OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK"

Transkrypt

1 OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur badania ankietowego oraz jego wyniki, b d ce podstaw do oceny wybranych pakietów. Słowa kluczowe: e-handel, oprogramowanie 1. Wprowadzenie We współczesnym wiecie zasadnicz rol w zarz dzaniu sprzeda internetow (tzw.ehandlu), odgrywa zastosowanie odpowiedniego oprogramowania, które ułatwi sprawne przeprowadzanie transakcji. Celem takich aplikacji jest usprawnienie obsługi zawieranych transakcji poprzez przygotowanie dokumentów do wysyłki, szybki kontakt z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub wysyłki, ledzenia stanów magazynowych oraz łatwego zarz dzania oferowanymi produktami. Podstawowym celem artykułu jest analiza oprogramowania do e-handlu na przykładzie wybranych pakietów. pakietami tymi s : Evan-System Magazyn, Stempel Plus, Asystent Allegro oraz UPS Worldship. Analiza przeprowadzona w pracy pozwoli na ocen tych aplikacji, mo liwo ci ich wykorzystania oraz zasugeruje w jakich aspektach nale y owo oprogramowanie poprawi. Skorzysta z niej b d mogły zarówno jednostki zajmuj ce si e-handlem jak i tworz ce oprogramowanie do sprzeda y internetowej. Coraz wi cej wła cicieli, nie tylko du ych ale i nawet małych sklepów wysyłkowych dostrzega, jak wa n rol w zdobywaniu nowych i obsługi obecnych klientów odgrywaj profesjonalne procedury zawarte w odpowiednim oprogramowaniu. W obecnych placówkach handlowych nie ma miejsca na oznaczanie ceny towaru długopisem czy markerem lub szukanie jej przez kasjera w trakcie obsługi klienta. Jedynym wyj ciem z tej sytuacji jest kompleksowy system komputerowy, wspomagaj cy i monitoruj cy przepływ towarów. Urz dzenia ułatwiaj ce kontrol nad dostawami i sprzeda detaliczn oraz hurtow, dokumenty przesyłane elektronicznie, szacowane zamówienia generowane przez system, szczegółowe rozliczanie pracy kasjerów czy systemy magazynowe ułatwiaj ce prowadzenie inwentaryzacji. To oczywi cie nie wszystkie, a tylko wybrane mo liwo ci systemów komputerowych oferowanych obecnie na rynku, natomiast wszystkie mo na łatwo przeliczy na wymierne oszcz dno ci czasu i pieni dzy. Zła rotacja towarów to najprawdopodobniej najcz stsza przyczyna strat w placówkach handlowych. Przy bazie towarów nierzadko licz cej kilkana cie tysi cy pozycji, prawie niemo liwym jest wychwyci najlepiej sprzedaj ce si towary lub przynosz ce najwi cej zysków, bez odpowiedniego oprogramowania. Wdro enie dobrego systemu komputerowego i umiej tna obsługa przy znajomo ci jego mo liwo ci pozwala na ogromne usprawnienie gospodarki magazynowej. Odpowiedni program jest w stanie zmniejszy straty magazynowe z około 5% do niespełna 1%. Niemniej wa ne s równie mo liwo ci analityczne systemu komputerowego do handlu. Przechowywanie danych o dostawach i sprzeda y z kilkunastu miesi cy a nawet od pocz tku istnienia

2 270 Ocena oprogramowania do e-handlu na przykładzie wybranych pakietów firmy pozwala sporz dzi raporty dotycz ce wszystkich aspektów prowadzonej działalno ci. Przykładem mo e by rednia warto sprzeda y, wielko obrotów wybranego dostawcy, danych statystycznych koszyka klienta lub nawet rozkładu paragonów wedle godzin wystawienia, co ułatwia dobranie odpowiedniej liczby i godzin pracy kasjerów. Mo na te wygenerowa raport dotycz cy rentowno ci placówki lub płynno ci finansowej. Wszelkie tego typu informacje mo na uzyska za pomoc odpowiedniego systemu w ci gu kilku sekund. Id c dalej w rozwój firmy nale y nakre li, e wszystkie korzy ci jakie pojawiaj si na poziomie sklepu mo na zwi kszy, podpinaj c placówki handlowe do systemu w centrali sieci. Dzi ki takim rozwi zaniom mo na przede wszystkim centralnie zarz dza asortymentem poszczególnych sklepów oraz stosowanie, przez niektóre sieci, centralne zamawianie brakuj cego, ko cz cego si lub nowego towaru. Dodatkowymi atutami s tamie mo liwo ci jak globalne zarz dzanie cen, mo liwo organizowania jednakowych akcji promocyjnych w całej sieci placówek, kontrola nad cen zakupu. Wszystko to s nieodzowne narz dzia w realizacji strategii ka dej nowoczesnej firmy handlowej, bez wzgl du czy jest to mała firma czy du y multipleks. Szybki i sprawny przepływ informacji za pomoc systemu informatycznego mi dzy sklepami, a central pozwala na bie co monitorowa procesy zachodz ce w całej firmie i w razie czego odpowiednio szybko lub nawet z odpowiednim wyprzedzeniem, reagowa na pojawiaj ce si zagro enia lub mo liwo ci. Taki dobrze wykonany system centralny to równie zbiór jednolitych standardów i procedur operacyjnych, które w przypadku otwierania nowej placówki wystarczy jedynie skopiowa. Przykładem mo liwo ci działania takiego systemu centralnego mo e by sytuacja, w której dane z faktury zakupu s wprowadzane w sklepie a potem, automatycznie, w postaci elektronicznej spływaj do systemu centralnego, który równie automatycznie przekazuje je do systemu finansowo-ksi gowego. Innym przykładem mo e by sytuacja w której pobierane s ze sklepu dane o wynikach sprzeda y, na których podstawie system wyliczy premie dla pracowników i przeka e informacje o przelewach do działu finansowego. 2. Kryteria oceny oprogramowania do e-handlu Jednym z najwa niejszych atrybutów dobrego oprogramowania do e-handlu jest jego kompleksowo, czyli jak bardzo zło ona jest aplikacja by spełniała jak najwi cej oczekiwa u ytkownika. Musi ona posiada mo liwo wydruków szczegółowych danych, a dane te zale od zastosowania aplikacji. Kolejnym prawie tak samo wa nym aspektem jest łatwo jego obsługi. Nikt nie b dzie u ywał programu który nawet spełni jego wszystkie oczekiwania je li obsługa tej aplikacji b dzie wymagała posiadania ogromnej wiedzy jej funkcji oraz zachodz cych procesów, wliczaj c w to wiedz na temat edycji tych e procesów. W ci gu ostatnich lat wiele firm informatycznych wprowadziło do swojej oferty programy do zarz dzania sklepem, zarówno tym stacjonarnym jak i internetowym. Aby wybra aplikacj najlepiej odpowiadaj c dla danej firmy handlowej, nale y koniecznie precyzyjnie okre li wymagania stawiane takiej aplikacji oraz jak najlepsze dopasowanie ich do prowadzonej działalno ci. Istniej te systemy, które to przeznaczone głównie dla hurtowni, s dosy uniwersalne i zapewniaj bardzo dobr obsług gospodarki magazynowej. Niestety w takich systemach czysto magazynowych brakuje mechanizmów specyficznych dla handlu detalicznego. Szczególn uwag przy wyborze oprogramowania do firmy nale y zwróci tak e na wsparcie techniczne i serwisowe od strony dostawcy. Najistotniejszy jest tutaj dost p do szybkiej porady, instrukcja obsługi napisana

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, łatwym i zrozumiałym dla ka dego j zykiem oraz gwarantowany czas usuni cia usterki. Przepisy Ministerstwa Finansów nie pozwalaj na sprzeda towarów i usług poza kas fiskaln, natomiast awaria systemu sprz onego z kasa fiskaln oznacza przestój i jednocze nie straty. Kupuj c program, nie warto wi c kierowa si wył cznie jego cen, a nawet nie nale y. Podstaw do podj cia decyzji w wyborze oprogramowania powinna by jego opinia innych u ytkowników, najlepiej sprawdzona nie tylko u jednego ródła, robi tak praktycznie wi kszo kupuj cych nie tylko oprogramowanie. Ka de zakupione oprogramowanie nale y jeszcze wdro y do firmy. Najcz ciej firmy sprzedaj ce aplikacje oferuj równie wdro enie systemu do firmy. Ka dy sklep ma indywidualny charakter wdro enia systemu komputerowego, trudno jest dokładnie okre li koszt takiej inwestycji. Zale y on przede wszystkim od tego, jakie zaplecze techniczne i informatyczne posiada firma, ewentualnie czy istnieje konieczno jego wymiany z uwagi na niekompatybilny lub przestarzały sprz t komputerowy, czy tylko jego modernizacji. Wysoko tej inwestycji jest równie zale na od ilo ci wdra anych modułów danego programu oraz stopnia wyszkolenia załogi firmy. W zakresie oceny oprogramowania wyró nia si dwa zasadnicze rodzaje ocen: ocen jako ci konstrukcyjnej oraz ocen jako ci u ytkowej [2]. Ocena jako ci oprogramowania uwzgl dnia przede wszystkim aspekty techniczne oprogramowania, takie jak niezawodno, łatwo konserwacji, u yteczno, efektywno itp 1. Ocena oprogramowania z udziałem u ytkowników wymaga doboru reprezentatywnej grupy u ytkowników, wyboru typowych zada oraz zorganizowania eksperymentu umo liwiaj cego rejestracj potrzebnych parametrów pracy z oprogramowaniem. Wytypowanie grupy u ytkowników jest prostsze w przypadku specjalistycznych programów dla okre lonej grupy zawodowej (np. dla lekarzy, dentystów, kontrolerów ruchu lotniczego itp.). Programy ogólnou ytkowe, takie jak programy graficzne czy edytory tekstów maj bardzo szerok grup odbiorców od studentów, przez wszystkie zawody administracyjne, po specjalistów w ró nych dziedzinach naukowych. Oprogramowanie do e-handlu b dzie oceniane pod wzgl dem: dost pno ci, ceny, pomocy technicznej, aktualizacji, łatwo ci obsługi, zaawansowania programu, niezawodno ci, skali zastosowania, mo liwo ci zastosowania na ró nych systemach operacyjnych, wymaga w stosunku do komputera, szybko ci działania, obsługi peryferii komputerowych przez aplikacj, łatwo ci wdro enia do firmy. 1 Jaszkiewicz A., In ynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997: s

4 272 Ocena oprogramowania do e-handlu na przykładzie wybranych pakietów Oceniane b d cztery wybrane aplikacje: program magazynowy: Ewan System Magazyn program wysyłkowy: Stempel Plus program wysyłkowy i kontaktowy: Asystent v4 program obsługi kurierskiej: UPS WorldShip. 3. Omówienie procedury bada ankietowych Poni sza ankieta została przeprowadzona na stu losowo wybranych podmiotach firmach, które prowadz losowo rozbudowan działalno gospodarcz, polegaj c na e-handlu (ankiet przeprowadził student Uniwersytetu Szczeci skiego Marcin Wo niak). Zawarto w niej nast puj ce pytania (* odpowied na pytanie jest wymagana): 1. Do jakiej bran y mo na zaliczy sprzedawane przez Pana/Pani produkty?* 2. Ile pracowników jest zatrudnionych w Pana/Pani firmie?* 3. Czy posiada Pan/Pani stacjonarn placówk sprzeda y (tradycyjny sklep)?* 4. Co skłoniło Pana/Pani do rozpocz cia sprzeda y w Internecie?* 5. Jaka jest przybli ona miesi czna warto zrealizowanych przez Pana/Pani zamówie?* 6. Z jakiego oprogramowania Pan/Pani korzysta?* 7. Jaki wpływ maj przedstawione czynniki na zakup przez Pana/Pani oprogramowania do e-handlu?* 8. Je li korzysta Pan/Pani z programu Ewan-Soft Magazyn, prosz o jego ocen w skali 5 9. Je li korzysta Pan/Pani z programu UPS WorldShip, prosz o jego ocen w skali Je li korzysta Pan/Pani z programu Stempel Plus, prosz o jego ocen w skali Je li korzysta Pan/Pani z programu Asystent, prosz o jego ocen w skali Płe : * 13. Wiek: * 14. Wykształcenie: * 15. Miejsce zamieszkania: * 4. Wyniki bada Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na sformułowa nast puj ce wnioski: W oprogramowaniu do e-handlu najbardziej licz si : szybko funkcjonowania, łatwo wdro enia do firmy, bezawaryjno, prostota obsługi, cena. Mniej istotne ale równie brane pod uwag czynniki w oprogramowaniu do e-handlu to: obsługa peryferii komputerowych,

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, wymagania sprz towe, skala zastosowania, zaawansowanie programu, pomoc techniczna, dost pno. Analizuj c uzyskane wyniki na temat wybranych aplikacji, mo na je oceni nast puj co: 5- ocena najwy sza; 1- ocena najni sza. Tabela 1. Ocena wybranych aplikacji Stempel Plus Ewan Magazyn UPS Worldship Asystent Szybko działania Łatwo wdro enia Bezawaryjno Prostota obsługi Cena Obsługa peryferii Wymagania sprz towe Skala zastosowania Zaawansowanie prog Pomoc techniczna Dost pno PODSUMOWANIE ródło: Opracowanie własne. Jak wida w tabeli, najlepszym z przedstawionych aplikacji jest program Asystent ze wzgl du na to, e potrafi kompleksowo obsłu y cały handel prowadzony poprzez serwis Allegro poczynaj c od wystawienia aukcji, na wydruku adresu i szczegółów zamówienia ko cz c. Oczywi cie jeden program do obsługi całego prowadzonego e-handlu to za mało, dlatego przy prowadzeniu takiej działalno ci nale y bra pod uwag kilka aplikacji, które b d si nawzajem uzupełnia, tak jak te przedstawione w powy szej pracy. Opisywany pakiet oprogramowania do e-handlu jest jednym z najlepszych zestawie, jakie mo na dosta na rynku w celu kompleksowej obsługi handlu w sieci dla małej firmy (aukcje jak i sklep internetowy). Oczywi cie jest bardzo du o programów magazynowo ksi gowych, czy te do obsługi wysyłki lecz wszystkie charakteryzuj si bardzo podobnymi opcjami. Oprogramowanie takie jak Stempel Plus czy nawet Ewan-System Magazyn potrzebuj jeszcze poprawek, niestety dopóki nie pojawi si na rynku mocno konkurencyjny program, nikt nie raczy tego poprawi i nikt tego nie robi ju od kilku lat. Mo na zatem stwierdzi, i taki lub podobny pakiet oprogramowania do e-handlu w zupełno ci zadowoli i ob-

6 274 Ocena oprogramowania do e-handlu na przykładzie wybranych pakietów słu y sprzeda on-line w małej firmie (do około 10 stanowisk). Pokusi si mo na jeszcze o stwierdzenie, e w stosunku do pewnego oprogramowania s jeszcze braki na rynku i kto kto zechciał by te braki uzupełni, poł czy kilka funkcji ró nych programów i stworzy nowy wielozadaniowy program, jak u naszych zachodnich s siadów, miał by bardzo du e prawdopodobie stwo odniesienia sukcesu. Bibliografia [1] Jaszkiewicz A., In ynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997: s [2] Sikorski M., Ocena jako ci u ytkowej oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie przedsi biorstwem. W: Interakcja człowiek komputer 97 w rekonstrukcji i modelowaniu procesów gospodarczych oraz tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk 1997: s E-COMMERCE SOFTWARE ESTIMATION ON THE EXAMPLE PACKAGES Summary The article describes a role of e-commerce software and estimation criterions. Then the poll research procedure and its results were presented, what was a basis for estimation of selected packages. Keywords: e-commerce, software Instytut Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64, Szczecin

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo