(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niniejszym regulaminem określa się zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ustalanie opłat za użytkowanie lokali oraz tworzenie i wykorzystanie funduszy remontowych w Spółdzielni. Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku NR 22/2003 r. z dnia r. oraz NR 7/2004 z dnia r., NR 35/2005 z dnia r. i NR RN/106/2006 z dnia r. (Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala zasady określające koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i zasady ustalania opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz najemców użytkujących lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zasoby lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych Członkowie Spółdzielni użytkujący lokale na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz o innym przeznaczeniu lub będący właścicielami lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu obowiązani są do uczestniczenia w kosztach poprzez wnoszenie miesięcznych opłat na zasadach określonych art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z: 1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, 4) działalnością społeczno-kulturalną, 5) w zobowiązaniach Spółdzielni wynikających z zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji, modernizację lub remont kapitalny proporcjonalnie do wielkości jego lokalu. 1

2 3 Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z: 1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami, 3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu w części nie pokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz według zasad ustawy o ochronie praw lokatorów. 2. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne opłacają czynsz zgodnie z zawartą umową wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego Pożytki i inne przychody Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni oraz prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 2. Pożytki i inne przychody z budynkowej nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. 3. Najemcy lokali nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów wymienionych w ust. 1 i 2. II Zasady ustalania elementów rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 6 1. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) jest ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami: a) eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych, b) centralnego ogrzewania, c) dostaw ciepłej wody, d) dostaw zimnej wody i odprowadzenia ścieków, e) wywozu nieczystości stałych, f) konserwacji i eksploatacji instalacji do przesyłania sygnałów telewizyjnego, radiowego i internetowego. 2

3 2. Rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi. 3. Podstawą do rozliczeń kosztów wymienionych w pkt 1 jest roczny plan finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uchwalony przez Radę Nadzorczą. 4. Fizyczną jednostkę rozliczeniową dla rozliczenia kosztów: a) eksploatacji jest m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych, b) remontów jest m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 5. Pomieszczenia przynależne są to piwnice. 6. Dla rozliczenia kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych są: a) wskazania urządzeń pomiarowych, b) indywidualne zużycie na osobę. 7. Dla rozliczenia kosztów konserwacji i eksploatacji instalacji do przesyłania sygnału radiowego i telewizyjnego oraz internetowego jest gniazdo tegoż przyłącza. 8. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest m 2 stosuje się następujące zasady: 1) do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, służących celom mieszkalnym i gospodarczym użytkowania: - pokoje, - kuchnia, - przedpokoje, - łazienki, - ubikacje, - powierzchnie zajęte przez meble wbudowane bądź obudowane itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się: - części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nie równoległych do podłogi, których wysokość od podłogi do sufity wynosi mniej niż 140 cm, - jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 140 cm do 220 cm to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu mieszkalnego lub jego części w wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w 100%. 2) Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych jak: Kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, toalety, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, piwnice, powierzchnie zajęte przez meble wbudowane, komórki itp. 3

4 Do powierzchni lokalu użytkowego nie zalicza się: - Strychów, antresol, balkonów, loggi i pawlaczy. - Powierzchnia lokalu użytkowego zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu, - Powierzchnię pomieszczeń służącą kilku użytkownikom lokali jak: wspólny korytarz dolicza się proporcjonalnie do powierzchni tych lokali. 3) Przy obliczaniu powierzchni przynależnych przyjmuje się wymiary na wysokości 1 m ponad poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni podaje się z dokładnością do 0,01 m 2. Przy ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m 2 a powierzchnię podaje się z dokładnością do 0,01m 2. 4) W rozliczeniach kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi przyjmuje się powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych wskazaną w przydziałach lokali lub umowach określających tytuł prawny lokali a lokale przynależne wg obmiarów stosując zasadę zawartą w ppk 3) 7 1. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest osoba zamieszkała w lokalu stosuje się zasadę naliczania opłat od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu według ewidencji spółdzielni. 8 Koszty i przychody zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczane w poszczególnych osiedlach z podziałem na nieruchomości, dotyczy osiedli: a) Leżajsk b) Sokołów Małopolski c) Grodzisko Dolne III Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi 9 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi kalkulowane na poszczególne nieruchomości obejmują: a) koszty eksploatacji podstawowej, b) koszty wywozu nieczystości, c) odpisy na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych, d) koszty konserwacji domofonów, e) koszty działalności społeczno-kulturalnej, f) koszty centralnego ogrzewania, g) koszty podgrzania wody, h) koszty dostawy wody wodociągowej i odbioru ścieków, i) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, j) podatek od nieruchomości, k) inne koszty ustalone i kalkulowane przez Spółdzielnię. 4

5 10 1. Koszty eksploatacji podstawowej obejmują (według ewidencji zespołu 5 ): 1) wynagrodzenia i narzuty pracowników eksploatacji, 2) odpis na ZFŚS od pracowników wyszczególnionych w pkt 1, 3) koszt energii elektrycznej dla oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytku, terenu oraz zasilania urządzeń pracujących na rzecz eksploatacji (np. węzeł cieplny, wentylacja mech.) 4) koszty materiałów bezpośrednich i koszty transportu związane z eksploatacją zasobów (np. środki czystości, narzędzia, piasek do piaskownic oraz dla celów eksploatacji, żarówki), 5) prowizje bankowe dot. Opłat za eksploatację i usługi na rzecz zasobów, 6) ubezpieczenie zasobów, 7) amortyzację, 8) koszty BHP (m.in. odzież ochronna, szkolenia, kontrolne badania lekarskie), 9) podatek VAT zaliczany w koszty eksploatacji, 10) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 11) narzut kosztów ogólnych Spółdzielni, 12) nadwyżkę kosztów z lat ubiegłych, 13) inne koszty. 2. Koszty wywozu nieczystości tj.: 1) koszty usług wywozu nieczystości, 2) koszty dzierżawy pojemników, 3) koszty wywozu pozostałych nieczystości (np. liście, wiatrołomy, trawa, kwiaty oraz inne odpady gabarytowe), 4) VAT dot. w/w usług, 5) Inne koszty. 3. Koszty remontów zasobów mieszkaniowych, obejmujących: 1) odpis na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych, 2) odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, 3) odpis na fundusz remontowy od garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych stanowiących mienie Spółdzielni, 4) odpis od lokali mieszkalnych na finansowanie robót związanych z dokończeniem procesu termomodernizacji (ocieplenie budynków, wymiana i regulacja instalacji c.o. i c.c.w.) Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ustalany jest w wysokości nie mniejszej niż wynika to z wytycznych do planu gospodarczego na dany rok. 4. Koszty konserwacji domofonów. 5. Koszty działalności społeczno-kulturalnej. 6. Koszty energii cieplnej, w tym: 1) zakupu energii cieplnej i paliw gazowych dla celów ogrzewczych i podgrzania wody, 2) kosztów eksploatacji własnych kotłowni, 3) VAT dot. w/w usług w części niepodlegającej rozliczeniu. 5

6 7. Koszty dostawy gazu: 1) VAT dot. w/w usług w części niepodlegającej rozliczeniu. 8. Podatku od nieruchomości. 9. Wieczystego użytkowania gruntu. 10. Kosztów kredytu bankowego (raty i koszty obsługi) przypadającego na lokale mieszkalne i użytkowe, których budowę sfinansowana kredytem bankowym. 11. Koszty utrzymania sieci RTV i Internetu. 12. Koszty legalizacji wodomierzy. 13. Inne koszty. IV Ustalenie opłat za użytkowanie lokali Podstawą do ustalania wysokości opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów dokonywana jest korekta nakładów oraz wysokości opłat za użytkowanie lokali Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, pokrywają koszty wymienione w 10 niniejszego regulaminu z tym, że obowiązek pokrywania kosztu kredytu bankowego ( 10 ust.10) obciążają tylko członków, których budowę lokali sfinansowano kredytem bankowym zaciągniętym przez Spółdzielnię. 2. Właściciele odrębnych lokali ponoszą opłaty wymienione w 10 za wyjątkiem ust. 8 i 9 w terminie określonym w 120 ust. 9 Statutu Spółdzielni Opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców lokali użytkowych ustalane są w drodze negocjacji lub konkursu ofert. Ponadto powinna ona uwzględniać: stan techniczny i położenie budynku (np. centralne albo peryferyjne w dzielnicy, zabudowa zwarta albo wolnostojąca, lokal nowoczesny albo w starych zasobach) wyposażenie budynku i lokalu, powierzchnię oraz inne czynniki wpływające na obniżenie albo podwyższenie jego atrakcyjności. 2. Opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców lokali użytkowych nie mogą być niższe niż: 6

7 1) koszty własne Spółdzielni: bieżącej eksploatacji, administracji, konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku, 2) koszty wyłożone przez Spółdzielnię z tytułu świadczeń: dostawy wody, energii cieplnej, gazu, energii elektrycznej. Wg ich wykazu imiennego wynikającego z indywidualnej umowy najmu. 14 Pozostałe opłaty tj.: 1) za energię cieplną, 2) za dostawę wody wodociągowej i odprowadzenie ścieków, 3) za wywóz nieczystości, 4) za energię elektryczną, 5) za inne tytuły, są rozliczane wg zasad stosowanych w Spółdzielni, a w szczególności: 1. Opłaty za energię cieplną i podgrzewanie wody: 1) opłaty za dostawę energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody wodociągowej ustala się odrębnie w danej jednostce organizacyjnej dla lokali: a) opomiarowanych posiadających w lokalach zainstalowane podzielniki ciepła dostarczonego na potrzeby grzewcze danego lokalu i liczniki zainstalowane na urządzeniach odbiorczych w przypadku dostarczania ciepła dla celów podgrzania wody b) niepomiarowanych 2) uśrednione zaliczkowe opłaty roczne za ogrzewanie i podgrzewanie wody wodociągowej ustalane są odrębnie dla danej nieruchomości 3) opłaty za dostawę energii cieplnej i podgrzanie wody wodociągowej rozliczane są po zakończeniu roku kalendarzowego do 30 marca. 2. Opłaty za dostawę wody wodociągowej i odprowadzenie ścieków: 1) w lokalach wyposażonych w indywidualne wodomierze opłaty ustala się według wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody i za odczyt urządzeń pomiarowych, 2) rozliczenie następuje w okresach rocznych, 3) w lokalach nie posiadających wodomierzy ustala się opłatę miesięczną proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych według ewidencji Spółdzielni maksymalnie 6 m 3 na osobę 4) koszty wynikające z różnicy powstałej ze wskazań licznika głównego (budynkowego) a sumę liczników indywidualnych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych rozlicza się proporcjonalnie do wskazań urządzeń pomiarowych (wodomierzy) w poszczególnych lokalach mieszkalnych lub użytkowych. 3. Opłaty za wywóz nieczystości: 1) opłaty za wywóz nieczystości dla lokali mieszkalnych ustala się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości, 2) różnica pomiędzy wnoszonymi opłatami przez poszczególnych użytkowników a faktycznymi kosztami za wywóz nieczystości rozliczana jest bezpośrednio z członkami po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie do 30 marca. 7

8 4. Opłaty za energię elektryczną: 1) Opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia klatek schodowych i korytarzy piwnic ustala się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości ustalonej według ewidencji Spółdzielni. 2) Różnica pomiędzy wnoszonymi opłatami a faktycznymi kosztami energii elektrycznej (wg faktur ZE) rozlicza się bezpośrednio z członkami po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie do 30 marca. 15 Opłata za działalność społeczno kulturalną ustalana jest corocznie w planie gospodarczym Spółdzielni w przeliczeniu na m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego członkowski wkład mieszkaniowy lub budowlany zmniejsza się o wymagane zobowiązania członka z tytułu nie opłacenia opłat eksploatacyjnych. 2. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu, Spółdzielnia w przypadkach społecznie uzasadnionych może z dotychczasowym użytkownikiem zawrzeć umowę najmu lokalu. 3. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat wnoszonych za używanie lokalu jak również samowolnie decydować o warunkach płatności Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych. 2. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym, poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów gzm. 3. Różnica, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy rozliczenia wyników w przypadkach określonych w 14. V Tworzenie i wykorzystanie funduszy remontowych Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni oraz rzeczowy plan remontów na dany rok gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Jednostką rozliczeniową jest m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych. 8

9 19 1. Stosowanie do zapisów Statutu, Spółdzielnia tworzy fundusze: 1) Fundusz remontowy nieruchomości, 2) Fundusz remontowy mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy). 2. Fundusz remontowy nieruchomości tworzony jest: 1) z odpisów w koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni, od członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali oraz najemców lokali, 2) z naliczania wpłat członków Spółdzielni właścicieli posiadających odrębną własność lokalową, 3) z naliczenia wpłat właścicieli posiadających odrębną własność lokalową a nie będących członkami Spółdzielni, 4) z kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w danej nieruchomości, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego, 5) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki wykonawców robót remontowych, 6) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad i usterek pobieranych od wykonawców robót remontowych, 7) z innych tytułów. 3. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy) tworzony jest: 1) z wpłat, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. różnicy pomiędzy wartością rynkową prawa odrębnej własności lokalu a wartością waloryzowanego wkładu mieszkaniowego, przy przenoszeniu prawa do lokalu we własność odrębną, 2) z wolnych środków z przekształceń mieszkań z lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni, 3) z kwot uzyskanych ze sprzedaży mieszkań przewyższających wartość wkładów budowlanych, 4) z wyniku dodatniego uzyskanego przez Spółdzielnię na pozostałych działalnościach (nadwyżki bilansowej) przeniesionej na podstawie uchwały zebrania przedstawicieli, 5) z odpisów w koszty od lokali o innym przeznaczeniu stanowiących mienie Spółdzielni w wysokości wynikającej z planu gospodarczo-finansowego, 6) z kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w mieniu Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki tego funduszu remontowego, 7) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki wykonawców robót remontowych, 8) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad i usterek pobieranych od wykonawców robót remontowych, 9) remontowych dotacji, subwencji, dofinansowania oraz darowizny, 10) z odpisów od lokali mieszkalnych na finansowanie robót związanych z dokończeniem procesu termodernizacyjnego (docieplania budynków, regulacja instalacji co itp.). 9

10 20 1. Kierunki wykorzystania funduszu remontowego nieruchomości, wobec możliwości odliczenia wpłat na ten fundusz od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyznaczać będą przepisy załącznika nr 1 do Rozporządzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156/96, poz. 788), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99, poz. 836) czyli odpowiadać będą definicji naprawy głównej i bieżącej. Fundusz remontowy nieruchomości przeznaczony jest, do finansowania gospodarki remontowej tej nieruchomości, z której został utworzony na: 1) remont zasobów mieszkaniowych członków i właścicieli odrębnych nieruchomości, którzy tworzą ten fundusz, 2) remont elementów nieruchomości wspólnych, 3) pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych, 4) pokrycie regresowych kosztów odszkodowań firm ubezpieczeniowych. Fundusz remontowy nieruchomości może zostać wykorzystany w takiej wielkości w jakiej został zgromadzony w danej nieruchomości i nie może być przenoszony na inną nieruchomość, a także na roboty konserwacyjne w tej nieruchomości. 2. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy) może być wykorzystywany na finansowanie gospodarki remontowej związanej z mieniem Spółdzielni, w tym między innymi: 1) na remonty budynków i pomieszczeń lokali o innym przeznaczeniu, 2) na remonty urządzeń zabawowych 3) pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych, 4) pokrycie regresowych kosztów odszkodowań firm ubezpieczeniowych, 5) pokrycie kosztów robót związanych z procesem termomodernizacyjnym (docieplanie budynków wymiana instalacji c.o.). 3.W pierwszej kolejności fundusz remontowy mienia Spółdzielni winien być przeznaczony na konieczne remonty wynikające z decyzji organów Nadzoru Budowlanego, Sanepidu, Urzędu Dozoru technicznego oraz dokończenie procesu termomodernizacyjnego. 4. W przypadku wolnych środków fundusz remontowy mienia Spółdzielni może być przeznaczony na dofinansowanie w formie nieoprocentowanej pożyczki, remontów w poszczególnych nieruchomościach a w szczególności na: 1) remontów budynków po klęskach żywiołowych i katastrofach budowlanych, 2) remontów zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, 3) remontów związanych z procesem termomodernizacji (docieplanie budynków, regulacja instalacji c.o. itp.), 4) przygotowania dokumentacji technicznej dla planowanych remontów kapitalnych i modernizacji obiektów lub instalacji, 5) remontów instalacji gazowych, 10

11 6) remontów instalacji centralnego ogrzewania. 5. O kierunkach dofinansowania z funduszu remontowego mienia Spółdzielni decyduje Zarząd Spółdzielni, podejmując odpowiednie decyzje w formie uchwał, które powinny zawierać: 1) kwotę dofinansowania funduszu remontowego danej nieruchomości w formie pożyczki, 2) okres spłaty pożyczki. 6. W przypadku konieczności udzielenia pożyczki z funduszu remontowego z mienia Spółdzielni (Centralnego Funduszu Remontowego) Zarząd Spółdzielni zawiadamia wszystkich użytkowników lokali w danej nieruchomości, dla której udzielana jest pożyczka informując o: - wysokości pożyczki - określenia celu przeznaczenia środków - terminu zwrotu, który nie może być dłuższy niż 12 lat. 7. Na wniosek Zarządu Spółdzielni środki tego funduszu mogą być przejściowo na okres 2 lat wykorzystane na cele inwestycyjne, decyzję podejmuje Rada Nadzorcza w postaci Uchwały. 8. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przejściowego uzupełnienia funduszu remontowego mienia Spółdzielni wolnymi środkami funduszu zasobowego z rachunku obrotowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni Niewykorzystane w danym roku fundusze remontowe, przechodzą na rok następny. 2. Stawki odpisów i opłat naliczane na fundusze remontowe, w ramach opłat za używanie lokali, powinny uwzględniać wielkość faktycznych potrzeb w tym zakresie oraz stan środków na tych funduszach. 3. Wysokość stawek odpisów na fundusze remontowe od powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i przynależnych uchwala Rada Nadzorcza. 4. Z funduszy remontowych tworzonych w Spółdzielni, nie mogą być finansowane przeglądy techniczne budynków i instalacji wynikające z przepisu ustawy Prawo Budowlane. 5. Plany remontów w zakresie rzeczowym i finansowym tworzone dla poszczególnych nieruchomości i mienia Spółdzielni (Centralny fundusz remontowy) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11

12 VI Rozliczenia finansowe Spółdzielni z członkami lub najemcami zwalniającymi lokale Rozliczeń Spółdzielni z członkami lub najemcami zwalniającymi lokal z tytułu udziału, wkładu, opłat czynszowych dokonuje się według zasad określonych w Statucie Spółdzielni. 23 Członek lub najemca zwalniający lokal obowiązany jest: 1) przekazać lokal Spółdzielni w stanie odnowionym względnie pokryć koszt jego odnowienia przez Spółdzielnię. Zakres odnowienia lokalu obejmuje: pomalowanie bądź wytapetowanie mieszkania w zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania, 2) usunąć lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń w/w lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych, 3) pokryć koszty zużycia wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych oraz innych elementów wykończenia mieszkania, zainstalowanych w ramach kosztów budowy lokali i stanowiących normatywne wyposażenie lokalu, 4) pokryć koszty zużycia bądź wymiany podłóg. 24 Spółdzielnia może odstąpić od określonych powyżej zasad rozliczeń przy zwalnianiu lokalu pod warunkiem, iż zwalniający i obejmujący lokal złożą pisemne oświadczenie o uregulowaniu tych rozliczeń między sobą, bez pośrednictwa Spółdzielni Członek lub najemca zwalniający lokal obowiązany jest pokryć koszty zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych. Wysokość kosztów proporcjonalnie do stopnia zużycia urządzeń ustala administracyjna obsługa osiedla Spółdzielni. 2. Ocena stopnia zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych powinna być dokonywana komisyjnie z udziałem zainteresowanego członka lub najemcy na podstawie dokonanej wizji lokalnej i stopień ich zużycia powinien być ustalony na podstawie stanu faktycznego. 3. Podstawą do ustalenia kosztu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych jest ich wartość według aktualnych cen detalicznych podwyższonych o poniesione koszty ich instalacji, przyjmując obowiązujące ceny w dniu zwalniania lokalu. W przypadku braku aktualnej ceny urządzenia (np. z uwagi na zaprzestanie produkcji) jego wartość ustala się przyjmując cenę urządzenia analogicznego, spełniającego te same warunki techniczno-użytkowe i estetyczne. 26 Przy wycenie stopnia zużycia materiałów podłogowych należy stosować zasady analogiczne jak dla urządzeń techniczno-sanitarnych. 12

13 27 1. Środki wpłacone przez członka lub najemcę zwalniającego lokal z tytułu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych oraz materiałów podłogowych, Spółdzielnia stawia do dyspozycji przyszłego użytkownika w przypadku, gdy zachodzi konieczność ich wymiany. Spółdzielnia powinna poinformować pisemnie o tej dyspozycji członka lub najemcę podając wysokość kwoty, jaka mu przysługuje z tego tytułu. 2. Dopuszcza się możliwość wypłacenia członkowi lub najemcy obejmującemu zwalniany lokal pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w momencie zawarcia umowy o użytkowanie lokalu, pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przejęciu całości spraw związanych z wymianą urządzeń i materiałów podłogowych Zwalniane mieszkanie powinno być przyjęte przez Spółdzielnię na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez członka lub najemcę i przedstawiciela Spółdzielni. 2. W przypadku powstałych rozbieżności między stronami, co do stopnia zużycia urządzeń Spółdzielnia powołuje Komisję celem rozstrzygnięcia sporu. 3. W przypadku przyjęcia lokalu przez Spółdzielnię w wyniku niemożliwości ustalenia ustawowych następców przy występującym zadłużeniu z tytułu czynszu, kwotę ewentualnych potrąceń odlicza się od wkładu mieszkaniowego lub budowlanego ewentualnie z kaucji, a w przypadku przewyższającym kwotę wkładu różnicę wlicza się w koszty Spółdzielni. Zakres obowiązków Spółdzielni Spółdzielnia w ramach pobieranych opłat eksploatacyjnych i remontowych zobowiązana jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających członkom Spółdzielni i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, instalacji RTV i internetowej oraz innych urządzeń należących do wyposażenia budynku. 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do dokonywania w porze wiosennej okresowych kontroli budynków i lokali w celu ustalenia ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, jak również do prowadzenia księgi obiektu budowlanego. 30 Do Spółdzielni należy w szczególności: 1) utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji, urządzeń w budynkach i ich otoczeniu oraz sprawną obsługę administracyjną, 13

14 31 1. Spółdzielnia zobowiązana jest do: 1) napraw i wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniach ogólnego użytku, 2) naprawy lub wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami 3) naprawy lub wymiany pionów instalacji elektrycznej (bez osprzętu), 4) naprawy lub wymiany pionów instalacji wodociągowej (zw, ccw) wraz z zaworem odcinającym w lokalu, 5) naprawy lub wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej, 6) naprawy lub wymiany instalacji gazowej do zaworu głównego do licznika pomiarowego, 7) naprawy lub wymiany urządzeń pomiarowych przepływu wody (wodomierzy) oraz ich legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) wymiany uszczelek, grzybków w zaworach odcinających dopływ wody do lokalu, 9) współfinansowanie wymiany stolarki budowlanej stosownie do uchwały Rady Nadzorczej. 32 Spółdzielnia zobowiązana jest również: 1) zapewnić wyposażenie domów w sprzęt sanitarno-porządkowy i p. poż., 2) oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych zgonie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie, 3) wywiesić w łatwo dostępny i należycie oświetlonym miejscu w budynku (klatka schodowa) tablice lub oszklone gabloty z wykazem zawierającym: - adres administracji wraz z telefonami i godzinami przyjęć interesantów, - spis mieszkańców (za ich pisemną zgodą), - kartę informacyjną o adresach i telefonach: straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i technicznego: wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, elektrowni, gazownictwa, zakładu świadczącego usługi dla mieszkańców itp. - instrukcje p. poż., - regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców, 5) zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejścia do domów i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych, 6) zapewnić oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych, 7) natychmiast likwidować zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców powstałe w wyniku odpadania tynków zewnętrznych, gzymsów, rynien, sopli lodowych, awarii instalacji gazowych, c.o., c.w., ind. 8) wytyczyć miejsca parkowania pojazdów mechanicznych. 14

15 Zakres obowiązków członków Członek Spółdzielni i najemca jest obowiązany dbać o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego mieszkania, lokalu użytkowego i innych przynależnych mu pomieszczeń, konserwować je oraz dokonywać napraw. 2. Członek lub najemca winien udostępniać Spółdzielni lokali dla dokonania przeglądu kontrolnego oraz dla wykonania w nim niezbędnych napraw. 34 Członek Spółdzielni lub najemca obowiązany jest do: 1. Odnawiania lokalu, malowania drzwi wejściowych, malowania drzwi wewnętrznych i okien wraz z drzwiami balkonowymi z obu stron (zgodnie z pierwotną kolorystyką stolarki), mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewów, zlewozmywaków, spłuczek, wanien, rur i innych urządzeń malowanych dla zabezpieczenia przed korozją, malowanie ślusarki drzwiowej i okiennej, malowanie krat. Malowanie powinno być wykonywane na własny koszt w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 lat. 2. Konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń technicznych w lokalu: 1) posadzek (podłóg), drzwi i mebli wbudowanych, 2) okien i drzwi zewnętrznych, 3) uzupełnienia oszklenia okien, drzwi i naświetli lokali, 4) instalacji wodociągowych od zaworu odcinającego urządzeń takich jak: wanna, umywalka, zlewozmywak i baterie (lub krany czerpalne), miska klozetowa wraz ze zbiornikiem płuczącym, deska sedesowa, 5) naprawy lub wymiana urządzeń grzejnych gazowych i elektrycznych, 6) naprawy lub wymiana kuchni elektrycznych lub gazowych, 7) naprawy lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalu, wraz z osprzętem, 8) usuwania zatkania przewodów odpływowych kanalizacyjnych w lokalu a ponadto przepychanie przewodów odpływowych także poza lokalem, o ile najemca spowodował ich zatkanie, 9) wymiany uszczelek, grzybków w zaworach czerpalnych, regulacji lub wymiany pływaków i armatury zbiornika płuczącego oraz wymiany uszczelek w spłuczkach ciśnieniowych. 35 Członek lub najemca obowiązany jest do: 1) utrzymania w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki schodowej oraz sąsiadującej w wejściem części wspólnych korytarza, 2) utrzymania czystości na zajmowanych balkonach i tarasach, usuwania z nich śniegu, lodu i wody, 3) zgłaszania Spółdzielni awarii i przecieków w instalacjach centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz innych uszkodzeń, wad i usterek, 4) natychmiastowego zamknięcia kurków przy gazomierzu oraz zawiadomienia pogotowia gazowego i Spółdzielni w przypadku ulatniania się gazu, 15

16 5) natychmiastowego zgłaszania awarii instalacji elektrycznej do Technicznej Obsługi Osiedla lub pogotowia energetycznego, 6) zabezpieczenia mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnianie drzwi i okien oraz okienek piwnicznych na okres zimowy. 36 W razie niewykonania niezbędnych napraw lub wymian przez użytkowników, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu, może przeprowadzić naprawy lub wymiany na jego koszt. VII Postanowienia końcowe Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku NR 22/2003 z dnia r. i obowiązuje od dnia r. Tracą moc dotychczasowe regulaminy uchwalone Uchwałą Rady Nadzorczej NR 21 z r. i NR 12 z r. 16

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI Na podstawie Statutu Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z art. 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. Celem rozliczania kosztów gospodarowania zasobami

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI I. Postanowienia ogólne 1 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( g.z.m.) obejmują: A. Eksploatację

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię: Załącznik do uchwały nr 2/7/2012 Rady Nadzorczej SM "ODJ" Kraków z dnia 17.12.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali.

R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali. 1 I.P. Załącznik nr. 1 do Uch. R.N. nr.18 z dnia 16.12.2009r R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI BOKSAMI GARAŻOWYMI I LOKALAMI UŻYTKOWYMI

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI BOKSAMI GARAŻOWYMI I LOKALAMI UŻYTKOWYMI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI BOKSAMI GARAŻOWYMI I LOKALAMI UŻYTKOWYMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Koszty gospodarki zasobami Spółdzielni obejmują: a) eksploatację

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W WSM OCHOTA Tekst jednolity ze zmianami z dnia 10.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

I. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

I. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz podziału obowiązków w zakresie napraw. z dnia 26 września 2008 r. Zmiany: - Uchwała nr 07/2009

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 11/2012 z dnia 07.02.2012 r. uwzględniający zmiany wprowadzone: - aneksem nr 1 zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. z dnia 26.11.2004 r. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN. z dnia 26.11.2004 r. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN z dnia 26.11.2004 r. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GLINKA" Niniejszy tekst jednolity Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S. Leszczyńskiego 7 tel. 59 843-25-16 fax 59 843-21-22 *************************************************************************** REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE Treść regulaminu: I. Podstawa prawna II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os. Boh. Września 26 Nr. ewid. R/RN/23 Strona/stron 1/10 Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH I. Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 Prawo spółdzielcze, z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor''

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Celem rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali SBM Nasza Chata I. Zasady ogólne

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali SBM Nasza Chata I. Zasady ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali SBM Nasza Chata I. Zasady ogólne 1. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania zadania inwestycyjnego, zasad wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne..1 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo