Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje"

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Poznań, maj 2015 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje... 4 Rozdział 4 Postanowienia końcowe... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik nr 1 Wykaz Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w sprzedaży premiowej "Weź kredyt i zrób sobie wakacje Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika składane przy odbiorze nagrody 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie "Weź kredyt i zrób sobie wakacje (zwanej dalej Sprzedażą premiową lub Promocją ) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), z czego wpłacono: ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), NIP (zwany dalej Organizatorem ). 2 Promocja organizowana jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego na obszarze całego kraju, w placówkach SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań i banków spółdzielczych zrzeszonych z Organizatorem (zwanych dalej Bankami ), których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 3 Celem Promocji jest promowanie kredytów gotówkowych oferowanych przez Banki (zwanych dalej Kredytami ). Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 4 5 Promocja trwa od dnia r. do dnia r. albo do momentu wyczerpania puli nagród, jednak nie dłużej niż do dnia r. 6 Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej Uczestnikiem ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) złoży wniosek o Kredyt w okresie od dnia r. do dnia r., 2

4 2) w terminie od dnia r. do dnia r. podpisze z Bankiem umowę o Kredyt o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 7 Banki spółdzielcze SGB umożliwiają skorzystanie z promocji tylko na terenie, na którym prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 109). 8 Uczestnik może przystąpić do Promocji wyłącznie jeden raz. 9 W przypadku, gdy Uczestnik zawrze w terminie od dnia r. do dnia r. więcej niż jedną umowę o Kredyt i spełni warunki określone w 6, pod uwagę w Promocji będzie brana wyłącznie umowa o Kredyt zawarta w pierwszej w kolejności (decyduje data zawarcia umowy). 10 Nagród w Promocji nie mogą otrzymać członkowie zarządu i pracownicy Banków oraz członkowie rodzin osób wyłączonych, tj. małżonkowie oraz dzieci; przez pracowników Banków rozumie się osoby pozostające z Bankami w stosunku pracy (zgodnie z art Kodeksu pracy) oraz zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania 11 W Promocji przewidziano nagród w postaci zestawu, na który składa się: torba plażowa Grecos i voucher na wycieczkę fakultatywną jednostkowa wartość (zestawu) wynosi 108,00 zł (słownie: sto osiem złotych 00/100); pula nagród w Promocji wynosi ,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych 00/100). Wycieczka fakultatywna to lokalna wycieczka organizowana podczas pobytu. Może to być wyjazd autokarowy, rejs, wycieczka piesza. Wykaz wycieczek fakultatywnych wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się na stronie internetowej 12 Voucher na wycieczkę fakultatywną upoważnia do rabatu w wysokości 100 zł przy zakupie wycieczki fakultatywnej (lokalnej) w czasie imprezy organizowanej przez GRECOS 3

5 HOLIDAY w terminie do r. według oferty z dnia złożenia rezerwacji niezależnie od obowiązujących w tym dniu zniżek i promocji. Voucher na wycieczkę fakultatywną/lokalną nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Integralną częścią każdego Vouchera są Ogólne Warunki Uczestnictwa GRECOS HOLIDAY dostępne na stronie Organizatora: 13 Uczestnik, który spełni warunki określone w 6 Regulaminu, otrzymuje prawo do nagrody w Promocji. 14 Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w ramach Promocji. 15 Nagrody przewidziane w ramach Promocji są zwolnione z podatku dochodowego. Promocja ma charakter sprzedaży premiowej, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350, z późn. zm). 16 Nagrody będą wydawane Uczestnikom przy podpisywaniu umowy o Kredyt w placówce Banku; Uczestnik przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego tożsamość oraz podpisać oświadczenie, że jest osobą, która może otrzymać nagrodę w Promocji (zgodnie z 10); odmowa podpisania w.w. oświadczenia skutkuje utratą prawa do nagrody. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nagroda zostanie przyznana następnej osobie, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji Rozdział 3 Reklamacje 17 Reklamacja może zostać sporządzona na piśmie i zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 18 Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane w jeden z poniżej podanych sposobów: 1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w czasie trwania promocji, na adres: SGB-Bank S.A. Departmanet Relacji ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań; o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania; 4

6 2) dostarczone osobiście w czasie trwania promocji (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), na adres: SGB-Bank S.A. Departmanet Relacji ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do biura Organizatora 19 Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 22 Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Rozdział 4 Postanowienia końcowe Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. 2. Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 24 Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami. 25 Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banków oraz na stronie internetowej 5

7 26 1. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia Promocji. 2. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1, w rozumieniu ustawy jest Organizator. 3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do wglądu swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. 27 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 6

8 Załącznik nr 1 Wykaz Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w sprzedaży premiowej "Weź kredyt i zrób sobie wakacje Lp Nazwa Banku Adres 1 Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Piłsudskiego 14, Bełchatów 2 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, Biała 3 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, Białogard 4 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, Białośliwie 5 Bank Spółdzielczy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 33, Bytów 6 Bank Spółdzielczy w Chełmnie Dworcowa 5, Chełmno 7 Bank Spółdzielczy w Chodzieży ul. Składowa 1, Chodzież 8 Bank Spółdzielczy w Chojnie ul. Jagiellońska 9, Chojna 9 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie ul. Rynek 6, Choszczno 10 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie ul. Kościuszki 5, Czarnków 11 Bank Spółdzielczy w Czersku ul. Dr.Zielińskiego 4, Czersk 12 Bank Spółdzielczy w Człuchowie ul. Zamkowa 23, Człuchów 13 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie ul. Bogusława X nr 3, Darłowo 14 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku ul. Chrobrego 7, Drezdenko 15 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie ul. Piłsudskiego 21A, Działoszyn 16 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Ignacego Daszyńskiego 24, Dzierżoniów 17 Bank Spółdzielczy w Gąbinie Dobrzykowska 1, Gąbin 18 Bank Spółdzielczy w Gąsocinie Główna 23, Gąsocin 19 Bank Spółdzielczy w Gniewie ul. Plac Grunwaldzki 26, Gniew 20 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 7, Gorzów Wlkp. 21 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu ul. 1 Maja 18, Gostyń 22 Bank Spółdzielczy w Grębocinie ul. Lubicka 2, Grębocin 23 Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim ul. Chopina 1, Grodzisk Wielkopolski 24 Bank Spółdzielczy w Gryficach ul. Pl. Zwycięstwa 5, Gryfice 25 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11, Inowrocław 26 Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie ul. Przemysłowa 4, Janikowo 27 Bank Spółdzielczy w Jarocinie Al. Niepodległości 5, Jarocin 28 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu ul. Kieniewicza 53, Jastrowie 29 Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Warecka 7, Jedlińsk 30 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie ul. Rynek 18, Jutrosin 31 Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8, Kalisz Pomorski 32 Bank Spółdzielczy w Kcyni ul. Nakielska 21, Kcynia 33 Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul. Ks. P.Wawrzyniaka 20, Kępno 34 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Główna 114, Kleszczów 35 Bank Spółdzielczy w Kłodawie ul. Krępa 2, Kłodawa 36 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach ul. Spółdzielcza 5, Kobierzyce 37 Bank Spółdzielczy w Koninie ul. 3 Maja 68, Konin 38 Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 12, Koronowo 7

9 39 Bank Spółdzielczy w Kostrzynie ul. Warszawska 4, Kostrzyn 40 Bank Spółdzielczy w Kościanie Rynek 23, Kościan 41 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, Kościerzyna 42 Bank Spółdzielczy w Kowalu ul. Piłsudskiego 42, Kowal 43 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Pl. Wolności 6, Koźminek 44 Bank Spółdzielczy w Krokowej ul. Żarnowiecka 1, Krokowa 45 Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim ul. ZBOWiD 3, Krosno Odrzańskie 46 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14, Krotoszyn 47 Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie Barlickiego 33, Kutno 48 Bank Spółdzielczy w Działdowie zs.w Lidzbarku Nowy Rynek 18, Lidzbark 49 Bank Spółdzielczy w Lipce ul. Kościuszki 35, Lipka 50 Bank Spółdzielczy w Lipnie Włocławska 20 b, Lipno 51 Bank Spółdzielczy w Lubichowie ul. Starogardzka 9, Lubichowo 52 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, Lubraniec 53 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie ul. Klonowska 2, Lututów 54 Bank Spółdzielczy w Łasinie ul. Odrodzenia Polski 5, Łasin 55 Bank Spółdzielczy w Łebie ul. 1 Maja 1B, Łeba 56 Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Konopnickiej 12, Łęczyca 57 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stary Rynek 18, Łowicz 58 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Moniuszki 6, Łódź 59 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie ul. Turecka 10, Malanów 60 Bank Spółdzielczy w Malborku 17 marca 32, Malbork 61 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz ul. Waszkiewicza 24, Międzyrzecz 62 Bank Spółdzielczy w Mławie Sądowa 3, Mława 63 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie ul. Dworcowa 9, Mosina 64 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Warszawska 5, Mszczonów 65 Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A, Nadarzyn 66 Bank Spółdzielczy w Nasielsku Kościuszki 19, Nasielsk 67 Żuławski Bank Spółdzielczy Sikorskiego 52, Nowy Dwór Gdański 68 Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego 2, Nowy Tomyśl 69 Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach ul. Powstańców Wlkp. 5, Oborniki 70 Bank Spółdzielczy w Oławie ul. Pałacowa 13, Oława 71 Bank Spółdzielczy w Osiu ul. Dworcowa 8, Osie 72 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ul. B.Chrobrego 6, Ośno Lubuskie 73 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach Pułaskiego 8, Pabianice 74 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku ul. Westerplatte 17, Pasłęk 75 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 13, Piotrków Kujawski 76 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Wojska Polskiego 141 a, Piotrków Trybunalski 77 Bank Spółdzielczy w Pleszewie ul. Kraszewskiego 11, Pleszew 78 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 15, Pobiedziska 79 SGB-Bank SA ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 80 Bank Spółdzielczy w Prabutach ul. Kwidzyńska 3, Prabuty 81 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ul. Wita Stwosza 2a, Pruszcz Gdański 82 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim ul. Dworcowa 6, Pruszcz Pomorski 83 Bank Spółdzielczy w Przemkowie ul. Głogowska 12a, Przemków 84 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach ul. Pomorska 18A, Pszczółki 85 Bank Spółdzieczy w Pułtusku Kościuszki 1, Pułtusk 86 Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach ul. 1-go Maja 20, Pyrzyce 87 Bank Spółdzielczy w Radziejowie ul. Kościuszki 26, Radziejów 8

10 88 Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach Pl. Powstańców Wlkp. 34, Rakoniewice 89 Bank Spółdzielczy w Raszkowie ul. Ostrowska 28, Raszków 90 Bank RUMIA Spółdzielczy w Rumi ul. Morska 21, Rumia 91 Bank Spółdzielczy w Ruścu ul. Wieluńska 42, Rusiec 92 Bank Spółdzielczy w Rzepinie ul. Dworcowa 9, Rzepin 93 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Rejtana 49/11b, Rzeszów 94 Bank Spółdzielczy w Sandomierzu ul. Słowackiego 37, Sandomierz 95 Bank Spółdzielczy w Więcborku Plac Wolności 21, Sępólno Krajeńskie 96 Bank Spółdzielczy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 25, Siedlec 97 Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego ul. Chrobrego 6, Sieraków 98 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach ul. Bankowa 1, Skalmierzyce 99 Bank Spółdzielczy w Skępem ul. Sierpecka 72, Skępe 100 Bank Spółdzielczy w Skórczu ul. Główna 40A, Skórcz 101 Bank Spółdzielczy w Sławnie ul. Kopernika 5, Sławno 102 Bank Spółdzielczy w Słupcy ul. Mickiewicza 2, Słupca 103 Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym ul. Kociewska 3, Smętowo Graniczne 104 Bank Spółdzielczy w Starej Białej Bankowa 1, Stara Biała 105 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Rynek 8, Starogard Gdański 106 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2A, Strzałkowo 107 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie ul. J. Kilińskiego 2, Strzelin 108 Bank Spółdzielczy w Suszu ul. Piastowska 11, Susz 109 Bank Spółdzielczy w Dusznikach ul. Rynek 7, Szamotuły 110 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie ul. Jagiellońska 97, Szczecin 111 Bank Spółdzielczy w Sztumie ul. Mickiewicza 36, Sztum 112 Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Szubin 113 Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej Stary Rynek 7/8, Środa Wielkopolska 114 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie ul. Niedziałkowskiego 5, Świdwin 115 Bank Spółdzielczy w Świeciu ul. Wojska Polskiego 127A, Świecie 116 Bank Spółdzielczy w Tczewie ul. I.Paderewskiego 1, Tczew 117 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Handlowa 35/37, Tomaszów Mazowiecki 118 Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, Toruń 119 Bank Spółdzielczy w Tucholi ul. Świecka nr 15, Tuchola 120 Bank Spółdzielczy w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, Ustka 121 Bank Spółdzielczy w Warce Warszawska 5, Warka 122 Bank Spółdzielczy w Wartkowicach ul. Targowa 12, Wartkowice 123 Pałucki Bank Spółdzielczy ul. Kolejowa 19, Wągrowiec 124 Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie ul. Pucka 5, Wejherowo 125 Bank Spółdzielczy w Wieleniu ul. Kościuszki 20, Wieleń 126 Bank Spółdzielczy w Wierzbinku Wierzbinek 35, Wierzbinek 127 Bank Spółdzielczy w Wiskitkach Strażacka 1, Wiskitki 128 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29A, Włoszakowice 129 Bank Spółdzielczy w Wolinie ul. Świerczewskiego 10, Wolin 130 Bank Spółdzielczy w Wołczynie ul. Opolska 5, Wołczyn 131 Bank Spółdzielczy we Wronkach ul. Poznańska 50, Wronki 132 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni ul. Warszawska 36, Września 133 Bank Spółdzielczy we Wschowie ul. Daszyńskiego 19, Wschowa 134 Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie ul. Dworcowa 4, Zakrzewo 135 Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31, Zduńska Wola 9

11 136 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie al. Piasta 46, Złotów 137 Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie ul. 700-lecia 41, Żnin 138 Bank Spółdzielczy w Żurominie Plac Wolności 3, Żuromin 10

12 Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez.., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), w celach związanych z realizacją sprzedaży premiowej. Zostałem/łam poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że nie jestem członkiem zarządu ani pracownikiem SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań i banków spółdzielczych działających w ramach zrzeszenia z Organizatorem (tzn. nie pozostaję z ww. podmiotami w stosunku pracy, zgodnie z art Kodeksu pracy ani nie jestem zatrudniony/-a przez żaden z ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Nie jestem również członkiem rodziny ww. osób, tj. małżonkiem bądź dzieckiem. Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis Uczestnika Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 11

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Promocja Dajemy 100zł za każde 1000zł realizowana w ramach sprzedaży premiowej zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ 133 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Rafał Lewandowski Tomasz Siemianowski ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI. SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo