NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r."

Transkrypt

1 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (126) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (126) 2003 Czesława Wolska-Kotańska* NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r. W artykule, który jest kontynuacją informacji podanych w numerach 3/2001 i 3/2002 kwartalnika Prace Instytutu Techniki Budowlanej, przedstawiono i zinterpretowano zmiany w metodach badań kruszyw mineralnych, jakie następują wraz z wprowadzaniem norm europejskich do zbioru norm polskich. W latach decyzjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wprowadzono łącznie 31 norm europejskich w dziedzinie metodyki badania kruszyw mineralnych, przy czym 22 normy zostały omówione we wcześniejszych publikacjach. Niniejszy artykuł zawiera szczegółową analizę 9 norm PN-EN ustanowionych w 2002 r. oraz porównanie ich z dotychczas obowiązującymi normami polskimi. Podano także wykaz sprzętu potrzebnego do korzystania z nowych norm. 1. Wprowadzenie Decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do norm polskich wprowadzono do chwili obecnej łącznie 31 norm europejskich z zakresu metodyki badań kruszyw mineralnych, w tym w 1999 r. 4 normy, w 2000 r. 10 norm, w 2001 r. 8 norm i w roku norm. Normy europejskie dotyczące metodyki badań kruszyw zostały podzielone na 6 grup [1], [2]. Do zbioru norm polskich w latach wprowadzono następującą liczbę norm w poszczególnych grupach badań: grupa PN-EN norm, grupa PN-EN norm, grupa PN-EN norm, grupa PN-EN normy, grupa PN-EN norma, grupa PN-EN normy. Wprowadzone normy europejskie w dwudziestu przypadkach zastępują odpowiednie arkusze PN-76/B-06714, zaś w jedenastu przypadkach nie mają odpowiedników w dotychczasowych normach polskich. Zastąpienie normy polskiej normą PN-EN następuje tylko wtedy, gdy metodyka i aparatura stosowana do wykonania danego badania nie odbiegają od podanych w normie polskiej i jest możliwe zastosowanie wymagań jako- * dr n.t. - gł. specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Betonu 53

2 ściowych zawartych w normach krajowych, bowiem normy europejskie w zakresie wymagań dotyczących właściwości kruszyw nie są na razie wprowadzone do zbioru norm polskich. Przedstawione poniżej omówienie norm ustanowionych w 2002 r. jest uzupełnieniem informacji dotyczących tego tematu podanych we wcześniejszych publikacjach autorki [1 ], [2]. 2. Omówienie norm ustanowionych w 2002 r PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Definicje powtarzalności i odtwarzalności Norma PN-EN 932-6:2002 nie ma odpowiednika krajowego. Podano w niej definicje powtarzalności i odtwarzalności przyjęte z normy ISO i przystosowane szczególnie do sytuacji związanych z pobieraniem próbek i badaniem kruszyw. W omawianej normie określono warunki powtarzalności jeżeli wyniki badań są uzyskiwane z zastosowaniem tej samej metody, na identycznych próbkach analitycznych, w tym samym laboratorium i przez tego samego wykonawcę, stosującego tę samą aparaturę, w krótkim odstępie czasu. Podano także wariant jeżeli są spełnione wszystkie powyższe warunki, ale badanie wykonuje się na różnych próbkach analitycznych kruszywa. W normie zdefiniowano zakres krytyczny powtarzalności jako wartość takiej wartości, przy której pojedynczych oznaczeń wykonanych w celu uzyskania wyniku badania, ma oczekiwane prawdopodobieństwo 95%. Pojedyncze oznaczenia mogą być przyjęte do obliczenia wartości średniej, jeśli ich zakres nie przekracza zakresu krytycznego, który jest obliczany ze wzoru g d z i e : - współczynnik, którego wartości podano w tablicy, - odchylenie standardowe pojedynczych oznaczeń. W normie zdefiniowano warunki odtwarzalności w których wyniki badań są uzyskiwane z zastosowaniem takiej samej metody badania i z użyciem identycznych próbek analitycznych kruszywa, ale w różnych laboratoriach i przez różnych wykonawców, stosujących różną aparaturę. Podano również wariant stosowany wówczas, gdy badane próbki pochodzą z różnych próbek laboratoryjnych pobranych z jednej próbki ogólnej lub z różnych próbek ogólnych pobranych z jednej partii. Wartość odtwarzalności jest to wartość mniejsza lub równa wartości bezwzględnej różnicy między dwoma wynikami badania, uzyskanymi w warunkach odtwarzalności z oczekiwanym prawdopodobieństwem 95%. Warunki powtarzalności i odtwarzalności przedstawiono w normie w formie graficznej. W normie podano również równania przedstawiające zależności pomiędzy granicami powtarzalności i odtwarzalności a odchyleniami standardowymi oraz przedstawiono w formie tabelarycznej przyczyny zmienności pomiarów w warunkach powtarzalności oraz odtwarzalności 54

3 Tablica 1. Przyczyny zmienności pomiarów w warunkach powtarzalności oraz odtwarzalności Table 1. Reasons of mearurement variations in condition of repeatibility Przyczyny zmienności Błąd pobierania próbki Błąd pomniejszania próbki ogólnej Błąd pomniejszania próbki laboratoryjnej Zmienność wyników badania pomiędzy laboratoriami Zmienność wyników badania w jednym laboratorium and reproducibility 2.2. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Badanie współczynnika przepływu kruszywa PN-EN 933-6:2002 jest całkowicie nową normą dotyczącą badań kruszywa. Zasada badania polega na oznaczeniu współczynnika przepływu kruszywa. Współczynnik ten wyraża czas w sekundach, w którym w określonych w normie warunkach kruszywo o danej objętości przepływa przez otwór w specjalnym normowym aparacie do badania. Badanie przepływu przeprowadza się oddzielnie w przypadku kruszyw drobnych i grubych, przy zastosowaniu innych urządzeń, których schematy i podstawowe części składowe zostały przedstawione w normie. Określanie współczynnika przepływu kruszyw grubych wykonuje się na jednej z następujących frakcji kruszywa: 4/6,3 mm, 6,3/10 mm, 4/10 mm lub 4/20 mm. Wybraną do badania frakcję kruszywa, po wypłukaniu, wysuszeniu oraz przesianiu przez odpowiednie sita prętowe pomniejsza się zgodnie z PN EN 932-2, aby otrzymać próbkę analityczną o masie obliczonej z poniższego równania: masa próbki analitycznej = w którym:- gęstość ziarn kruszywa poddanego badaniu w stanie suchym, określona zgodnie z PN EN , Mg/m 3, 2,70 - stała wartość gęstości ziarn materiału wzorcowego w stanie suchym, Mg/m 3 Do badań niezbędne jest kruszywo wzorcowe frakcji 6,3/10 mm, o gęstości 2,70 Mg/m 3 i czasie przepływu w granicach (100 2) sekundy, przy otworze żaluzji w aparacie do badania w granicach (42,0 0,2). Rekomendowanym źródłem wzorcowego kruszywa jest francuskie Laboratorium Dróg i Mostów (LRPC) w Rouen, z tym że krajowa jednostka normalizacyjna może przyjąć alternatywne źródło wzorcowego kruszywa. Współczynnik przepływu takiego alternatywnego źródła powinien być określony w badaniach wykona- 55

4 nych w co najmniej dziesięciu laboratoriach. W przypadkach spornych należy zawsze stosować wzorcowe kruszywa LRPC. Badanie wzorcowe powinno być wykonane bezpośrednio przed pierwszym określeniem w danym dniu. Próbkę kruszywa wzorcowego, tak jak i próbkę analityczną badanego kruszywa, umieszcza się kolejno w aparacie i w określony sposób powoduje jego przepływ przez żaluzję, rejestrując czas przepływu. Średni czas przepływu uzyskuje się z pięciu oznaczeń, wykonanych w przypadku każdej próbki analitycznej. Współczynnik przepływu kruszyw grubych oblicza się zgodnie z równaniem w którym:- średni czas przepływu próbki analitycznej, s, - czas przepływu materiału wzorcowego przyjmowany za 100 s, - czas przepływu wzorcowej próbki analitycznej, s. W przypadku określania współczynnika przepływu kruszyw drobnych badanie wykonuje się na frakcji 0,063/2 mm lub 0,063/4 mm. Masę próbki analitycznej oblicza się w kilogramach, zgodnie z równaniem masa próbki analitycznej = w którym:- gęstość ziarn kruszywa poddanego badaniu w stanie suchym, określona zgodnie z PN EN , Mg/m 3, 2,70 - stała wartość gęstości ziarn materiału wzorcowego w stanie suchym, Mg/m 3. W aparacie do badania kruszyw drobnych materiał przepływa przez odpowiednio dobrany lejek. Współczynnik przepływu badanego kruszywa drobnego, wyrażony w sekundach, jest średnią pięciu pojedynczych oznaczeń zaokrągloną do sekundy. W załączniku A do normy przedstawiono przykład arkusza z wynikami badania współczynnika przepływu kruszyw grubych, a w załączniku B podano wartości powtarzalności i odtwarzalności w przypadku kruszyw grubych i drobnych, uzyskane w wyniku badań w dziesięciu francuskich laboratoriach PN-EN : 2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) Norma PN-EN : 2002 nie ma odpowiednika krajowego. Podano w niej metodę przesiewania w strumieniu powietrza w celu wagowego oznaczenia rozkładu wielkości ziarn wypełniaczy, która ma zastosowanie w przypadku wypełniaczy naturalnych i pochodzenia sztucznego o nominalnym wymiarze ziarn do 2 mm. Badanie polega na podziale wypełniacza na klasy ziarnowe o zmniejszających się wymiarach za pomocą zestawu sit o wymiarach otworów 0,063 mm, 0,125 mm i 2 mm. Aparat do przesiewania w strumieniu powietrza powinien podczas badania zapewnić w przekroju sita różnicę ciśnienia (3,0 0,5) kpa. Schemat aparatu i podstawowe parametry jego budowy przedstawiono w normie. 56

5 Przesiew w strumieniu powietrza wykonuje się w przypadku każdego sita oddzielnie, rozpoczynając od sita 0,063 mm, a następnie przesiewając przez sito 0,125 mm i 2 mm. Wynik stanowi wyrażony w procentach materiał pozostający na każdym sicie w stosunku do początkowej suchej masy oraz narastająco - procent materiału przechodzącego. W załącznikach informacyjnych A, B i C podano kolejno: przykład raportu z badań, dokładność pomiarów i sposób graficznego przedstawiania wyników PN-EN : 2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza Norma PN-EN : 2002 nie zastępuje żadnej polskiej normy. Określono w niej metodę oznaczania pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza za pomocą aparatu Rigdena. Badanie ma zastosowanie w przypadku wypełniaczy naturalnych oraz pochodzenia sztucznego i jest wykorzystywane między innymi do oznaczania objętości pustych przestrzeni wypełniaczy wykazujących zdolność do nasycania bitumami. Wypełniacz jest zagęszczany za pomocą aparatury, której budowę i wymiary podano w normie. Podstawowymi częściami tego urządzenia są: blok spadowy, tłok i płyta podstawy. Objętość zagęszczonego materiału jest oznaczana przez pomiar wysokości warstwy uzyskanej w wyniku zagęszczenia, podczas 100 uderzeń swobodnie spadającego bloku spadowego, w odstępach 1-sekundowych. Do obliczenia objętości pustych przestrzeni jest niezbędna znajomość gęstości ziarn wypełniacza. Obliczenia wykonuje się zgodnie ze wzorem w którym:- objętość pustych przestrzeni, %, - masa zagęszczonego wypełniacza, g, - wewnętrzna średnica cylindra bloku spadowego, mm, - gęstość ziarn wypełniacza, Mg/m 3, - wysokość zagęszczonego wypełniacza, mm. Powtarzalność wyników określono na 4,5%, a odtwarzalność na 5% PN-EN : 2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości Norma PN-EN : 2002 zastępuje 18. arkusz normy kruszywowej PN-78/B-06714, jest jednak od normy polskiej znacznie obszerniejsza, gdyż zawiera omówienie sześciu metod oznaczania gęstości ziarn i nasiąkliwości. Pięć z tych metod dotyczy kruszyw zwykłych, a szósta ma zastosowanie do kruszyw lekkich. Podstawowe metody opisane w normie to: metoda drucianego kosza, dotycząca kruszyw frakcji 31,5 mm - 63 mm, metoda piknometryczna, dotycząca kruszyw od 4 mm do 31,5 mm i od 0,063 mm do 4 mm. 57

6 Gęstość ziarn jest obliczana jako stosunek masy do objętości, przy czym masę oznacza się poprzez ważenie próbki w stanie nasyconym, po powierzchniowym osuszeniu oraz po wysuszeniu w suszarce. Objętość kruszywa jest oznaczana albo na podstawie masy wypartej wody, albo poprzez redukcję masy - w przypadku metody drucianego kosza. Norma zawiera łącznie 6 załączników, przy czym 4 z nich są normatywne i dotyczą kolejno oznaczania: gęstości wstępnie osuszonych ziarn kruszywa, gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszyw grubych, gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszyw lekkich, gęstości wody w różnych temperaturach. Dwa pozostałe załączniki mają charakter informacyjny i dotyczą dokładności badania oraz różnicowania stopnia zawilgocenia kruszywa na podstawie badań w metalowej formie PN-EN : 2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie wskaźnika polerowalności Norma PN-EN : 2002 nie ma krajowego odpowiednika. Zawiera metodę oznaczania polerowalności kruszywa - tzw. wartości PSV kruszyw grubych stosowanych do nawierzchni drogowych. PSV jest miarą odporności grubego kruszywa na polerujące działanie opon pojazdów w warunkach zbliżonych do tych, jakie występują na powierzchni drogi. Bada się kruszywo przechodzące przez sito 10 mm oraz pozostające na sicie prętowym 7,2 mm. Badanie to składa się z dwóch części: 1. Próbki do badania są poddawane działaniu polerującemu w specjalnym aparacie do przyspieszonego polerowania, którego schemat i parametry podano w normie wraz z odpowiednimi materiałami stosowanymi w badaniu, tj. korundem i mączką korundową oraz kamieniem wzorcowym o znanej wartości PSV. 2. Stan wypolerowania każdej próbki mierzy się poprzez badanie tarcia w specjalnym aparacie, którego schemat i parametry podano w normie. Aparat ten jest znany w technice badawczej pod nazwą wahadła angielskiego, gdyż jego podstawową część stanowi wahadło zakończone gumowym ślizgaczem, obciążonym naciągniętą sprężyną. Na podstawie wyników badania tarcia oblicza się wartość PSV ze wzoru w którym: S - średnia wartość uzyskana w badaniu czterech próbek kruszywa, C - średnia wartość uzyskana w badaniu czterech próbek kamienia kontrolnego. W załączniku A normy podano także metodę oznaczania ścieralności kruszywa - tzw. wartości AAV, która jest miarą odporności kruszywa na zużywanie się powierzchni w warunkach ruchu drogowego. Badanie wykonuje się w maszynie do ścierania, stosując określony materiał ścierny, na kruszywie przechodzącym przez sito 14 mm i zatrzymywanym na sicie prętowym 10,2 mm. Z metody AAV korzysta się zazwyczaj wówczas, gdy zamierzone zastosowanie wymaga kruszyw szczególnie odpornych na poślizg (o wartości PSV 60 lub większej). 58

7 W załącznikach normatywnych B, C, D podano odpowiednio: sposób kontroli materiałów, wzorcowanie maszyny do przyspieszonego polerowania, wzorcowanie urządzenia do badania tarcia, a w załącznikach informacyjnych E i F - dokładność pomiarów oraz bibliografię PN-EN :2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Badanie słonecznej zgorzeli bazaltowej metodą gotowania Norma PN-EN :2002 nie ma odpowiednika krajowego. Przedstawiono w niej metody oznaczania zgorzeli słonecznej w bazalcie oraz rozpadu kruszywa produkowanego z bazaltu wykazującego takie objawy. Badanie stosuje się w przypadku próbek skały i kruszywa bazaltowego. Zgorzel słoneczna jest rodzajem zniszczenia skały, który może występować w niektórych bazaltach i ujawnia się pod wpływem warunków atmosferycznych. Początek zgorzeli słonecznej to pojawienie się szarych/białych plam w kształcie gwiazdy. Wokół tych plam tworzą się zazwyczaj promieniście włoskowate spękania. Powoduje to spadek wytrzymałości, w wyniku czego skała rozpada się na drobne fragmenty. W zależności od pochodzenia kruszywa proces ten może wystąpić w ciągu kilku miesięcy od wydobycia kruszywa lub przeciągnąć się na kilkadziesiąt miesięcy. Wyjątkowo, w wyniku dużej liczby spękań może nastąpić szybki rozpad kruszywa. Obecność zgorzeli słonecznej w skale bazaltowej ocenia się makroskopowo po uprzednim gotowaniu próbki przez 36 1 h. Próbki kruszywa poddaje się również gotowaniu w takim samym przedziale czasu, jak próbki skały bazaltowej, a następnie oznacza się procentowy ubytek masy oraz spadek wytrzymałości przez oznaczenie współczynnika Los Angeles lub spadek odporności na uderzenie - w stosunku do właściwości próbek nie poddanych gotowaniu PN-EN : 2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Badanie metodą pierścienia delta i kuli Norma PN-EN :2002 nie ma odpowiednika krajowego i dotyczy metody oznaczania efektu utwardzenia kruszyw wypełniających po ich zmieszaniu z bitumem. Metoda pierścienia delta i kuli polega na pomiarze wzrostu temperatury mięknienia mieszaniny bitum/kruszywo, składającej się z 37,5 części objętościowych kruszywa i 62,5 części objętościowych bitumów, w stosunku do temperatury mięknienia bitumów zastosowanych w tej mieszaninie. Bada się kruszywo wypełniające o ziarnach mniejszych niż 0,125 mm oraz bitum. Krążki bitumu i mieszanki bitum/kruszywo są układane w mosiężnych pierścieniach i wraz z umieszczonymi na nich stalowymi kulami podgrzewane na łaźni z kontrolowaną prędkością. Oznaczana jest temperatura, w której pierścienie stają się na tyle miękkie, że kule opadają na głębokość 25 0,4 mm. Oblicza się średnie wartości temperatur pierścieni zawierających bitumy i pierścieni zawierających mieszaninę bitum/kruszywo 59

8 wypełniające. Wynik badania stanowi różnica między dwoma średnimi temperaturami, podawana jako z dokładnością do 0,5 C PN-EN : 2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Liczba bitumiczna Norma PN-EN : 2002 nie ma odpowiednika krajowego i dotyczy metody oznaczania lepkości mieszaniny kruszyw wypełniających i wody, wyrażonej jako liczba bitumiczna. Liczba bitumiczna oznacza ilość wody, która po zmieszaniu ze 100 ml kruszywa wypełniającego daje mieszaninę o określonej lepkości. Metoda ta ma zastosowanie przy kontroli produkcji mieszanek bitumicznych. Badanie polega na umieszczeniu mieszaniny kruszywa i wody w stalowym naczyniu i poddaniu penetracji aluminiowego stempla w aparacie zwanym penetrometrem. Określana jest ilość wody niezbędnej do tego, aby zagłębienie stempla w mieszaninie było w granicach od 5,0 mm do 7,0 mm. Jeżeli zagłębienie jest mniejsze niż 5,0 lub większe niż 7,0 mm, następną próbkę analityczną należy zbadać z uwzględnieniem innej ilości wody. Liczbę bitumiczną BN oblicza się ze wzoru w którym jest wyrażoną liczbowo w mililitrach objętością wody użytej do uzyskania podczas badania zagłębienia stempla w granicach od 5,0 mm do 7,00 mm. Obliczoną wartość zaokrągla się do liczby całkowitej. Ocena powtarzalności i odtwarzalności wynosi odpowiednio: 3. Sprzęt badawczy związany z normami PN-EN wprowadzonymi w 2002 r. Wykaz sprzętu niezbędnego do wprowadzenia ustanowionych w roku 2002 norm PN-EN w zakresie metodyki badań kruszyw mineralnych przedstawiono w tablicy 2, z podziałem na aparaturę podstawową, w którą są na ogół wyposażone laboratoria badawcze, oraz aparaturę specjalną. Tablica 2. Wykaz sprzętu związanego z wprowadzonymi w roku 2002 normami PN-EN Table 2. List of necessary equipment for functioning of PN-EN Standards established in 2002 Norma Sprzęt laboratoryjny podstawowy Sprzęt laboratoryjny dodatkowy PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza suszarka z wentylacją, eksykator, suwmiarka, sito badawcze 0,125 mm urządzenie do zagęszczania próbki wypełniacza według schematu podanego w normie, omówione w p

9 1 2 PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 8: Oznaczanie wskaźnika polerowalności PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek Część 10: Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych Część 3: Badanie słonecznej zgorzeli bazaltowej metodą gotowania PN-EN Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli PN-EN Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 2: Liczba bitumiczna sita badawcze, sita prętowe, suwmiarka sita badawcze, waga o dokładności 0,1% masy próbki, suszarka z wentylacją maszyna do przyspieszonego polerowania oraz przyrząd do badania tarcia - według schematów podanych w normie, p. 7.2 i 7.3 aparat do przesiewania w strumieniu powietrza - według schematu podanego w normie, p.5.3 stosowanie normy nie wymaga sprzętu suszarka z wentylacją, - waga o dokładności 0,1% masy próbki, sita badawcze, bęben Los Angeles zgodny z PN-79/B-06714/42, zestaw sit kontrolnych o wymiarach otworów od 0,2 mm do 14,0 mm suszarka z wentylacją, waga o dokładności 0,1% masy próbki, parownica, eksykator, sita badawcze waga o dokładności 0,1 g, biureta 50 ml, stoper, okrągła miska, łopatka pojemniki stalowe z pokrywami chłodzonymi wodą, piła do przecinania próbek bazaltu, aparatura specjalna do badania odporności na uderzenia według schematu podanego w PN-EN :1999 mieszadło odporne na wysoką temperaturę, cztery pierścienie mosiężne zgodne z PN-EN 1427:1999, pierścień korkowy, szklana lub metalowa płyta o wymiarach 150 mm x 150 mm naczynie ze stali nierdzewnej w kształcie ściętego stożka o wymiarach podanych w normie, penetrometr zgodny z EN 1426, stempel aluminiowy o wymiarach i masie podanych w normie 61

10 cd. tablicy 2 PN-EN Badanie geometrycznych właściwości kruszyw Część 6: Badanie współczynnika przepływu kruszywa sita badawcze, suszarka z wentylacją, waga o dokładności 0,1% masy próbki, stoper, lejki plastikowe, pojemniki aparatura specjalna do badania współczynnika przepływu kruszywa według schematu podanego w normie, sita prętowe 4. Normy dotyczące wymagań ustanowione w 2002 r. notą uznaniową w wersji anglojęzycznej W grudniu 2002 r. PKN wprowadził notą uznaniową do zbioru norm polskich 2 normy obejmujące wymagania dotyczące kruszyw: 1. PN-EN Kruszywa do zapraw z maja 2002 r., która określa właściwości kruszyw naturalnych, pochodzenia sztucznego i z recyklingu oraz ich mieszanin stosowanych w budynkach, drogach i obiektach budowlanych jako a) zaprawa budowlana, b) zaprawa do posadzek I podkładów budowlanych, c) zaprawa tynkarska do powierzchni ścian wewnętrznych, d) wyprawa do ścian zewnętrznych, e) materiały do specjalnych podłoży, f) zaprawa do napraw, g) zaczyn. 2. PN-EN Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu, która określa właściwości kruszyw lekkich i lekkich wypełniaczy naturalnych, pochodzenia sztucznego i z recyklingu oraz ich mieszanin stosowanych w budynkach, drogach i obiektach budowlanych. Norma ta obejmuje kruszywa lekkie mineralne o gęstości ziarn nie większej niż 2000 kg/m 3 (2,0 Mg/m 3 ) lub gęstości nasypowej nie większej niż 1200 kg/m 3 (1,2 Mg/m 3 ). 5. Zestawienie norm europejskich dotyczących metodyki badań kruszyw wprowadzonych decyzją PKN w latach Poniżej przedstawiono chronologicznie normy PN-EN wprowadzone do zbioru norm polskich w latach w poszczególnych grupach badań. Badanie podstawowych właściwości kruszyw PN-EN 932-1:1999 Metody pobierania próbek PN-EN 932-3:1999 Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego PN-EN 932-2:2001 Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych PN-EN 932-5:2001 Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie PN-EN 932-6:2002 Definicje powtarzalności i odtwarzalności 62

11 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw PN-EN 933-2:1999 Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych PN-EN 933-3:1999 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości PN-EN 933-7:2000 Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych PN-EN 933-1:2000 Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania PN-EN 933-5:2000 Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych PN-EN 933-4:2001 Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu PN-EN 933-8:2001 Ocena zawartości ziarn drobnych. Badanie wskaźnika piaskowego PN-EN 933-9:2001 Ocena zawartości drobnych cząstek. Metoda błękitu metylenowego PN-EN :2002 Ocena zawartości drobnych cząstek. Część 10: Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) PN-EN 933-6:2002 Badanie współczynnika przepływu kruszywa Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych PN-EN :2000 Oznaczanie skurczu przy wysychaniu PN-EN :2000 Badanie w siarczanie magnezu PN-EN :2001 Badanie odporności na zamrażanie i odmrażanie PN-EN :2002 Badanie słonecznej zgorzeli bazaltowej metodą gotowania Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw PN-EN :2000 Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości PN-EN :2000 Oznaczanie odporności na ścieranie przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie PN-EN :2000 Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-deval) PN-EN :2000 Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie PN-EN :2001 Określanie zawartości wody przez suszenie w suszarce PN-EN :2001 Oznaczanie gęstości ziarn. Metoda piknometryczna PN-EN :2002 Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza PN-EN :2002 Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości PN-EN :2002 Oznaczanie wskaźnika polerowalności Badania chemicznych właściwości kruszyw PN-EN :2000 Analiza chemiczna (24 różne oznaczenia, zastępuje 7 arkuszy normy kruszywowej: 26; 28; 31; 35; 38; 39 i 49) Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych PN-EN :2002 Badanie metodą pierścienia delta i kuli PN-EN :2002 Liczba bitumiczna 63

12 Bibliografia [1] Wolska-Kotańska C.: Dostosowywanie metodyki badań kruszyw mineralnych do norm europejskich. Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik, 3, 2001 [2] Wolska-Kotańska C.: Metodyka badań kruszyw mineralnych według norm PN-EN ustanowionych w 2001 r. Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik, 3, 2002 TEST METHODS FOR MINERAL AGGREGATES ACCORDING TO PN-EN ESTABLISHED IN 2002 Summary Changes in aggregate test methods resulting from introduction of European Standards to the Polish Standard's cataloque in were published earlier in no 3/2001 and no 3/2002 of Quarterly. In present paper, PN-EN Standards established in 2002 in scope of aggregate testing are analysed in details and list of necessary equipment for using these Standards is presented. In addition, the full list of PN-EN Standards established in is given. Praca wpłynęła do Redakcji 13 III

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2003 r.

NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2003 r. PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (129) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (129) 2004 ARTYKUŁY-REPORTS Czesława Wolska-Kotańska* NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-3:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN 12620+A1:2010:

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA NORMY PN-EN 933-1:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA ISTOTNE ZMIANY W NORMALIZACJI dr inż. Jadwiga Wilczek Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Mieszanki mineralno-asfaltowe Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Normy wymagań PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW NORMY PN-EN 1097-3:2000: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.

Bardziej szczegółowo

Materiały Drogowe Laboratorium 1

Materiały Drogowe Laboratorium 1 ateriały Drogowe Laboratorium Klasyfikacja kruszyw Literatura: Normy klasyfikacyjne: PN-EN 3043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DO BADAŃ KRUSZYW DROBNYCH I WYPEŁNIACZY

SPRZĘT DO BADAŃ KRUSZYW DROBNYCH I WYPEŁNIACZY ZAŁĄCZNIK NR 1 SPRZĘT DO BADAŃ KRUSZYW DROBNYCH I WYPEŁNIACZY Uziarnienie PN-EN 933-10 1 Sita badawcze D=200 mm #0,063 mm, 0,125 mm, 2 mm, wg PN-EN 933-2 2 Aparat do przesiewania w strumieniu powietrza

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI dr hab. inż. Marek J. Ciak dr inż. Natalia Ciak mgr inż. Kacper Sikora 2015-10-04 Tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie ostatnich

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE 10.1. WPROWADZENIE Tab. 10.1. Cechy techniczne asfaltów Lp. Właściwość Metoda badania Rodzaj asfaltu 0/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/0 50/330 Właściwości obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006 Załącznik 3 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa

D DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa D.04.05.01 DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WT-4:2010, WT-5:2010

WT-4:2010, WT-5:2010 ZAPROSZENIE zaprasza na szkolenie Mieszanki niezwiązane i związane cementem aktualne przepisy krajowe oraz badania kruszyw i mieszanek WT-4:2010, WT-5:2010 Szkolenie obejmuje część teoretyczną (analiza

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH. D--04.04.00 Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 64 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH.

Bardziej szczegółowo

C O N S T R U C T I O N

C O N S T R U C T I O N C O N S T R U C T I O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2018 Wydanie 2 z dnia 02-01-2018 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Karolina Sójka Data 02-01-2018 02-01-2018 Podpis

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Data wprowadzenia: 20.10.2017 r. Zagęszczanie zwane również stabilizacją mechaniczną to jeden z najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

I N D U S T R Y SKRÓCONY OPIS PROGRAMU

I N D U S T R Y SKRÓCONY OPIS PROGRAMU F-01/IND I N D U S T R Y SKRÓCONY OPIS PROGRAMU Edycja nr 1 z dnia 17 lutego 2014r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Krzysztof Wołowiec Data 17 lutego 2014 r. 17 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW UTYLIZACJA OSADÓW Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU A. Grawitacyjne zagęszczanie osadów: Zagęszczać osady można na wiele różnych sposobów. Miedzy innymi grawitacyjnie

Bardziej szczegółowo

I N D U S T R Y SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2015

I N D U S T R Y SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2015 F-01/IND I N D U S T R Y SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2015 Edycja nr 2 z dnia 1 grudnia 2014 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Krzysztof Wołowiec Data 1 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu

Załącznik nr 1. WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu Załącznik nr 1 WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ściana na wyrobiskach górniczych w

Bardziej szczegółowo

POMIAR GRANULACJI SUROWCÓW W MINERALURGII PRZY UŻYCIU NOWOCZESNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

POMIAR GRANULACJI SUROWCÓW W MINERALURGII PRZY UŻYCIU NOWOCZESNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 4 2009 Stanisław Kamiński*, Dorota Kamińska* POMIAR GRANULACJI SUROWCÓW W MINERALURGII PRZY UŻYCIU NOWOCZESNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH Przedstawione

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wytyczne Techniczne Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralnoasfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie WTW KRUSZYWA Wydanie 2015

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWYWANIE METODYKI BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH DO NORM EUROPEJSKICH

DOSTOSOWYWANIE METODYKI BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH DO NORM EUROPEJSKICH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (119) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (119) 2001 ARTYKUŁY - REPORTS Czesława Wolska-Kotańska* DOSTOSOWYWANIE METODYKI BADAŃ KRUSZYW

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ Pomiar granulacji surowców w mineralurgii przy użyciu nowoczesnych elektronicznych urządzeń pomiarowych.

TYTUŁ Pomiar granulacji surowców w mineralurgii przy użyciu nowoczesnych elektronicznych urządzeń pomiarowych. KAMIKA Instruments PUBLIKACJE TYTUŁ Pomiar granulacji surowców w mineralurgii przy użyciu nowoczesnych. AUTORZY Stanisław Kamiński, Dorota Kamińska, KAMIKA Instruments DZIEDZINA Pomiar granulacji surowców

Bardziej szczegółowo

Zakres usług laboratoryjnych Budimex S.A.

Zakres usług laboratoryjnych Budimex S.A. Zakres usług laboratoryjnych Budimex S.A. SPIS TREŚCI Strona 1 Badania asfaltów 3 2 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych 3 3 Badanie mieszanek gruntowo-spoiwowych i mineralno-cementowoemulsyjnych (MCE)

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 Beton w ok. % swojej objętości składa się z kruszywa (rys. 1). Zatem jego właściwości w istotny sposób przekładają się na właściwości mieszanki betonowej (konsystencja,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW PRZERÓBKA I UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Proces zagęszczania osadów, który polega na rozdziale fazy stałej od ciekłej przy

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.05 WYMIANA GRUNTU 29 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

beton samozagęszczalny str. 1 e2

beton samozagęszczalny str. 1 e2 beton samozagęszczalny str. 1 e2 Beton samozagęszczalny (beton SCC z ang. self-compacting concrete) jest to beton o specjalnych właściwościach mieszanki betonowej. Beton SCC posiada zdolność do rozpływu

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne gęstość porowatość nasiąkliwość ZAKŁAD GEOMECHANIKI POLSKA NORMA PN-EN 1936, październik 2001 METODY BADAŃ KAMIENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych GMINA RĘCZNO UL. PIOTRKOWSKA 5 97-510 RĘCZNO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych NA REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA (przy użyciu remonterów

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów. grupa 1, 2, 3

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów. grupa 1, 2, 3 Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów grupa 1, 2, 3 Trwałośd mechaniczna brykietów PN-EN 15210-2:2010E: Biopaliwa stałe -- Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

R A I L W A Y B A L L A S T

R A I L W A Y B A L L A S T F-01/RAI R A I L W A Y B A L L A S T SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2016 Edycja nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Krzysztof Wołowiec Data 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5

MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5 Strona 1 MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ BETONU. PROJEKT BETONU KLASY B- 17,5 O KONSYSTENCJI PLASTYCZNEJ WYKONANY METODĄ ITERACJI. Strona Sprawozdanie z pierwszej części ćwiczeń laboratoryjnychbadanie

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 32 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 32 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 32 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 1 WYZNACZANIE GĘSTOSCI CIECZY Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKA ROWEROWA 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej Metody badania konsystencji mieszanki betonowej str. 1 d4 KONSYSTENCJA stopień ciekłości mieszanki betonowej określany poprzez klasy konsystencji. Konsystencja obrazuje zdolność mieszanki betonowej do

Bardziej szczegółowo

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja techniczna D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 19 Spis treści 1. WSTĘP... 21 1.1. Przedmiot SST... 21 1.2. Zakres stosowania SST... 21 1.3. Zakres robót objętych SST... 21 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm

Mieszanki o wymiarze D 1), mm D.05.03.05A DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 94 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo