Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym PODTORZA KOLEJOWE - GEOTECHNIKA Regulacje prawne Metody oceny parametrów gruntu Wzmacnianie podłoża gruntowego Projektowanie geotechniczne wybrane zagadnienia Warszawa dr inż. Norbert Kurek

2 Agenda 1. Regulacje prawne dot. podtorza kolejowego - zmiany 2. Metody oceny potrzeby modyfikacji podłoża gruntowego 3. Wzmacnianie podtorza kolejowego - wymagania materiałowe i technologiczne, warunki odbioru robót 4. Projektowanie geotechniczne wybrane zagadnienia 2

3 Cel wykładu? γ=18,5 kn/m 3 p k = 65 kpa 1. Jaka technologia? 2. Jakie badania gruntu? CSa Φ =38 o M 0 = 80 MPa 0.0 m p.p.t 3 m 3. Jakie badania odbiorowe? Or γ=12,5 kn/m 3 Φ =10 o c =10 kpa M 0 = 2 MPa 1,5 m p.p.t 3,5 m p.p.t 3,5 m MSa γ=18,5 kn/m 3 Φ =42 o M 0 = 120 MPa 10 m 3

4 Regulacje prawne 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 151 poz Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, PKP PLK S.A., W-wa, Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych o prędkościach V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylonym pudłem, PKP PLK S.A, W-wa, Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu Infrastruktura transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 4a. Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. PKP PLK, W-wa, b. Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym 4

5 Regulacje prawne 5. PN-EN :2007 (Eurokod 1) Oddziaływania na konstrukcje, Część 2: Obciążenia ruchome mostów. 6. PN-S :1985, Obiekty mostowe - Obciążenia. (Norma wycofana). 7. BN :1988, Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania(norma wycofana). 8. PN-EN :2008 (Eurokod 7) Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne. 9. PN-EN :2008 (Eurokod 7) Projektowanie geotechniczne, Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 10. Załącznik Krajowy do PN-EN :2008 (Eurokod 7) Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne, Inne 5

6 Regulacje prawne WCZORAJ Umowy między narodowe (COTIF, AGC, AGTC, ) Specyfikacje międzynarodowe (UIC, RIV, RIC, EN standards) DZISIAJ TSI Normy europejskie Przepisy krajowe, z wzajemną akceptacją lub bez Przepisy krajowe 6

7 Regulacje prawne Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (ang. Technical Specifications for Interoperability, TSI) szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i ogłaszane przez Komisję Europejską 7

8 Regulacje prawne Rozmaitość systemów 5 systemów elektryfikacji 21 systemów sterowania (ATP/ATC) 5 szerokości toru 5 kategorii nacisku na oś 6 skrajni krajowe przepisy Cel: poprawa i rozwój międzynarodowego transportu kolejowego osiągnięcie interoperacyjności = zdolności systemu kolejowego do bezpiecznego i niezakłóconego ruchu pociągów z zapewnieniem określonych parametrów na tych liniach stworzenie wspólnego rynku przemysłu kolejowego = wkład w stopniowe stworzenie wewnętrznego rynku produktów i usług dla budowy, modernizacji i eksploatacji kolei we Wspólnocie 8

9 Regulacje prawne MAŁA NOWELIZACJA tj. zmiany do Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie CEL: - stworzenie warunków do szerszego stosowania TSI oraz norm europejskich ZMIANA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Poz

10 Regulacje prawne WAŻNE ZMIANY W ASPEKCIE PODTORZA KOLEJOWEGO 7) w 16 uchyla się ust. 5-7; 8) w 18 uchyla się ust 3 i skreśla się rys. 3.2a-3.2 f; - rezygnacja z modułu odkształcenia podtorza, jako podstawowego parametru weryfikującego nośność /odkształcalność/stateczność projektowanego korpusu budowli ziemnej (otwarcie drogi stosowania do projektowania EC1 i EC7) - rezygnacja z narzuconego przez Ministra przekroju normalnego toru na prostej i łukach (możliwość dostosowania przekroju normalnego do panujących warunków terenowych) 10

11 Regulacje prawne WAŻNE ZMIANY W ASPEKCIE PODTORZA KOLEJOWEGO 4) w 13 w ust. 2 w tabeli 3.1 skreśla się kolumnę 6 Dopuszczalne naciski osi P [kn] ; 5) po 14 dodaje się 14a i 14b w brzmieniu: - gradacja klas obciążeń wg norm - rozróżnienie modeli obciążeń projektowych i uspójnienie współczynników klasyfikacji obciążeń (α) 11

12 PODTORZE KOLEJOWE Podtorze - kolejowa budowla ziemna wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi, podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz wpływom podłoża gruntowego zalegającego bezpośrednio pod podtorzem i w najbliższym jego otoczeniu (źródło: [2]) Podstawowe zadanie podtorza - przejęcie obciążeń przekazywanych przez podsypkę (podtorze pełni rolę fundamentu toru kolejowego) Elementami podtorza są: 1) nasypy i przekopy wraz ze wzmocnieniami, urządzeniami ochronnymi i zabezpieczającymi, 2) przypory wraz z ich wzmocnieniami i urządzeniami zabezpieczającymi, 3) urządzenia odwadniające. 12

13 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [2] 13

14 PODTORZE KOLEJOWE Podtorze musi być tak zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane, aby: było dostatecznie wytrzymałe i trwałe oraz stanowiło stateczną i jednorodną podstawę dla nawierzchni linii kolejowej o określonych parametrach eksploatacyjnych, w występujących warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych nie ulegało nadmiernym trwałym i sprężystym odkształceniom, zagrażającym bezpieczeństwu ruchu, bądź stwarzającym potrzebę zbyt częstych napraw nawierzchni, koszty budowy i eksploatacji były możliwie małe, bez pogarszania walorów użytkowych, zapewniona była możliwość łatwego, także zmechanizowanego, prowadzenia robót podtorzowych, nawierzchniowych, trakcyjnych, teletechnicznych itp. 14

15 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [10] 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 15

16 PODTORZE KOLEJOWE Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na: 1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej; 2) zaprojektowaniu odwodnień budowlanych; 3) przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 4) zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających; 5) określeniu nośności,przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego; 6) ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi; 7) ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów; 8) wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów; 9) ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego; 10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów. Źródło: [11] 16

17 PODTORZE KOLEJOWE Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko. Źródło: [11] 17

18 PODTORZE KOLEJOWE 2. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania dzieli się na: 1) proste-występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystny ch zjawisk geologicznych; 2) złożone występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych; 3) skomplikowane występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich. Źródło: [11] 18

19 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [11] 19

20 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [11] 20

21 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [11] 21

22 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [11] 22

23 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [11] 23

24 PODTORZE KOLEJOWE Rodzaj konstrukcji Warunki proste Warunki złożone Warunki skomplikow. Niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym -1 lub 2 kondygnacyjne budynki, -ściany oporowe i rozparcia wykopów o różnicy poziomów mniejszych niż 2,0m -wykopy o głębokości 1,2m, nasypy budowlane do wysokości 3,0m Pierwsza kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna Trzecia kategoria geotechniczna Obiekty budowlane wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych -fundamenty bezpośrednie i głębokie - ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe o różnicy poziomów >2,0m -wykopy o gł. >1,2 m, nasypy budowlane o wysokości >3,0 m, inne budowle ziemne -przyczółki i filary mostowe -kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące Druga kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna Trzecia kategoria geotechniczna Nietypowe obiekty budowlane -mosty przez rzeki o świetle ponad 100m, -głębokie wykopy poniżej zwierciadła wody, -fundamenty nietypowe, -konstrukcje narażone na wstrząsy sejsmiczne, -konstrukcje położone na terenach górniczych kat. II i wyższych, -obiekty których nie można zaliczyć do żadnych z dwóch kategorii, Tunele w miękkich skałach i spękanych, obciążonych wodami naporowymi, -wykopy prowadzone w trudnych warunkach wśród zabudowy, -obiekty zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko Trzecia kategoria geotechniczna Trzecia kategoria geotechniczna Trzecia kategoria geotechniczna - konieczność sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - opinia geotechniczna - opinia geotechniczna + dok. badań podłoża + projekt geotechniczny - opinia geotechniczna + dok. badań podłoża + projekt geotechniczny Źródło: [Majer i inni, 2013] 24

25 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [11] 25

26 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [8] 26

27 PODTORZE KOLEJOWE Stany graniczne nośności w projektowaniu geotechnicznym STR i GEO Źródło: [Wysokiński i inni] 27

28 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [10] 28

29 PODTORZE KOLEJOWE DA-2 DA-3 A1+M1+R2 A2+M2+R3 A- oddziaływania M materiały (grunt) R reakcje oporu podłoża Algorytm projektowania wymaga: przyjęcia do projektowania kombinacji wartości obciążeń stałych i zmiennych, ustalenia zapasu bezpieczeństwa współczynniki częściowe, przyjęcie wartości charakterystycznych parametrów gruntowych, określenie współczynnika bezpieczeństwa globalnego Źródło: [10] 29

30 PODTORZE KOLEJOWE Źródło: [10] 30

31 PODTORZE KOLEJOWE Stany graniczne nośności w projektowaniu geotechnicznym E d R d Wartość obliczeniowa efektów oddziaływań: E d = E{γ F F rep ; X k /γ M ; a d } lub E d = γ E E{F rep ; X k /γ M ; a d } Wartość obliczeniowa oporu (nośności): R d = R{γ F F rep ; X k /γ M ; a d } F rep wartość reprezentatywna oddziaływania; γ F częściowy współczynnik dla oddziaływania. STR i GEO γ E częściowy współczynnik dla efektu oddziaływania. X k wartość charakterystyczna właściwości materiału; γ M częściowy współczynnik dla parametru geotechnicznego (współczynnik materiałowy). a d wartość obliczeniowa parametru geometrycznego. lub R d = R{γ F F rep ; X k ; a d }/γ R lub R d = R{γ F F rep ; X k /γ M ; a d }/γ R Źródło: [8] 31

32 PODTORZE KOLEJOWE Podtorze należy projektować przy założeniu trwałości równej 100 lat, przy czym jeśli podtorze ma spełniać funkcje wymagające trwałości większej, np. funkcje hydrotechniczne, to należy to uwzględnić (źródło: [2], [3]). Współczynniki pewności F dot. stateczności podtorza i jego elementów określone na podstawie właściwości gruntów powinny wynosić co najmniej: a) 2,0 - dla podtorza nowobudowanego i dobudowywanego b) 1,5 - w eksploatacji Źródło: [2] c) 1,3 - bezpośrednio po naprawie podtorza Źródło: [3] d) 1,0 Źródło: [8], [10]? 32

33 PODTORZE KOLEJOWE Warunek użytkowalności: a) Eurokod 7 brak wytycznych dot. podtorza kolejowego b) Warunki techniczne Id-3 / Standardy techniczne c) PN-81/B brak danych dot. podtorza kolejowego Źródło: [8], [10] Źródło: [2], [3] Jeśli nie określono innych wymagań, dopuszczalne różnice osiadań torowiska należy przyjmować: równe 4 mm/rok na długości 30 m lub 10 mm/rok na długości 200 m. BRAK WARUNKU OSIADAŃ CAŁKOWITYCH W gruntach częściowo lub w pełni nasyconych wodą zaleca się uwzględniać trzy składniki osiadania: s 0 osiadania natychmiastowe odkształcenia postaciowe przy stałej objętości lub w wyniku zmniejszenia objętości s 1 osiadania wynikające z konsolidacji s 2 osiadania wynikające z pełzania (konsolidacja wtórna) 33

34 PODTORZE KOLEJOWE Eurokod 7 (PN-EN 1997): prawidłowo opracowane parametry geotechniczne i kontrola jakości wykonania robót na budowie ma większe znaczenie dla spełnienia podstawowych wymagań projektu niż dokładność modeli obliczeniowych i wartości współczynników częściowych 34

35 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Wysokiński i inni] Dokumentacja w formie dokumentacji geologicznoinżynierskiej lub geotechnicznej Interpretacja danych Projekt geotechniczny 35

36 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 36

37 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Wartość wyprowadzona to wartość parametru geotechnicznego określona z wyników badań na podstawie teorii, korelacji lub doświadczenia Charakterystyczną wartość parametru geotechnicznego należy wybrać jako ostrożne oszacowanie wartości decydującej o wystąpieniu stanu granicznego Źródło: [12] 37

38 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego X k z definicji jest to wartość statystyczna. p Wartość charakterystyczna (X k, R k ), wartość właściwości materiału odpowiadająca prawdopodobieństwu nieprzekroczenia jej w teoretycznie nieograniczonej serii prób. Zwykle odpowiada ona określonemu kwantylowi przyjętego rozkładu statystycznego. W pewnych okolicznościach za wartość charakterystyczną przyjmuje się wartość nominalną. Odnośnie do gruntów ustalono, że przyjmowany zazwyczaj w materiałach konstrukcyjnych (beton, drewno, stal) 5% kwantyl rozkładu wyników, nie ma technicznego uzasadnienia. Wartości ocen 5% są zbyt niskie, niezgodne z obserwacjami. W Polsce norma PN-81/B przyjmowała średnią jako wartość charakterystyczną. 38

39 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Eurokod 7 p (1)P Charakterystyczną wartość parametru geotechnicznego należy wybrać jako ostrożne oszacowanie wartości wpływających na wystąpienie stanu granicznego. p (1)P Wyboru wartości charakterystycznej należy dokonywać na podstawie wartości wyprowadzonych z badań laboratoryjnych i terenowych, uzupełnionych przez ogólnie uznane doświadczenie. Eurokod zaleca stosowanie metod statystycznych do oceny wyników badań i do określania wartości parametrów geotechnicznych. Aby uzyskać obiektywizację ostrożnego oszacowania proponujemy stosować wzór Schneider a, do oceny wartości charakterystycznej z wyników badań w postaci: X k = X sr 0,5σ X sr -wartość średnia σ - odchylenie standardowe 39

40 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Wysokiński i inni] 40

41 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Etapy badań podłoża budowlanego: 1) Etap studium lub koncepcji modernizacji lub budowy nowych odcinków linii kolejowych informacje podstawowe przyjęcie rozwiązań wstępne oszacowanie kosztów inwestycji- ocena jej wpływu na środowisko 2) Etap projektu budowlanego dane dot. podłoża gruntowego niezbędne do oceny war. geol.-inż. i geotech., ustalenie wartości wyprowadzonych, model geologiczny 3) Etap projektu wykonawczego badania uzupełniające lub wynikające z rozwiązań projektowych np. ze względu na przyjętą technologię wzmacniania podłoża 4) Etap realizacji badania kontrolne w zakresie badań odbiorczych 41

42 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [9] 42

43 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 43

44 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 44

45 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [10] 45

46 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Bagińska, 2009] 46

47 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [9] 47

48 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 48

49 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 49

50 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 50

51 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 51

52 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 52

53 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [4a] 53

54 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO BADANIA POLOWE - SONDOWANIA STATYCZNE CPT, CPTU, SCPTU - SONDOWANIE DYLATOMETRYCZNE DMT - SONDOWANIA PRESJOMETRYCZNE PMT - SONDY KRZYŻAKOWE FVT - SONDOWANIA DYNAMICZNE DPL, DPH, DPSH - SONDY CYLINDRYCZNE SPT - WSKAŹNIKI NOŚNOŚCI CBR - SONDY WKRĘCANE WST - PRÓBNE OBCIAZENIA PŁYTĄ PLT BADANIA LABORATORYJNE - PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE - kąt tarcia wewnętrznego - kohezja - wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez drenażu - PARAMETRY ODKSZTAŁCENIOWE - edometryczny moduł ściśliwości M (E oed ) [MPa] - wskaźnik ściśliwości C c [-] - wskaźnik odprężenia C s [-] - współczynnik konsolidacji c v ; c h [m 2 /s] - współczynnik pełzania c α [m 2 /s] - naprężenie prekonsolidacji σ p [kpa] - współczynnik Poisson a ν [-] - moduł odkształcenia postaciowego G, G max [MPa] - wskaźnik prekonsolidacji OCR [-] 54

55 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO BADANIA LABORATORYJNE Kąt tarcia wewnętrznego gruntu oraz kohezja: a) PN-81/B parametr całkowity uogólniony b) Eurocod 7 parametry efektywne φ, c σ =σ-u σ naprężenie całkowite σ naprężenie efektywne u ciśnienie wody w porach gruntu 55

56 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 56

57 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO q c opór stożka f s tarcie tulei u 2 ciśnienie wody w porach gruntu Parametry stożka: kąt - 60⁰, średnica - 35,7 mm powierzchnia - 10 cm2 lub (15 cm2) prędkość sondowania: 2 cm/s (~ 1 m/min) 0 q c [MPa] f s [MPa] u [MPa] 0 0,05 0,1 0,150 0,05 0,1 2 głębokość [m]

58 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO ciągły odczyt danych wraz z głębokością interpretacja wyników badań obejmuje: ocenę jednorodności budowy geologicznej, określenie miąższości i zasięgu występowania poszczególnych warstw identyfikację rodzaju gruntu określenie stanu gruntów niespoistych i spoistych określenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu, ustalenie historii obciążenia Sonda statyczna CPTU jest nowoczesnym narzędziem służącym do badania podłoża gruntowego, pozwalającym na szybkie uzyskanie koniecznych do obliczeń wartości wyprowadzonych parametrów geotechnicznych 58

59 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Badanie dylatometryczne może być prowadzone do głębokości około 30m. Stosowane do określenia: rodzaju i stanu gruntu profilu podłoża gruntowego wartości parametrów geotechnicznych (wsp. parcia K 0, wskaźnik prekonsolidacji OCR, wytrzymałości na ścinanie bez odpływu) 59

60 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO K DMT współczynnik naprężenia poziomego I DMT indeks materiałowy E DMT moduł dylatometryczny E DMT = E, E 0 0 K DMT I DMT E DMT [MPa] p 0 p 1 głębokość [m]

61 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Sondowanie dynamiczne (stożek): zagęszczenie gruntów niespoistych uzupełnienie rozpoznania podłoża pomiędzy otworami ustalenie granic warstw ocena nośności niespoistego podłoża gruntowego Sondowanie dynamiczne (krzyżak): wytrzymałość gruntu na ścianie bez odpływu s u 61

62 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Presjometr Menarda

63 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Presjometr Menarda1960. p l - naprężenie graniczne p f - naprężenie pełzania E M -moduł presjometryczny 63

64 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Kurek, 2013] 64

65 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Kurek, 2013] 65

66 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Mayne, 2001] 66

67 BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Źródło: [Head, 1986] 67

68 Wzmacnianie podłoża gruntowego GŁĘBOKIE WYKOPY BADANIA PODŁOŻA GEOTECHNIKA BUDOWLE ZIEMNE - NASYPY FUNDAMENTOWANIE WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 68

69 Wzmacnianie podłoża gruntowego Nowoczesne rozwiązania w branży geotechnicznej stanowią oszczędną alternatywę dla tradycyjnego posadowienia pośredniego lub wymiany gruntu T0 hydraulic fill 3 à 5 m T0 hydraulic fill 3 à 5 m T0 hydraulic fill 3 à 5 m T1 sof clay 3 à 4 m T1 sof clay 3 à 4 m T1 sof clay 3 à 4 m T2 dense to very dense sands ~ 17 m T2 dense to very dense sands ~ 17 m T2 dense to very dense sands ~ 17 m T3 clay- ~ 20 m T3 clay- ~ 20 m T3 clay- ~ 20 m T4 dense sand T4 dense sand T4 dense sand 69

70 Wzmacnianie podłoża gruntowego Ogólnym celem wzmacniania podłoża gruntowego jest zapewnienie technicznej możliwości spełnienia wymagań, jakie stawiane są budowli. Wzmacnianie podłoża nawierzchni i budowli jest niezbędnym zabiegiem w przypadku gdy nie spełnia ono ustalonych wymagań, dotyczących warunków nośności, stateczności i przydatności do użytkowania 70

71 Wzmacnianie podłoża czy jest potrzebne Meksyk 1519 r. 71

72 Wzmacnianie podłoża czy jest potrzebne Meksyk 2012 r. 72

73 Wzmacnianie podłoża czy jest potrzebne Meksyk 2012 r. 73

74 Wzmacnianie podłoża czy jest potrzebne Meksyk 2012 r. 74

75 Wzmacnianie podłoża czy jest potrzebne Meksyk 2006 r. Palace of fine arts Mexico City Osiadanie 4,6 m budowa ok r 75

76 Wzmacnianie Podłoża czy jest potrzebne 76

77 Wzmacnianie Podłoża czy jest potrzebne 77

78 Wzmacnianie Podłoża czy jest potrzebne Polska 2014 r. 78

79 Wzmacnianie Podłoża czy jest potrzebne 79

80 Technologie wzmocnienia podłoża gruntowego MSC CFA ISR JG BMC DSM CMC SC MMB VF MCC DC VD MCC DR RIC 80

81 Dostosowanie technologii do rodzaju obiektu OBIEKTY: Metoda Typowy zasięg [m] 81

82 Dostosowanie technologii do warunków gruntowych RODZAJ GRUNTU: Metoda Typowy zasięg [m] 82

83 Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża POCHODZENIE MATERIAŁU metody bez użycia dodatkowych materiałów metody z użyciem dodatkowych materiałów metody i technologie zagęszczania gruntów niespoistych metody i technologie przyspieszające proces konsolidacji gruntów spoistych 83

84 Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża RODZAJ MATERIAŁU grunty niespoiste: -kamienie -żwir -pospółka -piasek - zaczyn cementowy (iniekt) -wapno -popiół -beton - żelbet (beton zbrojony) inne grunty służące do wymiany: -rodzime - antropogeniczne 84

85 Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża RODZAJ WSPÓŁPRACY ELEMENTU WZMACNIAJĄCEGO Z PODŁOŻEM - pale betonowe -pale prefabrykowane - pale żelbetowe - pale jet grouting -palisady - ścianki szczelne - ściany szczelinowe element sztywny - kolumny scementowane - kolumny wymiany dynamicznej - iniekcje rozpychające - wgłębne mieszanie gruntu elementy częściowo podatne - kolumny kamienne - kolumny żwirowe - kolumny piaskowe - grunt zbrojony elementy podatne 85

86 Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża SPOSÓB WYKONANIA metody dynamiczne metod statyczne impulsowa wibracyjna iniekcje wiercone przemieszczeniowe mieszanie gruntu 86

87 Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża METODY DYNAMICZNE impulsowa wibracyjna wybuchy udary powierzchniowe wgłębne pale wbijane konsolidacja dynamiczna wymiana dynamiczna wibroflotacja wibrowymiana wibrowanie 87

88 Kolumny przemieszczeniowe CMC 88

89 Kolumny BMC (Bi-Modulus Columns) 89

90 Kolumny BMC (Bi-Modulus Columns) Brak głowicy żwirowej pod niskim nasypem Odkształcenia nawierzchni Głowica żwirowa redukcja sił przebicia 90

91 Kolumny podatne MSC 91

92 Kolumny podatne MSC ZASTOSOWANIE: Niskie nasypy drogowe/kolejowe Posadzki Parkingi Płyty fundamentowe Medium nośne trzonu kolumny: - iniekt (cementowy, wapienny, cementowo-wapienny z domieszkami popiołów i ulepszaczy chemicznych lub mieszanka cementowo-piaskowa, cementowo-wapienno-piaskowa - mieszanka betonowa 92

93 Kolumny MSC Efekt wykonanych prac 0 Siła pionowa [kn] zakres osiadań pojedynczej koluny 15 Osiadanie [mm] siła obliczeniowa 90 kn 45 93

94 Kolumny CMC/BMC/MSC WARUNKI GRUNTOWE - GRUNTY ORGANICZNE C u >15kPa - IŁY, GLINY, GLINY PIASZCZYSTE - PYŁY - GRUNTY ANTROPOGENICZNE - PIASKI WARUNKI WODNE - BRAK OGRANICZEŃ UWARUNKOWANIA TERENOWE - BRAK NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ - MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA PRAC W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE BUDYNKÓW - LIKWIDACJA UROBKU Z WIERCENIA ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA - MAX 30m TYPOWE ŚREDNICE KOLUMN - 0,27m, 0,32m, 0,36m, 0,4m, 0,6m 94

95 Kolumny CMC/BMC/MSC BADANIA GEOTECHNICZNE NA POTRZEBY PROJEKTOWANIA BADANIA POLOWE - SONDOWANIA STATYCZNE CPT, CPTU, SCPTU - SONDOWANIE DYLATOMETRYCZNE DMT - SONDOWANIA PRESJOMETRYCZNE PMT - SONDY KRZYŻAKOWE FVT - SONDY CYLINDRYCZNE SPT - SONDY WKRĘCANE WST BADANIA LABORATORYJNE - BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE (APARAT TRÓJOSIOWY I SKRZYNKOWY) - BADANIA ODKSZTAŁCENIOWE (EDOMETR, KONSOLIDOMETR) - AGRESYWNOŚĆ WODY 95

96 Kolumny CMC/BMC/MSC Zalety wysoko nośność wysoka wydajność brak urobku przyjazna środowisku uniwersalna wzmocnienie w skali globalnej 96

97 Kolumny CMC/BMC/MSC Koncepcja rozwiązania 97

98 Kolumny CMC/BMC/MSC Idea kolumn betonowych 100% of the load in the piles. No load in the soil Share of the load between column and soil Pale fundamentowe Wzmocnienie CMC/BMCMSC 98

99 Kolumny CMC/BMC/MSC MES 2D - cel: -wyznaczenie przemieszczeń pionowych konstrukcji na wzmocnionym gruncie -wyznaczenie naprężeń i siły osiowej w kolumnach 99

100 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe MES 2D - cel: -wyznaczenie przemieszczeń pionowych nasypu -wyznaczenie przemieszczeń poziomych nasypu -wyznaczenie naprężeń w kolumnach -wyznaczanie siły w siatkach stalowych 100

101 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe Zmiana założeń projektowych w trakcie realizacji to ZAGROŻENIE DLA KONSTRUKCJI!!! Siatka stalowa Geosyntetyk Uwagi Sztywność EA 5x [kn/mb] x [kn/mb] Wytrzymałość na rozciąganie x [kn] x [kn] Odkształcenie x [%] 5,5x [%] EA zależne od czasu Wydłużenie względne geosyntetyku Przemieszczenie kolumny x [cm] x [cm] 5,5x [cm] 5x [cm] Nadmierne przemieszczenia pionowe i poziome nasypu katastrofa budowlana! 101

102 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe Modernizacja E65 - LCS Działdowo 102

103 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe Modernizacja E65 - LCS Działdowo 103

104 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe Modernizacja E65 - LCS Działdowo 104

105 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe Modernizacja E65 - LCS Działdowo 105

106 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK nr 353 Poznań Skandawa / szlak Sątopy Samulewo - Korsze 106

107 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK nr 353 Poznań Skandawa / szlak Sątopy Samulewo - Korsze 107

108 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK nr 353 Poznań Skandawa / szlak Sątopy Samulewo - Korsze 108

109 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK nr 353 Poznań Skandawa / szlak Sątopy Samulewo - Korsze 109

110 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK Warszawa-Gdańsk / odc. Tczew-Pszczółki 110

111 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK Warszawa-Gdańsk / odc. Tczew-Pszczółki 111

112 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK Warszawa-Gdańsk / odc. Tczew-Pszczółki 112

113 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK Warszawa-Łódź / odc. Warszawa Zach.-Miedniewice 113

114 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK Warszawa-Łódź / odc. Warszawa Zach.-Miedniewice 114

115 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty liniowe LK Warszawa-Łódź / odc. Warszawa Zach.-Miedniewice 115

116 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty inżynierskie Wzmocnienie Podłoża Pod Przyczółki Wiaduktu ul. Armii Krajowej, Warszawa Grudzień 2013r. 116

117 Kolumny CMC/BMC/MSC - obiekty inżynierskie Strefa przejściowa na dojeździe do przepustu 117

118 Kolumny CMC/BMC/MSC Próbne obciążenie 118

119 Kolumny CMC/BMC/MSC Metryki kolumn - profil kolumny - głębokość - ilość betonu - ciśnienie w układzie - siła posuwu - moment obrotowy świdra 119

120 Kolumny CMC/BMC/MSC POŁUDNIOWA OBWODNICA GDAŃSKA 120

121 Kolumny MSC i CMC - Galeria Warmińska 121

122 Konsolidacja gruntu - drenaż pionowy VD 122

123 Konsolidacja gruntu - drenaż pionowy VD WARUNKI GRUNTOWE - GRUNTY ORGANICZNE - GLINY, GLINY PIASZCZYSTE - PYŁY WARUNKI WODNE - BRAK OGRANICZEŃ (ŁĄCZENIE WARSTW WODONOŚNYCH) UWARUNKOWANIA TERENOWE - BRAK NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ - KONIECZNOŚĆ PRZECIĄŻENIA min 50-75kPa - KONIECZNOŚC ETAPOWANIA PRAC ZASIĘG INSTALACJI - MAX 40m ROZSTAWU DRENÓW - 0,6mx0,6m 2,0x2,0m PROGNOZOWANE OSIADANIA cm (max 5,0m Wietnam) 123

124 Konsolidacja gruntu - drenaż pionowy VD BADANIA POLOWE - SONDOWANIA STATYCZNE CPT, CPTU, SCPTU - SONDOWANIE DYLATOMETRYCZNE DMT - SONDOWANIA PRESJOMETRYCZNE PMT - SONDY KRZYŻAKOWE FVT - SONDY CYLINDRYCZNE SPT - SONDY WKRĘCANE WST - SONDA BAT - WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI BADANIA LABORATORYJNE - BADANIA ODKSZTAŁCENIOWE (EDOMETR, KONSOLIDOMETR) - WSKAŹNIK ŚCIŚLIWOŚCI - WSPÓŁCZYNNIKI KONSOLIDACJI - WSPÓŁCZYNNIKI PEŁZANIA - WSPÓŁCZYNNIKI FILTRACJI - GĘSTOŚĆ WŁASCIWA - POROWATOŚĆ - WSKAŹNIK PREKONSOLIDACJI 124

125 Konsolidacja gruntu - drenaż pionowy VD Zalety ekonomiczność przyjazna środowisku sprawdzona przewidywalna skala wykonania 125

126 Konsolidacja gruntu - drenaż pionowy VD 126

127 Drenaż pionowy VD Fazowanie wznoszenia nasypu przeciążającego ok. 13,0 m 127

128 Drenaż pionowy VD Consolidation par drains verticaux / Konsolidacja drenami pionowymi Données du problème / Dane problem Graphe de sélection du maillage / Wybór oczek Wykres Paramètres du sol à consolider / Parametry gruntu konsolidowanego Valeur / Wielkość unité/ jednost ka Coefficient consolidation verticale / Współczynnik konsolidacji pionowej Cv 6,3E-08 m²/s Coefficient consolidation radiale / Współczynnik konsoluidacji radialnej Cr 1,3E-07 m²/s Faces drainantes (1 ou 2) / twarz drenów 1 Epaisseur drainée / Miąższośc odwodnienia h 2,20 m Paramètres du drainage / Parametry drenażu Maillage / rozstawa drenów Réseau triangulaire (1,05); carré (1,13) / Sieć trójkątna (1,05); kwadratowa (1,13) Diamètre des drains / Średnica drenów Valeur / Wielkość unité/ jednost ka L { S} 1,2 m 1,13 d 0,05 m 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, temps de chargement (mois) / czas degré de consolidation (%) / stopień konsolidacji consolidation /Konsolidacja n² 3n² 1 D F (n) = ln(n),etkn = n² 1 4n² d T v = U r = consolidation sans drainage /konsolidacja bez drenażu C v * t H ² 1 U v = (1 + 2 T v 1 e ( 3 ) 8 C r * t D ² F ( n ) ) 6 1 Cv t Tv = - współczynnik czasu dla konsolidacji pionowej 2 H Tv Uv = 4 - stopień konsolidacji dla konsolidacji pionowej π Ch t Th = - współczynnik czasu dla konsolidacji poziomej 2 De Th Uh = 1 exp 8 - stopień konsolidacji dla konsolidacji poziomej F( n) U = 1 (1 Uh) (1 Uv) - stopień konsolidacji globalnej Résultats et vérifications / Wyniki i audyty unité/ Ajustement du drainage / Valeur / jednost Zastosowanie drenażu Wielkość ka Temps de chargement / czas mois / t 3,00 obciążania miesiąc consolidation non drainée / Uv 36,08 % Konsolidacja bez drenażu consolidation drainée / Konsolidacja z U 88,37 % drenażem unité/ Objectif de consolidation / Cel Valeur / jednost konsolidacji Wielkość ka degré de consolidation / Stopień konsolidacji U 88 % durée de chargement / Czas trwania obciażenia chargement terrain non drainé / Obciażony grunt bez drenażu t 22 mois chargement terrain drainé / Obciążony grunt z drenażem t 3 mois 1( U ) = 1( Uv )*1( U r) 128

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na:

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na: Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia przewidziane w rozporządzeniu z dnia 25.04.2012 r. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie w/w rozporządzenia Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Badania geologiczno-inżynierskie a geotechniczne w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

Zespół Technologii i Laboratorium Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej

Zespół Technologii i Laboratorium Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Zespół Technologii i Laboratorium Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Warszawa, 28.01.2015 PODSTAWOWE CELE WDROŻENIA WYTYCZNYCH: właściwe i racjonalne

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Problematyka posadowień w budownictwie.

Problematyka posadowień w budownictwie. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Problematyka posadowień w budownictwie. Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Planowanie badań podłoża.

Planowanie badań podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Planowanie badań podłoża. 1)! Rozpoznanie geotechniczne należy planować w taki sposób, żeby istotne informacje oraz dane geotechniczne były dostępne na każdym etapie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Zgłaszający Treść Stanowisko BP

Zgłaszający Treść Stanowisko BP Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13

Spis treści. Przedmowa... 13 Przedmowa........................................... 13 1. Wiadomości wstępne.................................. 15 1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego................... 15 1.2. Pojęcie gruntu

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Zakład Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Paweł Ślusarczyk www.knd.prz.edu.pl PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ 12 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I. Opinia geotechniczna II. Dokumentacja badań podłoża gruntowego III. Projekt geotechniczny Tytuł projektu: tj. osadnika zawiesin i separatora ropopochodnych przed zrzutem

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to: - ρ (n) - gęstość objętościowa

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

Pale SCREWSOL. Technologie Soletanche Polska

Pale SCREWSOL. Technologie Soletanche Polska Pale SCREWSOL Technologie Soletanche Polska Pale SCREWSOL należą do najnowszej generacji wierconych pali przemieszczeniowych typu FDP (ang. Full Displacement Piles) i wykonywane są specjalnym świdrem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) Projekt z dnia 1 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2011 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża gruntowego oraz fundamentowania specjalnego. Od projektu do realizacji

Kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża gruntowego oraz fundamentowania specjalnego. Od projektu do realizacji Kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża gruntowego oraz fundamentowania specjalnego Od projektu do realizacji Od projektu do realizacji Menard to kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 16

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 100/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Irena Bagińska* ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7 1. Wstęp Począwszy od końca lat 70. poprzedniego stulecia państwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP. 40.20.00 - Projekt robót geologicznych SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego budynku wielokondygnacyjnego z drogami dojazdowymi. Zleceniodawca: Inwestor:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego budynku wielokondygnacyjnego z drogami dojazdowymi. Zleceniodawca: Inwestor: 81 152 Gdynia, ul. Manganowa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141, fax 58 7425909 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl Nr umowy: 11/12/05 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.05 WYMIANA GRUNTU 29 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie

mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie Zagadnienia Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DR - TRASA SIEKIERKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Obiekty budowlane na terenach górniczych

Obiekty budowlane na terenach górniczych Jerzy Kwiatek Obiekty budowlane na terenach górniczych Wydanie II zmienione i rozszerzone GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ... 13 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej

Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Warszawa, 2014 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska 201 80-122 Gdańsk Jednostka projektowa HIGHWAY Piotr Urbański 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r.

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r. WISŁA - USTROŃ WPPK 005 KRAKÓW XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 005 r. Przemysław Kościk 1 Jerzy Sukow Kazimierz Gwizdała PALE WKRĘCANE ATLAS

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika retencyjnego w Kobylanach, gm. Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki Polski Komitet Geotechniki 02-776 Warszawa, Poland ul. Nowoursynowska 159 tel.: (+48 22) 5935200, fax: (+48 22) 5935203 e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl Polish Committee on Geotechnics Biuro Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03.01.02 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo