Program Podyplomowych Studiów Public Relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Podyplomowych Studiów Public Relations"

Transkrypt

1 Program Podyplomowych Studiów Public Relations TYTUŁ ZAJĘĆ Umiejętności menedżerskie a PR Istota PR. Strategia PR Nowoczesne zarządzanie - wyzwania i dostosowania PR w Polsce i na świecie Komunikacja kryzysowa LICZBA GODZIN OPIS ZAJĘĆ Zajęcia dotyczą umiejętności menedżerskich przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące problemów interpersonalnych i organizacyjnych przed którymi stają menedżerowie PR. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest także samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, testów i dyskusji. Głównym celem zajęć jest pokazanie znaczenia public relations we współczesnych organizacjach. Określone zostaną granice oddziaływań PR na inne sfery działania organizacji. Pokazany zostanie współczesny sposób rozumienia public relations wraz z nowoczesnymi technikami i narzędziami, jakie współczesny PR wykorzystuje. Szczególny nacisk położony zostanie na budowanie strategii public relations organizacji w kontekście innych podejmowanych przez nią działań komunikacyjnych. Pokazane zostaną kroki, których realizacja pozwoli na zbudowanie efektywnej strategii PR. Duży nacisk położony zostanie na analizę otoczenia organizacji. Zaprezentowany zostanie również wachlarz dostępnych technik PR pozwalających realizować strategię, a następnie ich wykorzystanie zostanie zilustrowane licznymi przykładami. Studenci analizować będą rzeczywiste strategie PR, analizować zrealizowane kampanie, jak również proszeni będą o stworzenie przykładowej strategii PR w trakcie zajęć warsztatowych. Cel i forma zajęć: Zaprezentowanie koncepcji nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w konwencji wyzwań, dylematów, sposobów przystosowania się do coraz bardziej wymagającego i konkurencyjnego otoczenia. Wskazanie na nowe orientacje w zarządzaniu kluczowe czynniki sukcesu, nowe modele biznesowe i strategie konkurencji służące lepszemu pozycjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku i budowaniu trwałych przewag Konkurencyjnych. Forma zajęć: wykład połączony z dyskusją i rozwiązywaniem przypadków z praktyki przedsiębiorstw. Wyjaśnienie umiejscowienia i roli PR w systemie komunikacji, praktycznych aspektów i różnic działania tego systemu w Polsce i na świecie, pokazanie tła i wzajemnych relacji PR w warunkach polskich. Wykład uzupełniony dyskusją. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Jeden z istotnych elementów wykładu to również kwestia przewidywania i zapobiegania kryzysom. Zajęcia będą miały charakter interaktywny. Studenci otrzymają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas ćwiczeń praktycznych. Duży nacisk zostanie położony na studium przypadków.

2 Monitoring mediów oraz badanie efektywności działań PR w relacjach z mediami Sztuka prezentacji przed kamerą Regulacje prawne i etyczne w działalności PR Sponsoring Wykorzystanie Internetu w PR podstawy 12 godz. Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji z elementami ćwiczeń. Wykład jest poświęcony wykorzystaniu monitoringu mediów w pracy PR-owca. Obecnie narzędzie to jest powszechnie stosowane przez specjalistów public relations m.in. do oceny efektywności działań PR, głównie tych powiązanych z media relations. W trakcie zajęć słuchacze poznają sposoby analizy efektywności działań PR na podstawie materiałów z mediów. Doskonalenie praktycznych umiejętności przygotowania i prowadzenia w sposób przekonywujący wystąpień, rozmów, spotkań z dziennikarzami. Świadome kreowanie własnego oraz firmowego wizerunku w mediach elektronicznych. Warsztat na który składają się: mini-wykłady, indywidualne ćwiczenia z wykorzystaniem kamery w celu nagrania i analizy wystąpień. W ćwiczeniach ważnym elementem są aranżowane sytuacje wystąpień publicznych (oświadczenie, prezentacja, setka, otwarte studio). Każde wystąpienie poddawane jest analizie pod względem treściowym i formalnym. Wystąpienia są rejestrowane w zapisie MDV. Podstawowym celem zajęć jest poznanie przez studentów regulacji prawnych dotyczących komunikowania i reguł etycznych komunikowania oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce działalności public relations. Zajęcia mają charakter interaktywny, co oznacza, że wykładowca oczekuje od studentów formułowania uwag, oceny kazusów i dyskusji na tematy poruszane w ramach zajęć. Wykonywane są też krótkie zadania praktyczne (np. pisanie sprostowania, odpowiedź na krytykę prasową). Przekazanie wiedzy o różnych aspektach sponsoringu jako instrumentu komunikacji i jego wykorzystaniu w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa, szczególnie w sferze promotion mix. Zajęcia powinny nauczyć studentów myślenia w kategoriach sponsoringowych i umiejętności komunikowania się z rynkiem za pomocą sponsoringu. Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności konstruowania strategii sponsoringowej oraz nagłaśniania faktu bycia sponsorem. Dynamiczny rozwój Internetu dokonał przełomu nie tylko w komunikacji międzyludzkiej, ale również w Public Relations. Stając się głównym kanałem przesyłu informacji, stworzył ogromny i jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał, ale i zagrożenie dla firm, które chcą poprzez Internet kreować swój wizerunek. Obecnie działania Public Relations w Internecie nie mogą się ograniczać do obecności w serwisach informacyjnych, czy firmowej strony www. Natłok informacyjny w Internecie powoduje, że dotarcie do wybranych grup docelowych wymaga doskonałego dostosowania komunikacji do preferencji odbiorców. Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki Internetu jako narzędzia Public Relations, wybranych kanałów komunikacji internetowej oraz pokazanie przykładów praktycznych zastosowań Internetu w budowaniu wizerunku firm, marek i produktów. Zajęcia mają formę wykładu, opartego na przykładach polskich firm i międzynarodowych korporacji

3 CSR a PR Kreowanie wizerunku kraju za granicą Networking a PR Erystyka praktyczna w działalności PR Zarządzanie kadrami Celem zajęć jest pokazanie zależności pomiędzy działaniami CSR a PR zarówno w zakresie budowania wizerunku, jak i tworzenia kultury korporacyjnej, zarzadzania, standardów komunikacji wewnętrznej oraz relacji firmy ze społecznościami lokalnymi i środowiskami opiniotwórczymi. Zajęcia będą prowadzone tak, by pobudzić do refleksji na temat potencjału, jaki mają działania prospołeczne w realizowaniu strategii PR. Zajęcia dotyczą umiejętności rozumienia i rozróżniania zależności pomiędzy promocją marki oraz działań Public Relations w układzie mikro /przedsiębiorstwo/ i makro /marka kraju branding narodowy/. Celem zajęć jest także rozwijanie umiejętności współuczestniczenia w procesie kreowania marki narodowej. Zajęcia dotyczą umiejętności budowania i korzystania z sieci kontaktów przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące zagadnień sposobów efektywnego nawiązywania relacji i organizacji posiadanych zasobów kontaktów przed którymi stają menedżerowie PR. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest także samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń i dyskusji. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności skutecznego odpowiadania na typowe ataki słowne w różnorodnych kontekstach komunikacyjnych, szybkiego analizowania nietypowych chwytów erystycznych oraz wad i zalet różnorodnych wariantów obrony, odróżniania etycznych i nieetycznych technik prowadzenia sporów w mediach. Forma zajęć to: sesja coachingowa i warsztaty. Zajęcia dotyczą problematyki zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z takim sposobem zarządzania kadrami, który ma na celu zwiększenie ich zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia PR. Pod tym kątem zostanie scharakteryzowany proces kadrowy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają również uświadomić słuchaczom, że pracownicy są strategicznym zasobem przedsiębiorstwa i kształtują jego wizerunek. Komunikacja na rynkach kapitałowych - Investor Relations Znaczenie giełdy w gospodarce: funkcja alokacyjna (przemieszczanie kapitału) oraz funkcja informacyjna rynku giełdowego. Reguły rządzące komunikacją finansową. Kontakty spółki ze wspólnotą inwestorską : inwestorami instytucjonalnymi (fundusze emerytalne, inwestycyjne), inwestorami indywidualnymi, m.in. drobni akcjonariusze, akcjonariat pracowniczy, analitykami, dziennikarzami. Cele działań komunikacyjnych. Ramowy plan komunikacji. Podstawowe formy i narzędzia komunikacji stosowane na rynku kapitałowym. Oferta firm komunikacji finansowej na polskim rynku. Strony WWW. Spółki giełdowej związane z komunikacją finansową jako podstawowy sposób dialogu spółki z rynkiem.

4 Lobbing Badanie rynku i opinii Wewnętrzne PR PR 2.0 zaawansowane PR internetowe Współpraca PR z mediami Reklama. Socjotechnika oddziaływania Celem poznawczym zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej celów i metod działania grup nacisku we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach. Celem praktycznym jest wykształcenie umiejętności przygotowania kampanii lobbingowych poprzez analizę konkretnych przypadków i ćwiczenia w samodzielnym projektowaniu kampanii lobbingowych dla różnych podmiotów. Zajęcia służą przekazaniu podstawowych informacji o metodach badań rynkowych oraz o relacjach klientów i agencji badawczych. Celem zajęć jest omówienie praktycznych zastosowań wyników badań w zakresie relacji publicznych, a także sformułowanie rekomendacji, które pomogą menedżerowi PR określić wymagania dotyczące procesu badawczego i dokonać trafnego wyboru agencji badawczej. Zajęcia będą poświęcone kluczowym zagadnieniom wewnętrznego PR. Podkreślone zostanie znaczenie komunikacji wewnętrznej w organizacji niezależnie od tego czy jest ona funkcją PR czy elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Duży nacisk zostanie położony na strategiczne podejście do działań wewnętrznego PR. Celem zajęć jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu komunikacji wewnętrznej, zobrazowanej przykładami. Radio zgromadziło 50 milionów odbiorców po 38 latach od jego powstania. Telewizji zajęło to 13 lat, Internetowi 4 lata. A w Facebooku globalnym serwisie społecznościowym 100 milionów użytkowników zarejestrowało się po 9 miesiącach od jego uruchomienia! Choć Internet jest stosunkowo młodym medium, przeszedł już niejedną rewolucję. Od 2001 roku dominuje w nim trend Web 2.0 czyli serwisy internetowe bazujące niemal wyłącznie na treściach generowanych przez ich użytkowników (a nie twórców). Najnowsze społecznościowe narzędzia komunikacji w Internecie dają ogromne możliwości do prowadzenia działań PR, ale nieumiejętnie stosowane mogą popsuć markę budowaną przez lata. W trakcie zajęć przyjrzymy się samemu zjawisku Web 2.0 oraz sprawdzimy, jaki potencjał do budowania wizerunku mają różne jego narzędzia. Spotkanie będzie miało formę interaktywnej, angażującej słuchaczy prezentacji z elementami warsztatowymi. Celem zajęć jest przedstawienie sytuacji na rynku mediów, zasad ich funkcjonowania i specyfiki współpracy z dziennikarzami. Ta część zajęć ma formę interaktywnego wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Druga część zajęć dotyczy zasad organizacji konferencji prasowej, zakłada symulację przygotowania i wystąpień podczas konferencji prasowej. Zajęcia dotyczą podstawowych instrumentów i mechanizmów oddziaływania reklamy. Prezentacja multimedialna pozwala nie tylko na wykazanie ścisłego związku pomiędzy dorobkiem naukowym a praktyką gospodarczą, ale również na włączenie słuchaczy w analizę prezentowanych przykładów stosowanych technik oddziaływania reklamowego. W efekcie zajęć słuchacz powinien zdobyć podstawowe umiejętności budowania i oceny komunikatów masowych (szczególnie reklamowych).

5 Protokół dyplomatyczny Negocjacje Warsztaty radiowe Język wypowiedzi publicznej. Opracowywanie i redagowanie tekstów PR Agencja PR tworzenie programu działań PR Zajęcia służą zapoznaniu słuchaczy z pojęciem protokołu dyplomatycznego, jako zespołu norm i zasad obowiązujących w kontaktach między oficjalnymi przedstawicielami państw. Istotny wpływ protokołu na budowę pozytywnego wizerunku państwa czyni z niego wiedzę przydatną dla tworzenia PR innych instytucji, organizacji i firm. Stosowanie zasad protokołu ułatwia kontakty interpersonalne i pozwala na lepsze osiąganie celów zawodowych. Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych. Przedmiotem zajęć są umiejętności menedżerskie dotyczące realizacji różnych strategii prowadzenia negocjacji, przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na ćwiczenia z zakresu: komunikacji w negocjacjach, nawiązywania współpracy, przełamywania oporów, obrony przed presją i manipulacją. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, symulacji sytuacji i dyskusji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w radio. Oswojenie się z mikrofonem. Posługiwanie się głosem tembr głosu, tempo, ton, głośność, modulacja, pauzy i przerwy, pozostałe dźwięki, śmiech. Oddech i jego wpływ na jakość komunikatu oraz komfort fizyczny i zmęczenie mówiącego. Cechy dobrego mówcy. Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomocą słów. Przełamywanie nawyków w mówieniu. Sposób budowania przejrzystego i skutecznego komunikatu. Kontrolowanie i kierowanie emocjami za pomocą wybranych technik emisji głosu. Efektywne radzenie sobie ze zmęczeniem i niedyspozycjami aparatu mowy. Oczarowywanie głosem. Zajęcia w radio są kontynuacją zajęć z kamerą w zakresie pracy głosem. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami kultury współczesnej polszczyzny, z jej tendencjami rozwojowymi widocznymi w języku mediów, reklamy, PR-u oraz instytucji publicznych i w jego odmianach socjalnych. Wskazanie najczęstszych błędów językowych i mechanizmów ich powstawania w wypowiedziach publicznych. Analiza językowa tekstów z udziałem uczestników zajęć oraz praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się poprawnym językiem polskim przy tworzeniu różnych typów tekstu, zwiększanie komunikatywności wypowiedzi oraz rozwijanie swobody i kultury kontaktów językowych. Forma: Elementy wykładu, analiza tekstów, ćwiczenia - opracowywanie i redagowanie tekstów PR. Zajęcia mają za celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w agencji PR oraz pokazanie procesu tworzenia programów działań PR. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów, nastawione są na interakcję i dyskusję.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk

Tytuł przedmiotu Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych - mgr Beata Turlejska Zduńczyk I licencjat sp. branding komunikacja wizerunkowa Tytuł przedmiotu "Komunikacja marketingowa produktów kontrowersyjnych" - mgr Beata Turlejska Zduńczyk Głównym celem przedmiotu "Komunikacja marketingowa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA WYDZIAŁU INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA

SEMINARIA WYDZIAŁU INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 SEMINARIA WYDZIAŁU INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu

Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu Krzysztof Zając Abstrakt

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo