Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej. 2. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez strony, któremu nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, wojnę, stan wyjątkowy, stan 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo