OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ, ZE SPRZĘTEM I/LUB OPROGRAMOWANIEM) ( PRODUKTY ) LUB USŁUG ( USŁUGI ), SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESCILIŚMY NINEJSZE WARUNKI ( STRONA INTERNETOWA ). WSZELKIE ODNIESIENIA TAKIE JAK NAS, MY LUB NASZ W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ INTERPRETOWANE ODPOWIEDNIO I OZNACZAJĄ SPRZEDAWCĘ, CZYLI DIGITAL RIVER GMBH, NATOMIAST WSZELKIE ODNIESIENIA DO "KLIENTA" OZNACZAJĄ KUPUJACEGO. 1.2 Składając zamówienie na niniejszej stronie internetowej ( Strona internetowa ) Klient zgadza się na poniższe Warunki. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, niniejsze Warunki nie ograniczają jego praw jako konsumenta wynikających z ustawy. 1.3 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta, w terminie 10 dni od daty odebrania przez niego przesyłki w odniesieniu do Produktów oraz w terminie 10 dni od dnia Akceptacji (patrz pkt 2.3) w przypadku Usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres: Digital River GmbH Vogelsanger Str Cologne Germany Fax +49 (0) Oświadczenie będzie traktowane jako złożone (i) w dniu jego doręczenia na powyższy adres (jeżeli dostarczone bezpośrednio); (ii) daty przekazania faksu (jeśli przesłane faksem); (iii) od daty wiadomości wysłanej na podany wyżej adres. 1.4 O ile nie zostało uzgodnione inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług już rozpoczętych za zgodą konsumenta przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od zmian cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy oraz usług w zakresie gier hazardowych. 1.5 W przypadku Klientów, nie będących konsumentami, zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego, o ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej.

2 1.6 Produkt podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Produkt nie może być zwrócony niekompletny. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej. 1.7 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez kupującego nastąpi w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Klienta Produktu. 1.8 Zwrot pieniędzy nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Produktu. 1.9 Uprawnienie do odstąpienia na podstawie niniejszego przepisu nie wyłącza uprawnień Klienta do takiego odstąpienia wynikających z odpowiedzialności za wady towaru oraz/lub gwarancji producenta Powyższe postanowienia obowiązują uzupełniająco do postanowień wskazanych Polityce dotyczącej zwrotów oraz poniższych Warunków. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Polityką dotyczącą zwrotów a niniejszymi Warunkami, moc wiążącą mają niniejsze Warunki. 2. OFERTA, POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA 2.1 Wszystkie ceny i opisy sporządzone lub znajdujące się na Stronie internetowej z zastrzeżeniem dostępności, nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego i mogą zostać wycofane lub zmienione w każdej chwili przed zawarciem umowy. 2.2 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Produkty widniejące na Stronie były dostępne, nie możemy zagwarantować, że wszystkie Produkty będą w magazynie lub, że będą dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia. Przed wydaniem Akceptacji możemy odrzucić zamówienie Klienta, jeśli nie jesteśmy w stanie go zrealizować. W takiej sytuacji, zwrócimy Klientowi wszelkie koszty poniesione za dany Produkt. 2.3 Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę kupna Produktów lub Usług na niniejszych Warunkach i podlega Naszemu przyjęciu ( Akceptacja ). 2.4 Przed Akceptacją, może dojść do wygenerowania automatycznego potwierdzenia zamówienia Klienta za pomocą wiadomości . Takie automatyczne potwierdzenie nie stanowi Akceptacji. 2.5

3 Umowa zostaje zawarta w momencie wysyłki Produktów. W tym momencie następuje również Akceptacja zamówienia, w tym warunków płatności. Za Akceptację rozumiane też będzie rozpoczęcie świadczenia Usługi. 2.6 Możemy prowadzić zapis otrzymanych zamówień, potwierdzeń, Akceptacji i innych postanowień umów przez pewien czas po wysłaniu Akceptacji. Możemy dostarczyć Klientowi ich kopie w odpowiedzi na pisemne zapytanie; jednakże Klient winien zachować kopie wszystkich stosownych dokumentów i niniejszych Warunków dla własnych potrzeb Oświadczamy, że nie jesteśmy dostawcą Usług oferowanych na Stronie internetowej. Usługi te będą świadczone przez naszego podwykonawcę, którego nazwa i logo pojawią się na Stronie internetowej. Oferowane Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom, o których Klient zostanie poinformowany i na które wyrazi swoją zgodę przed dokonaniem przez nas Akceptacji. 3. OSWIADCZENIA KLIENTA 3.1 Klient oświadcza, że informacje podane w czasie składania zamówienia są aktualne, dokładne i wystarczą nam do realizacji zamówienia. Klient (będący osobą fizyczną) oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią i ma zdolność do zawarcia niniejszej umowy. 3.2 Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie i natychmiastową aktualizację danych pod względem ich dokładności i kompletności (oraz wszystkich haseł podanych w celu dostępu do Strony internetowej i/lub dokonywania zakupów Produktów) chronionych przed nieupoważnionym dostępem. 3.3 O ile nie zostało uzgodnione inaczej lub nie jest wymagane przez odpowiednie przepisy, wszelkie gwarancje związane z Produktami lub Usługami obejmują jedynie Klienta w rozumieniu, że Klient jest użytkownikiem, a nie odsprzedawcą tych Produktów lub Usług. 3.4 Klient nie może składać żadnych gwarancji czy zobowiązań w Naszym imieniu lub w imieniu producenta, licencjodawcy czy dostawcy Produktu bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody. 4. CENA I WARUNKI PLATNOSCI 4.1 Ceny ustalone do zapłaty za Produkty i Usługi są cenami aktualnymi na dzień Akceptacji w walucie wskazanej na Stronie internetowej, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. Ceny są udostępnione do wglądu na Stronie internetowej lub w potwierdzeniu zamówienia, ale w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, ceną ostateczną jest ta objęta Akceptacją. 4.2 W każdej chwili przed wydaniem Akceptacji mamy prawo do cofnięcia rabatu i/lub zweryfikowania cen biorąc pod uwagę

4 wzrost kosztów (bez ograniczeń) materiałów, przewozu, pracy lub wzrostu czy nałożenia podatku, opłat celnych czy tym podobnych oraz różnic w kursach walut. Zastrzegamy sobie również prawo do informowania o wszelkich błędach w opisach Produktów lub błędach w wycenie jeszcze przed wysyłką. W przypadku dalszego zainteresowania realizacją całego zamówienia, Klient potwierdzi, że Produkt lub Usługa będą dostarczone lub świadczone zgodnie z tak zweryfikowanym opisem lub zmodyfikowaną ceną. 4.3 Miejsca realizacji zamówień znajdują się ( Terytorium ). O ile nie zostało to określone inaczej, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Składając zamówienie, Klient zgadza się tym samym pokryć koszty podatkowe, wysyłki i przewozu, jakie określiliśmy na Stronie internetowej. 4.4 Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania. 4.5 Płatność należy dokonać przed dostawą i w sposób wskazany na Stronie internetowej (inne formy płatności wymagają naszej zgody). Powyższy obowiązek nie dotyczy Klientów będących konsumentami. 4.6 Poza sytuacjami omówionymi w niniejszych Warunkach lub na Stronie internetowej, płatność musi dotrzeć w całości nawet w przypadku dostawy niekompletnej lub dostawy wadliwych Produktów. 4.7 Karta kredytowa lub debetowa jest obciążana w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji płatności kartą kredytową lub debetową przed dokonaniem Akceptacji. 4.8 Każda faktura będzie podlegała płatności w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej wystawienia. W razie niedopełnienia jakiejkolwiek płatności w wyznaczonym terminie, wysyłamy tego dnia wezwanie z informacją o niezapłaconych zafakturowanych kwotach, które należy natychmiast zrealizować. 4.9 Żadne roszczenie wzajemne czy kompensata nie mogą być potrącone z należnej płatności bez naszej pisemnej zgody Wszelkie przyznane Klientowi przedłużenia kredytu możemy zmienić lub cofnąć w każdej chwili. Od zaległych płatności Klient będzie zobowiązany uiścić odsetki ustawowe. 5. WYPOWIEDZENIE 5.1 W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; bądź też kiedy Klient nie dokonuje płatności w wyznaczonym

5 terminie lub narusza którekolwiek z warunków niniejszej umowy, możemy bez naruszania naszych innych praw: zatrzymać przesyłkę Produktów; i/lub zawiesić dalsze dostawy Produktów; i/lub zatrzymać lub zawiesić świadczenie Usług; i/lub z pisemnym uprzedzeniem, odrzucić zamówienie i odstąpić od wszystkich umów z Klientem. 6. DOSTAWA I RYZYKO 6.1 Terminy dostaw określone zostały na Stronie internetowej. Terminy dostaw po dokonaniu Akceptacji przez nas jakiegokolwiek zamówienia są terminami szacunkowymi. Dla Klientów będących konsumentami, dostawa nastąpi w przeciągu 30 dni od Akceptacji. Jeżeli nie będzie to możliwe Klient będzie miał prawo odstąpić od umowy. 6.2 Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta aktualny adres w obrębie Terytorium. Miejsce to jest objęte Akceptacją ( Adres dostawy ). Klient winien niezwłocznie poinformować o nieścisłościach Adresu dostawy określonego w Akceptacji. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmian dokonanych w Adresie dostawy po wysłaniu zamówienia. 6.3 Jeśli Klient odmówi lub nie przyjmie dostawy Produktów dostarczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przejdzie mimo wszystko i bez naruszenia naszych innych praw: Będziemy upoważnieni do otrzymania natychmiastowej płatności za dostarczony Produkt lub świadczone Usługi i albo do zrealizowania dostawy w jakikolwiek sposób, który uznamy za stosowny, albo do przechowania Produktów na ryzyko Klienta; Klient zapłaci na żądanie wszelkie koszty związane z przechowywaniem Produktu i koszty dodatkowe powstałe w wyniku takiej odmowy lub niemożności przyjęcia dostawy; W ciągu 30 dni od uzgodnionej daty dostawy będziemy upoważnieni do zutylizowania Produktów w odpowiedni sposób, jaki określamy i możemy przedstawić do rozliczenia wszelkie koszty sprzedaży.

6 Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do konsumentów. 6.4 Z wyjątkiem sytuacji określonych obowiązującymi przepisami prawa,, Klient nie może odmówić przyjęcia Produktów w całości lub częściowo z powodu niekompletnej dostawy i zobowiązuje się zapłacić całą należną kwotę nawet w przypadku opóźnienia w dostawie czy braku dostawy, o ile nie otrzymamy powiadomienia o roszczeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedniej faktury lub dostawy, a wtedy Klient zapłaci jedynie za ilość rzeczywiście dostarczoną. 6.5 Kiedy dostarczamy Produkty w częściach, każda część stanowi osobną umowę i jakakolwiek usterka w jednej lub większej liczbie części nie upoważnia Klienta do odrzucenia umowy w całości, ani do anulowania dostawy kolejnej części. 6.6 O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą dostawy lub kiedy Produkty zostały pozostawione w pomieszczeniach Klienta lub u jakiegokolwiek przewoźnika czy w środku transportu zapewnionym przez Klienta, zależnie od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza. 7. ODMOWA, USZKODZENIE LUB UTRATA PODCZAS TRANSPORTU 7.1 Klient jest odpowiedzialny za kontrolę Produktów po ich otrzymaniu oraz sprawdzenie, czy są one w odpowiednim stanie, kompletne oraz zgodne z ich opisem. Klient może dokonać zwrotu zakupionych Produktów zgodnie z tymi Warunkami lub każdą inną Polityką dotyczącą zwrotów znajdującą się na Stronie internetowej. 7.2 Jeśli nie zostało to ustalone powyżej lub nie zostało ujęte w Polityce dotyczącej zwrotów i podlega innym prawom, które przysługują Klientowi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa: Klient nie będzie miał prawa do zwrotu lub odmowy przyjęcia Produktów czy Usług, z wyjątkiem: (a) uszkodzenia czy utraty Produktów lub ich części podczas transportu (kiedy Produkty są przewożone naszym własnym transportem lub przez przewoźnika w naszym imieniu) kiedy zostaniemy poinformowani o tym w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania Produktów; (b) wad Produktów (które nie są wynikiem żadnego działania, niedbalstwa czy niedotrzymania zobowiązania ze strony Klienta) zgłoszonych do nas na piśmie w ciągu 30 dni od chwili otrzymania Produktów. (c) nieprawidłowego świadczenia Usług (które nie są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient) zgłoszonych do nas pisemnie w ciągu 5 dni od chwili uwidocznienia się takiej nieprawidłowości. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów.

7 7.2.2 nie będziemy odpowiedzialni za żadne uszkodzenie czy straty wynikające z nieprawidłowej instalacji Produktów; z powodu użycia Produktów w połączeniu z innym wadliwym, nieprawidłowo zainstalowanym sprzętem; niedbalstwa Klienta; nieprawidłowego zastosowania lub zastosowania w sposób nie odpowiadający specyfikacjom lub instrukcjom producenta w przypadku braku lub niemożności przyjęcia dostawy lub w przypadku wady czy uszkodzenia Produktu lub Usługi, możemy zgodnie z naszym wyborem (jeżeli Klient nie jest konsumentem) lub zgodnie z wyborem Klienta (jeżeli Klient jest konsumentem): (a) (w przypadku braku lub niemożności dostarczenia Produktu) uzupełnić taki brak lub niedostarczenie produktów i/lub (b) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi, wykonać usługę prawidłowo; i/lub (c) w przypadku uszkodzenia lub wad(y) w Produkcie i zgodnie z obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów: (i) Wymienić lub naprawić Produkt, kiedy zostanie zwrócony przez Klienta; lub (ii) Zwrócić poniesione koszty za każdy Produkt, który okazał się uszkodzony lub wadliwy. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów. 8. OPROGRAMOWANIE 8.1 Kiedy jakikolwiek dostarczony Produkt jest lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane przez nas lub przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela podlegającego odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") i/lub Produktu. Dodatkowo: Takiego Oprogramowania nie wolno kopiować, adaptować, tłumaczyć, udostępniać, rozprowadzać, zmieniać, modyfikować, rozkładać, dekompilować, dokonywać jego zwrotnej inżynierii lub łączyć z innym oprogramowaniem, z wyjątkiem kiedy (i) zezwalają na to Warunki licencji lub (ii) obowiązujące prawo wyraźnie nadaje takie prawo, którego nie można wyłączyć postanowieniami umowy Z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w obowiązujących Warunkach licencji, prawa Klienta do zwrotu i/lub zwrotu kosztów objęte niniejszymi Warunkami i obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów nie mają zastosowania po zdjęciu folii i/lub

8 zerwaniu pieczęci licencyjnej i/lub użyciu oprogramowania Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z opisem i nie dajemy żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach licencji. 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI 9.1 Nasza odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód mających postać utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów lub Usług przez Klienta na podstawie niniejszych Warunków. 9.2 W przypadku konsumentów, poza odpowiedzialnością wynikającą z punktu 9.1 powyżej, ponosimy także odpowiedzialność wynikającą ze stosownych przepisów prawa. 9.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności prawnej za (a) śmierć lub uszkodzenie ciała na skutek niedbalstwa przez którąkolwiek ze stron lub osób pracujących na ich zlecenie, ich przedstawicieli lub pracowników; (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (d) wszelkich innych zobowiązań, które w rozumieniu prawa nie podlegają ograniczeniom lub wyłączeniom. 10. WŁASNOŚĆ Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w niniejszych Warunkach, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty. 11. PRAWA STRONY TRZECIEJ 11.1 Klient zabezpieczy nas na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, roszczeń i kosztów powstałych lub wysuniętych przeciw nam jako rezultat świadczenia przez nas Usług lub przeprowadzania prac na Produktach, kiedy były one wykonane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta (lub przedstawiciela Klienta) lub specyfikacjami powodującymi naruszenie lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej W pełnym stopniu dopuszczanych przez prawo i z wyjątkiem określonym wyraźnie w Warunkach licencji lub gdzie indziej,

9 nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku naruszenia lub domniemania naruszenia praw własności strony trzeciej do Produktów lub świadczonych Usług. W przypadku, kiedy Produkty są lub mogą być przedmiotem patentu, prawa autorskiego, prawa do bazy danych, zastrzeżonego znaku firmowego, znaku handlowego czy innych praw strony trzeciej, mają zastosowanie odpowiednie warunki producenta Produktu i/lub licencjodawcy/właściciela. Będziemy zobowiązani przenieść na Klienta tylko takie prawo lub tytuł, które posiadamy. 12. OGÓLNA GWARANCJA TAK JAK JEST BEZ WZGLEDU NA OSOBNE OSWIADCZENIA GWARANCYJNE DOŁĄCZONE DO PRODUKTU PRZEZ PRODUCENTA; 12.1 Wszystkie specyfikacje, ilustracje, rysunki, dane techniczne, wymiary, dane dotyczące wydajności i inne informacje dotyczące Produktu na Stronie internetowej lub udostępnione przez nas stanowią jedynie ogólną ilustrację Produktów i nie stanowią gwarancji lub oświadczenia, z którymi Produkty mają być w zgodzie. Stosowne wymogi, na podstawie których Klient może określić swoje prawa znajdują się w specyfikacjach producenta lub dokumentacji gwarancyjnej Klient będzie miał prawo do gwarancji producenta, licencjodawcy czy dostawcy wystawionej na dostarczony Produkt, a odpowiednia dokumentacja w tym zakresie jest dostarczana z Produktem. (Polityka dotycząca zwrotów może również określać stosowane procedury naprawy lub wymiany dostarczonych wadliwych Produktów.) 12.3 Klient traci swoje prawa do naprawy czy wymiany Produktów lub ich części, które okażą się wadliwe (jeśli nie zostało uzgodnione inaczej) w sytuacji, gdy: Produkty były naprawiane lub zmieniane przez osoby inne niż producent, my czy autoryzowany dealer; i/lub wadliwy Produkt lub Produkty nie były zwrócone razem ze szczegółowym opisem domniemanej wady w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Produktu; i/lub wady są wynikiem (całkiem lub częściowo) złej obsługi, nieprawidłowego zastosowania, przechowywania, konserwacji czy instalacji, nie stosowaniem się do instrukcji producenta lub innych wskazówek opublikowanych lub udostępnionych przez nas w związku z dostarczonymi Produktami Przepisy dotyczące rękojmi ustawowej nie będą miały zastosowania. 13. ZGODY, OBOWIĄZKI KLIENTA I EKSPORT 13.1 Jeśli do zakupu, przewozu czy używania Produktu przez Klienta potrzebna jest zgoda jakiegokolwiek organu administracji, Klient powinien ją uzyskać na własny koszt, a jeśli to konieczne przedstawić nam dowód jej uzyskania na żądanie. Nie

10 spełnienie tego warunku nie upoważnia Klienta do wstrzymania lub opóźnienia płatności. Wszelkimi dodatkowymi kosztami lub opłatami powstałymi po naszej stronie na skutek uzyskiwania takiej zgody obciążony zostanie Klient Produkty licencjonowane lub sprzedane Klientowi na podstawie niniejszych Warunków mogą podlegać prawom i regulacjom kontroli eksportu na danym Terytorium lub innej odpowiedniej jurysdykcji, gdzie ma miejsce dostawa lub są one używane. Klient będzie odpowiedzialny za stosowanie tych przepisów i zobowiązuje się ich przestrzegać Produkty wprowadzane na Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) z zewnątrz mogą podlegać opłatom celnym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Klient może być obciążony opłatami celnymi, opłatami i podatkami importowymi, pobieranymi wtedy, gdy Produkt trafi do swojego miejsca przeznaczenia. Wszystkie dodatkowe opłaty za odprawę celną, opłaty czy podatki celne są ponoszone przez Klienta, ponieważ nie mamy wiedzy na temat tych opłat. Informacje dotyczące polityki i opłat celnych można uzyskać w miejscowym urzędzie celnym w danej jurysdykcji. 14. ZAWIADOMIENIA 14.1 Wszystkie zawiadomienia czy inna korespondencja dotycząca zawartej umowy może być wysyłana za potwierdzeniem doręczenia, opłaconą z góry przesyłką, faksem i wiadomością na ostatni adres podany w formie pisemnej przez strony umowy. Z wyjątkiem sytuacji określonych wyżej w związku z odstąpieniem od zamówienia przez konsumenta, takie zawiadomienia czy komunikacja (jeśli są dokładnie zaadresowane) będą uważane za otrzymane: W przypadku osobistego doręczenia, w dniu doręczenia pod odpowiedni adres (lub, jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszy następny dzień roboczy); W przypadku wysłania pocztą, 5 dni roboczych od daty nadania; W przypadku wysłania faksem, w dniu przesłania poświadczonym raportem udanej transmisji (lub, jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszy następny dzień roboczy) W przypadku wysłania za pomocą wiadomości , w chwili (i) potwierdzenia otrzymania wiadomości przez odbiorcę; (ii) otrzymania przez nadawcę automatycznej wiadomości informującej o pomyślnym dostarczeniu wiadomości lub jej otwarciu; lub (iii) upływie 48 godzin od transmisji, zakładając, że nadawca nie dostał potwierdzenia o niepomyślnej transmisji. 15. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 15.1

11 Zastosujemy odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych i nie użyjemy informacji, które identyfikują lub mogą zidentyfikować Klienta ( Dane osobiste ) innych niż określone w naszej Polityce prywatności na stronie ("Polityka prywatności"). Udostępniając Dane osobowe w związku z zamówieniem, Klient wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia i zgodnie z Oświadczeniem o prywatności w trakcie procedury składania zamówienia jednak nie później niż w chwili Akceptacji. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich W związku z bezpieczeństwem zleceń przesłanych przez Klienta, Nasze serwery zabezpieczające oprogramowanie szyfrują wszystkie Dane osobowe włącznie z numerem karty kredytowej, debetowej, imieniem i adresem. To oznacza, ze znaki, które Klient wprowadzi są przetwarzane na kody, które są następnie bezpiecznie przesyłane Internetem. 16. OGÓLNE 16.1 Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umów z nami jedynie za naszą uprzednią zgodą Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta, nawet w przypadku odstąpienia od umowy, za jakiekolwiek szkody, powstałe bezpośrednio lub pośrednio z zapobieżenia, wstrzymania czy opóźnienia wykonania przez nas Usługi z powodu jakichkolwiek okoliczności poza naszą kontrolą, w tym (ale nie tylko) siłą wyższą, wojną, aktem terrorystycznym, zamieszkami, rozruchami, działaniami administracji, eksplozją, pożarem, powodzią, burzą, wypadkiem, strajkiem, blokadą, sporem handlowym lub zakłóceniem pracy, awarią fabryki lub maszyn, przerwą w dostawie energii, łączności z Internetem lub materiałów i w takim przypadku możemy zdecydować się na odstąpienie od umowy z Klientem i zwrot poczynionych kosztów Niniejsze Warunki zastępują i anulują wszystkie poprzednie umowy, uzgodnienia i ustalenia robocze tak ustne, jak i pisemne, wyraźne lub domniemane, pomiędzy nami. Niniejsze Warunki są ważniejsze niż wszelkie inne warunki zawarte, do których są odniesienia lub domniemane gdziekolwiek indziej, przez wymianę handlowa, zwyczaj czy przebieg operacji handlowej. Wszelkie takie warunki z kolei nie mają tym samym zastosowania w pełnym stopniu dopuszczalnym przez prawo. W pełnym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków na podstawie wcześniejszego pisemnego powiadomienia ze skutkiem na przyszłość z uwzględnieniem prawa Klienta do odrzucenia, drogą pisemnego powiadomienia, naszych modyfikacji Warunków pod względem wszystkich zamówień, które mają Akceptację, ale jeszcze nie zostały zrealizowane Wstrzymanie, opóźnienie czy niedbalstwo z którejkolwiek strony w związku z wprowadzeniem w życie niniejszych Warunków lub przyznaniem czasu jednej stronie przez drugą opóźni lub ograniczy takie prawa i upoważnienia Żadne zrzeczenie się prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie ważne dopóki nie będzie miało formy pisemnej, podpisanej przez nas. Rezygnacja z jakiegokolwiek uprawnienia nie będzie uważana za rezygnację z innych praw Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część Warunków jest niezgodna z prawem, niemożliwa do wprowadzenia w życie, nieważna na podstawie obowiązującego prawa w określonej jurysdykcji:

12 niniejsze Warunki nie będą miały mocy w innych jurysdykcjach w stopniu, w którym takie określenie czy stwierdzenie nie ma zastosowania; oraz w odpowiedniej jurysdykcji, pozostałe Warunki (w pełnym stopniu dopuszczalnym przez prawo) będą dalej w pełni obowiązywały. 17. PRAWO WŁAŚCIWE 17.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych przepisów prawa polskiego Ważność struktury i obowiązywania niniejszych Warunków będzie poddany prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich Językiem procedury rozwiązania sporu oraz postępowania będzie język polski.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie: 1. Wprowadzenie 1.1 Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których znajdują się odniesienia) określa ogólne warunki (dalej jako: Warunki ) dostawy towarów i usług (dalej obydwa jako: Towar ), wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo