PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA"

Transkrypt

1 Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ Strona 1 z 194

2 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Od Do 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza Podstawa prawna Wprowadzenie Terminy i definicje Arkusz uzgodnień Arkusz aktualizacji Charakterystyka miasta warunki wodne Charakterystyczne stany wód Tryb powiadamiania służb, straży, powiatu oraz ościennych jednostek administracyjnych o ponadnormatywnych zrzutach wody ze zbiorników retencyjnych na terenie miasta Sieradza Zasady ogłaszania oraz odwoływania stanu pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu powodziowego. CZĘŚĆ II ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW Wykaz jednostek powiadamianych na wypadek wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego Dane szczegółowe dotyczące Magazynu Przeciwpowodziowego Miasta Sieradza Zestawienie ilościowe ważniejszego sprzętu technicznego maszyn oraz środków transportowych w mieście Sieradz Zabezpieczenie techniczne Zestawienie sił i środków oraz sposób ich wykorzystania i zestawienie sił i środków ratowniczych Zestawienie sił ludzkich zaangażowanych do akcji przeciwpowodziowej Zestawienie sprzętu zaangażowanego do akcji przeciwpowodziowej Siły i środki wydzielane do akcji przeciwpowodziowej przez wojsko w rozbiciu na siły i środki do użycia w czasie Siły i środki wojsk aeromobilnych planowanych do akcji przeciwpowodziowych i zwalczaniu zatorów lodowych Strona 2 z 194

3 Wykaz sił i środków do działania w śmigłowcowych grupach minerskich Zestawienie obiektów użyteczności publicznej, mogących w szczególnych przypadkach pełnić funkcję kwater zastępczych Wykaz jednostek PSP i OSP z terenu m. Sieradza wyposażenie sprzętowe Baza Szpitalna Wykaz punktów gastronomicznych Uruchamianie wojewódzkiego magazynu p powodziowego i kryzysowego Wojewódzki magazyn obrony cywilnej Zasady udziału pododdziałów sił zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu Zasady udziału osadzonych z jednostek organizacyjnych służby więziennej z okręgu łódzkiego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych Baza sił i środków Arcus Usuwanie skutków powodzi Zasiłki celowe dla ludności poszkodowanej CZĘŚĆ III PROCEDURY DZIAŁANIA I ICH ORGANIZACJA Sprawy organizacyjne Sprawy techniczne Schemat łączności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wykaz członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Procedury postępowania zadania realizowane podczas akcji przeciwpowodziowych Procedury postępowania podczas akcji ratunkowej spowodowanej przybieraniem wody Procedury postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego Procedury postępowania w przypadku wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego Procedury postępowania w przypadku wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego Problemy stawiane na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie miasta Strona 3 z 194

4 Rola, kompetencje, zadania Prezydenta Miasta Sieradza w czasie powodzi Harmonogram czynności członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu Monitoring, ostrzeganie i łączność Zadania realizowane podczas akcji przeciwpowodziowych przez Straż Pożarną Zadania realizowane podczas akcji przeciwpowodziowych przez Policję Zadania realizowane podczas akcji przeciwpowodziowych przez wojsko Procedury alarmowania podmiotów odpowiedzialnych za transport i przyjęcie poszkodowanych w akcji przeciwpowodziowej Harmonogram czynności członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu Ewakuacja jest załącznikiem do Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego i zawiera szczegółowy opis W przypadku przerwania wałów zalane zostaną tereny Identyfikacja socjotechnicznych i psychologicznych aspektów kryzysu powodziowego w odniesieniu do miasta Sieradza Wskazanie możliwych działań Ocena, szacowanie i likwidacja szkód powodziowych CZĘŚĆ IV DOKUMENTY DODATKOWE Lokalizacja lądowisk dla śmigłowców Charakterystyczne stany wód na wodowskazach sygnalizacyjnych Podział funkcyjny na odcinku bojowym rzeka Warta i Żeglina Podział terenu na odcinku do patrolowania rzeki Warta i Żeglina Zakwaterowanie ratowników Instrukcja zabezpieczenia budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej przed powodzią Zestawienie stanu pogłowia zwierząt hodowlanych i gospodarskich na terenie miasta Sieradza Instrukcja dla powodzian Dezynfekcja pomieszczeń (mieszkań) Szczegółowe zasady udzielania pomocy poszkodowanym Strona 4 z 194

5 Zasady organizacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Zalecane zasady zachowania się ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas powodzi Zabezpieczenie socjalno-bytowe sił biorących udział w akcji przeciwpowodziowej oraz ludności poszkodowanej ewakuowanej Procedury Reagowania Kryzysowego Załączniki Z1 - Dziennik Przyjmowania Meldunków Powodziowych Z2 - Skład osobowy sekcji dyżurno-informatycznej Z3 - Skład osobowy sekcji technicznej Z4 - Skład osobowy sekcji społecznej Z5 - Wykaz instytucji współpracujących Z6 - Wykaz obiektów hydrotechnicznych Z7 - Tryb pracy sekcji dyżurno-informatycznej Z8 - Tryb pracy sekcji technicznej Z9 - Tryb pracy sekcji społecznej Z10 - Wykaz oraz sposób alarmowania specjalistów ds. ratownictwa Z11 - Karta oceny budynku Z12 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza - Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego /WZÓR/ 13. Z13 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza - Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu o wprowadzeniu alarmu powodziowego /WZÓR/ 14. Z14 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza - Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu w sprawie odwołania alarmu powodziowego /WZÓR/ 15. Z15 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza - Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu w sprawie odwołania stanu pogotowia powodziowego (WZÓR) Strona 5 z 194

6 16. Z16 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza - Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu w sprawie ewakuacji z obszaru bezpośrednio zagrożonego niebezpieczeństwem powodzi 17. Z17 - Asygnata wydania przyjęcia powiatowy magazyn przeciwpowodziowy w Sieradzu Z18 Porozumienie, Służba Więzienna Z19 - Wzór porozumienia o udzielenie pomocy w postaci wsparcia akcji ratunkowej siłami osadzonych z zakładów karnych 20. Z20 - Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego Z21 - Wzory informacji i meldunków oraz wniosków i sprawozdań dotyczących sytuacji powodziowej z MCZK do PCZK starosty i wojewody 22. Z22 - Wniosek o skierowanie przez Wojewodę Łódzkiego z terenu województwa do miasta Sieradza niezbędnych sił i środków do walki z powodzią 23. Z23 - Informacja z terenu Miasta Sieradza Z24 - Meldunek nr... sytuacja powodziowa na terenie miasta Sieradza Z25 Meldunek do Wojewody niezwłoczne Z26 Meldunek siły i środki użyte do akcji p. powodziowej na terenie miasta Sieradza stan na dzień..roku Z27 - Wykaz obiektów przyjmujących ludność ewakuowaną z terenów zagrożonych Z28 - Potrzeby materiałowo- sprzętowe do działań przeciwpowodziowych miasta Sieradza Z29 - Wykaz miejskich elementów systemu wczesnego alarmowania Z30 Wykaz syren SWA Sieradza Z31 Instrukcja dla dyżurnych w ośrodku dyspozycyjno - informacyjnym miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego w Sieradzu. 32. Z32 Wykaz telefonów osób funkcyjnych do działań przeciwpowodziowych Z33 - Mapa powodziowa rzek Warta i Żeglina miasta Sieradza (format A1) Z34 Mapa oceny zagrożenia powodziowego miasta Sieradza (format A1) Z35 Sygnały alarmowe (format A3) - - Strona 6 z 194

7 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Strona 7 z 194

8 ZARZADZENIE Nr./10 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia r. w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Miasta Sieradza Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) zarządzam co następuje: 1. Wprowadza się Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią dla Miasta Sieradza, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta Sieradza. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Strona 8 z 194

9 1. PODSTAWA PRAWNA Plan został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.); 2. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.); 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); 4. Ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380); 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.); 7. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r. Nr 23, poz. 93 z późn. zm.); 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953r. w sprawie wykonania Art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r. Nr 37, poz. 158); 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 55, poz. 573); 10. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz z późn. zm.); 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 88, poz. 557); 2. WPROWADZENIE Strona 9 z 194

10 Częste występowanie powodzi na obszarze Polski w ostatnich latach powodowało zagrożenie życia ludzi, szkody społeczno ekonomiczne, kulturowe i ekologiczne. Oprócz bezpośrednich strat finansowych obciążających w znacznym stopniu budżet Państwa, występowały straty pośrednie i wtórne (m. in. długotrwałe zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych). Straty powodziowe w Polsce wzrastają, głównie ze względu na rozwój zagospodarowania terenów zagrożonych. Wobec stwierdzonych zmian klimatu i zwiększonej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz hydrologicznych, problem ochrony przeciwpowodziowej staje się istotnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, polityki zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Prezydent Miasta Sieradza na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym odpowiada za bezpieczeństwo, porządek oraz koordynację działań służb w sytuacjach zagrożeń na terenie administracyjnym miasta Sieradza. W myśl zasady jednoosobowego kierowania w sytuacjach kryzysowych jest on Przewodniczącym Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który to w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska na danym terenie administracyjnym kieruje akcją ratowniczą. Przedstawiony plan określa udział w działaniach związanych z sytuacjami kryzysowymi wielu podmiotów funkcjonujących na terenie miasta, które na co dzień realizują swoje zadania ustawowe w zakresie ochrony ludności. Miejski Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią jest podstawowym dokumentem określającym zasady prowadzenia działań ratowniczych na danym obszarze administracyjnym. Określa zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz służbami powiatowymi. Plan jest dokumentem określającym i uwzględniającym wszystkie możliwe podmioty, które biorą udział lub udzielają pomocy w działaniach w sytuacjach kryzysowych na podstawie porozumień zawartych z Prezydentem Miasta Sieradza, a na co dzień nie realizują zadań z zakresu ochrony ludności jak np. specjalistów z różnych dziedzin, wolontariuszy, służby komunalne itp. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Główną jednostką koordynującą działania wszystkich służb podczas wystąpienia zdarzeń masowych na terenie miasta Sieradza jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Najogólniej ma on za zadanie koordynację wszelkich przedsięwzięć Służb Ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na danym obszarze administracyjnym, koordynując działania własnych służb i jednostek ratowniczych. W przypadku zagrożenia przekraczającego możliwości miasta, Gmina Miasto Sieradz zwraca się o pomoc do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu. Strona 10 z 194

11 Podczas wystąpienia zagrożenia nadzór nad prowadzonymi działaniami odbywa się na dwóch poziomach - bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz w zależności od skali problemu i rozległości działania służb w Powiatowym lub Miejskim Zespole Zarządzania Kryzysowego. W czasie wystąpienia zagrożenia wszystkie siły i środki biorące udział w akcji ratunkowej, będące w dyspozycji Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są jemu podporządkowane. Obowiązuje zasada jednoosobowej odpowiedzialności Przewodniczącego Zespołu. Zasady udziału Sił Zbrojnych w akcjach ratunkowych lub sytuacjach kryzysowych określone są odrębnymi przepisami. Na terenie miasta Sieradza udział wojska w ochronie przed powodzią określa rozkaz Dowódcy Garnizonu Warszawa. Udział sił i środków policji określa Ustawa o Policji. Na miejsce zdarzenia w celu koordynacji działań i oceny sytuacji mogą być oddelegowane osoby upoważnione przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (grupa wyjazdowa). CEL OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego planu jest identyfikacja zagrożenia powodziowego Miasta Sieradza i na jego podstawie określenie wszelkich możliwych działań ograniczających skutki powodzi oraz przedstawienie sposobów i potencjalnych środków do ich realizacji. Plan ma spełnić trzy podstawowe założenia: utrzymać powódź z dala od ludzi (sposoby hydrotechniczne), utrzymać ludzi z dala od powodzi (monitoring, ograniczenia zabudowy na terenach zalewowych), nauczyć ludzi reakcji na powódź (wypracowanie procedur zachowań, edukacja, ostrzeżenia, ewakuacja), zwiększyć zdolności organizacyjne władz lokalnych w celu ograniczania skutków powodzi, ograniczyć zagrożenie powodziowe poprzez podjęcie działań zapobiegawczych, np.: ułożenie obwałowań z piasku, montaż klap zwrotnych na wylotach kanalizacyjnych, zmniejszyć straty powodziowe poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych mających na celu, np.: wczesne powiadomienie mieszkańców o zagrożeniu, udzielanie porad osobom bezpośrednio zagrożonym, koordynacja wszystkich służb biorących udział w akcji przeciwpowodziowej. Celem planu jest ponadto włączenie jak największego grona specjalistów i mieszkańców do jego opracowania i wdrożenia, zmiana lekceważącej, bezradnej lub wyczekującej postawy wobec tego zagrożenia na rzecz postawy obywatelskiej i aktywnej. Strona 11 z 194

12 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OPRACOWANIA PLANU W opracowanym planie oraz w załączonych załącznikach władze miasta zamierzają osiągnąć następujące korzyści: 1. Uporządkowanie, zweryfikowanie i uaktualnienie istniejących na terenie miasta planów cząstkowych; 2. Rozbudowę istniejących planów o części dotyczące przygotowania społeczeństwa, zamieszkałego na terenach narażonych na niebezpieczeństwo, na przyjęcie wielkiej wody; 3. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji lokalnego systemu ostrzeżeń, monitoringu i łączności; 4. W opracowanym planie są tematy, które sprawdzają się w warunkach lokalnych miasta, a dotyczące przede wszystkim prewencji i ograniczenie ryzyka powodzi; 5. Uzyskanie środków finansowych na realizację zadań ujętych w harmonogramie (środki z banku światowego, budżetu miasta, Starosty Powiatowego, Wojewody oraz środków pozabudżetowych); 6. Zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania miasta uwzględniające ochronę i inne zagospodarowanie terenów w strefie zalewowej. OCENA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO MIASTA SIERADZA A/ Ogólna charakterystyka, B/ Ocena zdarzeń powodziowych, C/ Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych, A/ Ogólna charakterystyka Powódź to takie wezbranie wody w rzekach, kanałach i zbiornikach wodnych podczas, którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne powodując zagrożenie dla ludności, mienia i środowiska. Powódź z reguły powoduje zniszczenia i straty finansowe oraz społeczne. Zagrożenie powodziowe może być spowodowane przez tzw. powódź opadową występującą podczas intensywnych opadów deszczu, powódź roztopową będącą wynikiem gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej, powódź zatorową, która występuje podczas nagromadzenia się zatorów lodowych w jednym miejscu co powoduje ograniczenie przepływu wody w rzece oraz powódź sztormową, która może być spowodowana silnymi wiatrami wiejącymi od morza w kierunku lądu wywołując spiętrzenia wody w ujściu rzeki. Strona 12 z 194

13 B/ Ocena zdarzeń powodziowych W ostatnich latach miasto Sieradz było miejscem powodzi opadowych i zatorowych. Powódź opadowa w 1997 r. oraz z maja 2010 r. są typowym przykładem zagrożenia powodziowego, jakie może wystąpić w mieście Sieradz i okolicach. Zagrożenie powodzią zatorową lub roztopową występuje w obrębie miasta Sieradza w okresie spływu kry lodowej połączonego ze wzrostem poziomu wody spowodowanego roztopami. Zagrożenie powodzią zatorową łącznie z roztopową statycznie jest mniejsze lecz także występuje na terenie miasta Sieradza przynosząc również duże zagrożenie. C/. Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych Bezpośrednie zagrożenie powodziowe dla miasta Sieradza stanowi rzeka WARTA, a także w nieco mniejszym stopniu rzeka ŻEGLINA oraz cieki wodne przepływające przez miasta takie jak np. ciek KRASAWNA. Powódź opadowa i towarzyszące jej wezbrania wody w rzece Warta i Żeglina zagrażają północnemu oraz południowo-wschodniemu odcinkowi miasta od mostu kolejowego na rzece Warcie w górę rzeki w kierunku na m. Burzenin do miejscowości Kolonia Podłężyce. Wysoki poziom wody może powodować tzw. cofki z rzeki Warty do rzeki Żegliny oraz do cieków wodnych mających do niej ujście. W takiej sytuacji zagrożenie powodziowe obejmuje większy teren miasta ze szczególnym uwzględnieniem osiedli Monice, Olendry Duże, Olendry Małe, zabudowań przy ul. Grodzkiej, Zamkowej, Stawowej, Wąskiej, Wschodniej i częściowo Kopernika, a także niżej położone tereny Starego Miasta i część zabudowań MOSiR. Zagrożenie występuje wzdłuż wału przeciwpowodziowego, szczególnie w przypadku uszkodzenia wału lub przelania wezbranych wód. Uszkodzenie wału w granicach administracyjnych miasta Sieradza stanowi również zagrożenie dla Gminy Sieradz oraz Gminy Warta. W przypadku podwyższonego stanu wody w rzece WARTA, Żeglina i ciekach wodnych na terenie miasta mogą wystąpić lokalne podtopienia. W ocenie zagrożeń powodziowych należy uwzględnić dużą przepuszczalność podłoża, szczególnie podczas długotrwałej powodzi. Negatywne zjawiska, które związane są z dużą przepuszczalnością podłoża obserwowano podczas powodzi w 2010 r. Szybkość przesączania się wody przez podłoże lub wał ma istotne znaczenia dla przeciwdziałania powodzi. Zagrożenie powodzią zatorową lub roztopową występuje w obrębie miasta w okresie wezbrań połączonych ze spływem kry lodowej. Miejscem podatnym na tworzenie się zatorów lodowych na WARCIE jest most kolejowy oraz drogowy na rz. Warta w Sieradzu. Strona 13 z 194

14 Powódź jest zjawiskiem naturalnym, losowym, spowodowanym gwałtownym topnieniem śniegu i intensywnymi deszczami, zlodzeniem rzek, nawalnymi deszczami, krótkotrwałymi burzami. Nie ma możliwości ścisłego określenia czasu, miejsca i wielkości czy rozmiarów jej wystąpienia. Ochrona przed powodzią wymaga znajomości praw przyrody, prognozowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, związku tych zjawisk z zagadnieniami ekonomicznymi oraz dużej praktycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu problematyki hydrotechnicznej i gospodarczej. Działania ochronne polegają na takim przygotowaniu się organizacyjno technicznym, żeby maksymalnie złagodzić skutki spływu wód powodziowych. Całkowita eliminacja zagrożenia powodziowego jest niemożliwa. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której wartość systemu chroniącego będzie większa od wartości chronionego majątku. Jednakże oceny ekonomiczne wymagają określenia strat wynikających z ewentualnej zawodności systemu chroniącego. Urządzeniami wodnymi i różnego rodzaju działaniami ograniczającymi skutki powodzi są przede wszystkim: zbiorniki retencyjne magazynujące nadmierny spływ wód, poldery, lokalna retencja powodziowa poprzez wykorzystanie terenów na zawału rzek (starorzeczy), suche zbiorniki przeciwpowodziowe, obwałowania, regulacja rzek, kanały ulgi, zalesienia, likwidacja zatorów lodowych, porządkowanie między wala rzek i terenów zalewowych, lodołamanie jak i bardzo ważny czynnik prognozowanie i ostrzeganie przez służby IMGW o zagrożeniach. Strona 14 z 194

15 Urządzenia wodne chroniące przed powodziami projektowane są w/g określonych parametrów. W przypadku ich przekroczenia mamy do czynienia na ogół z katastrofą budowlaną. Innymi sposobami ograniczenia skutków powodzi są: doskonalenie systemów osłony hydrologiczno meteorologicznej; podnoszenie standardów systemów łączności; usprawnienie systemów powiadamiania i alarmowania ludności; doskonalenie koordynacji działań bezpośrednich powiązań operacyjnych na wszystkich szczeblach odpowiedzialności; powszechna edukacja ludności o zagrożeniach, ryzyku, sposobie ratowania siebie i dobytku; prowadzenie szkoleń i ćwiczeń terenowych w sytuacjach symulowanego zagrożenia. poza tym w aglomeracji miejskiej największe zagrożenie powodziowe związane jest z: a) systemem zaopatrzenia w wodę; b) kanalizacją i oczyszczaniem ścieków; c) wysypiskiem śmieci i odpadów; d) magazynami materiałów niebezpiecznych. Celem wypracowania rozwiązań w zakresie sprawnego i efektywnego prowadzenia akcji przeciwpowodziowej pozwalających na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zagrożeń dla życia ludności i ich dobytku oraz ochronę majątku narodowego, należałoby opracować system informatyczny osłony przed powodzią ludności i mienia. W plikach informatycznych należałoby ująć rozwiązania umożliwiające gromadzenie, pozyskiwanie i przetwarzania danych dotyczących m.in.: ludności terenów i obiektów zagrożonych; sił i środków do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej; ochrony ludności i mienia (ewakuacja). 3. TERMINY I DEFINICJE Administracja publiczna przyjęta przez państwo struktury organizacyjne i działania realizowane przez jego organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, działania mające na celu zaspokojenie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współdziałania ludzi w społecznościach. Organami administracji publicznej są naczelne i centralne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organa, w zakresie w jakim zostały powołane na mocy prawa. Administracja wojskowa elementy administracji publicznej, obejmującej organizowanie i realizację procesów nastawionych na wszechstronne zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie środków niezbędnych do życia i walki. Bezpieczeństwo stan, który dodaje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowie, pracy szacunku, dóbr materialnych. Strona 15 z 194

16 Ewakuacja zorganizowane przemieszczenie (usuwanie, wynoszenie, wywożenie, wyprowadzanie) ludności, wszelkiego rodzaju dóbr materialnych oraz zwierząt hodowlanych z obszarów lub obiektów zagrożonych i objętych skutkami działań zbrojnych albo katastrof w celu ich ochrony, udzielenia pomocy (ratunku) i ograniczenia strat materialnych. Gromadzenie się wód spowodowane zatrzymaniem wód opadowych na obszarach położonych niżej niż teren otaczający. Ten rodzaj zalewu jest zwykle trudny do likwidacji -wymaga albo przepompowania dużych objętości wody, albo długotrwałego oczekiwania na odparowanie lub wsiąkanie. Infrastruktura obiekty, urządzenia stałe i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki oraz życia (w tym bezpieczeństwa) ludności. Masowe zagrożenie sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczbą zagrożonych osób. Miejsce bezpieczne miejscami bezpiecznymi nazywamy rejony, obszary na których w rozpatrywanym aktualnie czasie nie występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia. Obrona cywilna jedno z ogniw układu pozamilitarnego w systemie obronnym państwa. Przeznaczona jest do przygotowania i koordynowania przedsięwzięć planistycznych, zapobiegawczo ochronnych i ratunkowych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, a także zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Ochrona dóbr kultury zespół realizowanych czynności, głównie prawnych mających na celu ochronę dóbr kultury przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przed grabieżą w czasie konfliktu zbrojnego. Planowanie operacyjne ustalenie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalenie sił i środków niezbędnych do ich wykonania. Powodzie gwałtowne - spowodowane krótkotrwałymi, silnymi deszczami nawalnymi w terenach górzystych o dużych spadkach, gdzie czas od opadu do sformowania się powodzi jest bardzo krótki (podobnie krótko trwa sama powódź). Ten rodzaj powodzi zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest ona trudna do prognozowania i zwykle jest zbyt mało czasu, by ostrzec przed nią kogokolwiek. Trzy czwarte wypadków śmiertelnych w USA jest spowodowane przez takie powodzie. Strona 16 z 194

17 Powodzie opadowe powodzie te /nazywane również letnimi/ spowodowane są intensywnymi opadami deszczu. Ich przebieg oraz zasięg zależą od charakteru deszczu. Najgwałtowniejsze lecz jednocześnie o stosunkowo niedużym zasięgu są powodzie wywołane deszczami na walnymi /tzw. "oberwanie chmury"/. Deszcze te mają charakter lokalny i występują częściej w obszarach górskich i podgórskich, rzadziej na obszarach nizinnych. Występują w okresie VII - IX, a ich nasilenie przypada na miesiące lipiec sierpień. Powodzie roztopowe powodowane są gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, często potęgowanym nagłym ociepleniem i opadami deszczu. Ich zasięg terytorialny jest duży. Przebieg wezbrania uzależniony jest od grubości pokrywy śnieżnej oraz warunków meteorologicznych w okresie tajania śniegu. Przykładem są powodzie w 1958 i 1979 r. w dorzeczu Narwi, kiedy to zasoby wody w pokrywie śnieżnej odpowiadały mm wysokości opadu. Najgroźniejsze powodzie roztopowe występują w rzekach nizinnych, a szczególnie w dolnym biegu Wisły i Odry oraz Warty. Powodzie rzeczne spowodowane długotrwałymi deszczami lub topiącym się na wiosnę śniegiem, a w konsekwencji zalaniem terenów wzdłuż rzek i strumieni. Powodzie spływowe spowodowane spływającą po zboczach i stokach wodą zmieszaną z błotem i kamieniami w terenie, gdzie nie ma wykształconej bogatej sieci koryt rzek i strumieni. Są one bardzo groźne dla położonych na stokach budynków i pól, które zostają czasami pokryte dość grubą warstwą namułów. Powodzie sztormowe powodzie sztormowe mają stosunkowo mały zasięg występowania. Wywołane są silnymi wiatrami /7-8 B/, wiejącymi w kierunku lądu, które powodują spiętrzenie wód Bałtyku. Powodziami tymi zagrożone są obszary wybrzeża morskiego oraz doliny ujściowych odcinków rzek. Powodzie zatorowe powodzie zatorowe /wg klasyfikacji Lambore - zimowe/ dzielą się na: zatorowe - lodowe i zatorowe śryżowe. Różnią się one nie tylko genezą powstawania, ale lokalizacją, zasięgiem, porą występowania i towarzyszącymi im warunkami. Odmienne są również sposoby przeciwdziałania oraz zwalczania zatorów śryżowych i lodowych. Przyczyną zatorów śryżowych jest wielkie nasilenie tworzenia się lodu dennego i śryżu, który wpływając pod istniejącą pokrywę lodową może tak zmniejszyć przepustowość koryta, że spowoduje spiętrzenie wód dopływających. Przykładem może być tutaj katastrofalna powódź na Wiśle w rejonie Płocka w zimie 1982 r. spowodowana zatorem śryżowym, którego czoło uformowało się w zbiorniku Włocławskim. Polska położona jest na styku oddziaływania klimatów morskiego i kontynentalnego, co powoduje stosunkowo częste zmiany temperatury w okresie zimowym. To sprawia, że Odra, Wisła i Warta należą do rzek bardzo podatnych na tworzenie się śryżu. Zatory lodowe są powodowana zablokowaniem lub ograniczeniem przekroju koryta rzeki przez nagromadzoną krę. Te zjawiska Strona 17 z 194

18 występują na rzekach polskich stosunkowo często, /sprzyja temu kierunek biegu rzek z południa na północ, czyli z rejonu cieplejszego do chłodniejszego/, jednakże dzięki odpowiednim akcjom ochronnym nie powodują one na ogół w ostatnich latach większych strat. Powódź definiuje się w oparciu o pojęcie wezbranie. Pod pojęciem wezbrania rozumie się wyraźny wzrost stanów (a zatem i natężenia przepływu) wody w ciekach i jeziorach, spowodowane zwiększonym zasilaniem lub incydentalnym podpiętrzeniem zwierciadła wody, wywołanym szczególnymi zjawiskami naturalnymi. Powódź jest szczególnym przypadkiem wezbrania, tzn. wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne. Jest to więc zjawisko hydrologiczne o charakterze społeczno - gospodarczym. Wezbrania (a zatem i powodzie) mogą mieć różne przyczyny. Geneza powstawania wezbrań (powodzi) determinuje okres ich występowania oraz lokalizację i zasięg terytorialny. Poszczególne typy genetyczne wezbrań mają ponadto odmienny przebieg. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi obejmują: 1. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, w szczególności tereny między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegową, 2. Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią, obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenie lub uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, zniszczenie lub uszkodzenie budowli wałowych. Strefa zagrożenia miejsca, rejony, obszary, w których występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia. Świadczenia osobiste rodzaj świadczenia polegający na wezwaniu i włączeniu osób do różnego rodzaju prac związanych z zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek i instytucji wojskowych oraz osiąganiem przez nie wyższych stanów gotowości bojowej. Obowiązkiem świadczeń osobistych, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny objęci są wszyscy obywatele, którzy ukończyli lat szesnaście, a nie przekroczyli sześćdziesięciu lat życia, z wyjątkiem osób przewidzianych do wykonywania innych zadań lub posiadających określoną kategorię zdrowia. Świadczenia rzeczowe rodzaj świadczeń na rzecz obrony, polegający na oddaniu do użytkowania jednostkom i instytucjom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu. Obowiązek świadczeń rzeczowych może być nałożony na urzędy i instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, a także na osoby fizyczne. Strona 18 z 194

19 Wezbrania (powodzie) opadowe warto zwrócić uwagę na to, że wezbrania (powodzie) wywoływane przez opady deszczu mogą różnić się istotnie przebiegiem i zasięgiem terytorialnym. I tak powodzie: 1. wywołane przez nawalne opady, związane z lokalnymi burzami termicznymi, występują na potokach górskich i strugach nizinnych, o powierzchni zlewni A < 50 km2; pojawiają się one zazwyczaj w lipcu i sierpniu (choć mogą występować w okresie od kwietnia do października), najczęściej na terenach wysoczyzn, wznoszących się nad płaskimi i podmokłymi obszarami; mają one krótkotrwały ale gwałtowny przebieg; bywają przyczyną znacznych strat w zagospodarowaniu przestrzennym terenu; 2. wywoływane przez opady rozlewne występują w terenach górskich, podgórskich i na nizinach w okresie od czerwca (czasem już w maju) do września i charakteryzują się największym zasięgiem terytorialnym, obejmując nieraz całe dorzecze; podobnie scharakteryzować można wezbrania wynikające z opadów frontalnych, występujących w strefie frontów atmosferycznych. Wezbrania (powodzie) roztopowe powstają one wskutek gwałtownego tajania pokrywy śnieżnej, które bywa niejednokrotnie przyśpieszone przez deszcze padające w tym okresie. Wezbrania tego typu mają bardzo rozległy zasięg terytorialny. Najczęściej występują w marcu i kwietniu; mogą się jednak zdarzyć w ciągu całej zimy, podczas tzw. odwilży śród zimowych. Wezbrania (powodzie) zimowe ten rodzaj wezbrań jest wynikiem spiętrzania się zwierciadła wody w wyniku nasilonych tzw. zjawisk lodowych, do których zalicza się np. intensywne tworzenie się śryżu lub lodu dennego, powodujące zmniejszenie przekroju przepływu lub spiętrzanie się spływającej kry lodowej na ostrych zakrętach rzeki, w przekrojach mostowych itp. Wezbrania tego typu zdarzają się zwykle w grudniu i styczniu (czasem również w lutym i marcu). W Polsce nie są one częste, choć na Noteci w przekroju Lipki zatory śryżowe obserwuje się niemal corocznie. Przykładem wezbrania zatorowego była sytuacja powodziowa, jaka miała miejsce w styczniu 1982 r. na Wiśle pod Płockiem. Wezbrania (powodzie) sztormowe są one spowodowane wiatrami sztormowymi, wiejącymi na wybrzeżach morskich w kierunku lądu. Wiatry te utrudniają odpływ rzek uchodzących do morza, powodując spiętrzenie wody w korytach rzek i na zalewach przymorskich. Wezbrania te najczęściej zdarzają się zimą (grudzień luty). Strona 19 z 194

20 4. ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp. Nazwa instytucji Porozumienie z dnia Podpis/data Aktualizacja 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu 2. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu 3. Straż Miejska w Sieradzu 4. Zarząd Miejski Związku OSP w Sieradzu 5. Jednostka Wojskowa 1551 w Sieradzu 6. Powiatowa Stacja San.-Epidemiologiczna w Sieradzu Strona 20 z 194

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA TERENÓW ROLNICZYCH EDWARD HŁADKI Z-CA DYR. DS. TECHNICZNYCH RZGW SZCZECIN

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA TERENÓW ROLNICZYCH EDWARD HŁADKI Z-CA DYR. DS. TECHNICZNYCH RZGW SZCZECIN EDWARD HŁADKI Z-CA DYR. DS. TECHNICZNYCH RZGW SZCZECIN RODZAJE POWODZI : POWODZIE RZECZNE spowodowane długotrwałymi deszczami lub topiącym się na wiosnę śniegiem, a w konsekwencji zalaniem terenów wzdłuż

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Powód wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne

WPROWADZENIE Powód  wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne WPROWADZENIE Pod pojęciem powódź w języku potocznym rozumie się przede wszystkim wystąpienie rzeki z koryta i w konsekwencji zalanie terenów, na których normalnie woda nie występuje. W języku fachowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ Urząd Miejski w Borku Wlkp. WPZK.5544.1.2014 ZATWIERDZAM Szef Obrony Cywilnej Gminy Borek Wlkp. Marian Jańczak Borek Wlkp., 03.03.2014 r. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ GMINY BOREK WLKP. OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W związku z zagrożeniem powodziowym przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek ewakuacji. W tym celu : przenieś wartościowe rzeczy na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego,

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego, Nieporęt, czerwiec 2011 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Jest wewnętrzna komórką organizacyjną Urzędu Gminy; Podlega Wójtowi Gminy z wyłączeniem spraw w zakresie bhp i ppoż

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.04.2008 r. REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Powiadomienie Wojewody - 48 godzin. Wstępna ocena rozmiaru strat 7 dni. Uruchomienie pracy Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Komisji d/s szacowania strat. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 19 25 września 2012 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miasta Płocka we współdziałaniu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. Warszawa, dn.24.07.2015 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. wg stanu na godz. 14:00 dnia 24.07.2015 r. 1. Prognoza pogody dla Polski na

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres Warszawa, dn. 1.08.2016 Prognoza meteorologiczna na okres 1 3.08.2016 i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 1 4.08.2016 wg stanu na godz. 06:00 dnia 1.08.2016 r. KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

"Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze.

Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego (PZK)" mł. bryg.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Dendro Poland Ltd. Spółka z o.o. w Rogoźnie. Podstawa prawna: Art. 261 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

P L A N D Z I A Ł A N I A SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA MIASTA SIERADZA

P L A N D Z I A Ł A N I A SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA MIASTA SIERADZA URZĄD MIASTA SIERADZA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA SIERADZA - SZEF OC MIASTA... P L A N D Z I A Ł A N I A SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA MIASTA SIERADZA OPRACOWAŁ: SIERADZ 2012 ROK 1 REJESTR DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ. www.rcb.gov.pl

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ. www.rcb.gov.pl JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ INFORMACJE PRZYCZYNY RODZAJE POWODZI Powodzią nazywamy zalanie przez wodę terenów nadbrzeżnych, wzdłuż koryta rzeki lub brzegu morza, na skutek wezbrania wód. Jest jedną z

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wyciąg z planu ewakuacji /przyjęcia / ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia gminy Grodków

- 1 - Wyciąg z planu ewakuacji /przyjęcia / ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia gminy Grodków Wyciąg z planu ewakuacji /przyjęcia / ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia gminy Grodków Plan ewakuacji II stopnia opracowano na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo