PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej"

Transkrypt

1 Część I. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Nr kodu zdającego... Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO 31 SIERPNIA 2012 R. CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU zadanie z zakresu prawa gospodarczego Pouczenie: 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy). 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego) wynosi łącznie 480 minut. 4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 2 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 1

2 Część I. I. Sporządź umowę zastawu rejestrowego (umowę zastawniczą) uwzględniając następujące założenia: 1) sporządzenie umowy zleca zastawnik będący bankiem działającym w prawnej formie spółki kapitałowej, 2) zastaw ma zabezpieczać wierzytelność wynikającą z udzielonego już kredytu, zaciągniętego w złotych, przez Bogdana Wasilewskiego nie będącego zastawcą, 3) zastawca nazywa się Robert Kwiatkowski, jest kawalerem i nie prowadzi działalności gospodarczej, 4) rzecz obciążona zastawem samochód ciężarowy pozostanie w posiadaniu zastawcy, który będzie mógł z niego korzystać, a wynikające z tego skutki powinny zostać uregulowane w umowie, 5) przy zawieraniu umowy bank reprezentowany będzie przez należycie umocowanego pełnomocnika Jana Nowaka ustanowionego przez członków zarządu banku, działających zgodnie z zasadami reprezentacji banku określonymi w jego statucie, 6) zastawca przy zawieraniu umowy będzie działał samodzielnie, 7) w umowie należy wskazać podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis zastawu do rejestru, 8) ewentualne załączniki do umowy oraz powołane w umowie dokumenty powinny zostać w niej opisane w sposób pozwalający na ustalenie ich istotnej treści na podstawie samej umowy, 9) w umowie należy powołać dokumenty wykazujące umocowanie osób działających w imieniu banku oraz dokumenty identyfikujące osoby fizyczne, składające swe podpisy pod umową. II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do uzupełnienia stanu faktycznego, jednak bez zmiany założeń podanych w pkt I. Możesz przedstawić listę tych założeń. III. Projektowaną umowę wzbogać o dopuszczalne, obrane samodzielnie postanowienia, bez uchybienia podanym wyżej założeniom. IV. W każdym miejscu, w którym podpis jest niezbędny, wpisz słowo podpis wraz z zaznaczeniem, czyj to jest podpis. 2

3 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Propozycja rozwiązania UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO Niniejsza Umowa Zastawu Rejestrowego (zwana dalej Umową ) została zawarta w dniu r., pomiędzy: 1. AGW Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze Regon , o kapitale zakładowym w wysokości (pięćdziesiąt milionów) złotych, wpłaconym w całości, reprezentowana przez pełnomocnika Jana Nowaka, legitymującego się dowodem osobistym Nr AAA222222, PESEL , na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, udzielonego przez Andrzeja W. i Magdalenę N. członków Zarządu upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, do reprezentowania spółki, zwaną dalej Bankiem lub Zastawnikiem a 2. Robertem Kwiatkowskim, zamieszkałym w Warszawie (00-384), przy ul. Dobrej 1, legitymujący się dowodem osobistym Nr AAA111111, PESEL , zwanym dalej Zastawnikiem zwanych dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną ZWAŻYWSZY, ŻE: (A) W dniu r. Bank zawarł z Bogdanem Wasilewskim (zwanym dalej Kredytobiorcą ) umowę kredytową numer 100/2012 (zwana dalej Umową Kredytową ), na podstawie której Bank zobowiązał się do udzielenia Kredytobiorcy kredytu w kwocie (sto tysięcy) złotych, a Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami według stopy WIBOR 3 M + 2% w terminie do dnia r; (B) W Umowie Kredytowej Kredytobiorca zobowiązał się, że tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami Zastawcę ustanowi na rzecz Banku zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym: MARKA SAMOCHODU IVECO STRALIS AS 440S45T/P NUMER REJESTRACYJNY WA

4 Część I. NUMER DOWODU REJESTRACYJNEGO DR/BAI/ ROK PRODUKCJI 2012 NUMER SILNIKA NUMER NADWOZIA AA1AA11A11A (zwanym dalej Pojazdem ), stanowiącym wyłączną własność Zastawcy, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści: Definicje Terminy oraz wyrażenia użyte w Umowie będą miały następujące znaczenie chyba, że w Umowie zostanie wyraźnie wskazane odmiennie znaczenie tych terminów i wyrażeń: Pojazd Termin Płatności ma znaczenie przypisane temu wyrażeniu w Punkcie B Preambuły do niniejszej Umowy oznacza termin płatności Wierzytelności, tj. dzień 31 grudnia 2016 roku Kredyto- Umowa wa ma znaczenie przypisane temu wyrażeniu w Punkcie A Preambuły do niniejszej Umowy Wierzytelność oznacza wierzytelność Banku wobec Kredytobiorcy o zapłatę kwoty (sto tysięcy) złotych wraz z odsetkami według stopy WIBOR 3 M + 2%, jak również odsetkami za opóźnienie, kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz innymi kosztami dochodzenia roszczeń Zastaw Rejestrowy ma znaczenie przypisane temu wyrażeniu w ust. 2 i 3 Przedmiot umowy Przedmiot Umowy 1. W celu zabezpieczenia Wierzytelności Zastawca ustanawia na Pojeździe na rzecz Banku zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych ( Zastaw Rejestrowy ), na co Bank wyraża zgodę. 2. Zastaw Rejestrowy zabezpiecza także odsetki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz koszty dochodzenia roszczeń. 3. Strony zgodnie postanawiają, że Pojazd pozostanie w posiadaniu Zastawcy. Zastawca jest uprawniony do korzystania z Pojazdu. 4. Zastawca oraz Bank postanawiają, że Zastaw Rejestrowy ustanowiony na mocy niniejszej Umowy będzie pozostawał w mocy niezależnie od jakiejkolwiek częściowej spłaty, zwiększenia lub zmiany Wierzytelności. 4

5 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Wpis Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów 1. Wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy zostanie złożony przez Zastawcę. 2. Zastawca jest obowiązany przedłożyć Bankowi prawidłowo opłacony i złożony we właściwym sądzie rejowym, wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów. 3. W przypadku naruszenia przez Zastawcę zobowiązania określonego w ust. 2 powyżej, wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów zostanie złożony przez Bank. W takim przypadku Zastawca będzie obowiązany zwrócić Bankowi wszelkie koszty związane z postępowaniem rejestrowym, w tym koszty doradców prawnych. 4. Strony zgodnie postanawiają, że Pojazd zostanie opisany we wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów według wszystkich cech identyfikacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892 ze zm.), tj. według: a) marki samochodu, b) numeru rejestracyjnego c) numeru dowodu rejestracyjnego d) roku produkcji, e) numeru silnika, f) numeru nadwozia. 5. Zastawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od otrzymania postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów, złożyć we właściwym starostwie powiatowym albo urzędzie gminy, w którym Pojazd jest zarejestrowany, wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu Zastawu Rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. Oświadczenia i zapewnienia Zastawcy Zastawca oświadcza, że: jest kawalerem i nie prowadzi działalności gospodarczej; pojazd nie jest przedmiotem żadnego postępowania, w tym sądowego lub administracyjnego; nie sprzedał ani nie zbył w żaden inny sposób, jak również nie zobowiązał się do sprzedania lub zbycia w inny sposób Pojazdu; niniejsza Umowa stanowi ważne i wiążące zobowiązanie, a obowiązki nałożone na Zastawcę na podstawie niniejszej Umowy mogą być dochodzone zgodnie z prawem; zawarcie niniejszej umowy nie stanowi pokrzywdzenia wierzycieli Zastawcy. Zobowiązania Zastawcy 1. Zastawca zobowiązuje się względem Banku, że przed wygaśnięciem Zastawu Rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia Pojazdu. 5

6 Część I. 2. Zastawca jest obowiązany utrzymywać Pojazd w należytym stanie technicznym, w szczególności dokonywać wszelkich wymaganych przez producenta przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oraz terminowego dokonywania badań technicznych. 3. Zastawca zezwoli Banowi na podjęcie wszelkich kroków, jakie Bank w sposób uzasadniony uzna za konieczne lub pożądane dla ochrony jego interesów wynikających z niniejszej Umowy. 4. Zastawca niezwłocznie udzieli Bankowi wszelkich informacji dotyczących Pojazdu, których udzielenia Bank zażąda na piśmie. 5. Zastawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Bank o każdym fakcie, zdarzeniu lub okolicznościach, które mogłyby wywrzeć niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Zastawu Rejestrowego, bądź na możliwość dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu Zastawu Rejestrowego, w szczególności o: jakimkolwiek wypadku, kolizji lub innego rodzaju zdarzeniu drogowym z udziałem Pojazdu; wszczęciu przeciwko Zastawcy jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego oraz o wszczęciu egzekucji z Pojazdu. Ubezpieczenie Pojazdu 1. Zastawca jest obowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza Pojazdu oraz ubezpieczenie auto casco Pojazdu. 2. Na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Bank Zastawca przedstawi Bankowi oryginały polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek. 3. Jeżeli Zastawca nie zapewni istnienia jakiegokolwiek z ubezpieczeń wymaganych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub też nie wykaże ustanowienia lub utrzymania takiego ubezpieczenia w terminie określonym w niniejszej Umowie, Bank będzie uprawniony do ustanowienia i utrzymywania takiego ubezpieczenie przez określony przez siebie czas i w określonym przez siebie zakresie. W takim przypadku Zastawca zwróci Bankowi wszelkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem takiego ubezpieczenia, w tym w szczególności wydatki poniesione tytułem zapłaty składek ubezpieczeniowych, w terminie wskazanym przez Bank. Przed wykonaniem powyższego uprawnienia Bank obowiązany będzie do wezwania Zastawcy do zawarcia lub zapewnienia istnienia stosownych ubezpieczeń w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Zaspokojenie Banku z przedmiotu Zastawu Rejestrowego 1. Bank może zaspokoić się z Pojazdu w przypadku braku całkowitego, ostatecznego, nieodwołalnego i bezwarunkowego zaspokojenia Wierzytelności przez Kredytobiorcę w Terminie Płatności. 2. Zaspokojenie roszczeń Banku z Pojazdu nastąpić może według wyboru Banku: według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym 6

7 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. lub poprzez przejęcie Pojazdu przez Bank na własność, zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Strony ustalają, że wartość Pojazdu dla potrzeb przejęcia Pojazdu na własność przez Bank zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Bank. 4. Bezpośrednio przed podjęciem czynności zmierzających do zaspokojenia Banku przez przejęcie Pojazdu na własność, Bank zawiadomi na piśmie Zastawcę o zamiarze podjęcia tych czynności. 5. Przejęcie Pojazdu na własność zostanie dokonane w drodze pisemnego oświadczenia Banku o przejęciu Pojazdu na własność przekazanego Zastawcy nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Zastawcę zawiadomienia, o którym mowa w ust Wierzytelność ulega zaspokojeniu do wysokości wartości Pojazdu przejętego na własność ustalonej zgodnie z ust. 3 powyżej, przy czym w pierwszej kolejności wartość Pojazdu będzie zaliczona na związane z Wierzytelnością należności uboczne, a następnie na zaległą należność główną. Wygaśnięcie Zastawu Rejestrowego Zastaw Rejestrowy wygasa z chwilą całkowitego, ostatecznego, nieodwołalnego i bezwarunkowego zaspokojenia Wierzytelności wraz z odsetkami, kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz kosztami dochodzenia roszczeń. Koszty 1. Zastawca pokryje wszelkie uzasadnione opłaty i koszty poniesione przez Bank w związku z ustanowieniem Zastawy Rejestrowego oraz wykonywaniem przez Bank praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności dochodzeniem zaspokojenia z Pojazdu. 2. W przypadku, gdy którykolwiek z wydatków, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie uiszczony przez Bank, Zastawca zwróci Bankowi wszelkie poniesione wydatki niezwłocznie po otrzymaniu od Banku żądania ich zwrotu. Postanowienia ogólne 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 6. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywały w sposób polubowny. W przypadku braku możli- 7

8 Część I. wości takiego rozstrzygnięcia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zastawnika. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej Strony oraz jeden z przeznaczeniem jako załącznik do wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów. Zastawca: [podpis Roberta Kwiatkowskiego] Zastawnik: [podpis pełnomocnika AGW Bank S.A.] 8

9 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. Nr kodu zdającego... Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU RADCOWSKIEGO 31 SIERPNIA 2012 R. CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU zadanie z zakresu prawa gospodarczego Pouczenie: 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy). 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego) wynosi łącznie 480 minut. 4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 4 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową oraz informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 9

10 Część I. Informacja dla zdającego 1. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić na zlecenie spółki akcyjnej Inwest umowę, uwzględniającą założenia ujęte w zadaniu. 2. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do uzupełnienia stanu faktycznego, jednak bez zmiany podanych w zadaniu założeń. 3. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego. 4. Nie jest konieczne sporządzanie załączników do umowy. 5. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową. 6. Zadanie zostało wydrukowane dwustronnie. 10

11 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. 1. Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Spółką), postanowiła wybudować budynek stanowiący jej siedzibę w tym mieście, na własnej nieruchomości. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, a statut nie zawiera żadnych postanowień w przedmiocie sposobu jej reprezentowania. 2. Budynek ma być wybudowany na podstawie projektu architektonicznego, obejmującego projekt koncepcyjny budynku w formie papierowej i elektronicznej oraz w postaci makiety i modelu (zwany dalej Projektem). Do realizacji tego Projektu Spółka dostarczy wykonawcom wykonane wcześniej odrębnie: studia i analizy przedprojektowe oraz studium programowo-przestrzenne w postaci informacji i wytycznych do projektowania. Projekt ma posiadać cechy indywidualne, nietypowe i unikalne. Spółka chce następnie wykorzystać Projekt do sporządzenia szczegółowego projektu budowlanego, który stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także nadal wykorzystywać w ciągu następnych kilkunastu lat podczas budowy kolejnych oddziałów Spółki. Spółka chce mieć możliwość jak najszerszego, swobodnego i nieograniczonego miejscem oraz czasem korzystania z wykonanego Projektu, a zatem chce posiadać całość praw do tego Projektu. Na realizację wyżej określonych zamierzeń, Spółka chce przeznaczyć kwotę (pięćset tysięcy) zł netto. 3. Do wykonania Projektu wybrani zostali przez Spółkę znani architekci Marcin Kruk oraz Jerzy Sowa (zwani dalej Architektami), wpisani na listę członków warszawskiej izby samorządu zawodowego, którzy mają go wykonać wspólnie. Są oni jedynymi wspólnikami przedsiębiorstwa prowadzonego przez nich w formie spółki partnerskiej, która ma być stroną umowy o wykonanie Projektu. Każdy ze wspólników (partnerów) może samodzielnie prowadzić sprawy tej spółki oraz reprezentować ją na zewnątrz. Spółka oczekuje, że umowa będzie regulowała w szczególności: 1) termin realizacji przedmiotu umowy, który ma wynosić nie więcej niż 3 (trzy) miesiące z jednoczesnym określeniem warunków jego ewentualnego przedłużenia; 2) obowiązek osobistego wykonania Projektu przez Architektów; 3) zasady rozwiązania lub odstąpienia od tej umowy w razie opóźnień w wykonaniu Projektu w terminie, przy uwzględnieniu, że dla Spółki najważniejsza jest terminowość wykonania przedmiotu umowy; 4) wymóg posiadania przez Spółkę partnerską jak najszerszego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umowy; 5) rękojmię za wady (usterki) Projektu; 6) zasady odpowiedzialności spółki partnerskiej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym kary umowne; 7) klauzulę dotyczącą polubownego załatwiania sporów wynikających z tej umowy przez sąd polubowny. 11

12 Część I. Propozycja rozwiązania UMOWA O DZIEŁO Niniejsza Umowa o dzieło (zwana dalej Umową ) została zawarta w dniu r., pomiędzy: 1. Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze Regon , o kapitale zakładowym w wysokości (pięćset tysięcy) złotych, wpłaconym w całości, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowana przez Annę W. i Rafała S. członków Zarządu upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, do reprezentowania Zamawiającego, a 2. Kruk i Sowa Architekci Spółka partnerska, z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze Regon , o kapitale zakładowym w wysokości (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez Marcina Kruka oraz Jerzego Sowę partnerów, upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, do reprezentowania Wykonawcy, oraz 3. Marcinem Krukiem, zamieszkałym w Warszawie (00-001), przy ul. Ludnej 1, legitymujący się dowodem osobistym Nr AAA111111, PESEL , i 4. Jerzym Sową, zamieszkałym w Warszawie (00-002), przy ul. Miłej 1, legitymujący się dowodem osobistym Nr AAA22222, PESEL , zwanymi dalej Architekatmi zwanych dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną o następującej treści: Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w zamian za wynagrodzenie do twórczego wykonania i przekazania Zamawiającemu, 12

13 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. zgodnie z niniejszą Umową, projektu architektonicznego obejmującego projekt koncepcyjny budynku na stanowiącej własność Zamawiającego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wesołej 12, składającej się z działki ewidencyjne numer 1, z obrębu 12, o powierzchni 0,85 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Prowadzi księgę wieczystą numer WA4 M/ /1 oraz makietę i model budynku (zwane dalej Projektem ) oraz do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Projektu. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej Umowy studia i analizy przedprojektowe oraz studium programowo-przestrzenne w postaci informacji i wytycznych do projektowania, w oparciu o które Wykonawca opracuje Projekt. 3. Projekt zostanie przygotowany w formie papierowej oraz elektronicznej. 4. Wykonawca oświadcza, że Projekt zostanie stworzony przez Architektów, którzy są wpisani na listę członków warszawskiej izby samorządu zawodowego, i którzy mają obowiązek wykonać Projekt osobiście, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy architektonicznej, bez prawa powierzenia wykonania Projektu osobom trzecim, na co Architekci wyrażają zgodę. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca i Architekci zobowiązują się, że Architekci stworzą Projekt o charakterze indywidualnym, bez wad prawnych oraz że będą im przysługiwać pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Projektu, które nie będą obciążone w żaden sposób prawami majątkowymi osób trzecich, a w szczególności, że jeżeli będą wykorzystywać jakiekolwiek materiały (zarówno przekazane im przez Zamawiającego, jak i pozyskane w własnym zakresie), upewnią się, że wykorzystanie tych materiałów nie narusza praw autorskich osób trzecich lub, w razie potrzeby nabędzie takie prawa lub uzyska do nich odpowiednie licencje. 2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w pkt. 4 Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu o naruszenie praw autorskich do Projektu lub jego części, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa lub zgłoszeniu jakichkolwiek roszczeń dotyczących Projektu powyżej. Wykonanie Projektu 1. Wykonawca i Architekci zobowiązują się wykonać i przekazać Projekt Zamawiającemu w całości w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy. 13

14 Część I. 2. Przesunięcie terminu wykonania Projektu będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku termin wykonania Projektu wydłuży się o czas trwania przeszkody. 3. wykonaniu Projektu i gotowości do jego przekazania, Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca dostarczy Projekt do siedziby Zamawiającego, w uprzednio uzgodnionym przez Strony terminie. Przekazanie Projektu Zamawiającemu zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru. 5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył Projektu w przewidzianym terminie, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy 7-dniowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą skutkować opóźnieniem w wykonaniu Projektu. Przyjęcie Projektu 1. Jeżeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Projektu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu 14-dniowym terminie, uważa się, że Projekt został przyjęty bez zastrzeżeń. 2. Przepis ust. 1 stosuje się po ponownym dostarczeniu poprawionego Projektu w przypadku odmowy jego przyjęcia, uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian lub żądania usunięcia usterek. 3. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian w Projekcie w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. Koszty wykonania Projektu Wszelkie wydatki i koszty związane z wykonaniem Projektu, w tym koszt wykorzystanych materiałów, ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w pkt. 1 Wynagrodzenia. Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Projektu oraz przeniesienie przez Architektów autorskich praw majątkowych do Projektu na wszystkich polach eksploatacji określonych Umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie (pięćset tysięcy) złotych netto, plus należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od przyjęcia Projektu przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 4. Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wynagrodzenia za wykonanie Projektu w terminie 3 dni od przyjęcia Projektu przez Zamawiającego. 14

15 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. Przeniesienie praw autorskich majątkowych 1. Architekci przenoszą na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Projektu z chwilą przyjęcia go przez Zamawiającego, zarówno w wersji zwartej, jak i w pojedynczych elementach, w kraju i za granicą, bez ograniczenia czasowego. 2. Przejście autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: a) prawo wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania Projektu jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo; b) prawo wprowadzania egzemplarzy Projektu do obrotu; c) prawo do wykorzystywania egzemplarzy Projektu w reklamie i promocji; d) prawo wprowadzenia Projektu do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, informatycznych i teleinformatycznych; e) prawo wprowadzenia Projektu do sieci teleinformatycznej, także w postaci przekazów przesyłanych drogą elektroniczną; f) wykorzystanie Projektu oraz jego fragmentów do wykonywania nowych opracowań, publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; g) prawo wykorzystywania Projektu do sporządzenia projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również prawo wykorzystywania go ponownie dowolną ilość, przy dowolnej liczbie budów. 3. Z chwilą przyjęcia Projektu Zamawiający nabywa własność każdego dostarczonego Zamawiającemu egzemplarza, jak również każdej części Projektu. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania Projektem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach, oraz do dokonywania bez zgody Architektów wszelkich jego opracowań, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 6. Architekci zezwalają Zamawiającemu na decydowanie o dacie pierwszego udostępnienia Projektu i wprowadzenia go do obrotu lub jego części oraz udostępniania go, bez obowiązku wskazywania autorów Projektu. Ubezpieczenie 1. Wykonawca ma obowiązek posiadać i utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do kwoty ubezpieczenia nie mniejszej niż (jeden milion) euro. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 2. Na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 1 wraz z dowodem opłacenia składki. 15

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr...

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr... UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY nr... Umowa została zawarta w dniu... pomiędzy:...... z siedzibą...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o realizację projektu badawczego

UMOWA o realizację projektu badawczego UMOWA o realizację projektu badawczego W dniu [Data] w Warszawie, Zamawiający: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21, NIP: 5250008198, Regon: 000002223, będący podatnikiem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanych w dalszej części łącznie Stronami o następującej treści:

Wzór Umowy. zwanych w dalszej części łącznie Stronami o następującej treści: Wzór Umowy Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, adres

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r.

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r. WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, 11-12-2009 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego WSzSL/FAZ - 169 / 09 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego Nr kodu zdającego. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, adres do korespondencji: 30 059 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH Zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo