Odpowiedzi na pytania oferentów. Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania oferentów. Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania oferentów Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03 Celem postepowania: Palowanie, w ramach projektu: Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. Zadanie 1: Stan zerowy (roboty ziemne i fundamenty) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Osi Priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Pytanie 1: Czy w opracowaniu autorstwa MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. została przewidziana dylatacja w miejscu etapowania płyty fundamentowej (oś G) pod magazyn wysokiego składowania czy też docelowo płyta ma zostać uciąglona? Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółów rozwiązania ciągłości płyty. Odpowiedź 1: Odpowiedni szczegół zostanie opracowany na późniejszym etapie i udostępniony oferentom, przed terminem składania ofert ostatecznych. Pytanie 2: W pliku 266WHM_KF_08_ - płyta fundamentowa ma grubość 50 cm, zaś na rysunku przekroju 1-1 (plik 266WHM_KF_101c) przedmiotowa płyta ma grubość 60 cm. Na przekroju cm, a w opisie technicznym ( 266WHM_KF_06e ) widnieje zapis o grubości płyty 50 lub 60 cm Odpowiedź 2: Grubość płyty fundamentowej wynosi 50cm. Odpowiednia modyfikacja została wprowadzona do rewizji projektu. Rewizja projektu została umieszczona w dokumentacji technicznej i jest dostępna do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/ Pytanie 3: W pliku 266WHM_KF_08_ - w analizie przebicia płyty wg normy PN-B autor przyjął pale średnicy 700 mm w rozstawie 3,5x3,5 m, zaś na rysunku 266WHM_KF_100g rozstaw pali wrysowano ok. 3,0x3,0 m. Na przekrojach (plik 266WHM_KF_101c ) znów jest to rozstaw ok. 3,5x3,5 m. Odpowiedź 3: Rozstaw pali został przyjęty 3,0 x 3,0 m. Odpowiednia modyfikacja została wprowadzona do rewizji projektu. Rewizja projektu została umieszczona w dokumentacji technicznej i jest

2 dostępna do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/ Pytanie 4: W pliku 266WHM_KF_08_ - do obliczeń przebicia płyty fundamentowej przyjęto beton niższej klasy niż zapisano w opisie technicznym 266WHM_KF_06e Odpowiedź 4: Należy przyjąć beton o klasie podanej w opisie technicznym. Pytanie 5: Na rzucie palowania 266WHM_KF_100g na oczepach fundamentowych są opisane rzędne wierzchu fundamentu oraz ich grubości nie pokrywają się one z wartościami przedstawionymi na przekrojach 266WHM_KF_101c. Odpowiedź 5: Odpowiednia modyfikacja została wprowadzona do rewizji projektu. Rewizja projektu została umieszczona w dokumentacji technicznej i jest dostępna do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/ Pytanie 6: W opracowaniu nie określono wymagań dotyczących dopuszczalnych odkształceń i osiadania projektowanych obiektów, co uniemożliwia weryfikację poprawności rozwiązania projektowego. Odpowiedź 6: Odpowiednie dane wymagania są zawarte w załączniku: Wytyczne dla Płyty. Jednak dla przypomnienia powtarzamy je ponownie. Wytyczne dotyczące płyty Magazynu Wysokiego Składowania. I. Tolerancje wykonania płyty fundamentowej Płaskość odniesiona do idealnej płaszczyzny systemowej przy długości płyty do 50 m +/- 10 mm powyżej 50 m +/- 15 mm dla obu przypadków pod swobodnie przyłożoną łatą o długości 2 m maksymalny prześwit nie może być większy jak 10 mm II. Odkształcenia pionowe płyty fundamentowej pod obciążeniem Płyta fundamentowa powinna być traktowana, jako quasi sztywna, więc pionowe i kątowe odkształcenia, wywodzące się z obciążeń i osiadań nie mogą przekraczać 1/2000 całkowitej długości płyty 1/2000 całkowitej szerokości płyty arctg 1/2000 ( max miejscowa odchyłka kątowa) Krótko- i długoterminowa zachowanie płyt/wewnętrznej struktury posadzki powinno być brane pod uwagę przy ocenie odkształceń. III. Płyta powinna być zatarta powierzchniowo. W przypadku wymogów nie pylności powinna być również utwardzona powierzchniowo. IV. Minimalna grubość płyty zależy od długości i typu kotew przewidzianych dla danego projektu. Powinna być zgodna ze wskazaniami podanymi w aprobacie technicznej producenta kotwy przeznaczonej dla danej instalacji.. Dodatkowo wymaga się aby miejsca kotwienia nie kolidowały z ewentualnymi liniami dylatacji posadzki a odległość ewentualnej dylatacji od osi kotwy była zgodna z kartą charakterystyki producenta zastosowanej kotwy. IV. Dodatkowo należy uwzględnić następujące wytyczne do projektowania :

3 a) Norma FEM : Podstawy obliczeń dla urządzeń do obsługi regałów, tolerancje, odkształcania i wymiary bez określonych tolerancji w magazynach wysokiego składowania, b) Norma FEM 9.832: Podstawy obliczeń dla układarek regałowych, tolerancje, odkształcenia i swobodne wymiary, w magazynie akcesoriów (części ) b) Parcie wiatru : PN-EN :2008 ; c) Obciążenia śniegiem : DIN /PN Pytanie 7: W udostępnionej dokumentacji nie została załączona tabela obciążeń, która jest załącznikiem do warunków postępowania. Proszę o uzupełnienie dokumentacji Odpowiedź 7: Uzupełnienie nie jest potrzebne. Tabela została udostępniona, znajduje się w załączniku: Wytyczne dla Płyty Pytanie 8: Zgodnie z punktem 12. opisu technicznego Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych (nawet przed złożeniem oferty na prace budowlane) związane z wykonaniem pali jak i oczepów pali powinien: - zapoznać się z dokumentacjami p niniejszego opracowania Proszę o udostępnienie tych dokumentów w szczególności Projektu Budowlanego obiektu ICL. Odpowiedź 8: Uzupełnienie nie jest potrzebne. Wymieniona dokumentacja p. 4.4 dotyczy dokumentacji geologicznej, została ona udostępniona w dokumentacji technicznej i jest dostępna do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/ Projekt Budowlany (nie wymieniony w cytowanym punkcie) zostanie udostępniony oferentowi którego oferta zostanie wybrana do realizacji, po podpisaniu Umowy. Pytanie 9: Czy wadium może być przekazane w formie gwarancji ubezpieczeniowej? Odpowiedź 9: Zamawiający przyjmuje wadium jedynie w formie gwarancji bankowej bądź pieniądza. Przypominamy również, iż wadium wymagane jest dopiero na etapie ofert ostatecznych. Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza uiszczenie zabezpieczenia należytego wykonania w postaci gwarancji ubezpieczeniowej? Odpowiedź 10: Zamawiający nie dopuszcza przekazania zabezpieczenia należytego wykonania w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Pytanie 11: Czy złożone wadium w formie pieniądza przechodzi w przypadku wygrania przetargu na zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy? Czy jest możliwość po zawarciu umowy zamiany zatrzymanej przez Inwestora gotówki na gwarancje bankową/ubezpieczeniową jako zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy i z tytułu usunięcia wad i usterek? Odpowiedź 11:

4 Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający dopuszcza zamianę zabezpieczenia wpłaconego w gotówce na gwarancję bankową spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza zamiany zabezpieczenia wpłaconego w gotówce na gwarancję ubezpieczeniową. Pytanie 12: W Projekcie Wykonawczym palowania zastosowano osiowe rozstawy pali wierconych CFA niespotykane w praktyce inżynierskiej oraz mniejsze niż minimalne określone w literaturze fachowej. Zalecane jest wykonanie pali wierconych w rozstawie osiowym min 3 x D, gdzie D to średnica pala. W projekcie zastosowano pale Ø800 mm co 1,2 m tj. 1,5 x D <<3 x D. Taki rozstaw pali uniemożliwia wykonanie pali. Odpowiedź 12: Należy wykonać pale w odległościach 3 x D, a następnie wrócić i wykonać pozostałe pale. Pytanie 13: Czy wykonany zjazd z drogi publicznej na teren inwestycji wraz z częściowo wykonaną drogą zostanie udostępniony Wykonawcy do użytku na czas prac budowlanych. Odpowiedź 13: Tak. Zjazd oraz droga będzie udostępniona. Do obowiązków wykonawcy należy przywrócenie zjazdu i drogi po wykonaniu zadania do pierwotnego stanu naprawa ewentualnych uszkodzeń. Pytanie 14: Czy w wycenie należy ująć koszt wywozu humusu z placu budowy. Odpowiedź 14: Tak. Należy uwzględnić koszt wywozu humusu. Pytanie 15: Proszę o wskazanie na planie zagospodarowania terenu, miejsc poboru energii elektrycznej. Odpowiedź 15: Miejsce zostanie wskazane wybranemu oferentowi przed podpisaniem umowy, zostaną wówczas uzgodnione szczegóły techniczne. Na etapie realizacji zadania nie będzie jeszcze wykonany odrębny przyłącz energetyczny dla Obiektu ICL. Zasilanie w energię będzie odbywać się z przyłącza dla obiektu sąsiedniego. Koszt energii będzie rozliczony wg. Wskazań układu podlicznikowego. Proszę zawrzeć w ofercie informację o mocy elektrycznej wymaganej do realizacji zadania. Pytanie 16: Zgodnie z punktem 14 opisu technicznego Projektu Wykonawczego badania pali na wciskanie należy przeprowadzić do siły 1,5 x nośność pala podanej w tabeli W udostępnionej dokumentacji nie ma takiej tabeli. Taka tabela została załączona w poprzedniej wersji Projektu Wykonawczego tj. z 21 października 2013 r., ale z uwagi na zmianę rozkładu pali zakładamy, iż jest ona nieaktualna. Proszę o uzupełnienie Odpowiedź 16: Brakująca tabela zostanie uzupełniona. Zostanie umieszczona w dokumentacji technicznej i jest dostępna będzie do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03 w dniu r.

5 Pytanie 17: W aktualnym Projekcie nie zawarto obliczeń nośności pali, które są podstawą do wyznaczonych długości pali w każdym projekcie palowania. Proszę o uzupełnienie Odpowiedź 17: Obliczenia zostaną uzupełnione. Zostaną umieszczone w dokumentacji technicznej i bedą dostępne do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03 w dniu r. Pytanie 18: Proszę udostępnienie przekroju przez konstrukcję fundamentów doków załadunkowych. Jaki jest poziom ich posadowienia? Odpowiedź 18: Przekrój został uzupełniony. Został umieszczony w dokumentacji technicznej i jest dostępny do pobrania z serwera FTP zawierającego dane niezbędne do przygotowania oferty w postępowaniu POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/ Pytanie 19: Czy zamawiający zapewni przekazanie frontu robót w sposób bezkolizyjny z pracami prowadzonymi na obiekcie OBR w szczególności z pracami prowadzonymi na ścianach przy osiach K i 1 obiektu ICL.? Odpowiedź 19: Nie przewiduje się kolizji między pracami prowadzonymi na dwóch obiektach. Mają one niezależne drogi dojazdowe, a obszary prowadzonych prac nie zachodzą na siebie. W czasie realizacji zadania nie przewiduje się praz prowadzonych na wymienionych ścianach. Pytanie 20: ( ) w tabelce zestawienia stali na rysunkach występuje błąd w ilości kg ponieważ przyjęta stal fi 8 ciężar 1m=0,395kg/mb a w tabelce przyjęto cięzar jak stal fi 12 które dane sa prawidłowe?. Odpowiedź 20: Zbrojenie pali fi 8 ciężar 1m=0,395kg/mb Nazwa i adres Zamawiającego: Nutrifarm Sp. z o.o. Nagawczyna 107 a Dębica NIP: REGON: Nagawczyna, dn r.

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo