SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m Warszawa NIP: REGON: za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza 7 m. 7, Warszawa KRS: NIP:

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w pierwszym roku było w szczególności: 1) działania formalne i organizacyjne związane z przygotowaniem Fundacji Klinika Rządzenia do realizacji jej celów statutowych. Fundacja została zarejestrowana w KRS, ma swój NIP, REGON, a także rachunek bankowy. Dzięki temu Fundacja mogła rozpocząć starania o zapewnienie finansowania projektów; 2) pozyskanie środków umożliwiających finansowanie działań organizacyjnych, a także zapewnienie wkładu własnego do potencjalnych projektów (grantów wymagających zapewnienia finansowego wkładu własnego ze strony Fundacji); 3) wdrożenie podstawowych narzędzi komunikowania publicznego Fundacji (Biuletyn Informacji Publicznej, profil na Facebook, system identyfikacji wizualnej Fundacji); 4) przeprowadzenie działań komunikacyjnych promujących markę Fundacji oraz misję i cele strategiczne Fundacji (cykl artykułów publicystycznych na łamach Gazety Wyborczej oraz cykl spotkań z potencjalnymi parterami strategicznymi); 5) rozpoczęcie pierwszych projektów strażniczych, a także włączenie się w kampanię rzeczniczą (monitoring procesu legislacyjnego związanego z projektem ustawy regulującej wykorzystywanie zwierząt do celów naukowych - wspólnie z fundacjami Lex Nova i Ius Animalia oraz stowarzyszeniem Watchdog Polska); 6) opracowanie pierwszych projektów/wniosków i wystąpienie o ich finansowanie. 1. Pełna nazwa i siedziba: Fundacja Klinika Rządzenia ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m Warszawa 2. Fundacja zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP: Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do Rok ten był pierwszym rokiem działania Fundacji. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności Fundacji. 5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do roku i składa się z: 2

3 a. bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę ,04 zł, b. rachunku zysku i strat wykazującego stratę netto w kwocie ,75 zł, c. informacji dodatkowej. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych metodą zapisu elektronicznego przy pomocy programu finansowo-księgowego Symfonia. Księgi rachunkowe prowadzone były przez firmę Księgowość NGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Namysłowska 2a lok. 101, posiadającą uprawienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat nr 50781/ Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym zapisami księgowymi w zespole 4 z wyodrębnieniem kosztów statutowych, administracyjnych i kosztów finansowych. Przychody i koszty operacyjne ujmowane są w zespole kont 7. Wydatki pokrywane z grantów ujmowane są dodatkowo pozabilansowo w zespole kont 5. Pozwala to kontrolować stan wydatków na poszczególnych grantodawców oraz środków własnych. Przychody statutowe ujmowane są w zespole kont 7 w podziale na źródła ich pozyskania tj. granty na realizacje projektów, darowizny od osób prawnych, fizycznych oraz pozostałe przychody. 8. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny: a. należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty w wartości nominalnej, b. środki pieniężne w PLN wycenia się według wartości nominalnej, c. fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu, d. zobowiązania wycenia się na dzień jego powstania według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Sporządzono: Warszawa, dnia Podpis sporządzającego Podpisy Zarządu 3

4 Fundacja Klinika Rządzenia ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 lok Warszawa NIP: REGON: BILANS na dzień rok w zł i gr Pozycja Aktywa Stan na dzień Pozycja Pasywa Stan na dzień A. Aktywa trwałe A. Fundusze własne ,75 I. Wartości niematerialne i prawne I. Fundusz statutowy 1 00 II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Fundusz zasobowy III. Należności długoterminowe III. Fundusz z aktualizacji wyceny IV. Inwestycje długoterminowe IV. Fundusz rezerwowy V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych B. Aktywa obrotowe ,04 VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy ,75 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 1. w tym działalności statutowej ,75 II. Należności krótkoterminowe 20,13 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,79 III. Inwestycje krótkoterminowe ,91 I Rezerwy na zobowiązania 1. Środki pieniężne ,91 II. Zobowiązania długoterminowe 2. Pozostałe aktywa finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe ,79 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Kredyty i pożyczki ,79 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 9 IV. Rozliczenia międzyokresowe X SUMA AKTYWÓW ,04 X SUMA PASYWÓW ,04 Warszawa, dnia

5 Pozycja RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od r. do r. Wyszczególnienie w zł i gr Stan na dzień A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej /A-B/ D. Koszty administracyjne E. Pozostałe przychody operacyjne F. Pozostałe koszty operacyjne G. Zysk (strata) na działalności operacyjnej /E-F/ H. Przychody finansowe 7 660, , ,38 I. Koszty finansowe 454,79 Zysk (strata) z działalności statutowej (na całokształcie działalności) J. /C-D+G+H-I/ ,75 K. Zyski i straty nadzwyczajne L. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /L.I. - L.II./ I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne Ł. Zysk (strata) brutto /J+L/ M. Podatek dochodowy N. Zysk (strata) netto /Ł-M/ , ,75 Sporządzono: Warszawa, dnia Podpis sporządzającego Podpisy Zarządu 5

6 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Klinika Rządzenia za rok Fundacja posiada środki trwałe, które są w całości umorzone. a) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa: w zł i gr Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r. Wartości niematerialne i prawne razem: 6 174, ,60 - z tego: inne wartości niematerialne i prawne /strona internetowa, logo/ 6 174, ,60 b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr Wyszczególnienie Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: - z tego: inne wartości niematerialne i prawne: /strona internetowa, logo/ Zwiększenia umorzenia 2. Dane uzupełniające o aktywach obrotowych Zmniejszenia umorzenia Stan na r , , , ,60 Wyszczególnienie Stan na r. B. AKTYWA OBROTOWE ,04 B. II. Należności 20,13 - pozostałe rozrachunki z Zarządem 20,13 B. III. Inwestycje krótkoterminowe ,91 Środki pieniężne ,91 - środki pieniężne na rachunkach bankowych ,91 3. Dane uzupełniające o pasywach Wyszczególnienie Stan na r. B. III. Zobowiązania krótkoterminowe ,79 6

7 - pożyczki ,79 - zobowiązania wobec US z tyt. PIT Struktura Funduszu własnego na dzień Fundusz własny w całości jest własnością Fundacji. FUNDUSZ WŁASNY PLN 1. Fundusz statutowy /wpłacony w całości/ Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok ,75 FUNDUSZ WŁASNY: ,75 5. Struktura poniesionych kosztów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) Wyszczególnienie 2014 KOSZTY RAZEM 9 175,75 w tym: A. Koszty statutowe /programowe/ 7 660,58 1. Strona internetowa, logo, domena internetowa 6 658,86 2. Wynagrodzenia tłumacza tekstów na stronie www Fundacji oraz 1 001,72 wniosków projektowych B. Koszty ogólno-administracyjne 1 060,38 1. Urządzenie wielofunkcyjne, artykuły biurowe, pieczątka, znaczki 798,38 pocztowe 2. Opłaty bankowe 3,00 3. Opłaty sądowe KRS Ubezpieczenie sprzętu (urządzenie wielofunkcyjne) 109,00 C. Koszty finansowe 454,79 1. Odsetki od pożyczki 454,79 6. W prezentowanym roku obrotowym Fundacja nie tworzyła żadnych rezerw. 7. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują. 8. Zobowiązania wobec gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują. 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują. 10. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 7

8 11. Fundacja w roku obrotowym 2014 nie zatrudniała pracowników z tytułu umowy o pracę. 12. Propozycja pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy w latach : - z otrzymanych darowizn oraz planowanego umorzenia długu przez fundatorów z tytułu udzielonej pożyczki na organizację fundacji i realizację celów statutowych. 13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od księgowego wyniku finansowego brutto: Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Przychody wykazane w rachunku zysków i strat 2. Przychody podatkowe (1) 3. Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 9 175,75 3a w tym koszty nie podatkowe /naliczone odsetki od 454,79 pożyczki/ 4. Koszty podatkowe razem (3-3a) 8 720,96 5. Wynik podatkowy: (2-4) ,96 Sporządzono: Warszawa, dnia Podpis sporządzającego Podpisy Zarządu 8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) Dane identyfikujące jednostkę: Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku! Dalej zwana Fundacja Hej, Koniku! Nr

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo