Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/"

Transkrypt

1 Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy hal targowych z łącznikiem do obecnie budowanych hal Igo etapu w centrum ARENA OSTRÓDA wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania z dnia roku 1. Czy do celów umożliwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępni rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (w umieszczonych w serwisie Zamawiającego dokumentach dot. Zadania poprzedzającego jest wyłącznie tekst planu). Są dwa mpzp, dla każdego terenu odrębny. Plany zagospodarowania przestrzennego znajdują się w UG Ostróda. Na naszej stronie internetowej nie ma załącznika graficznego. Liczymy, że obowiązek przeprowadzenia wizji w terenie pozwoli również na odwiedzenie przez oferentów UG i Starostwa. 2. Czy do celów umożliwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępni mapę sytuacyjnowysokościową co najmniej do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu obejmującą teren obecnie budowanych hal l-ego etapu oraz teren planowanej inwestycji? Nie udostępniamy mapy do celów informacyjnych, liczymy, że obowiązek przeprowadzenia wizji w terenie pozwoli również na odwiedzenie przez oferentów UG i Starostwa. Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie 3. Czy realizowane (lub zrealizowane) w ramach zadania poprzedzającego przyłącza gazowe i energetyczne zapewniają potrzeby obiektów będących przedmiotem zamawianej dokumentacji (czy projekty tych przyłączy przewidywały zapotrzebowania na media związane z nowymi obiektami)?, czy też może. a) zamawiający przewiduje zasilenie obiektu z odrębnych przyłączy gazowego i energetycznego, innych niż realizowane (lub zrealizowane) w za daniu l -ach poprzedzających? b) zamawiający przewiduje zasilenie z przyłączy realizowanych (lub zrealizowanych) po ich uprzedniej odpowiedniej zmianie? do punktu a) i b) Projekty obecnie realizowanej inwestycji nie przewidywały zapotrzebowania na II etap. Przyłącza Igo etapu nie są zrealizowane, propozycje oferenta który będzie realizował II etap są możliwe do uwzględnienia, jednak będzie to ograniczone czasem niezbędnym dla zamknięcia budowy etapu Igo tj. na dzień

2 4. W rozmowach telefonicznych przeprowadzonych z ENERGA OPERATOR SA w Ostródzie ( ) i PSG Sp. z o.o. w Olsztynie (oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ) uzyskaliśmy nw. informacje: gestor sieci energetycznej nie przewiduje zapewnienia możliwości projektowania przyłącza projektantom innym niż wyłonieni w procedurach obowiązujących gestora (linii od punktu włączenia do sieci do układu pomiarowego; dopuszcza taką możliwość dla zmiany (np. przebudowy) przyłącza istniejącego), gestor sieci gazowej przewiduje zapewnienie możliwości projektowania przyłącza gazowego po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Inwestora odpowiedniego wniosku. Wobec tego czy Zamawiający: a) przewiduje możliwość wyłączenia (wykluczenia) tych elementów z przedmiotu zamówienia (ich realizacji (projektowania) przez projektantów gestora sieci)? Nie przewiduje wykluczenia tych elementów b) jeśli nie przewiduje możliwości jw. - na czym wtedy polega oczekiwanie Zamawiającego co do roli Wykonawcy w zakresie dostarczenia projektu przyłącza energetycznego? oraz czy Zamawiający zapewnił sobie możliwość projektowania przyłącza gazowego? Całością spraw związanych z budową przyłączy tj. przygotowaniem stosownych wniosków do podpisu przez Inwestora, ewentualnym projektowaniem np. sieci gazowej ma zająć się Wykonawca projektu. Efektem ma być doprowadzenie stanu prawnego tak aby inwestycja miała zapewnioną budowę przyłączy. 5. W trakcie wizji przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 11-O2 br. zauważyliśmy, że kanalizac1a ze zrzutem wody do jez. Sajmino jest zrealizowana. Czy: a) Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt.3.1 e) 15))' przewiduje realizację kolejnego urządzenia jw.?, Zamawiający oczekuje propozycji rozwiązań od Wykonawcy. b) Czy Wykonane parametry urządzenia jw. przewidują obsługę obiektu i terenu będącego przedmiotem zadania (w całości, czy w części)?, Urządzenia były projektowane dla części terenu tj.: jak w projekcie zamieszczonym na stronie c) czy w ilość odprowadzanych podana w pozwoleniu wodno prawnym (zakładamy, ze takowe jest z uwagi fakt, że kanalizacja ze zrzutem do jeziora jest zrealizowana) uwzględnia wody odprowadzane z dachu obiektu i z terenu będących przedmiotem zadania (w całości' czy w części), czy też może wymienia ilości wody tylko dla etapu l- ego? Tylko dla części Igo etapu tj.: jak w projekcie zamieszczonym na stronie

3 6. Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obejmującej planowane obiekty? Czy: a) decyzja jw. uwzględnia ew. wycinkę drzew na działce sąsiedniej (na wsch. od działki z obecną budową)? b) decyzja jw. odnosi się poza pozwoleniem na budowę, do pozwolenia wodno prawnego (wymienionego w pkt. 3.1 e) 15) oraz punkcie poprzedzającym niniejszego pisma). do punktu a) i b) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeszcze nie mamy. Na dziś mamy wydane przez Burmistrza Miasta Ostróda Postanowienie, które nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 7. Proszę o zapewnienie lub odpowiednie objaśnienie, ze Zamawiający w zakresie planowanej inwestycji przewiduje możliwość odpowiedniej przebudowy lub gdy konieczne - rozbiórki (likwidacji) - realizowanych (lub zrealizowanych) w ramach etapu l-ego elementów uzbrojenia terenu, które mogą znaleźć się w obrysie "Łącznika'' między halą budowaną a planowaną? (czy infrastruktura tj. sieci z ich zaplanowanym uzbrojeniem, miałaby pozostać pod budynkiem " Łącznika"?) Propozycji rozwiązań oczekujemy od Wykonawcy projektu. 8. Czy opracowanie o którym mowa W pkt. 3.1 e) 19) opisu przedmiotu zamówienia ''Projekt Wnętrz - wizualizacje'' - ma być projektem Wnętrz z wizualizacjami, tylko wizualizacjami Wnętrz, wizualizacjami wnętrz i obiektu z zewnątrz? Czy projekt Wnętrz dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku hali i łącznika? Opracowanie ma być projektem wnętrz, Wizualizacje: a) wnętrz nie dotyczą pomieszczeń technicznych. b) Wizualizacje obiektu z zewnątrz Wszystkie wizualizacje są niezbędne dla potrzeb handlu i reklamy 9. Proszę o zapewnienie lub odpowiednie objaśnienie, ze w pkt. 3.1 e) 19) chodzi o ''charakterystykę energetyczną", a nie o sporządzenie ''świadectwo charakterystyki energetycznej''? W pytaniu jest błąd w nr pkt. Z treści wynika że pytanie odnosi się do punktu 3.1 e) 21 Charakterystyka energetyczna Punkt mówi o sporządzeniu charakterystyki energetycznej. 10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wadium? Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wadium. 11. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości zabezpieczeń (ilości wolnych środków na rachunku pieniężnym) do uznania sytuacji finansowej Wykonawcy za pozwalającą na należyte wykonanie projektu, lub przewiduje zmianę formuły w rozdz. V, ust. 1

4 pkt. 5) "Zaproszenia do składania ofert i procedury (..)'' na oświadczenie o pozostawaniu w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie projektu? Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości zabezpieczenia. 12. Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi z uwagi na brak wskazania do jakiej treści się odnosi. 13. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wymagań co do czasu zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej? - na "dzień podpisania umowy'' zamiast, jak w rozdz. Vl pkt 5 ''Zaproszenia do składania ofert i procedury ('.)'''.W ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia Wstępnej oferty''? W pytaniu jest błąd w oznaczeniu, z treści wynika, chodzi o rozdział v ust.1 pkt 6,. Zapis dotyczący ostatniego dnia roku kalendarzowego dotyczy przeliczenia kursu walutowego a nie terminu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności OC. 14. Proszę o zapewnienie lub odpowiednie objaśnienie, ze w rozdz.- Vl pkt. 5 ''Zaproszenia do składania ofert i procedury (.')'' nie chodzi o ''ubezpieczenie zawodowe OC architektów / inżynierów''? W pytaniu jest błąd w oznaczeniu, chodzi raczej o rozdział v ust.1 pkt 6,. Procedura mówi o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Punkt ten nie dotyczy ubezpieczenia zawodowego architektów zatrudnionych w pracowni a ubezpieczenia samej pracowni. 15. W pkt. 15 Załącznika nr 9, Wstępnej oferty'', Zamawiający wskazuje, ze oferent ma załączyć "Parafowaną koncepcje architektoniczną (..)''' Czy należy przez to rozumieć, ze do Wstępnej oferty należy" załączyć koncepcję architektoniczną i z wyraźnym oznaczeniem, a także parafą, oferenta? Tak, należy załączyć koncepcję z parafką i oznaczeniem 16. Jak Zamawiający przewiduje zabezpieczyć prawa autorskie i pokrewne autorów koncepcji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku nie powierzenia oferentowi realizacji robót projektowych? Zamawiający nabywa prawa autorskie do projektu jedynie w przypadku jednej oferty i w momencie podpisania umowy o roboty projektowe z danym Wykonawcą, w stosunku do pozostałych projektów zamawiający nie nabywa takich uprawnień 17. Proszę o udzielenie informacji do przetargu na projekt II etapu Centrum Arena w Ostródzie: a) na jaki okres należy ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej ,00 zł (do terminu wygaśnięcia rękojmi czy jakiś inny)?, Zgodnie z treścią rozdziału IV par 5 ust 9 załącznika nr 8 do Procedury wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do czasu oddania całości robót. Do czasu wygaśnięcia rękojmi wymagane jest ubezpieczenie OC.

5 b) proszę o doprecyzowanie czy Inwestor oczekuje sporządzenia przedmiaru robót oraz kosztorysów: inwestorskiego i nakładczego w oparciu o projekt budowlany (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) pkt i) więc materiały te miałyby zostać opracowane w sposób adekwatny do skali uszczegółowienia dla projektu budowlanego, czy też na etapie sporządzenia projektów wykonawczych pkt f)? Na podstawie zapisów Załącznika nr 6 do Procedury z dnia zostały wyznaczone terminy, z których wynika, że sporządzenia przedmiaru robót oraz kosztorysów: inwestorskiego i nakładczego odbędzie się w oparciu o projekt budowlany. Nie ma możliwości czekania na pozwolenia na budowę jak zostało to zasugerowane w pytaniu. 18. Czy Zamawiający może uwzględnić zmianę terminu zapłaty gwarancji bankowej z 7 do 14 dni ( pkt IX SIWZ ). Jest problem, ponieważ moja firma ubezpieczeniowa ma w statucie 14dni? Zamawiający uwzględnia zaproponowaną zmianę terminu zapłaty gwarancji bankowej z 7 na 14 dni. Na stronie zostanie zamieszczona zmiana do Procedury.

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo