OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ, ZE SPRZĘTEM I/LUB OPROGRAMOWANIEM) ( PRODUKTY ) LUB USŁUG ( USŁUGI ), SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESCILIŚMY NINEJSZE WARUNKI ( STRONA INTERNETOWA ). WSZELKIE ODNIESIENIA TAKIE JAK NAS, MY LUB NASZ W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ INTERPRETOWANE ODPOWIEDNIO I OZNACZAJĄ SPRZEDAWCĘ, CZYLI DIGITAL RIVER GMBH, NATOMIAST WSZELKIE ODNIESIENIA DO "KLIENTA" OZNACZAJĄ KUPUJACEGO. 1.2 Składając zamówienie na niniejszej stronie internetowej ( Strona internetowa ) Klient zgadza się na poniższe Warunki. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, niniejsze Warunki nie ograniczają jego praw jako konsumenta wynikających z ustawy. 1.3 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta, w terminie 10 dni od daty odebrania przez niego przesyłki w odniesieniu do Produktów oraz w terminie 10 dni od dnia Akceptacji (patrz pkt 2.3) w przypadku Usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres: Digital River GmbH Vogelsanger Str Cologne Germany Fax +49 (0) Oświadczenie będzie traktowane jako złożone (i) w dniu jego doręczenia na powyższy adres (jeżeli dostarczone bezpośrednio); (ii) daty przekazania faksu (jeśli przesłane faksem); (iii) od daty wiadomości wysłanej na podany wyżej adres. 1.4 O ile nie zostało uzgodnione inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług już rozpoczętych za zgodą konsumenta przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od zmian cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy oraz usług w zakresie gier hazardowych. 1.5 W przypadku Klientów, nie będących konsumentami, zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego, o ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej.

2 1.6 Produkt podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Produkt nie może być zwrócony niekompletny. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej. 1.7 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez kupującego nastąpi w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Klienta Produktu. 1.8 Zwrot pieniędzy nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Produktu. 1.9 Uprawnienie do odstąpienia na podstawie niniejszego przepisu nie wyłącza uprawnień Klienta do takiego odstąpienia wynikających z odpowiedzialności za wady towaru oraz/lub gwarancji producenta Powyższe postanowienia obowiązują uzupełniająco do postanowień wskazanych Polityce dotyczącej zwrotów oraz poniższych Warunków. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Polityką dotyczącą zwrotów a niniejszymi Warunkami, moc wiążącą mają niniejsze Warunki. 2. OFERTA, POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA 2.1 Wszystkie ceny i opisy sporządzone lub znajdujące się na Stronie internetowej z zastrzeżeniem dostępności, nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego i mogą zostać wycofane lub zmienione w każdej chwili przed zawarciem umowy. 2.2 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Produkty widniejące na Stronie były dostępne, nie możemy zagwarantować, że wszystkie Produkty będą w magazynie lub, że będą dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia. Przed wydaniem Akceptacji możemy odrzucić zamówienie Klienta, jeśli nie jesteśmy w stanie go zrealizować. W takiej sytuacji, zwrócimy Klientowi wszelkie koszty poniesione za dany Produkt. 2.3 Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę kupna Produktów lub Usług na niniejszych Warunkach i podlega Naszemu przyjęciu ( Akceptacja ). 2.4 Przed Akceptacją, może dojść do wygenerowania automatycznego potwierdzenia zamówienia Klienta za pomocą wiadomości . Takie automatyczne potwierdzenie nie stanowi Akceptacji. 2.5

3 Umowa zostaje zawarta w momencie wysyłki Produktów. W tym momencie następuje również Akceptacja zamówienia, w tym warunków płatności. Za Akceptację rozumiane też będzie rozpoczęcie świadczenia Usługi. 2.6 Możemy prowadzić zapis otrzymanych zamówień, potwierdzeń, Akceptacji i innych postanowień umów przez pewien czas po wysłaniu Akceptacji. Możemy dostarczyć Klientowi ich kopie w odpowiedzi na pisemne zapytanie; jednakże Klient winien zachować kopie wszystkich stosownych dokumentów i niniejszych Warunków dla własnych potrzeb Oświadczamy, że nie jesteśmy dostawcą Usług oferowanych na Stronie internetowej. Usługi te będą świadczone przez naszego podwykonawcę, którego nazwa i logo pojawią się na Stronie internetowej. Oferowane Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom, o których Klient zostanie poinformowany i na które wyrazi swoją zgodę przed dokonaniem przez nas Akceptacji. 3. OSWIADCZENIA KLIENTA 3.1 Klient oświadcza, że informacje podane w czasie składania zamówienia są aktualne, dokładne i wystarczą nam do realizacji zamówienia. Klient (będący osobą fizyczną) oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią i ma zdolność do zawarcia niniejszej umowy. 3.2 Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie i natychmiastową aktualizację danych pod względem ich dokładności i kompletności (oraz wszystkich haseł podanych w celu dostępu do Strony internetowej i/lub dokonywania zakupów Produktów) chronionych przed nieupoważnionym dostępem. 3.3 O ile nie zostało uzgodnione inaczej lub nie jest wymagane przez odpowiednie przepisy, wszelkie gwarancje związane z Produktami lub Usługami obejmują jedynie Klienta w rozumieniu, że Klient jest użytkownikiem, a nie odsprzedawcą tych Produktów lub Usług. 3.4 Klient nie może składać żadnych gwarancji czy zobowiązań w Naszym imieniu lub w imieniu producenta, licencjodawcy czy dostawcy Produktu bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody. 4. CENA I WARUNKI PLATNOSCI 4.1 Ceny ustalone do zapłaty za Produkty i Usługi są cenami aktualnymi na dzień Akceptacji w walucie wskazanej na Stronie internetowej, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. Ceny są udostępnione do wglądu na Stronie internetowej lub w potwierdzeniu zamówienia, ale w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, ceną ostateczną jest ta objęta Akceptacją. 4.2 W każdej chwili przed wydaniem Akceptacji mamy prawo do cofnięcia rabatu i/lub zweryfikowania cen biorąc pod uwagę

4 wzrost kosztów (bez ograniczeń) materiałów, przewozu, pracy lub wzrostu czy nałożenia podatku, opłat celnych czy tym podobnych oraz różnic w kursach walut. Zastrzegamy sobie również prawo do informowania o wszelkich błędach w opisach Produktów lub błędach w wycenie jeszcze przed wysyłką. W przypadku dalszego zainteresowania realizacją całego zamówienia, Klient potwierdzi, że Produkt lub Usługa będą dostarczone lub świadczone zgodnie z tak zweryfikowanym opisem lub zmodyfikowaną ceną. 4.3 Miejsca realizacji zamówień znajdują się ( Terytorium ). O ile nie zostało to określone inaczej, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Składając zamówienie, Klient zgadza się tym samym pokryć koszty podatkowe, wysyłki i przewozu, jakie określiliśmy na Stronie internetowej. 4.4 Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania. 4.5 Płatność należy dokonać przed dostawą i w sposób wskazany na Stronie internetowej (inne formy płatności wymagają naszej zgody). Powyższy obowiązek nie dotyczy Klientów będących konsumentami. 4.6 Poza sytuacjami omówionymi w niniejszych Warunkach lub na Stronie internetowej, płatność musi dotrzeć w całości nawet w przypadku dostawy niekompletnej lub dostawy wadliwych Produktów. 4.7 Karta kredytowa lub debetowa jest obciążana w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji płatności kartą kredytową lub debetową przed dokonaniem Akceptacji. 4.8 Każda faktura będzie podlegała płatności w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej wystawienia. W razie niedopełnienia jakiejkolwiek płatności w wyznaczonym terminie, wysyłamy tego dnia wezwanie z informacją o niezapłaconych zafakturowanych kwotach, które należy natychmiast zrealizować. 4.9 Żadne roszczenie wzajemne czy kompensata nie mogą być potrącone z należnej płatności bez naszej pisemnej zgody Wszelkie przyznane Klientowi przedłużenia kredytu możemy zmienić lub cofnąć w każdej chwili. Od zaległych płatności Klient będzie zobowiązany uiścić odsetki ustawowe. 5. WYPOWIEDZENIE 5.1 W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; bądź też kiedy Klient nie dokonuje płatności w wyznaczonym

5 terminie lub narusza którekolwiek z warunków niniejszej umowy, możemy bez naruszania naszych innych praw: zatrzymać przesyłkę Produktów; i/lub zawiesić dalsze dostawy Produktów; i/lub zatrzymać lub zawiesić świadczenie Usług; i/lub z pisemnym uprzedzeniem, odrzucić zamówienie i odstąpić od wszystkich umów z Klientem. 6. DOSTAWA I RYZYKO 6.1 Terminy dostaw określone zostały na Stronie internetowej. Terminy dostaw po dokonaniu Akceptacji przez nas jakiegokolwiek zamówienia są terminami szacunkowymi. Dla Klientów będących konsumentami, dostawa nastąpi w przeciągu 30 dni od Akceptacji. Jeżeli nie będzie to możliwe Klient będzie miał prawo odstąpić od umowy. 6.2 Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta aktualny adres w obrębie Terytorium. Miejsce to jest objęte Akceptacją ( Adres dostawy ). Klient winien niezwłocznie poinformować o nieścisłościach Adresu dostawy określonego w Akceptacji. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmian dokonanych w Adresie dostawy po wysłaniu zamówienia. 6.3 Jeśli Klient odmówi lub nie przyjmie dostawy Produktów dostarczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przejdzie mimo wszystko i bez naruszenia naszych innych praw: Będziemy upoważnieni do otrzymania natychmiastowej płatności za dostarczony Produkt lub świadczone Usługi i albo do zrealizowania dostawy w jakikolwiek sposób, który uznamy za stosowny, albo do przechowania Produktów na ryzyko Klienta; Klient zapłaci na żądanie wszelkie koszty związane z przechowywaniem Produktu i koszty dodatkowe powstałe w wyniku takiej odmowy lub niemożności przyjęcia dostawy; W ciągu 30 dni od uzgodnionej daty dostawy będziemy upoważnieni do zutylizowania Produktów w odpowiedni sposób, jaki określamy i możemy przedstawić do rozliczenia wszelkie koszty sprzedaży.

6 Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do konsumentów. 6.4 Z wyjątkiem sytuacji określonych obowiązującymi przepisami prawa,, Klient nie może odmówić przyjęcia Produktów w całości lub częściowo z powodu niekompletnej dostawy i zobowiązuje się zapłacić całą należną kwotę nawet w przypadku opóźnienia w dostawie czy braku dostawy, o ile nie otrzymamy powiadomienia o roszczeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedniej faktury lub dostawy, a wtedy Klient zapłaci jedynie za ilość rzeczywiście dostarczoną. 6.5 Kiedy dostarczamy Produkty w częściach, każda część stanowi osobną umowę i jakakolwiek usterka w jednej lub większej liczbie części nie upoważnia Klienta do odrzucenia umowy w całości, ani do anulowania dostawy kolejnej części. 6.6 O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą dostawy lub kiedy Produkty zostały pozostawione w pomieszczeniach Klienta lub u jakiegokolwiek przewoźnika czy w środku transportu zapewnionym przez Klienta, zależnie od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza. 7. ODMOWA, USZKODZENIE LUB UTRATA PODCZAS TRANSPORTU 7.1 Klient jest odpowiedzialny za kontrolę Produktów po ich otrzymaniu oraz sprawdzenie, czy są one w odpowiednim stanie, kompletne oraz zgodne z ich opisem. Klient może dokonać zwrotu zakupionych Produktów zgodnie z tymi Warunkami lub każdą inną Polityką dotyczącą zwrotów znajdującą się na Stronie internetowej. 7.2 Jeśli nie zostało to ustalone powyżej lub nie zostało ujęte w Polityce dotyczącej zwrotów i podlega innym prawom, które przysługują Klientowi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa: Klient nie będzie miał prawa do zwrotu lub odmowy przyjęcia Produktów czy Usług, z wyjątkiem: (a) uszkodzenia czy utraty Produktów lub ich części podczas transportu (kiedy Produkty są przewożone naszym własnym transportem lub przez przewoźnika w naszym imieniu) kiedy zostaniemy poinformowani o tym w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania Produktów; (b) wad Produktów (które nie są wynikiem żadnego działania, niedbalstwa czy niedotrzymania zobowiązania ze strony Klienta) zgłoszonych do nas na piśmie w ciągu 30 dni od chwili otrzymania Produktów. (c) nieprawidłowego świadczenia Usług (które nie są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient) zgłoszonych do nas pisemnie w ciągu 5 dni od chwili uwidocznienia się takiej nieprawidłowości. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów.

7 7.2.2 nie będziemy odpowiedzialni za żadne uszkodzenie czy straty wynikające z nieprawidłowej instalacji Produktów; z powodu użycia Produktów w połączeniu z innym wadliwym, nieprawidłowo zainstalowanym sprzętem; niedbalstwa Klienta; nieprawidłowego zastosowania lub zastosowania w sposób nie odpowiadający specyfikacjom lub instrukcjom producenta w przypadku braku lub niemożności przyjęcia dostawy lub w przypadku wady czy uszkodzenia Produktu lub Usługi, możemy zgodnie z naszym wyborem (jeżeli Klient nie jest konsumentem) lub zgodnie z wyborem Klienta (jeżeli Klient jest konsumentem): (a) (w przypadku braku lub niemożności dostarczenia Produktu) uzupełnić taki brak lub niedostarczenie produktów i/lub (b) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi, wykonać usługę prawidłowo; i/lub (c) w przypadku uszkodzenia lub wad(y) w Produkcie i zgodnie z obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów: (i) Wymienić lub naprawić Produkt, kiedy zostanie zwrócony przez Klienta; lub (ii) Zwrócić poniesione koszty za każdy Produkt, który okazał się uszkodzony lub wadliwy. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów. 8. OPROGRAMOWANIE 8.1 Kiedy jakikolwiek dostarczony Produkt jest lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane przez nas lub przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela podlegającego odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") i/lub Produktu. Dodatkowo: Takiego Oprogramowania nie wolno kopiować, adaptować, tłumaczyć, udostępniać, rozprowadzać, zmieniać, modyfikować, rozkładać, dekompilować, dokonywać jego zwrotnej inżynierii lub łączyć z innym oprogramowaniem, z wyjątkiem kiedy (i) zezwalają na to Warunki licencji lub (ii) obowiązujące prawo wyraźnie nadaje takie prawo, którego nie można wyłączyć postanowieniami umowy Z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w obowiązujących Warunkach licencji, prawa Klienta do zwrotu i/lub zwrotu kosztów objęte niniejszymi Warunkami i obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów nie mają zastosowania po zdjęciu folii i/lub

8 zerwaniu pieczęci licencyjnej i/lub użyciu oprogramowania Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z opisem i nie dajemy żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach licencji. 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI 9.1 Nasza odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód mających postać utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów lub Usług przez Klienta na podstawie niniejszych Warunków. 9.2 W przypadku konsumentów, poza odpowiedzialnością wynikającą z punktu 9.1 powyżej, ponosimy także odpowiedzialność wynikającą ze stosownych przepisów prawa. 9.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności prawnej za (a) śmierć lub uszkodzenie ciała na skutek niedbalstwa przez którąkolwiek ze stron lub osób pracujących na ich zlecenie, ich przedstawicieli lub pracowników; (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (d) wszelkich innych zobowiązań, które w rozumieniu prawa nie podlegają ograniczeniom lub wyłączeniom. 10. WŁASNOŚĆ Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w niniejszych Warunkach, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty. 11. PRAWA STRONY TRZECIEJ 11.1 Klient zabezpieczy nas na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, roszczeń i kosztów powstałych lub wysuniętych przeciw nam jako rezultat świadczenia przez nas Usług lub przeprowadzania prac na Produktach, kiedy były one wykonane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta (lub przedstawiciela Klienta) lub specyfikacjami powodującymi naruszenie lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej W pełnym stopniu dopuszczanych przez prawo i z wyjątkiem określonym wyraźnie w Warunkach licencji lub gdzie indziej,

9 nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku naruszenia lub domniemania naruszenia praw własności strony trzeciej do Produktów lub świadczonych Usług. W przypadku, kiedy Produkty są lub mogą być przedmiotem patentu, prawa autorskiego, prawa do bazy danych, zastrzeżonego znaku firmowego, znaku handlowego czy innych praw strony trzeciej, mają zastosowanie odpowiednie warunki producenta Produktu i/lub licencjodawcy/właściciela. Będziemy zobowiązani przenieść na Klienta tylko takie prawo lub tytuł, które posiadamy. 12. OGÓLNA GWARANCJA TAK JAK JEST BEZ WZGLEDU NA OSOBNE OSWIADCZENIA GWARANCYJNE DOŁĄCZONE DO PRODUKTU PRZEZ PRODUCENTA; 12.1 Wszystkie specyfikacje, ilustracje, rysunki, dane techniczne, wymiary, dane dotyczące wydajności i inne informacje dotyczące Produktu na Stronie internetowej lub udostępnione przez nas stanowią jedynie ogólną ilustrację Produktów i nie stanowią gwarancji lub oświadczenia, z którymi Produkty mają być w zgodzie. Stosowne wymogi, na podstawie których Klient może określić swoje prawa znajdują się w specyfikacjach producenta lub dokumentacji gwarancyjnej Klient będzie miał prawo do gwarancji producenta, licencjodawcy czy dostawcy wystawionej na dostarczony Produkt, a odpowiednia dokumentacja w tym zakresie jest dostarczana z Produktem. (Polityka dotycząca zwrotów może również określać stosowane procedury naprawy lub wymiany dostarczonych wadliwych Produktów.) 12.3 Klient traci swoje prawa do naprawy czy wymiany Produktów lub ich części, które okażą się wadliwe (jeśli nie zostało uzgodnione inaczej) w sytuacji, gdy: Produkty były naprawiane lub zmieniane przez osoby inne niż producent, my czy autoryzowany dealer; i/lub wadliwy Produkt lub Produkty nie były zwrócone razem ze szczegółowym opisem domniemanej wady w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Produktu; i/lub wady są wynikiem (całkiem lub częściowo) złej obsługi, nieprawidłowego zastosowania, przechowywania, konserwacji czy instalacji, nie stosowaniem się do instrukcji producenta lub innych wskazówek opublikowanych lub udostępnionych przez nas w związku z dostarczonymi Produktami Przepisy dotyczące rękojmi ustawowej nie będą miały zastosowania. 13. ZGODY, OBOWIĄZKI KLIENTA I EKSPORT 13.1 Jeśli do zakupu, przewozu czy używania Produktu przez Klienta potrzebna jest zgoda jakiegokolwiek organu administracji, Klient powinien ją uzyskać na własny koszt, a jeśli to konieczne przedstawić nam dowód jej uzyskania na żądanie. Nie

10 spełnienie tego warunku nie upoważnia Klienta do wstrzymania lub opóźnienia płatności. Wszelkimi dodatkowymi kosztami lub opłatami powstałymi po naszej stronie na skutek uzyskiwania takiej zgody obciążony zostanie Klient Produkty licencjonowane lub sprzedane Klientowi na podstawie niniejszych Warunków mogą podlegać prawom i regulacjom kontroli eksportu na danym Terytorium lub innej odpowiedniej jurysdykcji, gdzie ma miejsce dostawa lub są one używane. Klient będzie odpowiedzialny za stosowanie tych przepisów i zobowiązuje się ich przestrzegać Produkty wprowadzane na Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) z zewnątrz mogą podlegać opłatom celnym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Klient może być obciążony opłatami celnymi, opłatami i podatkami importowymi, pobieranymi wtedy, gdy Produkt trafi do swojego miejsca przeznaczenia. Wszystkie dodatkowe opłaty za odprawę celną, opłaty czy podatki celne są ponoszone przez Klienta, ponieważ nie mamy wiedzy na temat tych opłat. Informacje dotyczące polityki i opłat celnych można uzyskać w miejscowym urzędzie celnym w danej jurysdykcji. 14. ZAWIADOMIENIA 14.1 Wszystkie zawiadomienia czy inna korespondencja dotycząca zawartej umowy może być wysyłana za potwierdzeniem doręczenia, opłaconą z góry przesyłką, faksem i wiadomością na ostatni adres podany w formie pisemnej przez strony umowy. Z wyjątkiem sytuacji określonych wyżej w związku z odstąpieniem od zamówienia przez konsumenta, takie zawiadomienia czy komunikacja (jeśli są dokładnie zaadresowane) będą uważane za otrzymane: W przypadku osobistego doręczenia, w dniu doręczenia pod odpowiedni adres (lub, jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszy następny dzień roboczy); W przypadku wysłania pocztą, 5 dni roboczych od daty nadania; W przypadku wysłania faksem, w dniu przesłania poświadczonym raportem udanej transmisji (lub, jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszy następny dzień roboczy) W przypadku wysłania za pomocą wiadomości , w chwili (i) potwierdzenia otrzymania wiadomości przez odbiorcę; (ii) otrzymania przez nadawcę automatycznej wiadomości informującej o pomyślnym dostarczeniu wiadomości lub jej otwarciu; lub (iii) upływie 48 godzin od transmisji, zakładając, że nadawca nie dostał potwierdzenia o niepomyślnej transmisji. 15. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 15.1

11 Zastosujemy odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych i nie użyjemy informacji, które identyfikują lub mogą zidentyfikować Klienta ( Dane osobiste ) innych niż określone w naszej Polityce prywatności na stronie ("Polityka prywatności"). Udostępniając Dane osobowe w związku z zamówieniem, Klient wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia i zgodnie z Oświadczeniem o prywatności w trakcie procedury składania zamówienia jednak nie później niż w chwili Akceptacji. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich W związku z bezpieczeństwem zleceń przesłanych przez Klienta, Nasze serwery zabezpieczające oprogramowanie szyfrują wszystkie Dane osobowe włącznie z numerem karty kredytowej, debetowej, imieniem i adresem. To oznacza, ze znaki, które Klient wprowadzi są przetwarzane na kody, które są następnie bezpiecznie przesyłane Internetem. 16. OGÓLNE 16.1 Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umów z nami jedynie za naszą uprzednią zgodą Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta, nawet w przypadku odstąpienia od umowy, za jakiekolwiek szkody, powstałe bezpośrednio lub pośrednio z zapobieżenia, wstrzymania czy opóźnienia wykonania przez nas Usługi z powodu jakichkolwiek okoliczności poza naszą kontrolą, w tym (ale nie tylko) siłą wyższą, wojną, aktem terrorystycznym, zamieszkami, rozruchami, działaniami administracji, eksplozją, pożarem, powodzią, burzą, wypadkiem, strajkiem, blokadą, sporem handlowym lub zakłóceniem pracy, awarią fabryki lub maszyn, przerwą w dostawie energii, łączności z Internetem lub materiałów i w takim przypadku możemy zdecydować się na odstąpienie od umowy z Klientem i zwrot poczynionych kosztów Niniejsze Warunki zastępują i anulują wszystkie poprzednie umowy, uzgodnienia i ustalenia robocze tak ustne, jak i pisemne, wyraźne lub domniemane, pomiędzy nami. Niniejsze Warunki są ważniejsze niż wszelkie inne warunki zawarte, do których są odniesienia lub domniemane gdziekolwiek indziej, przez wymianę handlowa, zwyczaj czy przebieg operacji handlowej. Wszelkie takie warunki z kolei nie mają tym samym zastosowania w pełnym stopniu dopuszczalnym przez prawo. W pełnym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków na podstawie wcześniejszego pisemnego powiadomienia ze skutkiem na przyszłość z uwzględnieniem prawa Klienta do odrzucenia, drogą pisemnego powiadomienia, naszych modyfikacji Warunków pod względem wszystkich zamówień, które mają Akceptację, ale jeszcze nie zostały zrealizowane Wstrzymanie, opóźnienie czy niedbalstwo z którejkolwiek strony w związku z wprowadzeniem w życie niniejszych Warunków lub przyznaniem czasu jednej stronie przez drugą opóźni lub ograniczy takie prawa i upoważnienia Żadne zrzeczenie się prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie ważne dopóki nie będzie miało formy pisemnej, podpisanej przez nas. Rezygnacja z jakiegokolwiek uprawnienia nie będzie uważana za rezygnację z innych praw Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część Warunków jest niezgodna z prawem, niemożliwa do wprowadzenia w życie, nieważna na podstawie obowiązującego prawa w określonej jurysdykcji:

12 niniejsze Warunki nie będą miały mocy w innych jurysdykcjach w stopniu, w którym takie określenie czy stwierdzenie nie ma zastosowania; oraz w odpowiedniej jurysdykcji, pozostałe Warunki (w pełnym stopniu dopuszczalnym przez prawo) będą dalej w pełni obowiązywały. 17. PRAWO WŁAŚCIWE 17.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych przepisów prawa polskiego Ważność struktury i obowiązywania niniejszych Warunków będzie poddany prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich Językiem procedury rozwiązania sporu oraz postępowania będzie język polski.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Obowiązuje od 2009-11-01 Sklep internetowy EVS Education, działający pod adresem www.evs.edu.pl, prowadzony jest przez: EVS Education Feliński i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu;

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; 1 Informacje ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; - Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING

REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane: 1.1.

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ARTYKUŁ 1 - Definicje a. Kupujący każdy podmiot zamierzający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015. Elementy układu chłodniczego. www.area.pl

CENNIK 2015. Elementy układu chłodniczego. www.area.pl CENNIK 2015 Elementy układu chłodniczego www.area.pl OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREA TRADERS SP. Z O.O Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży towarów, komponentów towarów lub usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Warunki zamówienia. FREDS SWIM ACADEMY Polska Malczewskiego 48/50A 02-622 Warszawa Polska

Warunki zamówienia. FREDS SWIM ACADEMY Polska Malczewskiego 48/50A 02-622 Warszawa Polska FREDS SWIM ACADEMY Polska Malczewskiego 48/50A 02-622 Warszawa Polska Tel: (22) 499 56 56 Fax: (22) 499 56 57 Email: info@swimtrainer.pl Sklep internetowy FREDS SWIM ACADEMY Polska działający pod adresem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET Zamówienia składane pod adresem http://www.forplyt.pl są obsługiwane przez: P.P.U.H. Forpłyt Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Sp.J. ul. Grodzieńska 37 a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego La Barbe

Regulamin sklepu internetowego La Barbe Regulamin sklepu internetowego La Barbe I. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, NIP: 521-297-34-25. REGON: 140319233. 2. Sklep, sklep.labarbe.pl - serwis internetowy należący

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo