RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010"

Transkrypt

1 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA Jawor, kwiecień 2007 r.

2 Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie na powiat nałożyła Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jednym z najważniejszych jest utrzymanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa. Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim. Obowiązkiem tej Komisji jest opracowanie Programu na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i współpracy szeregu podmiotów uczestniczących w jego realizacji. Wdrożenie Programu ma przynieść także spadek liczby przestępstw i miejscowych zagrożeń, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Nie chcemy być bierni, ponieważ nie da się doprowadzić do trwałej poprawy bezpieczeństwa bez szerokiej współpracy wielu podmiotów. Za walkę z przestępczością odpowiedzialna jest nie tylko Policja, ale także władze samorządowe, prokuratura i sąd. Przestępczość oraz miejscowe zagrożenia to problem cywilizacji i trudno go nie dostrzegać. Pragniemy skonsolidować wszystkie służby, inspekcje i instytucje, aby swoimi ustawowymi działaniami wspierały samorząd powiatowy w osiągnięciu zamierzonego celu. Poniżej publikujemy cele Programu, planowane kierunki działania oraz sposoby realizacji przez poszczególne podmioty. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE. Realizowane zadania przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w latach , co potwierdzają dane statystyczne. Widoczny jest ciągły wzrost poszczególnych wskaźników ograniczających przestępczość, a także spadek w sferach, gdzie jest on pożądany. Lata Ilość przestępstw stwierdzonych Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w % Kryminalnyc h gospodarczych ogólny Procentowy udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw ,7 87,8 73,9 15, ,6 84,4 74,9 15, ,4 93,2 80,4 12,4 Analizując zamieszone w tabeli dane stwierdzić należy spadek w poszczególnych latach liczby przestępstw stwierdzonych, wzrasta również procentowy wskaźnik wykrywalności, który w 2006 roku osiągnął 80,4 %

3 Podjęte działania w zakresie prewencji kryminalnej oraz realizacja programów prewencyjnych spowodowały zmniejszenie udziału nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw do poziomu 12,4 % w 2006 roku. W wymienionych poniżej obszarach, przy współpracy z innymi podmiotami, Komenda Powiatowa Policji realizować będzie następujące zadania zmierzające do ciągłej poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu jaworskiego: I. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA. Przedsięwzięcia: - przeprowadzanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa ( badania ankietowe, ocena jakości obsługi interesantów i potrzeb), wspólne spotkania mieszkańców i ich przedstawicieli z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, wypracowanie metod współpracy, propagowanie idei samopomocy. - wzrost efektywności służby patrolowej w rejonach szczególnie zagrożonych, - realizacja programów prewencyjnych ( STOP 24, Edukacja Prawna i Wiktymologiczna, Akademia Młodego Rowerzysty, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ), - popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności ( wykorzystywanie aktywności i wiedzy dzielnicowego dla potrzeb analizy zagrożeń i realnych potrzeb społeczności lokalnej, kontynuacja plebiscytu Najpopularniejszy Dzielnicowy ), - współpraca z klientem zewnętrznym, instytucjami i podmiotami na rzecz bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań, - podniesienie jakości przyjęć i obsługi interesantów zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001, - propagowanie zagadnień związanych z prewencją przestrzenną (uczestnictwo funkcjonariuszy KPP w Jaworze w cyklu szkoleń organizowanych przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu oraz Fundację Bezpieczna Przestrzeń ); obserwacja terenów osiedli, wskazanie miejsc, w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie; dążenie do ograniczenia czynników negatywnych poprzez np. ogrodzenie, doświetlenie miejsc zagrożonych. Realizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, lokalne media

4 II. PRZEMOC W RODZINIE: Przedsięwzięcia : - diagnoza zjawiska przemocy, - prowadzenie rozpoznania w środowisku narażonym na wystąpienie problemu przemocy, - wymiana informacji - wypracowanie zasad współdziałania wszystkich instytucji mogących doraźnie udzielić pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, - działania profilaktyczne skierowane do grup szczególnego ryzyka /dzieci, osób starszych, niektórych grup zawodowych/, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom przestępstw, - tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, - aktywizowanie lokalnej społeczności dla natychmiastowego reagowania i informowania Policji o zaobserwowanych przypadkach przemocy w rodzinie, - realizacja procedury Niebieskiej Karty. Realizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Sąd Rejonowy w Jaworze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Starostwo Powiatowe w Jaworze. III. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE: Przedsięwzięcia : - kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa miejscowego, - organizacja wolnego czasu i rekreacji dzieciom i młodzieży, - wspieranie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, - kontrola placów gier i zabaw, wytypowanie szkół najbardziej zagrożonych przestępczością i skoncentrowanie w nich działań zapobiegawczych, - wytypowanie, na podstawie posiadanych informacji miejsc grupowania się młodzieży, w których jest ona narażona na kontakt z substancjami - 3 -

5 uzależniającymi, patrolowanie terenów wokół szkół, utrzymywanie kontaktów z dyrektorami i pedagogami szkolnymi - bieżąca wymiana informacji, pomoc w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w trakcie imprez odbywających się w szkołach, - popularyzacja zagadnień profilaktyki, - prowadzenie systematycznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych, - kontynuacja programów prewencyjnych - Edukacja Prawna i Wiktymologiczna, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenie corocznych akcji prewencyjnych m.in. Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie, - prowadzenie przez dzielnicowych, stałego i systematycznego nadzoru nad rodzinami patologicznymi i nieletnimi wywodzącymi się ze środowiska przestępczego, kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. - realizacja programu rządowego Zero tolerancji dla przemocy w szkole, - współpraca z placówkami oświatowymi w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania patologiom społecznym, - ograniczenie zjawiska narkomanii, w tym prowadzenie działań Dyskotekom Tak Narkotykom Nie, Bezpieczne Ferie. Realizatorzy : Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Szkoły z terenu powiatu jaworskiego, Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej, Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze, Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, Klub Piast SM Jawor. IV. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM: Z posiadanych przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze statystyk wynika, że na terenie powiatu jaworskiego systematycznie wzrasta liczba zdarzeń drogowych, co prowadzi do pogorszenia stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na podstawie przedstawionego zestawienia zobrazowany został wzrost dynamiki wszystkich wskaźników. Lata Ilość zdarzeń drogowych i ich skutki. Zdarzenia Wypadki Ofiary Ranni śmiertelne

6 Z przeprowadzonych analiz wynika, że główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych jest przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy. W celu poprawy istniejącego stanu Komenda Powiatowa Policji w Jaworze realizować będzie następujące zadania: Przedsięwzięcia: - maksymalne wykorzystanie urządzeń do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, - pozyskanie na wyposażenie fotoradaru z masztami, wyposażenie miejsc do automatycznego pomiaru prędkości na terenie powiatu jaworskiego, - przygotowanie i realizacja wzmożonych działań poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ( kontrola prędkości, kontrola stanu trzeźwości kierujących, kontrola stosowania pasów bezpieczeństwa), - bieżące monitorowanie stanu dróg (oznakowanie poziome i pionowe, stan nawierzchni), udział w komisjach oznakowania, prowadzenie lustracji dróg pod kątem utrzymania stanu technicznego, oznakowania, informowanie odpowiednich zarządów dróg o zauważonych usterkach i brakach w oznakowaniu, - realizacja programu prewencyjnego Akademia Młodego Rowerzysty, którego celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem dzieci, przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie właściwych postaw wobec norm prawnych, integracja podmiotów pracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Starostwo Powiatowe w Jaworze, podmioty współpracujące. V. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: Przedsięwzięcia: - rozpoznawanie zabezpieczeń zabytków (wskazywanie podmiotom odpowiedzialnym sposobów zabezpieczeń przed możliwością kradzieży z włamaniem, dewastacji zabytków i dziedzictwa narodowego), - udział w pracach Powiatowego Zespołu do spraw Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego - pomoc w realizacji zadań zespołu. Realizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Starostwo Powiatowe w Jaworze, podmioty współpracujące

7 VI. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ : Przedsięwzięcia: - eliminacja zagrożeń związanych z transportem w środkach komunikacji publicznej ( kradzieże mienia, dewastacja mienia, przejazdy kibiców, kontrola stanu technicznego środków komunikacji publicznej), - ograniczenie przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu w rejonach przystanków autobusowych oraz dworca PKP i PKS. Realizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, podmioty współpracujące. VII. BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsięwzięcia: - monitorowanie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, - zwalczanie przestępczości związanej z szeroko rozumianym obrotem gospodarczym. Realizacja: Komenda Powiatowa Policji, Urząd Skarbowy, inne podmioty. W każdym roku Komenda Powiatowa Policji w Jaworze będzie określała obszary wsparcia przez samorząd dla potrzeb realizacji wymienionych i bieżących zadań. Zakres wsparcia Starostwa Powiatowego w Jaworze: - dofinansowanie zakupu fotoradaru oraz masztów, - dofinansowanie zakupów radiowozów uczestnictwo Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w akcjach sponsoringowych, - objęcie przez Starostę patronatem konkursu Najpopularniejszy Dzielnicowy, ufundowanie nagród finansowych, - budowanie systemu informatycznego umożliwiającego dokonanie szybkich analiz stanu zagrożenia, - pomoc w zakresie polepszenia dostępności obiektów policyjnych funkcji recepcyjnej, - poprawa jakości obsługi interesantów wdrożenie systemu zarządzania jakością w Policji zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001, planowany w 2009 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze, - 6 -

8 - wsparcie przebudowy stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze poprawa szybkości reakcji na otrzymane zgłoszenie. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. Państwowa Straż Pożarna jest formacją specjalistyczną, ustawowo zobowiązaną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Swoje działania na terenie powiatu jaworskiego w latach ukierunkuje na: - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz w likwidowaniu miejscowych zagrożeń, - wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, - rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, - podejmowanie działań organizacyjno technicznych usprawniających system alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi, - konsekwentne egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej i innych /stara substancja mieszkaniowa, budynki gospodarcze /, - współudział w organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dla wykonania tych zadań Państwowa Straż Pożarna wspomagana będzie przez formacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jaworskiego, a szczególnie przez jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jako formacja wspomagająca działania, OSP będzie: - podnosić poziom działań OSP poprzez szkolenia, instruktaż oraz organizację zawodów strażackich, - popularyzować rozszerzanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych jako naturalnego zaplecza OSP. Dla realizacji programu poprawy bezpieczeństwa niezbędne będzie nowe wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w: - średni samochód gaśniczy z napędem terenowym, - samochód rozpoznawczo operacyjny, - nowy sprzęt ratowniczy, - nowe urządzenia poduszki pneumatyczne wykorzystywane podczas ratowania ofiar wypadków komunikacyjnych, - 7 -

9 - detektory substancji niebezpiecznych, - osobiste wyposażenie ratowników. Nieunikniona jest modernizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania, węzła teleinformatycznego, wykonanie zasilania rezerwowego PSK, a także termomodernizacja obiektów Komendy centralne ogrzewanie i wymiana stolarki okiennej. POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w latach dla powiatu jaworskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze zamierza realizować swoje działania w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1/ higieny środowiska, 2/ higieny pracy w zakładach pracy, 3/ higieny procesów nauczania i wychowania, 4/ higieny wypoczynku i rekreacji, 5/ zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 6/ higieniczno sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII Instytucja ta w zakresie bezpieczeństwa prowadzić będzie w szczególności: 1. Działania obejmujące likwidację ognisk chorób zakaźnych, w tym zoonoz, 2. Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania. 3. Nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt. 4. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt. 5. Współpraca z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego w zakresie szkoleń oraz w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego pochodzenia zwierzęcego. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO. Za najistotniejsze zadania dla poprawy bezpieczeństwa będące w kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze uznaje się: - 8 -

10 1. Nadzór nad infrastrukturą techniczną obiektów w szczególności dot. stanu technicznego, samowoli budowlanych, kontrola przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków wykonywanych przez właścicieli lub administratorów substancji mieszkaniowej. 2. Kontrolę obiektów o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludzi i mienia m.in. budynki użyteczności publicznej. 3. Kontrolę placów zabaw dla dzieci na terenie powiatu pod kątem obowiązku utrzymania urządzeń i obiektów małej architektury w należytym stanie technicznym i estetycznym. 4. Prowadzenie czynności inspekcyjno kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji dachowych, zagrożonych zalegającą warstwą śniegową. 5. Uczestniczenie w oględzinach lustracyjnych Powiatowego Zespołu Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego odnośnie wskazania niezbędnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych, sporządzani protokołów i kierowania stosownych wniosków do organów służby konserwatorskiej. 6. Kontrolę robót budowlanych realizowanych inwestycji w szczególności obiektów przemysłowych oraz budynków o dużych powierzchniach dachowych i lekkiej konstrukcji stalowej. 7. Kontrolę książek obiektów. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE. Program państwowego monitoringu środowiska na terenie powiatu jaworskiego, realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, obejmował będzie: 1. Monitoring jakości powietrza prowadzony będzie w 5 punktach /Jawor, Męcinka, Wądroże Wielkie, Paszowice i Bolków/. Stanowi on podstawę do oceny skuteczności przedsięwzięć ekologicznych, jak również dostarcza informacji o poziomie substancji w otaczającym powietrzu, w odniesieniu do obowiązujących standardów jakości powietrza. 2. Monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony będzie w 4 punktach tj. Nysa Szalona /km 39,9 i 14,0/ rzeka Jawornik i rzeka Wierzbiak zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Da to obraz stanu ekologicznego i chemicznego wód oraz określi jakość wód użytkowych w zakresie warunków do bytowania ryb. 3. Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony będzie w 4 punktach, studniach wierconych /Gorzanowie/Bolków, Budziszów Wielki, Muchów i Targoszyn/ i dostarczy informacji o stanie chemicznym wód, pozwoli na śledzenie jego zmian, ewentualnych zagrożeń oraz pozwoli na podejmowanie działań w zakresie zarządzania zasobami wód podziemnych. 4. Monitoring poziomu hałasu na drogach

11 Corocznie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przygotowuje informację o stanie środowiska powiatu jaworskiego dla Rady Powiatu w Jaworze. POWIATOWY URZĄD PRACY. W ramach zapobiegania bezrobociu, usługi rynku pracy oraz programy na rzecz promocji zatrudnienia będą kierowane w szczególności do grup bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mobilnych i aktywnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Dla młodzieży planuje się stworzenie możliwości wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia i przekwalifikowania, udzielania dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz tworzenie miejsc pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Planuje się, że rokrocznie z aktywnych programów rynku pracy skorzysta co najmniej osób w wieku do 25 roku życia. Nakłady na ten cel rocznie nie będą mniejsze niż 2 mln zł. Dla osób długotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji, tych powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym planuje się programy umożliwiające powrót do adaptacji zawodowej poprzez subsydiowane zatrudnienie, organizacje prac społecznie użytecznych oraz stworzenie zachęt do podejmowania działalności gospodarczej, podniesienie lub zmiana kwalifikacji poprzez szkolenia i przekwalifikowania. Rocznie wymienionymi programami zostanie objętych co najmniej osób bezrobotnych. Planowane wydatki na ten cel to kwota 3,5 mln zł. Od bieżącego roku zostanie uruchomiony program na rzecz zatrudnienia bezrobotnych zobowiązanych do alimentów oraz osób powyżej 50 roku życia, którzy w wyniku zatrudnienia subsydiowanego / prace interwencyjne, roboty publiczne/ spełniają warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Rocznie, usługami rynku pracy planuje się objąć około 3 tys. bezrobotnych. Usługi będą realizowane w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, zajęć w Klubach Pracy i Sali Informacji Zawodowej oraz Europejskiego Pośrednictwa Pracy EURES. Roczne wydatki na aktywne programy rynku pracy nie powinny być mniejsze niż 5,5 6 mln zł i będą pochodzić z różnych źródeł finansowania, w tym szczególnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd Pracy jest gotowy na wsparcie w ramach dotacji tworzących się spółdzielni socjalnych, które adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do bezdomnych, którzy realizują

12 indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, którzy zakończyli program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności ze środowiskiem. Zadaniem samorządów gminnych jest zabiegać o utworzenie Centrów Integracji Społecznej w celu wspierania osób wykluczonych społecznie w ramach zatrudnienia socjalnego dofinansowanego z Funduszu Pracy. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach Zarząd Dróg Powiatowych planuje w latach następujące inwestycje: 1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 2794D Jawor Zębowice od km do km strona lewa w miejscowości Zębowice na długości km. 2. Budowa zatoki postojowej przy drodze nr 2837D ul. Armii Krajowej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 5 w mieście Jaworze. 3. Remont chodnika w ciągu drogi nr 2838D ul. Piłsudskiego w mieście Jawor strona lewa od ulicy Armii Krajowej do ul. Legnickiej. 4. Budowa chodnika przy drodze nr 2814D Mysłów Paszowice od km do km na długości 100 mb w miejscowości Paszowice. 5. Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym drogi nr 2822D Jawor Myślibórz od km do km strona prawa. 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D ul. Starojaworska wraz z chodnikami w mieście Jaworze w km na długości 4,145 km do granicy miasta. 7. Remont drogi nr 2829D Bolków Gorzanowie w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych z roku Przebudowa drogi nr 2883 D ul. Sienkiewicza w miejscowości Bolków na długości 0,9 km tj. w km Przedłużenie bariery ochronnej zlokalizowanej wzdłuż chodnika drogi Nr 2834D ul. Rapackiego w Jaworze, na wysokości Supermarketu TESCO. Zarząd Dróg Powiatowych będzie sukcesywnie kontrolował stan techniczny dróg, oznakowanie poziome i pionowe na drogach, wymieniał uszkodzone znaki drogowe, instalował lub wymieniał lustra, likwidował wyrwy i uszkodzenia w drogach i chodnikach, mogących spowodować wypadki pieszych i zmotoryzowanych użytkowników. W planowanym okresie Zarząd będzie przygotowywał wnioski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk

13 Żywiołowych o dotację na usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej i mostowej, spowodowanych ulewnymi deszczami lub gwałtownymi roztopami śniegu w latach poprzednich. SAMORZĄDY. Samorząd Powiatowy: Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, to nie tylko realizacja ustawowego obowiązku, to wyraz troski o poczucie bezpieczeństwa bezpośrednio wśród społeczeństwa. Aby to osiągnąć działania ze strony samorządu powinny być ukierunkowane na realizację programów prewencyjnych adresowanych do szerokiego ogółu: dzieci, młodzieży i dorosłych, aby zapobiegać patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości pospolitej. Dobra współpraca pomiędzy samorządem a służbami i inspekcjami pozwala na gromadzenie i analizę informacji o zagrożeniach i ich przyczynach. Dlatego też corocznie Rada Powiatu w Jaworze przyjmuje do wiadomości informacje analityczne o pracy Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także powiatowych inspektoratów: sanitarno epidemiologicznego, weterynaryjnego czy nadzoru budowlanego. Autorzy informacji przedstawiają swoje wyniki pracy, a także wskaźniki na przyszłość. Jest to doskonały materiał wstępny do poszukiwania sposobów rozwiązania, czy wyeliminowania problemu z zakresu bezpieczeństwa z życia codziennego. Także coroczna informacja o realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ukazuje cele, potrzeby, jak i sposoby realizacji zadań postawionych przed poszczególnymi podmiotami. Policja samodzielnie nie jest w stanie rozwiązać problemów związanych z przestępczością i zagrożeniami. W tym celu musi uzyskać wsparcie ze strony innych służb, a przede wszystkim samorządu. Dlatego też Komendant Powiatowy Policji przedstawia corocznie wnioski o współfinansowanie działań profilaktycznych lub zakup niezbędnego sprzętu w celu realizacji podstawowych zadań Policji. Od trzech lat samorząd powiatowy wspiera Komendę Powiatową w zakupie sprzętu komputerowego, a od roku 2006 również w zakupie radiowozów w ramach akcji sponsoring. Priorytetem na rok bieżący stała się potrzeba zakupu fotoradaru. Analiza zdarzeń na drogach przebiegających przez powiat jaworski dała zatrważający wynik. Liczba wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o ponad 300 %. Brawura i warunki atmosferyczne zbierają swoje żniwo. Aby tego uniknąć niezbędny jest automatyczny pomiar prędkości w miejscach najbardziej zagrożonych. Również potrzeby Państwowej Straży Pożarnej nie są małe. Wprawdzie w roku 2007 Komenda Powiatowa pozyska sprzęt specjalistyczny w postaci

14 podnośnika hydraulicznego do akcji ratowniczych na wysokościach, ale w planie jest pilny zakup średniego samochodu gaśniczego z napędem terenowym do akcji w warunkach leśnych oraz na polach i łąkach. W tym kierunku powiat jaworski czyni starania o pozyskanie środków od Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jak również z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i przede wszystkim od sąsiednich samorządów gminnych. W zakresie zarządzania kryzysowego samorząd powiatowy realizować będzie Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Jaworskiego oraz czynić będzie starania w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na rozbudowę i modernizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych, monitoring stanu wód, system ostrzegania i alarmowania, a także na zakup sprzętu do walki z zagrożeniem powodziowym w ramach Zintegrowanego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej. Poważnym problemem, zaliczanym do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu, jest zapobieganie przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje uruchomienie na terenie naszego powiatu specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy. Ośrodek świadczyć będzie usługi w zakresie interwencyjnym, bytowym oraz terapeutyczno wspomagającym. Ponadto, pracownik Centrum jest sukcesywnie szkolony w zakresie procedur prawnych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Nie mniej ważną sprawą jest bezpieczeństwo w szkole. Temat ten był przedmiotem przeglądu placówek oświatowych w naszym powiecie, a wnioski przedstawione zostały władzom powiatowym oraz Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty. Do głównych problemów w tym zakresie zaliczyć można wykroczenia w szkołach, łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w bezpośrednim otoczeniu szkół, niewłaściwą reakcję społeczną, niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole oraz tolerancję dla zachowań patologicznych. Aby zminimalizować te problemy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego, przewiduje się zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez częste patrole w rejonach obiektów szkolnych, wprowadzenie monitoringu wejść do szkoły, rozpoznawanie i diagnozowanie negatywnych zjawisk i problemów przez nauczycieli, zwiększenie współpracy na linii nauczyciele rodzice uczniowie Policja, konsekwentne reagowanie na patologie budowanie przekonania, że nie są one tolerowane, upowszechnianie programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji psychoaktywnych /alkohol, narkotyki /. W ostatnim okresie podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Starostą Jaworskim a Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie podejmowania działań na rzecz młodzieży niedostosowanej społecznie, pochodzącej z rodzin najuboższych, zagrożonej patologią i

15 wykluczeniem społecznym, a także jej wychowania i kształcenia. Zadaniem Ochotniczych Hufców Pracy jest wychowanie i kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. Zalicza się do nich m.in. zaniedbanie wychowawcze, trudna sytuacja materialna, zagrożenie patologią, skłonność do łączenia się w grupy o charakterze przestępczym oraz niemożliwość uzyskania pracy ze względu na utrzymujące się bezrobocie. W tej sytuacji OHP wykonują swoje działania, zwracając szczególna uwagę na realizacje dwóch zasadniczych funkcji: 1. zatrudnianie młodzieży bezrobotnej w powiązaniu z edukacją, 2. socjalizacja młodzieży zaniedbanej wychowawczo. Podstawowym obszarem działań OHP jest przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, poprzez diagnozowanie skali różnego rodzaju zagrożeń dotykających młodzież w środowisku lokalnym i rozpoznanie wynikających z nich zaburzeń rozwojowych młodego pokolenia. OHP w ramach podpisanego porozumienia będzie prowadzić w rejonie swego działania monitoring pozwalający określić liczbę osób w wieku powyżej 16 lat potrzebujących wsparcia i pomocy w zdobyciu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stale współpracować z rodzicami, nauczycielami, sądami, Policją, Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego. Starostwo zobowiązuje się do wspierania OHP w zakresie udostępniania bazy, dofinansowania działalności wychowawczej, sportowo rekreacyjnej i profilaktycznej na rzecz młodzieży OHP. Ponadto pomoc dotyczyć będzie bieżącego informowania i umożliwiania uczestnictwa młodzieży w przedsięwzięciach na rzecz środowiska. W celu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego już od roku 2000 funkcjonuje w Starostwie Powiatowy Zespół Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, złożony z fachowców z Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego, historyków sztuki, przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego i urzędów gmin. Zespół ma za zadanie lustrowanie obiektów zabytkowych pod kątem zabezpieczenia fizycznego, technicznego i przeciwpożarowego i przedstawienie wniosków Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz administratorom obiektów. Na najbliższy okres planowane są wizyty w : - Kościele w Kaczorowie, - Kościele p.w. Św. Mikołaja w Świnach - Kościele p.w. Św. Jadwigi w Bolkowie, - Kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Lipie, - i w Kościele filialnym w Jastrowcu,

16 - w Pałacu w Sadach Dolnych, oraz Zamku w Lipie. Przewiduje się także relustrację Kościoła w Słupie i kaplicy Loeschów w Pogwizdowie. Planowane jest opracowanie dokumentacji zabytków utraconych w powiecie w latach na skutek: - kradzieży, - zniszczeń spowodowanych klęskami żywiołowymi, - zniszczeniem poprzez dewastację i zaniedbanie, - przeniesieniem na inny teren, - utraty w inny sposób. Samorządy gminne. Miasto Jawor: Głównymi zadaniami samorządu i przedsięwzięciami w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata będą: - współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie dofinansowania dodatkowych patroli w ramach służby ponadnormatywnej w miejscach o zwiększonym ryzyku przestępczości oraz współfinansowanie zakupu radiowozu i paliwa do samochodów patrolujących miasto, - analiza bezpieczeństwa poszczególnych placówek oświatowych z udziałem przedstawicieli Policji, samorządu, rodziców i dyrekcji oraz zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi poprzez działalność profilaktyczną w szkołach, - wykorzystanie prasy samorządowej do promowania prospołecznych wzorców zachowań. - zwiększenie częstotliwości kontroli placówek zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. W ramach bezpieczeństwa powodziowego planowane są następujące inwestycje: - zabezpieczenie Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik kanałem odwadniającym, - odbudowa skarp oraz koryta rzeki Nysa Szalona, - odbudowa wałów przeciwpowodziowych od mostu przy ul. Limanowskiego w kierunku Starego Jawora. Inne przedsięwzięcia to: - doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, - dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Gmina Bolków: Najważniejszymi zadaniami będą: - współpraca z Policją polegająca na koordynacji działań prewencyjnych,

17 zwiększeniu ilości patroli, monitorowaniu zagrożeń, ochronie imprez miejscowych i stałej współpracy z dzielnicowymi, - rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie sposobu zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń lub klęsk żywiołowych, - organizowanie pokazów służb ratowniczych, - koordynowanie i inicjowanie akcji bezpieczne wakacje, bezpieczny wypoczynek, - propagowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje oraz współpracę ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i innymi organizacjami. Gmina Męcinka: Analiza stanu bezpieczeństwa w gminie wyznacza kierunki działań, jakie należy zintensyfikować: - kontynuowane będą zadania zamieszczone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii /kontrole punktów sprzedaży alkoholu, prowadzenie szkoleń dla sprzedawców, prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób nadużywających alkoholu, jak też członków ich rodzin/ - Prewencja kryminalna: 1/ zatrzymanie wzrostu przestępczości przeciwko mieniu, 2/ zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, 3/ zminimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia na młode pokolenie, 4/ zwalczanie produkcji i dystrybucji substancji psychoaktywnych. - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 1/ eliminowanie zagrożeń w związku ze stanem technicznym dróg, 2/ ujawnianie i represjonowanie sprawców niebezpiecznych zachowań na drogach, 3/ prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Zagrożenia pożarowe i nadzwyczajne zagrożenia środowiska: 1/ propagowanie przepisów przeciwpożarowych, w tym wśród młodzieży, 2/ zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, 3/ zmniejszenie skutków zagrożeń powodziowych. Samorząd gminy w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji przeznaczył w roku zł na zakup nowego radiowozu /1/4 wartości zakupu/, jak również zakupił ze środków budżetowych abonamentowy telefon komórkowy dla dzielnicowego. Gmina sfinansuje koszt jego eksploatacji przez okres dwóch lat

18 Gmina Mściwojów. Plany i zamiary gminy dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców: 1. Wspieranie działalności organizacji społecznych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, 2. Realizowanie programów prewencyjnych, zapobieganie patologiom społecznym. 3. Realizowanie programów edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia. 4. Współpraca Komisji Ładu i Porządku Publicznego z Policją i Państwową Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań prewencyjnych, 5. Uaktywnienie działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6. Dalsza współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju wykroczeniom /kradzież mienia, zakłócanie porządku/. 7. Udzielanie w miarę posiadanych funduszy wsparcia finansowego w zakupie wyposażenia dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 8. Dosprzętowienie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz organizowanie gminnych zawodów sportowo pożarniczych. Gmina Paszowice: Zadania w Gminie realizowane są w oparciu o roczne Programy Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Najważniejsze to: 1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Jaworze w ramach działań prewencyjnych / udział dzielnicowego w zebraniach wiejskich/ 2. Realizacja programów walki z przemocą w rodzinie i zjawiskami patologicznymi, 3. Działania w ramach Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /świetlice terapeutyczne, punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami/ 4. Pomoc finansowa dla OSP Paszowice w celu zakupu nowego samochodu bojowego, a także dla OSP Wiadrów i Paszowice na remont remizy i strażnicy. 5. Wprowadzenie tematyki ochrony przeciwpożarowej do procesów wychowania i nauczania w szkołach, w tym organizacja konkursów plastycznych i turnieju wiedzy pożarniczej. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach, planuje się w latach budowę chodników w Paszowicach, Myśliborzu, w Wiadrowie przy Gimnazjum, wykonanie progów spowalniających w Bolkowicach i Myśliborzu oraz bieżącą naprawę i konserwację znaków drogowych, barier na mostach i przepustów na drogach gminnych. Gmina Wądroże Wielkie. Gmina posiada własny Program Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego,

19 na lata , a nowy program powstanie na lata Głównymi celami są: 1. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym /konkursy, prelekcje, wycieczki edukacyjne/. Większość działań realizowana jest przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym /spotkania z policjantami KPP w Jaworze/. 3. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych. Zaplanowano naprawę dróg gminnych na odcinku 5 km oraz w ramach prac społecznych naprawiono drogi w miejscowości Wierzchowice. 4. Pomoc finansowa na działalność jednostek OSP w Granowcach oraz w Budziszowie Wielkim. 5. Prowadzenie edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz przede wszystkim rolników i przedsiębiorców, którzy sukcesywnie degradują naturę. INNE URZĘDY I INSTYTUCJE. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Wymiar sprawiedliwości /prokuratura, sąd/ jest w potocznym znaczeniu również współodpowiedzialny za bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie ścigania. Wraz z Policją tworzy on system, którego poszczególne ogniwa muszą współdziałać, by móc realizować własne zadania oraz cel nadrzędny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego też współpraca wymiaru sprawiedliwości powinna być ukierunkowana na realizację polityki karnej, stosownie do istniejących zagrożeń w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. URZĄD SKARBOWY W JAWORZE. Urząd Skarbowy we współpracy z Policją poprzez szybką wymianę doświadczeń i informacji oraz przeprowadzane wspólnie działania kontrolne, sprawują system nadzoru nad legalnością działania podmiotów gospodarczych, rozliczeń z budżetem państwa. Celem strategicznym na najbliższe lata jest zapewnienie podatnikom pełnej możliwości korzystania z uprawnień wynikających z zasad ogólnych postępowania podatkowego, a w szczególności z zasady zaufania do organów podatkowych, będącą jedną z podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa prawa

20 Cele główne to: - promowanie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, - umożliwienie podatnikom właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą, - umożliwienie złożenia korekt przez samego podatnika, przed rozpoczęciem kontroli. Urząd Skarbowy udostępni tablice informacyjne znajdujące się w Urzędzie do uwidocznienia ważnych informacji służących bezpieczeństwu społeczeństwa np. wskazanie numerów telefonów interwencyjnych, numerów komórkowych dzielnicowych itp. MEDIA: Współpraca z mediami lokalnymi / prasa, telewizja kablowa i regionalna/ powinna mieć charakter informacyjno edukacyjny. Należy informować społeczeństwo o bieżących wydarzeniach, ale przede wszystkim media powinny być wykorzystywane do edukacji społeczeństwa: - jak unikać zagrożeń, - jak zabezpieczyć mieszkanie czy samochód przed włamywaczem. - informować o akcjach profilaktycznych stosowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji programu bezpieczeństwa. * * * Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata opracowanego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Jaworskim oraz przyjętego przez Radę Powiatu w Jaworze, będzie corocznie przedmiotem obrad Zarządu, komisji resortowej oraz Rady Powiatu. Wszelkie wnioski i uwagi, jakie nasuną się przy jego realizacji mogą wpłynąć na jego kształt ostateczny, a przede wszystkim spowodować, iż wśród mieszkańców Ziemi Jaworskiej wzrośnie poczucie bezpieczeństwa. Opracowała: Renata Węgiel

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Gminy Baranów. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia... 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXVI/229/09 z dnia 6 lutego 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 1 I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo