S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK Dział Techniczno-Inwestycyjny odpowiedzialny jest za całość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem zarządzanych, przez Spółdzielnię zasobów, realizację inwestycji oraz sprawy terenowo prawne a mianowicie: I. Prowadzenie spraw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na roboty: - związane z dociepleniem budynków,remontem instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej oraz chodników i parkingów realizowanych ze środków funduszu remontowego II. III. IV. Przygotowanie do realizacji i nadzór nad robotami zaplanowanymi do wykonania ze środków funduszu remontowego. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych Spółdzielni. Nadzór nad obsługą i właściwą pracą kotłowni w Zakroczymiu. V. Sprawy terenowo - prawne oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2001 r. poz.27 z późniejszymi zm./. I. W zakresie rękojmi i gwarancji w 2008 r. zadania realizowane były na bieżąco. II. NADZÓR I OBSŁUGA W ZAKRESIE ROBÓT REMONTOWYCH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU REMONTOWEGO a. Wybór wykonawców następował w trybie przetargów nieograniczonych. Procedura przetargowa prowadzona była zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni wg,,regulaminu typowania wykonawców na roboty realizowane z funduszu remontowego Przetargi obejmowały: - opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2 - ogłoszenie informacji o przetargach w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni oraz Internecie, - zaproszenia do składania ofert, - komisyjne rozpatrzenie złożonych ofert z propozycją typowania wykonawcy, który spełnił w sposób optymalny wymagania Spółdzielni w zakresie warunków realizacji /niskie ceny, długi okres gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania robót/. b. Zlecenie robót wykonawcom odbywało się na podstawie Uchwał Zarządu w oparciu o analizę złożonych ofert dokonywaną podczas komisyjnego typowania wykonawców i wnioski komisji dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. W pracach komisji oprócz służb technicznych Spółdzielni brali udział pracownicy Działów Administracji i Księgowości. Komisja pracowała przy udziale Przedstawicieli Komisji Techniczno Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Przedstawicieli Rady Osiedla na terenie, którego planowano wykonanie robót. Opinia komisji stanowiła podstawę dla decyzji zatwierdzenia wyboru wykonawcy przez Zarząd. c. Odbiór wykonanych robót dokonywany był przez uprawnione służby techniczne Działu Techniczno Inwestycyjnego przy udziale pracowników Administracji Osiedla oraz członków Komisji Techniczno Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Rady Osiedli. d. Wykonanie robót remontowych na wszystkich osiedlach zostało pozytywnie ocenione przez Rady Osiedli oraz Komisje problemowe Rady Nadzorczej, między innymi przez Komisję Techniczno Inwestycyjną. e. Plan remontów w 2008 r. został wykonany w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej ze środków uzyskanych z odpisu podstawowego na fundusz remontowy w wysokości 1,30 zł/m 2. Zrealizowane zostały zaplanowane roboty. Ponadto wykonano prace remontowe, których konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego stwierdzonego w czasie przeglądów przeprowadzonych w 2008 roku oraz z protokołów potwierdzających niewłaściwy stan techniczny. Wykonanie prac remontowych w 2008 r. zawarto w załącznikach nr 1-5 do niniejszego sprawozdania.

3 Sprawozdanie z wykonania robót remontowych finansowanych z funduszu remontowego za 2008 rok z objaśnieniami Załącznik nr 1 Lp Nazwa Osiedla Odpis w 2008r. na fundusz remontowy Plan robót w 2008 r. wg uchwały RN nr 12/6 z Wykonanie na r. w złotych uwagi I Os. Młodych , , ,24 wg zał. nr 1 II Os. Pólko , , ,30 wg zał. nr 2 III Szerokołęczna , , ,95 wg zał nr 3 IV Os. Tylna , , ,45 wg zał. nr 4 Inne ,77 Razem , , ,94 Bilans otwarcia ,56 Bilans zamknięcia na r ,89 Ogółem , , ,83

4 OBJAŚNIENIA do sprawozdania z wykonania funduszu remontowego za 2008 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 40/23 z dnia r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2008 r. plan remontów na w/w rok wynosił zł. przy planowanym odpisie na fundusz remontowy w wysokości ,44 zł.. Różnica między planowanym odpisem a planem remontów przeznaczona została na opłacenie faktur w I kwartale 2008 r. za roboty wykonane w 2007 r. wykonawcom, z którymi zawarto umowy z płatnością do końca I kwartału 2008 r. W wyniku ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów okazało się, że rzeczywiste koszty wykonania niektórych zadań remontowych na poszczególnych osiedlach będą niższe od założonych w planie. W związku z powyższym, Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej ze stosownym wnioskiem o dokonanie zmian w planie remontów na 2008 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 12/6 z dnia r. wyraziła zgodę i dokonała stosownych zmian w planie rzeczowo finansowym remontów na 2008 r. Zgodnie z w/w Uchwałą planowany odpis na fundusz remontowy wynosił ,28 zł. plan remontów nie uległ zmniejszeniu i wynosił zł. i w ramach tego planu dostosowano nakłady do rzeczywistych potrzeb na poszczególne zadania oraz wprowadzono nowe do realizacji a mianowicie: 1.Osiedle Szerokołęczna bud. Mazowiecka 8 opracowanie dokumentacji i wykonanie węzła, CO i CWU, oraz instalacji wewnętrznej cwu z likwidacją piecyków gazowych. 2.Osiedle Młodych bud.gen. Berlinga 13 opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana wewnętrznej instalacji gazowej bud. Gen. Berlinga 1 - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej 3.Osiedle Tylna w Zakroczmiu opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków Tylna 9,12 i Al. Spółdzielni 2 - remont dwóch wiat śmietnikowych Ogółem na w/w zadania przeznaczono w planie zł. Ponadto zarezerwowano kwotę zł z przeznaczeniem na wymianę skrzynek pocztowych zgodnie z wymogami nowych przepisów na wszystkich Osiedlach. Wybranemu w II półroczu 2008 r. wykonawcy w przetargu, który do końca roku 2008 nie wykonał właściwie robót związanych z wymianą skrzynek płatność została wstrzymana do czasu usunięcia usterek. Realizację zadań rzeczowych na poszczególnych Osiedlach przedstawiają załączniki Nr 2-5. Wynika z nich, że zaplanowane na 2008 r. zadania zostały wykonane a bilans zamknięcia funduszu remontowego za 2008 r. jest dodatni i wynosi ,89 zł.

5 Załącznik nr 2 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 rok. Osiedle Młodych w złotych Pla L P Rodzaj Robót adres Ilość n 2008 Wykonanie na r Docieplenie bud. WP.9 w tym: - docieplenie ścian - roboty towarzyszące - wymiana okien w cz. wspólnych - wymiana drzwi do kl. schodowych - dokumentacja 996 m2-28 szt. 4 szt , , , , , , ,00 Docieplenie bud. WP 13 w tym: - docieplenie ścian - roboty towarzyszące - wymiana okien w cz wspólnych - wymiana drzwi do kl. schodowych - dokumentacja 620 m2-15 szt. 2 szt , , , , , , ,00 Razem poz , ,10 2 Docieplenie stropodachów w tym: - budynek Woj. Polskiego 9 - budynek Woj. Polskiego 13 - budynek Okulickiego m2 499 m2 243 m2 776 m , , , , , , , ,00 3 Remont dachów w tym: - budynek Okulickiego 8 -budynek Woj.Polskiego 9 -budynek Woj. Polskiego m2 807 m2 590 m2 295 m , , , , , , , ,12 4 Remont balkonów /2 piony/ Okulickiego 2 8 szt , ,31 5 Wymiana wewnętrznej inst.. gazowej z dokumentacją w bud, G.Ber. 1 i G. Ber. 13 w tym : - dokumentacja Gen. Berlinga 1 - dokumentacja Gen. Berlinga 13 - wymiana inst.. wew. bud. G.Brlinga 13 z montażem liczników 2 budynki 5 egz. 5 egz. 40 lokali , , , , , , , ,00

6 6 Dokumentacja na docieplenia budynków w tym: - Gen. Berlinga 19 - Szar. Szeregów 6 - Szar. Szeregów , , , , ,00 7 Wykonanie parkingów kol.viii 70 msc , ,00 8 Rem. chodnika przy bud. Sz. Szer. 2 z wykonaniem podestów i schodów 351 m , ,20 9. Drobne roboty remontowe - prześwietlanie i udrażnianie kanalizacji W. Pol. 11, 13 - wymiana okien Adm. Os. Młodych - wymiana odcinków pionów kuch 2,5-3 mb szt 16 W.Pol udrożnienie kanalizacji G.Berlinga 15 - udrożnienie kanalizacji G. Berlinga 13 - usługi kominiarskie G. Berlinga 13 - roboty elektryczne Okulickiego 1,3 - ogłoszenia 16 szt. 54 mb , , , , , , ,77 500,20 770,40 475,21 10 Wykonanie instalacji odgromowej W bud. Szar. Szeregów 2 z planu 2007 r. płatność w 2008 r ,00 Ogółem , ,24

7 załącznik nr 3 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 r. Osiedle Pólko w złotych LP Rodzaj robót - adres Ilość Plan 2008 Wykonanie r Ocieplenie cokołów, ścian szczyt. Wyk. Opasek wymiana drzwi i okien w bud. remont daszków i rur spustowych , ,33 Boh. Modlina 61 docieplenie cokołu, wykonanie opaski + roboty towarzyszące - wymiana drzwi -wymiana okien 188 m2 95m2 6 szt 19 szt , , , , ,76 Boh. Modlina 63 - docieplenie cokołu, wykonanie opaski + towarzyszące - wymiana drzwi - wymiana okien 188 m2 95 m2 6 szt 21 szt , , , , ,20 Chemików 3 - ocieplenie cokołu, wykonanie opaski + towarzyszące - wymiana drzwi - wymiana okien 190 m2 88 m2 1 szt 25 szt , , , , ,08 Chemików 5 - docieplenie ścian szczytowych, cokołu wykonanie opaski i robót towarzyszących - wymiana drzwi - wymiana okien 480 m2 106 m2 5 szt 25 szt , , , , ,72 Chemików 7 - ocieplenie cokołu wykonanie opaski i robót towarzyszących - wymiana drzwi - wymiana okien 78 m2 80 m2 1 szt 20 szt , , , , ,32

8 2 Wymiana poziomów wody zimnej w budynkach Boh. Modlina 22 Boh. Modlina , , , ,09 3 Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę inst.. elektrycznej w kl. schodowych w budynkach Boh. Modlina 20,61,63 oraz Chemików 11 4 bud , ,00 4 Wymiana liczników ciepła w budynku Boh. Modlina 28 2szt 5.000, ,00 5 Wykonanie altanki śmietnikowej Przy bud. Chemików 7 1 szt 18.00, ,36 6 Drobne roboty remontowe - wymiana inst.. dzwonkowej Boh. Modlina 63 kl. V - wymiana tablic elek. W bud. Boh. Mod. 22,24, Chemików 7 - czyszczenie kanalizacji Chem. 3 -wymiana rynny i rury spust. Boh. Modlina 28 - ogłoszenia , , , , , ,23 514,14 ogółem , ,30

9 Załącznik nr 4 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 r. Osiedle Szerokołęczna w złotych L P Rodzaj robót - adres Ilość Plan 2008 Wykonanie na r Remont dachów w tym: - Legionów 9 - Modlińska 13 - Modlińska m2 567 m2 567 m2 567 m , , , , , , , ,00 2 Docieplenie stropodachów - Modlińska 15 - Mazowiecka m2 455 m2 455 m , , , , , ,00 3 Wymiana instalacji wod kan w bud Modlińska 7 4 Wykonanie węzła CO i instalacji C.W.U. Mazowiecka 8 - dokumentacja węzła i c.w.u. - węzeł - instalacja c.w.u 4 egz. 1 szt , , , , , , ,00 5 Remont chodników Mazowiecka , ,00 6 Drobne prace remontowe - przedłużenie kominów Maz.3,6,8 - malowanie pomieszczeń SDK - udrożnienie kanalizacji Maz.8 Leg. 5, Daszyń. 7, Modlińsk 13 --wymiana poziomów kanalizacji Modlińsk 13 -wym. pozziomów kanalizacji Legionów , , , , , , ,60 7 Wykonanie instalacji -odgromowej bud. Mazowiecka 8 z planu 2007 r. płatność w 2008 r. -wykonanie uziomów wyrównawczych Mazowiecka 3 awaria - ogłoszenia , , ,00 314,53 ogółem , ,95

10 załącznik nr 5 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 r. Osiedle Tylna LP Rodzaj robót - adres Ilość Plan 2008 w złotych Wykonanie r Remont dachów wraz z robotami towarzyszącymi oraz ociepleniem lukarn i stropów budynków Tylna 12 Ocieplenie lukarn i stropu Al. Spółdzielni 2 -wymiana pokrycia dachu i ocieplenie stropu Al. Spółdzielni 4 -wymiana pokrycia dachu + ocieplenie stropu Tylna 9 ocieplenie stropu - Tylna 9 lukarna - docieplenie - Tylna 9 kalenica - wymiana 872 m2 179 m2 482 m2 482 m , , , , , , , , , , , ,00 2 Remont śmietników 2 szt , ,10 3 Opracowanie dokumentacji na ocieplenie elewacji budynków Tylna 9,12 Al. Spółdzielni 2 Al. Spółdzielni 4 audyt energet. niezbędny do wniosku o kredyt 3 bud , , , ,00 4 Drobne roboty remontowe - usunięcie awarii kotłowni - mapa do celów prawnych uregulowanie stanu prawnego gruntów - ogłoszenia , , , ,00 358,37 Ogółem , ,45

11 III. SPRAWY ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W ramach powyższego Dział Techniczno- Inwestycyjny realizował: 1. Sprawozdawczość, rejestrację i rozliczenie zadania inwestycyjnego oraz zadań remontowych zlecanych wykonawcom zewnętrznym. 2. Nadzór techniczny nad robotami wynikającymi z bieżącej konserwacji i eksploatacji zasobów Spółdzielni. 3. Prowadzenie ewidencji dokumentacji terenowo-prawnej Spółdzielni. 4. Prowadzenie przeglądów technicznych i przeglądów sezonowych. 5. Prowadzenie książek obiektów budowlanych. 6. Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej, ekspertyz, przygotowanie do zawarcia umów. 7. Opracowanie planów remontów. 8. Prowadzenie doradztwa, udzielanie porad z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 9. Opiniowanie podań Członków Spółdzielni w zakresie wykonania robót modernizacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych. IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOTŁOWNI NA OSIEDLU TYLNA W ZAKROCZYMIU Kotłownia dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych na Osiedlu Tylna w Zakroczymiu od czasu jej realizacji w 1999 roku pracuje jako bezobsługowa zasilana olejem opałowym. Nadzór nad pracą kotłowni w sezonie zimowym pełni pracownik Działu Techniczno Inwestycyjnego Spółdzielni natomiast dwa przeglądy konserwacyjne kotłowni wykonała Firma DALBUD z Nowego Dworu Mazowieckiego, która została wybrana w drodze przetargu. Jednocześnie na zlecenie Spółdzielni w związku z awaria kotłowni Firma DALBUD wykonała usługę w zakresie wymiany palników i montaż nowej pompy olejowej do palników z kwotę ,26 zł. a Zakład Instalacji Sanitarnych INS-BUD z Nowego Dworu Maz. ul. Boh. Modlina 61/96 w zakresie wymiany przewodów paliwowych zasilających palniki i przywrócenie prawidłowych parametrów pracy kotłów za kwotę 5,338,08 zł. Łączny koszt usunięcia awarii kotłowni wyniósł ,34, który został pokryty z funduszu remontowego. Olej opałowy do końca sezonu grzewczego 2007/2008 dostarczany był przez Firmę,,PADER z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 wybraną w przetargu na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008. Cena paliwa zgodnie z podpisaną umową wynosiła cena dnia producenta PKN ORLEN S.A. ogłaszana w dniu dostawy w serwisie internetowym minus stały upust w wysokości 4 gr. netto od każdego litra zakupionego paliwa + VAT 22%.

12 W komisyjnym odbiorze dostawy paliwa dla potrzeb kotłowni osiedlowej uczestniczył przedstawiciel mieszkańców Osiedla Tylna, który był każdorazowo zawiadamiany o terminie tankowania paliwa. Zużycie oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007/2008 wyniosło litrów. V. SPRAWY TERENOWO PRAWNE ORAZ REALIZACJA USTAWY O SPÓłDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Grunty będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni zajmują powierzchnię ,9166 m 2 w tym: - tereny położone w Nowym Dworze Maz ,9166 m 2 - tereny położone w Zakroczymiu 4.391m 2 Spółdzielcze tereny przejęte są w użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych aktów notarialnych, poza terenami administracji na Osiedlu Młodych, bazy przy ul. Mazowieckiej 9 i trenami w Zakroczymiu, które ze względu na trwające procedury użytkujemy jeszcze na podstawie decyzji. W dniu r. został podpisany Akt Notarialny z Gminą Zakroczym normujący docelowo stan prawny gruntów na Osiedlu Tylna w wyniku którego gminie zostały przekazane tereny wzdłuż ul. Parowa Okólna i zabudowane szaletami gminnym o łącznej pow m2 a Spółdzielnia otrzymała grunty o pow. 294 m2 niezbędnych do ostatecznego uregulowania stanu prawnego gruntów. Powierzchnia Osiedla Tylna po regulacji gruntów wynosi m2. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntów Spółdzielnia zleciła ponowne przeliczenie udziałów w częściach wspólnych gruntu i budynków Rzeczoznawcy Majątkowemu i opracowanie nowych operatów szacunkowych do wyodrębnień lokali oraz przeprowadziła wszystkie procedury formalno prawne a mianowicie założenie nowych Ksiąg Wieczystych dla niniejszych nieruchomości co pozwoliło już w miesiącu wrześniu 2008 r. przystąpić do wyodrębnień lokali na Osiedlu Tylna. W związku z realizacją ustawy o spółdzielniach do końca 2008 r. na ogólną liczbę 3212 lokali zostało wyodrębnionych lokali mieszkalnych w tym na: Osiedlu Młodych 592 lokali o łącznej powierzchni gruntów ,2234m 2 Osiedlu Szerokołęczna 143 lokali o łącznej powierzchni gruntów 6.381,2484m 2 Osiedlu Pólko 256 lokali o łącznej powierzchni gruntów 9.250,6116 m 2 Osiedlu Tylna 42 lokale o łącznej powierzchni gruntu m2, o które została pomniejszona powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. W związku z planowaną budową budynku wielorodzinnego przy ul. Sempołowska na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2 z dnia r. zostały opracowana dokumentacja geotechniczna w celu rozpoznania warunków geotechnicznych do projekt budowy budynku niniejsze opracowanie zostało wykonane przez Firmę,,BUGEO z Zielonki za kwotę brutto zł, która

13 zaoferowała najniższą cenę w przeprowadzonym przetargu w trybie - zapytanie o cenę. Wykonawca na opracowanie koncepcji budynku oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie wybrany w drodze przetargu w oparciu o Regulamin typowania wykonawców.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład.

Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład. Warszawa, dnia 05.07.2013 r. Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład. Na wstępie przypominamy, że : Centralny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Tekst ujednolicony Regulaminu uchwalonego uchwałą Nr 83/2008 z dnia 27.11.2008 uwzględnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PREMIL w SOSNOWCU. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU. Podstawa prawna: 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW NA 2015 r. - OSIEDLE ŚLICHOWICE II

PLAN REMONTÓW NA 2015 r. - OSIEDLE ŚLICHOWICE II PLAN REMONTÓW NA 2015 r. - OSIEDLE ŚLICHOWICE II Nieruchomość: Ślichowice II/1 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt.: 25.477,70 m 2 (w skład nieruchomości wchodzą budynki: Massalskiego 11, Kaznowskiego 3,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 01/07/16 z dnia 27 lipca 2016 roku, protokół nr 02/07/2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 04/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na podstawie 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 8 /2015 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

U C H W A Ł A NR 8 /2015 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU U C H W A Ł A NR 8 /2015 W sprawie : zatwierdzenia planu remontowo inwestycyjnego Spółdzielni na rok 2015 Działając na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY nr 79, 80,81,82,83 PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 18 listopada 2014

UCHWAŁY nr 79, 80,81,82,83 PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 18 listopada 2014 UCHWAŁY nr 79, 80,81,82,83 PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 18 listopada 2014 ROKU UCHWAŁA NR 79/2014 w sprawie: premii dla członków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony - 2014 rok.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony - 2014 rok. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony - 2014 rok. Obliczenia Zapotrzebowania Ciepła

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Zasady funkcjonowania funduszu remontowego określone są na podstawie art. 4 ust. 4 1, art. 6 ust. 3 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

O F E R T A C E N O W A

O F E R T A C E N O W A DRUK DLA ZADANIA NR 1 NA USUWANIE PRZECIEKÓW W 2015R. - USUWANIE PRZECIEKÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE NA OKRES 2 LAT TJ. DO 31.03.2017R. (wpisać właściwe zadanie)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Plan na 2012 rok FR "Remonty bieżące budynków" zał. Nr 1 do Uchawły RN nr 02/12 z dn.26.01.12 r.

Plan na 2012 rok FR Remonty bieżące budynków zał. Nr 1 do Uchawły RN nr 02/12 z dn.26.01.12 r. Plan na 2012 rok FR "Remonty bieżące budynków" zał. Nr 1 do Uchawły RN nr 02/12 z dn.26.01.12 r. ( bez bud.detki, Kompl.58 na os.j i bud.0 na os.b, bud.od 1-5 os.p I.) Lp Wyszczegołnienie Osiedle B Osiedle

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Zarząd SM Podzamcze przedstawia korektę planu finansowego na 2010r.

Zarząd SM Podzamcze przedstawia korektę planu finansowego na 2010r. Wałbrzych 27.09.2010r. Rada Nadzorcza SM Podzamcze Przez Komisje Rewizyjną Zarząd SM Podzamcze przedstawia korektę planu finansowego na 2010r. Po raz pierwszy plan finansowy na 2010r. został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015 Ulica, nr budynku Zakres remontów zatwierdzony do wykonania w planie na 2015 rok Turniejowa 59 Remont podestów klatek 1 i 5 ( 2 x 3,5m 2 ) Malowanie klatki nr 1 Rzeczowy Remont tynków kominów - ok.40m

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie ZIELONE INWESTYCJE PRZEZ PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków opracował: Marcin Szczygieł Warszawa, 20 listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ w sprawie obsługi instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, obsługi kotłowni gazowych, hydroforowni zawarta w dniu... r. pomiędzy : 1/ Wspólnotami Mieszkaniowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2016 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 9/2016 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 9/2016 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 69/2016 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul.

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. Załącznik nr 3 do umowy Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. WYKONAWCA: Data i Podpis Skontrolowane elementy budynku: Stwierdzony stan techniczny (w

Bardziej szczegółowo

Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej DĄŻNOŚĆ w 2012 roku

Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej DĄŻNOŚĆ w 2012 roku Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej DĄŻNOŚĆ w 2012 roku Gospodarka finansowa Spółdzielni prowadzona była w 2012 roku w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy o Rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I FORMA PRZETARGU

I. PRZEDMIOT I FORMA PRZETARGU R E G U L A M I N P R Z E T A R G Ó W na wybór wykonawców robót remontowo budowlanych i innych usług w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. PRZEDMIOT I FORMA PRZETARGU 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH PODSTAWA PRAWNA: 1. Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę Regulaminu rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina, zwanego dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Część I postanowienia ogólne.

Część I postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały nr XXIX/164/2008r. Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 września 2008r. Regulamin przekazywania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bukownie dla osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wybór wykonawcy. I NAZWA ZADANIA : 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.58.2013 Józefów: ROBOTY KONSERWACYJNE, REMONTOWE, PORZĄDKOWE I USŁUGI DORADCZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ORAZ W ZARZĄDZIE MIASTA JÓZEFOWA ADMINISTROWANYCH PRZEZ TBS W JÓZEFOWIE SP. Z O. O. Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ (Tekst jednolity Uchwała Nr 14/2004 z dnia 23.09.2004r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek ) ( Zmiany: Uchwała Nr 14/2005 z dnia 22.09.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA i GOSPODARKĄ WODNĄ. Rozdział I Przedmiot i źródło finansowania

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA i GOSPODARKĄ WODNĄ. Rozdział I Przedmiot i źródło finansowania Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/106/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011r REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA i GOSPODARKĄ WODNĄ Rozdział I Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo