PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY"

Transkrypt

1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1

2 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa: dr hab. inż. Barbara Białecka dr inż. Jacek Grabowski dr Leszek Trząski mgr inż. Aleksandra Hankus Zbigniew Szafran 2

3 Spis treści WPROWADZENIE 6 Podstawa prawna 6 Struktura programu 6 Metoda tworzenia Programu 8 Struktura dokumentu 9 1. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE MIASTO PUŁAWY Ogólne informacje o gminie Stan poszczególnych elementów środowiska gminy Miasto Puławy Wody podziemne Wody powierzchniowe Gospodarka wodno-ściekowa Powietrze Uciążliwość akustyczna Transgraniczny przepływ zanieczyszczeń Stan czystości gleby Zagrożenie powodziami Gospodarka odpadami Zasoby przyrody Turystyka Informacje społeczno-gospodarcze Demografia Oświata i wychowanie Podmioty gospodarcze Handel i usługi Ośrodki naukowo - badawcze Infrastruktura techniczna Układ drogowy Zaopatrzenie w wodę Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Zaopatrzenie w energię elektryczną Zaopatrzenie w energię cieplną Zaopatrzenie w gaz Infrastruktura teleinformatyczna Budownictwo mieszkaniowe Synteza stanu środowiska Podsumowanie diagnozy stanu aktualnego DZIAŁANIA STRATEGICZNE DO ROKU PROGRAM OPERACYJNY NA LATA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA Wprowadzenie Instrumenty realizacji programu Instrumenty prawne Instrumenty finansowe Instrumenty społeczne Instrumenty strukturalne Upowszechnianie informacji o środowisku Organizacja zarządzania środowiskiem oraz zarządzania programem ochrony środowiska Monitoring wdrażania Programu 71 3

4 4.5. Harmonogram wdrażania Programu ANALIZA MOŻLIWOŚCI MIASTA W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA ZADAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA Możliwości wewnętrznego finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska Analiza budżetu miasta Puławy Analiza wskaźnikowa zdolności kredytowej jednostki administracyjnej Prognoza dochodów i wydatków na lata Zewnętrzne źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska 85 STRESZCZENIE 88 LITERATURA 89 ZAŁĄCZNIK 4

5 Spis tabel Tabela Jakość wód w punktach monitoringowych na terenie gminy Miasto Puławy Tabela Jakość wód w punktach monitoringowych na terenie gminy Miasto Puławy Tabela 1.5.Synteza stanu elementów środowiska i ich przekształceń w gminie Miasto Puławy Tabela Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy Tabela Syntetyczne zestawienie źródeł przychodów i wydatków budżetowych gminy Miasto Puławy w latach 2001, 2002, 2003 [zł] Tabela Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej gminy Miasto Puławy Tabela Prognoza budżetu gminy miasta Puławy na lata Tabela Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej gminy miasta Puławy Ryciny Ryc Relacje programu ochrony środowiska dla miasta Puławy do innych dokumentów Ryc Schemat zarządzania programem ochrony środowiska 5

6 WPROWADZENIE Podstawa prawna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO PUŁAWY. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska. Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową Nr z dnia r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Puławy i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Struktura programu Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów: 1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (art.14 ust.1), program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 2. Polityka ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować cele średniookresowe (dla okresu 8-letniego) i zadania na okres najbliższych czterech lat oraz monitoring realizacji Programu i nakłady finansowe na jego wdrożenie. Cele i zadania powinny mieścić się w następujących obszarach tematycznych: cele i zadania o charakterze systemowym, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne, zrównoważone wykorzystanie surowców. Zagadnienia te pogrupowano w niniejszym programie w sposób odpowiadający specyficznym uwarunkowaniom gminy Miasto Puławy. 3. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów. W powiatowym i gminnym programie powinny być uwzględnione: - zadania własne powiatu/gminy, tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, - zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla 6

7 wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim lub centralnym. W Programie uwzględniono również zapisy Prawa ochrony środowiska wskazujące, że program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata, a Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata raportów o wykonaniu programu i przedstawiania ich. Za sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpowiada Prezydent organ wykonawczy gminy, a z ich wykonania będzie co dwa lata rozliczany przez radę gminy. Mając powyższe na uwadze, w Programie zawarto: Cele ekologiczne średniookresowe do 2011 roku wraz z kierunkami działań, ujęte w blokach tematycznych. Cele ekologiczne zostały poprzedzone krótką charakterystyką stanu istniejącego. Zadania do realizacji w latach , tzw. plan operacyjny, z uwzględnieniem wskazówek zawartych powyżej. Monitoring realizacji Programu. Aspekty finansowe wdrażania Programu. Niniejszy Program... ma formułę otwartą co oznacza, że w przypadku zmiany wymagań prawnych, pojawiania się nowych problemów, bądź niewykonania niektórych przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym Programie, dokument Programu opracowany w 2004 roku, będzie cyklicznie (co 4 lata) aktualizowany. Program ochrony środowiska gminy Miasto Puławy pozostaje w ścisłej relacji z: II Polityką Ekologiczną Państwa, Polska długookresową strategią trwałego i zrównoważonego rozwoju, Założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 r., Polityką leśną państwa, Narodowym programem przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, Narodowym planem rozwoju , Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego, Strategią rozwoju województwa lubelskiego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Strategią rozwoju Miasta Puławy z marca 2004 roku Istniejącymi lub przygotowywanymi dla terenu miasta Puławy programami: inwestycyjnym, operacyjnym programem rozwoju, sektorowymi - w zakresie transportu, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, bezpieczeństwa oraz projektami nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z powyższych dokumentów wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko. Relacje programu ochrony środowiska gminy Miasto Puławy do innych opracowań strategicznych, programowych i planistycznych przedstawiono na rycinie

8 Ryc Relacje programu ochrony środowiska dla miasta Puławy do innych dokumentów Metoda tworzenia Programu Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska i Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, duży nacisk położono na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności miasta zarówno w przygotowanie programu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji/organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W procesie tym wykorzystano takie narzędzia jak: - warsztaty robocze, - ankieta, - bieżące konsultacje ze specjalistami. Nadzór nad przebiegiem prac prowadził Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Puławach. Projekt Programu zostaje skierowany do zaopiniowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Programem jest przyjęcie Programu przez Radę Miasta w formie uchwały. 8

9 Struktura dokumentu Rozdział 1. Zawiera ogólną charakterystykę gminy Miasto Puławy i diagnozę aktualnego stanu jej środowiska. W rozdziale tym scharakteryzowano przyczyny i trendy przekształceń środowiska gminy, a także wskazano kluczowe problemy środowiskowe. Rozdział 2. Zawiera opis działań strategicznych do roku Działania te obejmują : rozwój gospodarczo społeczny w zakresie związanym z ochroną środowiska, a także problemy edukacji ekologicznej, współpracę z innymi gminami powiatu puławskiego i zarządzanie środowiskiem cele i priorytety w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów środowiska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Obejmują one ochronę przyrody i krajobrazu, kształtowanie zieleni urządzonej, ochronę gleb i powierzchni ziemi, oraz kształtowanie stosunków wodnych i ochronę jakości wód. cele i priorytety w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Obejmują one, zapewnienie jakości powietrza, ochronę przed hałasem, minimalizacje zagrożenia awariami przemysłowymi i awariami infrastruktury komunalnej, transportem materiałów niebezpiecznych oraz ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi Rozdział 3. Zawiera program operacyjny na lata , w tym: listę przedsięwzięć na okres najbliższych czterech lat, z podaniem kosztów i źródeł finansowania, rodzaju przedsięwzięcia (własne, wspierane, koordynowane) oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia. Dla każdego przedsięwzięcia określono także szacunkowe koszty ewentualnej jego kontynuacji w latach Rozdział 4. Opisuje zarządzanie programem ochrony środowiska W rozdziale tym rozwinięto opis zasad zarządzania Programem na tle instrumentów zarządzania środowiskiem i harmonogram realizacji wdrażania Programu. Rozdział 5. Analizuje aspekty finansowe wdrażania programu W rozdziale tym oszacowano ramy finansowe realizacji programu ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w latach Przedstawiono także propozycję wskaźników służących ocenie efektywności wdrażania Programu. 9

10 1. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE MIASTO PUŁAWY 1.1. Ogólne informacje o gminie Gmina Miasto Puławy to ponad pięćdziesięciotysięczne miasto położone na prawym brzegu Wisły. Jest jednym z większych miast województwa lubelskiego oddalonym 120 km od Warszawy i 130 km od granicy wschodniej. Na ogólną powierzchnię gminy ha przypada 1251 ha użytków rolnych (24,7 % powierzchni gminy), w tym gruntów ornych 998 ha, sadów 62 ha, łąk trwałych 46 ha, pastwisk 145 ha, lasów 2076 ha (41%). Grunty rolnicze zaliczane są do IV grupy jakości produkcyjnej (obszary średnio dobre ze wskaźnikiem ). Nowoczesna infrastruktura użytkowa, bogaty dorobek kulturalny miasta, unikalny zespół parkowo-pałacowy tworzą specyficzny klimat miasta i możliwości aktywnego wypoczynku. Zasadnicze elementy założenia pałacowo-parkowego zachowały się bez zmian do dzisiaj. Całość kompozycji oparta jest na osi widokowej, którą wyznacza Aleja Królewska wysadzana czterema rzędami lip i dwa dziedzińce. Park, początkowo zaprojektowany w stylu francuskim, a następnie pod koniec XVIII wieku przekształcony przez Izabelę Czartoryską w park krajobrazowy w stylu angielskim, stanowi nieodłączną część założenia pałacowego. Puławy są także doskonałą bazą wypadową do pobliskiego Kazimierza Dolnego, Janowca i Nałęczowa. 10

11 Miasto Puławy jest ważnym węzłem komunikacyjnym położonym na granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego. Przebiega tędy droga krajowa nr 12: Łódź Radom Puławy Lublin, która w Kurowie łączy się z drogą krajową o ruchu przyspieszonym nr 17: Warszawa Lublin - Zamość Hrebenne. Ważnymi drogami są również droga wojewódzka nr 801: Warszawa Dęblin Puławy oraz droga wojewódzka nr 824: Żyrzyn Puławy Opole Lubelskie Józefów Annopol, łącząca miasto z drogą krajową nr 17. Przez miasto Puławy przebiega linia kolejowa relacji: Warszawa Lublin Dorohusk. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania komunikacji wodnej ze względu na położenie nad rzeką Wisłą oraz lotniczej lotnisko w Dęblinie. Miasto Puławy jest stolicą powiatu puławskiego. Przemysłowy obraz miasta tworzy przede wszystkim obecność przemysłu chemicznego, tj. Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., ośmiu niezależnych spółek skupionych wokół Z.A., przemysłu budowlanego (Mostostal Puławy S.A., PBP S.A., Prefabet Puławy Sp. z o.o.), lekkiego i spożywczego. Duże zróżnicowanie krajobrazu zawdzięczają Puławy i okolice położeniu na granicy dwóch prowincji fizyczno-geograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyny Małopolskiej. Od północy otacza miasto Wysoczyzna Lubartowska, wchodząca w skład makroregionu Niziny Południowopodlaskiej. Jest to zdenudowana równina morenowa z ostańcami żwirowymi form polodowcowych. Poludniowa część miasta należy do Płaskowyżu Nałęczowskiego, który jest częścią Wyżyny Lubelskiej. Płaskowyż Nałęczowski wyróżnia się w orografii jako szeroka płaska grzęda wzniesiona do m p.p.m. rozciągająca się niemal równoleżnikowo miedzy Wisłą a Bystrzycą, o szerokości ok. 15 km. Powierzchnię jego pokrywa gruba seria lessów osadzona w okresie ostatniego zlodowacenia, rozcięta gęstą siecią wąwozów, zwłaszcza od strony Wisły. Głównym elementem hydrograficznym Puław jest rzeka Wisła stanowiąca zachodnią granicę miasta na długości 11 km. Łacha wiślana stanowi element krajobrazowy parku puławskiego. W środkowym odcinku (całkowita długość łachy wynosi 1,8 km) ten lokalny ciek stanowi zachodnią granicę parku Osady Pałacowej. 11

12 Puławy położone są w lubelskiej dzielnicy klimatycznej. Średnia temperatura roczna osiąga tu 7,8 C, natomiast średnia stycznia -3,8 C, a lipca 18,9 C. Suma opadów rocznych wynosi ok. 550 mm. Czas trwania pokrywy śnieżnej to dni, a okres wegetacyjny trwa dni. W obrębie miasta znajdują się: fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną o powierzchni 1098,4 ha. rezerwat przyrody "Łęg na Kępie" o powierzchni 4,7 ha Stan poszczególnych elementów środowiska gminy Miasto Puławy Wody podziemne Potencjalne zasoby wód podziemnych zlewni rejonu Puławy wynoszą 45 mln m 3 /rok (Dokumentacja hydrogeologiczna wód podziemnych ), w tym: - ujęcie komunalne - 20,8 mln m 3 /rok - ujęcie Zakładów Azotowych - 18,2 mln m 3 /rok - Ujęcie "Żelatyny" SA i pozostałe 6,0 mln m 3 /rok. Dane z 2000 r. przedstawiają się następująco: - ujęcie komunalne - 12,8 mln m 3 /rok - ujęcie Zakładów Azotowych - 14,9 mln m 3 /rok - ujęcie BIOWET Sp. z o. - 0,98 mln m 3 /rok - IUNG - 0,18 mln m 3 /rok Zatwierdzone zasoby wód w kategorii "B" - dane z 2000 r. wynoszą ok.29 mln m 3 /rok. Pobór wody z w/w zlewni wód podziemnych na przestrzeni ostatnich lat wynosił: ,8 mln m 3 /rok ,3 mln m 3 /rok ,3 mln m 3 /rok ,8 mln m 3 /rok ,06 mln m 3 /rok ,5 mln m 3 /rok Zakłady Azotowe Puławy S.A., ujmujące i wykorzystujące najwięcej wody, podjęty szereg działań zmierzających w kierunku racjonalizacji zużycia wody, szczególnie wody podziemnej. Działania te objęły dwa zasadnicze kierunki: zastąpienie wody podziemnej wodą powierzchniową zużywaną do produkcji wody zdemineralizowanej poprzez budowę ujęcia wody na rzece Kurówce. W dalszej perspektywie pozwoli to na używanie wody podziemnej jedynie do celów socjalnych i sporadycznie jako uzupełnienie do produkcji wody zdemineralizowanej przy niskich stanach wód w rzece Kurówce. 12

13 ograniczenie zużycia wody w poszczególnych wytwórniach produkcyjnych takich jak: Kaprolaktamu, Mocznika, Melaminy. Działania te pozwoliły na zmniejszenie ilości ujmowanej wody podziemnej w znacznym stopniu (ponad 50% w stosunku rocznym). Kierunek przyjętych działań w zakresie racjonalnego zużycia wody jest prawidłowy Jakość wód podziemnych w Puławach Jakość wody w studniach głębinowych ujęć zlokalizowanych na terenie Puław została przedstawiona w tabeli opracowanej na podstawie danych uzyskanych z zakładów pracy. W tabeli przedstawiono wyniki analiz wody pitnej z komunalnego ujęcia wody w latach Oznaczenia 1985 r r r r. Najwyższa dopuszczalna wartość * Barwa (mg Pt/ dm 3 ) ,3 15 Odczyn (ph ) 7,5 7,4 7,5 7,4 6,5-9,5 Twardość ogólna (mg CaCO 3 /dm 3 ) 306,0 401,0 364, Azot amonowy (mg/dm 3 ) 0,142 0,109 0,104 0,053 0,5 Azot azotynowy (mg/dm 3 ) n.w 0,003 0,003 0,0015 0,1 Azot azotanowy (mg/dm 3 ) 0,670 0,598 0,448 2, Żelazo (mg/dm 3 ) 0,270 0,311 0,080 0,039 0,2 Chlorki (mg/dm 3 ) 18,40 22,04 21,80 27, *) zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. Nr 82, poz. 937) Analizy te wykonano dla wody zmieszanej w zbiornikach, pochodzącej ze wszystkich ośmiu eksploatowanych studni. Z analizy składu chemicznego wody na przestrzeni ostatnich lat wynika, iż jakość wody w studniach ujęcia komunalnego nie ulega pogorszeniu, a w niektórych parametrach, z biegiem lat ulega nawet poprawie (żelazo). Z uwagi na dobrą jakość, woda z tych studni nie jest uzdatniana, poza okresowo ( w miarę potrzeby ) stosowaną dezynfekcją prowadzoną za pomocą chloru gazowego. Woda z ujęcia komunalnego wykorzystywana jest głównie w gospodarstwach domowych. Z wody pochodzącej z ujęcia komunalnego nie korzystają Zakłady Azotowe, BIOWET, IUNG Wody powierzchniowe Do wód powierzchniowych występujących na obszarze administracyjnym Puław zalicza się rzeki Wisłę i Kurówkę oraz Łachę Wiślaną. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rozpiętość przepływów w Wiśle w latach wynosiła od 97,7 do 6460 m 3 /s. Przepływy rzeki za rok 1991 wahały się od 202 do 593 m 3 /s, co średnio w ciągu roku dało przepływ 358 m 3 /s. Przepływ miarodajny Wisły za rok 1991 wyniósł 140 m 3 /s. Wisła stanowi źródło poboru wody dla Zakładów Azotowych i jednocześnie odbiera ścieki z całej aglomeracji miejskiej. 13

14 Rzeka Wisła Rzeka ta od lat na odcinku woj. Lubelskiego, w tym Puław prowadzi wody pozaklasowe. W 1999 r. decydującymi wskaźnikami były: przewodność elektrolityczna właściwa, zawiesina ogólna i chlorofil "a". Wskaźnikami decydującymi o końcowej klasie czystości są: zasolenie, zawiesiny i procesy eutrofizacji wód. Bakteriologicznie wody Wisły spełniają wymogi III klasy czystości. Wisła prowadziła wody o dobrym natlenieniu (głównie I klasy czystości) oraz niezbyt wysokim zanieczyszczeniu substancjami organicznymi i biogennymi. Puławy leżą na 372,5 km biegu rzeki Rzeka Kurówka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o dł. 42,8 km. Przed powstaniem Zakładów Azotowych, Kurówka wpadała do Wisły w rejonie Wólki Profeckiej. Obecnie, z uwagi na lokalizację przemysłowego ujęcia wód powierzchniowych dla ZA, w okresie największego zanieczyszczenia jest ona kierowana przez system śluz i kanałów do Wisły poniżej ujęcia wody dla potrzeb ZA. W starym korycie Kurówki utrzymywany jest jedynie przepływ biologiczny. Średni przepływ Kurówki w rejonie BIOWET-u wynosi lm 3 /s. Wody Kurówki od źródeł prawie na całej długości nie odpowiadają normom (chlorofil "a", fosfor ogólny, azot azotynowy), jedynie przy ujściu spełniają wymagania III klasy. W 1998 r. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Puławskiej podjęło realizację opracowania pt." Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kurówki", w którym uczestniczy miasto Puławy. Istnieje więc perspektywa zinwentaryzowania źródeł, zanieczyszczeń ściekowych i wypracowania koncepcji pełnego skanalizowania obszaru zlewni Kurówki. Łacha Wiślana stanowi element krajobrazowy parku puławskiego, będąc jednocześnie odbiornikiem ścieków deszczowych ze zlewni obejmującej około 40% powierzchni miasta. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wzrosły procesy zamulania i eutrofizacji tego akwenu m.in. przez jej zanieczyszczanie ściekami deszczowymi. Po oddaniu do eksploatacji w 1995 r. oczyszczalni ścieków deszczowych stworzono warunki do renowacji i odmulenia łachy wiślanej. W latach opracowana została dokumentacja techniczna renowacji tego zabytkowego elementu parkowego obejmująca w I etapie - oczyszczenie (odmulenie) zbiornika wodnego wraz z otoczeniem oraz w II etapie - zagospodarowanie łachy wraz z otoczeniem w celu przywrócenia zabytkowego charakteru obiektu Wyniki monitoringu wód powierzchniowych Badania jakości wód w 2003 r. były prowadzone przez WIOŚ Lublin zgodnie z Programem monitoringu środowiska na obszarze województwa lubelskiego w roku 2003". Wyniki badań z pierwszego półrocza 2003r. zawarto w poniższej tabeli. Przedstawione dane stanowią jedynie cząstkową informację o bieżącym stanie czystości wód tym niemniej są potwierdzeniem tendencji obserwowanej od kilku lat, wody te są tak silnie zanieczyszczone, że zakwalifikowano je do grupy n.o.n. 14

15 Tabela Jakość wód w punktach monitoringowych na terenie gminy Miasto Puławy Rzeka Punkt pomiarowokontrolny Rodzaj monitoringu Gmina Ilość prób przebadanych Klasa czystości Wisła Puławy regionalny m. Puławy 6 NON Kurówka Puławy regionalny m. Puławy 5 NON miano coli Kanał Wólka Azoty Gołębska Wskaźniki decydujące przewodność elektr., zawiesina ogólna, sód, żelazo ogólne regionalny m. Puławy 6 NON przewodność elektr., zawiesina ogólna, azot amonowy, miano coli, azot azotynowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, sód, miedź Analiza powyższych wyników wskazuje, że monitorowane rzeki niosą wody bezklasowe. Zanieczyszczenia wód pochodzą w znacznej mierze z ładunków niesionych z górnych biegów rzek zlokalizowanych poza gminą, a przyczynami tego stanu są: niedostateczny stopień oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, brak kanalizacji sanitarnej, spływy powierzchniowe z pól uprawnych (zawierające biogeny i środki ochrony roślin) oraz ścieki deszczowe spływające z terenów zurbanizowanych i tras komunikacyjnych Gospodarka wodno-ściekowa Puławy posiadają rozdzielczy system kanalizacji. Ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki ze wszystkich zakładów usługowych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta, za wyjątkiem BIOWET-u i Zakładów Azotowych, zbierane są do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i zostają odprowadzone do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Ścieki z szamb zlokalizowanych w dzielnicach nie posiadających kanalizacji są dowożone do oczyszczalni za pomocą sprzętu asenizacyjnego, gdzie poddawane są oczyszczaniu. Wody opadowe za pomocą kanalizacji deszczowej są zbierane z obszaru miasta i odprowadzane kolektorami bezpośrednio do Wisły lub poprzez oczyszczalnię przez Łachę Wiślaną. Długość głównej kanalizacji deszczowej w mieście wynosi ok. 30 km. Od 1996 r. działa Oczyszczalnia Ścieków Deszczowych, zlokalizowana w rejonie ulicy Mokrej. Do oczyszczalni tej odprowadzane są dwoma kolektorami ścieki deszczowe z południowych dzielnic miasta w tym z Włostowic i Os. "Górna Niwa" obejmujących 1/3 powierzchni miasta. Oczyszczalnia ta przyjmować będzie ścieki deszczowe z terenów pod planowane budownictwo mieszkaniowe skupione w osiedlach: Piaski Włostowickie, Góry Kotrowe, Nad Sadzawkami i Skarpa Włostowicka. Powierzchnia zlewni wynosi ok. 470 ha przy średnim przepływie ścieków ok dm 3 /s. Zakłady Azotowe PUŁAWY odprowadzają ścieki do Wisły. W 2002 roku odprowadziły 62,5 mln m 3 ścieków, a sumaryczne ładunki zanieczyszczeń były następujące: BZT [kg/rok] ChZT [kg/rok] 15

16 Zawiesina ogólna [kg/rok]. Zakłady Azotowe są wyposażone w urządzenia ochrony wód przed zanieczyszczeniami w postaci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która zapewnia dotrzymanie obowiązujących warunków odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Wśród zlokalizowanych w gminie zakładów komunalnych odprowadzających znaczące ilości ścieków należy wymienić MPWiK w Puławach.. Charakterystykę odprowadzanych przez ten zakład w 2002 roku ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń przedstawiono poniżej. Nazwa zakładu Typ oczyszczalni Ilość ścieków Ładunki zanieczyszczeń [m 3 /rok] Odbiornik BZT5 ChZT Zaw. ogółem MPWIK Puławy Mechaniczno-biologiczna Wisła Powietrze Stan czystości powietrza atmosferycznego zależy od dwóch rodzajów źródeł zanieczyszczeń: emisji z zakładów przemysłowych i energetycznych, w tym zlokalizowanych poza obszarem gminy; tzw. niskiej emisji czyli emisji lokalnej z palenisk domowych, małych kotłowni oraz pochodzących z transportu samochodowego. Wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza w Puławach w latach 1992 i w 2000 przez jednostki organizacyjne z terenu miasta (zakłady przemysłowe, elektrociepłownię, instytucje), bez udziału emisji dwutlenku węgla, wynosiła : - zanieczyszczenia pyłowe rok Mg /rok rok ,52Mg/rok - zanieczyszczenia gazowe rok Mg / rok rok ,22 Mg/rok - emisja łączna rok Mg / rok rok ,74Mg/rok Szczegółowy wykaz źródeł i wielkości emisji zawiera poniższa tabela: Nazwa Jednostki Organizacyjnej Emisja ( Mg/rok ) Gazów Lp. Ogółem pyłów Pyłów w tym i gazów Ogółem SO 2 NO 2 CO CO ZA Puławy , , , , ,00 202, Instytut Nawozów 1 430,3 0, ,8 7, Sztucznych 0,30 0,10 3. Biowet sp. z o.o. 755,50 5,84 749,66 2,90 0,36 16, PPKS Puławy 652,72 4,69 648,03 4,45 0,37 8,71 634,5 5. Rejonowa Spóldz. 499,75 1,31 498,44 2,53 0,23 8,70 486,98 Handl..produk. (1 6. MPWiK sp. z o.o. 162,06 0,18 161,88 0,29 0,49 0,06 161,04 7. Opec sp.z o.o. 60,28 0,06 60,22 0,05 0,04 0,18 59,95 8. PKP Sekcja Przew. Tow. 44,89 0,23 44,66 0,17 0,03 0,65 43,81 9. Spółdzielnia Inwalidów SPIN 39,29 0,17 39,12 0,25 0,02 0,85 38,00 16

17 10. PKN ORLEN 22,34 0,02 22,32 0,25 0,07 0,00 21,91 ZPN nr 11 (2 11. Zakład Przemysłu 13,10 8,30 4,80 0,00 1,50 3,30 0,00 Drzewnego 12. Mostostal Puławy 0,36 0,24 0,12 0,00 0,01 0,11 0, Przedsieb. Przemysłu 0,22 0,17 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 Betonów 14. PRD Puławy S.A. b.d. 3,50 b.d. 3,68 0,13 8,84 b.d. 15. SPZOZ (3 b.d. 0,30 1,60 0,20 0,84 0,56 b.d. (1 dane za 1995 rok (2 dane za 1999 rok (3 dane określone z operatu powietrza atmosferycznego Największe źródło emisji przemysłowej na terenie miasta stanowią ZA "Puławy" S.A. W roku 1992 udział emisji Zakładów Azotowych w emisji pozostałych podmiotów gospodarczych przekroczył 98 %, w roku 1997 osiągnął poziom 96,31 %, w roku ,09 %, a w 2000 roku przekroczył 99,0 %. Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z ZA "Puławy" S.A. (Mg/rok) w latach Lata Nazwa zanieczyszczeń Emisja całkowita (gazy + pyły) Gazy ogółem Pyły całkowite Analiza przedstawianych powyżej danych liczbowych wskazuje, że w latach ZA "Puławy" ograniczyły o prawie 70% całkowitą emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym pyłowych o ok. 85 %, gazowych o 63 %. Jest to wynikiem realizowanego od 1985 roku "Programu ochrony środowiska ZA,Puławy" na lata " a od 2000 roku "Programu dostosowawczego". Oba realizowane programy zawierały kilkanaście zadań inwestycyjnych, których celem było ograniczanie lub eliminowanie emisji zanieczyszczeń. W 2002 roku Zakłady Azotowe wprowadziły do powietrza następujące ilości zanieczyszczeń: - Pyły 1 578,37 Mg - Gazy ,27 Mg - w tym CO ,53 Mg - Ogółem ,64 Mg. W Zakładach Azotowych emisja do powietrza w 2002 roku wzrosła w porównaniu do wielkości w 2000 roku o 17,66%. Nastąpił wzrost emisji gazów o 17,67%. Emisja pyłów uległa zmniejszeniu o 1,84%. Dodatkowo na stan powietrza atmosferycznego w mieście poza emisją przemysłową duży wpływ mają emisje niekontrolowane związane z transportem i komunikacją. Emisja z pojazdów istotnie wpływa na wzrost globalnej emisji zanieczyszczeń w powietrzu. Zanieczyszczenia komunikacyjne stają się obecnie jednym z największych problemów wymagającym pilnego rozwiązania. 17

18 Przyczyną nadmiernej emisji gazów ze środków transportu jest zły stan techniczny wielu pojazdów, niska kultura ich eksploatacji, a także znaczne nasilenie ruchu pojazdów w centrum miast wynikające z braku obwodnic komunikacyjnych Stan czystości powietrza Wysoka emisja zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta nie znajduje odzwierciedlenia w jego jakości. Od 1993 roku na terenie Puław funkcjonuje w ramach sieci podstawowej stacja pomiaru stężeń zanieczyszczeń zlokalizowana przy ul. Lubelskiej 5. Historyczne wyniki pomiarów średniorocznych zanieczyszczeń pyłu zawieszonego, SO 2, NO 2 w latach przedstawiono w tabeli poniżej. Rodzaj zanieczyszczenia (µg/m 3 ) Rok Pył SO 2 NO ,2 9,2 26, ,8 8,9 26, ,4 8,0 26, ,7 7,9 24, ,6 25, ,8 4,2 21, ,0 4,4 22, ,7 4,3 24, ,7 3,5 20, ,2 3,5 22,4 Wyniki prowadzonych w 2002 roku badań stanu powietrza atmosferycznego w wybranych punktach pomiarowych na terenie Puław wskazują, na stosunkowo dobrą jego jakość. Wyznaczone stężenia dwutlenku siarki kształtują się na poziomie zbliżonym do 2001 roku, natomiast wzrosły stężenia dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego. Nie stwierdzono również przekroczenia wartości dopuszczalnych monitorowanych substancji Uciążliwość akustyczna Hałas komunikacyjny Pomiary tła akustycznego miasta przeprowadzono od 1976 roku czterokrotnie, a ostatnio w latach 1994 oraz Analizę wszystkich dotychczasowych pomiarów hałasu na przestrzeni ostatnich 25 lat przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej. 18

19 Ilość punktów pomiarowych równoważnego poziomu hałasu dla m. Puławy w latach <55 db db db >75 db Lata szt. % szt. % szt. % szt. % W roku 1976 pomiary wykonano w 40 punktach, średnia wartość wynosiła 58,3 db. W roku 1980 pomiary wykonano w 31 punktach, średnia wartość wynosiła 55,1 db. W roku 1994 pomiary wykonano w 35 punktach, średnia wartość wynosiła 71,1 db. W roku 2000 pomiary wykonano w 35 punktach, średnia wartość wynosiła 70,25 db. Z zestawienia wynika, że w przedziale ostatnich 25 lat przyrost natężenia hałasu wynosi db. W roku 1994, w stosunek do lat 1976 i 1980, zaobserwowano po raz pierwszy ulice o równoważnym poziomie hałasu drogowego powyżej 75 db; znacznie wzrosła również liczba ulic o poziomie hałasu db, nie zaobserwowano natomiast ulic o poziomie hałasu komunikacyjnego poniżej 55 db. W tabelach poniżej przedstawiono równoważny poziom hałasu komunikacyjnego na ulicach Puław w 1994 i w 2000 roku. Analiza danych liczbowych w przedstawianych tabelach wskazuje, że ponadnormatywne tło akustyczne utrzymuje się na terenie miasta od wielu lat, przy stale wzrastającym natężeniu ruchu samochodowego, w tym zwłaszcza ruchu tranzytowego ( ulice Centralna, Piłsudskiego, Lubelska ). Równoważny poziom hałasu komunikacyjnego (db) na ulicach Puław Lp. Nazwa ulicy 1994 r r. 1 Lubelska 76,0 71,5 2 Centralna 73,1 72,6 3 Piłsudskiego 74,6 74,5 (most) 4 Piłsudskiego 71,7 73,4 5 Włostowicka 71,2 71,5 6 Kazimierska 72,5 72,9 7 Piastowska 72,3 71,75 8 Dęblińska 74,4 70,6 9 Partyzantów 71,4 72,7 (wiadukt) 10 Wojska Polskiego 67,6 65,45 Hałas kolejowy Poziomy hałasów kolejowych należą do bardzo wysokich. Chwilowy poziom dźwięku A, w odległości 7,5 m od torów przejazdu pociągu, w zależności od jego prędkości wynosi: db. Biorąc pod uwagę schemat planu zagospodarowania przestrzennego oraz założone parametry ruchu kołowego Puław, szacuje się, że na ponadnormatywny hałas kolejowy tj. hałas równoważny z przedziału db (A) narażonych jest około: 5 % powierzchni mieszkalnej Puław, 9% całkowitej powierzchni miasta ( łącznie z terenami przemysłowymi i leśnymi ). Hałas przemysłowy i inny Ogólnie, źródłami hałasów przemysłowych przenikających do środowiska są : a) hale przemysłowe wskutek niedostatecznego ich izolowania obudową, 19

20 b) urządzenia usytuowane na terenie bez żadnej izolacji akustycznej ( np. wentylatory wyciągowe), c) zrzuty mediów energetycznych (pary, sprężonego powietrza) d) środki transportu wewnętrznego. Największe zakłady przemysłowe Puław : ZA "Puławy", PPB "PREFABET - Puławy" Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zakład Komunikacji, Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane położone są w północnym rejonie przemysłowo-składowym z dala od osiedli mieszkaniowych. Zakład Przemysłu Drzewnego przy ul. Lubelskiej 57 położony jest również w dzielnicy przemysłowo- składowej ( wschodniej ). W mieście zlokalizowane są również małe prywatne zakłady stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska przez emisję hałasu. Małe zakłady usytuowane są przeważnie w garażach i pomieszczeniach warsztatowych przy budynkach mieszkalnych w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej. Ich odległość od budynków mieszkalnych wynosi na ogół m. Spośród innych obiektów będących źródłami uciążliwego hałasu, jako przykład wymienić można: dworzec autobusowy, zajezdnię autobusową, parkingi. Rytm pracy tych obiektów powoduje, że ich uciążliwość jest największa w godzinach nocnych ( ) i rannych ( 4-6 ) w czasie zjazdów i wyjazdów pojazdów. Są to pory doby, kiedy obowiązują zaostrzone wymogi dotyczące ochrony przed hałasem ( dopuszczalny poziom hałasu jest w porze nocnej o 10 db - 15 db niższy niż w porze dziennej Transgraniczny przepływ zanieczyszczeń Głównym źródłami antropogenicznej emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy, istotnym z punktu widzenia przemieszczania się zanieczyszczeń na duże odległości, są procesy spalania paliw w elektrociepłowni ZA Puławy. Jest to duże stacjonarne źródło ciepła o mocy cieplnej powyżej 50 MWt oparte o spalanie węgla kamiennego, z którego zanieczyszczenia do atmosfery kierowane są emitorem o wysokości przekraczającej 50m. W 2002 roku w Zakładach Azotowych była kontynuowana realizacja zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w tym m.in. wykonano instalację do termicznej utylizacji gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksylaminy, co spowoduje znaczne obniżenie emisji tlenków azotu do atmosfery Stan czystości gleby Użytki rolne zajmują 24,7% powierzchni gminy. Grunty rolnicze zaliczane są do IV grupy jakości produkcyjnej (obszary średnio dobre ze wskaźnikiem ). Nie prowadzi się badań stanu czystości gleb w gminie Miasto Puławy, gdyż na terenie miasta rolnictwo jest w stanie szczątkowym. Należy dodać, że gleby są zdegradowane emisjami przemysłowymi głównie z Zakładów Azotowych Puławy lecz obszar degradacji maleje w wyniku realizacji zakładowego programu ochrony środowiska. 20

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE Maciej KOSTECKI, Joanna KERNERT, Witold NOCOŃ, Krystyna JANTA-KOSZUTA Wstęp Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze.

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera składa się z kilku wyraźnie różniących się od siebie elementów będących zarazem etapami cyklu obiegu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY. Dz. Urz. Woj. Lub.

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY. Dz. Urz. Woj. Lub. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY Lp. Nazwa miejscowego planu (obszar planu) 1. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK

OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W PRZEMYŚLU OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH ZA 2010 ROK Opracowała: mgr inż.danuta Satkowska Przemyśl, kwiecień 2010r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ogólny opis miasta

Rozdział 3. Ogólny opis miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 3 Ogólny opis miasta W-588.03 2/13

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo