SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH."

Transkrypt

1 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 64 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH.

2 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wzmocnionego podłoża, podbudowy pomocniczej i zasadniczej, warstwy filtracyjnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy wykonywaniu robót drogowych prowadzonych przy budowie linii tramwajowej wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w zakresie Odcinka C obejmującego ciąg ulic: Żołnierska Kościuszki - pl. Konstytucji 3 Maja Dworcowa - Towarowa, w ramach projektu pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstw wzmocnionego podłoża i podbudów z mieszanek kruszyw naturalnych niezwiązanych (kruszyw stabilizowanych mechanicznie) jezdni i chodników Określenia podstawowe Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Wymagania wobec kruszyw Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, ulepszonego podłoża gruntowego przedstawia tablica 1

3 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 66 Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoża, warstw podbudowy i nawierzchni Właściwości kruszywa Zestaw sit Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN Kształt kruszywa grubego według PN-EN a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Ulepszonego podłoża Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem Nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KRl KR6 KRl KR2 KR3 KR6 KR1 KR2 KR3 KR6 KR1 KR ; 0.5; 1; 2;4; 5.6; 8;11.2; 16;22.4; 31.5;45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystkie frakcje dozwolone GC80/20 GC85/15 GC85/15 GC80/20 GC80/20 GC80/20 G F80 G F85 G F85 G F80 G F80 G F80 G A75 G A85 G A85 G A75 G A75 G A75 GT C NR GT C NR GT C NR GT C 20/15 GT C 20/15 GT C 20/15 GT F NR GT A NR GT F NR GT A NR GT F NR GT A NR GT F 10 GT A 20 GT F 10 GT A 20 GT F 10 GT A 20 FI NR FI NR FI NR FI 50 FI 50 FI 50 b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu SI NR SI NR SI NR SI 55 SI 55 SI 55 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren C NR C NR C NR C 90/3 C 90/3 C 90/3 całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN Zawartość pyłów wg PN-EN f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana a) w kruszywie grubym* b) w kruszywie drobnym** f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana f Deklarowana Jakość pyłów Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach a tylko w mieszankach Odporność na rozdrabnianie według PN-EN , LA NR LA 50 LA 50 LA 40 ***) LA 40 LA 40 kategoria nie wyższa niż Odporność na ścieranie MDE MDE MDE MDE MDE kruszywa grubego wg PN-EN Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana MDE Deklarowana Gęstość ziaren według PN-EN , rozdz. 7, 8 lub Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana 9 Nasiąkliwość wg PN-EN , rozdz. 7, 8 lub 9 (w zależności od frakcji) Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN Całkowita zawartość siarki PN-EN Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN W cmnr WA 242 ****) W cmnr WA 242 ****) W cmnr WA 242 ****) W cmnr WA 242 ****) W cmnr WA 242 ****) W cmnr WA 242 ****) AS NR AS NR AS NR AS NR AS NR AS NR S NR S NR S NR S NR S NR S NR Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów

4 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 67 Zanieczyszczenia "Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN , wg PN-EN Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN Skład materiałowy Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany *) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych **) Pod warunkiem. gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m ***) Do warstw podbudów zasadniczych obciążonych ruchem KR3 5 dopuszcza się jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA 35 ****) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność Wymagania wobec wody Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych Wymagania ogólne wobec mieszanek Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy SB LA Deklarowana SB LA SB LA SB LA SB LA SB LA -skały magmowe i przeobrażone: F 4 -skały osadowe: F 10 -skały magmowe i przeobrażone: F 4 -skały osadowe: F 10 -skały -skały magmowe i przeobrażone: F 4 -skały osadowe: Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości i spełniały wymagania z tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom według tablicy 1, w zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej obciążenia ruchem (KR). W mieszankach, które są produkowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy 1. F 10 -skały magmowe i przeobrażone: F 4 -skały osadowe: F 10 -skały magmowe i przeobrażone: F 4 -skały osadowe: F 10 F Wymagania wobec mieszanek do warstw podłoża ulepszonego Do warstw podłoża ulepszonego ST przewiduje mieszanki kruszyw spełniające wymagania określone w tablicy 6 o D 16. Pozostałe mieszanki kruszyw ujęte w tablicy 6 do warstw podłoża ulepszonego mogą być stosowane za zgodą Inżyniera. Określone wg PN-EN uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria G v) musza spełniać wymagania przedstawione na rysunkach od 2 do 4. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tych rysunkach.

5 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 68

6 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 69 Warstwa odsączająca powinna być wykonana z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zagęszczeniu do Is 1.0 powinna się charakteryzować wodoprzepuszczalnością mierzoną współczynnikiem filtracji k 8m/dobę ( sm/s) Badania materiału wykonywane jest po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy pomocniczej Do warstw podbudowy pomocniczej ST przewiduje mieszankę kruszyw 0/31.5 spełniającą wymagania określone w tablicy 6. Pozostałe mieszanki kruszyw ujęte w tablicy 6 do warstwy podbudowy pomocniczej mogą być stosowane za zgodą Inżyniera. Określone wg PN-EN uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria G v) muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 9. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tym rysunku. Oprócz wymagań podanych na rysunku 9 wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia.

7 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 70 Tablica 2: Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z deklarowaną przez producenta wartością(s). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Mieszanka niezwiązana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (mm) /31.5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (9) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. Tablica 3: Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanych Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; [różnice przesiewów w % (mm) przez sito (mm)] Mieszanka 1/2 2/4 2/5.6 4/8 5.6/11.2 8/16 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 0/ Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy zasadniczej Do warstw podbudowy zasadniczej ST przewiduje mieszankę kruszyw 0/31.5 spełniającą wymagania określone w tablicy 6. Pozostałe mieszanki kruszyw ujęte w tablicy 6 do warstwy podbudowy pomocniczej mogą być stosowane za zgodą Inżyniera. Określone wg PN-EN uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria G v) muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 12. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tym rysunku. Oprócz wymagań podanych na rysunku 12 wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia. Tablica 4: Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z deklarowaną przez producenta wartością(s). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Mieszanka niezwiązana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (mm) /31.5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8

8 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 71 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (12) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 4, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 5. Tablica 5: Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanych Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; [różnice przesiewów w % (mm) przez sito (mm)] Mieszanka 1/2 2/4 2/5.6 4/8 5.6/11.2 8/16 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 0/ Wymagania wobec mieszanek do warstw nawierzchni Do warstw podbudowy zasadniczej ST przewiduje mieszankę kruszyw naturalnych 0/31.5 spełniającą wymagania określone w tablicy 6. Pozostałe mieszanki kruszyw ujęte w tablicy 6 do warstwy podbudowy pomocniczej mogą być stosowane za zgodą Inżyniera. Określone wg PN-EN uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria G v) muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 19. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tym rysunku.

9 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 72 Tablica 6 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoża, warstw podbudowy i nawierzchni Właściwości kruszywa Uziarnienie mieszanek Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Ulepszonego podłoża Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem Nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KRl KR6 KRl KR6 KR1 KR6 KR1 KR2 0/8; 0/11.2; 0/16; 0/22.4; 0/31.5; 0/45; 0/63 0/31.5; 0/45; 0/63 0/31.5; 0/45; 0/63 0/31.5; 0/45 *) ; 0/63 *) Nr tablicy PN-EN UF 15 UF 12 UF 9 UF 15 2 LF NR LF NR LF NR LF Zawartość nadziarna: kategoria OC OC 90 OC 90 OC 90 OC 90 4 i 6 Wymagania wobec uziarnienia Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii - porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE **), co najmniej Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) według PN-EN , kategoria nie wyższa niż Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Kategoria MDE Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0; współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora *) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego **) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN Krzywe uziarnienia wg rys. 2 8 Krzywe uziarnienia wg rys Krzywe uziarnienia wg rys Krzywe uziarnienia wg rys Brak wymagań Wg tab. 2 Wg tab. 4 Brak wymagań 7 Brak wymagań Wg tab. 3 Wg tab. 5 Brak wymagań LA NR LA 40 LA 35 LA 40 - MDE Deklarowana MDE Deklarowana MDE Deklarowana MDE Deklarowana - F 10 F 7 F 4 F 4 - Warstwa mrozoochronna, odsączająca i odcinająca: 35; warstwa wzmacniająca: Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań - 5 i 6

10 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/ [24]. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Przygotowanie podłoża Istniejące podłoże gruntowe pod warstwę konstrukcji nawierzchni powinno spełniać wymagania określone w ST D Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i ST D Roboty ziemne. Warstwa konstrukcji powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: D 15 5 (1) d 85 w którym: D 15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, d 85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: d 50 O w którym: d 50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, O 90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0 90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. Geowłóknina separacyjna winna być o gramaturze 400g/m 2, o wytrzymałości na rozciąganie i przebicie ( 19kN/m w obu kierunkach, CBR 2.9kN). Zaleca się użycie geowłókniny o nie gorszych cechach mechanicznych ale np. z termicznie utwardzanych włókien ciągłych co ułatwia pracę w czasie opadów i niskich temperatur. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. (2)

11 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie Odcinek próbny Nie przewiduje się Utrzymanie wykonanej warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej ST Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 7. Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań Maksymalna Minimalna liczba powierzchnia badań na dziennej warstwy przypadająca na jedno działce roboczej badanie (m 2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotność mieszanki Zagęszczenie warstwy 10 próbek na m 2 4 Badanie właściwości mieszanki kruszywa wg tab. 6 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

12 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności określonej w tablicy Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać według BN-77/ W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/ i nie rzadziej niż raz na 5000 m 2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E 2 do pierwotnego modułu odkształcenia E 1 jest nie większy od 2.2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E E Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera Wymagania dotyczące cech geometrycznych Częstotliwość oraz zakres pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 8. Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 2 Równość podłużna 3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km 5 Rzędne wysokościowe co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie* ) co 100 m co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m 2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m 2 8 Zagęszczenie warstwy: w 2 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m 2 9 Nośność podbudowy lub nawierzchni: - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych Szerokość warstwy Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość danej warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm Równość warstwy Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/ Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności warstwy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni, - 20 mm dla podbudowy pomocniczej i warstwy wzmacniającej, odcinającej lub odsączającej.

13 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych Spadki poprzeczne warstwy Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 % Rzędne wysokościowe warstwy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm Ukształtowanie osi Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm Grubość warstwy Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni 10%, - dla podbudowy pomocniczej i warstwy wzmacniającej, odcinającej lub odsączającej +10%, -15% Zagęszczenie warstwy Wskaźnik zagęszczenia I S nie może być mniejszy niż Nośność podbudowy i nawierzchni Moduł odkształcenia wg BN-64/ powinien być zgodny z podanym w tablicy 9, Tablica 9. Cechy podbudowy i nawierzchni Wymagane cechy warstwy Rodzaj warstwy Podbudowa pomocnicza Podbudowa zasadnicza Obciążenie ruchem KR1-2 KR3-4 KR5-6 Chodniki i ścieżki rower. Kruszywo o wskaźniku w noś nie mniejszym niż, % Wskaźnik zagęszczenia I S nie mniejszy niż 60 1,0 Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa od pierwszego obciążenia E od drugiego obciążenia E , Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie Niewłaściwa grubość warstwy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy Niewłaściwa nośność podbudowy lub nawierzchni Jeżeli nośność podbudowy lub nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera

14 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) warstwy ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej zasadniczej lub warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m 2 warstwy z kruszywa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, rozłożenie mieszanki, zagęszczenie rozłożonej mieszanki, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy w czasie robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. PN-EN Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku prze kruszenia lub łamania kruszyw grubych. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym. PN-EN Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścierania (mikro- Deval). PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabianie.

15 D Warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia z mieszanek kruszyw niezwiązanych. 78 PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie skandynawskie PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu PN-EN Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania PN-EN Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem. PN-EN Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budowie dróg PN-S Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą BN-68/ Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą BN-77/ Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Inne dokumenty Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT Wymagania Techniczne

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SST.0.2.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ABAKUS 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WST

POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WST POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 48 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 1 - D-04.02.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Warstwy odsączające D D 04.02.01 67 Spis treści 1. WSTĘP... 70 1.1. Przedmiot SST... 70 1.2. Zakres stosowania SST... 70 1.3. Zakres robót objętych SST... 70 1.4. Określenia podstawowe... 70 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/ Mielec, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/,,Wykonanie remontu cząstkowego placów i dróg gminnych kruszywem w 2014 roku na trenie Gminy Mielec Gmina Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Przebudowa linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Małachowskiego. Odcinek od ronda im. Gierka do ul. Mościckiego.

Przebudowa linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Małachowskiego. Odcinek od ronda im. Gierka do ul. Mościckiego. Przebudowa linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Małachowskiego. Odcinek od ronda im. Gierka do ul. Mościckiego. D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB

Bardziej szczegółowo

D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) opracowanej na bazie OST są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 19 Spis treści 1. WSTĘP... 21 1.1. Przedmiot SST... 21 1.2. Zakres stosowania SST... 21 1.3. Zakres robót objętych SST... 21 1.4.

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV

D PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV 45233124-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01. stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01. stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 96 Spis treści 1. WSTĘP... 99 1.1. Przedmiot SST... 99 1.2. Zakres stosowania SST... 99 1.3. Zakres robót objętych SST... 99 1.4.

Bardziej szczegółowo

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST 31 D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE

D NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE D - 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 38 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 38 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 38 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 38 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 38 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.12 PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Warstwa dolna - gr. (16-20 cm) 20 cm D-04.04.02.21 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP l.l. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO Specyfikacje Techniczne D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE

STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-04.04.00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, w-wa dolna gr. w-wy cm

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, w-wa dolna gr. w-wy cm SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, w-wa dolna gr. w-wy 16-20 cm W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45233124-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45233124-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.04.00 KOD CPV 45233124-4 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 71 2. MATERIAŁY... 71 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 74 5. WYKONANIE ROBÓT... 75 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 76

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Tarnobrzeg 2008 r. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające. 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Warstwy odsączające i odcinające ST 4.0 43 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

D Warstwa odsączająca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSWTA ODSĄCZAJĄCA

D Warstwa odsączająca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSWTA ODSĄCZAJĄCA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.02.01.00 WARSWTA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

D-04.04.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO D-04.04.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SST 03 CPV 45233222-1

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SST 03 CPV 45233222-1 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SST 03 CPV 45233222-1 Dębica, październik 2009 SPIS SPECYFIKACJI D-04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg gminnych w m. Golina, ulica Bohaterów II Wojny Światowej 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT...

Budowa dróg gminnych w m. Golina, ulica Bohaterów II Wojny Światowej 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT... D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 2 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45233200-1)

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45233200-1) PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Adres inwestycji: działka nr ewid. 1893/3 gmina Ropczyce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8

D Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą Na warstwę odsączającą stosuje się: - żwir i mieszankę wg PN-B-IIIII [14], - piasek wg PN-B-lll13

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 30 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D

WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D WARSTWA MROZOOCHRONNA SST-D 04.02.02. D.04.00.00 D.04.02.02 PODBUDOWY WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-M-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-M-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-M-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04.00.00 00 Podbudowy 04.04.02 00 Podbudowa z kruszywa łamanego 04.04.02 10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm 15 Podbudowa z kruszywa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWA ODCINAJĄCA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WARSTWA ODCINAJĄCA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 WARSTWA ODCINAJĄCA wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu

Bardziej szczegółowo

SST-03 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

SST-03 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SST-03 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są wymagania ogólne dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.02.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 1 - D-04.02.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D.04.04.00 D.04.04.02

D.04.04.00 D.04.04.02 70 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.04.00 D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 28 CM 71 1. WSTĘP D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 79

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 79 GDYNIA ETAP 1 79 D04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODBUDOWA Z MIESZANEK KRUSZYWA NIEZWIĄZANYCH 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 04.00.00 Podbudowy Wymagania ogólne 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.02 SST D-04.04.02 Podbudowa Budynek Handlowy w Zasolu 16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU 0/45

D WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU 0/45 D.04.02.03 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O UZIARNIENIU 0/45 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

PODBUDAWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE.

PODBUDAWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. PODBUDAWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania poziomego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo