Uchwała Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia operacji własnych do Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 627), 7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. z 2017 r. poz. 148), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdza się następujące dokumenty: a. Propozycje operacji do Planu Operacyjnego KSOW na lata dla działania 8 Plan Komunikacyjny Wielkopolska marzec 2018, b. Formularz zgłoszenia propozycji operacji do PO KSOW na lata dla działania 8 Plan Komunikacyjny, c. Zestawienie Rzeczowo-Finansowe dla działania 8 Plan Komunikacyjny, d. Propozycje operacji do Planu Operacyjnego KSOW na lata (z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny) Wielkopolska marzec Wykaz operacji własnych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia operacji własnych do Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata Operacje własne zaplanowane do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata w 2018 r. w województwie wielkopolskim przygotowane zostały przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako jednostkę regionalną KSOW. Operacje własne jednostki regionalnej KSOW do realizacji w 2018 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim Uchwałą nr 5/2018 z dnia 13 marca 2018 r. Uchwała została przekazana do Jednostki Centralnej KSOW tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Operacje własne, przedstawione w Planie Operacyjnym KSOW na lata w 2018 r. w województwie wielkopolskim przyczyniają się do realizacji celów KSOW określonych w art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013. Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Krzysztof Grabowski Wicemarszałek

3 Propozycje operacji do Planu Operacyjnego KSOW na lata dla działania 8 Plan komunikacyjny - Wielkopolska - marzec 2018 r. L.P. Priorytet PROW Działanie / poddziałanie PROW Cel KSOW Cel główny i szczegółowy Strategii komunikacji Działanie Planu Komunikacyjnego PROW Nazwa / tytuł operacji Nazwa Jednostka miary a b c d e f g h i j k l m n o p r. s t Cel i przedmiot operacji Forma realizacji operacji Wskaźniki monitorowania realizacji operacji Grupa docelowa Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) Całkowity budżet operacji (brutto w zł) Budżet PT PROW operacji ( brutto w zł) Wnioskodawca 1 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Inwestycje w środki trwałe - Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych na ludności wiejskiej, w tym rekeacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie przygotowawcze - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność - Przygotwanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację - Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania. Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotwania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy. Prowadzenie działań na stronie internetowej - publikacja aktualnych informacji i dokumentów dotyczących PROW Celem realizacji operacji jest zapewnienie odpowiedniego narzędzia internetowego, które będzie rzetelnym źródłem informacji i dokumentów dotyczących możliwości realizacji projektów i wdrażania PROW w województwie wielkopolskim. Ponadto celem operacji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia Programu, rozpowszechnienie wizualnej marki Programu oraz wkładu Wspólnoty w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Strona internetowa Prowadzona strona i aktualizowana internetowa/wz rost wiedzy wśród potencjalnych beneficjentów na temat możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach PROW /- Beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW w Województwie Wielkopolskim, ogół społeczeństwa, media I-IV 1 000, ,00 UM województwa wielkopolskiego

4 2 - Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych na ludności wiejskiej, w tym rekeacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie przygotowawcze - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację - Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania. Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotwania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy. Punkt informacyjny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Celem realizacji operacji jest zapewnienie rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat możliwości aplikowania i realizacji projektów w ramach PROW w Województwie Wielkopolskim. Ponadto celem operacji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia Programu, rozpowszechnienie marki Programu oraz wkładu Wspólnoty w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Punkt informacyjn y PROW Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych 300 Beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW I-IV 6 000,00 0,00 UM województwa wielkopolskiego 3 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Inwestycje w środki trwałe - Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych na ludności wiejskiej, w tym rekeacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność - Przygotwanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację - Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich - Podniesienie jakości wdrażania PROW - Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; - Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW na tle innych programów oraz funduszy europejskich Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu. Zakup materiałów informacyjnopromocyjnych: drukowanych i gadżetów Celem operacji jest przede wszystkim zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFROW oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia Programu oraz wkładu Wspólnoty w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez rozpowszechnianie materiałów zawierających wizualizację Programu zgodną z wymogami. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej wizualizacji zostanie uwidoczniona rola Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Materiały informacyjn o - promocyjne: drukowane i gadżety Materiały promocyjne drukowane - nakład/ Materiały promocyjne gadżety - nakład 6450/850 Beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci PROW I-IV , ,00 UM województwa wielkopolskiego

5 4 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność - Przygotwanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację - Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich - Podniesienie jakości wdrażania PROW - Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania; - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotwania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność - Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zapewnienie informacji pracownikom punktów informacyjnych PROW , PIFE oraz podmiotom doradczym i LGD Szkolenia i spotkania dla Lokalnych Grup Działania Celem operacji jest dostarczenie informacji oraz wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania projektów i wniosków w ramach poszczególnych działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W wyniku realizacji operacji przedstawiciele wielkopolskich LGD uzyskają wiedzę nt. bieżących naborów, dokumentów oraz procedur dot. PROW , a w szczególności Leader'a. Poprzez realizacje operacji zostaną zrealizowane cele KSOW, takie jak podniesie jakości wdrażania PROW, a beneficjenci zostaną poinformowani o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania. Zrealizowany zostanie cel szczegółowy Strategii - zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność. Dzięki zamieszczeniu wizualizacji PROW na materiałach szkoleniowych uwidoczniona zostanie rola Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW. Szkolenie spotkanie Ilość szkoleń, spotkań/ Ilość uczestników 2/140 Beneficjenci PROW przedstawiciele Lokalnych Grup Działania II - IV 5 000, ,00 UM województwa wielkopolskiego 5 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Inwestycje w środki trwałe - Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych na ludności wiejskiej, w tym rekeacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność - Przygotwanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację - Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich - Podniesienie jakości wdrażania PROW - Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania; - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotwania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność - Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy. Szkolenia i spotkania dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Celem operacji jest dostarczenie informacji oraz wiedzy i praktycznych umiejętności w zakre-sie przygotowywania projektów i wniosków w ramach poszczególnych działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W wyniku realizacji operacji beneficjenci z Wielkopolski uzyskają wiedzę nt. bieżących nabo-rów, dokumentów oraz procedur dot. PROW Publikowane na stronie internetowej materiały służyć będą m. in. dostarczeniu szczegółowych informacji o prowadzonych naborach, warunkach i trybach przyznawania pomocy i dokumentach niezbędnych do aplikowania. Poprzez realizacje operacji zostaną zrealizowane cele KSOW, takie jak podniesie jakości wdrażania PROW, a beneficjenci zostaną poinformowani o polityce rozwoju obszarów wiej-skich i o możliwościach finansowania. Zrealizowany zostanie cel szczegółowy Strategii - zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących wa-runków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycz-nej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność. Dzięki zamieszczeniu wizualizacji PROW na materiałach szkoleniowych uwidoczniona zostanie rola Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz zbudowana i utrzymana wysoka rozpoznawalność EFRROW. Szkolenie spotkanie Ilość szkoleń/ Ilość uczestników 4/600 Beneficjenci PROW w zakresie działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego I - IV , ,00 UM województwa wielkopolskiego

6 6 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Inwestycje w środki trwałe - Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno - gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej - Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych na ludności wiejskiej, w tym rekeacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER - Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność - Przygotwanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację - Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich - Podniesienie jakości wdrażania PROW - Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania; - Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotwania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność - Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW na tle innych programów oraz funduszy europejskich - zmiana w świadomości mieszkanców kraju funkcjonowania PROW jako programu głównie lub wyłącznie wspierającego rolników/rolnictwo - poszerzenie grupy zainteresowanych PROW, dotarcie z przekazem do grup nastawionych niechętnie lub krytycznie do FR (w tym PROW), przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących życia na obszarach wiejskich Upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Programu. Kampania informacyjna w prasie Celem operacji jest dostarczenie informacji oraz wiedzy i praktycznych umiejętności w zakre-sie przygotowywania projektów i wniosków w ramach poszczególnych działań PROW wdra-żanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W wyniku realizacji operacji beneficjenci z Wielkopolski uzyskają wiedzę nt. bieżących nabo-rów, dokumentów oraz procedur dot. PROW Poprzez realizacje operacji zostaną zrealizowane cele KSOW, takie jak podniesie jakości wdrażania PROW, a beneficjenci zostaną poinformowani o polityce rozwoju obszarów wiej-skich i o możliwościach finansowania. Zrealizowany zostanie cel szczegółowy Strategii - zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących wa-runków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla bene-ficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność. Dzięki zamieszczeniu wizualizacji PROW na materiałach szkoleniowych uwidoczniona zostanie rola Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz zbudowa-na i utrzymana wysoka rozpoznawalność EFRROW. Kampania informacyjn a w prasie lokalnej i regionalnej Liczba kampanii informacyjnych w prasie lokalnej i regionalnej/ Liczba tytułów prasowych, w których przeprowadzono kampanię 1/10 Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media II - IV , ,00 UM województwa wielkopolskiego Operacje zgłoszone w 2018 liczba kwota ,00

7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 2 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru) Pieczęć wpływu (data) Formularz zgłaszania propozycji operacji do realizacji w ramach działania Plan komunikacyjny Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata Podmiot (nazwa) Samorząd Województwa Wielkopolskiego 1. Budżet dla operacji brutto (zł) , Wnioskowana kwota dla operacji brutto (zł) ,00 I. OSOBA DO KONTAKTU Imię i nazwisko Dominika Milczarek-Bortnowska Komórka organizacyjna Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stanowisko/Funkcja Kierownik Oddziału Telefon

8 II. DANE DOTYCZĄCE OPERACJI (do wypełnienia oddzielnie dla każdej planowanej operacji) Szczegółowe informacje na temat operacji TABELA I Tytuł operacji Prowadzenie działań na stronie internetowej publikacja aktualnych informacji i dokumentów dotyczących PROW Formy realizacji (narzędzia komunikacji) Grupa docelowa Liczba uczestników Strona internetowa Beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW w województwie wielkopolskim, ogół społeczeństwa, media Nie dotyczy Budżet operacji brutto (zł) Wnioskowana kwota operacji brutto (zł) Termin realizacji (kwartał) I II III IV I II III IV Sposób ewaluacji operacji Priorytet PROW realizowany w ramach operacji 1. Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjność 3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 2. Podniesienie jakości wdrażania PROW Cel KSOW realizowany w ramach operacji 3. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania 4. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich Cel główny Strategii komunikacji PROW realizowany w ramach operacji Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania strona 2

9 Cel szczegółowy Strategii komunikacji PROW realizowany w ramach operacji a) zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność b) uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce c) zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW na tle innych programów oraz funduszy europejskich d) zmiana w świadomości mieszkańców kraju funkcjonowania PROW jako programu głównie lub wyłącznie wspierającego rolników/rolnictwo e) poszerzenie grupy zainteresowanych PROW, dotarcie z przekazem do grup nastawionych niechętnie lub krytycznie do FE (w tym PROW), przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących życia na obszarach wiejskich Realizowana operacja dotyczy Działania Planu komunikacyjnego PROW Działanie: Upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Programu 2. Działanie: Zapewnienie informacji o Programie podmiotom zaangażowanym w realizację Strategii 3. Działanie: Informowanie o rezultatach Programu oraz wkładzie Wspólnoty podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii 4. Działanie: Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy 5. Działanie: Informowanie o rezultatach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w realizację Programu (nie dotyczy podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii) 6. Działanie: Zapewnienie informacji pracownikom punktów informacyjnych PROW , PIFE oraz podmiotom doradczym i LGD 7. Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu 8. Działanie: Zapewnienie informacji o nowym okresie programowania Działanie: Kompleksowy projekt promocji PROW Działanie Realizowana operacja dotyczy Działania/ poddziałania PROW Podziałanie Transfer wiedzy i działalność informacyjna Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Inwestycje w środki trwałe Przywracanie potencjału produkcji Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Wsparcia na szkolenia doradców Wsparcie na koszty przystępowania do systemów jakości Wsparcie na działania informacyjne i promocyjne realizowane przez grupy producentów na rynku wewnętrznym Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wsparcie na inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego strona 3

10 rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Tworzenie grup i organizacji producentów Działanie rolno- środowiskowoklimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Współpraca Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof Inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof Wsparcie dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw Wsparcie na inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej Płatności dla rolników kwalifikujących się do systemu drobnych producentów rolnych, którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych Wsparcie na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie Płatności na rzecz przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego Płatności na rzecz utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego Płatności kompensacyjne dla obszarów górskich Płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi Płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami Wsparcie na ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie na rozwój lokalny kie- strona 4

11 rowany przez społeczność w ramach LEADER Wsparcie przygotowawcze Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich. Zakładane cele realizacji operacji Celem realizacji operacji jest zapewnienie odpowiedniego narzędzia internetowego, które będzie rzetelnym źródłem informacji i dokumentów dotyczących możliwości realizacji projektów i wdrażania PROW w województwie wielkopolskim. Ponadto celem operacji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia Programu, rozpowszechnienie wizualnej marki Programu oraz wkładu Wspólnoty w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji Rzetelna i aktualna strona internetowa jest niezbędnym narzędziem dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów w celu informowania ich o możliwościach realizacji projektów w ramach PROW Publikowane na stronie internetowej materiały służyć będą m. in. dostarczeniu szczegółowych informacji o prowadzonych naborach, warunkach i trybach przyznawania pomocy, dokumentach niezbędnych do aplikowania. Ponadto prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na stronie internetowej poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dotyczących PROW jest działaniem obowiązkowym wskazanym w Wytycznej dotyczącej zawartości i zasad realizacji działania Plan Komunikacyjny Planu operacyjnego KSOW oraz nadzoru nad jego realizacją. [Wersja 3, punkt 4.3.b)] oraz Strategii Komunikacji PROW Uzasadnienie zidentyfikowanej grupy docelowej PROW kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zatem zidentyfikowaną grupą docelową są potencjalni i aktualni beneficjenci PROW. Informacje będą dostępne dla ogółu społeczeństwa, mediów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu oraz rozwój obszarów wiejskich. Uzasadnienie przyjętych narzędzi komunikacji biorąc pod uwagę grupę docelową Strona internetowa jest ogólnie dostępna. Obecnie oczywistą praktyką wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. dofinansowania unijnego, w tym z PROW , jest poszukiwanie tych informacji w Internecie. Wskaźniki realizacji operacji Nazwa wskaźnika Liczba (wartość wskaźnika) Prowadzona i aktualizowana strona internetowa 1 Wzrost wiedzy wśród potencjalnych beneficjentów na temat możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach PROW strona 5

12 TABELA II Tytuł operacji Pełnienie roli punktu informacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Formy realizacji (narzędzia komunikacji) Grupa docelowa Liczba uczestników Kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy/listowny Beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW w województwie wielkopolskim, ogół społeczeństwa, media Nie dotyczy Budżet operacji brutto (zł) ,00 Wnioskowana kwota operacji brutto (zł) Termin realizacji (kwartał) , I II III IV I II III IV Sposób ewaluacji operacji Nie dotyczy Priorytet PROW realizowany w ramach operacji 1. Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjność 3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 2. Podniesienie jakości wdrażania PROW Cel KSOW realizowany w ramach operacji 3. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania 4. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich Cel główny Strategii komunikacji PROW realizowany w ramach operacji Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania Cel szczegółowy Strategii komunikacji PROW realizowany w ramach operacji strona 6

13 a) zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność b) uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce c) zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW na tle innych programów oraz funduszy europejskich d) zmiana w świadomości mieszkańców kraju funkcjonowania PROW jako programu głównie lub wyłącznie wspierającego rolników/rolnictwo e) poszerzenie grupy zainteresowanych PROW, dotarcie z przekazem do grup nastawionych niechętnie lub krytycznie do FE (w tym PROW), przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących życia na obszarach wiejskich Realizowana operacja dotyczy Działania Planu komunikacyjnego PROW Działanie: Upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Programu 2. Działanie: Zapewnienie informacji o Programie podmiotom zaangażowanym w realizację Strategii 3. Działanie: Informowanie o rezultatach Programu oraz wkładzie Wspólnoty podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii 4. Działanie: Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy 5. Działanie: Informowanie o rezultatach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w realizację Programu (nie dotyczy podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii) 6. Działanie: Zapewnienie informacji pracownikom punktów informacyjnych PROW , PIFE oraz podmiotom doradczym i LGD 7. Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu 8. Działanie: Zapewnienie informacji o nowym okresie programowania Działanie: Kompleksowy projekt promocji PROW Działanie Realizowana operacja dotyczy Działania/ poddziałania PROW Podziałanie Transfer wiedzy i działalność informacyjna Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Inwestycje w środki trwałe Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Wsparcia na szkolenia doradców Wsparcie na koszty przystępowania do systemów jakości Wsparcie na działania informacyjne i promocyjne realizowane przez grupy producentów na rynku wewnętrznym Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wsparcie na inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof strona 7

14 środków zapobiegawczych Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Tworzenie grup i organizacji producentów Działanie rolno- środowiskowoklimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Współpraca Inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof Wsparcie dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw Wsparcie na inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej Płatności dla rolników kwalifikujących się do systemu drobnych producentów rolnych, którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych Wsparcie na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie Płatności na rzecz przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego Płatności na rzecz utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego Płatności kompensacyjne dla obszarów górskich Płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi Płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER Wsparcie na ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie przygotowawcze Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność strona 8

15 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich. Zakładane cele realizacji operacji Celem realizacji operacji jest zapewnienie rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat możliwości aplikowania i realizacji projektów w ramach PROW w Województwie Wielkopolskim. Ponadto celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia Programu, rozpowszechnienie marki Programu oraz wkładu Wspólnoty w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji Działalność punktu informacyjnego PROW ułatwia dostęp do wiedzy i informacji na temat możliwości realizacji operacji w ramach PROW , polityki rozwoju obszarów wiejskich potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom. W związku z tym prowadzenie punktu informacyjnego PROW jest uzasadnione. Ponadto prowadzenie punktu informacyjnego jest działaniem obowiązkowym wskazanym w Wytycznej dotyczącej zawartości i zasad realizacji działania Plan Komunikacyjny Planu operacyjnego KSOW oraz nadzoru nad jego realizacją. [Wersja 3, punkt 4.3.a)] oraz Strategii Komunikacji PROW Uzasadnienie zidentyfikowanej grupy docelowej PROW kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zatem zidentyfikowaną grupą docelową są potencjalni i aktualni beneficjenci PROW. Informacje będą dostępne dla ogółu społeczeństwa, mediów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu oraz rozwój obszarów wiejskich. Uzasadnienie przyjętych narzędzi komunikacji biorąc pod uwagę grupę docelową Kontakt telefoniczny, osobisty i/lub mailowy/listowy jest naturalną odpowiedzią na kontakt ze strony zainteresowanych osób. Wskaźniki realizacji operacji Nazwa wskaźnika Liczba (wartość wskaźnika) Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych 300 strona 9

16 TABELA III Tytuł operacji Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych: drukowanych i gadżetów Formy realizacji (narzędzia komunikacji) Materiały informacyjno-promocyjne: drukowane i gadżety Grupa docelowa Beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci PROW Liczba uczestników Nie dotyczy Budżet operacji brutto (zł) Wnioskowana kwota operacji brutto (zł) Termin realizacji (kwartał) Nie dotyczy , , I II III IV I II III IV Sposób ewaluacji operacji Priorytet PROW realizowany w ramach operacji 1. Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjność 3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Cel KSOW realizowany w ramach operacji 2. Podniesienie jakości wdrażania PROW 3. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania 4. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich Cel główny Strategii komunikacji PROW realizowany w ramach operacji Zapewnienie pewnej, aktualnej i przejrzystej informacji o PROW dla ogółu interesariuszy oraz promowanie Programu, jako instrumentu wspierającego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce Budowanie pozytywnego wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania Cel szczegółowy Strategii komunikacji PROW realizowany w ramach operacji a) zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW , w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność b) uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce strona 10

17 c) zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW na tle innych programów oraz funduszy europejskich d) zmiana w świadomości mieszkańców kraju funkcjonowania PROW jako programu głównie lub wyłącznie wspierającego rolników/rolnictwo e) poszerzenie grupy zainteresowanych PROW, dotarcie z przekazem do grup nastawionych niechętnie lub krytycznie do FE (w tym PROW), przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących życia na obszarach wiejskich Realizowana operacja dotyczy Działania Planu komunikacyjnego PROW Działanie: Upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Programu 2. Działanie: Zapewnienie informacji o Programie podmiotom zaangażowanym w realizację Strategii 3. Działanie: Informowanie o rezultatach Programu oraz wkładzie Wspólnoty podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii 4. Działanie: Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy 5. Działanie: Informowanie o rezultatach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w realizację Programu (nie dotyczy podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii) 6. Działanie: Zapewnienie informacji pracownikom punktów informacyjnych PROW , PIFE oraz podmiotom doradczym i LGD 7. Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu 8. Działanie: Zapewnienie informacji o nowym okresie programowania Działanie: Kompleksowy projekt promocji PROW Działanie Realizowana operacja dotyczy Działania/ poddziałania PROW Podziałanie Transfer wiedzy i działalność informacyjna Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Inwestycje w środki trwałe Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Wsparcia na szkolenia doradców Wsparcie na koszty przystępowania do systemów jakości Wsparcie na działania informacyjne i promocyjne realizowane przez grupy producentów na rynku wewnętrznym Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wsparcie na inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem sektora leśnego Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof Inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof Wsparcie dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności strona 11

18 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Tworzenie grup i organizacji producentów Działanie rolno- środowiskowoklimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Współpraca Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw Wsparcie na inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej Płatności dla rolników kwalifikujących się do systemu drobnych producentów rolnych, którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej Wsparcie na inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych Wsparcie na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie Płatności na rzecz przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego Płatności na rzecz utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego Płatności kompensacyjne dla obszarów górskich Płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi Płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER Wsparcie na ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa Wsparcie przygotowawcze Wsparcie na realizację operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich. Zakładane cele realizacji operacji strona 12

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie ^pfnt^^w- -.-h { Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 6 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 8 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie j Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014*2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 10 do Wytycznej Numer

Bardziej szczegółowo

Województwo Podlaskie - Działania informacyjno-promocyjne

Województwo Podlaskie - Działania informacyjno-promocyjne Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. Województwo Podlaskie - Działania informacyjno-promocyjne L.P. Narzędzie promocji Tytuł konfe rencji/sp otkań promocyj nych Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata 2014-2020 Wrocław 04.03.2015 PROW 2014-2020: budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814 ) Priorytet Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1454/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 1454/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Nr 1454/2015 Zarządu Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia operacji własnych zaplanowanych do realizacji przez jednostkę regionalną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Mroczek - Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE Cele główne PROW 2014-2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017?

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? .pl https://www..pl Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 stycznia 2017 W I i II kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Bardziej szczegółowo

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020'

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' 'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' Josefine LORIZ - HOFFMANN Komisja Europejska Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senat Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Jeden z

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW w 2019 r.

Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW w 2019 r. Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW 2014-2020 w 2019 r. Roman Wcisło Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Kraków, 11 stycznia 2019 r. Celem głównym PROW 2014

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1282/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 roku

Uchwała Nr 1282/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 roku Uchwała Nr 1282/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: ogłoszenia naboru propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania

Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania 2014-2020 Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce koncepcja, rola i zadania poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce koncepcja, rola i zadania poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Mazowiecki Ośrodek Badawczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i innowacji w PROW

Transfer wiedzy i innowacji w PROW Wiadomości Zootechniczne, R. LIV (2016), 4: 168 172 Transfer wiedzy i innowacji w PROW 2014 2020 Paweł Radomski, Piotr Moskała, Piotr M. Mikosz 1 Instytut Zootechniki PIB, Dział Komercjalizacji Badań i

Bardziej szczegółowo

LGD Północne Mazowsze

LGD Północne Mazowsze LGD Północne Mazowsze - realizator LSR na latach 2016 2022 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szkolenia, marzec 2017 Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Finansowanie inwestycji z zakresu usług publicznych na obszarach wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i 2014 2020. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5836/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2018 r.

Uchwała nr 5836/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2018 r. Uchwała nr 5836/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu pn. Najciekawszy projekt zrealizowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Spis treści Wprowadzenie... 4 1. Działanie: Transfer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji LSR Sprawozdanie z realizacji LSR Lokalna Grupa Działania Źródło Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Źródło. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski

Bardziej szczegółowo

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć:

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć: Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Efektem realizacji tego priorytetu ma być rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz poprawa powiązań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5217/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr 5217/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku Uchwała Nr 5217/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- w nowej perspektywie finansowej

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- w nowej perspektywie finansowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- w nowej perspektywie finansowej Katowice, 9 listopada 2015 roku Utworzenie

Bardziej szczegółowo

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020 Zadania KSOW realizowane są w Oparciu o Plan Działania KSOW na lata 2014-2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Maj 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Jeden z programów wspierających działania

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Spis treściwprowadzenie... 4 1. Działanie: Transfer

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU, DECYZJE ŚRODOWISKOWE Podgórzyn r.

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU, DECYZJE ŚRODOWISKOWE Podgórzyn r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez LGD

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Pawłowice, 19 lutego 2015 r. PROW 2007-2013 Oś II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji LSR Sprawozdanie z realizacji LSR Lokalna Grupa Działania Źródło Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Źródło. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie INSTRUKCJA

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie INSTRUKCJA Program Rozv'i oju Obszarów Wiejskich na iata 2014-2020,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju : Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 11 do Wytycznej INSTRUKCJA do wypełnienia Formularza zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; 00-175 Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 983/388/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2014 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 OKRES: 1 STYCZNIA 2015-31 LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową)

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Rybactwo i Morze Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Rybactwo i Morze Samorząd Województwa Wielkopolskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020 podsumowanie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, 28.08.2018 r. Sala Sesyjna UMWW Samorząd

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 i 2011 Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 3)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 3) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 3) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny opis PROW 2014-2020

Syntetyczny opis PROW 2014-2020 Syntetyczny opis PROW 2014-2020 Cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 określone zostały jako: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ŚRODOWISKOWE ASPEKTY POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH II FILARY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ WSPÓLNA POLITYKA ROLNA polityka rynkowa polityka rozwoju obszarów wiejskich (polityka strukturalna) POJĘCIE OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r.

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r. POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH 2004-2014 Gdańsk, wrzesień 2015r. Obszar działania PODR w Gdańsku Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości rolnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. TRANSFER

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW CZYLI JAK BYŁO, A JAK BĘDZIE?

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW CZYLI JAK BYŁO, A JAK BĘDZIE? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 736/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia list ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa w naborze nr

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

PROW : 60 miliardów zł do rozdania!

PROW : 60 miliardów zł do rozdania! .pl https://www..pl PROW 2014-2020: 60 miliardów zł do rozdania! Autor: Ewa Ploplis Data: 20 stycznia 2017 Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata za rok 2018

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata za rok 2018 Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018 Warszawa 12.06.2019 r. Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo