DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?"

Transkrypt

1 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie, skoñczy³o na szarpaninie, s³ownych utarczkach, zakuciu w kajdanki i okaleczeniu. Taki by³ efekt interwencji patrolu policji w Zdunach. Poszkodowany to znany w mieœcie Ryszard Marek w³aœciciel sklepu i lokalu gastronomicznego. Policja twierdzi, e dzia³a³a zgodnie z prawem. Og³aszamy konkurs na superradnego powiatowego! s. 22 REKLAMA KOMOROWSKI 37,9% DUDA 32,8% Ogieñ na wysypisku KUKIZ 17,9% 15 Taki jest wynik g³osowania w wyborach prezydenckich w pow. krotoszyñskim. Zobacz, jak g³osowano w poszczególnych gminach. s. 4 Czy podpalenie by³o przyczyn¹ po aru ogromnej sterty œmieci na wysypisku w Krotoszynie? To wyjaœni policja. W akcji gaœniczej uczestniczy³o 5 jednostek stra ackich. Niestety, gapie przeszkadzali stra akom w pracy. s. 4 Zuchwa³y z³odziej Wchodzi³ do sklepu jubilerskiego, ogl¹da³ ³añcuszki, wk³ada³ je do do ust i znika³. Sprawcê kradzie y ju ujêto. s. 15 Krotoszyn Niebezpieczna ulica Irena Ignasiak, starsza mieszkanka ul. Konstytucji 3 Maja, upad³a i rozbi³a sobie g³owê na nierównym chodniku. strona 2 KoŸmin To szczyt bezczelnoœci Szczyt bezczelnoœci to za³atwiæ siê komuœ pod drzwiami, zadzwoniæ i poprosiæ o papier tak na sesji mówi³ so³tys Borzêdziczek. strona 6 Zduny Co siê sta³o w gabinecie? Po badaniu przed szczepieniem trzymiesiêczny ch³opczyk zacz¹³ krwawiæ z cewki moczowej. Rodzina twierdzi, e lekarz okaleczy³ dziecko. strona 14 Wolenice Wymusi³ pierszeñstwo 6 maja na krajowej piêtnastce k. Wolenic dosz³o do zderzenia dwóch osobowych fiatów. Jeden z nich wymusi³ pierwszeñstwo. strona 9 REKLAMA

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 12 maja, godz , Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi, trening nordic walking oraz dla wszystkich mieszkañców mia- STOP. sta i powiatu. Krotoszyn. 13 maja, biblioteka publiczna, up³ywa termin sk³adania ankiet dotycz¹cych energii w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. STOP. Bestwin. 14 maja, bezp³atne warsztaty dla mieszkañców gminy Zduny z zagospodarowania ma³ej przestrzeni materia³em nasadzeniowym. STOP. Krotoszyn. 16 maja, godz , Majogranie na podsumowanie dzia³alnoœci Lokalnej Grupy Dzia- ³ania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach STOP. Krotoszyn. 23 maja, godz. 9.45, parking przy bibliotece publicznej, start V rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. STOP. Krotoszyn. 27 maja, godz , sala reprezentacyjna ratusza, uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 25-lecia samorz¹du terytorialnego. STOP. Krotoszyn. 30 maja, godz , pocz¹tek obchodów 50-lecia matury absolwentów LO im. Hugona Ko³³¹taja. STOP. Rozdra ew. 31 maja, godz , turniej siatkówki pla owej o mistrzostwo gminy Rozdra ew. STOP. A.FIGLAK Rozbi³a g³owê na alei dziur Pani Irena drugi raz w ci¹gu kilku miesiêcy przewróci³a siê na ul. Konstytucji Od kilku tygodni informujemy o fatalnym stanie chodników na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie, które mieszkañcy nazywaj¹ alej¹ dziur. W minionym tygodniu w³aœnie tam starsza pani upad³a i rozbi³a sobie g³owê. 5 maja po po³udniu Irena Ignasiak wraca³a z s¹siadk¹ i jej wnukiem z zakupów. Odprowadzi³a j¹, a póÿniej sama wraca³a do swojego bloku. Sz³am chodnikiem i upad³am mówi. Przechodz¹ce ma³ eñstwo wezwa³o karetkê pogotowia, poniewa z czo³a pani Ireny krew la³a siê ciurkiem. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym okaza- ³o siê, e ma doœæ mocno rozciêty prawy ³uk brwiowy. Za³o ono jej opatrunek i wypisano skierowanie do poradni chirurgicznej, dok¹d nastêpnego dnia mia³a siê zg³osiæ. W szpitalu spêdzi³a ok. 3 godzin. Nastêpnego dnia wnuk zawióz³ j¹ do chirurga. Chirurg na ³uk brwiowy za³o y³ 4 szwy i stwierdzi³ pêkniêcie koœci lewego kciuka. Ja chcia³am siê podeprzeæ, jak siê przewraca³am, no i siê tak sta³o, e mam teraz gips mówi starsza pani. Gips musi nosiæ co najmniej 2 tygodnie. W wyniku upadku na twarzy starszej pani pojawi³y siê granatowe siñce. Pó³ roku wczeœniej tak e przewróci³a siê na nierównej nawierzchni tego samego chodnika. Rozciê³a lewy ³uk brwiowy, który tak e musia³ zostaæ zszyty. Ze ³zami w oczach I. Ignasiak mówi, e chcia³aby, eby wreszcie na ul. Konstytucji zrobiono równy chodnik. Dodaje, i teraz, z rêk¹ w gipsie i obola³¹ g³ow¹, sama nie jest w stanie przygotowaæ sobie obiadu. Chodziæ te za bardzo teraz nie mogê, bo mnie bardzo w pachwinach boli i uda te bol¹ mówi. O wyjœciu po zakupy przez najbli szy czas nie ma co marzyæ. Dobrze, e mam dobrych s¹siadów, to chocia przyjd¹ mi kawê zrobiæ koñczy kobieta. Przypomnijmy: na maj zaplanowano remont chodników po obu stronach ulicy, utworzony ma zostaæ tak e ci¹g pieszo-jezdny. Aleksandra Figlak Nowy konkurs Wygraj zdrowe posi³ki! W naszym nowym konkursie mo ecie, Drodzy Czytelnicy, wygraæ zestawy zdrowych posi³ków. Od poprzedniego wydania Rzeczy proponujemy Pañstwu udzia³ w zabawie, w której nagrod¹ jest tygodniowy zestaw piêciu zbilansowanych posi³ków (œniadanie, II œniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Zwyciêzca najpierw spotka siê z dietetykiem, który na podstawie wywiadu ywieniowego i analizy sk³adu cia³a u³o y indywidualny jad³ospis. Zdrowe od ywianie jest kluczem do dobrego samopoczucia. Prawid³owy jad³ospis jest wa ny dla ludzi w ka dym wieku, nie tylko dla osób bardzo aktywnych mówi Daria Krysztofiak-G³odas z firmy Baja- Dera, fundatora tej wyj¹tkowej nagrody. Posi³ki, które otrzyma dwójka naszych Czytelników bêd¹ przywo one pod adres wskazany przez zwyciêzców konkursu. REKLAMA Co trzeba zrobiæ, eby wygraæ dietetyczne posi³ki? W 4 kolejnych numerach gazety zamieszczaæ bêdziemy fragment zdjêcia. Wystarczy zebraæ wszystkie czêœci, po³¹czyæ i nakleiæ na kartkê, a na koñcu dostarczyæ do redakcji osobiœcie lub poczt¹ (ul. Sienkiewicza 2a, Krotoszyn). (popi) W CZYM RZECZ? Wdwóch trudnych i wzbudzaj¹cych emocje zdarzeniach, które mia³y miejsce w Zdunach. Najpierw s³ów kilka o zdaje siê niezwykle niefortunnej interwencji policjantów. Piszemy o niej na s. 5. Pytamy, czy funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnieñ w stosunku do zatrzymanego mê czyzny, zdecydowanie u ywaj¹c si³y fizycznej. A jeœli nawet dzia³ali jak twierdzi rzecznik policji zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, to czy naprawdê nie by³o innego sposobu, by unikn¹æ szarpaniny i zranienia zatrzymanego? Ponoæ policjanci to funkcjonariusze bardzo dobrze wyszkoleni, ca³y czas udoskonalaj¹cy swoje umiejêtnoœci... Gdyby chodzi³o o osobnika uzbrojonego, terrorystê czy pijanego kierowcê, którego zachowanie zagra a innym, nie mielibyœmy w¹tpliwoœci, e policja powinna zdecydowanie i skutecznie zareagowaæ. Obezw³adniæ, rzuciæ na ziemiê, skuæ w kajdanki, wyprowadziæ. Najlepiej bez strat w³asnych. Ale w opisywanym przez nas przypadku zatrzymany nie mia³ rysów adnej z takich osób. Z drugiej strony jego zachowanie równie pozostawia trochê do yczenia. Nawet jeœli poczu³ siê niew³aœciwie potraktowany przez patrol policyjny, powinien poddaæ siê wszelkim procedurom zastosowanym przez policjantów, czyli chocia by wylegitymowaniu. Mia³ te prawo zadzwoniæ potem pod alarmowy numer 997, poinformowaæ dy urnego o zdarzeniu, a nastêpnego dnia z³o yæ skargê na piœmie w komendzie. Byæ mo e wtedy unikn¹³by k³opotów. Drugie wydarzenie wygl¹da na jeszcze bardziej dramatyczne (zobacz s. 14). M³oda mama uda³a siê ze swoim trzymiesiêcznym dzieckiem do przychodni na szczepienia. Podczas badañ lekarz podj¹³ dzia³ania, w efekcie których kilka godzin póÿniej dosz³o do krwawienia z cewki moczowej. Na szczêœcie wed³ug naszej wiedzy oby³o siê bez powik³añ. Lekarz uwa a, e nie zrobi³ nic z³ego i dzia³a³ w dobrej wierze. Trudno o tych sytuacjach myœleæ bez emocji. Wymaga wysi³ku, by znaj¹c wszystkie argumenty ka dej ze stron stan¹æ gdzieœ poœrodku, pozostaæ bezstronnym. Pytanie, czy jest to w ogóle mo liwe, skoro natura ludzka nakazuje braæ w obronê stronê pokrzywdzonych, w tym wypadku: okaleczonego mê czyznê i dziecko... S³awek Pa³asz Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 11 maja na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,64 z³ 4,74 z³ 4,54 z³ Ochman, Krotoszyn 4,64 z³ 4,64 z³ 4,54 z³ 1,99 z³ Robstal, Krotoszyn 4,69 z³ 4,59 z³ 2,04 z³ Szkudlarek, Benice 4,64 z³ 4,64 z³

3 Reklama 3

4 4 Wybory prezydenckie Nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich w gminach pow. krotoszyñskiego Gmina Kobylin g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,51 2. Andrzej Duda ,32 3. Pawe³ Kukiz ,27 4. Magdalena Ogórek 97 3,60 5. Adam Jarubas 74 2,74 6. Janusz Korwin-Mikke 65 2,41 7. Janusz Palikot 24 0,89 8. Grzegorz Braun 13 0,48 9. Marian Kowalski 12 0, Jacek Wilk 8 0, Pawe³ Tanajno 1 0,03 Frekwencja: 42,09 proc. Gmina KoŸmin Wlkp. g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,20 2. Andrzej Duda ,10 3. Pawe³ Kukiz ,14 4. Magdalena Ogórek 159 3,49 5. Adam Jarubas 142 3,11 6. Janusz Korwin-Mikke 83 1,82 7. Janusz Palikot 39 0,86 8. Marian Kowalski 18 0,39 9. Jacek Wilk 17 0, Grzegorz Braun 15 0, Pawe³ Tanajno 8 0,17 Frekwencja: 42,72 proc. Gmina Rozdra ew g³osy proc. 1. Andrzej Duda ,9 2. Bronis³aw Komorowski ,1 3. Pawe³ Kukiz ,2 4. Adam Jarubas 80 4,6 5. Magdalena Ogórek 66 3,8 6. Janusz Korwin-Mikke 40 2,3 7. Grzegorz Braun 14 0,8 8. Marian Kowalski 10 0,6 9. Janusz Palikot 8 0,4 10. Jacek Wilk 3 0,2 11. Pawe³ Tanajno 2 0,1 Frekwencja: 43,82 proc. Komorowski wygrywa I turê w naszym powiecie W pow. krotoszyñskim I turê wyborów prezydenckich wygra³ Bronis³aw Komorowski, który uzyska³ 37,90 proc. g³osów. Drugie miejsce zaj¹³ Andrzej Duda 32,80 proc. To nieoficjalne wyniki uzyskane rano 11 maja. A wiêc wyniki na naszym terenie ró ni¹ siê od ogólnopolskich sonda y podanych w niedzielê po 21.00, gdzie pierwszy by³ Duda, a Komorowski drugi. Na urzêduj¹cego prezydenta g³osowa- ³o mieszkañców pow. krotoszyñskiego. Zdaniem Romana Olejnika, szefa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej, wynik Komorowskiego jest zadowalaj¹cy. Wypada siê z niego cieszyæ. Szkoda, e w skali kraju by³o inaczej, ale sztaby ju pracuj¹ i myœlê, e druga tura zakoñczy siê sukcesem powiedzia³ R. Olejnik. Wyniki w naszym powiecie skomentowa³ tak e pose³ Maciej Orzechowski z Krotoszyna: Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za g³osy oddane na Bronis³awa Komorowskiego. W porównaniu z wynikiem krajowym jest to dobry rezultat. Jednoczeœnie proszê o poparcie prezydenta Komorowskiego w drugiej turze wyborów, 24 maja. Kandydata PiS, Andrzeja Dudê popar³o osób. Ten wynik bardzo nas ucieszy³, ale nie zaskoczy³. Za ka - dy g³os serdecznie dziêkujemy. Prosimy o pe³na mobilizacjê w II turze. Kontynuujemy nasz¹ pracê na rzecz A. Dudy i na pewno bêdziemy widoczni w Krotoszynie powiedzieli m.in. przedstawiciele zarz¹du PiS w Krotoszynie. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Pawe³ Kukiz z g³osami, co da³o M.WOJCIECHOWSKI W I turze udzieliliœmy najwiêkszego poparcia urzêduj¹cemu prezydentowi mu 17,90 proc. poparcia mieszkañców naszego terenu. Kolejne miejsca zajmuj¹ Magdalena Ogórek z SLD (898 g³osów, czyli 3,34 proc.) i Adam Jarubas z PSL (698 g³osów, czyli 2,52 proc.). Nastêpni w kolejnoœci s¹: Janusz Palikot, Grzegorz Braun, Marian Kowalski, Jacek Wilk, Pawe³ Tanajno. Wszyscy ci kandydaci otrzymali poni- ej 1 proc. We wszystkich gminach powiatu, poza Rozdra ewem, najwiêcej g³osów otrzyma³ B. Komorowski. Tylko w Rozdra ewie wygra³, i to du ¹ ró nic¹ g³osów, kandydat PiS. Szczegó³owe wyniki prezentujemy na wykresach. (popi) Miasto Sulmierzyce g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,11 2. Andrzej Duda ,84 3. Pawe³ Kukiz ,84 4. Janusz Korwin-Mikke 34 3,31 5. Magdalena Ogórek 32 3,12 6. Adam Jarubas 24 2,33 7. Marian Kowalski 6 0,58 8. Jacek Wilk 5 0,48 9. Janusz Palikot 4 0, Grzegorz Braun 2 0, Pawe³ Tanajno 1 0,08 Frekwencja: 46,38 proc. Gmina Zduny g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,0 2. Andrzej Duda ,7 3. Pawe³ Kukiz ,9 4. Magdalena Ogórek 92 3,7 5. Janusz Korwin-Mikke 82 3,3 6. Adam Jarubas 47 1,9 7. Janusz Palikot 19 0,7 8. Jacek Wilk 11 0,4 9. Grzegorz Braun 11 0,4 10. Marian Kowalski 9 0,3 11. Pawe³ Tanajno 4 0,1 Frekwencja: 42,12 proc.

5 Sprawy 5 Zaczê³o siê od spotkania w markecie, skoñczy³o na szarpaninie, s³ownych utarczkach oraz zakuciu w kajdanki i okaleczeniu. Taki by³ efekt interwencji patrolu policji w Zdunach. Interwencja dzielnych policjantów ze Zdun 30 kwietnia przed zamkniêciem sklepu Dino w Zdunach dwóch policjantów robi³o zakupy. Znalaz³ siê tam równie mieszkaniec tego miasta, który zacz¹³ z nimi rozmawiaæ. Mia³ zapytaæ, czy policjantom wolno robiæ zakupy, kiedy s¹ na s³u bie, zw³aszcza e na rynku w tym czasie znajduj¹ siê osoby pij¹ce alkohol w miejscu publicznym. Podobno us³ysza³, e funkcjonariusze nie musz¹ siê przed nim t³umaczyæ. Jak wygl¹da³a interwencja? Stró owie prawa wyszli ze sklepu i wsiedli do radiowozu, jednak nie odjechali. Mê czyzna wsiad³ do auta i pojecha³ do domu na ul. ks. Jaœkowskiego, a zaraz za nim policjanci, którzy w³¹czyli sygna³ œwietlny. Gdy znaleÿli siê na jego posesji, jeden z nich za ¹da³ wylegitymowania siê. Mê - czyzna oœwiadczy³, e nie zrobi tego na swoim terenie. Ja siê spyta³em, czy wy spis rolny robicie, e po domach chodzicie? I poszed³em sobie, a funkcjonariusz na mnie skoczy³ powiedzia³ nam zdunowianian. Na podwórku dosz³o do szarpaniny, mê - czynie za³o ono kajdanki, przewrócono go na ziemiê. Chwilê póÿniej chciano zbadaæ go na obecnoœæ alkoholu w organizmie, ale zdunowianin odmówi³. Mia³ powiedzieæ, e brzydzi siê R E K L A M A dmuchania w urz¹dzenie z ustnikiem, gotowy jest jednak poddaæ siê badaniu krwi. Jedna z osób obserwuj¹cych to zdarzenie wezwa³a drugi radiowóz. By³ trzeÿwy, poranili go Radiowóz przyjecha³, a mê czyzna podda³ siê badaniu, które wykaza³o, e nie by³ pod wp³ywem alkoholu. Policjanci zdjêli mu kajdanki. Mieszkaniec Zdun mia³ poranion¹ rêkê i czo- ³o. Czêœæ interwencji odbywa³a siê na oczach jego ony oraz s¹siada. Przechodzi³am tamtêdy z mê em i widzia- ³am, jak jeden samochód policyjny na w³¹czonych œwiat³ach zablokowa³ auto na prywatnej posesji. Po chwili Na twarzy i d³oni R. Marka nastêpnego dnia widaæ by³o œlady otarcia przyjecha³ na sygnale drugi wóz policyjny. Co jednak dok³adnie siê wydarzy³o, nie wiem powiedzia³a nam mieszkanka Zdun. Ustaliliœmy, e osoba, u której prowadzona by³a interwencja, to Ryszard Marek, w³aœciciel sklepu i lokalu gastronomicznego w Zdunach. Wed³ug niego dopiero kilka dni po zdarzeniu policja przedstawi³a mu powód interwencji, którym rzekomo by³o niezatrzymanie siê prowadzonego przez niego samochodu mimo sygna³ów œwietlnych jad¹cego za nim radiowozu. Za to chciano na³o yæ na niego mandat, mieszkaniec Zdun odmówi³ jednak jego przyjêcia. Po kilku dniach uda³ siê do komendanta powiatowego policji w Krotoszynie, ale go nie zasta³. Rodz¹ siê pytania Czy funkcjonariusze podczas s³u by mogli robiæ zakupy? Jeœli podejrzewali, e osoba, która ich zagaduje, mo e byæ pod wp³ywem alkoholu, dlaczego nie zatrzymali jej po wyjœciu z marketu, tylko pozwolili, by wsiad³a do swojego samochodu i odjecha³a? Czy gdy uzyskali informacje o tym, e na rynku znajduj¹ siê osoby spo ywaj¹ce alkohol, sprawdzili, czy tak jest rzeczywiœcie? Czy zak³adaj¹c kajdanki mê - czyÿnie za odmowê okazania dowodu to samoœci nie nadu yli swoich kompetencji? To tylko niektóre pytania, które mo na zadawaæ po tym zdarzeniu. Rzecznik odpowiada Do 8 maja do komendanta powiatowego nie wp³ynê³a skarga na dzia³anie policji podczas tej interwencji. Jeœli ten pan uznaje, e policjanci wzglêdem niego post¹pili niew³aœciwie, powinien tak¹ skargê z³o yæ. Wówczas rozpocznie siê postêpowania sprawdzaj¹ce mówi m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik krotoszyñskiej komendy. Jego zdaniem policjanci, jeœli nie opuszczaj¹ swego rewiru dzia³ania, w czasie s³u by mog¹ zrobiæ szybkie zakupy. Rzecznik potwierdzi³, e podczas interwencji zastosowano si³ê fizyczn¹. Ze wstêpnych danych wynika, e policjanci uczynili to zgodnie z prawem stwierdza. Poprzez odmowê okazania dokumentu i nieprzedstawienie siê, zdunowianin stawia³ jego zdaniem bierny opór. Kiedy dosz³o do szamotaniny, mo na mówiæ o oporze czynnym. Gdyby przy markecie policjanci byli pewni, e ten mê czyzna jest pod wp³ywem alkoholu, nie powinni dopuœciæ do tego, aby odjecha³ samochodem. Przyczyn¹ interwencji mog³o byæ jednak to, w jaki sposób jego samochód porusza³ siê po drodze stwierdza rzecznik. Zapewni³, i wszystkie alkomaty policyjne posiadaj¹ odpowiednie atesty i jednorazowe ustniki, a zatrzymane osoby nie maj¹ prawa decydowaæ, jakiego sprzêtu policjanci maj¹ u ywaæ do badania. Piotr Szczepaniak poinformowa³, e 7 maja na Ryszarda Marka na posterunku policji w Zdunach na³o ono mandat za u ywanie wulgaryzmów w stosunku do policjantów. Ten jednak odmówi³ jego przyjêcia. S³awek Pa³asz REKLAMA

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Œwiêto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odby³a siê msza œw. w koœciele farnym. Oprawê muzyczn¹ zapewnili Chór im. Czes³awa Czypickiego i miejscowa orkiestra dêta. Potem pod pomnikiem Wolnoœci œpiewano pieœni patriotyczne i sk³adano kwiaty. Co zrobiæ z t¹ krzy ówk¹? Po kwietniowym, groÿnie wygl¹daj¹cym wypadku na skrzy owaniu ul. Jana Paw- ³a II z ul. Poznañsk¹, postanowiono zwiêkszyæ tam bezpieczeñstwo. Przewodnicz¹cy rady osiedla nr 1, Marek Witek, zaproponowa³ oznakowanie niebezpiecznego wyjazdu z ul. Poznañskiej poziomym znakiem stop i lini¹ ci¹g³¹. Policja twierdzi, e by³oby to uzasadnione mówi Marek Witek. Jego zdaniem sam znak stop nie wystarcza. Do mnie równie dotar³y g³osy mieszkañców na ten temat. Czêsto dochodzi tam do kolizji, zw³aszcza, gdy autami kieruj¹ osoby spoza naszej gminy, je d ¹ce tamtêdy w kierunku cmentarza. Mo e warto by³oby zainstalowaæ tam znak stop z mrugaj¹c¹ diod¹ proponuje radny Karol Jankowiak. To wcale nie przyjezdni, a mieszkañcy naszej gminy, najczêœciej przez swoj¹ nieuwagê doprowadzaj¹ do niebezpiecznych sytuacji uwa a burmistrz Maciej Bratborski. Jednak przyzna³, e linia ci¹g³a jest potrzebna i w zwi¹zku z tym wyst¹pi ze stosownym wnioskiem do Powiatowego Zarz¹du Dróg. (traw) L. TRAWIÑSKA Bezczelnoœæ to za³atwiæ siê komuœ pod drzwiami Czy pañstwo wiedz¹, co to jest szczyt bezczelnoœci? Jeœli nie, to ja wyt³umaczê szczyt bezczelnoœci to za³atwiæ siê komuœ pod drzwi, zadzwoniæ i poprosiæ o papier. W³aœnie tak siê zachowa³ skarbnik i pan burmistrz grzmia³ so³tys Borzêciczek, Leszek Chojnicki, i radny w jednej osobie na sesji Rady Miejskiej. Ta obraÿliwa wypowiedÿ zbulwersowa³a burmistrza i radnych. Proszê wyt³umaczyæ mi tê pana anegdotê, bo nie rozumiem mojej w niej obecnoœci powiedzia³ burmistrz Maciej Bratborski. So³tysa Borzêciczek rozdra ni³a koniecznoœæ uiszczania op³aty za wynajem sali sportowej we wsi, w której æwiczy³a m³odzie przygotowuj¹ca siê do zimowej spartakiady so³ectw. Wniosek o wynajem sali by³ Mówi so³tys Borzêciczek Leszek Chojnicki jednak sk³adany w imieniu rady so³eckiej, nie by³o w nim mowy o dzieciach czy m³odzie y. So³ectwo ma p³aciæ za to, e m³odzi ludzie æwiczyli? Jest przecie uchwa³a, e dzieci i m³odzie mog¹ korzystaæ z sali bezp³atnie irytowa³ siê dalej radny. B³êdny wniosek Mo na by³o zg³osiæ siê do dyrektora Gminnego Oœrodka Sportu i powiedzieæ, w jakim celu sala jest wynajmowana lub zaznaczyæ we wniosku, e bêd¹ tam æwiczyæ dzieci, wtedy by³oby zwolnienie z op³aty t³umaczy³ Andrzej Serek, skarbnik gminy. Zasady korzystania z sali ustalili koÿmiñscy radni. Ustaliliœmy, kto mo e korzystaæ z sali nieodp³atnie. Kto by³ organizatorem tamtego spotkania? Rada so³ecka, na czele której stoi so³tys, a wiêc rachunek przyszed³ do pana przypomnia³ radny Hieronim Gabryelczyk. Doros³e osoby nie s¹ zwolnione z op³aty za salê, Borzêciczki nie mog¹ byæ traktowane inaczej ni wsie doda³ A. Serek. B³¹d podstawowy by³ taki, e zg³osi³ siê pan do pani dyrektor z proœb¹ o wynajêcie sali jako rada so³ecka, a nie powiedzia³, e chodzi tylko o dzieci doda³ wiceburmistrz Jaros³aw Ratajczak. Mo e na przysz³oœæ, zamiast g³os podnosiæ i wielkie problemy robiæ po fakcie, lepiej dopytaæ kogoœ, kto zna siê na zasadach stwierdzi³ H. Gabryelczyk. Na przekór wszystkiemu Podczas sesji L. Chojnicki g³osowa³ przeciwko wszystkim uchwa³om. Z³o y³ te interpelacjê do przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej w sprawie kontroli Szko³y Podstawowej nr 3 oraz sprawdzenia stopnia pokrewieñstwa w³aœciciela pewnej nieruchomoœci w KoŸminie z wiceprzewodnicz¹cym koÿmiñskiej rady. Z olbrzymim alem muszê przyznaæ, e widzia³em wiele dyskusji na forum rady, wiele sporów, ale nie spodziewa³em siê, e doczekamy czasów, kiedy dyskusja zejdzie do poziomu kloaki lub piaskownicy. Ka dy z pañstwa radnych wyra a swoje pogl¹dy, ja ka dego wys³uchujê, nikomu nie zamykam ust, natomiast g³osowanie przeciw, na zasadzie na z³oœæ babci odmro ê sobie uszy, uwa am za rzecz niepowa n¹ i infantyln¹ podsumowa³ sytuacjê Maciej Bratborski. (lt) Notatnik Pielgrzymka do Czêstochowy. 30 maja odbêdzie siê pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze. Organizatorzy: Klub Seniora oraz Klub Honorowych Dawców Krwi. Zapisy chêtnych w KS. Wyjazd o godz. 6.00, koszt 45 z³. May Blues Meeting Festival. 23 maja w oœrodku kultury odbêdzie siê May Blues Meeting Festival. O godz przes³uchania konkursowe zespo³ów bluesowych, o godz przes³uchania gitarzystów leworêcznych, o godz koncerty m.in. JJ Band, Tandeta Blues Band, Gang Olsena Acoustic Trio, Gruff Przytu³a& Kruk vs. Maciej Kud³a. XIII Salve w Serafinowie, czyli otwarcie sezonu motocyklowego po³¹czone z modlitw¹, odbêdzie siê 31 maja. O godz mszê œw. odprawi¹ ksiê a motocykliœci (poœwiecenie jednoœladów), o godz parada motocykli do KoŸmina, o godz koncert zespo³u Sebastian Riedel&Clee. Dni KoŸmina odbêd¹ siê 5, 6 i 7 czerwca. W pi¹tkowy wieczór wyst¹pi zespó³ Donatan i Cleo, w sobotê disco- -polowy Skaner, a w niedzielê zagraj¹ zy. Szczegó³owy program ju niebawem. L. TRAWIÑSKA Dzieñ Stra aka przy grzybku w Orli 2 maja w Orli odby³o siê uroczyste otwarcie tzw. grzybka, po³¹czone z gminnymi obchodami Dnia Stra aka. W uroczystoœciach wziê³y udzia³ wszystkie jednostki stra- y ochotniczej z gminy KoŸmin Wlkp., gminni samorz¹dowcy, pose³ na Sejm RP Jan Dziedziczak oraz mieszkañcy Orli z so³tysem Ryszardem Perkiem na czele. Przyjmijcie moje podziêkowania za wasz¹ dzia³alnoœæ, nie tylko tê w akcjach bojowych, kiedy ratujecie ycie i mienie, ale tak e w wielu innych dziedzinach ycia, które bez was nie funkcjonowa³yby tak dobrze, jak funkcjonuj¹. yczê wszystkim, aby akcji bojowych by³o jak najmniej, a jeœli siê zdarz¹, to aby ka dy stra ak Wrêczono odznaki zas³u onym stra akom zawsze szczêœliwie wróci³ do domu powiedzia³ do stra aków burmistrz Maciej Bratborski. Z³ote medala Za Zas³ugi dla Po arnictwa: Zenon Musieliñski (OSP Staniew), W³adys³aw Bajodek (OSP Borzêcice), Krzysztof Kostuj (OSP Czarny Sad), Jan Bruder (OSP Wrotków), Janusz Kowalewski (OSP Orla), Tadeusz Krzy aniak (OSP Borzêciczki). Odznaki Stra ak Wzorowy: B³a ej Stachowiak (OSP Borzêciczki), Dariusz Koœcielny, Dawid Roszczak i Bogdan W³odarczyk (wszyscy z OSP Wrotków), Tomasz Kaczmarek (OSP Borzêcice), Mariusz Nowak oraz Szymon Jêdrzejak (obaj z OSP Mokronos), Piotr Marsza³ek (OSP KoŸmin Wlkp.). Podczas uroczystoœci odznaczono zas³u onych druhów. Medale wrêcza³ zastêpca prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Krotoszynie, Jacek Wybiera³a, w asyœcie burmistrza oraz przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Justyna Zaradniaka. Wrêczono 2 br¹zowe i po 6 srebrnych oraz z³otych. Ks. Andrzej Suchecki odprawi³ przy grzybku uroczyst¹ mszê œw. w intencji stra aków i poœwiêci³ nowy obiekt. Nastêpnie przyszed³ czas na biesiadê w grzybku, po³¹czon¹ Grzybek Budowniczy firma Jan-Bud z Zalesia Wlk. Koszt 100 tys. z³ (pieni¹dze pochodz¹ z bud etu gminy oraz z dofinansowania z programu unijnego PROW). z zabaw¹ taneczn¹ na œwie ym powietrzu. Frekwencja dopisa- ³a, mieszkañcy Orli z radoœci¹ uczestniczyli w otwarciu obiektu, którego wiosce bardzo brakowa³o. Na zebrania wykorzystywali ma³¹ salê w dawnej szkole. (lila)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 S.PA ASZ Dostan¹ 2 mln z³? Jeœli gminie Kobylin uda siê pozyskaæ unijne pieni¹dze, w Smolicach i D³ugo³êce bêdzie kanalizacja sanitarna. Dotychczas kanalizacja powsta³a w Starym Kobylinie i w czêœci Kobylina ( ). W 2011 r. zbudowano te oczyszczalniê œcieków na terenie so³ectwa Rzemiechów. S³u y ona aglomeracji Kobylin. Kosztowa³a 4 mln 407 tys. z³. Z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej uda³o siê pozyskaæ ponad 2 mln z³. Wk³ad w³asny gminy wynosi³ 258 tys. z³. Jeœli ruszy nabór do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , gmina Kobylin od razu bêdzie zabiega³a o pieni¹dze na budowê kanalizacji w Smolicach. Dysponuje ju projektem budowlanym. Rekrutacja wniosków o unijne dofinansowanie ma siê rozpocz¹æ jeszcze w bie ¹cym lub 2016 r. Kolektor kanalizacyjny ³¹cz¹cy Smolice z oczyszczalni¹ œcieków musia³by przechodziæ przez D³ugo³êkê, która równie zosta³aby pod³¹czona do sieci. Jak mówi burmistrz Kobylina, Bernard Jasiñski, wstêpny kosztorys inwestycji opiewa na 5 mln z³. Ma jednak nadziejê na pozyskanie dotacji unijnej w wysokoœci ok. 2 mln z³. (mal) Gmina Kobylin zamierza skanalizowaæ Smolice Staraj¹ siê o nowe auto stra ackie Jest szansa na pozyskanie nowego samochodu dla kobyliñskiej jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej. Radni gminni zaakceptowali dofinansowanie zakupu. OSP KOBYLIN Po ar samochodu w Kobylinie. Interweniowali stra acy z OSP Stra acy z OSP Kobylin ubiegaj¹ siê o œredni samochód gaœniczy z napêdem na 4 ko³a. Wszystko za spraw¹ programu prowadzonego przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych w Warszawie. Wartoœæ samochodu wynosi ok. 700 tys. z³. Wysokoœæ dotacji, któr¹ mo - na uzyskaæ, to 595 tys. z³. Wk³ad w³asny gminy 105 tys. z³. Samochodów w tym programie bêdzie 12, a chêtnych do ich pozyskanie zapewne znacznie wiêcej. Warto jednak spróbowaæ i z³o yæ wniosek, gdy zasady s¹ bardzo korzystne powiedzia³ podczas wspólnego posiedzenia komisji kobyliñskiej rady miasta (27 kwietnia) burmistrz Bernard Jasiñski. Stwierdzi³, e gdyby uda³o siê pozyskaæ nowy pojazd, by³by on pierwszym samochodem o parametrach wozu ciê kiego, jaki posiadaliby stra acy w gminie Kobylin. Obecny samochód z OSP Kobylin trafi³by zaœ do jednostki w Zalesiu Ma³ym. Radny Piotr Chlebowski stwierdzi³, e popiera starania gminy o nowy sprzêt, uwa a jednak, e przy rozdysponowaniu pieniêdzy z bud etu nale y braæ pod uwagê równie inne cele i organizacje dzia³aj¹ce na terenie gminy, nie tylko OSP. Jeœli pojawia siê mo liwoœæ pozyskania nowego samochodu z tak wysokim dofinansowaniem zewnêtrznym, nale y z³o yæ wniosek zaznaczy³ Józef Ratajczak, radny i so³tys Smolic. Wtórowali mu inni radni. Kiedy przysz³o do g³osowania, wszyscy poparli pomys³ zabezpieczenia pieniêdzy w bud ecie. Kilka dni póÿniej kobyliñscy stra acy z³o yli wniosek o dofinansowanie w wojewódzkim zarz¹dzie OSP. Stamt¹d trafi on do centrali w Warszawie. Do wniosku do³¹czono uchwa³ê dotycz¹c¹ zmian bud etowych, a przyjêt¹ na sesji 30 kwietnia z informacj¹, e gmina Kobylin w ramach dodatkowej dotacji przekazuje jednostce OSP 105 tys. z³ jako wsparcie zakupu nowego samochodu. (spm)? Aleksandra Figlak ( ZDUNY Jedyny taki cech w Polsce 11 maja w Zdunach oficjalnie powo³ano do ycia Cech Zdunów Polskich. Od kilku miesiêcy Maciej Burdzy zarz¹dza Kaflarni¹ Zduny Kilka lat temu zakocha³em siê w starym zduñstwie. Odwiedza- ³em muzea, zamki, pa³ace i dwory, w których zachowa³y siê stare piece i kominki. Zacz¹³em kolekcjonowaæ ksi¹ ki, zdjêcia i foldery opowiada Maciej Burdzy, zarz¹dca Kaflarni Zduny. Z pasji, a tak e z racji swojego zawodu, poniewa sam jest zdunem, zdecydowa³ siê za³o- yæ portal internetowy, w którym opisuje to rzemios³o i zajmuj¹cych siê nim ludzi. Uœwiadomi³ sobie tak e, e jego zawód stopniowo zanika. Nie dosz³oby do powo³ania cechu, gdyby nie Zlot Zdunów Polskich, jaki M. Burdzy zorganizowa³ w ubieg³ym roku w aziskach k. W¹growca. Przed wojn¹ odby³y siê dwa zjazdy zdunów, w 1938 i 1939 r. Powtórzy³em tê tradycjê po prawie 80 latach powiedzia³ wówczas w wywiadzie. Na spotkaniu pojawi³y siê 62 osoby zca³ego kraju. Byli to aktywni zawodowo zdunowie, przedstawiciele bran- y kaflarskiej, a tak e wielbiciele zduñstwa z Gdyni, Nowego S¹cza, Siemiatycz czy Wa³brzycha. W³aœnie w aziskach zrodzi³a siê idea utworzenia cechu zdunów. Jak wyjaœnia M. Burdzy, bêdzie to jedyny taki cech w Polsce. S¹ izby rzemieœlnicze, które przeprowadzaj¹ egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w tym zawodzie, jednak zrzeszenie nie istnieje. Oficjalnie podpisanie dokumentów powo³uj¹cych cech do ycia nast¹pi³o 11 maja. Pocz¹tkowo nale eæ do niego bêdzie kilkanaœcie osób, m.in. z Krakowa, Szczecina, Torunia, Tarnowa, Warszawy. Bardzo mo liwe, e z czasem do³¹cz¹ kolejni zdunowie. Chcemy integrowaæ œrodowisko, wyczulaæ na przesz³oœæ, utrwalaæ dziedzictwo i przede wszystkim uczyæ dodaje M. Burdzy. Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Pomeraniae, której celem jest ratowanie zabytków architektury a tak e innych przedmiotów bêd¹cych wytworem pracy poprzednich pokoleñ zaanga owa³a siê w ratowanie i promocjê unikatowego w skali kraju zabytku techniki, jakim jest powsta³a w 1858 r. Kaflarnia w Zunach. W kaflarni od stycznia zorganizowanych zosta³o 5 trzydniowych warsztatów zduñskich. Podczas zajêæ m.in. budowano piec chlebowy i piec rakietowy (piec, którego palenisko po³¹czone jest z zaizolowan¹ pionow¹ komor¹ spalania), uczono siê przestawiaæ piece oraz montowaæ kominy. Uczestnicy najbli szych warsztatów bêd¹ budowali trzon kuchenny kaflowy z podkow¹ wodn¹. Piece takie, by³y u ywane w kuchniach do gotowania jedzenia oraz ogrzewania wody. Cech zamierza organizowaæ konferencje, wystawy i zloty zdunów. Plany obejmuj¹ tak e powo³anie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów z tego zawodu. (alex) Co u stra aków? Do siedmiu jednostek ochotniczych stra y po arnej na terenie gminy nale ¹ 894 osoby, w tym 170 kobiet. W ubieg³ym roku 89 razu wyje d ali na akcje. Sytuacjê ochotniczych stra y w gm. Zduny przedstawi³ cz³onkom komisji rozwoju gospodarki, rolnictwa i bud etu rady miasta gminny komendant Eugeniusz Pankiewicz. Dwie z siedmiu jednostek zdunowska i baszkowska nale ¹ do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. 173 stra aków ma uprawnienia ratowników. Ka dy z ochotników jest objêty ubezpieczeniem grupowym, a najczêœciej uczestnicz¹cy w akcjach dodatkowo indywidualnym. W ubieg³ym roku najczêœciej, bo 54 razy, wyje - d a³a na akcje OSP Zduny. Nastêpne w kolejnoœci by³y Baszków i Konarzew, uczestnicz¹c odpowiednio w 24 i 11 zdarzeniach. Radni pytali m.in. o to, kiedy do Konarzewa trafi samochód z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej. Jak wyjaœni³ komendant, ma siê to staæ do 20 wrzeœnia br. Wczeœniej konieczne s¹ remonty, poniewa obecnie u ytkowane przez Konarzew auto trafi do Bestwina. Trzeba tam jednak Eugeniusz Pankiewicz komendant gminny OSP zmodernizowaæ wjazd do gara- u, podnieœæ strop oraz zamontowaæ now¹ bramê. Wstêpny szacunek kosztów mówi, e atestowany tragarz bêdzie kosztowa³ 1 tys. 300 z³, a rêcznie podnoszona brama 5 tys. 200 z³. Gdy prace zostan¹ zakoñczone, nast¹pi przekazanie pojazdów. (alex)

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 Sesji Rady Miejskiej w Kargowej odbytej w dniu 11 kwietnia 2007 roku. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 tj. 100 % stanu. Lista obecności w załączeniu do protokółu.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo