Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zatwierdzam. Warszawa, dnia. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zatwierdzam. Warszawa, dnia. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Zatwierdzam.. Warszawa, dnia Zasady przyjęć interesantów i dostępu do akt postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Postanowienia ogólne Zasady przyjęć interesantów i dostępu do akt postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I, zwane dalej Zasadami określają: 1) organizację przyjęć interesantów; 2) organizację dostępu do akt, w tym: a) sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, b) uwierzytelnienia odpisów lub kopii lub wydania z akt uwierzytelnionych odpisów; 3) tryb udzielania interesantom informacji o toczącym się postępowaniu. 2. Zasady stosuje się z uwzględnieniem przepisów: 1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.). 3. Zasady nie mają zastosowania do informacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U r. poz. 782, z późn. zm.). 2. Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 1) Departament Orzecznictwa I Departament Orzecznictwa I w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; 2) interesant/interesanci strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez Departament Orzecznictwa I; 3) strona każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, przy czym strona może działać także przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. 1

2 Uprawnienia przysługujące stronie przysługują również uczestnikom postępowania występujących w postępowaniu na prawach strony; 4) postępowanie postępowanie administracyjne prowadzone przez Departament Orzecznictwa I; 5) organ Departament Orzecznictwa I; 6) akta akta postępowania właściwe dla danego interesanta; 7) dyrektor dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa I; 8) pracownik obsługi pracownik Departamentu Orzecznictwa I; 9) sala obsługi pomieszczenie, w którym odbywają się przyjęcia interesantów oraz udostępnianie akt. Pomieszczenie jest oznaczone nr 25 i znajduje się na parterze budynku A Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6. Pomieszczenie jest monitorowane i zapewnia rejestrację obrazu i dźwięku; 10) karta przyjęcia interesanta dokument stanowiący załącznik do Zasad. 3. Zasady udostępniane są w sposób umożliwiający interesantom dostęp do nich, w szczególności na sali obsługi, w sekretariacie Departamentu Orzecznictwa I oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Organizacja przyjęć interesantów i udostępniania akt Przed przyjęciem interesanta i udostępnieniem akt, interesant potwierdza podpisem w karcie przyjęcia interesanta zapoznanie się z Zasadami. 2. Kartę przyjęcia interesanta dołącza się do udostępnianych akt lub do akt postępowania, którego dotyczyło przyjęcie interesanta Przyjęcie interesantów i udostępnianie akt odbywa się w poniedziałki i środy w sali obsługi, w godzinach od do Przyjęcie interesantów w wyznaczonych dniach i godzinach nie wymaga wcześniejszego umówienia się. Interesanci zgłaszają w recepcji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potrzebę przyjęcia lub udostępnienia akt podając swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę akt. 3. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu, w trybie wskazanym w 6 ust. 1, interesant może zostać przyjęty w innym miejscu i terminie, niż wskazany w ust 1. W tych przypadkach zasady wstępu na teren budynku określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasad ruchu osobowego, materiałowego oraz ruchu pojazdów na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, udostępniane na żądanie interesanta Interesanci mogą zgłaszać telefonicznie pod numerem (22) lub pocztą elektroniczną na adres potrzebę przyjęcia lub uzyskania dostępu do akt, wskazując znak sprawy, numer pisma lub adres nieruchomości. 2. Interesanci, którzy dzień wcześniej zgłoszą potrzebę przyjęcia lub uzyskania dostępu do akt, w trybie ust. 1 korzystają z pierwszeństwa obsługi. 2

3 7. 1. W sali obsługi może jednocześnie przebywać nie więcej niż sześciu interesantów, przy czym do tych samych akt nie więcej niż dwóch interesantów. Pozostali interesanci oczekują na przyjęcie w strefie ogólnodostępnej. 2. W przypadku większej liczby interesantów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do tych samych akt, akta będą udostępniane według kolejności zgłoszenia, z zastrzeżeniem 6 ust Interesanci są informowani o fakcie monitorowania sali obsługi odpowiednim piktogramem na drzwiach oraz wyrażają na nie zgodę poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Zasadami w karcie przyjęcia interesanta, zgodnie z 4 ust Odmowa podpisania oświadczenia nie zwalnia interesanta z obowiązku przestrzegania Zasad i może spowodować opóźnienie obsługi wynikające z konieczności zapewnienia dodatkowego pracownika obsługi, który przeczyta interesantowi treść Zasad oraz poświadczy na karcie przyjęcia interesanta zapoznanie interesanta z Zasadami. 3. Nagrania monitoringu są przechowywane na zabezpieczonym hasłem komputerze przez okres 6 tygodni od dnia dokonania nagrania. 4. Nagrania monitoringu mogą być wykorzystywane wyłącznie do kontroli prawidłowości wykonywania obsługi i weryfikacji ewentualnych skarg na wykonywanie obsługi oraz do analizy niezgodnych z prawem lub Zasadami zachowań. 5. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi, celem weryfikacji z użyciem zapisu monitoringu i podjęcia decyzji co do ewentualnych dalszych czynności. Przyjęcia interesantów na wezwanie organu 9. Zasady stosuje się odpowiednio do przyjęć interesantów na wezwanie organu. Zasady udostępniania akt Jednorazowo interesantowi udostępnia się akta nie więcej niż dwóch postępowań. Po zwrocie akt pracownikowi obsługi interesant może zgłosić potrzebę uzyskania dostępu do kolejnych nie więcej niż dwóch akt jednorazowo, jednakże ich udostępnienie będzie wykonane zgodnie z aktualną kolejnością żądań udostępniania akt, z zastrzeżeniem 6 ust Interesanci nie mogą naruszyć integralności udostępnionych akt, w szczególności rozszywać dokumentów, chyba że z uwagi na format dokumentu do zapoznania się z nim konieczne jest jego rozłożenie lub wyjęcie z akt. Po zapoznaniu się z aktami interesant jest zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed zapoznania się z nimi. 3. Strona ma prawo do samodzielnego sporządzania kopii udostępnianych akt za pomocą własnych urządzeń technicznych (np. skaner, aparat fotograficzny) oraz sporządzać notatki i odpisy. 4. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt lub wydania jej z akt uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 5. Uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt oraz wydawanie uwierzytelnionych odpisów podlega opłacie 3

4 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.) i następuje po przedstawieniu pracownikowi obsługi potwierdzenia jej uiszczenia. 6. Interesanci przy przeglądaniu akt i wykonywaniu notatek, kopii lub odpisów akt są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Udzielanie interesantom informacji o toczącym się postępowaniu Udzielanie informacji o toczącym się postępowaniu następuje w dniach przyjęć interesantów oraz telefonicznie pod numerem telefonu (22) Przy obsłudze telefonicznej interesantom, po zweryfikowaniu ich tożsamości, może być udzielona informacja dotycząca prowadzonego postępowania. Weryfikacja tożsamości odbywa się przez podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru akt, daty i numeru ostatniego pisma skierowanego do interesanta. Postanowienia końcowe Naruszenie przez interesanta Zasad spowoduje zakończenie przyjęcia interesanta lub udostępnienia akt. 2. Osoby, co do których zachodzi prawdopodobieństwo pozostawania pod wpływem środków odurzających oraz osoby agresywne lub w inny sposób naruszające spokój i porządek nie będą obsługiwane. 4

5 Karta przyjęcia interesanta Załącznik do Zasad przyjęć interesantów i dostępu do akt postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Oznaczenie sprawy/numer akt Referent odpowiedzialny 1. Dane interesanta oznaczenie i nr dokumentu tożsamości:.. (imię i nazwisko).... (adres zamieszkania) Potwierdzam zapoznanie się z Zasadami przyjęć Interesantów i dostępu do akt postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I. (podpis interesanta) Przyjęto interesanta Udostępniono akta Złożone przez interesanta dokumenty: Inne (wnioski, wyjaśnienia interesanta) Data.... Godzina od.. do..... (podpis pracownika obsługi)... (podpis interesanta) 5

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 07/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z treścią 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo