DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?"

Transkrypt

1 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie, skoñczy³o na szarpaninie, s³ownych utarczkach, zakuciu w kajdanki i okaleczeniu. Taki by³ efekt interwencji patrolu policji w Zdunach. Poszkodowany to znany w mieœcie Ryszard Marek w³aœciciel sklepu i lokalu gastronomicznego. Policja twierdzi, e dzia³a³a zgodnie z prawem. Og³aszamy konkurs na superradnego powiatowego! s. 22 REKLAMA KOMOROWSKI 37,9% DUDA 32,8% Ogieñ na wysypisku KUKIZ 17,9% 15 Taki jest wynik g³osowania w wyborach prezydenckich w pow. krotoszyñskim. Zobacz, jak g³osowano w poszczególnych gminach. s. 4 Czy podpalenie by³o przyczyn¹ po aru ogromnej sterty œmieci na wysypisku w Krotoszynie? To wyjaœni policja. W akcji gaœniczej uczestniczy³o 5 jednostek stra ackich. Niestety, gapie przeszkadzali stra akom w pracy. s. 4 Zuchwa³y z³odziej Wchodzi³ do sklepu jubilerskiego, ogl¹da³ ³añcuszki, wk³ada³ je do do ust i znika³. Sprawcê kradzie y ju ujêto. s. 15 Krotoszyn Niebezpieczna ulica Irena Ignasiak, starsza mieszkanka ul. Konstytucji 3 Maja, upad³a i rozbi³a sobie g³owê na nierównym chodniku. strona 2 KoŸmin To szczyt bezczelnoœci Szczyt bezczelnoœci to za³atwiæ siê komuœ pod drzwiami, zadzwoniæ i poprosiæ o papier tak na sesji mówi³ so³tys Borzêdziczek. strona 6 Zduny Co siê sta³o w gabinecie? Po badaniu przed szczepieniem trzymiesiêczny ch³opczyk zacz¹³ krwawiæ z cewki moczowej. Rodzina twierdzi, e lekarz okaleczy³ dziecko. strona 14 Wolenice Wymusi³ pierszeñstwo 6 maja na krajowej piêtnastce k. Wolenic dosz³o do zderzenia dwóch osobowych fiatów. Jeden z nich wymusi³ pierwszeñstwo. strona 9 REKLAMA

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 12 maja, godz , Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi, trening nordic walking oraz dla wszystkich mieszkañców mia- STOP. sta i powiatu. Krotoszyn. 13 maja, biblioteka publiczna, up³ywa termin sk³adania ankiet dotycz¹cych energii w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. STOP. Bestwin. 14 maja, bezp³atne warsztaty dla mieszkañców gminy Zduny z zagospodarowania ma³ej przestrzeni materia³em nasadzeniowym. STOP. Krotoszyn. 16 maja, godz , Majogranie na podsumowanie dzia³alnoœci Lokalnej Grupy Dzia- ³ania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach STOP. Krotoszyn. 23 maja, godz. 9.45, parking przy bibliotece publicznej, start V rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. STOP. Krotoszyn. 27 maja, godz , sala reprezentacyjna ratusza, uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 25-lecia samorz¹du terytorialnego. STOP. Krotoszyn. 30 maja, godz , pocz¹tek obchodów 50-lecia matury absolwentów LO im. Hugona Ko³³¹taja. STOP. Rozdra ew. 31 maja, godz , turniej siatkówki pla owej o mistrzostwo gminy Rozdra ew. STOP. A.FIGLAK Rozbi³a g³owê na alei dziur Pani Irena drugi raz w ci¹gu kilku miesiêcy przewróci³a siê na ul. Konstytucji Od kilku tygodni informujemy o fatalnym stanie chodników na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie, które mieszkañcy nazywaj¹ alej¹ dziur. W minionym tygodniu w³aœnie tam starsza pani upad³a i rozbi³a sobie g³owê. 5 maja po po³udniu Irena Ignasiak wraca³a z s¹siadk¹ i jej wnukiem z zakupów. Odprowadzi³a j¹, a póÿniej sama wraca³a do swojego bloku. Sz³am chodnikiem i upad³am mówi. Przechodz¹ce ma³ eñstwo wezwa³o karetkê pogotowia, poniewa z czo³a pani Ireny krew la³a siê ciurkiem. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym okaza- ³o siê, e ma doœæ mocno rozciêty prawy ³uk brwiowy. Za³o ono jej opatrunek i wypisano skierowanie do poradni chirurgicznej, dok¹d nastêpnego dnia mia³a siê zg³osiæ. W szpitalu spêdzi³a ok. 3 godzin. Nastêpnego dnia wnuk zawióz³ j¹ do chirurga. Chirurg na ³uk brwiowy za³o y³ 4 szwy i stwierdzi³ pêkniêcie koœci lewego kciuka. Ja chcia³am siê podeprzeæ, jak siê przewraca³am, no i siê tak sta³o, e mam teraz gips mówi starsza pani. Gips musi nosiæ co najmniej 2 tygodnie. W wyniku upadku na twarzy starszej pani pojawi³y siê granatowe siñce. Pó³ roku wczeœniej tak e przewróci³a siê na nierównej nawierzchni tego samego chodnika. Rozciê³a lewy ³uk brwiowy, który tak e musia³ zostaæ zszyty. Ze ³zami w oczach I. Ignasiak mówi, e chcia³aby, eby wreszcie na ul. Konstytucji zrobiono równy chodnik. Dodaje, i teraz, z rêk¹ w gipsie i obola³¹ g³ow¹, sama nie jest w stanie przygotowaæ sobie obiadu. Chodziæ te za bardzo teraz nie mogê, bo mnie bardzo w pachwinach boli i uda te bol¹ mówi. O wyjœciu po zakupy przez najbli szy czas nie ma co marzyæ. Dobrze, e mam dobrych s¹siadów, to chocia przyjd¹ mi kawê zrobiæ koñczy kobieta. Przypomnijmy: na maj zaplanowano remont chodników po obu stronach ulicy, utworzony ma zostaæ tak e ci¹g pieszo-jezdny. Aleksandra Figlak Nowy konkurs Wygraj zdrowe posi³ki! W naszym nowym konkursie mo ecie, Drodzy Czytelnicy, wygraæ zestawy zdrowych posi³ków. Od poprzedniego wydania Rzeczy proponujemy Pañstwu udzia³ w zabawie, w której nagrod¹ jest tygodniowy zestaw piêciu zbilansowanych posi³ków (œniadanie, II œniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Zwyciêzca najpierw spotka siê z dietetykiem, który na podstawie wywiadu ywieniowego i analizy sk³adu cia³a u³o y indywidualny jad³ospis. Zdrowe od ywianie jest kluczem do dobrego samopoczucia. Prawid³owy jad³ospis jest wa ny dla ludzi w ka dym wieku, nie tylko dla osób bardzo aktywnych mówi Daria Krysztofiak-G³odas z firmy Baja- Dera, fundatora tej wyj¹tkowej nagrody. Posi³ki, które otrzyma dwójka naszych Czytelników bêd¹ przywo one pod adres wskazany przez zwyciêzców konkursu. REKLAMA Co trzeba zrobiæ, eby wygraæ dietetyczne posi³ki? W 4 kolejnych numerach gazety zamieszczaæ bêdziemy fragment zdjêcia. Wystarczy zebraæ wszystkie czêœci, po³¹czyæ i nakleiæ na kartkê, a na koñcu dostarczyæ do redakcji osobiœcie lub poczt¹ (ul. Sienkiewicza 2a, Krotoszyn). (popi) W CZYM RZECZ? Wdwóch trudnych i wzbudzaj¹cych emocje zdarzeniach, które mia³y miejsce w Zdunach. Najpierw s³ów kilka o zdaje siê niezwykle niefortunnej interwencji policjantów. Piszemy o niej na s. 5. Pytamy, czy funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnieñ w stosunku do zatrzymanego mê czyzny, zdecydowanie u ywaj¹c si³y fizycznej. A jeœli nawet dzia³ali jak twierdzi rzecznik policji zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, to czy naprawdê nie by³o innego sposobu, by unikn¹æ szarpaniny i zranienia zatrzymanego? Ponoæ policjanci to funkcjonariusze bardzo dobrze wyszkoleni, ca³y czas udoskonalaj¹cy swoje umiejêtnoœci... Gdyby chodzi³o o osobnika uzbrojonego, terrorystê czy pijanego kierowcê, którego zachowanie zagra a innym, nie mielibyœmy w¹tpliwoœci, e policja powinna zdecydowanie i skutecznie zareagowaæ. Obezw³adniæ, rzuciæ na ziemiê, skuæ w kajdanki, wyprowadziæ. Najlepiej bez strat w³asnych. Ale w opisywanym przez nas przypadku zatrzymany nie mia³ rysów adnej z takich osób. Z drugiej strony jego zachowanie równie pozostawia trochê do yczenia. Nawet jeœli poczu³ siê niew³aœciwie potraktowany przez patrol policyjny, powinien poddaæ siê wszelkim procedurom zastosowanym przez policjantów, czyli chocia by wylegitymowaniu. Mia³ te prawo zadzwoniæ potem pod alarmowy numer 997, poinformowaæ dy urnego o zdarzeniu, a nastêpnego dnia z³o yæ skargê na piœmie w komendzie. Byæ mo e wtedy unikn¹³by k³opotów. Drugie wydarzenie wygl¹da na jeszcze bardziej dramatyczne (zobacz s. 14). M³oda mama uda³a siê ze swoim trzymiesiêcznym dzieckiem do przychodni na szczepienia. Podczas badañ lekarz podj¹³ dzia³ania, w efekcie których kilka godzin póÿniej dosz³o do krwawienia z cewki moczowej. Na szczêœcie wed³ug naszej wiedzy oby³o siê bez powik³añ. Lekarz uwa a, e nie zrobi³ nic z³ego i dzia³a³ w dobrej wierze. Trudno o tych sytuacjach myœleæ bez emocji. Wymaga wysi³ku, by znaj¹c wszystkie argumenty ka dej ze stron stan¹æ gdzieœ poœrodku, pozostaæ bezstronnym. Pytanie, czy jest to w ogóle mo liwe, skoro natura ludzka nakazuje braæ w obronê stronê pokrzywdzonych, w tym wypadku: okaleczonego mê czyznê i dziecko... S³awek Pa³asz Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 11 maja na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,64 z³ 4,74 z³ 4,54 z³ Ochman, Krotoszyn 4,64 z³ 4,64 z³ 4,54 z³ 1,99 z³ Robstal, Krotoszyn 4,69 z³ 4,59 z³ 2,04 z³ Szkudlarek, Benice 4,64 z³ 4,64 z³

3 Reklama 3

4 4 Wybory prezydenckie Nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich w gminach pow. krotoszyñskiego Gmina Kobylin g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,51 2. Andrzej Duda ,32 3. Pawe³ Kukiz ,27 4. Magdalena Ogórek 97 3,60 5. Adam Jarubas 74 2,74 6. Janusz Korwin-Mikke 65 2,41 7. Janusz Palikot 24 0,89 8. Grzegorz Braun 13 0,48 9. Marian Kowalski 12 0, Jacek Wilk 8 0, Pawe³ Tanajno 1 0,03 Frekwencja: 42,09 proc. Gmina KoŸmin Wlkp. g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,20 2. Andrzej Duda ,10 3. Pawe³ Kukiz ,14 4. Magdalena Ogórek 159 3,49 5. Adam Jarubas 142 3,11 6. Janusz Korwin-Mikke 83 1,82 7. Janusz Palikot 39 0,86 8. Marian Kowalski 18 0,39 9. Jacek Wilk 17 0, Grzegorz Braun 15 0, Pawe³ Tanajno 8 0,17 Frekwencja: 42,72 proc. Gmina Rozdra ew g³osy proc. 1. Andrzej Duda ,9 2. Bronis³aw Komorowski ,1 3. Pawe³ Kukiz ,2 4. Adam Jarubas 80 4,6 5. Magdalena Ogórek 66 3,8 6. Janusz Korwin-Mikke 40 2,3 7. Grzegorz Braun 14 0,8 8. Marian Kowalski 10 0,6 9. Janusz Palikot 8 0,4 10. Jacek Wilk 3 0,2 11. Pawe³ Tanajno 2 0,1 Frekwencja: 43,82 proc. Komorowski wygrywa I turê w naszym powiecie W pow. krotoszyñskim I turê wyborów prezydenckich wygra³ Bronis³aw Komorowski, który uzyska³ 37,90 proc. g³osów. Drugie miejsce zaj¹³ Andrzej Duda 32,80 proc. To nieoficjalne wyniki uzyskane rano 11 maja. A wiêc wyniki na naszym terenie ró ni¹ siê od ogólnopolskich sonda y podanych w niedzielê po 21.00, gdzie pierwszy by³ Duda, a Komorowski drugi. Na urzêduj¹cego prezydenta g³osowa- ³o mieszkañców pow. krotoszyñskiego. Zdaniem Romana Olejnika, szefa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej, wynik Komorowskiego jest zadowalaj¹cy. Wypada siê z niego cieszyæ. Szkoda, e w skali kraju by³o inaczej, ale sztaby ju pracuj¹ i myœlê, e druga tura zakoñczy siê sukcesem powiedzia³ R. Olejnik. Wyniki w naszym powiecie skomentowa³ tak e pose³ Maciej Orzechowski z Krotoszyna: Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za g³osy oddane na Bronis³awa Komorowskiego. W porównaniu z wynikiem krajowym jest to dobry rezultat. Jednoczeœnie proszê o poparcie prezydenta Komorowskiego w drugiej turze wyborów, 24 maja. Kandydata PiS, Andrzeja Dudê popar³o osób. Ten wynik bardzo nas ucieszy³, ale nie zaskoczy³. Za ka - dy g³os serdecznie dziêkujemy. Prosimy o pe³na mobilizacjê w II turze. Kontynuujemy nasz¹ pracê na rzecz A. Dudy i na pewno bêdziemy widoczni w Krotoszynie powiedzieli m.in. przedstawiciele zarz¹du PiS w Krotoszynie. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Pawe³ Kukiz z g³osami, co da³o M.WOJCIECHOWSKI W I turze udzieliliœmy najwiêkszego poparcia urzêduj¹cemu prezydentowi mu 17,90 proc. poparcia mieszkañców naszego terenu. Kolejne miejsca zajmuj¹ Magdalena Ogórek z SLD (898 g³osów, czyli 3,34 proc.) i Adam Jarubas z PSL (698 g³osów, czyli 2,52 proc.). Nastêpni w kolejnoœci s¹: Janusz Palikot, Grzegorz Braun, Marian Kowalski, Jacek Wilk, Pawe³ Tanajno. Wszyscy ci kandydaci otrzymali poni- ej 1 proc. We wszystkich gminach powiatu, poza Rozdra ewem, najwiêcej g³osów otrzyma³ B. Komorowski. Tylko w Rozdra ewie wygra³, i to du ¹ ró nic¹ g³osów, kandydat PiS. Szczegó³owe wyniki prezentujemy na wykresach. (popi) Miasto Sulmierzyce g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,11 2. Andrzej Duda ,84 3. Pawe³ Kukiz ,84 4. Janusz Korwin-Mikke 34 3,31 5. Magdalena Ogórek 32 3,12 6. Adam Jarubas 24 2,33 7. Marian Kowalski 6 0,58 8. Jacek Wilk 5 0,48 9. Janusz Palikot 4 0, Grzegorz Braun 2 0, Pawe³ Tanajno 1 0,08 Frekwencja: 46,38 proc. Gmina Zduny g³osy proc. 1. Bronis³aw Komorowski ,0 2. Andrzej Duda ,7 3. Pawe³ Kukiz ,9 4. Magdalena Ogórek 92 3,7 5. Janusz Korwin-Mikke 82 3,3 6. Adam Jarubas 47 1,9 7. Janusz Palikot 19 0,7 8. Jacek Wilk 11 0,4 9. Grzegorz Braun 11 0,4 10. Marian Kowalski 9 0,3 11. Pawe³ Tanajno 4 0,1 Frekwencja: 42,12 proc.

5 Sprawy 5 Zaczê³o siê od spotkania w markecie, skoñczy³o na szarpaninie, s³ownych utarczkach oraz zakuciu w kajdanki i okaleczeniu. Taki by³ efekt interwencji patrolu policji w Zdunach. Interwencja dzielnych policjantów ze Zdun 30 kwietnia przed zamkniêciem sklepu Dino w Zdunach dwóch policjantów robi³o zakupy. Znalaz³ siê tam równie mieszkaniec tego miasta, który zacz¹³ z nimi rozmawiaæ. Mia³ zapytaæ, czy policjantom wolno robiæ zakupy, kiedy s¹ na s³u bie, zw³aszcza e na rynku w tym czasie znajduj¹ siê osoby pij¹ce alkohol w miejscu publicznym. Podobno us³ysza³, e funkcjonariusze nie musz¹ siê przed nim t³umaczyæ. Jak wygl¹da³a interwencja? Stró owie prawa wyszli ze sklepu i wsiedli do radiowozu, jednak nie odjechali. Mê czyzna wsiad³ do auta i pojecha³ do domu na ul. ks. Jaœkowskiego, a zaraz za nim policjanci, którzy w³¹czyli sygna³ œwietlny. Gdy znaleÿli siê na jego posesji, jeden z nich za ¹da³ wylegitymowania siê. Mê - czyzna oœwiadczy³, e nie zrobi tego na swoim terenie. Ja siê spyta³em, czy wy spis rolny robicie, e po domach chodzicie? I poszed³em sobie, a funkcjonariusz na mnie skoczy³ powiedzia³ nam zdunowianian. Na podwórku dosz³o do szarpaniny, mê - czynie za³o ono kajdanki, przewrócono go na ziemiê. Chwilê póÿniej chciano zbadaæ go na obecnoœæ alkoholu w organizmie, ale zdunowianin odmówi³. Mia³ powiedzieæ, e brzydzi siê R E K L A M A dmuchania w urz¹dzenie z ustnikiem, gotowy jest jednak poddaæ siê badaniu krwi. Jedna z osób obserwuj¹cych to zdarzenie wezwa³a drugi radiowóz. By³ trzeÿwy, poranili go Radiowóz przyjecha³, a mê czyzna podda³ siê badaniu, które wykaza³o, e nie by³ pod wp³ywem alkoholu. Policjanci zdjêli mu kajdanki. Mieszkaniec Zdun mia³ poranion¹ rêkê i czo- ³o. Czêœæ interwencji odbywa³a siê na oczach jego ony oraz s¹siada. Przechodzi³am tamtêdy z mê em i widzia- ³am, jak jeden samochód policyjny na w³¹czonych œwiat³ach zablokowa³ auto na prywatnej posesji. Po chwili Na twarzy i d³oni R. Marka nastêpnego dnia widaæ by³o œlady otarcia przyjecha³ na sygnale drugi wóz policyjny. Co jednak dok³adnie siê wydarzy³o, nie wiem powiedzia³a nam mieszkanka Zdun. Ustaliliœmy, e osoba, u której prowadzona by³a interwencja, to Ryszard Marek, w³aœciciel sklepu i lokalu gastronomicznego w Zdunach. Wed³ug niego dopiero kilka dni po zdarzeniu policja przedstawi³a mu powód interwencji, którym rzekomo by³o niezatrzymanie siê prowadzonego przez niego samochodu mimo sygna³ów œwietlnych jad¹cego za nim radiowozu. Za to chciano na³o yæ na niego mandat, mieszkaniec Zdun odmówi³ jednak jego przyjêcia. Po kilku dniach uda³ siê do komendanta powiatowego policji w Krotoszynie, ale go nie zasta³. Rodz¹ siê pytania Czy funkcjonariusze podczas s³u by mogli robiæ zakupy? Jeœli podejrzewali, e osoba, która ich zagaduje, mo e byæ pod wp³ywem alkoholu, dlaczego nie zatrzymali jej po wyjœciu z marketu, tylko pozwolili, by wsiad³a do swojego samochodu i odjecha³a? Czy gdy uzyskali informacje o tym, e na rynku znajduj¹ siê osoby spo ywaj¹ce alkohol, sprawdzili, czy tak jest rzeczywiœcie? Czy zak³adaj¹c kajdanki mê - czyÿnie za odmowê okazania dowodu to samoœci nie nadu yli swoich kompetencji? To tylko niektóre pytania, które mo na zadawaæ po tym zdarzeniu. Rzecznik odpowiada Do 8 maja do komendanta powiatowego nie wp³ynê³a skarga na dzia³anie policji podczas tej interwencji. Jeœli ten pan uznaje, e policjanci wzglêdem niego post¹pili niew³aœciwie, powinien tak¹ skargê z³o yæ. Wówczas rozpocznie siê postêpowania sprawdzaj¹ce mówi m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik krotoszyñskiej komendy. Jego zdaniem policjanci, jeœli nie opuszczaj¹ swego rewiru dzia³ania, w czasie s³u by mog¹ zrobiæ szybkie zakupy. Rzecznik potwierdzi³, e podczas interwencji zastosowano si³ê fizyczn¹. Ze wstêpnych danych wynika, e policjanci uczynili to zgodnie z prawem stwierdza. Poprzez odmowê okazania dokumentu i nieprzedstawienie siê, zdunowianin stawia³ jego zdaniem bierny opór. Kiedy dosz³o do szamotaniny, mo na mówiæ o oporze czynnym. Gdyby przy markecie policjanci byli pewni, e ten mê czyzna jest pod wp³ywem alkoholu, nie powinni dopuœciæ do tego, aby odjecha³ samochodem. Przyczyn¹ interwencji mog³o byæ jednak to, w jaki sposób jego samochód porusza³ siê po drodze stwierdza rzecznik. Zapewni³, i wszystkie alkomaty policyjne posiadaj¹ odpowiednie atesty i jednorazowe ustniki, a zatrzymane osoby nie maj¹ prawa decydowaæ, jakiego sprzêtu policjanci maj¹ u ywaæ do badania. Piotr Szczepaniak poinformowa³, e 7 maja na Ryszarda Marka na posterunku policji w Zdunach na³o ono mandat za u ywanie wulgaryzmów w stosunku do policjantów. Ten jednak odmówi³ jego przyjêcia. S³awek Pa³asz REKLAMA

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Œwiêto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odby³a siê msza œw. w koœciele farnym. Oprawê muzyczn¹ zapewnili Chór im. Czes³awa Czypickiego i miejscowa orkiestra dêta. Potem pod pomnikiem Wolnoœci œpiewano pieœni patriotyczne i sk³adano kwiaty. Co zrobiæ z t¹ krzy ówk¹? Po kwietniowym, groÿnie wygl¹daj¹cym wypadku na skrzy owaniu ul. Jana Paw- ³a II z ul. Poznañsk¹, postanowiono zwiêkszyæ tam bezpieczeñstwo. Przewodnicz¹cy rady osiedla nr 1, Marek Witek, zaproponowa³ oznakowanie niebezpiecznego wyjazdu z ul. Poznañskiej poziomym znakiem stop i lini¹ ci¹g³¹. Policja twierdzi, e by³oby to uzasadnione mówi Marek Witek. Jego zdaniem sam znak stop nie wystarcza. Do mnie równie dotar³y g³osy mieszkañców na ten temat. Czêsto dochodzi tam do kolizji, zw³aszcza, gdy autami kieruj¹ osoby spoza naszej gminy, je d ¹ce tamtêdy w kierunku cmentarza. Mo e warto by³oby zainstalowaæ tam znak stop z mrugaj¹c¹ diod¹ proponuje radny Karol Jankowiak. To wcale nie przyjezdni, a mieszkañcy naszej gminy, najczêœciej przez swoj¹ nieuwagê doprowadzaj¹ do niebezpiecznych sytuacji uwa a burmistrz Maciej Bratborski. Jednak przyzna³, e linia ci¹g³a jest potrzebna i w zwi¹zku z tym wyst¹pi ze stosownym wnioskiem do Powiatowego Zarz¹du Dróg. (traw) L. TRAWIÑSKA Bezczelnoœæ to za³atwiæ siê komuœ pod drzwiami Czy pañstwo wiedz¹, co to jest szczyt bezczelnoœci? Jeœli nie, to ja wyt³umaczê szczyt bezczelnoœci to za³atwiæ siê komuœ pod drzwi, zadzwoniæ i poprosiæ o papier. W³aœnie tak siê zachowa³ skarbnik i pan burmistrz grzmia³ so³tys Borzêciczek, Leszek Chojnicki, i radny w jednej osobie na sesji Rady Miejskiej. Ta obraÿliwa wypowiedÿ zbulwersowa³a burmistrza i radnych. Proszê wyt³umaczyæ mi tê pana anegdotê, bo nie rozumiem mojej w niej obecnoœci powiedzia³ burmistrz Maciej Bratborski. So³tysa Borzêciczek rozdra ni³a koniecznoœæ uiszczania op³aty za wynajem sali sportowej we wsi, w której æwiczy³a m³odzie przygotowuj¹ca siê do zimowej spartakiady so³ectw. Wniosek o wynajem sali by³ Mówi so³tys Borzêciczek Leszek Chojnicki jednak sk³adany w imieniu rady so³eckiej, nie by³o w nim mowy o dzieciach czy m³odzie y. So³ectwo ma p³aciæ za to, e m³odzi ludzie æwiczyli? Jest przecie uchwa³a, e dzieci i m³odzie mog¹ korzystaæ z sali bezp³atnie irytowa³ siê dalej radny. B³êdny wniosek Mo na by³o zg³osiæ siê do dyrektora Gminnego Oœrodka Sportu i powiedzieæ, w jakim celu sala jest wynajmowana lub zaznaczyæ we wniosku, e bêd¹ tam æwiczyæ dzieci, wtedy by³oby zwolnienie z op³aty t³umaczy³ Andrzej Serek, skarbnik gminy. Zasady korzystania z sali ustalili koÿmiñscy radni. Ustaliliœmy, kto mo e korzystaæ z sali nieodp³atnie. Kto by³ organizatorem tamtego spotkania? Rada so³ecka, na czele której stoi so³tys, a wiêc rachunek przyszed³ do pana przypomnia³ radny Hieronim Gabryelczyk. Doros³e osoby nie s¹ zwolnione z op³aty za salê, Borzêciczki nie mog¹ byæ traktowane inaczej ni wsie doda³ A. Serek. B³¹d podstawowy by³ taki, e zg³osi³ siê pan do pani dyrektor z proœb¹ o wynajêcie sali jako rada so³ecka, a nie powiedzia³, e chodzi tylko o dzieci doda³ wiceburmistrz Jaros³aw Ratajczak. Mo e na przysz³oœæ, zamiast g³os podnosiæ i wielkie problemy robiæ po fakcie, lepiej dopytaæ kogoœ, kto zna siê na zasadach stwierdzi³ H. Gabryelczyk. Na przekór wszystkiemu Podczas sesji L. Chojnicki g³osowa³ przeciwko wszystkim uchwa³om. Z³o y³ te interpelacjê do przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej w sprawie kontroli Szko³y Podstawowej nr 3 oraz sprawdzenia stopnia pokrewieñstwa w³aœciciela pewnej nieruchomoœci w KoŸminie z wiceprzewodnicz¹cym koÿmiñskiej rady. Z olbrzymim alem muszê przyznaæ, e widzia³em wiele dyskusji na forum rady, wiele sporów, ale nie spodziewa³em siê, e doczekamy czasów, kiedy dyskusja zejdzie do poziomu kloaki lub piaskownicy. Ka dy z pañstwa radnych wyra a swoje pogl¹dy, ja ka dego wys³uchujê, nikomu nie zamykam ust, natomiast g³osowanie przeciw, na zasadzie na z³oœæ babci odmro ê sobie uszy, uwa am za rzecz niepowa n¹ i infantyln¹ podsumowa³ sytuacjê Maciej Bratborski. (lt) Notatnik Pielgrzymka do Czêstochowy. 30 maja odbêdzie siê pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze. Organizatorzy: Klub Seniora oraz Klub Honorowych Dawców Krwi. Zapisy chêtnych w KS. Wyjazd o godz. 6.00, koszt 45 z³. May Blues Meeting Festival. 23 maja w oœrodku kultury odbêdzie siê May Blues Meeting Festival. O godz przes³uchania konkursowe zespo³ów bluesowych, o godz przes³uchania gitarzystów leworêcznych, o godz koncerty m.in. JJ Band, Tandeta Blues Band, Gang Olsena Acoustic Trio, Gruff Przytu³a& Kruk vs. Maciej Kud³a. XIII Salve w Serafinowie, czyli otwarcie sezonu motocyklowego po³¹czone z modlitw¹, odbêdzie siê 31 maja. O godz mszê œw. odprawi¹ ksiê a motocykliœci (poœwiecenie jednoœladów), o godz parada motocykli do KoŸmina, o godz koncert zespo³u Sebastian Riedel&Clee. Dni KoŸmina odbêd¹ siê 5, 6 i 7 czerwca. W pi¹tkowy wieczór wyst¹pi zespó³ Donatan i Cleo, w sobotê disco- -polowy Skaner, a w niedzielê zagraj¹ zy. Szczegó³owy program ju niebawem. L. TRAWIÑSKA Dzieñ Stra aka przy grzybku w Orli 2 maja w Orli odby³o siê uroczyste otwarcie tzw. grzybka, po³¹czone z gminnymi obchodami Dnia Stra aka. W uroczystoœciach wziê³y udzia³ wszystkie jednostki stra- y ochotniczej z gminy KoŸmin Wlkp., gminni samorz¹dowcy, pose³ na Sejm RP Jan Dziedziczak oraz mieszkañcy Orli z so³tysem Ryszardem Perkiem na czele. Przyjmijcie moje podziêkowania za wasz¹ dzia³alnoœæ, nie tylko tê w akcjach bojowych, kiedy ratujecie ycie i mienie, ale tak e w wielu innych dziedzinach ycia, które bez was nie funkcjonowa³yby tak dobrze, jak funkcjonuj¹. yczê wszystkim, aby akcji bojowych by³o jak najmniej, a jeœli siê zdarz¹, to aby ka dy stra ak Wrêczono odznaki zas³u onym stra akom zawsze szczêœliwie wróci³ do domu powiedzia³ do stra aków burmistrz Maciej Bratborski. Z³ote medala Za Zas³ugi dla Po arnictwa: Zenon Musieliñski (OSP Staniew), W³adys³aw Bajodek (OSP Borzêcice), Krzysztof Kostuj (OSP Czarny Sad), Jan Bruder (OSP Wrotków), Janusz Kowalewski (OSP Orla), Tadeusz Krzy aniak (OSP Borzêciczki). Odznaki Stra ak Wzorowy: B³a ej Stachowiak (OSP Borzêciczki), Dariusz Koœcielny, Dawid Roszczak i Bogdan W³odarczyk (wszyscy z OSP Wrotków), Tomasz Kaczmarek (OSP Borzêcice), Mariusz Nowak oraz Szymon Jêdrzejak (obaj z OSP Mokronos), Piotr Marsza³ek (OSP KoŸmin Wlkp.). Podczas uroczystoœci odznaczono zas³u onych druhów. Medale wrêcza³ zastêpca prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Krotoszynie, Jacek Wybiera³a, w asyœcie burmistrza oraz przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Justyna Zaradniaka. Wrêczono 2 br¹zowe i po 6 srebrnych oraz z³otych. Ks. Andrzej Suchecki odprawi³ przy grzybku uroczyst¹ mszê œw. w intencji stra aków i poœwiêci³ nowy obiekt. Nastêpnie przyszed³ czas na biesiadê w grzybku, po³¹czon¹ Grzybek Budowniczy firma Jan-Bud z Zalesia Wlk. Koszt 100 tys. z³ (pieni¹dze pochodz¹ z bud etu gminy oraz z dofinansowania z programu unijnego PROW). z zabaw¹ taneczn¹ na œwie ym powietrzu. Frekwencja dopisa- ³a, mieszkañcy Orli z radoœci¹ uczestniczyli w otwarciu obiektu, którego wiosce bardzo brakowa³o. Na zebrania wykorzystywali ma³¹ salê w dawnej szkole. (lila)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 S.PA ASZ Dostan¹ 2 mln z³? Jeœli gminie Kobylin uda siê pozyskaæ unijne pieni¹dze, w Smolicach i D³ugo³êce bêdzie kanalizacja sanitarna. Dotychczas kanalizacja powsta³a w Starym Kobylinie i w czêœci Kobylina ( ). W 2011 r. zbudowano te oczyszczalniê œcieków na terenie so³ectwa Rzemiechów. S³u y ona aglomeracji Kobylin. Kosztowa³a 4 mln 407 tys. z³. Z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej uda³o siê pozyskaæ ponad 2 mln z³. Wk³ad w³asny gminy wynosi³ 258 tys. z³. Jeœli ruszy nabór do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , gmina Kobylin od razu bêdzie zabiega³a o pieni¹dze na budowê kanalizacji w Smolicach. Dysponuje ju projektem budowlanym. Rekrutacja wniosków o unijne dofinansowanie ma siê rozpocz¹æ jeszcze w bie ¹cym lub 2016 r. Kolektor kanalizacyjny ³¹cz¹cy Smolice z oczyszczalni¹ œcieków musia³by przechodziæ przez D³ugo³êkê, która równie zosta³aby pod³¹czona do sieci. Jak mówi burmistrz Kobylina, Bernard Jasiñski, wstêpny kosztorys inwestycji opiewa na 5 mln z³. Ma jednak nadziejê na pozyskanie dotacji unijnej w wysokoœci ok. 2 mln z³. (mal) Gmina Kobylin zamierza skanalizowaæ Smolice Staraj¹ siê o nowe auto stra ackie Jest szansa na pozyskanie nowego samochodu dla kobyliñskiej jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej. Radni gminni zaakceptowali dofinansowanie zakupu. OSP KOBYLIN Po ar samochodu w Kobylinie. Interweniowali stra acy z OSP Stra acy z OSP Kobylin ubiegaj¹ siê o œredni samochód gaœniczy z napêdem na 4 ko³a. Wszystko za spraw¹ programu prowadzonego przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych w Warszawie. Wartoœæ samochodu wynosi ok. 700 tys. z³. Wysokoœæ dotacji, któr¹ mo - na uzyskaæ, to 595 tys. z³. Wk³ad w³asny gminy 105 tys. z³. Samochodów w tym programie bêdzie 12, a chêtnych do ich pozyskanie zapewne znacznie wiêcej. Warto jednak spróbowaæ i z³o yæ wniosek, gdy zasady s¹ bardzo korzystne powiedzia³ podczas wspólnego posiedzenia komisji kobyliñskiej rady miasta (27 kwietnia) burmistrz Bernard Jasiñski. Stwierdzi³, e gdyby uda³o siê pozyskaæ nowy pojazd, by³by on pierwszym samochodem o parametrach wozu ciê kiego, jaki posiadaliby stra acy w gminie Kobylin. Obecny samochód z OSP Kobylin trafi³by zaœ do jednostki w Zalesiu Ma³ym. Radny Piotr Chlebowski stwierdzi³, e popiera starania gminy o nowy sprzêt, uwa a jednak, e przy rozdysponowaniu pieniêdzy z bud etu nale y braæ pod uwagê równie inne cele i organizacje dzia³aj¹ce na terenie gminy, nie tylko OSP. Jeœli pojawia siê mo liwoœæ pozyskania nowego samochodu z tak wysokim dofinansowaniem zewnêtrznym, nale y z³o yæ wniosek zaznaczy³ Józef Ratajczak, radny i so³tys Smolic. Wtórowali mu inni radni. Kiedy przysz³o do g³osowania, wszyscy poparli pomys³ zabezpieczenia pieniêdzy w bud ecie. Kilka dni póÿniej kobyliñscy stra acy z³o yli wniosek o dofinansowanie w wojewódzkim zarz¹dzie OSP. Stamt¹d trafi on do centrali w Warszawie. Do wniosku do³¹czono uchwa³ê dotycz¹c¹ zmian bud etowych, a przyjêt¹ na sesji 30 kwietnia z informacj¹, e gmina Kobylin w ramach dodatkowej dotacji przekazuje jednostce OSP 105 tys. z³ jako wsparcie zakupu nowego samochodu. (spm)? Aleksandra Figlak ( ZDUNY Jedyny taki cech w Polsce 11 maja w Zdunach oficjalnie powo³ano do ycia Cech Zdunów Polskich. Od kilku miesiêcy Maciej Burdzy zarz¹dza Kaflarni¹ Zduny Kilka lat temu zakocha³em siê w starym zduñstwie. Odwiedza- ³em muzea, zamki, pa³ace i dwory, w których zachowa³y siê stare piece i kominki. Zacz¹³em kolekcjonowaæ ksi¹ ki, zdjêcia i foldery opowiada Maciej Burdzy, zarz¹dca Kaflarni Zduny. Z pasji, a tak e z racji swojego zawodu, poniewa sam jest zdunem, zdecydowa³ siê za³o- yæ portal internetowy, w którym opisuje to rzemios³o i zajmuj¹cych siê nim ludzi. Uœwiadomi³ sobie tak e, e jego zawód stopniowo zanika. Nie dosz³oby do powo³ania cechu, gdyby nie Zlot Zdunów Polskich, jaki M. Burdzy zorganizowa³ w ubieg³ym roku w aziskach k. W¹growca. Przed wojn¹ odby³y siê dwa zjazdy zdunów, w 1938 i 1939 r. Powtórzy³em tê tradycjê po prawie 80 latach powiedzia³ wówczas w wywiadzie. Na spotkaniu pojawi³y siê 62 osoby zca³ego kraju. Byli to aktywni zawodowo zdunowie, przedstawiciele bran- y kaflarskiej, a tak e wielbiciele zduñstwa z Gdyni, Nowego S¹cza, Siemiatycz czy Wa³brzycha. W³aœnie w aziskach zrodzi³a siê idea utworzenia cechu zdunów. Jak wyjaœnia M. Burdzy, bêdzie to jedyny taki cech w Polsce. S¹ izby rzemieœlnicze, które przeprowadzaj¹ egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w tym zawodzie, jednak zrzeszenie nie istnieje. Oficjalnie podpisanie dokumentów powo³uj¹cych cech do ycia nast¹pi³o 11 maja. Pocz¹tkowo nale eæ do niego bêdzie kilkanaœcie osób, m.in. z Krakowa, Szczecina, Torunia, Tarnowa, Warszawy. Bardzo mo liwe, e z czasem do³¹cz¹ kolejni zdunowie. Chcemy integrowaæ œrodowisko, wyczulaæ na przesz³oœæ, utrwalaæ dziedzictwo i przede wszystkim uczyæ dodaje M. Burdzy. Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Pomeraniae, której celem jest ratowanie zabytków architektury a tak e innych przedmiotów bêd¹cych wytworem pracy poprzednich pokoleñ zaanga owa³a siê w ratowanie i promocjê unikatowego w skali kraju zabytku techniki, jakim jest powsta³a w 1858 r. Kaflarnia w Zunach. W kaflarni od stycznia zorganizowanych zosta³o 5 trzydniowych warsztatów zduñskich. Podczas zajêæ m.in. budowano piec chlebowy i piec rakietowy (piec, którego palenisko po³¹czone jest z zaizolowan¹ pionow¹ komor¹ spalania), uczono siê przestawiaæ piece oraz montowaæ kominy. Uczestnicy najbli szych warsztatów bêd¹ budowali trzon kuchenny kaflowy z podkow¹ wodn¹. Piece takie, by³y u ywane w kuchniach do gotowania jedzenia oraz ogrzewania wody. Cech zamierza organizowaæ konferencje, wystawy i zloty zdunów. Plany obejmuj¹ tak e powo³anie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów z tego zawodu. (alex) Co u stra aków? Do siedmiu jednostek ochotniczych stra y po arnej na terenie gminy nale ¹ 894 osoby, w tym 170 kobiet. W ubieg³ym roku 89 razu wyje d ali na akcje. Sytuacjê ochotniczych stra y w gm. Zduny przedstawi³ cz³onkom komisji rozwoju gospodarki, rolnictwa i bud etu rady miasta gminny komendant Eugeniusz Pankiewicz. Dwie z siedmiu jednostek zdunowska i baszkowska nale ¹ do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. 173 stra aków ma uprawnienia ratowników. Ka dy z ochotników jest objêty ubezpieczeniem grupowym, a najczêœciej uczestnicz¹cy w akcjach dodatkowo indywidualnym. W ubieg³ym roku najczêœciej, bo 54 razy, wyje - d a³a na akcje OSP Zduny. Nastêpne w kolejnoœci by³y Baszków i Konarzew, uczestnicz¹c odpowiednio w 24 i 11 zdarzeniach. Radni pytali m.in. o to, kiedy do Konarzewa trafi samochód z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej. Jak wyjaœni³ komendant, ma siê to staæ do 20 wrzeœnia br. Wczeœniej konieczne s¹ remonty, poniewa obecnie u ytkowane przez Konarzew auto trafi do Bestwina. Trzeba tam jednak Eugeniusz Pankiewicz komendant gminny OSP zmodernizowaæ wjazd do gara- u, podnieœæ strop oraz zamontowaæ now¹ bramê. Wstêpny szacunek kosztów mówi, e atestowany tragarz bêdzie kosztowa³ 1 tys. 300 z³, a rêcznie podnoszona brama 5 tys. 200 z³. Gdy prace zostan¹ zakoñczone, nast¹pi przekazanie pojazdów. (alex)

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo