Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH WT Kruszywa Wymagania Techniczne Warszawa 2014

2 Opracowano w Departamencie Technologii GDDKiA we współpracy z Wydziałami Technologii Laboratoriami Drogowymi Oddziałów GDDKiA 2

3 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE ZAKRES POWOŁANE POLSKIE NORMY I OKREŚLENIA OKREŚLENIA OCENA ZGODNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE BADANIA TYPU ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI OZNACZENIE OZNACZENIE I OPIS DODATKOWE INFORMACJE W OPISIE KRUSZYWA OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW DO MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ KRUSZYWO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ, WYRÓWNAWCZEJ I WZMACNIAJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI SMA I BBTM KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ Z ASFALTU LANEGO KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ Z ASFALTU POROWATEGO WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA DO POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ KRUSZYWO DO USZORSTNIENIA WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

4 1 WPROWADZENIE Europejska norma EN 13043, zharmonizowana, została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako Polska Norma PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Norma PN-EN definiuje właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne i chemiczne kruszywa oraz podaje kategorie wymagań służące do oceny jego jakości. Natomiast nie określa wymagań dotyczących kruszywa do konkretnych zastosowań, pozostawiając ich określenie krajom członkowskim CEN. Zatwierdzenie normy PN-EN spowodowało: wycofanie 8 Polskich Norm sprzecznych z tą normą, znowelizowanie lub wprowadzenie nowych norm dotyczących metod badania. Niniejsze wymagania techniczne, zwane w skrócie WT , wdrażają zapisy normy PN-EN do stosowania na drogach krajowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagania Techniczne WT zastępują WT-1 Kruszywa Dokument rekomenduje do stosowania w Polsce wymagania dotyczące kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Wymagania określone w tym dokumencie są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami w Polsce, a w szczególności z ustawą o wyrobach budowlanych i z ustawą o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. WT zawierają zaktualizowane wymagania dotyczące kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz do powierzchniowych utrwaleń, dostosowane do polskich warunków klimatycznych oraz do obciążenia ruchem drogowym. W celu ułatwienia porównywania WT z normą PN-EN 13043, w niniejszym dokumencie zachowano taką kolejność rozdziałów, jak w normie. W WT przyjęto zasadę podawania terminologii zgodnej ze stosowaną w polskiej literaturze technicznej. 2 ZAKRES WT określają zalecane właściwości i metody badania kruszywa stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych w Polsce. WT nie dotyczą w szczególności kruszyw uzyskiwanych z recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kruszyw lekkich, o których mowa w PN-EN POWOŁANE POLSKIE NORMY I OKREŚLENIA Niniejsze zestawienie obejmuje normy PN-EN i PN-ISO. Przyjęto, że w wypadku powołań niedatowanych, należy stosować ostatnie wydanie normy. 4

5 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. PN-EN Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu. PN-EN Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-EN Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek-badanie wskaźnika piaskowego. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabianie. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia. PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 5

6 słonecznej metodą gotowania. PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-ISO 565 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli. Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem. Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna. Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli. Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 2: Liczba bitumiczna. Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek. 6

7 3.1 OKREŚLENIA Kruszywo - jest to ziarnisty materiał stosowany w budownictwie, który może być: naturalny, sztuczny lub z recyklingu. Kruszywo naturalne - jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, w szczególności takich, jak: żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. Kruszywo sztuczne - jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. Kruszywo z recyklingu - jest to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. Wymiar kruszywa - jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0. Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren: D 45 mm oraz d 2 mm. Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. Kruszywo łamane jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu rozdrobnieniu. Kruszywo niełamane jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane mechanicznemu rozdrobieniu. Pyły - jest to kruszywo o wymiarach ziaren < 0,063 mm. Wypełniacz - jest to kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. Określenie kruszywo wypełniające podane w normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono określeniem wypełniacz. Wypełniacz mieszany - jest to kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - jest to wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu - jest to kruszywo, które składa się z kruszywa grubego i drobnego, które może być uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube i drobne lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego. Uziarnienie - jest to skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. Określenie rozkład wymiarów ziaren podane normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono określeniem uziarnienie. Podziarno - jest to część kruszywa przechodząca przez dolne sito zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Nadziarno - jest to część kruszywa pozostająca na górnym sicie zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Kategoria - jest to wymagany przedział wartości lub wartość graniczna właściwości kruszywa. Wymiar kruszywa należy określać za pomocą zestawu podstawowego sit plus zestaw 1, podanego w tabeli 1. Do określania wymiaru kruszywa nie należy stosować innego zestawu sit. 7

8 Tabela 1. Wymiary otworów sit do określania wymiaru kruszywa Zestaw podstawowy sit plus zestaw 1, #, [mm] 5,6 (5) 8 11,2 (11) 16 22,4 (22) 31,5 45 Do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogą być używane wymiary otworów sit podane w nawiasach Wymiar kruszywa mniejszy niż 1 mm należy określać za pomocą sit #: 0,063 mm; 0,125 mm. W tabeli 2 przedstawiono zestawy sit pośrednich do oznaczania uziarnienia kruszywa. Tabela 2. Wymiary sit do oznaczania uziarnienia kruszywa Sito #, [mm] Sito #, [mm] D lub d 2 D 1,4 D D/1,4 D/2 lub d/ ,5 22,4 31, , , , , ,5 22,4 11,2 8 11,2 22, , ,2 5,6 4 5,6 11, , ,4-0,5 8

9 4 OCENA ZGODNOŚCI 4.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Oceną zgodności jest systematyczne badanie, w jakim stopniu wyrób spełnia określone wymagania. Dyrektywa 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich określa systemy oceny zgodności, różniące się podziałem i zakresem zadań dla producenta i strony trzeciej, tj. jednostki certyfikującej system lub laboratorium certyfikującego. Norma PN-EN przewiduje dwa systemy oceny zgodności: system 2+, w którym jest wymagany udział strony trzeciej; system 4, w którym nie jest wymagany udział strony trzeciej. Ocena zgodności kruszywa może być prowadzona według systemu 2+ lub 4. Wybór jednego z tych systemów, w zależności od zamierzonego zastosowania kruszywa, należy przyjmować zgodnie z tabelą 3. Przedstawione zasady oceny zgodności odnoszą się również do wypełniacza. Tabela 3. Systemy oceny zgodności kruszywa w zależności od jego zastosowania System oceny zgodności Zastosowanie kruszywa lub 4 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco, przeznaczonych do wykonywania warstwy: ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej, wzmacniającej - do dróg obciążonych ruchem KR3 KR7 i do podbudowy dróg obciążonych ruchem KR5 KR7; Kruszywo do wykonywania powierzchniowych utrwaleń na drogach obciążonych ruchem KR1 KR7; Wypełniacz do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, przeznaczonych do wykonywania warstwy ścieralnej dróg obciążonych ruchem KR1 KR7. Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco, przeznaczonych do wykonywania warstw: ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej, wzmacniającej - do dróg obciążonych ruchem KR1 KR2 i do podbudowy dróg obciążonych ruchem KR1 KR4. Wypełniacz do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, przeznaczonych do wykonywania warstwy podbudowy, wiążącej, wyrównawczej, wzmacniającej dróg obciążonych ruchem KR1 KR7. W celu dokonania oceny zgodności wyrobu producent powinien przeprowadzać odpowiednie badania typu oraz prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Zgodnie z prawem, producent kruszywa dokonuje oceny zgodności na własną odpowiedzialność. 4.2 BADANIA TYPU Badania typu należy przeprowadzać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN Wstępne badania typu, odpowiednie do zastosowania wyrobu, powinny być wykonane także do każdego produkowanego wyrobu, jako pierwsze badania odnotowane od momentu podjęcia zakładowej kontroli produkcji. Wstępne badania typu powinny obejmować również wykrywanie składników, które mogą emitować promieniowanie większe niż naturalny poziom tła oraz składników mogących 9

10 uwalniać Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) lub inne niebezpieczne substancje. Kruszywa sztuczne powinny mieć ważny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Ze względu na to, że kruszywa naturalne nie zawierają składników lub substancji mogących zagrażać środowisku naturalnemu, nie podlegają one obowiązkowi badania na obecność takich składników lub substancji. 4.3 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Producent powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Określenie Fabryczna kontrola produkcji podane w normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono określeniem Zakładowa kontrola produkcji - w skrócie ZKP. Sporządzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywać, jakie procedury sterowania jakością są stosowane w czasie produkcji i dopuszczania kruszywa do obrotu. Zakres kontroli konkretnego wyrobu zależy od jego zastosowania oraz wymagań związanych z tym zastosowaniem. 4.4 OZNACZENIE Oznaczenie i opis Kruszywo powinno być identyfikowane w zakresie: producenta i źródła surowca, a jeżeli wyrób został przemieszczony na składowisko, to powinno być podane zarówno źródło, jak i składowisko; rodzaju według PN-EN 932-3; wymiaru Dodatkowe informacje w opisie kruszywa Podawanie innych informacji w opisie kruszywa zależy od potrzeb i zastosowania, na przykład kod wiążący oznaczenie z opisem. Nabywca powinien poinformować producenta o wymaganiach związanych z zamierzonym zastosowaniem kruszywa. 4.5 OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE Dokument dostawy kruszywa powinien zawierać co najmniej następujące informacje: oznaczenie; datę wysyłki; kolejny numer dokumentu dostawy; numer normy PN-EN 13043; informacja dotycząca istotnych właściwości. 10

11 5 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW DO MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ 5.1 KRUSZYWO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO W tabelach 4 7 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do podbudowy z betonu asfaltowego. Tabela 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4, Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN , rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, Gęstość ziaren według PN-EN , Mrozoodporność według PN-EN badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN p. 14.2; KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G C 85/20 G C 85/20 G C 85/20 G 25/15, G 20/15, G 20/17,5 FI 50 lub SI 50 G 25/15, G 20/15, G 20/17,5 f 2 FI 30 lub SI 30 G 25/15, G 20/15, G 20/17,5 FI 30 lub SI 30 C Deklarowana C 50/30 C 50/30 LA 50 LA 40 LA 40 F 4 SB LA deklarowany przez producenta 11

12 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN p. 19.1: Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN p. 19.2; Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN p.19.3; wymagana odporność wymagana odporność V 6,5 Tabela 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: Gęstość ziaren według PN-EN , rozdz. 7, 8 lub 9: Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN p. 14.2, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G F 85 lub G A 85 G F 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 3 MB F 10 E CS Deklarowana 12

13 Tabela 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, Gęstość ziaren według PN-EN , rozdz. 7, 8 lub 9: Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN p. 14.2, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G F 85 lub G A 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16 MB F 10 E CS Deklarowana E CS 30 E CS 30 13

14 Tabela 6a. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4, Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN , rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, Gęstość ziaren według PN-EN , Gęstość nasypowa według PN-EN : Mrozoodporność według PN-EN badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , kategoria: Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN p. 14.2; Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN p. 19.1: Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN p. 19.2: Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN p.19.3; KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 G A 85 f 16 MB F 10 MB F 10 MB F 10 FI 50 lub SI 50 FI 30 lub SI 30 FI 30 lub SI 30 C Deklarowana C 50/30 C 50/30 LA 50 LA 40 LA 40 F 4 SB LA E CS Deklarowana E CS 30 E CS 30 deklarowany przez producenta wymagana odporność wymagana odporność V 6,5 14

15 Tabela 7. Wymagane właściwości wypełniacza *) do podbudowy z betonu asfaltowego Właściwości wypełniacza KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 Uziarnienie według PN-EN : zgodne z tablicą 24 w PN-EN Jakość pyłów według PN-EN 933-9, Zawartość wody według PN-EN , nie wyższa niż: Gęstość ziaren według EN : Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN , wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN , wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN , Zawartość CaCO 3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Liczba asfaltowa według PN-EN , wymagana kategoria: MB F 10 1%(m/m) V 28/45 R&B 8/25 WS 10 CC 70 KaDeklarowana BN Deklarowana *) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z p. 5 PN-EN Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zwartości CaCO 3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC

16 5.2 KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ, WYRÓWNAWCZEJ I WZMACNIAJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO W tabelach 8 11 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. Tabela 8. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1; Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4; Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN , rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; Gęstość ziaren według PN-EN , Mrozoodporność według PN-EN badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN- EN p. 14.2, Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.1: Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.2: Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN , p.19.3; KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G C 85/20 G C 85/20 G C 90/20 G 25/15, G 20/15, G 20/17,5 FI 35 lub SI 35 G 25/15, G 20/15, G 20/17,5 f 2 FI 25 lub SI 25 G 25/15, G 20/15, G 20/17,5 FI 25 lub SI 25 C Deklarowana C 50/10 C 50/10 LA 40 LA 30 LA 30 F 2 SB LA deklarowany przez producenta wymagana odporność wymagana odporność V 3,5 16

17 Tabela 9. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN- EN p. 14.2, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G F 85 lub G A 85 G F 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 3 MB F 10 E CS Deklarowana Tabela 10. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p. 14.2, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G F 85 lub G A 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16 MB F 10 E CS Deklarowana E CS 30 E CS 30 17

18 Tabela 11. Wymagane właściwości wypełniacza *) do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego Właściwości wypełniacza KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 Uziarnienie według PN-EN : zgodne z tablicą 24 w PN-EN Jakość pyłów według PN-EN 933-9, Zawartość wody według PN-EN , nie wyższa niż: Gęstość ziaren według PN-EN : Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN , wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN , wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN , Zawartość CaCO 3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Liczba asfaltowa według PN-EN , wymagana kategoria: MB F 10 1% (m/m) V 28/45 R&B 8/25 WS 10 CC 70 KaDeklarowana BN Deklarowana *) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z p. 5 PN-EN Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zwartości CaCO 3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC 70 18

19 5.3 KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO W tabelach podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Zaleca się stosowanie do warstw ścieralnych kategorii ruchu KR3 KR6 kruszyw rozjaśniających nawierzchnię. Do warstw ścieralnych z betonu asfaltowego dla wszystkich kategorii ruchu zaleca się stosować wypełniacz mieszany. Tabela 12. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1; Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4; Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN , rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN , Gęstość ziaren według PN-EN , rozdz. 7, 8 lub 9: Mrozoodporność według PN-EN w 1% NaCl, wartość F NaCl nie wyższa niż: Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN- EN , p.14.2, Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.1: KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 G C 85/20 G C 90/20 G C 90/15 G 25/15, G G 25/15, G 25/15, 20/15, G G 20/15 G 20/15 20/17,5 FI 25 lub SI 25 f 2 FI 20 lub SI 20 FI 20 lub SI 20 C Deklarowana C 95/1 C 95/1 LA 30 LA 30 LA 25 PSV 44 PSV Deklarowana nie mniej niż 48 *) PSV 50 *) 10 7 SB LA deklarowany przez producenta wymagana odporność 19

20 Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.2: wymagana odporność Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN , V 3,5 p. 19.3, *) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyższej. Tabela 13. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p. 14.2, KR1 KR2 G F 85 lub G A 85 G TC NR f 3 MB F 10 E CS Deklarowana 20

21 Tabela 14. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 G A 85 lub G F 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16 MB F 10 E CS Deklarowana E CS 30 E CS 30 Gęstość ziaren według PN-EN , rozdział 7, 8 lub 9: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p. 14.2, Tabela 15. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Właściwości wypełniacza KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 Uziarnienie według PN-EN : zgodne z tablicą 24 w PN-EN Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: Zawartość wody według PN-EN , nie wyższa niż: Gęstość ziaren według PN-EN : Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN , wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia według PN- EN , wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN , Zawartość CaCO 3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Liczba asfaltowa według PN-EN , wymagana kategoria: MB F 10 1% (m/m) V 28/45 R&B 8/25 WS 10 CC 70 Ka20 BN Deklarowana 21

22 5.4 KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI SMA I BBTM W tabelach podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM. Zaleca się stosowanie do warstw ścieralnych kategorii ruchu KR3 KR7 kruszyw rozjaśniających nawierzchnię. Do warstw ścieralnych z SMA i BBTM dla wszystkich kategorii ruchu zaleca się stosować wypełniacz mieszany. Tabela 16. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM Uziarnienie według PN-EN 933-1, Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4, Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN , rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN , Gęstość ziaren według PN-EN , rozdział 7, 8 lub 9: Mrozoodporność według PN-EN w 1% NaCl, wartość F NaCl nie wyższa niż: Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p. 14.2, Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.1: KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G C 85/20 G C 90/15 G C 90/15 G 25/15, G G 25/15, G 25/15, 20/15, G G 20/15 G 20/15 20/17,5 FI 25 lub SI 25 f 2 FI 20 lub SI 20 FI 20 lub SI 20 C Deklarowana C 100/0 C 100/0 LA 30 LA 30 LA 25 PSV 44 PSV Deklarowna nie mniej niż 48 *) PSV 50 *) 10 7 SB LA deklarowany przez producenta wymagana odporność 22

23 Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.2: Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN , p. 19.3; *) wymagana odporność Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyższej. Tabela 17. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM V 3,5 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN , p. 14.2, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G F 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16 MB F 10 E CS Deklarowana E CS 30 E CS 30 23

24 Tabela 18. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM Właściwości wypełniacza KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 Uziarnienie według PN-EN : zgodne z tablicą 24 w PN-EN Jakość pyłów według PN-EN 933-9, Zawartość wody według PN-EN , nie wyższa niż: Gęstość ziaren według PN-EN : Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN , wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN , wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN , Zawartość CaCO 3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Liczba asfaltowa według PN-EN , wymagana kategoria: MB F 10 1% (m/m) V 28/45 R&B 8/25 WS 10 CC 70 Ka20 BN Deklarowana 24

25 5.5 KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ Z ASFALTU LANEGO W tabelach podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego. Tabela 19. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego Uziarnienie według PN-EN 933-1; Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4, Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN , rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN , kategoria nie niższa niż a) : Gęstość ziaren według PN-EN , rozdział 7, 8 lub 9: Mrozoodporność według PN-EN w 1% NaCl, wartość F NaCl nie wyższa niż a) : Mrozoodporność według PN-EN badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż b) : Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN , p.14.2, Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.1: KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G C 85/20 G C 90/15 G C 90/15 G 25/15, G G 25/15, G 25/15, 20/15, G G 20/15 G 20/15 20/17,5 FI 25 lub SI 25 f 2 FI 20 lub SI 20 FI 20 lub SI 20 C Deklarowana C 95/1 C 95/1 LA 30 LA 30 LA 25 PSV 44 PSV Deklarowna nie mniej niż 48 *) PSV 50 *) 7 F 2 SB LA deklarowany przez producenta wymagana odporność 25

26 Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.2: Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN , p. 19.3; *) a) b) Dotyczy warstwy ścieralnej Dotyczy warstwy wiążącej wymagana odporność Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyższej. Tabela 20. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego V 3,5 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p. 14.2, KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 G F 85 lub G A 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 3 MB F 10 E CS Deklarowana 26

27 Tabela 21. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D 8 mm do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, Gęstość ziaren według PN-EN , rozdział 7, 8 lub 9: G F 85 lub G A 85 G TC NR G TC 20 G TC 20 f 16 MB F 10 E CS 30 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p. 14.2, Tabela 22. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego Właściwości wypełniacza KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7 Uziarnienie według PN-EN : zgodne z tablicą 24 w PN-EN Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: Zawartość wody według PN-EN , nie wyższa niż: Gęstość ziaren według PN-EN : Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN , wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia według PN- EN , wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN , Zawartość CaCO 3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Liczba asfaltowa według PN-EN , wymagana kategoria: MB F 10 1% (m/m) V 28/45 R&B 8/25 WS 10 CC 70 KaDeklarowana BN Deklarowana 27

28 5.6 KRUSZYWO DO WARSTWY DOLNEJ I GÓRNEJ Z ASFALTU POROWATEGO W tabelach podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu porowatego. Zaleca się stosowanie do warstw ścieralnych kategorii ruchu KR3 KR7 kruszyw rozjaśniających nawierzchnię. Warstwa ścieralna może składać się z dwóch warstw, leżących na warstwie wiążącej z AC. Do obu warstw z asfaltu porowatego dla wszystkich kategorii ruchu zaleca się stosować wypełniacz mieszany. Tabela 23. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy dolnej i górnej z asfaltu porowatego Uziarnienie według PN-EN 933-1, Tolerancje uziarnienia, wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4, Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN , rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN , kategoria nie niższa niż a) : Gęstość ziaren według PN-EN , rozdział 7, 8 lub 9: Mrozoodporność według PN-EN w 1% NaCl, wartość F NaCl nie wyższa niż a) : Mrozoodporność według PN-EN badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż b) : Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN , p. 14.2, KR3 KR7 G C 90/15 G 25/15, G 20/15 f 2 FI 20 lub SI 20 C 100/0 LA 20 PSV 50 *) 7 F 2 SB LA deklarowany przez producenta 28

29 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.1: Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.2: Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN , p. 19.3, *) a) b) Dotyczy warstwy ścieralnej Dotyczy warstwy wiążącej wymagana odporność wymagana odporność Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyższej. Tabela 24. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy dolnej i górnej z asfaltu porowatego V 3,5 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Jakość pyłów według PN-EN 933-9; Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN , p. 14.2, KR3 KR7 G F 85 G TC 20 f 16 MB F 10 E CS 30 29

30 Tabela 25. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy dolnej i górnej z asfaltu porowatego Właściwości wypełniacza KR3 KR7 Uziarnienie według PN-EN : zgodne z tablicą 24 w PN-EN Jakość pyłów według PN-EN 933-9, Zawartość wody według PN-EN , nie wyższa niż: Gęstość ziaren według PN-EN : Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN , wymagana kategoria: Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN , wymagana kategoria: Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN , Zawartość CaCO 3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Liczba asfaltowa według PN-EN , wymagana kategoria: MB F 10 1%(m/m) V 28/45 R&B 8/25 WS 10 CC 70 Ka20 BN Deklarowana 30

31 5.7 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA DO POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ W tabeli 26 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń. Tabela 26. Wymagane właściwości kruszywa grubego do powierzchniowych utrwaleń Uziarnienie według PN-EN 933-1, Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Kształt kruszywa według PN-EN lub według PN-EN 933-4, Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN , rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN , Gęstość ziaren według PN-EN , rozdział 7, 8 lub 9: Mrozoodporność według PN-EN w 1% NaCl, wartość F NaCl nie wyższa niż: Zgorzel słoneczna bazaltu według PN-EN , wymagana kategoria: Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p.14.2, Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.1: Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN , p. 19.2: KR1 KR2 KR3 KR4 G C 90/20 G C 90/10 G 25/15, G 20/15 G 25/15, G 20/15 f 1 f 0,5 FI 25 lub SI 25 FI 20 lub SI 20 C 90/1 C 100/0 LA 25 LA 20 PSV 44 PSV 50 *) 7 SB LA deklarowany przez producenta wymagana odporność wymagana odporność 31

32 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN , p. 19.3; *) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV 44 i wyższej. V 3,5 5.8 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA DO USZORSTNIENIA WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI W tabeli 27 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego do uszorstnienia wykonanej warstwy nawierzchni. Tabela 27. Wymagane właściwości kruszywa do uszorstnienia wykonanej warstwy nawierzchni Uziarnienie według PN-EN 933-1; Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) według PN-EN , Gęstość ziaren według PN-EN , Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN p.14.2, Wymiar kruszywa 2/4; 2/5 G C 90/10 f 0,5 PSV 50 KONIEC 32

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wytyczne Techniczne Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralnoasfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie WTW KRUSZYWA Wydanie 2015

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006 Załącznik 3 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-3:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN 12620+A1:2010:

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA ISTOTNE ZMIANY W NORMALIZACJI dr inż. Jadwiga Wilczek Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA NORMY PN-EN 933-1:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o.

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.07.01a, D-05.03.05a (05b, 05c, 07a, 12a, 13a, 24a) OPCJONALNE UZUPEŁNIENIE OGÓLNYCH SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW NORMY PN-EN 1097-3:2000: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-05.03.13a. WARSTWA WIĄŻACA Z ASFALTU LANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-05.03.13a. WARSTWA WIĄŻACA Z ASFALTU LANEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05.03.13a. WARSTWA WIĄŻACA Z ASFALTU LANEGO 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Mieszanki mineralno-asfaltowe Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Normy wymagań PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa

D DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa D.04.05.01 DOSTAWA CHDEGO BETONU DO STABILIZACJI PODŁOŻA O WYTRZYMAŁOŚCI 5MPa 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego D.05.03.05.A. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Materiały Drogowe Laboratorium 1

Materiały Drogowe Laboratorium 1 ateriały Drogowe Laboratorium Klasyfikacja kruszyw Literatura: Normy klasyfikacyjne: PN-EN 3043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

Bardziej szczegółowo

WT-1 Kruszywa do projektantów i inwestorów

WT-1 Kruszywa do projektantów i inwestorów Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń (WT-1 Kruszywa 2008) jest dokumentem technicznym opracowanym w IBDiM pod moim kierunkiem na zlecenie GDDKiA,

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW 1. Wstęp Według szacunków ekspertów [1 3] w Polsce na drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja techniczna D.05.02.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH. D--04.04.00 Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 64 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH.

Bardziej szczegółowo

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI dr hab. inż. Marek J. Ciak dr inż. Natalia Ciak mgr inż. Kacper Sikora 2015-10-04 Tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie ostatnich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1. WSTĘP Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05.C WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ AC 11 S str. 62 1.1. Przedmiot (SST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni

Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni Materiały do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych 2 Konstrukcja nawierzchni drogowej Warstwy

Bardziej szczegółowo

TGF-2 / 2005 BADANIA I ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH WG NORM PN-S-06102:1997 I PN-EN 13285:2003

TGF-2 / 2005 BADANIA I ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH WG NORM PN-S-06102:1997 I PN-EN 13285:2003 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA LABORATORIUM GEOTECHNIKI 03-302 Warszawa, ul. Golędzinowska 10 tel. (0 22) 811 14 46, tel. / fax. (0 22) 814 53 16 TGF-2 / 2005 BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB) Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST DM Wymagania ogólne" pkt 2.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST DM Wymagania ogólne pkt 2. D.05.03.05.A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ MOŻLIWOŚCI OGRANICZEŃ

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ MOŻLIWOŚCI OGRANICZEŃ Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 134 Politechniki Wrocławskiej Nr 134 Studia i Materiały Nr 41 2012 Danuta KUKIELSKA* badania, zakres, częstotliwość ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ MOŻLIWOŚCI OGRANICZEŃ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ŚCIEŻKA ROWEROWA 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r.

NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2002 r. PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (126) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (126) 2003 Czesława Wolska-Kotańska* NORMY PN-EN W DZIEDZINIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850 D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN x a Wymagania Techniczne WT-2 Paweł Mieczkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN 13108-x a Wymagania Techniczne WT-2 Podział mieszanek MA wg norm europejskich:

Bardziej szczegółowo

D c Nawierzchnie z asfaltu lanego przeciwspadek przy krawężniku

D c Nawierzchnie z asfaltu lanego przeciwspadek przy krawężniku D.05.03.12c Nawierzchnie z asfaltu lanego przeciwspadek przy krawężniku 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D.05.03.05/a 45233000-9

D.05.03.05/a 45233000-9 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01 36 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY (ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI) MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ 37 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz

Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych. asfaltowych. Tomasz Oracz Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych Krzysztof BłażejowskiB Tomasz Oracz WYPEŁNIACZ MIESZANY W dotychczasowych dokumentach normalizacyjnych w Polsce nie było

Bardziej szczegółowo

C O N S T R U C T I O N

C O N S T R U C T I O N C O N S T R U C T I O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2018 Wydanie 2 z dnia 02-01-2018 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Karolina Sójka Data 02-01-2018 02-01-2018 Podpis

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MIEASZANEK SMA16 JENA DO NAWIERZNI JEDNO I DWUWARSTWOWYCH

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MIEASZANEK SMA16 JENA DO NAWIERZNI JEDNO I DWUWARSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE TUGA Sp. z o. o. tel./ fax.: (055) 247 24 84, tuga@epoczta.pl Kraków, 26.11.2014r PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MIEASZANEK SMA16 JENA DO NAWIERZNI JEDNO I DWUWARSTWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Mieszanki niezwiązane wg WT

Załącznik 1. Mieszanki niezwiązane wg WT Mieszanki niezwiązane wg WT-4 2010 Załącznik 1 Europejska norma EN 13285, została zatwierdzona, jako Polska Norma PN-EN 13285: 2004 Mieszanki niezwiązane - Wymagania. Powołania normatywne PN-EN 13242:2004

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (NAWIERZCHNIA CHODNIKA)

D NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (NAWIERZCHNIA CHODNIKA) 1. Wstęp D-07.03. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (NAWIERZCHNIA CHODNIKA) 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO ORAZ SMA

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO ORAZ SMA D-04.07.01, D-05.03.05, D-05.03.12, D-05.03.13 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego, asfaltu lanego oraz SMA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.07.01 D-05.03.05 D-05.03.12 D-05.03.13 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA NA ZGODNOŚĆ Z WT

AKTUALIZACJA NA ZGODNOŚĆ Z WT PODBUDOWY 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AKTUALIZACJA NA ZGODNOŚĆ Z WT-2 2010 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. 1488., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 6 04 1488-CPD-0011 :2003 Kruszywo lekkie popiołoporytowe uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej popiołów

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WMS

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WMS Przebudowa linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Małachowskiego. Odcinek od ronda im. Gierka do ul. Mościckiego. D.04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WMS 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) 36 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO GRYSOWEJ (SMA) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 37 2. MATERIAŁY... 37 3. SPRZĘT... 39 4. TRANSPORT... 39 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA T-04.01.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA T-04.01.00 839 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA T-04.01.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I PODBUDOWA Z KLIŃCA CPV 45 234 840 841 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm

Mieszanki o wymiarze D 1), mm D.05.03.05A DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA AC11S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D b Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa wyrównawcza

D b Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa wyrównawcza D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego Warstwa wyrównawcza 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Oleskiego

Bardziej szczegółowo

STAPRO Rafał Strugiński D

STAPRO Rafał Strugiński D Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczy, w ramach

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

WT-4:2010, WT-5:2010

WT-4:2010, WT-5:2010 ZAPROSZENIE zaprasza na szkolenie Mieszanki niezwiązane i związane cementem aktualne przepisy krajowe oraz badania kruszyw i mieszanek WT-4:2010, WT-5:2010 Szkolenie obejmuje część teoretyczną (analiza

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

D B DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO PODBUDOWA AC16W.

D B DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO PODBUDOWA AC16W. D.05.03.05B DOSTAWA BETONU ASFALTOWEGO PODBUDOWA AC16W. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.01.04 NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO D-05.01.04 Nawierzchnie Z Mieszanki Kruszywa Niezwiązanego Strona 2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D a Nawierzchnie z asfaltu lanego warstwa ochronna (wiążąca)

D a Nawierzchnie z asfaltu lanego warstwa ochronna (wiążąca) D.05.03.12a Nawierzchnie z asfaltu lanego warstwa ochronna (wiążąca) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

ST-7 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 50/70 KR3 CPV

ST-7 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 50/70 KR3 CPV ST-7 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 50/70 KR3 CPV 45233124-4 CPV 45233140-2 Roboty drogowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym. Magdalena Bardan. Radom, r.

Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym. Magdalena Bardan. Radom, r. Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym Magdalena Bardan Radom, 01.06.2017 r. Kilka słów o IBMB Kilka słów o IBMB IBMB powstało w 2011 r. jako niezależne laboratorium badawcze. 2012 r. Akredytacja

Bardziej szczegółowo

D /b

D /b 45233000-9 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 175 176 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA AC 16 W

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA AC 16 W D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA AC 16 W 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych

Bardziej szczegółowo

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne 1. Wprowadzenie Niniejsze Wymagania Techniczne WT-2 wersja poprawiona 2010 zastępują Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Technologii Nawierzchni ZASADY WYKONYWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOLEINOWANIE I ZMĘCZENIE (ZW-WMS 006) Wydanie II uzupełnione, zastępuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU www.tpaq i.com Dr inż. Igor RUTTMAR Mgr inż. Michał BEDNARZ Fot. Marcin Łaukajtys "Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze". WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05A WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA Mandat 1 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA Dokument nie uwzględnia poprawki M/1 rev.1 (010 r.) KRUSZYWA DO ZASTOSOWAŃ: 01/33: PODŁOŻA FUNDAMENTOWE (w tym podłoża stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY STOSOWANIA WYPEŁNIACZA MIESZANEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH. Ireneusz Strugała, Dominik Małasiewicz

PRZYKŁADY STOSOWANIA WYPEŁNIACZA MIESZANEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH. Ireneusz Strugała, Dominik Małasiewicz PRZYKŁADY STOSOWANIA WYPEŁNIACZA MIESZANEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Ireneusz Strugała, Dominik Małasiewicz Chorzów, 13 kwietnia 2016 TUGA przez wiele lat wykonuje nawierzchnie z mma w których,

Bardziej szczegółowo

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S)

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) D- 05.03.05B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D a Nawierzchnie z asfaltu lanego warstwa ochronna (wiążąca)

D a Nawierzchnie z asfaltu lanego warstwa ochronna (wiążąca) D.05.03.12a Nawierzchnie z asfaltu lanego warstwa ochronna (wiążąca) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot st Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 94 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem destruktu

Wytyczne do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem destruktu Wytyczne do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem destruktu mgr inż. Dariusz Sieczkowski Konferencja: Zastosowanie destruktu asfaltowego. Ożarów Mazowiecki 22-24 września 2010 1 o Nawierzchnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S)

D B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) D- 05.03.05B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ NA BAZIE ASFALTU MODYFIKOWANEGO GUMĄ (SMA-G)

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ NA BAZIE ASFALTU MODYFIKOWANEGO GUMĄ (SMA-G) NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ NA BAZIE ASFALTU MODYFIKOWANEGO GUMĄ (SMA-G) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 1.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych II Warmińsko- Mazurskie Forum Drogowe Lidzbark Warmiński 5-6.X.2015 Hotel Krasicki O Spółce 01.09.1997 rozpoczęcie działalności spółki zakup pierwszych terenów

Bardziej szczegółowo