PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej"

Transkrypt

1 Część I. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Nr kodu zdającego... Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO 31 SIERPNIA 2012 R. CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU zadanie z zakresu prawa gospodarczego Pouczenie: 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy). 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego) wynosi łącznie 480 minut. 4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 2 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 1

2 Część I. I. Sporządź umowę zastawu rejestrowego (umowę zastawniczą) uwzględniając następujące założenia: 1) sporządzenie umowy zleca zastawnik będący bankiem działającym w prawnej formie spółki kapitałowej, 2) zastaw ma zabezpieczać wierzytelność wynikającą z udzielonego już kredytu, zaciągniętego w złotych, przez Bogdana Wasilewskiego nie będącego zastawcą, 3) zastawca nazywa się Robert Kwiatkowski, jest kawalerem i nie prowadzi działalności gospodarczej, 4) rzecz obciążona zastawem samochód ciężarowy pozostanie w posiadaniu zastawcy, który będzie mógł z niego korzystać, a wynikające z tego skutki powinny zostać uregulowane w umowie, 5) przy zawieraniu umowy bank reprezentowany będzie przez należycie umocowanego pełnomocnika Jana Nowaka ustanowionego przez członków zarządu banku, działających zgodnie z zasadami reprezentacji banku określonymi w jego statucie, 6) zastawca przy zawieraniu umowy będzie działał samodzielnie, 7) w umowie należy wskazać podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis zastawu do rejestru, 8) ewentualne załączniki do umowy oraz powołane w umowie dokumenty powinny zostać w niej opisane w sposób pozwalający na ustalenie ich istotnej treści na podstawie samej umowy, 9) w umowie należy powołać dokumenty wykazujące umocowanie osób działających w imieniu banku oraz dokumenty identyfikujące osoby fizyczne, składające swe podpisy pod umową. II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do uzupełnienia stanu faktycznego, jednak bez zmiany założeń podanych w pkt I. Możesz przedstawić listę tych założeń. III. Projektowaną umowę wzbogać o dopuszczalne, obrane samodzielnie postanowienia, bez uchybienia podanym wyżej założeniom. IV. W każdym miejscu, w którym podpis jest niezbędny, wpisz słowo podpis wraz z zaznaczeniem, czyj to jest podpis. 2

3 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Propozycja rozwiązania UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO Niniejsza Umowa Zastawu Rejestrowego (zwana dalej Umową ) została zawarta w dniu r., pomiędzy: 1. AGW Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze Regon , o kapitale zakładowym w wysokości (pięćdziesiąt milionów) złotych, wpłaconym w całości, reprezentowana przez pełnomocnika Jana Nowaka, legitymującego się dowodem osobistym Nr AAA222222, PESEL , na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, udzielonego przez Andrzeja W. i Magdalenę N. członków Zarządu upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, do reprezentowania spółki, zwaną dalej Bankiem lub Zastawnikiem a 2. Robertem Kwiatkowskim, zamieszkałym w Warszawie (00-384), przy ul. Dobrej 1, legitymujący się dowodem osobistym Nr AAA111111, PESEL , zwanym dalej Zastawnikiem zwanych dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną ZWAŻYWSZY, ŻE: (A) W dniu r. Bank zawarł z Bogdanem Wasilewskim (zwanym dalej Kredytobiorcą ) umowę kredytową numer 100/2012 (zwana dalej Umową Kredytową ), na podstawie której Bank zobowiązał się do udzielenia Kredytobiorcy kredytu w kwocie (sto tysięcy) złotych, a Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami według stopy WIBOR 3 M + 2% w terminie do dnia r; (B) W Umowie Kredytowej Kredytobiorca zobowiązał się, że tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami Zastawcę ustanowi na rzecz Banku zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym: MARKA SAMOCHODU IVECO STRALIS AS 440S45T/P NUMER REJESTRACYJNY WA

4 Część I. NUMER DOWODU REJESTRACYJNEGO DR/BAI/ ROK PRODUKCJI 2012 NUMER SILNIKA NUMER NADWOZIA AA1AA11A11A (zwanym dalej Pojazdem ), stanowiącym wyłączną własność Zastawcy, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści: Definicje Terminy oraz wyrażenia użyte w Umowie będą miały następujące znaczenie chyba, że w Umowie zostanie wyraźnie wskazane odmiennie znaczenie tych terminów i wyrażeń: Pojazd Termin Płatności ma znaczenie przypisane temu wyrażeniu w Punkcie B Preambuły do niniejszej Umowy oznacza termin płatności Wierzytelności, tj. dzień 31 grudnia 2016 roku Kredyto- Umowa wa ma znaczenie przypisane temu wyrażeniu w Punkcie A Preambuły do niniejszej Umowy Wierzytelność oznacza wierzytelność Banku wobec Kredytobiorcy o zapłatę kwoty (sto tysięcy) złotych wraz z odsetkami według stopy WIBOR 3 M + 2%, jak również odsetkami za opóźnienie, kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz innymi kosztami dochodzenia roszczeń Zastaw Rejestrowy ma znaczenie przypisane temu wyrażeniu w ust. 2 i 3 Przedmiot umowy Przedmiot Umowy 1. W celu zabezpieczenia Wierzytelności Zastawca ustanawia na Pojeździe na rzecz Banku zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych ( Zastaw Rejestrowy ), na co Bank wyraża zgodę. 2. Zastaw Rejestrowy zabezpiecza także odsetki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz koszty dochodzenia roszczeń. 3. Strony zgodnie postanawiają, że Pojazd pozostanie w posiadaniu Zastawcy. Zastawca jest uprawniony do korzystania z Pojazdu. 4. Zastawca oraz Bank postanawiają, że Zastaw Rejestrowy ustanowiony na mocy niniejszej Umowy będzie pozostawał w mocy niezależnie od jakiejkolwiek częściowej spłaty, zwiększenia lub zmiany Wierzytelności. 4

5 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Wpis Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów 1. Wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy zostanie złożony przez Zastawcę. 2. Zastawca jest obowiązany przedłożyć Bankowi prawidłowo opłacony i złożony we właściwym sądzie rejowym, wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów. 3. W przypadku naruszenia przez Zastawcę zobowiązania określonego w ust. 2 powyżej, wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów zostanie złożony przez Bank. W takim przypadku Zastawca będzie obowiązany zwrócić Bankowi wszelkie koszty związane z postępowaniem rejestrowym, w tym koszty doradców prawnych. 4. Strony zgodnie postanawiają, że Pojazd zostanie opisany we wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów według wszystkich cech identyfikacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892 ze zm.), tj. według: a) marki samochodu, b) numeru rejestracyjnego c) numeru dowodu rejestracyjnego d) roku produkcji, e) numeru silnika, f) numeru nadwozia. 5. Zastawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od otrzymania postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów, złożyć we właściwym starostwie powiatowym albo urzędzie gminy, w którym Pojazd jest zarejestrowany, wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu Zastawu Rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. Oświadczenia i zapewnienia Zastawcy Zastawca oświadcza, że: jest kawalerem i nie prowadzi działalności gospodarczej; pojazd nie jest przedmiotem żadnego postępowania, w tym sądowego lub administracyjnego; nie sprzedał ani nie zbył w żaden inny sposób, jak również nie zobowiązał się do sprzedania lub zbycia w inny sposób Pojazdu; niniejsza Umowa stanowi ważne i wiążące zobowiązanie, a obowiązki nałożone na Zastawcę na podstawie niniejszej Umowy mogą być dochodzone zgodnie z prawem; zawarcie niniejszej umowy nie stanowi pokrzywdzenia wierzycieli Zastawcy. Zobowiązania Zastawcy 1. Zastawca zobowiązuje się względem Banku, że przed wygaśnięciem Zastawu Rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia Pojazdu. 5

6 Część I. 2. Zastawca jest obowiązany utrzymywać Pojazd w należytym stanie technicznym, w szczególności dokonywać wszelkich wymaganych przez producenta przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oraz terminowego dokonywania badań technicznych. 3. Zastawca zezwoli Banowi na podjęcie wszelkich kroków, jakie Bank w sposób uzasadniony uzna za konieczne lub pożądane dla ochrony jego interesów wynikających z niniejszej Umowy. 4. Zastawca niezwłocznie udzieli Bankowi wszelkich informacji dotyczących Pojazdu, których udzielenia Bank zażąda na piśmie. 5. Zastawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Bank o każdym fakcie, zdarzeniu lub okolicznościach, które mogłyby wywrzeć niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność Zastawu Rejestrowego, bądź na możliwość dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu Zastawu Rejestrowego, w szczególności o: jakimkolwiek wypadku, kolizji lub innego rodzaju zdarzeniu drogowym z udziałem Pojazdu; wszczęciu przeciwko Zastawcy jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego oraz o wszczęciu egzekucji z Pojazdu. Ubezpieczenie Pojazdu 1. Zastawca jest obowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza Pojazdu oraz ubezpieczenie auto casco Pojazdu. 2. Na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Bank Zastawca przedstawi Bankowi oryginały polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek. 3. Jeżeli Zastawca nie zapewni istnienia jakiegokolwiek z ubezpieczeń wymaganych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub też nie wykaże ustanowienia lub utrzymania takiego ubezpieczenia w terminie określonym w niniejszej Umowie, Bank będzie uprawniony do ustanowienia i utrzymywania takiego ubezpieczenie przez określony przez siebie czas i w określonym przez siebie zakresie. W takim przypadku Zastawca zwróci Bankowi wszelkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem takiego ubezpieczenia, w tym w szczególności wydatki poniesione tytułem zapłaty składek ubezpieczeniowych, w terminie wskazanym przez Bank. Przed wykonaniem powyższego uprawnienia Bank obowiązany będzie do wezwania Zastawcy do zawarcia lub zapewnienia istnienia stosownych ubezpieczeń w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Zaspokojenie Banku z przedmiotu Zastawu Rejestrowego 1. Bank może zaspokoić się z Pojazdu w przypadku braku całkowitego, ostatecznego, nieodwołalnego i bezwarunkowego zaspokojenia Wierzytelności przez Kredytobiorcę w Terminie Płatności. 2. Zaspokojenie roszczeń Banku z Pojazdu nastąpić może według wyboru Banku: według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym 6

7 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. lub poprzez przejęcie Pojazdu przez Bank na własność, zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Strony ustalają, że wartość Pojazdu dla potrzeb przejęcia Pojazdu na własność przez Bank zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Bank. 4. Bezpośrednio przed podjęciem czynności zmierzających do zaspokojenia Banku przez przejęcie Pojazdu na własność, Bank zawiadomi na piśmie Zastawcę o zamiarze podjęcia tych czynności. 5. Przejęcie Pojazdu na własność zostanie dokonane w drodze pisemnego oświadczenia Banku o przejęciu Pojazdu na własność przekazanego Zastawcy nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Zastawcę zawiadomienia, o którym mowa w ust Wierzytelność ulega zaspokojeniu do wysokości wartości Pojazdu przejętego na własność ustalonej zgodnie z ust. 3 powyżej, przy czym w pierwszej kolejności wartość Pojazdu będzie zaliczona na związane z Wierzytelnością należności uboczne, a następnie na zaległą należność główną. Wygaśnięcie Zastawu Rejestrowego Zastaw Rejestrowy wygasa z chwilą całkowitego, ostatecznego, nieodwołalnego i bezwarunkowego zaspokojenia Wierzytelności wraz z odsetkami, kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz kosztami dochodzenia roszczeń. Koszty 1. Zastawca pokryje wszelkie uzasadnione opłaty i koszty poniesione przez Bank w związku z ustanowieniem Zastawy Rejestrowego oraz wykonywaniem przez Bank praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności dochodzeniem zaspokojenia z Pojazdu. 2. W przypadku, gdy którykolwiek z wydatków, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie uiszczony przez Bank, Zastawca zwróci Bankowi wszelkie poniesione wydatki niezwłocznie po otrzymaniu od Banku żądania ich zwrotu. Postanowienia ogólne 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 6. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywały w sposób polubowny. W przypadku braku możli- 7

8 Część I. wości takiego rozstrzygnięcia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zastawnika. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej Strony oraz jeden z przeznaczeniem jako załącznik do wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów. Zastawca: [podpis Roberta Kwiatkowskiego] Zastawnik: [podpis pełnomocnika AGW Bank S.A.] 8

9 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. Nr kodu zdającego... Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU RADCOWSKIEGO 31 SIERPNIA 2012 R. CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU zadanie z zakresu prawa gospodarczego Pouczenie: 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy). 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego) wynosi łącznie 480 minut. 4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 4 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową oraz informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 9

10 Część I. Informacja dla zdającego 1. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić na zlecenie spółki akcyjnej Inwest umowę, uwzględniającą założenia ujęte w zadaniu. 2. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do uzupełnienia stanu faktycznego, jednak bez zmiany podanych w zadaniu założeń. 3. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego. 4. Nie jest konieczne sporządzanie załączników do umowy. 5. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową. 6. Zadanie zostało wydrukowane dwustronnie. 10

11 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. 1. Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Spółką), postanowiła wybudować budynek stanowiący jej siedzibę w tym mieście, na własnej nieruchomości. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, a statut nie zawiera żadnych postanowień w przedmiocie sposobu jej reprezentowania. 2. Budynek ma być wybudowany na podstawie projektu architektonicznego, obejmującego projekt koncepcyjny budynku w formie papierowej i elektronicznej oraz w postaci makiety i modelu (zwany dalej Projektem). Do realizacji tego Projektu Spółka dostarczy wykonawcom wykonane wcześniej odrębnie: studia i analizy przedprojektowe oraz studium programowo-przestrzenne w postaci informacji i wytycznych do projektowania. Projekt ma posiadać cechy indywidualne, nietypowe i unikalne. Spółka chce następnie wykorzystać Projekt do sporządzenia szczegółowego projektu budowlanego, który stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także nadal wykorzystywać w ciągu następnych kilkunastu lat podczas budowy kolejnych oddziałów Spółki. Spółka chce mieć możliwość jak najszerszego, swobodnego i nieograniczonego miejscem oraz czasem korzystania z wykonanego Projektu, a zatem chce posiadać całość praw do tego Projektu. Na realizację wyżej określonych zamierzeń, Spółka chce przeznaczyć kwotę (pięćset tysięcy) zł netto. 3. Do wykonania Projektu wybrani zostali przez Spółkę znani architekci Marcin Kruk oraz Jerzy Sowa (zwani dalej Architektami), wpisani na listę członków warszawskiej izby samorządu zawodowego, którzy mają go wykonać wspólnie. Są oni jedynymi wspólnikami przedsiębiorstwa prowadzonego przez nich w formie spółki partnerskiej, która ma być stroną umowy o wykonanie Projektu. Każdy ze wspólników (partnerów) może samodzielnie prowadzić sprawy tej spółki oraz reprezentować ją na zewnątrz. Spółka oczekuje, że umowa będzie regulowała w szczególności: 1) termin realizacji przedmiotu umowy, który ma wynosić nie więcej niż 3 (trzy) miesiące z jednoczesnym określeniem warunków jego ewentualnego przedłużenia; 2) obowiązek osobistego wykonania Projektu przez Architektów; 3) zasady rozwiązania lub odstąpienia od tej umowy w razie opóźnień w wykonaniu Projektu w terminie, przy uwzględnieniu, że dla Spółki najważniejsza jest terminowość wykonania przedmiotu umowy; 4) wymóg posiadania przez Spółkę partnerską jak najszerszego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umowy; 5) rękojmię za wady (usterki) Projektu; 6) zasady odpowiedzialności spółki partnerskiej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym kary umowne; 7) klauzulę dotyczącą polubownego załatwiania sporów wynikających z tej umowy przez sąd polubowny. 11

12 Część I. Propozycja rozwiązania UMOWA O DZIEŁO Niniejsza Umowa o dzieło (zwana dalej Umową ) została zawarta w dniu r., pomiędzy: 1. Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze Regon , o kapitale zakładowym w wysokości (pięćset tysięcy) złotych, wpłaconym w całości, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowana przez Annę W. i Rafała S. członków Zarządu upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, do reprezentowania Zamawiającego, a 2. Kruk i Sowa Architekci Spółka partnerska, z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 1, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze Regon , o kapitale zakładowym w wysokości (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez Marcina Kruka oraz Jerzego Sowę partnerów, upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, do reprezentowania Wykonawcy, oraz 3. Marcinem Krukiem, zamieszkałym w Warszawie (00-001), przy ul. Ludnej 1, legitymujący się dowodem osobistym Nr AAA111111, PESEL , i 4. Jerzym Sową, zamieszkałym w Warszawie (00-002), przy ul. Miłej 1, legitymujący się dowodem osobistym Nr AAA22222, PESEL , zwanymi dalej Architekatmi zwanych dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną o następującej treści: Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w zamian za wynagrodzenie do twórczego wykonania i przekazania Zamawiającemu, 12

13 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. zgodnie z niniejszą Umową, projektu architektonicznego obejmującego projekt koncepcyjny budynku na stanowiącej własność Zamawiającego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wesołej 12, składającej się z działki ewidencyjne numer 1, z obrębu 12, o powierzchni 0,85 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Prowadzi księgę wieczystą numer WA4 M/ /1 oraz makietę i model budynku (zwane dalej Projektem ) oraz do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Projektu. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej Umowy studia i analizy przedprojektowe oraz studium programowo-przestrzenne w postaci informacji i wytycznych do projektowania, w oparciu o które Wykonawca opracuje Projekt. 3. Projekt zostanie przygotowany w formie papierowej oraz elektronicznej. 4. Wykonawca oświadcza, że Projekt zostanie stworzony przez Architektów, którzy są wpisani na listę członków warszawskiej izby samorządu zawodowego, i którzy mają obowiązek wykonać Projekt osobiście, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy architektonicznej, bez prawa powierzenia wykonania Projektu osobom trzecim, na co Architekci wyrażają zgodę. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca i Architekci zobowiązują się, że Architekci stworzą Projekt o charakterze indywidualnym, bez wad prawnych oraz że będą im przysługiwać pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Projektu, które nie będą obciążone w żaden sposób prawami majątkowymi osób trzecich, a w szczególności, że jeżeli będą wykorzystywać jakiekolwiek materiały (zarówno przekazane im przez Zamawiającego, jak i pozyskane w własnym zakresie), upewnią się, że wykorzystanie tych materiałów nie narusza praw autorskich osób trzecich lub, w razie potrzeby nabędzie takie prawa lub uzyska do nich odpowiednie licencje. 2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w pkt. 4 Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu o naruszenie praw autorskich do Projektu lub jego części, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa lub zgłoszeniu jakichkolwiek roszczeń dotyczących Projektu powyżej. Wykonanie Projektu 1. Wykonawca i Architekci zobowiązują się wykonać i przekazać Projekt Zamawiającemu w całości w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy. 13

14 Część I. 2. Przesunięcie terminu wykonania Projektu będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku termin wykonania Projektu wydłuży się o czas trwania przeszkody. 3. wykonaniu Projektu i gotowości do jego przekazania, Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca dostarczy Projekt do siedziby Zamawiającego, w uprzednio uzgodnionym przez Strony terminie. Przekazanie Projektu Zamawiającemu zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru. 5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył Projektu w przewidzianym terminie, Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy 7-dniowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą skutkować opóźnieniem w wykonaniu Projektu. Przyjęcie Projektu 1. Jeżeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Projektu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu 14-dniowym terminie, uważa się, że Projekt został przyjęty bez zastrzeżeń. 2. Przepis ust. 1 stosuje się po ponownym dostarczeniu poprawionego Projektu w przypadku odmowy jego przyjęcia, uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian lub żądania usunięcia usterek. 3. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian w Projekcie w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. Koszty wykonania Projektu Wszelkie wydatki i koszty związane z wykonaniem Projektu, w tym koszt wykorzystanych materiałów, ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w pkt. 1 Wynagrodzenia. Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Projektu oraz przeniesienie przez Architektów autorskich praw majątkowych do Projektu na wszystkich polach eksploatacji określonych Umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie (pięćset tysięcy) złotych netto, plus należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od przyjęcia Projektu przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 4. Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wynagrodzenia za wykonanie Projektu w terminie 3 dni od przyjęcia Projektu przez Zamawiającego. 14

15 Kazus 2. Egzamin radcowski 2012 r. Przeniesienie praw autorskich majątkowych 1. Architekci przenoszą na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Projektu z chwilą przyjęcia go przez Zamawiającego, zarówno w wersji zwartej, jak i w pojedynczych elementach, w kraju i za granicą, bez ograniczenia czasowego. 2. Przejście autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: a) prawo wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania Projektu jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo; b) prawo wprowadzania egzemplarzy Projektu do obrotu; c) prawo do wykorzystywania egzemplarzy Projektu w reklamie i promocji; d) prawo wprowadzenia Projektu do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, informatycznych i teleinformatycznych; e) prawo wprowadzenia Projektu do sieci teleinformatycznej, także w postaci przekazów przesyłanych drogą elektroniczną; f) wykorzystanie Projektu oraz jego fragmentów do wykonywania nowych opracowań, publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; g) prawo wykorzystywania Projektu do sporządzenia projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również prawo wykorzystywania go ponownie dowolną ilość, przy dowolnej liczbie budów. 3. Z chwilą przyjęcia Projektu Zamawiający nabywa własność każdego dostarczonego Zamawiającemu egzemplarza, jak również każdej części Projektu. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania Projektem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach, oraz do dokonywania bez zgody Architektów wszelkich jego opracowań, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 6. Architekci zezwalają Zamawiającemu na decydowanie o dacie pierwszego udostępnienia Projektu i wprowadzenia go do obrotu lub jego części oraz udostępniania go, bez obowiązku wskazywania autorów Projektu. Ubezpieczenie 1. Wykonawca ma obowiązek posiadać i utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do kwoty ubezpieczenia nie mniejszej niż (jeden milion) euro. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 2. Na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 1 wraz z dowodem opłacenia składki. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo