INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 143 DZIAŁKA NR EWID. 504/3 TEMAT : ADAPTACJA, MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I WYMAGAŃ FAZA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWESTOR : BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU JAWORZE, UL. SŁONECZNA 83 BRANśA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE AUTORZY PROJEKTU NR UPR. PODPIS PROJEKTANT MGR INś. Adam ŚLUSARZ 598/78 K-ce SPRAWDZAJĄCY MGR INś. Jerzy PONA 80/98 BB DATA OPRACOWANIA MAJ 2009

2 I Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materiałów II Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych- PIWNICE E-02 Plan instalacji elektrycznych- PARTER E-03 Plan instalacji elektrycznych- POZIOM+1 E-04 Plan instalacji elektrycznych- POZIOM+2 E-05 Plan instalacji elektrycznych- POZIOM+3 E-06 Tablica TB2 /piwnica/- SCHEMAT IDEOWY E-07 Tablica TKT /kotłownia/- SCHEMAT IDEOWY E-08 Tablica T01 /parter/ - SCHEMAT IDEOWY E-09 Tablica T02 /parter/ - SCHEMAT IDEOWY E-10 Tablica T11 /poziom+1/ - SCHEMAT IDEOWY E-11 Tablica T12 /poziom+1/ - SCHEMAT IDEOWY E-12 Tablica T21 /poziom+2/ - SCHEMAT IDEOWY E-13 Tablica T22 /poziom+2/ - SCHEMAT IDEOWY E-14 Tablica T31 /poziom+3/ - SCHEMAT IDEOWY E-15 Schemat główny zasilania rozdz. RG E-16 Plan instalacji odgromowej E-17 Plan instalacji przyzywowej- PIWNICE E-18 Plan instalacji przyzywowej- POZIOM 0 E-19 Plan instalacji przyzewowej- POZIOM +1 E-20 Plan instalacji przyzewowej- POZIOM +2 E-21 Plan instalacji przyzewowej- POZIOM +3 2

3 -3-3. OPIS TECHNICZNY 3.1 Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji siły, oświetlenia, odgromowej i przyzywowej w PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU GŁÓWNYM ODDZIAŁU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY w Jaworzu przy ul. Wapienickiej Zakres opracowania - instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego - sterowanie oświetleniem - rozdzielnice i podrozdzielnice światła i siły - instalacja siły / zasilanie urządzeń wentylacyjnych / - instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia - instalacja gniazd wtyczkowych 230V zasilania stanowisk komputerowych - wewnętrzne linie zasilające - instalacja przyzewowa w pokojach szpitalnych - instalacja telefoniczna w pomieszczeniach personelu - instalacja odgromowa /uziemiająca/ - instalacja połączeń wyrównawczych - przebudowa układu zasilania - przebudowa układu pomiarowego - zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego 3.3 Podstawa opracowania - opracowanie architektoniczno-budowlane pracownia SABUD - inwentaryzacja układu zasilania - uzgodnienia robocze z Inwestorem - wytyczne technologiczne instalowanych urządzeń - podkład budowlano-architektoniczny - obliczenia natęŝenia oświetlenia /f-ma MEGALIGHT RYBNIK/ - katalogi urządzeń - uzgodnienia międzybranŝowe - obowiązujące normy i przepisy 3.4 Wskaźniki techniczne - Napięcie zasilania - 230/400V - Moc zainstalowana w rozdz.rg /główna / Ps = kw - Moc obliczeniowa Psobl.=168.0kW - Moc zapotrzebowana /szczytowa/ w RG Ps = 69.2 kw - Cos fi = Układ zasilania i instalacji TT - Szczegółowy bilans mocy z zestawieniem odbiorów przedstawiono na poszczególnych schematach ideowych tablic. -Układ pomiarowy półpośredni istniejący,przekładniki 150/5A,zabezpieczenie przelicznikowe 125A /50 kw/ nr ewidencyjny odbiorcy Zasilanie Zasilanie odbiorów oświetleniowych i siłowych pomocniczych / wentylacja itp./ odbywać się będzie z projektowanej /modernizowanej/ rozdzielnicy głównej RG poprzez podrozdzielnice piętrowe TB2,TO1 itd. Zmodernizowana /nowa/ rozdzielnica główna szafowa RG pozostaje w tym samym miejscu tj. w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej na poziomie piwnic. Część wlz pozostaje bez zmian i tylko naleŝy je wpiąć pod nowe pola odpływowe. -4-3

4 Wszystkie tablice piętrowe od parteru do poziomu+3 zasilono nowymi wlz prowadzonymi w piwnicy w korytkach kablowych, a następnie w pionie w rurkach Peschla w wykuwanych bruzdach. Średnica rurek 30do40mm. Do kaŝdej tablicy poprowadzić z piwnicy niezaleŝną rurkę. Usytuowanie tablic piętrowych pokazano na planach instalacyjnych tj. na rys. E-01 do E Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Doboru opraw i obliczeń natęŝenia oświetlenia dokonała specjalistyczna firma MEGALIGHT Rybnik. Na podstawie powyŝszego opracowania zaprojektowano instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Typy opraw oświetleniowych i ich rozmieszczenie przedstawiono na planach instalacyjnych poszczególnych kondygnacji. Część pomieszczeń wyposaŝona będzie w sufity podwieszone, w których zaprojektowano oprawy wbudowane. Z planów instalacyjnych wynika jednoznacznie w jakich pomieszczeniach zabudowane będą sufity podwieszone, są to pomieszczenia od parteru do 3-go poziomu zasilane z tablic piętrowych TO1,T11,T21 i T31 z wyjątkiem sali gimnastycznej i przestrzeni klatki schodowej. Typy opraw zestawiono i oznaczono na kazdym planie instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach instalację wykonać przewodami kabelkowymi płaskimi i wtynkowymi z osprzętem zwykłym i w pomieszczeniach mokrych szczelnym. Przewody prowadzić równieŝ nad stropami podwieszonymi. Dla zasilenia odbiorów oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano po 2 tablice piętrowe na poziomach 0,+1,+3 oraz po jednej w piwnicy i na poziomie +3. Generalnie oświetlenie poszczególnych pomieszczeń załączane będzie z pomieszczeń oświetlanych. W sanitariatach w obwody oświetleniowe włączono wentylatorki łazienkowe kanałowe małej mocy. Wyjątkowo w przestrzeniach klatek schodowych i na korytarzach część oświetlenia wydzielono jako oświetlenie nocne sterowane zdalnie przekaźniki bistabilne i przyciski impulsowe zabudowane na parterze w pokoju przyjęć tj. nr Na klatkach schodowych, w korytarzach i przy wyjściach z większych pomieszczeń przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne /autonomiczne/ i odpowiednio oznaczono na planach instalacyjnych. 3.7 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V Instalację gniazd wtyczkowych 230V wykonać analogicznie jak instalacje oświetlenia tj. przewodami kabelkowymi płaskimi lub płaskimi wtynkowymi p/t. Wysokość zamontowania gniazd wtyczkowych w poszczególnych pomieszczeniach określono na planie instalacji. Gniazda wtyczkowe 230 V pokazane na planach przeznaczone są dla 2-ch podstawowych funkcji - gniazda wtyczkowe /podwójne/ ogólnego przeznaczenia - gniazda wtyczkowe dla stanowisk komputerowych oznaczone symbolami K /sala komputerowa/ Ewentualne korekty rozmieszczenia gniazd wtyczkowych, ustawienia mebli i typów opraw oświetleniowych odbywać się będzie w trakcie realizacji. 3.8 Instalacja siły Instalację siły stanowią : zasilanie szafek zasilająco-sterowniczych układów wentylacji oznaczonych symbolami RZS1 do RZS5 zlokalizowanych w piwnicach i na poziomie parteru. Całość instalacji prowadzić jak dla instalacji oświetlenia p/t i w piwnicy w korytkach kablowych i rurkach RL Plan instalacji siły przedstawiono na wspólnych planach instalacji elektrycznych. tj. na rys. E-01 do E Instalacja odgromowa połączenia wyrównawcze Dla zrealizowania instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych naleŝy: - wykonać uziom otokowy wokół budynku głównego bednarką FE/Zn30x4 układany w ziemi na głębokości min. 0.7m - wewnątrz budynku w pomieszczeniu kotłowni i wymiennikowni ułoŝyć naleŝy siatkę uziomową połączeń wyrównawczych na poz. około 0.3m nad posadzką - w/wym. siatkę uziomową połączyć z konstrukcją słupów i uziomem otokowym - na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych układanych na specjalnych wspornikach przyklejanych do podłoŝa - wszystkie metalowe elementy dachu połączyć ze zwodami poziomymi - zwody poziome poprzez przewody odprowadzające połączyć z uziemieniami wyrównawczymi i poprzez złącza kontrolne z uziomem otokowym - punkty PE rozdzielnic RG,TKT połączyć z uziemieniem - wszystkie istniejące uziemienia i połączenia wyrównawcze pozostające bez zmian /kuchnia,basen/ połączyć z nowoprojektowanym uziemieniem - naleŝy połączyć poprzez spawanie system uziemień wyrównawczych i uziemienie otokowe Plan instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych pokazano na rys. E-16. 4

5 3.10 Ochrona przed poraŝeniem elektrycznym i wytyczne BHP Układ zasilania TT. Układ instalacji TT /wyłączniki p.poraŝeniowe o Ir =0.03A/ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU przewiduje się przyciskiem POś poprzez cewki wybijakowe na głównym zasilaniu w RG /wyłącznik DPX160A/. Ponadto tym samym przyciskiem wyłączane będzie zasilanie z agregatu prądotwórczego. Rozdzielnica główna RG i tablice piętrowe wykonane w II stopniu ochronności. Przycisk zdalnego wyłączania prądu p.poŝ. zlokalizowano przy głównym wejściu do budynku głównego. Wszelkie prace elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami Uwagi końcowe Prace elektroinstalacyjne naleŝy wykonać zgodnie z przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE. Po wykonaniu projektowanych robót wykonać naleŝy następujące pomiary: - skuteczność ochrony p.poraŝeniowej - rezystancji izolacji obwodów - czasu zadziałania wyłączników róŝnicowoprądowych - prądu zadziałania wyłączników róŝnicowoprądowych - rezystancji projektowanych uziomów - natęŝenia oświetlenia po zabudowaniu meblami 4. OBLICZENIA 4.1 Instalacja oświetlenia NatęŜenia oświetlenia - Pom. zabiegowe,biura personelu,sale lekcyjne lx - Sala gimnastyczna,pokój personelu lx - Klatki schodowe,korytarze lx - Kotłownia,pom. rozdz. elektrycznej lx - Szatnie, umywalnie,wc lx Obliczenia natęŝenia oświetlenia przeprowadzono wg programu komputerowego DIALUX. /W wersji elektronicznej/ 4.2 Bilans mocy-obliczenia techniczne Rozdz. RG Pi /kw/ Ps/kW/ Typ kabla Dł/m/ Spadek nap. Uwagi - Tablica TB YKY5x % istniejące - Tablica TB YDY5x % - Tablica TBS YKY5x % istniejące - Tablica TWD YKY5x % istniejące - Tablica TKT YKY5x % - Tablica T YDY5x % - Tablica T YDY5x % - Tablica T YDY5x % - Tablica T YDY5x % - Tablica T YDY5x % - Tablica T YDY5x % - Tablica T YDY5x % - ADM YAKY 4x istniejące - ADM YAKY 4x istniejące RAZEM Współczynnik jednoczesności kj= xYKY1x70 30m 0.4% zabezp. przelicz. gg 125A prąd I=101A 5

6 Przebudowywaną rozdz. główną RG zasilono linią kablową 4xYKY1x70 mm2 z istniejącego złącza kablowego ZK-3 /dotychczasowe zasilanie w złym stanie technicznym/ Maksymalne spadki napięcia projektowanych odbiorów do rozdz. RG nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów przedstawiono na odpowiednich schematach ideowych. 4.4 Ochrona przed poraŝeniem elektrycznym Poprzez zastosowanie wyłączników p.poraŝeniowych o Ir =0.03 spełnione są warunki skutecznej ochrony przed poraŝeniem elektrycznym. 5.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW -SEGMENTOWE A.INSTALACJE SILNOPRĄDOWE SEGMENT A /część z głównym wejściem/ PIWNICE I Rozdzielnica główna RG 1. Konstr. szafy blaszanej o wym. 3x/600x2000x400/ kpl 3 3 segmentowa,ii stop. ochr. 2. Wyłącznik główny np. DPX z funkcją p.poŝ. 3. SZR 160A ze sterownikiem przebudowa istniejących 4. Przekładnik prądowy IPO150/5A, kl Wyłącznik bezpiecznikowy RB2-00/125A Wyłącznik bezpiecznikowy XLP-00/100A Wyłącznik bezpiecznikowy XLP-01/160A zasil. bud. ADM1 i 2 8. Wyłącznik bezpiecznikowy R Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ szt Wyłącznik instalacyjny S303/C S301/C S301/B S301/B Ochronnik p.przepięciowy DEHN Ventil Analizator sieci np. AS-3 f-my TWELVE kpl Przewody sterownicze DY1.5 m 50 II Tablica TB2 1. Obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego 400x800x150 kpl 1 2. Wyłącznik główny FR303/63A Lampka sygnalizacyjna L Ochronnik p.przepięciowy DEHN Quard /15kA,1.5kV/ Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ Rozłącznik bezpiecznikowy R Przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik instalacyjny S301/B S301/C III OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne f 16/32/A Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy

7 10. j.w lecz schodowy Wyłącznik 1 bieg. w obudowie szczelnej 10A Dwa wyłączniki 1 bieg. w obudowie szczelnej 10A Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg Przycisk p.poŝ POś szt 1 6. Zestawy komputerowe /4 gniazda 230V+2 gn. Logiczne/ kpl 2 IV OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N T5 ALU 1x49W RP kpl 12 w tym 5 z modułami awar. 2h 2. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N ASY 2x55 EVGW RP kpl 1 z modułami awar. 2h 3. Oprawa świetlówkowa TORENT PMMA 2x36W EVG IP66 kpl Oprawa świetlówkowa PLATO K T5 2x26W EVG IP65 kpl Oprawa świetlówkowa MIRROR 14W EVG IP44 kpl 6 6. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 2 wyjście ewakuacyjne 7. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 2 schody góra lub dół 8. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N TCL 4x36W PM EVG IP44 kpl 6 9. Oprawa z czujnikiem ruchu /halogenowa 100W/ kpl 1 V Kable i przewody 1. Kabel typu YKY1x70 m Przewód kabelkowy YKY5x16 m YKY5x10 m YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m YDYp3x1.5 m Kabel sterowniczy YKSY 5x1 m 50 PARTER I Tablica T01 1. Obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego 400x800x150 kpl 1 2. Wyłącznik główny FR303/63A Lampka sygnalizacyjna L Ochronnik p.przepięciowy DEHN Quard /15kA,1.5kV/ Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ Rozłącznik bezpiecznikowy R Przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik instalacyjny S301/B S301/C II OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy j.w lecz schodowy Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A - 4 7

8 11. Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg Przycisk p.poŝ POś szt 1 17.Zestawy komputerowe /4 gniazda 230V+2 gn. Logiczne/ kpl 3 III OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N T5 ALU 1x49W RP kpl 11 w tym 5 z modułami awar. 2h 2. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N ASY 2x55 EVGW RP kpl 4 z modułami awar. 2h 3. Oprawa świetlówkowa MIRROR 14W EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 2 wyjście ewakuacyjne - Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 2 schody góra lub dół 6. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N TCL 4x36W PM EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa MIRO W 230 2x26W PM EVG IP44 kpl Oprawa z czujnikiem ruchu /halogenowa 100W/ kpl 1 IV Kable i przewody 1. Przewód kabelkowy YDY5x10 m YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m YDYp3x1.5 m Kabel sterowniczy YKSY 5x1 m 50 I PIĘTRO/II PIĘTRO anal/ I Tablica T11/T21/ 1. Obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego 400x800x150 kpl 1 2. Wyłącznik główny FR303/63A Lampka sygnalizacyjna L Ochronnik p.przepięciowy DEHN Quard /15kA,1.5kV/ Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ Rozłącznik bezpiecznikowy R Przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik instalacyjny S301/B S301/C II OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy j.w lecz schodowy Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg 200 8

9 16.Zestawy komputerowe /4 gniazda 230V+2 gn. Logiczne/ kpl 3 III OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 ALU 1x49W RP kpl 16 w tym 5 z modułami awar. 2h 2. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 ALU 1x28W RP kpl 28 w tym 12 z modułami awar. 2h 3. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N ASY 2x55 EVGW RP kpl 4 z modułami awar. 2H 4. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N T5 ALU WALL1x24W ASY kpl Oprawa świetlówkowa MIRROR 14W EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 wyjście ewakuacyjne 7. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 schody góra lub dół 8. Oprawa świetlówkowa MIRO W 230 2x26W PM EVG IP44 kpl 18 IV Kable i przewody 1. Przewód kabelkowy YDY5x10 m YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m YDYp3x1.5 m Kabel sterowniczy YKSY 5x1 m 50 - III PIĘTRO I Tablica T31 1. Obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego 400x800x150 kpl 1 2. Wyłącznik główny FR303/63A Lampka sygnalizacyjna L Ochronnik p.przepięciowy DEHN Quard /15kA,1.5kV/ Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ Rozłącznik bezpiecznikowy R Przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik instalacyjny S301/B S301/C II OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy j.w lecz schodowy Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg Zestawy komputerowe /4 gniazda 230V+2 gn. Logiczne/ kpl 2 III OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 2x35W RP kpl Oprawa świetlówkowa JOWISZ N ASY 2x55 EVGW RP kpl 4 z modułami awar. 2H 9

10 3. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 2x54W RP kpl Oprawa świetlówkowa MIRROR 14W EVG IP44 kpl 6 5. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 wyjście ewakuacyjne 6. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 schody góra lub dół 7. Oprawa świetlówkowa MIRO W 230 2x26W PM EVG IP44 kpl 6 IV Kable i przewody 1. Przewód kabelkowy YDY5x10 m YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m YDYp3x1.5 m Kabel sterowniczy YKSY 5x1 SEGMENT B/skrzydło z basenem/ PIWNICE I OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy j.w lecz schodowy Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg 200 II OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N T5 ALU 1x49W RP kpl 8 w tym 4 z modułami awar. 2h 2. Oprawa świetlówkowa TORENT PMMA 2x36W EVG IP66 kpl Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 2 wyjście ewakuacyjne 4. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 2 schody góra lub dół 5. Oprawa z czujnikiem ruchu /halogenowa 100W/ kpl 1 III Kable i przewody 1. Przewód kabelkowy YKY5x10 m 25 10

11 2. - YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m YDYp3x1.5 m Kabel sterowniczy YKSY 5x1 m 30 PARTER I Tablica T02 1. Obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego 400x800x150 kpl 1 2. Wyłącznik główny FR303/63A Lampka sygnalizacyjna L Ochronnik p.przepięciowy DEHN Quard /15kA,1.5kV/ Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ Rozłącznik bezpiecznikowy R Przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik instalacyjny S301/B S301/C II OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy j.w lecz schodowy Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg Zestawy komputerowe /4 gniazda 230V+2 gn. Logiczne/ kpl 3-6- III OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 ALU 1x49W RP kpl 10 w tym 5 z modułami awar. 2h 2. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N 2x28W EVG RP kpl 4 3. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N ASY 2x55 EVGW RP kpl 2 z modułami awar. 2H 4. Oprawa świetlówkowa MIRROR 14W EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 wyjście ewakuacyjne 6. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 schody góra lub dół 7. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W TCL 4x36W PM EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa JOWISZ W TCL 3x36W PM EVG IP44 kpl 4 9. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W TCL 4x36W PM EVG IP65 kpl Oprawa świetlówkowa JOWISZ N TCL 4x36W PM EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa MIRO W 230 2x26W PM EVG IP44 kpl 18 IV Kable i przewody 1. Przewód kabelkowy YDY5x10 m YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m

12 5. - YDYp3x1.5 m Kabel sterowniczy YKSY 5x1 m 50 I PIĘTRO/II PIĘTRO anal/ I Tablica T12/T22/ 1. Obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego 400x800x150 kpl 1 2. Wyłącznik główny FR303/63A Lampka sygnalizacyjna L Ochronnik p.przepięciowy DEHN Quard /15kA,1.5kV/ Wyłącznik p.poraŝeniowy S304/ Rozłącznik bezpiecznikowy R Przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik instalacyjny S301/B S301/C II OSPRZĘT 2. - p/t fi Odgałęźnik 4-ro zaciskowy Puszka końcowa fi Gniazdo wtyczkowe 230V,10A/Z szczelne p/t, 10A/Z podwójne Wyłącznik instalacyjny p/t 1 bieg j.w. lecz 2 biegunowy j.w lecz schodowy Wyłącznik schodowy w obudowie szczelnej 10A Przycisk sterowniczy impulsowy /ster. PB300/ Korytko kablowe o szer. 50 mm m Rurki RL15-40 m Konstrukcje wsporcze kg Zestawy komputerowe /4 gniazda 230V+2 gn. Logiczne/ kpl 2 III OPRAWY OŚWIETLENIOWE 1. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 ALU 1x49W RP kpl 16 w tym 5 z modułami awar. 2h 2. Oprawa świetlówkowa JOWISZ W T5 ALU 1x28W RP kpl 28 w tym 12 z modułami awar. 2h 3. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N ASY 2x55 EVGW RP kpl 4 z modułami awar. 2H 4. Oprawa świetlówkowa JOWISZ N T5 ALU WALL1x24W ASY kpl Oprawa świetlówkowa MIRROR 14W EVG IP44 kpl Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 wyjście ewakuacyjne 7. Oprawa świetlówkowa awaryjna BOSTON AL 8W MONITORING kpl 4 schody góra lub dół 8. Oprawa świetlówkowa MIRO W 230 2x26W PM EVG IP44 kpl 18 IV Kable i przewody 1. Przewód kabelkowy YDY5x10 m YDY5x1.5 m YDY4x1.5 m YDYp3x2.5 m YDYp3x1.5 m 500 POZOSTAŁE INSTALACJE /OGÓLNIE/ I INSTALACJA ODGROMOWA 12

13 1. Taśma uziomowa Fe/Zn30x3 m. 200 w tym poł. wyrównawcze 2. Drut Fe/Zn fi8 m Złącze kontrolne śrubowe szt Złącze krzyŝowe typ ZK szt Wspornik dachowy do przyklejania /specjalny/ II INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE I.Elementy systemu przyzywowego SIGMA /f-ma ELDA/ 1.Centralka przyzewowa pielęgniarki CP kpl 7 2.Wskaźnik pomieszczenia Sali WP kpl 85 3.Przycisk przywoławczy gruszkowy Przycisk przywoławczy pociągowy Przycisk kasujący II Kable i przewody 1.Przewód zasilający YDY2x1.5 m Kabel sygnalizacyjny /telefoniczny/ YTKSY3x2x0.5 m 2100 w tym dla telefonów 3.Kabel inst. logicznej m Rurki PESCHLA fi 15-20mm m 300 Projektant: 13

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo