l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia"

Transkrypt

1 Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK): - ulica Gdyńska na odcinku od ulicy Bałtyckiej do granic miasta Poznania - ulica Bałtycka na odcinku mostu Lecha do skrzyżowania z ulica Syrenią I. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: Pytanie 1 Należy przyjąć ilość rurociągów o średnicy 800 mm zgodnie z dokumentacją projektową (profile podłużne) skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 2 Przewiert należy wykonać z rur GRP skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 3 Zamawiający nie dysponuje zestawieniami studni rewizyjnych. Pytanie 4 Wykonanie dwóch ciągów systemu podczyszczających (dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z separatorem lamelowym należy ująć w poz. 42) jednostką obmiarową powinien być 1 kpl. skorygowano kosztorys ofertowy. Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., al. Niepodległości 27, Poznań Tel , , fax , Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS , REGON , NIP , Kapitał zakładowy zł

2 Pytanie 5 Odcinek kanalizacji deszczowej D26 D47 należy wykonać z rur żelbetowych Ø800mm. Pytanie 6 W pozycji nr 40 kosztorysu ofertowego na wykonanie kanalizacji deszczowej ujęto przez analogię do studni betonowych DN 1000 mm - studnie wpustowe DN 500 mm w ilości 174 kpl. (wpusty w zakresie robót) skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 7 Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego edytowalnych wersji (format xls) plików zawierających przedmiary robót i przedmiary robót oferta? Przedmiary robót-oferta w wersji Excel znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego. Udostepnienie kolejnej zaktualizowanej wersji pliku EXCEL zgodnie z informacja z pkt. II niniejszego pisma. Pytanie 8 Kwestia uzgodnienia terminów wyłączeń ciepłociągów pozostaje po stronie Wykonawcy. Pytanie 9 Proszę o potwierdzenie, że płatności będą realizowane w cyklu miesięcznym. Płatności odbywać się będą zgodnie z postanowieniami wzoru umowy par. 8. Jednocześnie zmienia się zapis par. 8 ust. 3 poprzez dodanie drugiego zdania: 3. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru częściowego. Faktury częściowe należy składać w terminie do 10. dnia następnego miesiąca po dokonaniu odbioru częściowego. Pytanie 10 Proszę o zmianę wysokości kar na: - 0,02% za opóźnienie w wykonaniu robót, - 0,05% za opóźnienie w wykonaniu robót mostowych, - 0,01% za opóźnienie w usunięciu wad, - 2% za płatność na rzecz podwykonawcy wykonana bezpośrednio przez Zamawiającego. Zapisy dotyczące wysokości kar umownych pozostają bez zmian. Pytanie 11 Dla kanalizacji sanitarnej należy stosować włazy kanałowe okrągłe 600mm klasy wg normy PN-EN 124:2000, korpus z żeliwa wysokości min 140mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C35/45, niewentylowane. Dla kanalizacji deszczowej jw. lecz włazy wentylowane.

3 Włazy zintegrowane z płytą betonową. Pytanie 12 Zamawiający przewiduje wykonanie gazociągów zgodnie z udostępniona dokumentacją. Pytanie 13 Zapisy dotyczące odbiorów pozostają bez zmian. Pytanie 14 Zgodnie z par 7 ust. 7 lit. b) wzoru umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia do odbioru końcowego (i dokonania odbioru) bez załączenia w/w kopii mapy zasadniczej - na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załączenia odpowiedniego potwierdzenia złożenia wymaganych dokumentów do właściwego ośrodka geodezyjnego Pytanie 15 Przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego należy rozumieć Zarząd Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pytanie 16 Postepowanie ze zdemontowanymi elementami metalowymi nie nadającymi się do dalszego wykorzystania regulują postanowienia par. 8 ust

4 Pytanie 17 Klasyfikacji materiałów do wywiezienia na magazyn ZDM dokona właściwy inspektor nadzoru. Uzgodnienie terminu, sposobu dostawy i rozładunku przewożonego materiału z Wydziałem Logistyki ZDM i/lub Kierownikiem Magazynu ZDM. Pytanie 18 Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami na aktualizowanej mapie do celów projektowych przyjętej do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pytanie 19 Wiaty przystankowe muszą spełniać wymagania "Wytycznych dla nowoprojektowanych przystanków i wiat peronowych" (opracowanie ZTM Poznań, wrzesień 2010 r.). W projekcie założono wykonanie wiat 4-segmentowych z oświetleniem, z jednym podświetlanym panelem reklamowym. Pozostałe elementy wiat (materiał, oznakowanie, kolorystyka, itp.) wg ww. wytycznych ZTM, przy czym kolorystyka do potwierdzenia z Plastykiem Miejskim. Pytanie 20 Wykonanie robót we wskazanym zakresie obejmuje wykonanie obiektów w zakresie określonym Projektem Wykonawczym Branża mostowa Tunel T-2 pod projektowaną ulica Gdyńską w km ok oraz właściwym przedmiarem robót-oferta (określenie zakresu po zmianie SIWZ z dnia 25 lutego 2015r.). Szybkie wykonanie obiektów ma na celu zminimalizowanie/eliminację zagrożeń dla ruchu kolejowego, który z uwagi na to, że linia nr 356 Poznań Bydgoszcz jest linią jednotorową, na której ruch może być wstrzymywany wyłącznie w ostateczności (szczegóły w warunkach technicznych PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu r.).

5 Pytanie 21 Zamawiający nie przewiduje przedłużenia czasu na realizacje inwestycji. Pytanie 22 Należy wykonać 3 studnie 1500mm, w miejscach oznaczonych S2, S3 i S4. S1 to komora istniejąca. Studnię S4 wykonać w miejscu istniejącej komory. W wycenie należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej komory w miejscu projektowanej studni S4 oraz włączenie kanalizacji do istniejącej komory S1. Pytanie 23 Przewiert należy wykonać z rur GRP. Pytanie 24 Komory należy wykonać w miejscu lokalizacji studni S57 i S58. Nie przewiduje się wykonania projektu komór z uwagi na brak danych dotyczących urządzeń przeciskowych. Pytanie 25 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający (a także Użytkownik i Projektant) wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania sieci wodociągowej PEHD Ø 180mm z montażu w wykopie otwartym na technologię bezwykopową przewiert sterowany HDD z zamianą na materiał PETS Ø 180mm z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, pytanie dotyczy odcinków: a. Za węzłem W5 do połowy odcinka W10-W14 (rys. 3.1 wg projektu branżowego sieci wodociągowej, Trasa ) b. Od W16 W32 (rys. 3.1 wg projektu branżowego sieci wodociągowej, Trasa )

6 c. Od W2 W20 (wg dokumentacji zakres Aquanet, rys. 4) Zamawiający przewiduje wykonanie sieci wodociągowej zgodnie z udostępnioną dokumentacją. Pytanie 26 W dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej brak schematów płukania sieci, koniecznej do tego celu zabudowy armatury w węzłach (to nie będzie armatura tymczasowa, na stałe zostanie w gruncie), a także brak rozwiązania połączenia sieci wodociągowej, która ma być wybudowana w etapie będącym przedmiotem przetargu, a odcinkiem nierealizowanym w tym etapie (patrz granica zakresu prac przy węźle W5, rys. 3.1 i 4.1 wg projektu branżowego sieci wodociągowej jednostki projektowej Trasa ) lub połączenia, umożliwiającego wypłukanie sieci z istniejącym czynnym wodociągiem. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej. Wytyczne płukania i dezynfekcji wodociągu zawarto w pkt. 4.9 opisu technicznego branży wodociągowej. Pytanie 27 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak należy interpretować zapis zawarte w SIWZ pkt. 7a wykonanie robót budowlanych instalacyjnych wraz z uzyskaniem zgody na włączenie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - zakres Aquanet S.A - do 30 marca Czy dotyczy to tylko i wyłącznie opracowania przez jednostkę Projektowanie Aleksander Filoda sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W21 oraz kanalizacji sanitarnej od studni S0 do studni s17? Uzbrojenia wod. - kan. dla potrzeb ITPOK (zakres Aquanet) obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej SDR 11 PE 100 PN 16 DN 180 na odcinku W1 W3, długości ok. 50,70 mb oraz sieci wodociągowej SDR 17 PE 100 PN 16 DN 180 na odcinku W3 W21, długości ok. 605,68 mb, b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV-U o litej jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kn/m (SN 8) SDR 34, SN 8, DN 250, długości ok. 819,81 mb, oraz wykonanie usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonanie powyższego zakresu zgodnie z dokumentacją autorstwa p. Aleksandra Filody (Aleksander Filoda Projektowanie z siedzibą w Poznaniu os. Przyjaźni 3 m 271). Pytanie 28 Dokumentacje branżowe dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej opracowane przez jednostki projektowe Trasa i Projektowanie Aleksander Filoda dotyczą różnych odcinków, natomiast brak ujednoliconej mapy i profili przebiegu trasy uwzględniających ewentualne wzajemne położenie wysokościowe dla tych sieci. Jest to o tyle istotne, że rzutuje na realne i rzetelne określenie terminu prac związanych z zakresem Aquanet u. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o niezbędne rysunki. Na profilach podłużnych opracowanych przez jednostkę "Projektowanie Aleksander Filoda" naniesione są rzędne sieci projektowanych przez jednostkę " Trasa" i sieci istniejących. W załączeniu plan syt - wys z sieciami projektowanymi przez jednostkę "Projektowanie Aleksander Filoda" oraz projektowanym układem drogowym. Pytanie 29 W przedmiarze robót dla branży wodociągowej dla odcinka nr 3, w poz. 17 analog przecisk pod torami kolejowymi rurą stalową D200 o długości 10,00 mb, w poz. 19 przeciąganie rurociągu Ø 63mm w rurach ochronnych (łącznie z płozami) - 10,00 mb, w poz. 23 przeciąganie rurociągu Ø 63mm w rurach ochronnych (łącznie z płozami) - 59,80 mb, natomiast rysunek nr 3.2. Profile podłużne - kolizje wodociągowe odcinek 3 w opisie dla odcinka W26 W27 przy opisie rury osłonowej D200 podana jest długość 64,00 mb. Zwracamy się z pytaniem, czy na całym odcinku W26 W27 powinna być zastosowana technologia bezwykopowa, czy należy ją zastosować tylko pod torami? Zwracamy się z prośbą o sprostowanie rozbieżności. Długość rury osłonowej wynosi 69,80m dla odcinka W26-W27. Przecisk należy wykonać na całej długości tj. 69,80m. Również przeciąganie rurociągu fi63mm należy wykonać na długości 69,80m skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 30 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przejścia sieci wodociągowej pod drogami (dla odcinka nr 3) mają być wykonane bez rur osłonowych (rys. nr 2.1 i 2.2, 3.1), np. przejście przez ulicę Chemiczną, przez zjazdy po lewej stronie ul. Gdyńskiej. Potwierdzamy, że przejścia sieci wodociągowej pod drogami uzgodnione przez Aquanet S.A. mają być wykonane bez rur osłonowych.

7 Pytanie 31 Zapisy zawarte w STWIORB D PRZEBUDOWA KNALIZACJI SANITARNEJ pkt. 5.3 Renowacja rurociągu Ø600mm określają, iż renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur betonowych DN 600mm należy wykonać bezwykopowo za pomocą krótki modułów rurowych PVC-U Dz 560 SDR 34 o grubości ścianki 16,4mm i długości montażowej L = 53,00 cm (całkowitej długości 58,00 cm). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zaprojektowanej technologii bezwykopowej renowacji odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 600mm przy pomocy krótkich modułów oraz o dopuszczenie do zastosowania na etapie realizacji jako rozwiązania równoważnego dla modułów PVC-U Dz 560mm dla rury Ø 600mm modułów GRP Dz 550mm dla rury Ø 600mm. Potwierdza się zaprojektowanie technologii bezwykopowej renowacji odcinka kanalizacji sanitarnej fi600mm. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne z modułów GRP Dz 550mm. Pytanie 32 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na etapie realizacji studni rewizyjnych mm żelbetowych zbrojonych stalowym włóknem rozproszonym zgodnie z normą PN EN 1917? Standardy materiałowe Aquanet S.A. nie przewidują zastosowania studni żelbetowych zbrojonych stalowym włóknem rozproszonym. Pytanie 33 Projekt Wykonawczy rysunek Rys. nr 2.1 Plan zagospodarowania terenu Kanalizacja deszczowa oraz Rys. nr 3.1 Profil podłużny kanalizacji deszczowej W2-D57-D68, D55-D57, D57.1-D odgałęzienia wpusty wskazuje na konieczność wykonania odcinka od studni D57 do D58 metodą bezwykopową przecisku z rur GRP Ø 800mm o długości L=24,94 mb. Natomiast Przedmiar Robót dla kanalizacji deszczowej poz. nr 46 zakłada wykonanie przedmiotowego odcinka za pomocą przewiertu z rur kamionkowych WIPRO Ø 800mm o długości L=24,94 mb. Zwracamy się z prośbą o weryfikację rozbieżności pomiędzy Projektem Wykonawczym, a Przedmiarem robót oraz wskazanie, z jakiego materiału należy wykonać odcinek od D57 do D58 metodą bezwykopową. Na odcinku od studni D57 do studni D58 kanał deszczowy fi 800mm należy wykonać metodą bezwykopową z rur GRP skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 34 Projekt Wykonawczy Rys. nr 11 Konstrukcja pogłębienia rzeki Koźlanka wskazuje na konieczność wykonania 66,50 mb ścianki szczelnej, natomiast Przedmiar robót dla kanalizacji deszczowej poz. nr 15 określa wbicie ścianki szczelnej w ilości 931,00 mb. Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie rozbieżności oraz prawidłowej ilości mb ścianki szczelnej, jaką należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania Długość ścianki szczelnej traconej dla wykonania konstrukcji pogłębienia cieku Koźlanka wynosi 66,5m skorygowano kosztorys ofertowy Pytanie 35 W Projekcie Wykonawczym brak informacji zarówno w Opisie Technicznym, jak i na rysunkach na temat rozwiązania technicznego dla uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu Ø 800mm wylot W2 przez ściankę szczelną. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie rozwiązania dla w/w uszczelnienia Uszczelnienie przejścia rurociągu fi 800mm przez ściankę szczelną należy wykonać przez obetonowanie rurociągu od strony zewnętrznej Pytanie 36 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie technologii oraz formy rozliczenia przerzutu wód deszczowych na przebudowywanym odcinku cieku rzeki Koźlanka oraz miejscu nadbudowywania studni D71 Opracowanie technologii przerzutu wód należy do Wykonawcy, nakłady z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Pytanie 37 Projekt Wykonawczy rysunek Rys. nr 5 Budowa osadnika wirowego wskazuje na możliwość zastosowania osadnika wirowego jednego konkretnego producenta jako rozwiązania przykładowego: Przykładowy osadnik wirowy w postaci osadnika dwukomorowego zintegrowanego z separatorem lamelowym (drugi zbiornik).

8 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż na rysunku przedstawiono przykładowy osadnik wirowy, a co za tym idzie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania na etapie realizacji osadników innych producentów jako rozwiązania równoważnego, zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postaci osadników jednokomorowych lub dwukomorowych zintegrowanych (w obu przypadkach) z separatorem lamelowym, zapewniających wymaganą przepustowość hydrauliczną oraz sprawność. Na rysunku przedstawiono przykładowy osadnik wirowy i dopuszcza się zastosowanie na etapie realizacji rozwiązań równoważnych, zapewniających wymaganą przepustowość hydrauliczną i sprawność oraz zgodność z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Pytanie 38 Projekt Wykonawczy rysunek Rys. nr 5 Budowa osadnika wirowego wskazuje na możliwość zastosowania jako rozwiązania przykładowego osadnika wirowego dwukomorowego ze zintegrowanym separatorem z nadbudową do powierzchni terenu z kręgów tej samej średnicy, co średnica zbiornika, czyli Dz 2800mm (pierwszy zbiornik - osadnik) oraz Dz 1800mm (drugi zbiornik -separator). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż na rysunku przedstawiono przykładowy osadnik wirowy, a co za tym idzie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania na etapie realizacji osadników z nadbudową do powierzchni terenu z kręgów mniejszej średnicy zewnętrznej, aniżeli średnica zewnętrzna zbiornika osadnika i zintegrowanego z nim separatora. Na rysunku przedstawiono przykładowy osadnik wirowy i dopuszcza się zastosowanie na etapie realizacji rozwiązań równoważnych, zapewniających wymaganą przepustowość hydrauliczną i sprawność oraz zgodność z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Dopuszcza się zastosowanie na etapie realizacji osadników z nadbudową do powierzchni terenu z kręgów mniejszej średnicy zewnętrznej, niż średnica zewnętrzna zbiornika osadnika. Pytanie 39 Dot. branża elektryczna Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN. Tom 06/02. Z analizy projektu wykonawczego wynika iż dla kompleksowej przebudowy linii kablowych nr Kabel 14a, Kabel 11a, Kabel 30b, Kabel 26, Kabel 28, Kabel 12, Kabel 67 konieczne jest wykonanie prac na terenie poza ZRID nr 3 który jest objęty przedmiotem zamówienia. Projekt wykonawczy w żaden sposób nie etapuje prac przebudowy kolizji z uwzględnieniem terenu dla którego obowiązują poszczególne decyzje ZRIDowskie. Ewentualne zakończenie przebudowy poszczególnych kolizji w miejscu obowiązywania decyzji ZRID 3 łączy się z koniecznością wykonania dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca mufowania kabli elektroenergetycznych wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia uwzględniające wykonanie dodatkowym miejsc łączeniowych (muf) dla przebudowy kolizji elektroenergetycznych tylko na terenie decyzji ZRID 3? Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie. Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami tylko dla terenu ZRID 3. Pytanie 40 Dot. branża elektryczna Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN. Tom 06/02. Z analizy projektu wykonawczego wynika iż dla kompleksowej przebudowy linii kablowych nr Kabel 14a, Kabel 11a, Kabel 30b, Kabel 26, Kabel 28, Kabel 12, Kabel 67 konieczne jest wykonanie prac na terenie poza ZRID nr 3 który jest objęty przedmiotem zamówienia. Projekt wykonawczy w żaden sposób nie etapuje prac przebudowy kolizji z uwzględnieniem terenu dla którego obowiązują poszczególne decyzje ZRIDowskie. Ewentualne zakończenie przebudowy poszczególnych kolizji w miejscu obowiązywania decyzji ZRID 3 łączy się z koniecznością wykonania dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca mufowania kabli elektroenergetycznych wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał wykonania przebudowy kolizji elektroenergetycznych na terenie ZRID 1, ZRID 4, ZRID 5. ZRID 1 wymagana przebudowa kolizji. ZRID 4 aktualnie nie przewiduje się usunięcia kolizji. ZRID 5 w trakcie realizacji Pytanie 41 Dot. branża elektryczna Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN. Tom 06/02. Z analizy projektu wykonawczego wynika iż dla kompleksowej przebudowy linii kablowych nr Kabel 14a, Kabel 11a, Kabel 30b, Kabel 26, Kabel 28, Kabel 12, Kabel 67 konieczne jest wykonanie prac na terenie poza ZRID nr 3 który jest objęty przedmiotem zamówienia. Projekt wykonawczy w żaden sposób nie etapuje prac przebudowy kolizji z uwzględnieniem terenu dla którego obowiązują poszczególne decyzje ZRIDowskie.

9 Ewentualne zakończenie przebudowy poszczególnych kolizji w miejscu obowiązywania decyzji ZRID 3 łączy się z koniecznością wykonania dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca mufowania kabli elektroenergetycznych wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Wykonawca ma wykonać projekty wykonawcze określające zakres prac przy przebudowie kolizji elektroenergetycznych na terenie ZRID 3 i uzgodnić je z odpowiednim gestorem sieci? Nie. Pytanie 42 Dot. branża elektryczna Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN. Tom 06/02. Punkt 3.1. napisano iż W przypadku gdy niemożliwa będzie przebudowa docelowa kolidujących urządzeń należy przewidzieć układ tymczasowy. Wykonawca zwraca uwagę iż wykonanie jakiegokolwiek układu tymczasowego będzie wymagało dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca mufowania kabli elektroenergetycznych wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci elektroenergetycznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia uwzględniające wykonanie dodatkowym miejsc łączeniowych (muf) dla przebudowy kolizji elektroenergetycznych tylko na terenie decyzji ZRID 3? Zamawiający nie dysponuje wspomnianymi uzgodnieniami. Pytanie 43 Dot. branża elektryczna Oświetlenie drogowe. Tom 06/01. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis projektu oświetlenia drogowego. Opis do projektu oświetlenia drogowego udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. Pytanie 44 Dot. przedmiar ofertowy - TOM II.7 - KO - BRANŻA ELEKTRYCZNA - Przebudowa sieci elektr. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości ilościowej pozycji nr. 68 kosztorysu: Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV w ilości m? Poz. 68 powinna mieć wartość 5160m skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 45 Dot. branża teletechnicznej Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego TOM 05. Z analizy projektu wykonawczego wynika iż dla kompleksowej przebudowy linii teletechnicznych gestorów sieci: Awacom, East& West, HFC Systems (INEA), Maverick, Netia, TK Telekom, Orange Polska S.A (TP S.A.) konieczne jest wykonanie prac na terenie poza ZRID nr 3 który jest objęty przedmiotem zamówienia. Projekt wykonawczy w żaden sposób nie etapuje prac przebudowy kolizji z uwzględnieniem terenu dla którego obowiązują poszczególne decyzje ZRIDowskie. Ewentualne zakończenie przebudowy poszczególnych kolizji w miejscu obowiązywania decyzji ZRID 3 łączy się z koniecznością wykonania dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca spawania kabli OPTO telekomunikacyjnych lub mufy wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci teletechnicznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia uwzględniające wykonanie dodatkowym miejsc łączeniowych (spawów, muf) dla przebudowy kolizji teletechnicznych tylko na terenie decyzji ZRID 3? Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie. Zamawiający nie dysponuje wspomnianymi uzgodnieniami. Pytanie 46 Dot. branża teletechnicznej Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego TOM 05. Z analizy projektu wykonawczego wynika iż dla kompleksowej przebudowy linii teletechnicznych gestorów sieci: Awacom, East& West, HFC Systems (INEA), Maverick, Netia, TK Telekom, Orange Polska S.A (TP S.A.) konieczne jest wykonanie prac na terenie poza ZRID nr 3 który jest objęty przedmiotem zamówienia. Projekt wykonawczy w żaden sposób nie etapuje prac przebudowy kolizji z uwzględnieniem terenu dla którego obowiązują poszczególne decyzje ZRIDowskie. Ewentualne zakończenie przebudowy poszczególnych kolizji w miejscu obowiązywania decyzji ZRID 3 łączy się z koniecznością wykonania dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca spawania kabli OPTO telekomunikacyjnych lub muf wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci teletechnicznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź

10 czy Zamawiający będzie wymagał wykonania przebudowy kolizji teletechnicznych na terenie ZRID 1, ZRID 2, ZRID 4, ZRID 6. ZRID 1 wymagana przebudowa kolizji. ZRID 2 - wymagana przebudowa kolizji ZRID 6 wymagana przebudowa kolizji ZRID 4 aktualnie nie przewiduje się usunięcia kolizji Pytanie 47 Dot. branża teletechnicznej Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowa kanału technologicznego TOM 05. Z analizy projektu wykonawczego wynika iż dla kompleksowej przebudowy teletechnicznych gestorów sieci: Awacom, East& West, HFC Systems (INEA), Maverick, Netia, TK Telekom, Orange Polska S.A (TP S.A.) konieczne jest wykonanie prac na terenie poza ZRID nr 3 który jest objęty przedmiotem zamówienia. Projekt wykonawczy w żaden sposób nie etapuje prac przebudowy kolizji z uwzględnieniem terenu dla którego obowiązują poszczególne decyzje ZRIDowskie. Ewentualne zakończenie przebudowy poszczególnych kolizji w miejscu obowiązywania decyzji ZRID 3 łączy się z koniecznością wykonania dodatkowego miejsca łączeniowego (mufy). Wykonanie takiego dodatkowego miejsca spawania kabli OPTO telekomunikacyjnych lub muf wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej oraz dodatkowego uzgodnienia takiej przebudowy z odpowiednim właścicielem sieci teletechnicznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Wykonawca ma wykonać projekty wykonawcze określające zakres prac przy przebudowie kolizji teletechnicznych na terenie ZRID 3 i uzgodnić je z odpowiednim gestorem sieci? Nie. Pytanie 48 Prosimy o uzupełnienie nazwy jednostki - kosztorys komora technologiczna poz. 33. Kosztorys komora techniczna poz jednostka [m]. Pytanie 49 Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie kolizja PKP w poz. nr 10 obmiar pozycji wynosi zero. KO Tom II.10 - Poz. 10 powinna mieć wartość 1 szt. skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 50 SST D w tablicy 4 podpunkt 4.5 podaje bardzo zawyżone parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych, w których skorygowano zawyżone wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35, a dla podbudowy zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35, dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania skorygowanych wartości tego wskaźnika przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów. Wartość wskaźnika piaskowego SE przyjęto na podstawie WT-4 z 2010 roku oraz OST D a z 2013 roku. Podtrzymujemy wymagania. Pytanie 51 W specyfikacji D w pkt. 2.2 podano wymiar krawężnika 20x30 cm; prosimy o potwierdzenie, że krawężnik ma posiadać wymiar 20x20 cm. Ponadto, prosimy o informację czy krawężnik ma posiadać skosy czy ma być prosty. Krawężniki kamienne mają posiadać wymiar 20x20 cm oraz posiadać skos 2x2 cm. Pytanie 52 Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowa specyfikacja techniczna dla ścieku z kostki kamiennej poz. 183 roboty drogowe dotyczy numeru D , a nie D , jak zapisano w kosztorysie. Prawidłowa specyfikacja techniczna dla ścieku z kostki kamiennej ma nr D Pytanie 53 Dotyczy D a, tab.5. Lp.2 - podano błędną procedurę badania odporności na deformacje trwałe. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt tj.wt badanie należy wykonać na małym aparacie, metodą B w powietrzu, a głębokość koleiny określa się dla cykli obciążenia. Ponadto zgodnie z Dz.U. nr 43 w Polsce projektuje się drogi przy uwzględnieniu obciążenia pojazdów o nacisku osi na jezdnię 115 KN,a dla takiej wartości zgodnie z PN-EN stosujemy mały koleinomierz. Prosimy o skorygowanie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie wymagań do AC WMS 22 P zgodnie z tab.23 WT

11 Nowe wymagania techniczne WT-2 z 2014 roku dopuszczają obie metody badania. Tab. 5 Lp.2 ST D a pozostaje bez zmian. Pytanie 54 Dotyczy D a, tab.5. Lp.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagania sztywności na Smin14 000? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt tj.wt Prośba podyktowana jest obawą o przesztywnienie konstrukcji nawierzchni, co znacznie skróci jej okres eksploatacji. Akceptujemy zastosowanie dla warstwy podbudowy wymagań wg WT-2 z 2014 roku Smin=11000; Smax=17000 ewentualni wg WT-2 z 2010 roku Smin= Pytanie 55 D c. tab.5. Lp.2 podano błędną procedurę badania odporności na deformacje trwałe. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt. 10. tj.wt badanie należy wykonać na małym aparacie, metodą B w powietrzu, a głębokość koleiny określa się dla cykli obciążenia. Ponadto zgodnie z Dz.U. nr 43 w Polsce projektuje się drogi przy uwzględnieniu obciążenia pojazdów o nacisku osi na jezdnię 115 KN, a dla takiej wartości zgodnie z PN-EN stosujemy mały koleinomierz. Prosimy o skorygowanie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie wymagań do AC WMS 22 P zgodnie z tab.23 WT Nowe wymagania techniczne WT-2 z 2014 roku dopuszczają obie metody badania. Tab. 5 Lp.2 ST D c pozostaje bez zmian. Pytanie 56 D c, tab.5. Lp.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagania sztywności na Smin14 000? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt. 10. tj.wt Prośba podyktowana jest obawą o przesztywnienie konstrukcji nawierzchni, co znacznie skróci jej okres eksploatacji. Akceptujemy zastosowanie dla warstwy wiążącej wymagań wg WT-2 z 2014 roku Smin=14000; Smax=17000 ewentualni wg WT-2 z 2010 roku Smin= Pytanie 57 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstw podbudowy i wiążącej z jednego rodzaju mieszanki tj. AC WMS 16? Nie. Pytanie 58 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma ująć w ofercie jedynie nadzór archeologiczny, bez prac wykopaliskowych. Należy ująć wyłącznie nadzór archeologiczny. Pytanie 59 Prosimy o wyjaśnienie, jakie opracowanie ma na myśli Zamawiający w SIWZ pkt. 3.2 ppkt. n)? Zestawienia kosztów do opracowania OT. Pytanie 60 Prosimy o informację, która wersja kosztorysu jest obowiązująca, ponieważ pierwotna wersja PDF różni się od przedmiaru załączonego w formacie EXCEL. Obowiązują przedmiary robót-oferta w wersji EXCEL. Pytanie 61 Prosimy o podanie, jakie wymiary mają posiadać projektowane wiaty przystankowe oraz jakie wyposażenie mają posiadać (gablota, ławka itd.). Wiaty przystankowe muszą spełniać wymagania "Wytycznych dla nowoprojektowanych przystanków i wiat peronowych" (opracowanie ZTM Poznań, wrzesień 2010 r.). W projekcie założono wykonanie wiat 4-segmentowych z oświetleniem, z jednym podświetlanym panelem reklamowym. Pozostałe elementy wiat (materiał, oznakowanie, kolorystyka, itp.) wg ww. wytycznych ZTM, przy czym kolorystyka do potwierdzenia z Plastykiem Miejskim.

12 Pytanie 62 Czy pozycja kosztorysowa nr 75 roboty drogowe wersja excel, dotycząca dodatku do grubości, nie powinna zostać również usunięta? Pozycja kosztorysowa nr 75 roboty drogowe wersja excel została usunięta skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 63 Czy Zamawiający wymaga skropienia między warstwami podbudowy bitumicznej gr. 14 cm? Jeżeli tak, to prosimy o zwiększenie obmiaru dla pozycji 69 - skropienie emulsją. Projekt zakłada wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 14 cm w jednej warstwie. W przypadku wykonywania podbudowy w dwóch warstwach, Wykonawca zobowiązany jest ująć koszt skropienia międzywarstwowego w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania warstwy podbudowy. Pytanie 64 W warunkach technicznych przebudowy sieci cieplnych - pismo nr PE/T/JS-N1/1-464/2012 z dnia DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. wymaga uzyskania pisemnej zgody na rozpoczęcie prac informując, że przepięcia sieci należy wykonać poza sezonem grzewczym tj. w okresie od czerwca do sierpnia włącznie w roku 2013 lub Planowany termin włączenia przebudowanej sieci do ruchu inwestor uzgodni z Dalkią do roku, w którym ma nastąpić włączenie, ale nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem włączenia. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzgodnił z Dalkią terminy włączenia przebudowanej sieci? Kwestia uzgodnienia terminów wyłączeń ciepłociągów pozostaje po stronie Wykonawcy. Pytanie 65 W kosztorysie dotyczącym przebudowy: Przebudowa kabla światłowodowego OKO86014 Z-XOTKtsd16J (CPV Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych brak jest pozycji związanych z montażem złączy światłowodowych (spawaniem). W projekcie, w opisie i schemacie optycznym jest mowa o wykonaniu złącz. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje. Dla przedmiotowego kabla docelowe złącza zlokalizowane są w zakresie ul. Batyckiej i ul. Gdyńskiej w gminie Czerwonak, co zostało pokazane na schematach i w zestawieniu materiałów w projekcie. Pytanie 66 Zgodnie z uzgodnieniami z VEOLIA Poznań (dawniej Dalkia Poznań) przełączenie oraz czasowe wyłączenie sieci cieplnych magistralnych może nastąpić w miesiącach od czerwca do sierpnia każdego roku. Biorąc pod uwagę, iż są to sieci magistralne (główne zasilanie miasta Poznań) terminy wyłączenia oraz czasy wyłączenia będą bardzo rygorystycznie przestrzegane. Termin złożenia ofert to 11 marca, ważność oferty 90 dni, co daje nam połowę czerwca 2015r. Jeżeli nie wystąpią żadne utrudnienia, podpisanie umowy nastąpi w lipcu, a przełączenie sieci cieplnych można wykonać do sierpnia, czyli zostanie 1 miesiąc na wykonanie robót. W związku z faktem, iż jest to bardzo duża średnica rurociągów czas oczekiwania na materiał zamówienia wynosi ok. 2 miesiące, czyli już poza okresem czasowym, w którym można wyłączyć sieć. Czas wykonania prac szacowany jest na ok. 2-3 miesiące od dostawy materiału na budowę. W związku z powyższym wnosimy o przeanalizowanie i zmianę terminu wykonania inwestycji. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia czasu na realizacje inwestycji. Pytanie 67 W kosztorysie branży wodociągowej pozycje nr 7; 71; 83; 136; 148; 163 dotyczą montażu konstrukcji podwieszeń kabli typ ciężki o rozpiętości 4 m, brak natomiast demontażu tych podwieszeń.prosimy o skorygowanie kosztorysu. W kosztorysie branży wodociągowej pozycje nr 71; 136; 163 dotyczą demontażu konstrukcji podwieszeń kabli typ ciężki o rozpiętości 4 m skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 68 W kosztorysie branży kanalizacji sanitarnej pozycje nr 7; 22 dotyczą montażu konstrukcji podwieszeń kabli typ ciężki o rozpiętości 4 m, brak natomiast demontażu tych podwieszeń. Prosimy o skorygowanie kosztorysu. W kosztorysie branży kanalizacji sanitarnej pozycja nr 22 dotyczy demontażu konstrukcji podwieszeń kabli typ ciężki o rozpiętości 4 m skorygowano kosztorys ofertowy.

13 Pytanie 69 W kosztorysie br. drogowej Element 7.53 Ogrodzenie posesji, cokoły ceglane o wymiarach 0,25 x 0,25 m należy wykonać z cegieł klinkierowych, na fundamencie o wymiarach 0,25 x 0,80 m z betonu B 10. Wg specyfikacji technicznej D w pkt.1.3 podmurówkę i fundament pod słupki należy wykonać z betonu B-20 ( C16/20), a w pkt słupek należy wstawić w otwór napełniony mieszanką betonową klasy B-15.Prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących fundamentowania ogrodzenia. Nowe ogrodzenia panelowe z siatki musza mieć następujące parametry: panele systemowe z siatki sztywnej o wysokości 1750 mm i szerokości 2505 mm z prętów pionowych i poziomych o średnicy 4 mm (± 0,2 mm), wymiary oczka 50 x 200 mm (rozstaw osiowy), zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy lub ocynk galwaniczny wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i malowanie proszkowe na kolor uzgodniony z inwestorem, rozstaw słupków 2,51 m, całkowita wysokość ogrodzenia 2,00 m, panel mocowany do słupków za pomocą obejm montażowych, słupek panelowy stalowy 40 x 60 mm, ocynk ogniowy grubości 80 µm i lakier proszkowy o grubości 100 µm, fundament słupka monolityczny o średnicy 300 mm i głębokości 800 mm, słupek zagłębiony w fundamencie 600 mm (± 200 mm). podmurówka z płyty betonowej wysokości 300 mm i grubości min 50 mm. Wszystkie wymienione elementy fundamentów należy wykonać z betonu C16/20 [B20]. Pytanie 70 Projekt branży telekomunikacyjnej Zamawiający podzielił na 3 etapy: Bałtycka, Gdyńska Poznań i Gdyńska Czerwonak. Obecne postępowanie przetargowe dotyczy etapu Gdyńska Poznań. W opisie projektu branży telekomunikacyjnej pkt.3 jest następująca informacja (uwaga): 1. W zestawieniu pokazano podział na poszczególne zakresy ustalone przez ZDM: a) ul. Bałtycka w zakresie ul. Bałtycka (ZRID nr1), ul. Chemiczna (ZRID nr 6), ul. Gdyńska na odcinku od mostu na rz. Głównej do ul. Bałtyckiej (ZRID nr2), ul Gdyńska na odcinku od ul. Bałtyckiej do km 0+479,30 (fragment ZRID-u nr3) b) ul. Gdyńska w zakresie ul Gdyńska od km 0+479,30 do granicy miasta Poznania wraz z węzłem i fragmentem drogi do spalarni od km 0+000,00 do km 0+443,60 (większość ZRID-u nr 3) c) ul. Gdyńska na obszarze gminy Czerwonak (ZRID nr 4) d) droga do spalarni 2. W zestawieniach nie ujęto dodatkowych materiałów wynikających z tego podziału i potrzebnych do wykonania połączeń tymczasowych kanalizacji i kabli 3. W przypadku, gdy etapy nie będą wykonywane jednocześnie, należy w porozumieniu z projektantem i właścicielem sieci, opracować dodatkowe projekty zawierające tymczasowe połączenia. Możliwe rozwiązania uzależnione od kolejności poszczególnych etapów i decyzji operatora to: a) chwilowe pozostawienie rezerw na kablach umożliwiających późniejsze odprowadzenie kabla do docelowych miejsc lokalizacji złącz b) w 1 etapie ułożenie kabla tymczasowego i wykonanie dodatkowego złącza, w 2 etapie ułożenie docelowego kabla i demontaż kabla tymczasowego c) w 1 etapie ułożenie kabla tymczasowego na przebudowywanym odcinku i wykonanie dodatkowego złącza, w 2 etapie ułożenie kabla na kolejnym przebudowywanym odcinku od dodatkowego złącza do złącza docelowego. Prosimy o wyjaśnienie czy w kosztorysie branży telekomunikacyjnej ujęto elementy wynikające z podziału zadań? Czy podane ilości w kosztorysie odpowiadają ilościom prac do wykonanie i ilościom materiałów do zakupu? (sytuacja dotyczy przede wszystkim kabli do zakupu). W kosztorysie branży telekomunikacyjnej nie ujęto elementów wynikających z podziału zadań. Pytanie 71 Specyfikacja techniczna D pkt.2.6 informuje, że prefabrykaty żelbetowe ogrodzenia: słupki oraz panele muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Prosimy o zamieszczenie ww. projektu ogrodzenia ze szczegółowym opisem i wymiarami paneli. Prosimy również o potwierdzenie, że prefabrykaty należy wykonać z betonu klasy minimum B30. Opis i wymiary paneli zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 69 Prefabrykaty należy wykonać z betonu C25/30 [B30] Pytanie 72 Dotyczy projektu przebudowy sieci cieplnej ul. Gdyńska Odcinek C1 C4 1. Prosimy o informacje w czyim zakresie jest demontaż istniejącej nawierzchni ulicy, chodnika, zajęcia ulicy i chodnika oraz odtworzenia

14 2. W załączonym kosztorysie mowa o demontażu komory oraz rurociągów. Natomiast na załączonych rysunkach brak informacji o demontażu komory i zaznaczonych trasach rur do demontażu ( poz. 50,51,52 kosztorysu ).Prosimy o wskazanie lokalizacji rozbiórek. 3. W kosztorysie brak przejść szczelnych przez projektowaną komorę prosimy o informacje czy należy je ująć i w której pozycji kosztorysu? 4. Prosimy o potwierdzenie, że przejście pod ulicą ( na tym odcinku ) będzie wykonywane wykopem, a nie przeciskiem. 5. Prosimy o określenie sposobu podłączenia sieci w punkcie C1 6. Czy w kosztorysie br. ciepłociągowej ująć wykonanie komory czy jest poza zakresem? Odcinek C 16 C Ze względu na duże zagłębienie tego odcinka, a w szczególności punktu C16 ( zagłębienie 4,74 m ) prosimy o informacje o poziomie wód gruntowych Odcinek C 5 C Prosimy o podanie, na jakiej wysokości przebiegają istniejące rurociągi napowietrzne dn 400/ Prosimy o informację, czy należy przewidzieć demontaż fundamentu słupów estakady? Odcinek C 42 C Demontaż i montaż rur dn 400mm nad istniejącą ulicą - wymaga czasowego zamknięcia ulicy dla ruchu w czyjej gestii leżą opłaty za zamknięcie ulicy? Odcinek C1-C4 Ad.1. Rozbiórki nawierzchni ujęto w branży drogowej. Brak konieczności odtworzenia nawierzchni w projektowanym pasie drogowym. Ad.2. Sieci ciepłownicze należy zdemontować na odcinku od punktu C1 do C4 wraz z istniejącą komorą na istniejącej sieci rzędne włazu wejściowego oznaczono na mapie jako 64,04/60,54 (przy budynku nr 64). Ad.3. Zgodnie z pozycją w kosztorysie. Przejście szczelne jest pomiędzy ścianą komory/kanału, a rurą osłonową. Ad.4. Dla całości prac przewidywano wykop otwarty. Ad.5. Spawanie obwodowe zgodnie z wymaganiami Veolia Energia PoznańS.A. Ad.6. Komora jest przedmiotem odrębnego kosztorysu Branża mostowa budowa komory technologicznej KT-1 oraz podniesienie słupów ciepłociągu (Tom III.5). Odcinek C16-C19 Ad.1. Dokumentacja geotechniczna jest częścią projektu budowlanego. Odcinek C5-C15 Ad.1. Rzędne istniejących sieci ciepłowniczych napowietrznych są podane na mapie do celów projektowych. Ad.2. Wszystko zostało przewidziane do demontażu w pozycji kosztorysu Odcinek C42-C43 Ad.1. Przebudowa przedmiotowej kolizji odbywać się będzie w projektowanym pasie drogowym. Zapewnienie dojazdu do przyległych terenów należy do obowiązków Wykonawcy Pytanie 73 W opublikowanych w tabelach rozliczeniowych wykreślone zostały pozycje dotyczące robót geodezyjnych. Proszę o informacje w jakie pozycji należy wycenić obsługę geodezyjną kontraktu? Wszelkie prace geodezyjne powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych wycenianych przedmiarów robótoferta zgodnie z pkt w związku z 3.2. SIWZ. Pytanie 74 W opisie technicznym tunelu T1 podano, że długość projektowanego obiektu będzie wynosić 27,2 m, zaś w opublikowanym kosztorysie ofertowym w poz. 22, jako ilość rozliczeniową podano 27m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Nie ma rozbieżności. Opis techniczny i dokumentacja rysunkowa tunelu T1 podaje długość obiektu mostowego, a pozycja kosztorysowa nr 22 dotyczy długości konstrukcji stalowej. Pytanie 75 W pozycjach kosztorysu ofertowego dot. znaków wysokościowych tuneli T1, T2, T3 i T4 wpisano odwołanie do ST M , która nie zawiera opisu przedmiotowych robót. Prosimy o wskazanie poprawnej specyfikacji. Poprawny numer specyfikacji technicznej dotyczącej znaków wysokościowych tuneli T1, T2, T3 i T-4 to ST M Pytanie 76 W projekcie wykonawczym tunelu T1 wskazano jako umożliwiające wejście do pomieszczenia technologicznego drzwi o wymiarach 80x200cm. W przywołanej specyfikacji do pozycji rozliczeniowej tych drzwi zamawiający wskazuje skrzydło 90x200cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

15 Poprawne wymiary drzwi podano w projekcie wykonawczym tunelu T1. Należy zastosować drzwi o wymiarach 80x200cm. Pytanie 77 Zgodnie z informacją zawartą w projektach wykonawczych tuneli T1, T2, T3, Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt próbnego obciążenia obiektu. Proszę o załączenie specyfikacji dot. próbnego obciążenia oraz informację w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć próbne obciążenie obiektu? W projektach obiektów T1, T2 i T3 błędnie podano konieczność przeprowadzenia próbnych obciążeń. Dla zaprojektowanych obiektów mostowych nie ma konieczności przeprowadzania próby obciążeniowej. Pytanie 78 W opisie technicznym tunelu T2 podano, że długości projektowanych obiektów będą wynosić 69,55m oraz 58,10m, zaś w opublikowanym kosztorysie ofertowym w pozycjach 16 i 17, jako ilość rozliczeniową podano odpowiednio 69,418m oraz 57,988m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Nie ma rozbieżności. Opis techniczny i dokumentacja rysunkowa tunelu T2 podaje długość obiektu mostowego, a pozycje kosztorysowe nr 16 i 17 dotyczą długości konstrukcji stalowej. Pytanie 79 W opisie technicznym tunelu T3 w punkcie 6.1 podano, że długość projektowanego obiektu będzie wynosić 36,92m, w punkcie ,55m, zaś w opublikowanym kosztorysie ofertowym w poz. 11, jako ilość rozliczeniową podano 36,652m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W punkcie 6.2 opisu technicznego obiektu T3 błędnie podano długość tunelu. Właściwa długość to 36,92 m. Pozycja 11 kosztorysu ofertowego dotyczy konstrukcji stalowej obiektu. Pytanie 80 Prosimy o doprecyzowanie zapisów ST D dotyczących miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania i będących własnością Zamawiającego. Odległość odwozu materiałów ma bezpośredni wpływ na cenę. Zgodnie z pkt. 17 SIWZ: - wywiezienie materiałów drogowych z rozbiórki nadających się do powtórnego wbudowania do magazynu Zarządu Dróg Miejskich zlokalizowanego przy ulicy Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu, po uprzednim ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku (po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz sposobu dostawy i rozładunku przewożonego materiału kontakt jak wyżej). Klasyfikacji materiałów do wywiezienia na magazyn ZDM dokona właściwy inspektor nadzoru. - wywiezienie do magazynu Centrum Operacyjnego ds. Ruchu Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Góreckiej 15 w Poznaniu zdemontowanych, nie wykorzystanych ponownie elementów oznakowania ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Pytanie 81 Proszę o informację jakiej długości mają być kotwy gruntowe ujęte w projekcie wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym obiektu T4? W projekcie założono wykonanie 9 kotew gruntowych długości około 12,2 m (łącznie ~110mb). Wykonanie kotew gruntowych przewidziane zostało w projekcie jako dodatkowe wzmocnienie istniejącej podpory w przypadku stwierdzenia rozbieżności co do założonego kształtu istniejącego przyczółka. Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy na podstawie których, po wizji w terenie podjęte zostaną decyzje o konieczności wzmocnienia podpory. Pytanie 82 Czy Zamawiający posiada informacje o stanie zaawansowania robót modernizacyjnych linii kolejowej 356, o których mowa w piśmie PKP PLK S.A. znak IROK1-0702/47/2011 z dnia r. oraz IZIW /12 z dnia r? Wykonawca prosi o informację czy i kiedy roboty zostały zakończone oraz czy upłynął okres gwarancyjny? Roboty związane z modernizacją linii kolejowej nr 356 zostały zakończone. Zamawiający nie posiada informacji na temat okresu gwarancji. Pytanie 83 Prosimy o potwierdzenie, że powyższa inwestycja spełnia wymogi Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 r w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie

16 drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 153 poz. 955/. Uzyskano odstępstwo od wymagań zawartych w przedmiotowym Rozporządzeniu. Pytanie 84 Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem kolejowym na cele budowlane? Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania terenem kolejowym na cele budowlane wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Pytanie 85 Czy Zamawiający zawarł umowę z PKP S.A. z tytułu trwałej zabudowy na terenie PKP S.A., o której mowa w piśmie NPo MK/2 z dnia r.? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o jej opublikowanie. Przedmiotowa umowa do chili obecnej nie została zawarta. Pytanie 86 W opisie technicznym i na rysunkach błędnie podano wysokość 3 m ścianek szczelnych. Na etapie projektowania założono wysokość ścianki szczelnej ~5 m co odpowiada zapisom specyfikacji M oraz poz. kosztorysowej nr 6 dla obiektu T-2. Projekt nie narzuca rodzaju stalowej ścianki utrzymującej istniejący nasyp. Wykonawca w ramach swoich projektów technologicznych powinien określić parametry wytrzymałościowe grodzic oraz ich długość w zależności od założonej pracy ściany oporowej (ścianka kotwiona, rozpierana, czy też wspornikowa). Pytanie 87 Poprawny rodzaj izolacji zewnętrznej obiektu T4 to izolacja natryskowa wg punktu opisu technicznego oraz dokumentacji rysunkowej tunelu. Parametry wytrzymałościowe zastosowanej izolacji natryskowej muszą gwarantować, że podczas wciskania konstrukcji tunelu w istniejący nasyp nie dojdzie do zniszczenia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. Pytanie 88 Należy wykonać nawierzchnię grubości 6 mm. Kolorystyka nawierzchni zostanie ustalona na etapie realizacji. Pytanie 89 Należy wykonać nawierzchnię grubości 5 mm. Kolorystyka nawierzchni zostanie ustalona na etapie realizacji.

17 Pytanie 90 W związku z tym, że termin usunięcia drzew i krzewów przypadnie prawdopodobnie w czasie trwania okresu lęgowego ptaków, prosimy o informację, czy Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić koszty konsultacji ze specjalistą ornitologiem przed wycinką. W przypadku prowadzenia wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór ornitologiczny. Pytanie 91 Nawiązując do punktu I.2.6 zawartego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia r. (WOO.II MB), zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dysponuje badaniami na zawartość substancji zanieczyszczających, potwierdzających standardy jakości gleby i ziemi? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentów. Jednocześnie prosimy o informację czy Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych gruntów przeznaczonych do wbudowania, przemieszczanych w granicach realizacji inwestycji? Zamawiający nie dysponuje badaniami na zawartość substancji zanieczyszczających, potwierdzających standardy jakości gleby i ziemi. Badania gleby należy ująć w cenie robót Pytanie 92 Prosimy o podanie typu barier stalowych z określeniem lokalizacji. Zestawienie barier stalowych z podaniem lokalizacji i typów stanowi załącznik do odpowiedzi. Pytanie 93 Dot. branży ciepłociągowej Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu rur preizolowanych o równoważnych parametrach istotnych funkcjonalnie, niż system rur preizolowanych firmy LOGSTOR. Przebudowę należy zrealizować zgodnie z projektem oraz w technologii i z materiałów zatwierdzonych przez gestora sieci. Pytanie 94 Prosimy o informację czy uzgodnienie kolizji ciepłociągowych z Dalkią zostało przedłużone. W załączonym uzgodnieniu podano okres przebudowania sieci ciepłociągowej w okresie od czerwca do sierpnia 2014 r. Okres i terminy przebudów sieci ciepłowniczych należy uzgodnić z Veolia Energia Poznań S.A. Pytanie 95 W jakim okresie Wykonawca może zaplanować wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji ciepłociągowych czy istnieje uzgodniony z gestorem sieci harmonogram wyłączeń? Okres i terminy przebudów sieci ciepłowniczych należy uzgodnić z Veolia Energia Poznań S.A. Pytanie 96 Prosimy o jednoznaczne określenie typu rur i kształtek potrzebnych do wykonania kolizji gazociągowych. W treści opisu technicznego zaleca się stosowanie rur i kształtek z PE w kolorze żółtym. Gazociągi z rur o średnicy poniżej Dz90mm budować z polietylenu klasy PE 100 SDR11RC, natomiast w zestawieniu materiałów wymienione są rury bez parametru RC. Należy stosować rury z polietylenu klasy PE 100 SDR 11 RC. Pytanie 97 Prosimy o uzupełnienie punktu SST zapisem zgodnym z przywołaną normą PN-S 02205, punkt 2.10, różnicującym wymaganie dla parametru Io w zależności od rodzaju gruntu. Zgodnie z przywołana normą i ogólnie dostępną wiedzą wartość parametru Io jako ekwiwalentu zagęszczenia jest różna (np. 2,0; 2,2; 3,0 ; 4,0) dla różnych materiałów (punkt PN-S 02205) Zapis jest prawidłowy zgodnie z punktem ww. ST: Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN- S-02205:1998 załącznik B, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is,

18 według BN-77/ Wyższe wartości Io niż 2,2 wg zapisu normy PN-S występują dla gruntów drobnoziarnistych, glin rumoszy czyli niezgodnych z powyższym zapisem. Pytanie 98 Prosimy o uzupełnienie punktu SST do treści: Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, na skutek błędu Wykonawcy, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy lub jej ulepszenie na koszt Wykonawcy Zapis SST pozostaje bez zmiany. Pytanie 99 Prosimy o wskazanie sposobu przeciwdziałania postępującej degradacji nasypu kolejowego przecinającego projektowaną trasę w km Dotychczasowe rozwiązanie w postaci ścianki z profili larsena nie jest skuteczne nadal widoczne są skutki działania osuwiska. Uwzględniając występujące w podłożu warunki gruntowo-wodne (grunt antropogeniczny, poniżej iły serii poznańskiej), dalsze pogorszenie stanu podłoża i nasypu kolejowego nastąpi w chwili rozpoczęcia procesu wciskania projektowanego przejścia dla pieszych (procesy tiksotropowe). Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca opracuje projekt technologii wykonania tunelu metodą przecisku (bez wibracji i płuczki). W projekcie należy uwzględnić uwagi zawarte w pytaniu Wykonawcy. Należy tak dobrać technologię wciskania tunelu w nasyp aby nie doszło do niekorzystnych zjawisk osuwiskowych i osiadania nasypu kolejowego. Zwracamy uwagę, że wciskanie tunelu nie może się odbyć bezpośrednio po gruncie rodzimym, a nasyp powinien być dogęszczany w strefie kontaktu z konstrukcją obiektu podczas wciskania konstrukcji tunelu. Projekt technologii wykonania tunelu należy uzgodnić z nadzorem autorskim/inwestorskim. Pytanie 100 Prosimy o zastąpienie zapisu punktu 2.2 SST (uwaga do tabeli) stopnia zagęszczenia na wskaźnika zagęszczenia. Nie jest możliwe uzyskanie stopnia zagęszczenia 0,97, powszechnie używanym parametrem jest wskaźnik zagęszczenia. W ST D w uwadze do tabeli jest błąd zastępuje się zwrot stopień zagęszczenia na wskaźnik zagęszczenia. Pytanie 101 Prosimy o zastąpienie w punkcie SST wymagania dla Is >1,03 wymaganiem Is >1,00., co jest zgodne z wymaganiami przywołanej PN-S 02205, zapisem tablicy 1 SST oraz z zapisem tablicy 5 SST dla górnej warstwy nasypu. Wymaganie wymienione w powyższych dokumentach dotyczy fizycznie tego samego elementu w przypadku odcinków wykopowych, miejsc zerowych i górnej warstwy nasypu te elementy stanowią koryto opisane w SST Wymaganie Is >1,03 dotyczy zgodnie z PN-S dróg ekspresowych i autostrad. Dla wszystkich innych dróg przyjmuje się wymaganie dla podłoża pod konstrukcję (koryto) Is>1,00. Zamawiający obniża wymagania na Is 1,0. Pytanie 102 Prosimy o uzupełnienie punktu SST zapisem zgodnym z przywołaną normą Pn-S punkt 2.10, różnicującym wymaganie dla parametru Io w zależności od rodzaju gruntu. Zgodnie z przywołana normą i ogólnie dostępną wiedzą wartość parametru Io jako ekwiwalentu prawidłowego zagęszczenia jest różna (np. 2,0; 2,2; 3,0 ; 4,0) dla różnych materiałów (punkt PN-S 02205). Zapis jest prawidłowy zgodnie z punktem ww. ST: Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN- S-02205:1998 załącznik B, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/ Wyższe wartości Io niż 2,2 wg zapisu normy PN-S występują dla gruntów drobnoziarnistych, glin rumoszy czyli niezgodnych z powyższym zapisem. Pytanie 103 Prosimy o wykreślenie z treści SST zapisów C 1,5/2 i C 3/4. Pozostają one w sprzeczności z zapisami Opisu Technicznego, części rysunkowej oraz pozostałymi zapisami punktu 1.3 SST określenie Rm 2,5 nie jest tożsame z C 1,5/2 a określenie Rm 5 nie jest tożsame z C 3/4. Za obowiązujące należy przyjąć oznaczenia z dokumentacji projektowej, tj. np. Rm 2,5, Rm 5,0.

19 Pytanie 104 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że warstwa opisana w SST ma zostać wykonana z chudego betonu czyli z mieszanki o wytrzymałości R 28 od 6 MPa do 9 MPa. Zapisy używane w SST: C 6/9, Rm 7,5 oraz chudy beton, nie są wzajemnie tożsame. Należy przyjąć chudy beton czyli beton o wytrzymałości R28 od 6 do 9 MPa: - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem klasy C 5/6 (chudy beton B6 B9) grubości po zgęszczeniu 15 cm pas dzielący, wyspy i opaski, - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem klasy C 5/6 (chudy beton B6 B9) grubości po zgęszczeniu 20 cm zjazdy, drogi rowerowe i chodniki na zjazdach publicznych. Pytanie 105 Prosimy o uzupełnienie tablicy 5 punktu 5.1.SST a o zapis dopuszczający metodę badania odporności na deformacje trwałe metodą małego koleinomierza oraz o dodanie kryteriów oceny (wymagań) opartych na metodzie badania w małym koleinomierzu. Nowe wymagania techniczne WT-2 z 2014 roku dopuszczają obie metody badania. Tab. 5 ST D a pozostaje bez zmian. Pytanie 106 Prosimy o uzupełnienie tablicy 5 punktu 5.1.SST c o zapis dopuszczający metodę badania odporności na deformacje trwałe metodą małego koleinomierza oraz o dodanie kryteriów oceny (wymagań) opartych na metodzie badania w małym koleinomierzu. Nowe wymagania techniczne WT-2 z 2014 roku dopuszczają obie metody badania. Tab. 5 ST D c pozostaje bez zmian. Pytanie 107 Dot. Pkt. 19 SIWZ i projektu umowy - 2 ust. 1, lit. e). Prosimy o określenie przez Zamawiającego w SIWZ racjonalnego i minimalnego okresu realizacji Obiektów T2a i T2b. Praktyka ostatnich postępowań o udzielenie zamówień publicznych pokazuje, że Wykonawcy sztucznie (nierealnie) zaniżają pozacenowe kryteria oceny ofert, przy uwzględnieniu nawet odpowiedzialności kontraktowej (np. kar umownych), w istocie wypaczając ideę uczciwej konkurencji, stanowiącą zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje określania minimalnego okresu realizacji obiektów T-2A oraz T-2B. Termin wykonania tych obiektów określi Wykonawca w składanej ofercie. W sytuacji gdy deklarowany termin wzbudzi wątpliwości Zamawiającego Wykonawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytanie 108 Dot. Pkt. 19 SIWZ Opis kryteriów przy wyborze ofert oraz projekt umowy - 2 ust. 1, lit. e) Prosimy o jednoznaczne i szczegółowe wskazanie zakresu prac obejmujących wykonanie Obiektów T 2a i T 2b, np. wg konkretnych pozycji kosztorysowych dotyczących przedmiotowych obiektów. Obecne zapisy SIWZ oraz projektu umowny są nieprecyzyjne i prowadzić będą do tego, iż Wykonawcy mogą przyjąć bardzo różny zakres robót, których terminowe wykonanie stanowi jedno z kryterium oceny przy wyborze ofert. Stanowi to w ocenie Wykonawcy niewątpliwie naruszenie art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zapisy SIWZ nie zapewniają zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców a w konsekwencji prowadzić może to także do unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) w/w Ustawy lub unieważnienia podpisanej już umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Ustawy. Wykonanie robót we wskazanym zakresie obejmuje wykonanie obiektów w zakresie określonym Projektem Wykonawczym Branża mostowa Tunel T-2 pod projektowaną ulica Gdyńską w km ok oraz właściwym przedmiarem robót-oferta (określenie zakresu po zmianie SIWZ z dnia 25 lutego 2015r.). Pytanie 109 Dot. projektu umowy - 2 ust. 1 lit. e). Prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisu o treści: [ ]z uwzględnieniem konieczności usunięcia wszystkich kolizji warunkujących prawidłowe wykonanie robót [ ]. Powyższy zapis (także w kontekście poprzedniego pytania Wykonawcy) jest bardzo ogólny i może być interpretowany w ten sposób, ze zakres prac obwarowany tym terminem cząstkowym (tzw. kamieniem milowym) obejmuje wykonanie wszystkich prac objętych kontraktem związanych z usunięciem kolizji, nawet tych które nie są przewidziane w projekcie (np. niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej sieci).

20 Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę, że termin wejścia na teren kolejowy przy obiekcie T2a i T2b uzależniony jest od opracowania Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociągów i otrzymania terminów zamknięć od zarządcy torów czyli właściwej spółki grupy kapitałowej PKP S.A. Wykonawca jest w stanie uzyskać te informacje dopiero w trakcie wykonywania inwestycji i nie jest obecnie w stanie precyzyjnie określić a nawet oszacować czasu jaki będzie potrzebny na ich realizację. Kolejnym uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, iż Zamawiający w 13 ust. 2 projektu umowy wykluczył możliwość zmiany terminu realizacji w/w obiektów inżynierskich. W konsekwencji Wykonawca podnosi, że w trakcie realizacji tych obiektów może dojść np. do sytuacji, w której zostaną odkryte niezinwentaryzowane sieci i konieczność usunięcia związanej z nimi kolizji a dodatkowego czasu wymagać będzie ustalenie właściciela sieci i uzyskanie stosownych uzgodnień na ich usunięcie lub przełożenie a wykonać to będzie można tylko w kilku godzinach pory nocnej, w których zarządca torów pozwoli na ich zamknięcie w ustalonym przez siebie jednostronnie regulaminie. Wszystko to wpłynąć może na zawyżenie w sposób nieuzasadniony (nieracjonalny pod kątem wydatkowania środków publicznych) wysokości ofert Wykonawców, którzy liczyć się będą musieli z koniecznością zapłaty w praktyce nieuchronnych kar za przekroczenie terminu cząstkowego (który jednocześnie stanowi kryterium wyboru i z natury rzeczy będzie przez Wykonawców maksymalnie skracany) i poniesienie swoich tzw. kosztów ogólnych przedłużenia realizacji całej niniejszej inwestycji W związku ze zmianami z dnia 25 lutego 2015r. zapis par. 2 ust. 1 lit. e) wzoru umowy otrzymał nowe brzmienie. Jednocześnie Zamawiający dopuścił możliwość zmiany zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania obiektów T-2A oraz T-2B z uwagi na stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, które zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (np. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez Zamawiającego kolizji). Pytanie 110 Dot. projektu umowy - 13 ust. 2. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Wykonawcy będzie przysługiwała możliwość jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania obiektów inżynierskich T 2a i T 2b np. w przypadku wykrycia stanowisk archeologicznych, niewybuchów i niewypałów, siły wyższej takich jak np. powódź, pożar, deszcze nawalne i innych niemożliwych obecnie do przewidzenia okoliczności? Zmiana z dnia 25 lutego 2015r. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania obiektów T-2A oraz T-2B z uwagi na stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, które zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie przewiduje się innych możliwości zmiany deklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania obiektów T-2A oraz T-2B. Pytanie 111 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie żelbetowych murów oporowych przy konstrukcjach mostowych, alternatywnie, jako murów z elementów prefabrykowanych współpracujących z gruntem. Równoległe wykonanie murów i nasypów pozwoli na skrócenie czasu realizacji Obiektów. Zamawiający przewiduje wykonanie murów oporowych zgodnie z udostępniona dokumentacją. Pytanie 112 Wnosimy o ustalenie górnego limitu kar umownych w wysokości 20% wartości wynagrodzenia wykonawcy Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia limitu kar umownych. Pytanie 113 Prosimy o wyjaśnienie czy kary umowne będą liczone od wynagrodzenia netto czy brutto wykonawcy? Kary umowne będą liczone od wynagrodzenia w kwocie brutto. Zmienia się zapis par. 3 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 3 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: pln brutto, (tj. pln netto łącznie z podatkiem VAT w wysokości:..pln według stawki 23%), stanowiące sumę wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego, na którą składają się: a) wynagrodzenie kosztorysowe za roboty budowlane i usługi zakres Miasta Poznania (z wyłączeniem rocznej pielęgnacji zieleni) wymienione w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta w wysokości:.. pln netto łącznie z podatkiem VAT w wysokość.. pln,

21 b) wynagrodzenie kosztorysowe za roboty budowlane i usługi zakres Aquanet - wymienione w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta w wysokości:.. pln netto łącznie z podatkiem VAT w wysokość.. pln c) wynagrodzenie ryczałtowe za roczną pielęgnację zieleni w wysokości:.. pln netto łącznie z podatkiem VAT w wysokości:. pln Pytanie 114 Z uwagi na termin końcowy realizacji zadania określony konkretną datą (maksymalnie do 30 września 2016 r.) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy teren budowy? Plac budowy zostanie przekazany bez zbędnej zwłoki, m.in. po spełnieniu formalności wskazanych w par. 6 ust. 2 wzoru umowy w sprawie zamówienia. Pytanie 115 Wnosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający porozumiał się z właścicielami lub posiadaczami nieruchomości (kilku domów jednorodzinnych) przeznaczonych zgodnie z dokumentacją projektową do rozbiórki znajdujących się na planowanym do przekazania Wykonawcy terenie budowy w zakresie terminu opuszczenia przez nich zajmowanych nieruchomości? Do chili obecnej nie osiągnięto porozumienia. Pytanie 116 Czy Zamawiający przewiduje ewentualne częściowe przekazanie terenu budowy w przypadku nie opuszczenia przez posiadaczy nieruchomości znajdujących się (zamieszkujących) na tym terenie w dniu planowanego jego przekazania? Tak. Pytanie 117 Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności zawieszenia/przerwania realizacji prac związanych z nieopuszczeniem przez posiadaczy nieruchomości zajmowanych przez siebie nieruchomości znajdujących się na planowanym do przekazania Wykonawcy terenie budowy i poniesienia z tego tytułu przez Wykonawcę udokumentowanych i poniesionych kosztów związanych z wydłużonym terminem realizacji inwestycji? Ewentualne zmiany umowy (także w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy) mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o przesłanki zmiany umowy wskazane w pkt. 22 SIWZ. Nie przewiduje się możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pytaniu. Pytanie 118 Kosztorys ofertowy pozostaje bez zmian. Pytanie 119 Zamawiający nie dysponuje powyższymi informacjami.

22 Pytanie 120 Tabela z inwentaryzacją drzew i krzewów zamieszona jest w Opisie Technicznym TOMU 07/02 Branża Zieleń projekt wycinki, zaznaczono tam także drzewa nieprzeznaczone do wycinki. Pytanie 121 Przez opracowanie OT należy rozumieć zestawienie rzeczowe, ilościowe i finansowe wykonanych robót. Musi ono uwzględniać wszystkie koszty zrealizowanych prac. Pytanie 122 Wszelkie prace geodezyjne powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych wycenianych przedmiarów robótoferta zgodnie z pkt w związku z 3.2. SIWZ. Pielęgnacja zieleni w okresie 1 roku od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w sprawie zamówienia zostanie rozliczona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym nie powinna być wyceniana w przedmiarach robót-oferta (wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest podawana w osobnej pozycji zbiorczego zestawienia kosztów). Pytanie 123 Okres rękojmi wynosi 48 miesięcy (z wyjątkami wskazanymi w umowie) i dotyczy zarówno zakresu realizowanego na rzecz Miasta Poznania jak i zakresu realizowanego na rzecz Aquanet S.A. Okres gwarancji 36 miesięcy dotyczy wyłącznie zakresu prac realizowanego na rzecz Aquanet S.A. Pytanie 124 W kosztorysie TOM I.2 w pozycjach od nr 6 do 12 użyto błędnej jednostki [m] zamiast [szt]. W kosztorysie TOM I.3 w pozycjach od nr 5 do 9 użyto błędnej jednostki [m] zamiast [szt]. skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 125 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Pytanie 126

23 Dla tunelu T1 kotwy wklejane na żywicę, dla których przewidziano wiercenie w pozycjach 33 i 34 ujęto w pozycjach 31 i 32 kosztorysu ofertowego TOM III.1. Dla tunelu T4 pręty stalowe dla których przewidziano wiercenie w pozycji 16 ujęto w pozycjach 14 i 15 kosztorysu TOM III.4. Pytanie 127 Pozycja 40 Tomu II.9 kosztorysu Branży elektrycznej Przebudowa sieci elektroenergetycznej WN powinna brzmieć następująco: Dostawa materiałów: materiały dodatkowe wg zestawienia w projekcie 1 kpl.: (złączka naprawcza NK24660A 12szt.,łącznik nastawny skokowo NK szt.,łącznik przedłużający jednowidlasty NK szt.) skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 128 Szczegóły drogowe zawierające m.in. wymiary ław fundamentowych przedstawiono na rys. 5.1 Szczegóły konstrukcyjne. Pytanie 129 Prawidłowa specyfikacja techniczna dla ścieku z kostki betonowej ma nr D , natomiast dla ścieku z kostki kamiennej nr D Pytanie 130 Nie określa się wymiarów płyt betonowych ażurowych, wymaganym parametrem jest grubość płyt. Pytanie 131 Dla podbudów wykazanych w pozycjach 79 do 89 nie należy wykonywać, ani uwzględniać wyceny geosyntetyku. Pytanie 132 Pozycja kosztorysowa nr 75 roboty drogowe wersja EXCELL została usunięta skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 133 Pozycja kosztorysowa nr 105 roboty drogowe dotyczy kompleksowej ceny transportu.

24 Pytanie 134 W projekcie założono wykonanie 9 kotew gruntowych długości około 12,2 m (łącznie ~110mb). Wykonanie kotew gruntowych przewidziane zostało w projekcie jako dodatkowe wzmocnienie istniejącej podpory w przypadku stwierdzenia rozbieżności co do założonego kształtu istniejącego przyczółka. Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy na podstawie których, po wizji w terenie podjęte zostaną decyzje o konieczności wzmocnienia podpory. Pytanie 135 Zapisy dotyczące terminów wykonania pozostają bez zmian. Pytanie 136 Zapisy dotyczące podstaw do naliczenia kar umownych pozostają bez zmian. Pytanie 137 Zapis dotyczący wskazanej kary umownej pozostaje bez zmian. Pytanie 138 Nie przewiduje się zmiany wysokości kar umownych. Pytanie 139 Nie przewiduje się zmiany zapisów dotyczących kar umownych. Pytanie 140 Zamawiający nie wprowadzi limitu kar umownych. Pytanie 141

25 Okres rękojmi wynosi 48 miesięcy (z wyjątkami wskazanymi w umowie) i dotyczy zarówno zakresu realizowanego na rzecz Miasta Poznania jak i zakresu realizowanego na rzecz Aquanet S.A. Okres gwarancji 36 miesięcy dotyczy wyłącznie zakresu prac realizowanego na rzecz Aquanet S.A. Zapisy par. 11 ust. 1 wzoru umowy pozostają bez zmian. Pytanie 142 W wyniku zmiany z dnia 25 lutego 2015r. par. 13 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany terminu wykonania obiektów inżynierskich T-2A oraz T-2B wyłącznie w oparciu o przesłankę wskazaną w pkt 1 podpunkt a). Pozostałych przesłanek dokonania zmiany w zakresie terminu wykonania obiektów inżynierskich T-2A oraz T-2B nie stosuje się. Pytanie 143 Zamawiający dokonał stosownego poprawienia/sprostowania treści SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 144 Dotyczy punktu 3.2 lit. h) SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że punkt h powstał przez przypadek i w rzeczywistości stanowi część punktu g). Zamawiający potwierdza, że wskazany ppkt h) stanowi kontynuację ppkt g) (omyłka pisarska). Pytanie 145 Dotyczy par. 11 ust..1, tiret drugi - co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem "źródeł światła"? Czy chodzi tylko o żarówki, czy też może startery itp., czy może całość robót dotyczących budowy oświetlenia?

26 Rękojmia na źródła światła dotyczy żarówek. Pytanie 146 Wykonawca w związku z warunkami SIWZ określonymi w ostatnim zdaniu punktu 22.2 SIWZ oraz powtórzonym w par. 13 ust. 2 wzoru umowy wskazuje, że dokonane przez Zamawiającego ograniczenie w sposób nieuprawniony przenosi całe ryzyko robót związanych z obiektami T-2A i T-2B na wykonawcę robót' Powyższe sprzeczne jest z naturą i istotą umowy o roboty budowlaną z art. 471 kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy nie istnieją przesłanki wykluczające możliwość zmiany terminu umowy także w zakresie przedmiotowych robót. Zgodnie z warunkami SIWZ każdy z wykonawców zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie termin realizacji tych prac, a Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert z uwzględnieniem tego kryterium. Jeżeli jednak podczas wykonywania tych robót wystąpią nadzwyczajne okoliczności, takie jak siła wyższa, to te przesłanki przesunięcia terminu będą takie same dla każdego wykonawcy, bez względu komu Zamawiający udzieli ostatecznie zamówienia Nie dojdzie zatem na tym etapie - realizacji prac - do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Każdy z oferentów zaproponuje bowiem termin potrzebny na wykonanie prac w swojej ofercie, ale żaden z wykonawców nie jest w stanie obecnie przewidzieć, jakie zdarzenia z przyczyn niezależnych od niego mogą pojawić się w trakcie realizacji tych prac. Przeszkody takie będą oddziaływać identycznie w przypadku każdego z oferentów, który byłby wybrany do realizacji inwestycji Wyłączenie bezwzględne możliwości przedłużenia terminu na wykonanie w/w prac, oznacza że Wykonawcy muszą wycenić ryzyka, chociaż nie jest to możliwe. Wynika z tego, że przedmiot zamówienia jest opisany niezgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), tzn. nie jest wyczerpujący (bo Zamawiający nie gwarantuje w SIWZ, że nie wystąpią żadne nieznane obecnie okoliczności, które będą miały wpływ na okres realizacji obiektów T-2A i T-2B) i nie uwzględnią wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W uwagi na powyższe, Wykonawca wnosi o wykreślenie w/w postanowień SIWZ i wzoru umowy. Ponadto, jeżeli Zamawiający wymaga od oferentów, by ujęli w ofercie wszelkie ryzyka, których w rzeczywistości nie są w stanie w pełni ocenić, tak jak i Zamawiający, to Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający określa wartość tych ryzyk ustalając wartość zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP? W wyniku zmiany z dnia 25 lutego 2015r.: - ostatnie zdanie pkt SIWZ otrzymało następujące brzmienie: UWAGA: Odnośnie deklarowanego przez Wykonawcę i ocenianego przez Zamawiającego terminu wykonania obiektów inżynierskich T-2A oraz T-2B dopuszcza się możliwość dokonania zmiany terminu wykonania wyłącznie w oparciu o przesłankę wskazaną w pkt podpunkt a) - par. 13 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany terminu wykonania obiektów inżynierskich T-2A oraz T-2B wyłącznie w oparciu o przesłankę wskazaną w pkt 1 podpunkt a). Pozostałych przesłanek dokonania zmiany w zakresie terminu wykonania obiektów inżynierskich T-2A oraz T-2B nie stosuje się. Pytanie 147 Nie. Pytanie 148 Akceptujemy zastosowanie wymagań wg WT-2 z 2014 roku tzn. dla warstw podbudowy Smin=11000; Smax=17000, a dla warstwy wiążącej Smin=14000; Smax= Pytanie 149 Specyfikacja D dotyczy betonu klasy do C5/6 i do C16/20 co jest wskazane w punkcie 1.3. Zgodnie z WT-5 z 2010 roku. wymagania podstawowe dla ww. przedziału klas są zbliżone.

27 Pytanie 150 Zapisy pkt. 7 SIWZ i odpowiednio wzoru umowy w sprawie zamówienia pozostają bez zmian. Pytanie 151 Zamawiający zwraca uwagę, że zapis pkt. 20 lit. b) SIWZ dotyczy projektów umów o podwykonawstwo wyłącznie z podmiotami, na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt lit. b)-d) SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian. Pytanie 152 Zapis pkt pozostaje bez zmian. Pytanie 153 Terminy obowiązywania gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazane w pkt SIWZ korespondują z terminami wykonania określonymi przez Zamawiającego oraz przyjętym dla potrzeb przedmiotowego zamówienia okresem rękojmi. Zapis pozostaje bez zmian. Pytanie 154 Zamawiający nie przewiduje określenia minimalnego okresu realizacji obiektów T-2A oraz T-2B. Termin wykonania tych obiektów określi Wykonawca w składanej ofercie. W sytuacji gdy deklarowany termin wzbudzi wątpliwości Zamawiającego Wykonawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

28 Pytanie 155 Wykonanie robót we wskazanym zakresie obejmuje wykonanie obiektów w zakresie określonym Projektem Wykonawczym Branża mostowa Tunel T-2 pod projektowaną ulica Gdyńską w km ok oraz właściwym przedmiarem robót-oferta (określenie zakresu po zmianie SIWZ z dnia 25 lutego 2015r.). Pytanie 156 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń z podwykonawcami na podstawie umowy przelewu wierzytelności. Pytanie 157 Zmianie się par. 2 wzoru umowy poprzez dodanie ppkt. a między lit a) i b) dot. daty przekazania placu budowy. Pytanie 158 Tworząc wzór umowy w sprawie zamówienia Zamawiający przyjął obowiązująca, podstawową stawkę podatku VAT (23%). W przypadku zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie zapis umowy dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę wysokości stawek podatkowych. Zapis par. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 159 Zapis par. 4 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 160 Zmienia się treść wzoru umowy poprzez zmianę sformułowania dokument nazywany przez Zamawiającego Dziennikiem Budowy na sformułowanie Dziennik Budowy (z zastosowaniem wymaganych odmian w zależności od kontekstu zmienianego zapisu umowy). Pytanie 161 Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską poprzez wprowadzenie słowa zatwierdzają.

29 Pytanie 162 Zapis par. 8 ust. 4b wzory umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 163 Zapis par. 8 ust. 6b wzory umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 164 Zmienia się dotychczasowy zapis par. 8 ust. 9 wzoru umowy na następujący: Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta bankowego odpowiednio Zarządu Dróg Miejskich lub Aquanet S.A. Pytanie 165 Zmienia się dotychczasowy zapis par. 8 ust. 10 wzoru umowy na następujący: Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Pytanie 166 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 167 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 168 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 169 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 170 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.

30 Pytanie 171 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 172 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 173 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 174 Zmienia się słowo w par. 13 ust. 1 lit g) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: g) leżącego po stronie Zamawiającego opóźnienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana terminów realizacji umowy o ilość dni opóźnienia Pytanie 175 MIASTO POZNAŃ Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak Poznań NIP Pytanie 176 Obowiązują przedmiary robót-oferta w wersji EXCEL aktualny plik z dnia Pytanie 177 Prosimy o wyjaśnienie opisu poz. nr 40 kosztorysu pt: BRANŻA ELEKTRYCZNA - Usunięcie kolizji linii napowietrznych 110kV z ulicą Gdyńską w Ponaniu (linia 110kV Naramowice - ECI I Karolin i linia 110kV ECII Karolin - COŚ/ECII Karolin Czerwonak). W opisie zawarto zwrot TOMA w ilości 1 kpl. Pozycja 40 Tomu II.9 kosztorysu Branży elektrycznej Przebudowa sieci elektroenergetycznej WN powinna brzmieć następująco: Dostawa materiałów: materiały dodatkowe wg zestawienia w projekcie 1 kpl.: (złączka naprawcza NK24660A 12szt.,łącznik nastawny skokowo NK szt.,łącznik przedłużający jednowidlasty NK szt.) Skorygowano kosztorys ofertowy

31 Pytanie 178 Prawidłowe nazewnictwo dróg to drogi ROZPROWADZAJĄCE nr 1, nr 2 i nr 3 oraz droga DOJAZDOWA do spalarni. Pytanie 179 Projekt nie zawiera przekrojów poprzecznych ul. Chemicznej, w projekcie zawarto plan warstwicowy (rys. 9.1). Niweletę drogi dojazdowej do separatorów należy prowadzić po istniejącym terenie, w wyliczeniu robót ziemnych uwzględniono ilość mas ziemnych wynikających z konieczności wykonania wykopu pod nawierzchnię. Pytanie 180 Obrzeża i opaski należy wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi oraz poprzecznymi. Pytanie 181 Należy przyjąć chudy beton czyli beton o wytrzymałości R28 od 6 do 9 MPa: - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem klasy C 5/6 (chudy beton B6 B9) grubości po zgęszczeniu 15 cm pas dzielący, wyspy i opaski, - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem klasy C 5/6 (chudy beton B6 B9) grubości po zgęszczeniu 20 cm zjazdy, drogi rowerowe i chodniki na zjazdach publicznych. Pytanie 182 Dla podbudów wykazanych w pozycjach 79 do 89 nie należy wykonywać, ani uwzględniać wyceny geosyntetyku. Pytanie 183 Nie. Pytanie 184 W pozycji nr 51 kosztorysu ofertowego branży kanalizacja deszczowa powinno być mieszanka mineralno-asfaltowa (zamiast mieszanka mineralno-smołowa) skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 185 Wymagania dotyczące murów oporowych z elementów prefabrykowanych zostały ujęte w ST M skorygowano kosztorys ofertowy.

32 Pytanie 186 Dotyczy przedmiaru na. kanalizację deszczową. Pozycja 16 wyceny na kanalizację deszczową- wbicie ścianki szczelnej w ilości 931 m. Czego ona ma dotyczyć? Długość ścianki szczelnej traconej dla wykonania konstrukcji pogłębienia cieku Koźlanka wynosi 66,5m skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 187 Dotyczy przedmiaru na. kanalizację deszczową. W kosztorysie brak jest pozycji dotyczących osadników wirowych OW5 i OW6. Gdzie należy je ująć? Wykonanie dwóch ciągów systemu podczyszczających (dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z separatorem lamelowym należy ująć w poz. 42 kosztorysu ofertowego branży Kanalizacja Deszczowa) jednostką obmiarową powinien być 1 kpl. skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 188 Dotyczy przedmiaru na kanalizację deszczową. Na profilach między studniami D25 a D47 istnieje rurociąg z rur PVC fi 800 mm o długości 699,33 m natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odcinek kanalizacji deszczowej D26 D47 należy wykonać z rur żelbetowych Ø800mm. Pytanie 189 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób opisany w pytaniu. Pytanie 190 W deklarowanym przez Wykonawców terminie należy wykonać obiekty T-2A i T-2B w zakresie określonym Projektem Wykonawczym Branża mostowa Tunel T-2 pod projektowaną ulica Gdyńską w km ok oraz właściwym przedmiarem robót-oferta (określenie zakresu po zmianie SIWZ z dnia 25 lutego 2015r.). Pytanie 191 Zgodnie z informacją zawarta w sekcji VI.3. ogłoszenia o zamówieniu (publikacja w DZ.U.U.E) termin rozpoczęcia realizacji podany w sekcji II.3) ogłoszenia - jest terminem planowanym. Rzeczywisty termin rozpoczęcia realizacji będzie uzależniony od przebiegu prowadzonego postępowania. Nie przewiduje się zmiany terminów wykonania wskazanych w SIWZ z uwagi na przebieg prowadzonego postepowania. Pytanie 192

33 Nie. Wymienione czynności pozostają po stronie Wykonawcy. Pytanie 193 Zgodnie z pkt. 3.2.lit. a) SIWZ opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pytanie 194 Dokumentacja geotechniczna udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmianą z dnia 25 lutego 2015r. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania obiektów T-2A oraz T-2B z uwagi na stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, które zostaną udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (np. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez Zamawiającego kolizji). Pytanie 195 Zakres Miasta Poznania - wszystkie studnie na kanalizacji sanitarnej mają średnicę fi1500mm. Pytanie 196 Należy wykonać 3 studnie fi1500mm, w miejscach oznaczonych S2, S3 i S4. Pytanie 197 S1 to komora istniejąca do pozostawienia. S4 to komora istniejąca do zastąpienia studnią fi1500mm. Pytanie 198 Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej (betonowej DN600), odcinek S1 S2, zostanie przeprowadzona za pomocą krótkich modułów rurowych PVC-U Dz560 SDR 34 (dopuszcza się rozwiązanie równoważne z modułów GRP Dz 550mm). Pytanie 199 Skorygowano kosztorys ofertowy w zakresie rozbiórek sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej. Pytanie 200 Do rozbiórki przeznaczone są rury sieci kanalizacji sanitarnej, a także komory, szamba i inne. Skorygowano kosztorys ofertowy w zakresie rozbiórek sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej.

34 Pytanie 201 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 202 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 203 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 204 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 205 Nie. Pytanie 206 W składanej ofercie należy uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego. Pytanie 207 Nie. Pytanie 208 Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wydłużenia prac z powodu opisanych okoliczności.

35 Pytanie 209 Nie. Pytanie 210 Prosimy o udzielenie wyjaśnienia, która nazwa Beneficjenta przedstawiona w SIWZ powinna widnieć na gwarancji wadialnej oraz pełnomocnictwie do podpisania oferty: a) MIASTO POZNAŃ NIP , REGON oraz AQUANET S.A. NIP , KRS w imieniu i na rzecz których działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 27 b) - Miasto Poznań - NIP , REGON AQUANET S.A. - z siedzibą w Poznaniu (61-492), ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS , posiadającą numer NIP kapitał zakładowy PLN / w całości opłacony / - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 27, zarejestrowana pod numerem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON , NIP , kapitał zakładowy zł c) Miasto Poznań NIP , REGON oraz Aquanet S.A NIP , KRS w imieniu i na rzecz których działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 27 Dopuszcza się następujące oznaczenia Beneficjenta gwarancji: MIASTO POZNAŃ NIP , REGON oraz AQUANET S.A. NIP , KRS w imieniu i na rzecz których działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 27. lub Miasto Poznań NIP , REGON oraz Aquanet S.A NIP , KRS w imieniu i na rzecz których działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 27 W oznaczeniu nie jest konieczne podawanie szczegółowych danych rejestrowych (KRS) Aquanet S.A. oraz Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. Pytanie 211 Jaka ma być konstrukcja studni S3 oznaczonej na planie sytuacyjnym kwadratem? Czy ma być inna niż pozostałych dwóch studni? Należy wykonać 3 studnie 1500mm, w miejscach oznaczonych S2, S3 i S4. Studnię S3 błędnie oznaczono na Planie sytuacyjnym jako komora. Pytanie 212 Prosimy o określenie technologii renowacji odcinka kanalizacji sanitarnej S1-S2 (pozycja 24). Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej (betonowej DN600) zostanie przeprowadzona za pomocą krótkich modułów rurowych PVC-U Dz560 SDR 34 (dopuszcza się rozwiązanie równoważne z modułów GRP Dz 550mm). Pytanie 213 Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane rury przeciskowe w pozycji 46: czy mają to być rury żelbetowe, kamionkowe czy jak w projekcie - GRP. Prosimy o podanie dokładnych parametrów. Przewiert należy wykonać z rur GRP skorygowano kosztorys ofertowy.

36 Pytanie 214 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.

37 Pytanie 215 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 216 Zamawiający nie wprowadzi limitu kar umownych do wzoru umowy. Pytanie 217 Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. Pytanie 218 Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. Pytanie 219

38 Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 220 Przewiert należy wykonać z rur GRP skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 221 Odcinek kanalizacji deszczowej D26 D47 należy wykonać z rur żelbetowych Ø800mm. Pytanie 222 Wykonanie dwóch ciągów systemu podczyszczających (dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z separatorem lamelowym należy ująć w poz. 42) jednostką obmiarową powinien być 1 kpl. skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 223 Skorygowano kosztorys ofertowy. Pytanie 224 Należy przyjąć ilość rurociągów o średnicy 800 mm zgodnie z dokumentacją projektową (profile podłużne) skorygowano kosztorys ofertowy.

39 Pytanie 225 Wszelkie prace geodezyjne powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych wycenianych przedmiarów robótoferta zgodnie z pkt w związku z 3.2. SIWZ. Przedmiar robót-oferta dotyczący zakresu Aquanet S.A. został odpowiednio zmieniony plik Excel z dnia Pytanie 226 W kosztorysie TOM I.2 w pozycjach od nr 6 do 12 użyto błędnej jednostki [m] zamiast [szt]. W kosztorysie TOM I.3 w pozycjach od nr 5 do 9 użyto błędnej jednostki [m] zamiast [szt]. Pytanie 227 Obowiązują przedmiary-robót oferta w wersji EXCEL. Pytanie 228 Obowiązują przedmiary-robót oferta w wersji EXCEL. Pytanie 229 Obowiązują przedmiary-robót oferta w wersji EXCEL. Pytanie 230 Obowiązują przedmiary-robót oferta w wersji EXCEL. Pytanie 231 Obowiązują przedmiary-robót oferta w wersji EXCEL.

40 Pytanie 232 Pielęgnacja zieleni w okresie 1 roku od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w sprawie zamówienia zostanie rozliczona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym nie powinna być wyceniana w przedmiarach robót-oferta (wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest podawana w osobnej pozycji zbiorczego zestawienia kosztów). Pytanie 233 Przebudowę należy zrealizować zgodnie z projektem oraz w technologii i z materiałów zatwierdzonych przez gestora sieci. Pytanie 234 Opłaty po stronie Wykonawcy. Pytanie 235 W przypadku rur metalowych - postepowanie ze zdemontowanymi elementami metalowymi nie nadającymi się do dalszego wykorzystania regulują postanowienia par. 8 ust W przypadku rur z innego materiału zdemontowane elementy pozostają własnością Wykonawcy i powinny być przeznaczone do utylizacji. Pytanie 236 Kwestia uzgodnienia terminów wyłączeń ciepłociągów pozostaje po stronie Wykonawcy. Pytanie 237 Projekt i jedno z dwóch uzgodnień Dostawcy ciepła na temat ciepłociągu dołączone do projektu, określają wyznaczonego dostawcę rur preizolowanych LOGSTOR. Czy Dostawca ciepła VEOLIA (dawniej Dalkia ) łącznie z Zamawiającym zaakceptuje innego dostawcę rur preizolowanych, a jeżeli tak to jakiego producenta. Pytanie jest bardzo ważne, ponieważ są to magistralne sieci DN 800 wyjściowe na teren miasta Poznania z Ciepłowni, a do tej pory Dalkia nie dopuszczała innych technologii i dostawców jak zatwierdzonych wewnętrznie. Potencjalny Wykonawca musi dostać precyzyjną odpowiedź by uniknąć przy uzgadnianiu

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014 MZD 5/3/2014 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76 e-mail: biuro@mzd.osw.pl NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677 nr r-ku: BOŚ S.A. o/ostrów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/ ZI ZP.271.3.2016 Uczestnicy postępowania przetargowego Wieruszów 14.04.2016r. W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

Opoczno, dnia r.

Opoczno, dnia r. Opoczno, dnia 04.03.2015r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I BL.III.3411-06/07 Łódź, dnia 26.10.2007 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I Dotyczy: przetargu nieograniczonego WBZP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej L.dz 164/JRP/2011 Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Nr post. RAWiK/05/2010 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DROGI GMINNEJ W SKUROWIE MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47 05 600 Grójec WARSZAWA, marzec 2014 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamowienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz rozbudową odcinka

Bardziej szczegółowo

ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: We wzorze umowy 2 ust.1 lit. p ( o )

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny str.

SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny str. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny str. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Orientacja rys. 1. 2. Plan sytuacyjny -plansza uzbrojenia z planem tyczenia rys. 2. 3. Niweleta drogi rys. 3.1 4. Profil podłużny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. MAO/JRP/700/13 Katowice, dnia 04.07.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: ZAPYTANIE 6 (PYTANIA OD 170 DO 171) Pytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Zespół Zmówień Publicznych Urząd Miejski w Wołominie UL. OGRODOWA 4, 05 200 WOŁOMIN TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66 Wołomin, dnia 15 maja 2015 roku ZZP.271.10.2015 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Projektant: Inwestycja/Obiekt: Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGI Projektant mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1 Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG. Nazwa i opis elementu rozliczeniowego I * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG. Nazwa i opis elementu rozliczeniowego I * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR BRANŻA DROGOWA Temat opracowania Branża Kod CPV Nr Lp pozycji STWiORB Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu, oraz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Kącik w Bielsku-Białej ... (5 * 6) Roboty rozbiórkowe 1.1 D 07.07.01 Demontaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami wraz z robotami (w tym roboty ziemne). Odwóz do RE kpl 3,00 1.2. D 07.07.01 Demontaż linii kablowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów 271.11.2016 Łubowo 07.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów Dotyczy przetargu: Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SPZ.272.8.2016. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej

Bardziej szczegółowo

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r.

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem : 2011/S 132-219302 Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264 W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264 W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264 W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KM 0+000-0 + 840 PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY Inwestycja: Remont drogi gminnej dz. nr 264 w m. Ostrów Adres : Gmina Celestynów m. Ostrów Stadium: projekt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu JKL PROJEKT Jacek Jakubczak 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu Inwestor: Gmina Karpacz 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Zamawiający: Inwestor: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową.

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową. Oświęcim, dnia 2 kwietnia 2014 r. Znak sprawy: ZP.271.11.2014.II Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 1 Rozdział BRANŻA MOSTOWA 1.1 Grupa STWiOR: roboty przygotowawcze 1.1.1 Element roboty przygotowawcze 1.1.1.1 Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami Znak ZP.271.2.2015 Lipnik 24.03.2015 r WYJAŚNIENIE nr 1 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III Inwestor: Temat

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku zamiennej technologii rur preizolowanych Zamawiający będzie żądał dokumentacji zamiennej?

Czy w przypadku zamiennej technologii rur preizolowanych Zamawiający będzie żądał dokumentacji zamiennej? Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 1 / 2016 ogłoszonego przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o. na Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława. Budowa Krytej Pływalni w Oławie

Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława. Budowa Krytej Pływalni w Oławie zastępczego Strona 1 z 5 TOM 5.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO I DOCELOWEGO EGZ. 1. Inwestor Przedsięwzięcie Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława Budowa Krytej Pływalni w Oławie Adres

Bardziej szczegółowo

J a r o s ł a w M a t u s z a k. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciechocinku PRZEDMIAR ROBÓT

J a r o s ł a w M a t u s z a k. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciechocinku PRZEDMIAR ROBÓT P R A C O W N I A P R O J E K T O W A P R O J B U D J a r o s ł a w M a t u s z a k 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 36 tel. (052) 3532477 NIP 556-146-87-72 Nazwa i adres obiektu Przebudowa ulicy Kościuszki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo