Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 22 maja 2015r. Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB 0

2 Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Greckie wakacje z SGB, zwanej dalej Loterią, jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: (zwana dalej Organizatorem ). 2. Loteria organizowana jest na obszarze całego kraju. 3. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. 4. Loteria trwa od r. do r., z tym że okres promocji (zwanej dalej Sprzedażą promocyjną ) produktów, o których mowa w 2 ust. 1 niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ), trwa od r. do r. 5. Sprzedaż promocyjna odbywa się w oddziałach SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań oraz w bankach spółdzielczych SGB (zwanych dalej Bankiem lub Bankami ), których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedażą promocyjną objęte są kredyty gotówkowe, zwane dalej Kredytem lub Kredytami, na które umowy zostały podpisane w Bankach. 2. Zawieranie umów o Kredyt uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpocznie się dnia r. i zakończy w dniu r.; umowy zawarte przed lub po tym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Loterii. 3. Jeden Uczestnik może uzyskać Kredyt w więcej niż jednym Banku Z zastrzeżeniem ust. 2, uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące rezydentami, które spełniają postanowienia i warunki Regulaminu ( Uczestnicy ). 2. Z udziału w Loterii wyłączeni są członkowie zarządu i pracownicy Banków, Organizatora oraz członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru oraz członkowie rodzin osób wyłączonych, tj. małżonkowie oraz dzieci; przez pracowników Organizatora i Banków rozumie się osoby pozostające z Organizatorem lub Bankami w stosunku pracy (zgodnie z art Kodeksu pracy) oraz zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 4 Aby wziąć udział w Loterii niezbędne jest spełnienie przez Uczestników dodatkowo następujących warunków: 1) Uczestnicy, którzy podpiszą umowę lub umowy o Kredyt, muszą spełnić łącznie następujące warunki: a. kwota Kredytu nie może być mniejsza niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), b. wniosek o Kredyt został złożony w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, c. umowa o Kredyt została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, d. do dnia r. Uczestnik nie dokona całkowitej wcześniejszej spłaty Kredytu oraz umowa o Kredyt nie zostanie do tego dnia rozwiązana. 5 Uczestnik Loterii spełniający wymagania i postanowienia Regulaminu otrzymuje odpowiednią ilość szans, zwanych dalej Udziałami, określoną według następujących zasad: 1) jeden Udział w losowaniu przypada na każde pełne 1.000,00 zł Kredytu; 2) Uczestnik może mieć dowolną ilość Udziałów w losowaniu, które stanowią wielokrotność pełnych 1.000,00 zł Kredytu, przy zachowaniu wymogów Regulaminu W oddziałach Banków znajdować się będą materiały reklamowe zawierające informacje o Loterii. 2. W celu przystąpienia do Loterii osoba zawierająca umowę o Kredyt jest zobowiązana potwierdzić na formularzu (Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Greckie wakacje z SGB, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu), że zapoznała się z treścią Regulaminu Loterii, akceptuje ją i zobowiązuje się do jej przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Loterii. 3. Osoba zawierająca umowę o Kredyt jest informowana przez pracownika Banku, iż po spełnieniu warunków określonych w 3 ust. 2 Regulaminu, 4 Regulaminu oraz ust. 2 niniejszego paragrafu, staje się Uczestnikiem Loterii i bierze udział w losowaniu nagród Udziały zostaną wydrukowane, a losowanie nagród odbędzie się za pomocą ręcznego losowania losów. 2. Uczestnik może wygrać w Loterii wyłącznie jedną nagrodę. Spełnienie powyższych warunków zweryfikowane zostanie przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru w trakcie losowania. 3. Większa ilość Udziałów zwiększa szanse Uczestnika na wygraną. 4. Jeśli okaże się, że dany Uczestnik wygrał już nagrodę, to jego kolejny Udział, który został wylosowany nie będzie uprawniał go do kolejnej nagrody, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia 2

3 kolejnego Uczestnika. Ponadto, jeśli okaże się, że z danego Banku zostanie wylosowanych więcej niż jeden Uczestnik, wówczas Uczestników wylosowanych jako kolejni po pierwszym Uczestniku pomija się, a losowanie nierozdysponowanych nagród zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego/kolejnych Uczestników z innych Banków. Rozdział 2 - Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 8 1. Losowanie nagród odbędzie się r. w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/30 D w Warszawie w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 2. Losowanie odbędzie się w następujący sposób: spośród wszystkich Udziałów w Loterii, przyznanych zgodnie z 5 Regulaminu, zostanie wylosowanych 6 Udziałów, których posiadacze staną się Laureatami nagród ( Laureaci ), z zastrzeżeniem ust. 3. Nagrody losowane są w kolejności wskazanej w 9 Regulaminu. 3. Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, utraci on prawo do nagrody; wówczas, w dniu r. odbędzie się ponowne losowanie nagród, które nie zostały rozdysponowane; nagrody te będą losowane według zasad określonych w ust Określenie rodzaju i wartości nagród - łączna, maksymalna wartość puli nagród I, II i III stopnia, uwzględniająca kwoty podatku, wynosi ,00 zł brutto: 1) 1 (jedna) nagroda I stopnia o wartości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w postaci vouchera rabatowego do realizacji w biurze Grecos Holiday Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76A w Poznaniu, bądź poprzez rezerwację telefoniczną na Infolini lub na grecos.pl oraz dodatkowa nagroda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 667,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii na zasadach wskazanych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)), 2) 2 (dwie) równorzędne nagrody II stopnia o łącznej wartości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych); każda z nagród II stopnia składa się z vouchera rabatowego o wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) do realizacji w biurze Grecos Holiday Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76A w Poznaniu, bądź poprzez rezerwację telefoniczną na Infolini lub na grecos.pl oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 444,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote), która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii na zasadach wskazanych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)), 3) 3 (trzy) równorzędne nagrody III stopnia o łącznej wartości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych): każda z nagród III stopnia składa się z vouchera rabatowego o wartości zł (słownie: dwa tysiące złotych) do realizacji w biurze Grecos Holiday Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76A w Poznaniu, bądź poprzez rezerwację telefoniczną na Infolini lub na grecos.pl Nagrody przewidziane w ramach Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 2. Laureaci będą zawiadamiani - o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru - przez Organizatora pisemnie listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej do dnia r.; dodatkowo wyniki losowań nagród będą podane do publicznej wiadomości w okresie od dnia r. do dnia r. na stronie poprzez wskazanie numeru umowy dot. Kredytu. 3. Nagrody będą wydawane od dnia r. do dnia r. w Banku, w którym Laureat zawarł Umowę Kredytu. 4. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość. 5. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Laureata z nagrody. 6. Nagrody nieodebrane i nagrody, co do których posiadacze utracili prawo, nie podlegają kolejnemu, trzeciemu losowaniu i pozostają własnością dotychczasowego właściciela. 7. Nagroda zostanie wydana osobiście posiadaczowi Kredytu lub osobie upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem mocodawcy; osoba odbierająca nagrodę potwierdza pisemnie odbiór nagrody. Rozdział 3 - Prawidłowość urządzania loterii 11 2

4 Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/30 D w Warszawie (w dni robocze w godz. od 9.00 do 16.00), w siedzibach Banków wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia r. do dnia r Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora. 2. Organizator wydaje regulamin działania Komisji. 3. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii; Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w biurze Organizatora (w dni robocze w godz. od 9.00 do 16.00) od dnia r. do dnia r. 5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182); administratorem tych danych w rozumieniu ustawy jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań; z kolei uczestnikom Loterii przysługuje prawo do wglądu swoich danych i ich poprawienia. Rozdział 4- Reklamacje, przedawnienie roszczeń 13 Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, w jeden z poniższych sposobów: 1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia r., najpóźniej do dnia r. - na adres biura Organizatora, tj. Biuro Grymark, ul. Floriańska 6/30 D, Warszawa; o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania; 2) dostarczone osobiście od dnia r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) najpóźniej do dnia r. do biura Organizatora (Biuro Grymark, ul. Floriańska 6/30 D, Warszawa), z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do biura Organizatora Reklamacje rozpatruje Komisja. 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres biura Organizatora, wskazany w 13 pkt 1, 2, z dopiskiem na kopercie: Reklamacja Greckie wakacje z SGB. 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii Greckie wakacje z SGB, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Rozdział 5- Postanowienia końcowe Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę. 2. Uczestnikom Loterii nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w pieniądzu. 3. Nagradzanym Uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 4. W przypadku anulowania rezerwacji objętej Nagrodą Laureata Loterii z przyczyn leżących po jego stronie traci on prawo do skorzystania z nagrody. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy punktu XII Ogólnych Warunków Uczestnictwa Grecos Holiday dotyczące kosztów rezygnacji z podróży. 5. Nagrody można wykorzystać do końca października 2016 r. 16 Uczestnik Loterii jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. 3

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej Greckie wakacje z SGB Lp Nazwa Banku Adres 1 Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Piłsudskiego 14, Bełchatów 2 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, Biała 3 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, Białogard 4 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, Białośliwie 5 Bank Spółdzielczy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 33, Bytów 6 Bank Spółdzielczy w Chełmnie Dworcowa 5, Chełmno 7 Bank Spółdzielczy w Chodzieży ul. Składowa 1, Chodzież 8 Bank Spółdzielczy w Chojnie ul. Jagiellońska 9, Chojna 9 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie ul. Rynek 6, Choszczno 10 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie ul. Kościuszki 5, Czarnków 11 Bank Spółdzielczy w Czersku ul. Dr.Zielińskiego 4, Czersk 12 Bank Spółdzielczy w Człuchowie ul. Zamkowa 23, Człuchów 13 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie ul. Bogusława X nr 3, Darłowo 14 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku ul. Chrobrego 7, Drezdenko 15 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie ul. Piłsudskiego 21A, Działoszyn 16 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Ignacego Daszyńskiego 24, Dzierżoniów 17 Bank Spółdzielczy w Gąbinie Dobrzykowska 1, Gąbin 18 Bank Spółdzielczy w Gąsocinie Główna 23, Gąsocin 19 Bank Spółdzielczy w Gniewie ul. Plac Grunwaldzki 26, Gniew 20 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 7, Gorzów Wlkp. 21 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu ul. 1 Maja 18, Gostyń 22 Bank Spółdzielczy w Grębocinie ul. Lubicka 2, Grębocin 23 Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim ul. Chopina 1, Grodzisk Wielkopolski 24 Bank Spółdzielczy w Gryficach ul. Pl. Zwycięstwa 5, Gryfice 25 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11, Inowrocław 26 Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie ul. Przemysłowa 4, Janikowo 27 Bank Spółdzielczy w Jarocinie Al. Niepodległości 5, Jarocin 28 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu ul. Kieniewicza 53, Jastrowie 29 Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Warecka 7, Jedlińsk 30 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie ul. Rynek 18, Jutrosin 31 Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8, Kalisz Pomorski 32 Bank Spółdzielczy w Kcyni ul. Nakielska 21, Kcynia 33 Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul. Ks. P.Wawrzyniaka 20, Kępno 34 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Główna 114, Kleszczów 35 Bank Spółdzielczy w Kłodawie ul. Krępa 2, Kłodawa 36 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach ul. Spółdzielcza 5, Kobierzyce 37 Bank Spółdzielczy w Koninie ul. 3 Maja 68, Konin 38 Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 12, Koronowo 39 Bank Spółdzielczy w Kostrzynie ul. Warszawska 4, Kostrzyn 40 Bank Spółdzielczy w Kościanie Rynek 23, Kościan 41 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, Kościerzyna 42 Bank Spółdzielczy w Kowalu ul. Piłsudskiego 42, Kowal 43 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Pl. Wolności 6, Koźminek 44 Bank Spółdzielczy w Krokowej ul. Żarnowiecka 1, Krokowa 45 Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim ul. ZBOWiD 3, Krosno Odrzańskie 4

6 46 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14, Krotoszyn 47 Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie Barlickiego 33, Kutno 48 Bank Spółdzielczy w Działdowie zs.w Lidzbarku Nowy Rynek 18, Lidzbark 49 Bank Spółdzielczy w Lipce ul. Kościuszki 35, Lipka 50 Bank Spółdzielczy w Lipnie Włocławska 20 b, Lipno 51 Bank Spółdzielczy w Lubichowie ul. Starogardzka 9, Lubichowo 52 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, Lubraniec 53 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie ul. Klonowska 2, Lututów 54 Bank Spółdzielczy w Łasinie ul. Odrodzenia Polski 5, Łasin 55 Bank Spółdzielczy w Łebie ul. 1 Maja 1B, Łeba 56 Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Konopnickiej 12, Łęczyca 57 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stary Rynek 18, Łowicz 58 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Moniuszki 6, Łódź 59 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie ul. Turecka 10, Malanów 60 Bank Spółdzielczy w Malborku 17 marca 32, Malbork 61 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz ul. Waszkiewicza 24, Międzyrzecz 62 Bank Spółdzielczy w Mławie Sądowa 3, Mława 63 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie ul. Dworcowa 9, Mosina 64 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Warszawska 5, Mszczonów 65 Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A, Nadarzyn 66 Bank Spółdzielczy w Nasielsku Kościuszki 19, Nasielsk 67 Żuławski Bank Spółdzielczy Sikorskiego 52, Nowy Dwór Gdański 68 Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego 2, Nowy Tomyśl 69 Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach ul. Powstańców Wlkp. 5, Oborniki 70 Bank Spółdzielczy w Oławie ul. Pałacowa 13, Oława 71 Bank Spółdzielczy w Osiu ul. Dworcowa 8, Osie 72 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ul. B.Chrobrego 6, Ośno Lubuskie 73 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach Pułaskiego 8, Pabianice 74 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku ul. Westerplatte 17, Pasłęk 75 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 13, Piotrków Kujawski 76 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Wojska Polskiego 141 a, Piotrków Trybunalski 77 Bank Spółdzielczy w Pleszewie ul. Kraszewskiego 11, Pleszew 78 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 15, Pobiedziska 79 SGB-Bank SA ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 80 Bank Spółdzielczy w Prabutach ul. Kwidzyńska 3, Prabuty 81 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ul. Wita Stwosza 2a, Pruszcz Gdański 82 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim ul. Dworcowa 6, Pruszcz Pomorski 83 Bank Spółdzielczy w Przemkowie ul. Głogowska 12a, Przemków 84 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach ul. Pomorska 18A, Pszczółki 85 Bank Spółdzieczy w Pułtusku Kościuszki 1, Pułtusk 86 Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach ul. 1-go Maja 20, Pyrzyce 87 Bank Spółdzielczy w Radziejowie ul. Kościuszki 26, Radziejów 88 Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach Pl. Powstańców Wlkp. 34, Rakoniewice 89 Bank Spółdzielczy w Raszkowie ul. Ostrowska 28, Raszków 90 Bank RUMIA Spółdzielczy w Rumi ul. Morska 21, Rumia 91 Bank Spółdzielczy w Ruścu ul. Wieluńska 42, Rusiec 92 Bank Spółdzielczy w Rzepinie ul. Dworcowa 9, Rzepin 93 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Rejtana 49/11b, Rzeszów 94 Bank Spółdzielczy w Sandomierzu ul. Słowackiego 37b, Sandomierz 95 Bank Spółdzielczy w Więcborku Plac Wolności 21, Sępólno Krajeńskie 96 Bank Spółdzielczy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 25, Siedlec 97 Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego ul. Chrobrego 6, Sieraków 5

7 98 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach ul. Bankowa 1, Skalmierzyce 99 Bank Spółdzielczy w Skępem ul. Sierpecka 72, Skępe 100 Bank Spółdzielczy w Skórczu ul. Główna 40A, Skórcz 101 Bank Spółdzielczy w Sławnie ul. Kopernika 5, Sławno 102 Bank Spółdzielczy w Słupcy ul. Mickiewicza 2, Słupca 103 Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym ul. Kociewska 3, Smętowo Graniczne 104 Bank Spółdzielczy w Starej Białej Bankowa 1, Stara Biała 105 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Rynek 8, Starogard Gdański 106 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2A, Strzałkowo 107 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie ul. J. Kilińskiego 2, Strzelin 108 Bank Spółdzielczy w Suszu ul. Piastowska 11, Susz 109 Bank Spółdzielczy w Dusznikach ul. Rynek 7, Szamotuły 110 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie ul. Jagiellońska 97, Szczecin 111 Bank Spółdzielczy w Sztumie ul. Mickiewicza 36, Sztum 112 Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Szubin 113 Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej Stary Rynek 7/8, Środa Wielkopolska 114 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie ul. Niedziałkowskiego 5, Świdwin 115 Bank Spółdzielczy w Świeciu ul. Wojska Polskiego 127A, Świecie 116 Bank Spółdzielczy w Tczewie ul. I.Paderewskiego 1, Tczew 117 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Handlowa 35/37, Tomaszów Mazowiecki 118 Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, Toruń 119 Bank Spółdzielczy w Tucholi ul. Świecka nr 15, Tuchola 120 Bank Spółdzielczy w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, Ustka 121 Bank Spółdzielczy w Warce Warszawska 5, Warka 122 Bank Spółdzielczy w Wartkowicach ul. Targowa 12, Wartkowice 123 Pałucki Bank Spółdzielczy ul. Kolejowa 19, Wągrowiec 124 Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie ul. Pucka 5, Wejherowo 125 Bank Spółdzielczy w Wieleniu ul. Kościuszki 20, Wieleń 126 Bank Spółdzielczy w Wierzbinku Wierzbinek 35, Wierzbinek 127 Bank Spółdzielczy w Wiskitkach Strażacka 1, Wiskitki 128 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29A, Włoszakowice 129 Bank Spółdzielczy w Wolinie ul. Świerczewskiego 10, Wolin 130 Bank Spółdzielczy w Wołczynie ul. Opolska 5, Wołczyn 131 Bank Spółdzielczy we Wronkach ul. Poznańska 50, Wronki 132 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni ul. Warszawska 36, Września 133 Bank Spółdzielczy we Wschowie ul. Daszyńskiego 19, Wschowa 134 Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie ul. Dworcowa 4, Zakrzewo 135 Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31, Zduńska Wola 136 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie al. Piasta 46, Złotów 137 Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie ul. 700-lecia 41, Żnin 138 Bank Spółdzielczy w Żurominie Plac Wolności 3, Żuromin Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej Greckie wakacje z SGB Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Greckie wakacje z SGB 6

8 1. Kredyt gotówkowy bierze udział w Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Loterii Promocyjnej Greckie wakacje z SGB. 2. Uczestnik Loterii oświadcza, iż Regulamin został mu udostępniony, zapoznał się z jego treścią, akceptuje ją i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 3. Uczestnik Loterii oświadcza, że rezygnuje z udziału w Loterii *. 4. Na dzień zawarcia umowy o Kredyt, Uczestnik Loterii dysponuje udziałami biorącymi udział w Loterii. 5. Niżej podpisany/i wyrażam/y/zgodę/y na pobieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) dla celów związanych z udziałem w Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7-8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia uczestniczenie w Loterii. miejscowość, data podpis Uczestnika Loterii stempel podpisowy i podpisy za Bank 7

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo