POZEW O ZAPŁATĘ MASZ PRAWO PO SWOJEJ STRONIE! Koborowo, dnia 20 sierpnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZEW O ZAPŁATĘ MASZ PRAWO PO SWOJEJ STRONIE! Koborowo, dnia 20 sierpnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Koborowo, dnia 20 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny ul. Mickiewicza Białystok Powód: Żorż Ponimirski ul. T. Dołęgi-Mostowicza 19/ Koborowo (woj. Podlaskie) Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji DYZMA ul. W. Waredy 1/ Warszawa Wartość przedmiotu sporu: zł POZEW O ZAPŁATĘ Wnoszę o: 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami: a) od kwoty zł od dnia 22 maja 2014 r. do dnia zapłaty; b) od kwoty zł od dnia 3 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty; 2. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda; 3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych; 4. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści pozwu; 5. w przypadku zakwestionowania przez pozwanego rzetelności ekspertyzy rzeczoznawczej inż. Józefa Boczka wnoszę ponadto o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy na następujące okoliczności: a) jaka była wartość rynkowa samochodu Chevy Master Sedan o nr rej. BKB 12XX przed kolizją z dnia 21 kwietnia 2014 r.; b) jaka była wartość tego samochodu po tej kolizji; c) ile wyniósłby całkowity koszt naprawy uszkodzeń odniesionych przez ten samochód wskutek tej kolizji. 1

2 UZASADNIENIE Okoliczności faktyczne W dniu 21 kwietnia 2014 r. w Konstancinie (woj. Mazowieckie) powód Żorż Ponimirski, kierując samochodem marki Chevy Master Sedan o nr rej. BKB 12XX, uczestniczył w kolizji z samochodem osobowym marki Rolls-Rolls o nr rej. WPI 34XX, którym poruszał się Jan Ulanicki. Do kolizji doszło z winy Jana Ulanickiego, co zostało potwierdzone jego pisemnym oświadczeniem. Dowód: Kopia oświadczenia Jana Ulanickiego sprawcy kolizji; Jan Ulanicki jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji DYZMA. Okoliczność bezsporna W wyniku kolizji z dnia 21 kwietnia 2014 r. samochód Chevy Master Sedan doznał następujących uszkodzeń: stłuczenia zderzaka przedniego, stłuczenia przedniego lewego reflektora, wgniecenia i zarysowania pokrywy silnika, wgniecenia i zarysowania lewego przedniego nadkola, wgniecenia i zarysowania lewych przednich drzwi (kierowcy), co znalazło odzwierciedlenie w notatce służbowej funkcjonariuszy Policji Państwowej. Powyższe uszkodzenia zostały potwierdzone także przez likwidatora szkód TUiR DYZMA, który dokonywał oględzin pojazdu w dniu kolizji. Dowód: Protokół oględzin pojazdu Chevy Master Sedan z dn. 21 kwietnia 2014 r. Notatka służbowa ze zdarzenia drogowego w aktach sprawy I WPR 123/14 Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Konstancinie (wnoszę o zobowiązanie KPP w Konstancinie do przedstawienia notatki służbowej tylko w przypadku kwestionowania stanu uszkodzeń pojazdu przez pozwanego). Szkoda została zgłoszona TUiR DYZMA przez powoda jeszcze w dniu kolizji, tj. 21 kwietnia 2014 r. Następnie, w dniu 7 maja 2014 r., powód otrzymał od TUiR DYZMA kosztorys, z którego wynikało, że ubezpieczyciel oszacował wartość rynkową pojazdu Chevy Master Sedan na kwotę zł, zaś koszty jego naprawy na zł, a wartość pozostałości (wraku) na zł. W odpowiedzi powód zażądał od TUiR DYZMA zmiany kosztorysu wskazując, że wartość rynkowa pojazdu wynosiła nie zł, a co najmniej zł. Powód dostarczył przy tym ubezpieczycielowi przykładowe oferty z internetowych portali aukcyjnych wskazujące na to, że porównywalne do uszkodzonego samochodu osiągają wartość rynkową w granicach zł. Powód dostarczył ubezpieczycielowi także wycenę pojazdu Chevy Master Sedan sporządzoną na stronie internetowej z której wynikał, iż pojazd ten wart jest właśnie zł. Powód zażądał wypłacenia odszkodowania w kwocie zł, która to kwota odpowiadałaby kosztom naprawy uszkodzonego pojazdu. Dowód: kosztorys z dn. 7 maja 2014 r. sporządzony przez TUiR DYZMA Pismo powoda do TUiR DYZMA z dn. 10 maja 2014 r. wraz z załącznikami 2

3 Następnie, w dniu 20 maja 2014 r. powód otrzymał od TUiR DYZMA decyzję o przyznaniu odszkodowania w kwocie zł. W uzasadnieniu decyzji TUiR DYZMA wskazał, że koszt naprawy pojazdu przewyższa 70% jego wartości rynkowej, co spowodowało przyjęcie przez ubezpieczyciela szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania jako różnicy między wartością samochodu przed i po kolizji. Żądanie powoda zmodyfikowania kosztorysu pozostało bez odpowiedzi. Dowód: Decyzja z 20 maja 2014 r. o przyznaniu odszkodowania przez TUiR DYZMA Nie zgadzając się z decyzją ubezpieczyciela, powód Żorż Ponimirski zlecił niezależnemu rzeczoznawcy inż. Józefowi Boczkowi wykonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu Chevy Master Sedan, a także kosztów jego naprawy i spodku wartości w wyniku kolizji. Z opinii sporządzonej przez Józefa Boczka wynika, że kosztorys przyjęty przez ubezpieczyciela był błędny, bowiem wartość rynkowa pojazdu przed kolizją wynosiła zł, po kolizji zł, zaś koszty jego naprawy to zł. Koszt tej ekspertyzy wyniósł zł i powód poniósł go w całości. Dowód: Ekspertyza rzeczoznawcy inż. Józefa Boczka Faktura za w/w ekspertyzę Następnie, w dniu 27 maja 2014 r., powód złożył odwołanie od decyzji TUiR DYZMA, załączając do niego kopię ekspertyzy Józefa Boczka i rozszerzając żądanie o zwrot kosztów wykonania tej ekspertyzy. Odwołanie, które zostało rozpatrzone przez TUiR DYZMA negatywnie. Wobec tego w dniu 3 lipca 2014 r. powód doręczył TUiR DYZMA ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, wyznaczając 30-dniowy termin na spełnienie jego roszczenia. W odpowiedzi na wezwanie powód został poinformowany przez TUiR DYZMA, że ubezpieczyciel nie uznaje roszczenia powoda. Dowód: odwołanie Żorża Ponimirskiego z dn. 27 maja 2014 r. wraz z załącznikiem Decyzja TUiR DYZMA o odmowie uwzględnienia odwołania Ostateczne przedsądowe wezwanie TUiR DYZMA do zapłaty z dn. 2 lipca 2014 r. Informacja od TUiR DYZMA o nieuznaniu roszczenia Uzasadnienie roszczenia głównego Na roszczenie zapłaty zł składa się żądanie zapłaty zł tytułem odszkodowania za kolizję z dnia 21 kwietnia 2014 r. oraz zł tytułem zwrotu kosztów ekspertyzy inż. Józefa Boczka. TUiR DYZMA błędnie przyjął, że w niniejszej sprawie doszło do szkody całkowitej. O szkodzie takiej można mówić, gdy uczestniczący w kolizji pojazd bądź w ogóle nie nadaje się do naprawy, bądź też koszty tej naprawy byłyby nadmierne w rozumieniu art kodeksu cywilnego. Za nadmierne koszty w przypadku odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC można zaś uznać takie, które przewyższają 100% wartości rynkowej pojazdu, zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dn (sygn. III CZP 76/05); uchwała Sądu Najwyższego z dn. 22 listopada 2013 r. (sygn. III CZP 76/13); wyrok Sądu Apelacyjnego w 3

4 Katowicach z dn r. (sygn. I ACr30/92). Tymczasem ani według kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela, ani też według opinii rzeczoznawcy Józefa Boczka koszt naprawy samochodu Chevy Master Sedan nie przewyższa jego wartości rynkowej. Za niemające żadnego uzasadnienia należy też uznać twierdzenie ubezpieczyciela, jakoby przyjęcie szkody całkowitej było uzasadnione faktem, iż koszty naprawy rzekomo przewyższają 70% wartości pojazdu. Wobec tego dla pełnego zrekompensowania szkody poniesionej przez powoda konieczne jest, aby wysokość odszkodowania zrekompensowała mu koszty przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego, czyli koszty naprawy. Jak wynika z ekspertyzy inż. Józefa Boczka, całkowity koszt naprawy pojazdu Chevy Master Sedan to zł. Powód otrzymał już od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania kwotę zł, stąd też uzasadnione jest żądanie w niniejszym pozwie pozostałych zł. Ponadto powód domaga się zwrotu kosztów ekspertyzy rzeczoznawczej inż. Józefa Boczka, jako kosztu pozostającego w adekwatnym związku przyczynowym z zaistniałą szkodą, stosowanie do art kodeksu cywilnego. Sporządzenie tej ekspertyzy było niezbędne dla stwierdzenia wartości uszkodzonego pojazdu, a także uzasadnione postawą TUiR DYZMA, które podważało wycenę dokonaną przez powoda w oparciu o oferty z aukcji internetowych oraz strony internetowej Stąd też koszt ekspertyzy uznać należy za celowy i uzasadniony, co z kolei uzasadnia jego dochodzenie w kwocie należnego powodowi odszkodowania, zob. np. uchwałę Sądu Najwyższego z dn r., sygn. III CZP 24/04 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dn r., sygn. V CKN 908/00. Koszt tej ekspertyzy wyniósł zł i tej kwoty powód domaga się od TUiR DYZMA. Uzasadnienie żądania odsetek Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z roku 2013, poz. 392 tekst jednolity ze zm.) ubezpieczyciel powinien wypłacić uprawnionemu kwotę odszkodowania w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia o szkodzie. W niniejszej sprawie zgłoszenia dokonano w dniu 21 kwietnia 2014 r., a zatem termin do wypłaty odszkodowania upłynął w dniu 21 maja 2014 r. W terminie tym TUiR DYZMA wypłacił powodowi jedynie kwotę zł. A zatem od dnia następnego 22 maja 2014 r. wymagalne stało się roszczenie o zapłatę pozostałej kwoty odszkodowania (z wyjątkiem kosztów ekspertyzy rzeczoznawczej), tj. kwoty zł. Co do kosztów ekspertyzy rzeczoznawczej (4 500 zł), zostały one poniesione przez powoda później niż w dniu kolizji. Powód wezwał TUiR DYZMA do zwrotu tych kosztów w terminie 30 dni od otrzymania ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, tj. od dnia 3 lipca 2014 r. W wyznaczonym przez powoda terminie TUiR DYZMA nie spełniło jego roszczenia. 4

5 A zatem uzasadnione jest żądanie odsetek od kwoty zł począwszy od dnia następującego po dniu upływu 30-dniowego terminu, tj. od dnia 3 sierpnia 2014 r. Właściwość sądu Właściwość Sądu Rejonowego w Białymstoku uzasadniona jest tym, że powód Żorż Ponimirski ma miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu (w Koborowie), zaś art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zezwala na wytoczenie powództwa o roszczenie z tytułu ubezpieczenia OC właśnie przed sąd miejsca zamieszkania pokrzywdzonego. Mając na względzie całokształt przedstawionych powyżej okoliczności, niniejsze powództwo należy uznać za konieczne i w pełni uzasadnione. Żorż Ponimirski [własnoręczny podpis] zerknij do komentarza W załączeniu: 1. odpis pozwu wraz z załącznikami (1 szt.); 2. dowód uiszczenia opłaty od pozwu; 3. dokumenty wskazane w treści pozwu 5

6 Komentarz masz-prawo.info Pamiętaj, że niniejszy pozew stanowi wyłącznie wzór. Przygotowane przez siebie pismo powinieneś dostosować do okoliczności faktycznych i prawnych Twojej sprawy. Więcej informacji o sporach prawnych z zakładami ubezpieczeń znajdziesz tutaj: 6

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999. BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999 luty 2011 NR 117 Cena: 26,25 zł w tym 5% VAT 1 Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki Daniel Więcławski - FST-Management Sp. z o.o. REKOMPENSATA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26

Bardziej szczegółowo

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa 2013 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 13 czerwca 2014 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 13 czerwca 2014 r. Sygn. akt III CZP 12/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 13 czerwca 2014 r. Czy wierzytelność wynikającą bezpośrednio z obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE WZÓR NR 56 POZEW O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZEZ PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA Z UWAGI NA CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM PRACOWNIKA Wałbrzych, 14 października

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V ACa 652/12 Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przewodniczący : SSA Zofia Kołaczyk (spr.) Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-4/2011/WS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo