1. Bilans jakościowy i ilościowy drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Bilans jakościowy i ilościowy drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego"

Transkrypt

1

2 46 Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego Jan J. Hycnar ECOCOAL Consulting Center Katowice Roman Foltyn Foltyn Industriesystemelektronik GmbH Rückersdorf Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1. Bilans jakościowy i ilościowy drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego Do grupy drobnoziarnistych frakcji węglowych należy zaliczyć nie tylko muły węglowe i odpady poflotacyjne, ale również ściery węglowe i pyły koksownicze oraz stałe produkty spalania i zgazowania różnych paliw (karbonizat, koksik, popioły lotne). Znaczenie tych ostatnich, będzie rosło w miarę rozwoju spalania i zgazowania paliw alternatywnych i pozostałości z przeróbki ropy naftowej. Wspólną cechą wymienionych frakcji węglowych jest ich uziarnienie poniżej 2 mm i zawartość substancji węglowej, natomiast zasadniczo różnią się składem i własnościami energetycznymi.

3 Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke Największą grupę drobnoziarnistych frakcji węglowych stanowią muły węglowe i odpady poflotacyjne z górnictwa węgla kamiennego. Orientacyjne różnice we własnościach polskich drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego ilustrują dane w tabeli 1. Tabela 1. Własności fizykochemiczne mułów i odpadów poflotacyjnych z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego Table 1. Physicochemical properties of slurries and flotation tailings from coal preparation Określenie Muły węglowe Odpady poflotacyjne Mieszanina M J G-I W-C Ch I+II+III Zawartość, % wody 24,7 27,5 29,8 30,0 17,8 52,9 9,0 29,1 30,034,0 popiołu 20,7 28,9 30,6 40,0 17,8 52,9 23,5 51,2 28,6 45,0 siarki 0,47 0,80 0,74 0,12 0,6 2,76 0,3 1,2 1,0 Udział frakcji ziarnowych, % >2 mm 1,0 1,08 1,96 2,0 0,71 mm 24,5 4,70 8,29 0,71 0,50 mm 14,43 7,52 5,2 21,6 1) 43,5 0,50 0,315 mm 14,93 21,9 5,5 27,9 2) 0,315 0,125 mm 8,55 33,46 62,4 89,3 3) ) 10,0 0,125 0,071 mm 4,05 41,61 0,071 0,045 mm 1,48 4, ) 11,0 < 0,045 mm 7,67 10, Wartość opałowa, MJ/kg 12,4 16,5 9,0 10,5 7,4 14,5 4,5 11,4 9,0 10,1 1) frakcja >0,5 mm 2) frakcja 0,5 0,25 mm 3) frakcja <0,25 mm 4) frakcja >0,125 mm 5) frakcja >0,045 mm W przypadku mułów węglowych obserwuje się tendencję wzrostu zawartości popiołów w miarę stopnia ich rozdrobnienia; a w przypadku odpadów poflotacyjnych zazwyczaj taka zależność nie jest stwierdzana, co ilustruje rysunek 1. Ze względu, że często muły węglowe i odpady poflotacyjne są wspólnie składowane, mamy do czynienia wtedy ze złożem mało zdefiniowanym. Natomiast w przypadku mułów węglowych składowanych hydraulicznie często mamy do czynienia z grawitacyjnie rozfrakcjonowanymi mułami węglowymi. Wszystkie te obserwacje są jedną z podstaw wyboru racjonalnej metody zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych. Ustalenie ilości mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych jest zagadnieniem złożonym, gdyż bilansowaniu podlegają tylko odpady z bieżącej produkcji i osadniki pozostałe w gestii kopalń. Dodatkowo sytuację komplikuje 640 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

4 Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów fakt, że szereg osadników zostało przekazanych władzom gminnym jako tereny zrekultywowane oraz że, niektóre osadniki zostały oddane poza górnictwo. Ponadto, odkrywane są nowe złoża odpadów węglowych w zlewniach cieków, rzek i kanałów oraz na nabrzeżach portowych. 80 Zawartość popiołu, % mas M F Wielkość ziaren, µ m Rys. 1. Przebieg krzywych zależności zawartości popiołu od uziarnienia mułu węglowego (M) i odpadu poflotacyjnego (F) Fig. 1. Dependence of ash content from the grain size of slurry (M) and flotation tailings (F) W wyniku działalności górnictwa węgla kamiennego powstają drobnoziarniste odpady węglowe w ilości około 10% wydobywanego węgla. W osadnikach wykazywanych jest około Mg. Faktyczna ilość drobnoziarnistych odpadów węglowych przekracza Mg. Zdeponowane odpady bardzo się różnią pod względem kaloryczności; obróbka statystyczna posiadanych wyników badań wykazała następujący udział poszczególnych grup kaloryczności: grupa o wartości opałowej 15 MJ/kg, stanowi udział 9,3%; grupa o wartości opałowej od 12 do 15 MJ/kg, stanowi udział 6,8%; grupa o wartości opałowej od 10 do 12 MJ/kg, stanowi udział 22,4%; grupa o wartości opałowej 10 MJ/kg, stanowi udział 61,5%. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 641

5 642 Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke Oznacza to, że największą ilość stanowią drobne frakcje o kaloryczności poniżej 10 MJ/kg, charakteryzujące się zawartością popiołu w granicach 35 60% i zawilgoceniem w zakresie %. Bilans wypadu, zdeponowania i zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych przedstawia tabela 2. Tabela 2. Bilans produkcji i zagospodarowania mułów i odpadów poflotacyjnych z górnictwa węgla kamiennego Table 2. Balance of production and utilization of slurries and flotation tailings from hard coal mining Rok Wskaźnik udziału mułów % Produkcja mułów węglowych 10 3 Mg Mieszanki w KWK Zagospodarowanie mułów 10 3 Mg Lokowanie w osadnikach z bieżącej prod. Sprzedaż do energetyki i innych Produkcja węgla kamiennego, 10 3 Mg Nagromadzone w osadnikach* , , , , , , *często w statystykach podawana jest wartość Mg; według oceny autorów wartość ta przekracza Mg. 2. Aktualny stan zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego Wieloletnie i wielorakie badania drobnoziarnistych frakcji węglowych wykazały duże możliwości ich pełnego wykorzystania energetycznego i surowcowego [5,6], a w szczególności, jako (do): produkcji mieszanek węglowych i paliw energetycznych; produkcji koncentratów węglowych; produkcji paliw specjalnych (suspensje węglowo-wodne, brykiety); samodzielne paliwo energetyczne i technologiczne dla określonych procesów; paliwo do regulowania procesów spalania w palenisku (zmniejszania lub podwyższania kaloryczności, względnie emisyjności paliw podstawowych); zabezpieczania przed samozagrzewem, zawilgoceniem i pyleniem zwałowisk węgla; uszczelniania gruntów i górotworów; melioracji gleb lekkich; źródła związków żelaza; źródła reduktorów do odzysku miedzi z odpadów hutniczych. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

6 Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów Pomimo znajomości tak wielu możliwości gospodarczego wykorzystania, w dalszym ciągu znaczna ilość drobnoziarnistych frakcji węglowych jest niezagospodarowana. A najczęściej, stosowane kierunki ich zagospodarowania budzą dużo wątpliwości oraz niejednokrotnie są rozwiązaniem błędnym i wątpliwym z punktu ekonomii i ekologii [1,2]. Studia zagranicznych wyników badań i wdrożeń jednoznacznie wykazują, że problem drobnoziarnistych frakcji węglowych rozwiązywany jest w koncepcji pełnego ich zagospodarowania na etapie ich powstawania, przeróbki zgromadzonych na składowiskach lub/i pełnego zagospodarowania w określonych obiektach energetycznych. Drobnoziarniste frakcje węglowe (muły węglowe, koksik z procesów zgazowania) zostały praktycznie zastosowane jako paliwo podstawowe i uzupełniające do kotłów ze złożem fluidalnym w USA, Australii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i w Niemczech. We Francji, muły węglowe w postaci zawiesiny (pulpy) przepompowywane są bezpośrednio z kopalni do elektrowni, co pozwoliło na wyeliminowanie procesu filtracji zawiesin wodno-mułowych [14]. Na Ukrainie dla poprawienia efektów spalania mułów węglowych w stacjonarnym złożu fluidalnym, muły są granulowane do ziaren ok. 9 mm [10]. W Wielkiej Brytanii opanowano proces suszenia i granulowania mułów (z dodatkiem cementu) oraz spalania granulatu w kotle z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym [2]. Również w elektrowniach PKE muły węglowe zastosowano jako paliwo uzupełniające. Muły węglowe i odpady poflotacyjne w Wielkiej Brytanii, RFN, USA i w Australii eksploatowane są również jako surowiec do produkcji koncentratów węglowych. W Niemczech, wzbogacane flotacyjnie muły, stanowiły koncentrat węglowy, który po wysuszeniu rozprowadzano jako pył węglowy do cementowni i hut; do produkcji handlowego pyłu węglowego wykorzystywane są również ściery z węgla brunatnego [3]. Doświadczenia niemieckie, zostały także wdrożone w Polsce budową zakładu flotacyjnego wzbogacania mułów do produkcji koncentratów węglowych i mieszanek węglowych. W Polsce podstawowym kierunkiem zagospodarowania mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych jest ich mieszanie z miałami w kopalniach, bazach paliwowych i u użytkowników. Za duże osiągnięcie energetyki zawodowej należy uznać spalenie przeszło 1 miliona ton mułów węglowych tylko w jednej elektrowni (Jaworzno II), w dwóch kotłach z paleniskami fluidalnymi (CFBC 2 70 MW e ; uruchomienie 1999 rok) [12]. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 643

7 Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke 3. Kierunki doskonalenia wykorzystania mułów i odpadów poflotacyjnych z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego Racjonalnymi kierunkami zagospodarowanie drobnoziarnistych frakcji węglowych są planowe i trwałe rozwiązania organizacyjne i kapitałowe wykorzystujące ich własności oraz uwzględniające potrzeby regionalne. Spełnienie tych wymogów staje się coraz trudniejsze ze względu na działania monopolistyczne górnictwa i duże rozdrobnienie właścicielskie osadników. Wybór rozwiązania musi jednak spełniać wymogi ekonomii i ekologii. Ze względu na masowość i energetyczne walory mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych, z bieżącej produkcji i zeskładowanych, najprostszym rozwiązaniem jest rozszerzenie dotychczasowego ich wykorzystania w istniejących obiektach energetycznych, jako paliwa zasadniczego lub/i uzupełniającego oraz jako jednego ze składników mieszanek paliwowych. Rozwiązanie takie, preferuje jednak wykorzystanie frakcji węglowych bardziej energonośnych, zazwyczaj powyżej 13 MJ/kg. Analiza porównawcza spalanych węgli brunatnych i odpadów poflotacyjnych, wykazuje duże podobieństwo ich parametrów (tabela 3). Tabela 3. Porównanie parametrów węgla brunatnego (spalanego w elektrowni) z parametrami odpadów poflotacyjnych z Osadnika Centralnego Table 3. Comparison of parameters of lignite burnt in power plant with parameters of flotation tailings from the Central Sediment Trap Parametry Elektrownia opalana węglem brunatnym Osadnik Centralny Różnice Określenie Jedn. Wartość x/mj Wartość Wartość x/mj x/mj średnia (5 7) (6 4) Wartość opałowa kj/kg Zawartość popiołu % 20 2,3 61,3 7,0-41,3-4,7 Zawartość wilgoci % 45 5,1 21 2, ,7 Zawartość siarki % 0,7 0,08 0,6 0,06 0,1 + 0,02 W przypadku jednej z elektrowni opalanej węglem brunatnym i odpadów nagromadzonych w rejonie działalności kopalń wałbrzyskich (przeszło Mg), obserwuje się dużą ekwiwalentność wartości opałowej (około 8,5 MJ/kg) oraz duże zróżnicowanie w zawartości popiołu (na korzyść węgla brunatnego) i wilgoci (na korzyść odpadów węglowych) [13]. Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych pozwoliłoby na ustalenie realności przedsięwzięcia oraz na określenie efektów ekonomicznych i ekologicznych. Równocześnie wyeliminowałoby okazjonalne i częściowe oraz bardzo często nieracjonalne zagospodarowanie mułów z wymienionego rejonu. 644 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

8 Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów W przypadku potrzeby budowy lub modernizacji źródeł ciepła zlokalizowanych w rejonach osadników, wskazanym jest budowa kotłów opalanych mułami. Przeprowadzone symulację wytwarzania ciepła w oparciu o różne media energetyczne, pomimo wzrostu opłat ekologicznych wykazały, że energia cieplna wytwarzana na bazie miejscowych odpadów poflotacyjnych jest, co najmniej o 20% niższa niż przy stosowaniu paliw tradycyjnych [14]. Za co najmniej dziwne, należy uznać rozbudowę źródeł ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach przykopalnianych i sąsiadujących, w oparciu o gaz ziemny i handlowe paliwa węglowe. Dodatkowe możliwości zagospodarowania mułów węglowych tkwią w tworzeniu mieszanek z biomasą (trociny, zrębki), której duża zawartość części lotnych ułatwia spalanie mułów. Wspomniana technologia umożliwia zastosowanie przeróżnych materiałów organicznych, charakteryzujących się własnościami energetycznymi, do produkcji paliw mieszanych, alternatywnych i ekologicznych. Wdrożenie procesu granulowania takich mieszanek i tworzenie granul odpornych na działanie wody znacząco wpłynęłoby na rozpowszechnienie tych typów paliwa. Brak możliwości trwałego i regionalnego zagospodarowania mułów węglowych wskazuje na celowość wykorzystania ich do produkcji koncentratów węglowych. Muły o przebiegu krzywej zależności zawartości popiołu od uziarnienia według rysunku 1, można stosunkowo łatwo wzbogacać i produkować koncentraty węglowe. Wykonane badania i analizy techniczno-ekonomiczne dla mieszaniny mułów węglowych (ok. 1, Mg) wykazały, że stosunkowo prostymi metodami przeróbczymi można uzyskać koncentraty o zapopieleniu rzędu 12% (ok. 0, Mg) (rysunek 2) [4]. Pomimo przyjęcia hydrourabiania złoża, otrzymywane koncentraty węglowe z powodzeniem mogły konkurować swoja jakością i kosztami z handlowymi miałami energetycznymi. Realizacja projektu nie uzyskała jednak akceptu dysponentów mułów. Stosując wirówki o dużym natężeniu pola sił odśrodkowych (rzędu 300 g) uzyskano koncentrat węglowy zawierający poniżej 10% popiołu (tabela 4) [8]. Metoda nadaje się również do wydzielania koncentratów węglowych z odpadów poflotacyjnych. Zastosowana do odzysku koncentratów węgla koksowego jest procesem efektywnym i ekonomicznym. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 645

9 Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke 1) odpad iłowy zawiesina woda 2) woda sito 2 mm koncentrat węglowy odpad iłowy a sita b separatory spiralne c koncentrator Falcon a Rys. 2. Schemat technologiczny wydzielania koncentratów węglowych z mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych Fig. 2. Technological scheme of coal concentrates separation from coal slurries and flotation tailings 646 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

10 Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów Tabela 4. Charakterystyka koncentratów węglowych wydzielonych z mułów węglowych w wirówce o dużym natężeniu pola sił odśrodkowych Table 4. The characteristics of coal concentrates separated from coal slurries in the centrifugal separator of high intensity of the field of centrifugal force Zawartość, % mas. Muł węglowy Frakcja ziarnowa, μm Popiół Siarka < >210 Surowy 41,9 0,84 61,3 27,6 11,1 Koncentrat 36,6 0,39 Domielony 41,9 0,84 100,0 0,0 Koncentrat 16,5 1,24 Wzbogacony 18,2 1,43 0,0 100,0 Koncentrat 9,6 0,87 Prowadzone badania nad wykorzystaniem odpadów poflotacyjnych do produkcji suspensji węglowo-wodnej w technologii Otisca [7,9] pozwoliły na uzyskanie koncentratów węglowych bardzo wysokiej czystości (tabela 5). Dla uzyskania suspensji przydatnej do spalania w silnikach wysokoprężnych, odpad poflotacyjny rozdzielano na sicie 150 µm, frakcję nadziarna domielono i następnie wszystkie frakcje aglomerowano w pentanie. Tabela 5. Charakterystyka koncentratów węglowych wydzielonych z odpadów poflotacyjnych w procesie aglomeracji węglowodorowej Table 5. The characteristics of coal concentrates separated from flotation tailings in the process of hydrocarbon agglomeration Odpad poflotacyjny z KWK Moszczenica Zawartość, % mas. Udział, % popiołu siarki części lotnych węgla Frakcja: ,76 12,53 17, µm* 26,5 34,81 0,60 16,82 48, µm 73,5 82,08 11,66 6,25 Frakcja 4,8 µm 100 Koncentrat 63,3 3,69 0,50 21,93 74,36 Cz. mineralna 36,7 88,49 9,17 2,32 Frakcja 3,16 µm 100 Koncentrat 61,4 2,78 0,48 21,87 75,35 Cz. mineralna 38,6 85,76 9,39 4,85 Frakcja 2,37 µm 100 Koncentrat 63,6 2,51 0,48 22,19 75,30** Cz. mineralna 36,4 91,26 8,03 0,71 * frakcja domielona ** ciepło spalania kj/kg VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 647

11 Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke 4. Wnioski Rozwój technologii wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego zwiększa ilość drobnoziarnistych frakcji węglowych do zagospodarowania. Ilości te są często powiększane przez stałe produkty spalania i zgazowania paliw tradycyjnych i alternatywnych. Nie przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju jest przyczyną nie zagospodarowania znacznych ich ilości oraz nie zawsze racjonalnego ich zagospodarowania. Drobnoziarniste frakcje węglowe, ze względu na masowość ich występowania i energetyczną charakterystykę, celowym jest zagospodarowywać bardziej racjonalnie m.in. jako: Paliwo podstawowe lub uzupełniające dla określonych technologii i obiektów energetycznych; Jeden ze składników mieszanek paliwowych, w tym zawierających bioskładniki; Surowiec do produkcji koncentratów węglowych, w tym wysokiej jakości. Realność szeregu tych przedsięwzięć jest możliwa tylko przy zmianie dotychczasowej polityki w zakresie zagospodarowania odpadów i produkcji paliw. Literatura 1. Blaschke W., Hycnar J.: Conditions strenthening the role of coal In fuel-energy balnce. International Conference Mineral Resources of the Slovak Republic. Demanovska Dolina Slovak Republic Bugajczyk M., Foltyn R, Hycnar J.: Zasady zrównoważonego rozwoju w energetyce. Karbo nr 2, Hölter H., Weber A.: Nowoczesne ekotechniki przeróbki węgla. XII Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla. Kraków Hycnar J., Bugajczyk M., Górski M.: Założenia techniczno-ekonomiczne produkcji koncentratów węglowych z mułów zgromadzonych w osadnikach kopalni węgla kamiennego Ecocoal, Katowice Hycnar J., Bugajczyk M.: Kierunki racjonalnego zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych. XVIII Konferencja pt Racjonalne użytkowanie paliw i energii Zakopane Hycnar J., Chaber M.: Warunki zagospodarowania odpadów z procesów wzbogacania i odsiarczania miałów węgli energetycznych. Synergia, Katowice Hycnar J., Nawrocki S., Rzepski H.: Sprawozdanie z prób wytwarzania i zastosowania suspensji węglowo-wodnej. Otisca, Jammeswille Hycnar J.: Zastosowanie wirówek do separacji minerałów. Inżynieria Mineralna. Zeszyt Specjalny, nr 1, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

12 Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów 9. Keller D,V.: A preliminary report on the application of the Otisca T-process to Polish coal. University of Syracuse, Reszniak A. i in.: Ekonomiczeskja effektiwność I perspektiwy primienija topok niskotemperaturowo kipiaszczowo słoja. Ugol Ukrainy, nr 2, Unsworth W.I.: Construction of a plant to study thermal drying pelletisation and fluidized bed combustion of coal fines. British Coal Western Area. Project no. CS/00035/83/UK. 12. Żbik M.: Milionowa tona. Koncern PKE, nr 5, Analiza jakości i kierunków zagospodarowania mułów węglowych zgromadzonych w Osadniku Centralnym w Wałbrzychu. Ecocoal, Katowice Kocioł fluidalny o mocy 125 MW przeznaczony do spalania mieszanki węglowowodnej. CdF Ingenierie, Założenia wykorzystania odpadów energonośnych do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni w mieście Wałbrzychu. Ecocoal, Katowice Streszczenie Drobnoziarniste frakcje węglowe z procesów wydobywania, wzbogacania i wykorzystania węgla kamiennego i brunatnego stanowią znaczący udział w bilansach produkcji i zagospodarowania węgla. Do drobnoziarnistych frakcji węglowych należą muły węglowe, odpady poflotacyjne, ściery, pyły koksownicze, koksik z procesów zgazowania i wysoko zawęglone stałe produkty spalania paliw. W zależności od własności energetycznych muły węglowe, ściery, pył koksowniczy i koksik często są zagospodarowywane jako paliwa samodzielne oraz jako jeden ze składników wytwarzanych mieszanek paliwowych. Odpady poflotacyjne w znacznie mniejszym stopniu są energetycznie zagospodarowywane. W tych to warunkach, znaczne ilości drobnoziarnistych frakcji węglowych stają się odpadem i są składowane w osadnikach lub w wyrobiskach górniczych. Duża ilość i wysokie rozdrobnienie omawianych frakcji węglowych uzasadniają potrzebę zmiany dotychczasowych praktyk i zwiększenia ich zagospodarowania jako paliwa podstawowego i uzupełniającego dla określonych obiektów energetycznych oraz opanowania produkcji wysokojakościowych koncentratów węglowych i mieszanek paliw alternatywnych. W szeregu przypadków, drobnoziarniste frakcje mogą być wzbogacane metodami fizycznymi i fizykochemicznymi, uzyskując wysokoenergetyczne koncentraty węglowe. Proponowane rozwiązania pozwalają na pełne zagospodarowanie, nawet niskoenergetycznych, drobnoziarnistych frakcji węglowych. Drobnoziarniste frakcje węglowe, ze względu na masowość ich występowania i energetyczną charakterystykę, celowym jest zagospodarowywać bardziej racjonalnie m.in. jako: Paliwo podstawowe lub uzupełniające dla określonych technologii i obiektów energetycznych; Jeden ze składników mieszanek paliwowych, w tym zawierających bioskładniki; Surowiec do produkcji koncentratów węglowych, w tym wysokiej jakości. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 649

13 Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz Olkuski, Stanisław A. Blaschke Realność szeregu tych przedsięwzięć jest możliwa tylko przy zmianie dotychczasowej polityki w zakresie zagospodarowania odpadów i produkcji paliw. Abstract Utilisation Of Fine-Grained Wastes From Hard Coal Production And Preparation In Power Generation Sector The fine grained coal fractions from processes of hard coal and lignite extraction, enrichment and utilization have their important share in the production balance and the coal utilization. The fine grained coal fractions include the slurries, flotation tailings, coke dust, fly ash from gasification process and high coaled solid products from fuels combustion. Depending on energetical properties the slurries, coke dust and flyash are often utilized as autonomic fuels and as one of components of produced fuel mixtures. The flotation tailings are utilized in minor scale. In these conditions, big quantities of fine grained coal fractions become a waste and are stocked in sediment traps or in excavations. The great number and high size reduction of said coal fractions justify the need of changes in up till now practice and the increase of their utilization as a basic and supplementary fuel for determined power objects and the management of the production of high quality coal concentrates and alternative fuel mixtures. In many cases, the fine coal fractions can be enriched by physical and physical-chemical methods, obtaining high energy coal concentrates. The proposed solutions enable the full utilization of even low energy, fine grained coal fractions. Fine coal fractions, because of mass-ness of their occurring and energetic characteristics, it is intentional to utilise more rationally among other things as: Basic or completing fuel for determined technologies and energy objects; One of components of fuel mixtures, including containing biocomponents; Raw material for production of coal concentrates, including best quality. Reality of a number of these enterprises is possible only when the existing policy in the field of utilising waste and production of fuels is changed. 650 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych

Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych Dr hab. inż. Gabriel Borowski, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej, zajmuje się zagadnieniami przetwarzania odpadów przemysłowych w celu odzysku i zagospodarowania surowców. Założyciel oraz Redaktor

Bardziej szczegółowo

Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych

Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych Dr hab. inż. Gabriel Borowski, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej, zajmuje się zagadnieniami przetwarzania odpadów przemysłowych w celu odzysku i zagospodarowania surowców. Założyciel oraz Redaktor

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW ZE WZBOGACANIA WĘGLA KAMIENNEGO

ZAGOSPODAROWANIE DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW ZE WZBOGACANIA WĘGLA KAMIENNEGO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Aleksander Lutyński*, Jan Szpyrka* ZAGOSPODAROWANIE DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW ZE WZBOGACANIA WĘGLA KAMIENNEGO 1. Wstęp Konsekwencją produkcji konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

QUALITY ASSESSMENT OF HARD COAL SLURRIES DEPOSITED IN IMPOUNDMENTS

QUALITY ASSESSMENT OF HARD COAL SLURRIES DEPOSITED IN IMPOUNDMENTS GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2011 Tom 6 Zeszyt 2 Aleksander LUTYŃSKI, Jan SZPYRKA Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA JAKOŚCI MUŁÓW WĘGLA KAMIENNEGO ZDEPONOWANYCH W OSADNIKACH ZIEMNYCH Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy podwy szenia jakoœci mu³ów wêglowych dla energetyki

Stan i perspektywy podwy szenia jakoœci mu³ów wêglowych dla energetyki Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Jan Józef HYCNAR*, Andrzej FRAŒ**, Rafa³ PRZYSTAŒ**,

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU Dr inż. Leon KURCZABINSKI Ekspert PIE ochrona powietrza Ekspert UNECE KATOWICE CZERWIEC 2016

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

pochodzących z bieżącej produkcji

pochodzących z bieżącej produkcji 49 Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego pochodzących z bieżącej produkcji i zdeponowanych w osadnikach ziemnych 1. Wstęp Zbigniew Grudziński Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Lidia Gawlik Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Lidia Gawlik Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1. Wstęp 25 Prawne aspekty wykorzystania mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach Lidia Gawlik Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Zadaniem kopalń węgla kamiennego jest oczywiście

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Otwarte seminaria 2014 2013 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Katowice, 20 lutego 2014 Otwarte seminaria 2013 2014 Analiza możliwości unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Badania zawartości rtęci w mułach węglowych

Badania zawartości rtęci w mułach węglowych POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2016 Tom 19 Zeszyt 4 115 124 ISSN 1429-6675 Michał Wichliński*, Rafał Kobyłecki**, Zbigniew Bis*** Badania zawartości rtęci w mułach węglowych Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej

Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 27 2011 Zeszyt 1 ZBIGNIEW GRUDZIÑSKI* Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym.

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Dr inż. Leon Kurczabiński *) Katowicki Holding Węglowy SA Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Streszczenie. W artykule scharakteryzowano sektor komunalno bytowy w zakresie pokrycia potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU Dr inż. Leon KURCZABINSKI Ekspert PIE ochrona powietrza Ekspert UNECE KATOWICE Styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizykochemia odpadów stałych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS-2-107-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU SEPAROWANYCH POPIOŁÓW DENNYCH NA MROZOODPORNOŚĆ BETONU

ANALIZA WPŁYWU SEPAROWANYCH POPIOŁÓW DENNYCH NA MROZOODPORNOŚĆ BETONU Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 1(19) 2017, s. 47-54 DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.07 Daniel WAŁACH, Marek CAŁA, Krzysztof OSTROWSKI Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Korzyści związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów w instalacjach energetycznych zastępowanie

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 GRZEGORZ ROLKA * EWELINA ŚLĘZAK ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES LEXINGTON 2010. prof. dr hab. inż.. Wiesław. Blaschke Szafarczyk. KRAKÓW, 21 czerwca 2010 r.

XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES LEXINGTON 2010. prof. dr hab. inż.. Wiesław. Blaschke Szafarczyk. KRAKÓW, 21 czerwca 2010 r. INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA G SKALNEGO W WARSZAWIE XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRZERÓBKI WĘGLA W prof. dr hab. inż.. Wiesław Blaschke mgr inż.. Józef J Szafarczyk KRAKÓW, 21 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Dr inż. Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Odpady jako nośnik energii Współczesny system gospodarki

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach.

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

New World Resources Plc producent węgla kamiennego w Europie Centralnej.

New World Resources Plc producent węgla kamiennego w Europie Centralnej. Katalog Węgla New World Resources Plc producent węgla kamiennego w Europie Centralnej. New World Resources Plc ( NWR ) jest producentem węgla kamiennego w Europie Centralnej. NWR produkuje wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNOLOGICZNA

OFERTA TECHNOLOGICZNA Kompozytowe Paliwo Formowane Nazwa: Kompozytowe Paliwo Formowane Wykonawcy: J. Hehlmann, M. Jodkowski, /Wydział Chemiczny/ Kompozytowe paliwo formowane, zwłaszcza z udziałem mułów węgli quasikoksowych

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uzyskiwanie taniego i czystego ciepła z paliw stałych, węgla i biomasy, w indywidualnych instalacjach spalania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego Dr inż. Agnieszka Surowiak Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Perspektywy energetyki jądrowej j w Polsce Procesy inwestycyjne 18.09.2008 Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki T. J., Min.Gosp., 18 września 2008 1 35000 30000 25000 20000 15000

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa **

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 4 2007 Jolanta Marciniak-Kowalska*, Edyta Wójcik-Osip* BADANIA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WE FLOTACJI PAKIETÓW WKŁADÓW LAMELOWYCH** 1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm

Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm X Konferencja Dla miasta i środowiska- Problemy unieszkodliwiania odpadów -26.11.2012 39 Referat A-07 Wstęp Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ROZWI CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ

ROZWI CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ GAZ ZIEMNY BIOGAZ CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE ROZWI DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE ROZWI DIESEL BI-FUEL Metan kopalniany (CMM i VAM) w Polsce CMM (Coal Mine

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Perspektywy rozwoju Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Perspektywy rozwoju Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. POLSKA GRUPA GÓRNICZA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 30 KWIETNIA 2016 r. 11 4 kopalń węgla kamiennego specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW MECHANIZMY SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MECHANIZM SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Odpady komunalne w przewaŝającej mierze składają się z substancji organicznych 2. Ich mechanizm spalania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Polecamy w naszej ofercie :

Polecamy w naszej ofercie : Oferta jest skierowana do odbiorców indywidualnych i zbiorowych oferujemy: Polski węgiel wysokiej jakości powyżej 29 tyś KJ/kg. Ekologiczny o małej zawartości siarki z Katowickiego Holdingu Węglowego.

Bardziej szczegółowo

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Urszula Lorenz, Urszula Ozga-Blaschke Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Urszula Lorenz, Urszula Ozga-Blaschke Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 50 Muły węgla kamiennego produkt energetyczny czy odpad 1. Wstęp Urszula Lorenz, Urszula Ozga-Blaschke Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Układy technologiczne, w jakie wyposażone

Bardziej szczegółowo

Rtęć w węglu kamiennym - wstępne wyniki projektu "Baza Hg" Barbara Białecka Ireneusz Pyka Krzysztof Wierzchowski

Rtęć w węglu kamiennym - wstępne wyniki projektu Baza Hg Barbara Białecka Ireneusz Pyka Krzysztof Wierzchowski Rtęć w węglu kamiennym - wstępne wyniki projektu "Baza Hg" Barbara Białecka Ireneusz Pyka Krzysztof Wierzchowski 1 Projekt Baza Hg Tytuł projektu: Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze 27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego

Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego Autor: Łukasz Wojnicki Opiekun referatu: mgr inż. Aleksandra Pawluk Kraków, 8.12.2016r. www.agh.edu.pl Definicje Odpady komunalne rozumie

Bardziej szczegółowo

Możliwości uszlachetniania węgli kamiennych przeznaczonych do procesu zgazowania naziemnego

Możliwości uszlachetniania węgli kamiennych przeznaczonych do procesu zgazowania naziemnego 59 UKD 622.1: 550.8: 622.333-167/.168 Możliwości uszlachetniania węgli kamiennych przeznaczonych do procesu zgazowania naziemnego Possibilities of valorization of hard coal destined for terrestrial gasification

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGETYCZNE OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH

LABORATORIUM ENERGETYCZNE OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH Osoby do kontaktu: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska tel. (091) 317-16-20 tel. kom. 519-501-576 e-mail: ewisniewska@zchpolice.com

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Problem zagospodarowania osadów ściekowych * wg GUS 2/24 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo.

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo. PALIWA FORMOWANE W dobie zwiększającej się produkcji odpadów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, coraz większego znaczenia nabiera problem ich składowania czy utylizacji. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk I Konferencja Biowęglowa, Serock 30-31 maj 2016 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne i ich przetwarzanie cz. II - paliwa stałe Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo