(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niniejszym regulaminem określa się zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ustalanie opłat za użytkowanie lokali oraz tworzenie i wykorzystanie funduszy remontowych w Spółdzielni. Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku NR 22/2003 r. z dnia r. oraz NR 7/2004 z dnia r., NR 35/2005 z dnia r. i NR RN/106/2006 z dnia r. (Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala zasady określające koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i zasady ustalania opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz najemców użytkujących lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zasoby lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych Członkowie Spółdzielni użytkujący lokale na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz o innym przeznaczeniu lub będący właścicielami lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu obowiązani są do uczestniczenia w kosztach poprzez wnoszenie miesięcznych opłat na zasadach określonych art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z: 1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, 4) działalnością społeczno-kulturalną, 5) w zobowiązaniach Spółdzielni wynikających z zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji, modernizację lub remont kapitalny proporcjonalnie do wielkości jego lokalu. 1

2 3 Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z: 1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami, 3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu w części nie pokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz według zasad ustawy o ochronie praw lokatorów. 2. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne opłacają czynsz zgodnie z zawartą umową wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego Pożytki i inne przychody Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni oraz prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 2. Pożytki i inne przychody z budynkowej nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. 3. Najemcy lokali nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów wymienionych w ust. 1 i 2. II Zasady ustalania elementów rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 6 1. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) jest ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami: a) eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych, b) centralnego ogrzewania, c) dostaw ciepłej wody, d) dostaw zimnej wody i odprowadzenia ścieków, e) wywozu nieczystości stałych, f) konserwacji i eksploatacji instalacji do przesyłania sygnałów telewizyjnego, radiowego i internetowego. 2

3 2. Rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi. 3. Podstawą do rozliczeń kosztów wymienionych w pkt 1 jest roczny plan finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uchwalony przez Radę Nadzorczą. 4. Fizyczną jednostkę rozliczeniową dla rozliczenia kosztów: a) eksploatacji jest m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych, b) remontów jest m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 5. Pomieszczenia przynależne są to piwnice. 6. Dla rozliczenia kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych są: a) wskazania urządzeń pomiarowych, b) indywidualne zużycie na osobę. 7. Dla rozliczenia kosztów konserwacji i eksploatacji instalacji do przesyłania sygnału radiowego i telewizyjnego oraz internetowego jest gniazdo tegoż przyłącza. 8. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest m 2 stosuje się następujące zasady: 1) do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, służących celom mieszkalnym i gospodarczym użytkowania: - pokoje, - kuchnia, - przedpokoje, - łazienki, - ubikacje, - powierzchnie zajęte przez meble wbudowane bądź obudowane itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się: - części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nie równoległych do podłogi, których wysokość od podłogi do sufity wynosi mniej niż 140 cm, - jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 140 cm do 220 cm to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu mieszkalnego lub jego części w wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w 100%. 2) Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych jak: Kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, toalety, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, piwnice, powierzchnie zajęte przez meble wbudowane, komórki itp. 3

4 Do powierzchni lokalu użytkowego nie zalicza się: - Strychów, antresol, balkonów, loggi i pawlaczy. - Powierzchnia lokalu użytkowego zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu, - Powierzchnię pomieszczeń służącą kilku użytkownikom lokali jak: wspólny korytarz dolicza się proporcjonalnie do powierzchni tych lokali. 3) Przy obliczaniu powierzchni przynależnych przyjmuje się wymiary na wysokości 1 m ponad poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni podaje się z dokładnością do 0,01 m 2. Przy ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m 2 a powierzchnię podaje się z dokładnością do 0,01m 2. 4) W rozliczeniach kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi przyjmuje się powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych wskazaną w przydziałach lokali lub umowach określających tytuł prawny lokali a lokale przynależne wg obmiarów stosując zasadę zawartą w ppk 3) 7 1. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest osoba zamieszkała w lokalu stosuje się zasadę naliczania opłat od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu według ewidencji spółdzielni. 8 Koszty i przychody zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczane w poszczególnych osiedlach z podziałem na nieruchomości, dotyczy osiedli: a) Leżajsk b) Sokołów Małopolski c) Grodzisko Dolne III Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi 9 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi kalkulowane na poszczególne nieruchomości obejmują: a) koszty eksploatacji podstawowej, b) koszty wywozu nieczystości, c) odpisy na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych, d) koszty konserwacji domofonów, e) koszty działalności społeczno-kulturalnej, f) koszty centralnego ogrzewania, g) koszty podgrzania wody, h) koszty dostawy wody wodociągowej i odbioru ścieków, i) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, j) podatek od nieruchomości, k) inne koszty ustalone i kalkulowane przez Spółdzielnię. 4

5 10 1. Koszty eksploatacji podstawowej obejmują (według ewidencji zespołu 5 ): 1) wynagrodzenia i narzuty pracowników eksploatacji, 2) odpis na ZFŚS od pracowników wyszczególnionych w pkt 1, 3) koszt energii elektrycznej dla oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytku, terenu oraz zasilania urządzeń pracujących na rzecz eksploatacji (np. węzeł cieplny, wentylacja mech.) 4) koszty materiałów bezpośrednich i koszty transportu związane z eksploatacją zasobów (np. środki czystości, narzędzia, piasek do piaskownic oraz dla celów eksploatacji, żarówki), 5) prowizje bankowe dot. Opłat za eksploatację i usługi na rzecz zasobów, 6) ubezpieczenie zasobów, 7) amortyzację, 8) koszty BHP (m.in. odzież ochronna, szkolenia, kontrolne badania lekarskie), 9) podatek VAT zaliczany w koszty eksploatacji, 10) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 11) narzut kosztów ogólnych Spółdzielni, 12) nadwyżkę kosztów z lat ubiegłych, 13) inne koszty. 2. Koszty wywozu nieczystości tj.: 1) koszty usług wywozu nieczystości, 2) koszty dzierżawy pojemników, 3) koszty wywozu pozostałych nieczystości (np. liście, wiatrołomy, trawa, kwiaty oraz inne odpady gabarytowe), 4) VAT dot. w/w usług, 5) Inne koszty. 3. Koszty remontów zasobów mieszkaniowych, obejmujących: 1) odpis na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych, 2) odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, 3) odpis na fundusz remontowy od garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych stanowiących mienie Spółdzielni, 4) odpis od lokali mieszkalnych na finansowanie robót związanych z dokończeniem procesu termomodernizacji (ocieplenie budynków, wymiana i regulacja instalacji c.o. i c.c.w.) Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ustalany jest w wysokości nie mniejszej niż wynika to z wytycznych do planu gospodarczego na dany rok. 4. Koszty konserwacji domofonów. 5. Koszty działalności społeczno-kulturalnej. 6. Koszty energii cieplnej, w tym: 1) zakupu energii cieplnej i paliw gazowych dla celów ogrzewczych i podgrzania wody, 2) kosztów eksploatacji własnych kotłowni, 3) VAT dot. w/w usług w części niepodlegającej rozliczeniu. 5

6 7. Koszty dostawy gazu: 1) VAT dot. w/w usług w części niepodlegającej rozliczeniu. 8. Podatku od nieruchomości. 9. Wieczystego użytkowania gruntu. 10. Kosztów kredytu bankowego (raty i koszty obsługi) przypadającego na lokale mieszkalne i użytkowe, których budowę sfinansowana kredytem bankowym. 11. Koszty utrzymania sieci RTV i Internetu. 12. Koszty legalizacji wodomierzy. 13. Inne koszty. IV Ustalenie opłat za użytkowanie lokali Podstawą do ustalania wysokości opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów dokonywana jest korekta nakładów oraz wysokości opłat za użytkowanie lokali Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, pokrywają koszty wymienione w 10 niniejszego regulaminu z tym, że obowiązek pokrywania kosztu kredytu bankowego ( 10 ust.10) obciążają tylko członków, których budowę lokali sfinansowano kredytem bankowym zaciągniętym przez Spółdzielnię. 2. Właściciele odrębnych lokali ponoszą opłaty wymienione w 10 za wyjątkiem ust. 8 i 9 w terminie określonym w 120 ust. 9 Statutu Spółdzielni Opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców lokali użytkowych ustalane są w drodze negocjacji lub konkursu ofert. Ponadto powinna ona uwzględniać: stan techniczny i położenie budynku (np. centralne albo peryferyjne w dzielnicy, zabudowa zwarta albo wolnostojąca, lokal nowoczesny albo w starych zasobach) wyposażenie budynku i lokalu, powierzchnię oraz inne czynniki wpływające na obniżenie albo podwyższenie jego atrakcyjności. 2. Opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców lokali użytkowych nie mogą być niższe niż: 6

7 1) koszty własne Spółdzielni: bieżącej eksploatacji, administracji, konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku, 2) koszty wyłożone przez Spółdzielnię z tytułu świadczeń: dostawy wody, energii cieplnej, gazu, energii elektrycznej. Wg ich wykazu imiennego wynikającego z indywidualnej umowy najmu. 14 Pozostałe opłaty tj.: 1) za energię cieplną, 2) za dostawę wody wodociągowej i odprowadzenie ścieków, 3) za wywóz nieczystości, 4) za energię elektryczną, 5) za inne tytuły, są rozliczane wg zasad stosowanych w Spółdzielni, a w szczególności: 1. Opłaty za energię cieplną i podgrzewanie wody: 1) opłaty za dostawę energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody wodociągowej ustala się odrębnie w danej jednostce organizacyjnej dla lokali: a) opomiarowanych posiadających w lokalach zainstalowane podzielniki ciepła dostarczonego na potrzeby grzewcze danego lokalu i liczniki zainstalowane na urządzeniach odbiorczych w przypadku dostarczania ciepła dla celów podgrzania wody b) niepomiarowanych 2) uśrednione zaliczkowe opłaty roczne za ogrzewanie i podgrzewanie wody wodociągowej ustalane są odrębnie dla danej nieruchomości 3) opłaty za dostawę energii cieplnej i podgrzanie wody wodociągowej rozliczane są po zakończeniu roku kalendarzowego do 30 marca. 2. Opłaty za dostawę wody wodociągowej i odprowadzenie ścieków: 1) w lokalach wyposażonych w indywidualne wodomierze opłaty ustala się według wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody i za odczyt urządzeń pomiarowych, 2) rozliczenie następuje w okresach rocznych, 3) w lokalach nie posiadających wodomierzy ustala się opłatę miesięczną proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych według ewidencji Spółdzielni maksymalnie 6 m 3 na osobę 4) koszty wynikające z różnicy powstałej ze wskazań licznika głównego (budynkowego) a sumę liczników indywidualnych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych rozlicza się proporcjonalnie do wskazań urządzeń pomiarowych (wodomierzy) w poszczególnych lokalach mieszkalnych lub użytkowych. 3. Opłaty za wywóz nieczystości: 1) opłaty za wywóz nieczystości dla lokali mieszkalnych ustala się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości, 2) różnica pomiędzy wnoszonymi opłatami przez poszczególnych użytkowników a faktycznymi kosztami za wywóz nieczystości rozliczana jest bezpośrednio z członkami po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie do 30 marca. 7

8 4. Opłaty za energię elektryczną: 1) Opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia klatek schodowych i korytarzy piwnic ustala się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości ustalonej według ewidencji Spółdzielni. 2) Różnica pomiędzy wnoszonymi opłatami a faktycznymi kosztami energii elektrycznej (wg faktur ZE) rozlicza się bezpośrednio z członkami po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie do 30 marca. 15 Opłata za działalność społeczno kulturalną ustalana jest corocznie w planie gospodarczym Spółdzielni w przeliczeniu na m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego członkowski wkład mieszkaniowy lub budowlany zmniejsza się o wymagane zobowiązania członka z tytułu nie opłacenia opłat eksploatacyjnych. 2. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu, Spółdzielnia w przypadkach społecznie uzasadnionych może z dotychczasowym użytkownikiem zawrzeć umowę najmu lokalu. 3. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat wnoszonych za używanie lokalu jak również samowolnie decydować o warunkach płatności Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych. 2. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym, poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów gzm. 3. Różnica, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy rozliczenia wyników w przypadkach określonych w 14. V Tworzenie i wykorzystanie funduszy remontowych Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni oraz rzeczowy plan remontów na dany rok gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Jednostką rozliczeniową jest m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych. 8

9 19 1. Stosowanie do zapisów Statutu, Spółdzielnia tworzy fundusze: 1) Fundusz remontowy nieruchomości, 2) Fundusz remontowy mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy). 2. Fundusz remontowy nieruchomości tworzony jest: 1) z odpisów w koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni, od członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali oraz najemców lokali, 2) z naliczania wpłat członków Spółdzielni właścicieli posiadających odrębną własność lokalową, 3) z naliczenia wpłat właścicieli posiadających odrębną własność lokalową a nie będących członkami Spółdzielni, 4) z kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w danej nieruchomości, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego, 5) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki wykonawców robót remontowych, 6) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad i usterek pobieranych od wykonawców robót remontowych, 7) z innych tytułów. 3. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy) tworzony jest: 1) z wpłat, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. różnicy pomiędzy wartością rynkową prawa odrębnej własności lokalu a wartością waloryzowanego wkładu mieszkaniowego, przy przenoszeniu prawa do lokalu we własność odrębną, 2) z wolnych środków z przekształceń mieszkań z lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni, 3) z kwot uzyskanych ze sprzedaży mieszkań przewyższających wartość wkładów budowlanych, 4) z wyniku dodatniego uzyskanego przez Spółdzielnię na pozostałych działalnościach (nadwyżki bilansowej) przeniesionej na podstawie uchwały zebrania przedstawicieli, 5) z odpisów w koszty od lokali o innym przeznaczeniu stanowiących mienie Spółdzielni w wysokości wynikającej z planu gospodarczo-finansowego, 6) z kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w mieniu Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki tego funduszu remontowego, 7) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki wykonawców robót remontowych, 8) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad i usterek pobieranych od wykonawców robót remontowych, 9) remontowych dotacji, subwencji, dofinansowania oraz darowizny, 10) z odpisów od lokali mieszkalnych na finansowanie robót związanych z dokończeniem procesu termodernizacyjnego (docieplania budynków, regulacja instalacji co itp.). 9

10 20 1. Kierunki wykorzystania funduszu remontowego nieruchomości, wobec możliwości odliczenia wpłat na ten fundusz od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyznaczać będą przepisy załącznika nr 1 do Rozporządzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156/96, poz. 788), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99, poz. 836) czyli odpowiadać będą definicji naprawy głównej i bieżącej. Fundusz remontowy nieruchomości przeznaczony jest, do finansowania gospodarki remontowej tej nieruchomości, z której został utworzony na: 1) remont zasobów mieszkaniowych członków i właścicieli odrębnych nieruchomości, którzy tworzą ten fundusz, 2) remont elementów nieruchomości wspólnych, 3) pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych, 4) pokrycie regresowych kosztów odszkodowań firm ubezpieczeniowych. Fundusz remontowy nieruchomości może zostać wykorzystany w takiej wielkości w jakiej został zgromadzony w danej nieruchomości i nie może być przenoszony na inną nieruchomość, a także na roboty konserwacyjne w tej nieruchomości. 2. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy) może być wykorzystywany na finansowanie gospodarki remontowej związanej z mieniem Spółdzielni, w tym między innymi: 1) na remonty budynków i pomieszczeń lokali o innym przeznaczeniu, 2) na remonty urządzeń zabawowych 3) pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych, 4) pokrycie regresowych kosztów odszkodowań firm ubezpieczeniowych, 5) pokrycie kosztów robót związanych z procesem termomodernizacyjnym (docieplanie budynków wymiana instalacji c.o.). 3.W pierwszej kolejności fundusz remontowy mienia Spółdzielni winien być przeznaczony na konieczne remonty wynikające z decyzji organów Nadzoru Budowlanego, Sanepidu, Urzędu Dozoru technicznego oraz dokończenie procesu termomodernizacyjnego. 4. W przypadku wolnych środków fundusz remontowy mienia Spółdzielni może być przeznaczony na dofinansowanie w formie nieoprocentowanej pożyczki, remontów w poszczególnych nieruchomościach a w szczególności na: 1) remontów budynków po klęskach żywiołowych i katastrofach budowlanych, 2) remontów zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, 3) remontów związanych z procesem termomodernizacji (docieplanie budynków, regulacja instalacji c.o. itp.), 4) przygotowania dokumentacji technicznej dla planowanych remontów kapitalnych i modernizacji obiektów lub instalacji, 5) remontów instalacji gazowych, 10

11 6) remontów instalacji centralnego ogrzewania. 5. O kierunkach dofinansowania z funduszu remontowego mienia Spółdzielni decyduje Zarząd Spółdzielni, podejmując odpowiednie decyzje w formie uchwał, które powinny zawierać: 1) kwotę dofinansowania funduszu remontowego danej nieruchomości w formie pożyczki, 2) okres spłaty pożyczki. 6. W przypadku konieczności udzielenia pożyczki z funduszu remontowego z mienia Spółdzielni (Centralnego Funduszu Remontowego) Zarząd Spółdzielni zawiadamia wszystkich użytkowników lokali w danej nieruchomości, dla której udzielana jest pożyczka informując o: - wysokości pożyczki - określenia celu przeznaczenia środków - terminu zwrotu, który nie może być dłuższy niż 12 lat. 7. Na wniosek Zarządu Spółdzielni środki tego funduszu mogą być przejściowo na okres 2 lat wykorzystane na cele inwestycyjne, decyzję podejmuje Rada Nadzorcza w postaci Uchwały. 8. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przejściowego uzupełnienia funduszu remontowego mienia Spółdzielni wolnymi środkami funduszu zasobowego z rachunku obrotowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni Niewykorzystane w danym roku fundusze remontowe, przechodzą na rok następny. 2. Stawki odpisów i opłat naliczane na fundusze remontowe, w ramach opłat za używanie lokali, powinny uwzględniać wielkość faktycznych potrzeb w tym zakresie oraz stan środków na tych funduszach. 3. Wysokość stawek odpisów na fundusze remontowe od powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i przynależnych uchwala Rada Nadzorcza. 4. Z funduszy remontowych tworzonych w Spółdzielni, nie mogą być finansowane przeglądy techniczne budynków i instalacji wynikające z przepisu ustawy Prawo Budowlane. 5. Plany remontów w zakresie rzeczowym i finansowym tworzone dla poszczególnych nieruchomości i mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11

12 VI Rozliczenia finansowe Spółdzielni z członkami lub najemcami zwalniającymi lokale Rozliczeń Spółdzielni z członkami lub najemcami zwalniającymi lokal z tytułu udziału, wkładu, opłat czynszowych dokonuje się według zasad określonych w Statucie Spółdzielni. 23 Członek lub najemca zwalniający lokal obowiązany jest: 1) przekazać lokal Spółdzielni w stanie odnowionym względnie pokryć koszt jego odnowienia przez Spółdzielnię. Zakres odnowienia lokalu obejmuje: pomalowanie bądź wytapetowanie mieszkania w zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania, 2) usunąć lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń w/w lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych, 3) pokryć koszty zużycia wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych oraz innych elementów wykończenia mieszkania, zainstalowanych w ramach kosztów budowy lokali i stanowiących normatywne wyposażenie lokalu, 4) pokryć koszty zużycia bądź wymiany podłóg. 24 Spółdzielnia może odstąpić od określonych powyżej zasad rozliczeń przy zwalnianiu lokalu pod warunkiem, iż zwalniający i obejmujący lokal złożą pisemne oświadczenie o uregulowaniu tych rozliczeń między sobą, bez pośrednictwa Spółdzielni Członek lub najemca zwalniający lokal obowiązany jest pokryć koszty zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych. Wysokość kosztów proporcjonalnie do stopnia zużycia urządzeń ustala administracyjna obsługa osiedla Spółdzielni. 2. Ocena stopnia zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych powinna być dokonywana komisyjnie z udziałem zainteresowanego członka lub najemcy na podstawie dokonanej wizji lokalnej i stopień ich zużycia powinien być ustalony na podstawie stanu faktycznego. 3. Podstawą do ustalenia kosztu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych jest ich wartość według aktualnych cen detalicznych podwyższonych o poniesione koszty ich instalacji, przyjmując obowiązujące ceny w dniu zwalniania lokalu. W przypadku braku aktualnej ceny urządzenia (np. z uwagi na zaprzestanie produkcji) jego wartość ustala się przyjmując cenę urządzenia analogicznego, spełniającego te same warunki techniczno-użytkowe i estetyczne. 26 Przy wycenie stopnia zużycia materiałów podłogowych należy stosować zasady analogiczne jak dla urządzeń techniczno-sanitarnych. 12

13 27 1. Środki wpłacone przez członka lub najemcę zwalniającego lokal z tytułu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych oraz materiałów podłogowych, Spółdzielnia stawia do dyspozycji przyszłego użytkownika w przypadku, gdy zachodzi konieczność ich wymiany. Spółdzielnia powinna poinformować pisemnie o tej dyspozycji członka lub najemcę podając wysokość kwoty, jaka mu przysługuje z tego tytułu. 2. Dopuszcza się możliwość wypłacenia członkowi lub najemcy obejmującemu zwalniany lokal pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w momencie zawarcia umowy o użytkowanie lokalu, pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przejęciu całości spraw związanych z wymianą urządzeń i materiałów podłogowych Zwalniane mieszkanie powinno być przyjęte przez Spółdzielnię na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez członka lub najemcę i przedstawiciela Spółdzielni. 2. W przypadku powstałych rozbieżności między stronami, co do stopnia zużycia urządzeń Spółdzielnia powołuje Komisję celem rozstrzygnięcia sporu. 3. W przypadku przyjęcia lokalu przez Spółdzielnię w wyniku niemożliwości ustalenia ustawowych następców przy występującym zadłużeniu z tytułu czynszu, kwotę ewentualnych potrąceń odlicza się od wkładu mieszkaniowego lub budowlanego ewentualnie z kaucji, a w przypadku przewyższającym kwotę wkładu różnicę wlicza się w koszty Spółdzielni. Zakres obowiązków Spółdzielni Spółdzielnia w ramach pobieranych opłat eksploatacyjnych i remontowych zobowiązana jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających członkom Spółdzielni i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, instalacji RTV i internetowej oraz innych urządzeń należących do wyposażenia budynku. 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do dokonywania w porze wiosennej okresowych kontroli budynków i lokali w celu ustalenia ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, jak również do prowadzenia księgi obiektu budowlanego. 30 Do Spółdzielni należy w szczególności: 1) utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji, urządzeń w budynkach i ich otoczeniu oraz sprawną obsługę administracyjną, 13

14 31 1. Spółdzielnia zobowiązana jest do: 1) napraw i wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach ogólnego użytku, 2) naprawy lub wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami 3) naprawy lub wymiany pionów instalacji elektrycznej (bez osprzętu), 4) naprawy lub wymiany pionów instalacji wodociągowej (zw, ccw) wraz z zaworem odcinającym w lokalu, 5) naprawy lub wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej, 6) naprawy lub wymiany instalacji gazowej do zaworu głównego do licznika pomiarowego, 7) naprawy lub wymiany urządzeń pomiarowych przepływu wody (wodomierzy) oraz ich legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) wymiany uszczelek, grzybków w zaworach odcinających dopływ wody do lokalu, 9) współfinansowanie wymiany stolarki budowlanej stosownie do uchwały Rady Nadzorczej. 32 Spółdzielnia zobowiązana jest również: 1) zapewnić wyposażenie domów w sprzęt sanitarno-porządkowy i p. poż., 2) oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych zgonie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie, 3) wywiesić w łatwo dostępny i należycie oświetlonym miejscu w budynku (klatka schodowa) tablice lub oszklone gabloty z wykazem zawierającym: - adres administracji wraz z telefonami i godzinami przyjęć interesantów, - spis mieszkańców (za ich pisemną zgodą), - kartę informacyjną o adresach i telefonach: straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i technicznego: wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, elektrowni, gazownictwa, zakładu świadczącego usługi dla mieszkańców itp. - instrukcje p. poż., - regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców, 5) zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejścia do domów i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych, 6) zapewnić oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych, 7) natychmiast likwidować zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców powstałe w wyniku odpadania tynków zewnętrznych, gzymsów, rynien, sopli lodowych, awarii instalacji gazowych, c.o., c.w., ind. 8) wytyczyć miejsca parkowania pojazdów mechanicznych. 14

15 Zakres obowiązków członków Członek Spółdzielni i najemca jest obowiązany dbać o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego mieszkania, lokalu użytkowego i innych przynależnych mu pomieszczeń, konserwować je oraz dokonywać napraw. 2. Członek lub najemca winien udostępniać Spółdzielni lokali dla dokonania przeglądu kontrolnego oraz dla wykonania w nim niezbędnych napraw. 34 Członek Spółdzielni lub najemca obowiązany jest do: 1. Odnawiania lokalu, malowania drzwi wejściowych, malowania drzwi wewnętrznych i okien wraz z drzwiami balkonowymi z obu stron (zgodnie z pierwotną kolorystyką stolarki), mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewów, zlewozmywaków, spłuczek, wanien, rur i innych urządzeń malowanych dla zabezpieczenia przed korozją, malowanie ślusarki drzwiowej i okiennej, malowanie krat. Malowanie powinno być wykonywane na własny koszt w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 lat. 2. Konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń technicznych w lokalu: 1) posadzek (podłóg), drzwi i mebli wbudowanych, 2) okien i drzwi zewnętrznych, 3) uzupełnienia oszklenia okien, drzwi i naświetli lokali, 4) instalacji wodociągowych od zaworu odcinającego urządzeń takich jak: wanna, umywalka, zlewozmywak i baterie (lub krany czerpalne), miska klozetowa wraz ze zbiornikiem płuczącym, deska sedesowa, 5) naprawy lub wymiana urządzeń grzejnych gazowych i elektrycznych, 6) naprawy lub wymiana kuchni elektrycznych lub gazowych, 7) naprawy lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalu, wraz z osprzętem, 8) usuwania zatkania przewodów odpływowych kanalizacyjnych w lokalu a ponadto przepychanie przewodów odpływowych także poza lokalem, o ile najemca spowodował ich zatkanie, 9) wymiany uszczelek, grzybków w zaworach czerpalnych, regulacji lub wymiany pływaków i armatury zbiornika płuczącego oraz wymiany uszczelek w spłuczkach ciśnieniowych. 35 Członek lub najemca obowiązany jest do: 1) utrzymania w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej oraz sąsiadującej w wejściem części wspólnych korytarza, 2) utrzymania czystości na zajmowanych balkonach i tarasach, usuwania z nich śniegu, lodu i wody, 3) zgłaszania Spółdzielni awarii i przecieków w instalacjach centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz innych uszkodzeń, wad i usterek, 4) natychmiastowego zamknięcia kurków przy gazomierzu oraz zawiadomienia pogotowia gazowego i Spółdzielni w przypadku ulatniania się gazu, 15

16 5) natychmiastowego zgłaszania awarii instalacji elektrycznej do Technicznej Obsługi Osiedla lub pogotowia energetycznego, 6) zabezpieczenia mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnianie drzwi i okien oraz okienek piwnicznych na okres zimowy. 36 W razie niewykonania niezbędnych napraw lub wymian przez użytkowników, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu, może przeprowadzić naprawy lub wymiany na jego koszt. VII Postanowienia końcowe Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku NR 22/2003 z dnia r. i obowiązuje od dnia r. Tracą moc dotychczasowe regulaminy uchwalone Uchwałą Rady Nadzorczej NR 21 z r. i NR 12 z r. 16

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo