SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW"

Transkrypt

1 Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska Warszawa tel.: fax.: strona internetowa: działając na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego - o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy - w trybie przetargu nieograniczonego, na: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów służbowych Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe). Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) , , , Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 20 samochodów służbowych Kancelarii Senatu, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) oraz ubezpieczenie OC 3 wózków akumulatorowych (1 - platformowego i 2 wózków widłowych) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami: nr 1a, 1b i 1c do Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy, z tym że: Ubezpieczenie w zakresie OC 20 samochodów służbowych - każdorazowo na okres 12 miesięcy od daty wygaśnięcia aktualnie obowiązujących polis - załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, natomiast AC i NNW 20 samochodów służbowych w okresie od 27 kwietnia 2013 r. do 26 kwietnia 2014 r. (obie daty włączone) - począwszy od dat wygaśnięcia aktualnie obowiązujących polis do 26 kwietnia 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie OC 3 wózków akumulatorowych: 1 wózka widłowego na okres od 24 czerwca 2013 r. do 23 czerwca 2014 r. (obie daty włączone), 1 wózka platformowego na okres od 14 sierpnia 2013 r. do 13 sierpnia 2014 r. (obie daty włączone) oraz 1 wózka widłowego na okres od 27 kwietnia 2013 r. do 26 kwietnia 2014 r. (obie daty włączone) - zgodnie z załącznikiem nr 1c do Opisu przedmiotu zamówienia. III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2

3 IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają niżej wymienione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), tj.: posiada zezwolenie Ministra Finansów, albo Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, albo zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, albo inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 3

4 Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia załącznik nr 3 do SIWZ; 4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że każdy z Wykonawców występujących wspólnie spełnia warunek określony w pkt 7.1 ppkt 1 SIWZ, a warunki określone w pkt 7.1. ppkt 2-4 SIWZ, winien spełniać jeden Wykonawca albo wszyscy Wykonawcy wspólnie Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia - na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ i złożonych wraz z ofertą. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU: 8.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków opisanych w pkt 7.1. SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - do wypełnienia i złożenia załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, złoży przynajmniej jeden z Wykonawców w imieniu wszystkich, albo każdy 4

5 z Wykonawców złoży oświadczenie albo wszyscy Wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki; 2) dokument, z którego wynika, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, tj.: zezwolenie Ministra Finansów, albo zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, albo zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, albo inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy) do oferty należy dołączyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 1, albo 1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tzn. przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą. Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 5

6 informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Do wypełnienia i złożenia załącznik nr 5 do SIWZ W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 SIWZ lub w pkt 8.3 SIWZ i w pkt 8.4. SIWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy z Wykonawców oddzielnie Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5), nie później niż na dzień składania ofert. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 9.1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, i potwierdzają na piśmie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, Zamawiający uzna za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu otrzymania przekazanych za pomocą faksu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania wiadomości faksem, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane na podany przez Wykonawcę numer faksu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia - Jadwiga Borzecka - Biuro Administracyjne, Dział Transportu, tel.: (22) , fax.: (22) ; a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ( ). 6

7 2) w sprawach formalnoprawnych - Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak - Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych tel.: (22) , (22) , faks: (22) Jednocześnie informujemy, że postępowanie na ubezpieczenie 20 samochodów służbowych Kancelarii Senatu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) oraz ubezpieczenie OC 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe) jest prowadzone przy udziale brokera ubezpieczeniowego Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Obsługę prowadzi Pani Małgorzata Maraszek-Świerczyńska z Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Marynarska 11, Warszawa. Oddział: ul. Kielecka 1, Kraków, tel.: (12) (-29), (12) Do obowiązków brokera należy również bieżące administrowanie programem ubezpieczenia, w tym likwidacja szkód - tel./fax.: (22) , (22) X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: Wykonawca - zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prośba o wyjaśnienie, winna być przesłana faksem na numer faksu Zamawiającego (22) i potwierdzona na piśmie na adres: Kancelaria Senatu, Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych, ul. Wiejska 6, Warszawa Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja z zebrania doręczona zostanie niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 7

8 istotnych warunków zamówienia, jak również zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8

9 13.3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz innych dokumentów w drodze elektronicznej Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę Wymagane dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany Formularz Oferty załącznik nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ; 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ; 4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SIWZ; 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) dokument, z którego wynika, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, tj.: zezwolenie Ministra Finansów, albo zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, albo zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, albo inny dokument z którego wynika prawo wykonywania działalności ubezpieczeniowej; 7) pełnomocnictwo oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich Wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SIWZ, i w pkt 8.3. SIWZ i w pkt 8.4. SIWZ, winny być złożone przez każdy podmiot występujący wspólnie. Natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ, składa w imieniu podmiotów występujących wspólnie pełnomocnik reprezentujący te podmioty; 8) w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca odpowiada za podwykonawców tak, jak za działania własne; 9

10 9) np. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli dotyczy; 10) zaleca się dołączyć do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco i Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczyciela oraz parafowany wzór umowy Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub upoważnionego przedstawiciela. Zaleca się, aby podpis/podpisy osób podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem kopie dokumentów były opatrzone pieczątkami imiennymi W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający zwraca się zgodnie z art. 24b ust. 1 o udzielenie przez Wykonawcę, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, istniejących między przedsiębiorcami Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyte, spięte itp.). 10

11 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej kopercie winien być umieszczony napis: Kancelaria Senatu, Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych ul. Wiejska 6, Warszawa OFERTA na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów służbowych Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe). Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nie otwierać do dnia 27 marca 2013 r., do godz. 10: Zaleca się, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6, w budynku B, wejście B II, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2013 r., o godz. 10: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu 11

12 składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie ZMIANA Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg. takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie WYCOFANIE Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2013 r., o godz. 10:30, w sali 179, w bud. A Kancelarii Senatu. Otwarcie jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert Przedstawiciele Wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert powinni zgłosić się do Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych do dnia 27 marca 2013 r., do godz. 10:30, tel.: (22) XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: Jedynym kryterium w tym postępowaniu jest cena (składka) brutto za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ z załącznikami Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia Przy ustalaniu ceny podstawą w zakresie ubezpieczenia Autocasco mają być sumy ubezpieczenia poszczególnych aut, podane w załączniku nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia Ponadto w Formularzu Oferty, załącznik nr 2 do SIWZ, należy podać: 1) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 20 samochodów w zakresie Autocasco; 2) stawkę roczną za ubezpieczenie jednego samochodu, w zakresie Autocasco, wyrażoną w procentach; 3) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 20 samochodów, w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dla sumy ubezpieczenia ,00 zł; 4) składkę roczną za ubezpieczenie jednego samochodu, w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dla sumy ubezpieczenia ,00 zł; 5) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 20 samochodów, w zakresie OC; 6) składkę roczną za ubezpieczenie jednego samochodu, w zakresie OC; 7) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 3 wózków akumulatorowych, w zakresie OC (1 platformowego i 2 widłowych); 8) składkę roczną za ubezpieczenie jednego wózka akumulatorowego; 12

13 9) razem składkę (cenę) za wszystkie ryzyka i pojazdy Wszystkie ceny brutto podane w Formularzu Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ, winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach, w terminie 14 dni kalendarzowych, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera wzór umowy - Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy - poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez "oczywistą omyłkę rachunkową" w obliczeniu ceny Zamawiający rozumie omyłkę w rachunkach na liczbach, która ma charakter oczywisty, tzn. że każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych, ulegnie zmianie cena ofertowa, wiążąca dla Zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, Zamawiający poprawi w ofercie również inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Jedynym kryterium w tym postępowaniu jest cena (składka) brutto za cały przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ 100%. W kryterium "cena (składka) brutto" C zostanie zastosowany wzór: C = (C naj :C o ) x 100 pkt gdzie: C liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium C ; C naj. najniższa cena brutto oferowana w ocenianych ofertach; C o - cena brutto ocenianej oferty Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 13

14 16.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ z załącznikami, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, i który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. kryterium oceny. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie zawarcia umowy określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta Informacje, o których mowa w pkt ppkt 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty: 1) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 2) jeżeli nieodrzucono żadnej oferty oraz niewykluczono żadnego Wykonawcy Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14

15 XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy - Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy - Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu - określający warunki szczególne umowy, jakie Wykonawca musi uwzględnić przy składaniu oferty, zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ i stanowi jej integralną część. Zaleca się dołączyć do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco i Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczyciela i parafowany wzór umowy Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu Zamawiający dopuszcza zmianę umowy Porozumienia ramowego ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu - w zakresie aktualizacji wykazów dotyczących posiadanych pojazdów. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 15

16 XXI. INNE ISTOTNE INFORMACJE: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2 lit. c, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).. Dyrektora Dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych (-) Aleksandra Skorupka 16

17 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: Za przedmiot ubezpieczenia przyjmuje się samochody osobowe i ciężarowe oraz wózki akumulatorowe, będące własnością Zamawiającego, zwanego dalej Ubezpieczającym. Ubezpieczeniem OC, AC, NNW objęte są pojazdy wymienione w wykazie, zgodnie z załącznikami: nr 1a, 1b, 1c do Opisu przedmiotu zamówienia. Wykazy podlegać będą bieżącej aktualizacji, uwzględniającej zmiany stanu posiadania Ubezpieczającego. 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA: 2.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane dalej OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta, zwane dalej ZK Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, zniszczenia lub/i kradzieży autocasco, zwane dalej AC Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane dalej NNW Świadczenie usług assistance w przypadku wypadku pojazdu na terenie Polski lub poza terytorium Polski, zwane dalej ASS W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zastosowanie ma ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą OC. 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC i ZK): 3.1. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz - na zasadzie wzajemności - również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego W ubezpieczeniu OC, suma gwarancyjna zgodna z Ustawą OC Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 14 państw, tj.: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Tunezji, Turcji i Ukrainy Uśrednione stawki ubezpieczeniowe na wszystkie pojazdy Zielona Karta jest wliczona w cenę ubezpieczenia OC. 17

18 4. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC): 4.1. Warunki zgodne z aktualnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń, z zastosowaniem niżej wymienionych postanowień szczególnych. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia a zapisami uzgodnionych warunków szczególnych, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczającego Ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje szkody spowodowane przez: Zderzenie pojazdów; Działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (mówimy o siłach działających wewnątrz i na zewnątrz pojazdu); Powódź, zatopienie, piorun, pożar, wybuch, działania sił przyrody; Działanie czynnika termicznego i chemicznego; Działanie osób trzecich; Kradzież pojazdu (w rozumieniu art. 278 KK) lub jego części, kradzież zuchwałą lub kradzież z włamaniem (art. 279 KK) oraz rozbój (art. 280 KK) Zakres terytorialny: Polska + Unia Europejska i Ukraina Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu po wypłacie odszkodowania za szkodę częściową Zniesione potrącenia amortyzacyjne przy wypłacie odszkodowań Zniesione jakiekolwiek udziały własne i franszyzy redukcyjne Franszyza integralna stała - 300,00 zł Wyposażenie dodatkowe - ubezpieczane według stawek takich samych jak pojazd Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela 7 dni roboczych od jej wystąpienia. W przypadku kradzieży - należy dokonać zgłoszenia szkody na policji bezzwłocznie po powzięciu informacji o kradzieży pojazdu, a Ubezpieczycielowi w ciągu najbliższego dnia roboczego Oględziny wykonywane będą w terminie 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia szkody, chyba że poszkodowany ustali inny termin ich dokonania. Podczas oględzin rzeczoznawca wręcza poszkodowanemu druk zgłoszenia szkody (druk jest wypełniany przy udziale rzeczoznawcy) Odszkodowania wypłacane z podatkiem VAT, jeżeli był on zawarty w sumie ubezpieczenia i bez podatku VAT, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata następuje bez podatku VAT, w dokumentacji szkodowej pozostają jedynie kopie faktur za naprawę Wymogi dotyczące zabezpieczeń antykradzieżowych: Samochody o wartości brutto do zł jedno zabezpieczenie, np. immobiliser fabryczny Samochody o wartości brutto powyżej zł do zł dwa niezależne zabezpieczenia. 18

19 Samochody o wartości brutto powyżej zł dwa niezależne zabezpieczenia, w tym - drugim zabezpieczeniem musi być system lokalizacji pojazdu lub trzy niezależne zabezpieczenia Dla pojazdów kontynuujących ubezpieczenia AC istniejące w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznane są za wystarczające W przypadku szkód całkowitych, w których występują pozostałości, podstawą do obliczenia wartości pozostałości będzie aktualna wartość rynkowa z dnia ustalenia odszkodowania W przypadku braku możliwości zbycia przez Ubezpieczającego pozostałości po szkodzie, za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, Ubezpieczający przekaże informację o najlepszej posiadanej ofercie zbycia uszkodzonego pojazdu. Na tej podstawie Ubezpieczyciel podejmie decyzję o dokonaniu korekty wyceny wartości pozostałości po szkodzie, bądź zobowiąże się do przejęcia pojazdu na zasadzie cesji praw własności. W przypadku akceptacji najwyższej oferty, Ubezpieczyciel dokona dopłaty odszkodowania po dostarczeniu kopii faktury sprzedaży uszkodzonego pojazdu za uzgodnioną kwotę. W przypadku przyjęcia praw własności, dopłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania cesji praw własności w wysokości dotychczas wyliczonej wartości pozostałości. Informację o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej Ubezpieczyciel przekaże w terminie 14 dni kalendarzowych od wykonania oględzin pojazdu do wiadomości serwisu, któremu zlecono naprawę oraz Ubezpieczającemu Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowe tj. koszty działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, parkowania po szkodzie do czasu dokonania oględzin w wysokości 10% sumy ubezpieczenia Holowanie pojazdu na terenie Polski będzie ograniczone limitem brutto 1.600,00 zł za każdą szkodę Likwidację szkód prowadzić będą jednostki organizacyjne Ubezpieczyciela lub operator zewnętrzny. 5. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) 5.1. Ubezpieczenie NNW zawarte zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń Suma ubezpieczenia w wysokości PLN. 6. PRZEBIEG UBEZPIECZENIA I SZKODOWOŚĆ: Dane z ubezpieczeń AC/NNW/OC Rok ubezp. Suma ubezp. (w zł) Liczba pojazdów Zapłacona składka AC/NNW Wypłacone szkody z AC (w zł) rezerwa regresy Zapłacona składka OC Wypłacone z OC (w zł) (w zł) (w zł) 2010/ ,00 21+wózki , ,42 BRAK 3.536, , ,73 19

20 2011/ ,00 23+wózki , ,51 BRAK 9.048, , , /2013* , wózki 45.08, , , ,43 BRAK * Szkodowość podana za okres r. do r Kancelaria Senatu nie miała wprowadzonych żadnych udziałów własnych, jedynie obowiązywała franszyza integralna, która wynosiła 300,00 zł Spośród 20 samochodów będących własnością Kancelarii Senatu, jeden jest zarejestrowany jako ciężarowy (WXB 301U), i jeden jako autobus (WI 99347) - z liczbą miejsc zgodną z wpisem do dowodu rejestracyjnego równą 18. Pozostałe samochody zarejestrowane są jako osobowe. 7. ZGŁASZANIE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA: 7.1. Zgłoszenie pojazdu brokerowi jest jednoznaczne z udzieleniem ochrony przez zakład ubezpieczeń W przypadku pojazdów, dla których zachowana jest ciągłość ubezpieczenia AC, nie ma konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia będzie dokonywane na podstawie pisemnego wniosku przesyłanego przez brokera lub Ubezpieczającego faxem lub mailem Ubezpieczycielowi. Wniosek powinien zawierać niezbędne do identyfikacji pojazdu dane, takie jak: marka, typ, rodzaj, nr rejestracyjny, pojemność silnika, rok produkcji, numer silnika i nadwozia, wartość, posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, okres ochrony ubezpieczeniowej. 8. PŁATNOŚCI SKŁADEK 8.1. Składka za ubezpieczenie OC, AC i NNW płatna będzie jednorazowo, na podstawie odrębnych faktur, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach, w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) W ubezpieczeniu OC, w przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrot składki z ubezpieczenia OC nie przysługuje, jeśli Ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie, za szkodę zaistniałą w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w art. 33 pkt 2-5 ustawy OC W ubezpieczeniu AC/NNW zwrot składki rozliczany będzie pro rata temporis (rozliczenie za poszczególne dni). 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem zostanie podpisana umowa - Porozumienie ramowe ( ) - załącznik nr 7 do SIWZ, określające szczegółowe warunki ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, AC, NNW oraz zasady likwidacji szkód i logistykę obsługi bieżącej Poszczególne pojazdy otrzymają indywidualne potwierdzenia/certyfikaty OC, ZK oraz AC/NNW Zaleca się dołączyć Ogólne warunki ubezpieczenia do Formularza Oferty załącznik nr 2 do SIWZ. 20

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo