Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Nazwa:... ul:... Kod i miejscowość:... Województwo:... Powiat:... Gmina: Nr telefonu:... Nr faksu:... Nr NIP:... REGON:... Dane dotyczące Zamawiającego: Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a, Nysa W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Nysie składam/y następującą ofertę: Lp. Przedmiot zamówienia Ilość badań (minimalna) Cena jednostkowa zł (brutto) Wartość zł (brutto) 1 Konsultacja 120 1

2 psychiatryczna 1. Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, - posiadamy aktualną polisę ubezpieczenia OC od odpowiedzialności zawodowej. 2. Wzór umowy stanowiący załącznik do wniosku został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3.Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednimi załącznikami. 4. Zobowiązuję/my się wykonać zamówienie w terminie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. 5. Oświadczam/y, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru... do numeru Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem wyznaczamy: Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: ; 2... ; 3... ; 4... ; 5... ; 6... ; 7... ;.. Data Imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.. Pieczątka 1 Jeżeli dołączone dokumenty są odpisami bądź kopiami, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zał. 2 (wzór umowy) 2

3 Umowa o Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej na Rzecz Osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie Konsultacje Psychiatryczne Zawarta w dniu... w Nysie pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie reprezentowanym przez: Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ppłk mgr Mirosław Rasławski. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą a posiadającym prawo wykonywania zawodu nr... zamieszkałym...prowadzącym działalność w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej zarejestrowaną w...izbie Lekarskiej w... pod nr... Regon... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą. I. Postanowienia ogólne 1 1.Zleceniodawca zleca wykonywanie świadczeń medycznych na zasadach usługi cywilnoprawnej, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia przyjęć pacjentów ZOZ przy ZK w Nysie w ramach specjalistycznych konsultacji psychiatrycznych. Przedmiotem umowy jest leczenie specjalistyczne psychiatrytczne i sprawowanie opieki nad pacjentami ZOZ przy ZK w Nysie zgodnie ze zleceniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ZOZ przy ZK w Nysie oraz obowiązkami lekarza ZOZ przy ZK w Nysie ustalonymi przez kierownictwo Zakładu Karnego w Nysie, a w szczególności: - badania lekarskie pacjentów skierowanych do specjalisty psychiatry przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych lekarzy specjalistów zatrudnionych w ZOZ przy ZK w Nysie - wykonywanie usług w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i ewidencji zdrowotnej; 2. Zleceniobiorca udziela usług i świadczeń medycznych na podstawie tylko i wyłącznie pisemnego skierowania pacjenta w indywidualnej dokumentacji medycznej skazanego. 3. Zleceniobiorca jest obowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o zawodzie lekarza, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowień 3

4 Kodeksu Etyki Lekarskiej. 4. Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje zawodowe oraz aktualne orzeczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia świadczeń medycznych w przypadku wypadków, zatruć, urazów oraz innych stanów zagrożenia życia i zdrowia bez skierowania a także w przypadku wezwania przez personel medyczny ZOZ ZK w Nysie 6. Wykaz oraz ilość usług określa poniższe zestawienie: Lp. Przedmiot zamówienia Ilość badań (minimalna) Cena jednostkowa zł (brutto) Wartość zł (brutto) 1 Konsultacja psychiatryczna 120 II. Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę Zleceniobiorca lekarz pełni obowiązki na podstawie niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zleceniodawcę. Do ogólnych obowiązków Zleceniobiorcy należy: - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w ramach wykonywanej specjalizacji w ambulatoryjnym ZOZ przy ZK w Nysie - współpraca z personelem pielęgniarskim i innymi pracownikami ZOZ przy ZK w Nysie w celu realizacji zadań przewidzianych umową Pracą pod względem merytorycznym i organizacyjnym kieruje Kierownik ZOZ przy ZK w Nysie 2. Zasady współpracy w zakresie świadczonych usług z pozostałym personelem medycznym Zleceniodawcy podlegają Regulaminowi Organizacyjnemu Pracy ZOZ przy ZK w Nysie. 3. Personel pielęgniarski Zleceniodawcy współpracuje ze Zleceniobiorcą tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi świadczenia zdrowotnego i nie będzie obciążany czynnościami będącymi w gestii Zleceniobiorcy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w umowie, a w szczególności za zaniedbanie lub błąd w sztuce lekarskiej i zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielonego mu zamówienia. 2. Zleceniobiorca przedstawi Zleceniobiorcy kopie następujących dokumentów: - zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu; - dyplom specjalizacji; - zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich; - zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej; - numer REGON prowadzonej działalności gospodarczej; 4

5 - ubezpieczenie OC zgodnie z obowiązującymi przepisami /ksero polisy/, - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, - zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu BHP 5 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się: - prowadzenia dokumentacji medycznej leczonych pacjentów wynikającej z obowiązujących przepisów; - sporządzania sprawozdawczości statystycznej wymaganej przez przepisy stanowiące o zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności - prowadzenia innej dokumentacji na żądanie Zleceniodawcy; - wypisywanie orzeczeń lekarskich zgodnie z przepisami w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności 1. Zleceniobiorca wykonuje swoje usługi w następujące dni tygodnia: lub na planowe a w szczególności pilne wezwanie telefoniczne w udostępnionym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę nieodpłatnie gabinecie ambulatoryjnym ZOZ przy ZK w Nysie. 2. Zleceniobiorca korzysta nieodpłatnie ze sprzętu Zleceniodawcy, zobowiązując się do naprawy lub odkupienia sprzętu, który z jego przyczyny ulegnie uszkodzeniu. 3. Zleceniobiorca ma prawo zlecać badania laboratoryjne, RTG, usługi fizykoterapeutyczne, kierować na leczenie szpitalne dla osób pozbawionych wolności zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności. 4. Kierować na leczenie szpitalne w warunkach wolnościowych oraz na wysokospecjalistyczne badania lekarskie w warunkach wolnościowych i wdrażać wysokospecjalistyczne leczenie farmakologiczne zgodnie z procedurami jak w punkcie 4 po uzgodnieniu z kierownictwem ZOZ przy ZK w Nysie. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest w razie swojej nieobecności do załatwienia we własnym zakresie zastępstwa przez innego lekarza legitymującego się fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności swojego zastępcy jak za czynności własne na zasadzie art kodeksu cywilnego. Zastępstwo nie może trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych przez cały okres trwania umowy. Każde zastępstwo wymaga zgody Zleceniodawcy. W razie choroby lub innego zdarzenia losowego Zleceniobiorcy, zastępstwo zapewnia Zleceniobiorca lub w razie braku tej możliwości Zleceniodawca Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom trzecim odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, a 5

6 decyzje w tym zakresie podejmuje Kierownik ZOZ przy ZK w Nysie 2. Zleceniodawca zapewnia swobodny dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych, wykorzystując wiedzę i umiejętności medyczne, z uwzględnieniem postępu w tym zakresie, a także warunki techniczne, jakimi dysponuje Zleceniodawca. 2.. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Zleceniodawcy oraz innych uprawnionych organów i osób, szczególnie w zakresie i sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli: - zakresu i sposobu udzielania świadczeń wg standardów ustalonych przez Zleceniodawcę; - dostępności świadczeń zarówno formalnej, jak i merytorycznej, a w szczególności jakości udzielanych świadczeń; - prowadzonej zgodnie z wymogami dokumentacji medycznej, statystycznej i finansowej; - przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych, porządkowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminów obowiązujących w ZOZ przy ZK w Nysie. 8 Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do dnia r. 2. Umowa, o której mowa w ust.1 ulega rozwiązaniu: - z upływem czasu na który była zawarta. 3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu określonego w ust.1 z powodu naruszenia warunków niniejszej umowy. 4. Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia niniejszej umowy w formie pisemnej w każdym czasie za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny wypowiedzenia. 9 Należność z tytułu zawartej umowy Z tytułu udzielania świadczeń określonych umową Zleceniobiorca otrzyma; -... zł brutto za każdego pacjenta; 2. Należność za świadczone usługi będzie przekazywana Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę na podstawie wystawionej faktury z 30 dniowym terminem płatności wraz z załącznikami na koniec każdego miesiąca na wskazane przez niego konto bankowe 6

7 3. Załącznikiem do faktury będzie imienny wykaz pacjentów i wykonywanych im świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony ustalają, że Zleceniobiorca osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego i wypadkowego. 11 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy powołane w niniejszej umowie. 2. Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poprzez Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy. 13 Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy do osób trzecich. 14 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 15 Zleceniodawcy Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla jeden dla Zleceniobiorcy.... ZLECENIODAWCA... ZLECENIOBIORCA 7

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 Grębocice, dnia 13.10.2009r.. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złoŝenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami

UMOWA. Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami UMOWA Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami Zawarta w Białymstoku w dniu... roku, pomiędzy:...,..., ul...., - _... NIP... KRS... REGON... reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo