Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii... 4 Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienie roszczeń... 5 Rozdział 5 Postanowienia końcowe... 5 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1 - Lista banków biorących udział w loterii promocyjnej "Dobry Kredyt (Jesień 2014)" wraz z wykazem dostępnego w danym banku rodzaju produktu kredytowego Załącznik nr 2 - Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)" 1

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Dobry Kredyt (Jesień 2014), zwanej dalej Loterią, jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (z czego wpłacono: ,00 zł), NIP (zwana dalej Organizatorem ). 2. Loteria organizowana jest na obszarze całego kraju. 3. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań. 4. Loteria trwa od r. do r., z tym że okres promocji (zwanej dalej Sprzedażą promocyjną ) produktów, o których mowa w 2 ust. 1 niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) trwa od r. do r. 5. Sprzedaż promocyjna odbywa się w oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych (zwanych dalej Bankami ), których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedażą Promocyjną objęte są: 1) kredyty gotówkowe, na które umowy zostały podpisane w Bankach, zwane dalej Kredytem lub Kredytami ; 2) kredyty udzielone na podstawie umów o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej podpisane w Bankach, i w ramach których wydano karty kredytowe systemu Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych, zwane dalej Kartą Kredytową lub Kartami Kredytowymi ; 3) kredyty odnawialne w ROR, na które umowy zostały podpisane w Bankach, zwane dalej Kredytem w ROR lub Kredytami w ROR ; łącznie dalej zwane Produktami kredytowymi. 2. Rodzaj Produktu kredytowego, jaki dostępny jest w trakcie Sprzedaży promocyjnej w danym Banku, określa załączniku nr 1 do Regulaminu. 3. Zawieranie umów na Produkty kredytowe uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpocznie się dnia r. i zakończy w dniu r.; umowy zawarte przed lub po tym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Loterii. 4. Jeden Uczestnik może nabyć Produkty Kredytowe w więcej niż jednym Banku Z zastrzeżeniem ust. 2, Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące rezydentami, które spełniają postanowienia i warunki Regulaminu. 2. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy Banków oraz członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru; przez pracowników Banków rozumie się osoby pozostające w stosunku pracy (zgodnie z art K.p.) z Bankami. 4 Aby wziąć udział w Loterii niezbędne jest spełnienie przez Uczestników dodatkowo następujących warunków: 1) Uczestnicy, którzy podpiszą umowę lub umowy o Kredyt muszą spełnić łącznie następujące warunki: a) kwota Kredytu nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), b) wniosek o Kredyt został złożony w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, 2

4 c) umowa o Kredyt została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, d) do dnia r. Uczestnik nie dokona całkowitej wcześniejszej spłaty Kredytu oraz umowa o Kredyt nie zostanie do tego dnia rozwiązana, e) w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej Uczestnik posiada lub stanie się posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z kartą debetową do rachunku; 2) Uczestnicy, którzy podpiszą umowę o udzielenie limitu kredytowego i wydanie Karty Kredytowej muszą spełnić łącznie następujące warunki: a) minimalna kwota przyznanego limitu kredytowego nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), przy czym dla karty MasterCard PayPass Gold nie może być niższa niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), b) wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie Karty Kredytowej został złożony w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, c) umowa o udzielenie limitu kredytowego i wydanie Karty Kredytowej została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, d) do dnia r. umowa o udzielenie limitu kredytowego i wydanie Karty Kredytowej nie zostanie rozwiązana, e) w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej Uczestnik posiada lub stanie się posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z kartą debetową do rachunku; 3) Uczestnicy, którzy podpiszą umowę lub umowy o Kredyt w ROR muszą spełnić łącznie następujące warunki: a) minimalna kwota przyznanej kwoty Kredytu w ROR nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), b) wniosek o Kredyt w ROR został złożony w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, c) umowa o Kredyt w ROR została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, d) do dnia r. umowa o Kredyt w ROR nie zostanie rozwiązana, e) w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej Uczestnik posiada lub stanie się posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z kartą debetową do rachunku. 5 Uczestnik Loterii spełniający wymagania i postanowienia Regulaminu otrzymuje odpowiednią ilość szans, zwanych dalej Udziałami, określoną według następujących zasad: 1) jeden Udział w losowaniu przypada na każde pełne 1.000,00 zł Produktu kredytowego; 2) Uczestnik może mieć dowolną ilość Udziałów w losowaniu, które stanowią wielokrotność pełnych 1.000,00 zł Produktu kredytowego, przy zachowaniu wymogów Regulaminu W oddziałach Banków znajdować się będą materiały reklamowe zawierające informacje o Loterii. 2. W celu przystąpienia do Loterii osoba zawierająca umowę o Produkt kredytowy jest zobowiązana potwierdzić na formularzu (Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) ), stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, że zapoznała się z treścią Regulaminu Loterii, akceptuje ją i zobowiązuje się do jej przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Loterii. 3. Osoba zawierająca umowę o Produkt kredytowy jest informowana przez pracownika Banku, iż po spełnieniu warunków określonych w 3 ust. 2 Regulaminu, 4 Regulaminu oraz ust. 2 niniejszego paragrafu, staje się Uczestnikiem Loterii i bierze udział w losowaniu nagród; w przypadku, gdy osoba, która nie jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z kartą debetową do tego rachunku, a zawarła umowę na Produkt kredytowy, jest informowana przez pracownika Banku o konieczności zawarcia umowy na prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z kartą debetową do tego rachunku w celu przystąpienia do Loterii Udziały zostaną zdematerializowane (nie zostaną wydrukowane), a losowanie nagród odbędzie się za pomocą elektronicznego programu losującego. 3

5 2. Uczestnik może wygrać w Loterii wyłącznie jedną nagrodę; w danym Banku, spośród wszystkich Uczestników, którzy zawarli umowę na Produkt kredytowy może zostać wylosowanych maksymalnie trzech Uczestników; spełnienie tych warunków zweryfikowane zostanie przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru w trakcie losowania. 3. Jeśli okaże się, że dany Uczestnik wygrał już nagrodę, to jego kolejne wylosowane zgłoszenie nie będzie uprawniało do kolejnej nagrody, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Laureata; jeśli okaże się, że w danym Banku zostało wylosowanych więcej niż trzech Uczestników, wówczas Uczestników wylosowanych jako kolejni po trzech pierwszych Uczestnikach pomija się, a losowanie nierozdysponowanych nagród zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego/kolejnych Laureatów z innych Banków. Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 8 1. Losowanie nagród odbędzie się r. w siedzibie Organizatora w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów; losowania dokona członek Wewnętrznej Komisji Nadzoru przy pomocy stosownej aplikacji komputerowej spośród wszystkich zarejestrowanych Udziałów. 2. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone Regulaminie oraz na dzień zawarcia umowy na Produkt kredytowy byli pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Losowanie odbędzie się w następujący sposób: spośród wszystkich Udziałów w Loterii, przyznanych zgodnie z 5 Regulaminu, zostaną wylosowane Udziały, których posiadacze staną się Laureatami nagród, z zastrzeżeniem ust Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, utraci on prawo do nagrody; wówczas, w dniu r. odbędzie się ponowne losowanie nagród, które nie zostały rozdysponowane; nagrody te będą losowane według zasad określonych w ust W loterii przewidziano 100 równorzędnych nagród, każda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł; łączna pula nagród w loterii wynosi ,00 zł brutto Nagrody przewidziane w ramach Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 2. Laureaci będą zawiadamiani - o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru - przez Organizatora pisemnie listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej do dnia r.; dodatkowo wyniki losowań nagród będą podane do publicznej wiadomości w okresie od dnia r. do dnia r. na stronie poprzez wskazanie numeru umowy dot. Produktu kredytowego. 3. Nagrody będą przekazywane przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Laureata prowadzony w Banku najpóźniej do dnia r. Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii 11 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach Banków wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia r. do dnia r. 4

6 12 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora. 2. Organizator wydaje regulamin działania Komisji. 3. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii; Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) od dnia r. do dnia r. 5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182); administratorem tych danych w rozumieniu ustawy jest Organizator; z kolei uczestnikom Loterii przysługuje prawo do wglądu swoich danych i ich poprawienia. Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienie roszczeń 13 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, w jeden z poniższych sposobów: 1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia r., najpóźniej do dnia r. - na adres Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań; o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania; 2) dostarczone osobiście od dnia r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) najpóźniej do dnia r. do siedziby Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora Reklamacje rozpatruje Komisja. 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany w 1 ust. 1, z dopiskiem na kopercie: Reklamacja Dobry Kredyt (Jesień 2014). 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii Dobry Kredyt (Jesień 2014), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Rozdział 5 Postanowienia końcowe Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę. 5

7 2. Nagradzanym uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. 2. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. 6

8 Załącznik nr do Regulaminu Loterii Promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Lista banków biorących udział w loterii promocyjnej "Dobry Kredyt (Jesień 2014)" wraz z wykazem dostępnego w danym banku rodzaju produktu kredytowego Lp Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Kod Adres Kredyt gotówk owy Kredyt odnawial ny w ROR Karta Kredyto wa 1 Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 2 Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 3 Bank Spółdzielczy w Starej Białej 4 Bank Spółdzielczy w Białogardzie 5 Bank Spółdzielczy w Białośliwiu 6 Bank Spółdzielczy w Białymstoku 7 Bank Spółdzielczy w Bytowie 8 Bank Spółdzielczy w Chełmnie 9 Bank Spółdzielczy w Chodzieży 10 Bank Spółdzielczy w Chojnie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w 11 Choszcznie 12 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 13 Bank Spółdzielczy w Czersku 14 Bank Spółdzielczy w Człuchowie 15 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 16 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy Lubusko - Wielkopolski Bank 17 Spółdzielczy w Drezdenku 18 Bank Spółdzielczy w Dusznikach Nadwarciański Bank Spółdzielczy w 19 Działoszynie 20 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu 21 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 22 Bank Spółdzielczy w Gąbinie 23 Bank Spółdzielczy w Gąsocinie 24 Bank Spółdzielczy w Głowaczowie 25 Bank Spółdzielczy w Gniewie 26 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 27 Bank Spółdzielczy w Golubiu Dobrzyniu Powiatowy Bank Spółdzielczy w 28 Gostyniu 29 Bank Spółdzielczy w Grębocinie 30 Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. 31 Bank Spółdzielczy w Grudusku 32 Bank Spółdzielczy w Gryficach Aleksandrów Kujawski Bełchatów Biała Białogard Białośliwie Białystok Bytów Chełmno Chodzież Chojna Choszczno Czarnków Czersk Człuchów Darłowo Dobrzyca Drezdenko Szamotuły Działoszyn Dzierzgoń Dzierżoniów Gąbin Gąsocin Głowaczów Gniew Goleniów Golub Dobrzyń Gostyń Grębocin Grodzisk Wlkp. Grudusk Gryfice Chopina 3 tak tak nie Piłsudskiego 14 tak tak nie Bankowa 1 tak tak tak Kochanowskiego 6 tak tak tak Kościuszki 41 tak tak tak Zamenhofa 4 tak tak nie Wojska Polskiego 33 tak tak nie Dworcowa 5 tak tak tak Składowa 1 tak tak tak Wilsona 2 tak tak tak Rynek 6 tak tak tak Kościuszki 5 tak tak tak Dr. Zielińskiego 4 tak tak nie Zamkowa 23 tak tak tak Bogusława X nr 3 tak tak tak Nowa 2 tak tak tak B.Chrobrego 7 tak tak tak Rynek 7 tak tak tak Piłsudskiego 21 tak tak nie Wojska Polskiego 4 tak nie tak Daszyńskiego 24 tak tak tak Dobrzykowska 1 tak tak nie Główna 25 tak tak nie Bankowa 1 tak tak nie Pl. Grunwaldzki 26 tak nie nie Konstytucji 3 Maja 56 tak tak nie Rynek 34 tak nie nie Maja 18 tak tak nie Lubicka 2 tak tak tak Chopina 1 tak nie nie Plac Grunwaldu 4A tak tak nie Pl. Zwycięstwa 5 tak tak nie 7

9 33 Bank Spółdzielczy w Gryfinie 34 Bank Spółdzielczy w Halinowie 35 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Piastowski Bank Spółdzielczy w 36 Janikowie 37 Bank Spółdzielczy w Jarocinie 38 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu 39 Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim 40 Bank Spółdzielczy w Kcyni 41 Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie 42 Bank Spółdzielczy w Kłodawie 43 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach 44 Bank Spółdzielczy w Koninie 45 Bank Spółdzielczy w Koronowie 46 Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp. 47 Bank Spółdzielczy w Kościanie 48 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Bank Spółdzielczy w Kowalewie 49 Pomorskim Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w 50 Koźminku 51 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Bank Spoldzielczy Wspolna Praca w 52 Kutnie 53 Bank Spółdzielczy w Lesznowoli Bank Spółdzielczy w Działdowie z 54 siedzibą w Lidzbarku 55 Bank Spółdzielczy w Lipce 56 Bank Spółdzielczy w Lubichowie 57 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Bank Spółdzielczy w Lubyczy 58 Królewskiej Rejonowy Bank Spółdzielczy w 59 Lututowie 60 Bank Spółdzielczy w Łasinie 61 Bank Spółdzielczy w Łebie Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w 62 Łęczycy Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w 63 Łowiczu Rejonowy Bank Spółdzielczy w 64 Malanowie 65 Bank Spółdzielczy w Malborku 66 Gospodarczy Bank Spółdzielczy 67 Gospodarczy Bank Spółdzielczy 68 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 69 Bank Spółdzielczy w Nakle n/notecią 70 Bank Spółdzielczy w Nasielsku 71 Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą Żuławski Bank Spółdzileczy w Nowym 72 Dworze Gdańskim 73 Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu 74 Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach 75 Bank Spółdzielczy w Oławie Gryfino Halinów Inowrocław Janikowo Jarocin Jastrowie Kalisz Pomorski Kcynia Kępno Kłodawa Kobierzyce Konin Koronowo Kostrzyn Wlkp. Kościan Kościerzyna Kowalewo Pom. Koźminek Krotoszyn Kutno Lesznowola Lidzbark Lipka Lubichowo Lubraniec Lubycza Królewska Lututów Łasin Łeba Łęczyca Łowicz Malanów Malbork Międzyrzecz Mosina Mszczonów Nakło n/notecią Nasielsk Nowe n/wisłą Nowy Dwór Gdański Nowy Tomyśl Oborniki Oława Niepodległości 24 tak tak nie Piłsudskiego 36 tak tak tak Solankowa 11 tak tak tak Przemysłowa 4 tak tak tak Al. Niepodległości 5 tak tak tak Kieniewicza 53 tak tak nie Wolności 8 tak tak nie Nakielska 21 tak tak tak Ks. Wawrzyniaka 20 tak nie nie Krępa 2 tak tak nie Spółdzielcza 5 tak tak tak Maja 62A tak tak nie Plac Zwycięstwa 12 tak tak tak Warszawska 4 tak tak tak Rynek 23 tak tak tak Świętojańska 1 tak tak tak Stycznia 14 tak tak nie Plac Wolności 6 tak tak tak Piastowska 14 tak tak tak Barlickiego 33 tak tak nie Słoneczna 223 tak tak nie Nowy Rynek 18 tak tak nie Kościuszki 35 tak tak tak Starogardzka 9 tak tak nie Ogrodowa 7 tak tak nie Kolejowa 14 tak tak nie Klonowska 2 tak tak nie Odrodzenia Polski 5 nie tak nie Maja 1a tak tak nie Marii Konopnickiej 12 tak nie nie Stary Rynek 18 tak tak tak Turecka 10 tak tak tak Marca 32 tak tak tak Waszkiewicza 24 tak tak tak Dworcowa 9 tak tak tak Warszawska 5 tak tak nie Sądowa 10 tak tak nie Kościuszki 19 tak tak tak Bydgoska 12 tak tak tak Sikorskiego 52 tak tak tak Marsz. Piłsudskiego 2 tak tak tak Powstańców Wlkp. 5 tak tak tak Pałacowa 13 tak tak nie 8

10 76 Bank Spółdzielczy w Osiu 77 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 78 Bank Spółdzielczy w Ożarowie Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe Pa-Co- Bank w Pabianicach Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Kuj Poznańska 13 tak tak tak Piotrków Trybunalski Mickiewicza 1 tak tak nie 83 Bank Spółdzielczy w Pleszewie Pleszew Kraszewskiego 11 tak tak nie Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy 84 w Pobiedziskach Pobiedziska Tysiąclecia 15 tak tak nie 85 Bank Spółdzielczy w Poniecu 86 Bank Spółdzielczy w Prabutach Bank Spółdzielczy w Pruszczu 87 Gdańskim Bank Spółdzielczy w Puszczu 88 Pomorskim 89 Bank Spółdzielczy w Przemkowie 90 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 91 Bank Spółdzielczy w Pułtusku 92 Bank Spółdzielczy w Raciążu ESBANK Bank Spółdzielczy w 93 Radomsku Nadobrzański Bank Spółdzielczy w 94 Rakoniewicach 95 Bank Rumia Spółdzielczy w Rumi 96 Bank Spółdzielczy w Ruścu 97 Bank Spółdzielczy w Rzepinie 98 Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 99 Bank Spółdzielczy w Santoku 100 Bank Spółdzielczy w Siedlcu Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w 101 Sierakowie Spółdzielczy Bank Ludowy w 102 Skalmierzycach 103 Bank Spółdzielczy w Skępem 104 Bank Spółdzielczy w Skórczu 105 Bank Spółdzielczy w Sławnie 106 Bank Spółdzielczy w Słupcy Bank Spółdzielczy w Starogardzie 107 Gdańskim 108 Bank Spółdzielczy w Stegnie 109 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w 110 Strzelinie 111 Bank Spółdzielczy w Strzelnie 112 Bank Spółdzielczy w Suszu 113 Bank Spółdzielczy w Szadku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 114 Szczecinie 115 Bank Spółdzielczy w Sztumie 116 Bank Spółdzielczy w Szubinie 117 Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. Pomorski Bank Spółdzielczy w 118 Świdwinie Osie Ośno Lubuskie Ożarów Poniec Prabuty Pruszcz Gdański Pruszcz Pom. Przemków Pszczółki Pułtusk Raciąż Radomsko Rakoniewice Rumia Rusiec Rzepin Sandomierz Santok Siedlec Sieraków Skalmierzyce Skępe Skórcz Sławno Słupca Starogard Gdański Stegna Strzałkowo Strzelin Strzelno Susz Szadek Szczecin Sztum Szubin Środa Wlkp. Świdwin Dworcowa 8 tak tak nie Chrobrego 5 tak tak tak Długa 14 tak tak nie Pabianice Pułaskiego 8 tak tak tak Pasłęk Westerplatte 17 tak tak tak Kościuszki 12 tak tak tak Kwidzyńska 3 tak tak tak Wita Stwosza 2a tak tak tak Dworcowa 6 tak tak tak Głogowska 12A tak nie tak Pomorska 18A tak tak tak Kościuszki 1 tak tak nie Mławska 20A tak tak nie Fabianiego 7 tak nie nie Powstańców Wlkp. 34 tak tak nie Morska 21 tak tak tak Wieluńska 42 tak tak nie Dworcowa 9 tak tak nie ul. Słowackiego 37b tak tak nie Gralewska 6b tak nie nie Zbąszyńska 25 tak tak tak Bolesława Chrobrego 6 tak tak tak Bankowa 1 tak tak nie Sierpecka 72 tak tak tak Główna 40a tak tak tak Kopernika 5 tak tak tak A. Mickiewicza 2 tak nie nie Rynek 8 tak tak tak Lipowa 8 tak nie nie Kolejowa 2a tak tak nie T. Kościuszki 46 tak nie nie Dr. Cieślewicza 3 tak tak tak Piastowska 11 tak tak tak Sieradzka 14 tak tak nie Jagiellońska 97 tak tak nie Mickiewicza 36 tak tak tak Kcyńska 30 tak tak tak Stary Rynek 7 tak tak nie Niedziałkowskiego 5 tak tak tak 9

11 119 Bank Spółdzielczy w Świeciu 120 Bank Spółdzielczy w Tczewie 121 Bank Spółdzielczy w Teresinie Powiatowy Bank Spółdzielczy w 122 Tomaszowie Mazowieckim 123 Bank Spółdzielczy w Toruniu 124 Bank Spółdzielczy w Tucholi 125 Bank Spółdzielczy w Ustce 126 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Kaszubski Bank Spółdzielczy w 127 Wejherowie 128 Bank Spółdzielczy w Wieleniu 129 Bank Spółdzielczy w Wierzbinku 130 Bank Spółdzielczy w Więcborku 131 Bank Spółdzielczy w Witkowie Kujawsko - Dobrzyński Bank 132 Spółdzielczy we Włocławku 133 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 134 Bank Spółdzielczy we Wronkach Powiatowy Bank Spółdzielczy we 135 Wrześni 136 Bank Spółdzielczy we Wschowie 137 Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie 138 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie 139 Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie 140 Bank Spółdzielczy w Żurominie 141 SGB-Bank S.A. w Poznaniu Świecie Tczew Tuchola Ustka Wągrowiec Wejherowo Wieleń Wierzbinek Więcbork Witkowo Włocławek Włoszakowice Wronki Września Wschowa Zakrzewo Złotów Żnin Żuromin Poznań Wojska Polskiego 127a tak tak nie Paderewskiego 1 tak tak tak Teresin Szymanowska 14 tak tak nie Tomaszów Mazowiecki Handlowa 35/37 tak tak tak Toruń Lelewela 33 tak tak tak Świecka 15 tak nie nie Marynarki Polskiej 38 tak tak nie Kolejowa 19 tak tak nie Pucka 5 tak tak tak Kościuszki 20 tak tak tak Sadlno Wierzbinek 35 tak tak nie Sępólno Kraj. Plac Wolności 21 tak tak tak Stary Rynek 14 tak tak nie Żabia 6 tak tak tak Kurpińskiego 29A tak tak tak Poznańska 50 tak tak tak Warszawska 36 tak tak nie Daszyńskiego 19 tak tak tak Dworcowa 4 tak nie tak Al. Piasta 46 tak tak tak lecia 36 tak tak nie Pl. Wolności 3 tak tak nie Szarych Szeregów A tak tak tak 10

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) 1. Kredyt gotówkowy/ Kredyt odnawialny w ROR/ Limit kredytowy w Karcie Kredytowej bierze udział w Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Loterii Promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014). 2. Uczestnik oświadcza, iż Regulamin został mu udostępniony, zapoznał się z jego treścią, akceptuje ją i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 3. Uczestnik oświadcza, że rezygnuje z udziału w Loterii *. 4. Na dzień zawarcia umowy o Produkt kredytowy, Uczestnik dysponuje udziałami biorącymi udział w Loterii. 5. Niżej podpisany/i wyrażam/y nie wyrażam/y zgodę/y na pobieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) dla celów związanych z udziałem w Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Organizator - SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7-8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia uczestniczenie w Loterii. miejscowość, data podpis Uczestnika Loterii stempel podpisowy i podpisy za Bank * Wpisać X w przypadku rezygnacji z udziału w loterii promocyjnej. 11

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 22 maja 2015r. Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB 0 Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje

Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Poznań, maj 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: a) jest

4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: a) jest REGULAMIN KONKURSU Nie czekaj! 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Nie czekaj! zwanego dalej Konkursem, jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron

Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Załącznik do Decyzji nr 13/2014 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 02 września 2014 r. Regulamin promocji Można zapomnieć o gotówce z kartą VISA Electron Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona Protokół z dnia 07.0.0 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Lato 0)" Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród stopnia L.p. Rachunek - Konto Jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 9.. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (zima 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Grupa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo