WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus"

Transkrypt

1 1. Wymagalne jest roszczenie o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego niezależnie od tego czy naprawa została już dokonana. Wysokość odszkodowania zależy w takim wypadku ustalać według przewidywanych kosztów naprawy. 2. Bezzasadny jest zarzut błędnej wykładni art ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, polegającej na przyjęciu dla określenia wartości poniesionej szkody ceny obowiązującej w państwie innym niż miejsce zdarzenia powodującego szkodę. Poddanie zobowiązania nie wynikającego z czynności prawnej prawu polskiemu - jako prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania - nie oznacza, że sąd miał również obowiązek zastosować ceny występujące na terenie Polski. Aby odszkodowanie spełniało warunek pełnego naprawienia szkody i uwzględniało realne istniejące możliwości naprawienia szkody, musi umożliwiać poszkodowanemu, zamieszkałemu za granicą i będącemu obywatelem innego państwa, dokonanie naprawy na terenie jego kraju. Odszkodowanie powinno zatem być ustalone według cen obowiązujących w tym kraju, a nie cen występujących w Polsce. Sygn. akt IV CKN 635/00 Sąd Najwyższy w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2002 r. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus Protokolant Hanna Kamińska w sprawie z powództwa Annemarie S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "Samopomoc" S.A. w Warszawie - Ekspozyturze w Gdańsku o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 16 stycznia 2002 r. na rozprawie kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt III Ca 767/98, oddala kasację i zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 750 (siedemset pięćdziesiąt zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

2 Uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 maja 1998 r. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę ,86 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 1996 r., a w pozostałej części powództwo oddalił, opierając rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach: Stanowiący własność powódki - obywatelki Niemiec - samochód marki Renault 19 został uszkodzony w dniu 5 października 1996 r. w Stargardzie Gdańskim, na skutek kolizji spowodowanej przez prowadzącego samochód marki Fiat 126 p ubezpieczony w pozwanym Towarzystwie od odpowiedzialności cywilnej. W wyniku zderzenia uległy uszkodzeniu i wymagają wymiany części pojazdu powódki wykazane w ekspertyzie technicznej sporządzonej na zlecenie powódki, a zweryfikowanej w opinii biegłego sądowego. Ogólny koszt niezbędnej naprawy wynosi 5.422,96 marek niemieckich, co stanowi na dzień wyrokowania kwotę ,86 zł. Pozwany wypłacił powódce odszkodowanie w kwocie 2.456,89 zł. Sąd uznał, że uwzględniając zasadę pełnego odszkodowania, obiektywnym miernikiem wartości są ceny rynkowe części i usług koniecznych do naprawienia szkody i to na terenie Niemiec, to jest w miejscu zamieszkania powódki, gdyż takie koszty musi powódka ponieść aby przywrócić uszkodzony pojazd do stanu poprzedniego. Nadto Sąd ten ustalił, że powódka zgłosiła pozwanemu swe roszczenie w dniu 11 października 1996 r. dołączając dokumenty (w tym kosztorys) niezbędne do ustalenia wysokość odszkodowania. Powódce należą się więc odsetki od dnia 11 listopada 1996 r. stosownie do treści art. 817 k.c. Na skutek apelacji pozwanego Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 26 listopada 1998 r. zmienił zaskarżony wyrok o tyle, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.236,38 zł z ustawowymi odsetkami poczynając od dnia 11 listopada 1996 r., a w pozostałym zakresie apelację oddalił. Sąd ten podzielił w pełni stanowisko Sądu I instancji, że pozwany ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną przez sprawcę kolizji drogowej. Wobec tego, że powódka jest cudzoziemką w sprawie ma zastosowanie art. 31 ust. 1 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, zgodnie z którym do odpowiedzialności z czynu niedozwolonego, należy stosować prawo państwa, na którego terenie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W tym wypadku zastosowanie ma prawo polskie, a więc przepisy kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych, przepisy ustawy o działalności

3 ubezpieczeniowej, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy. Sąd ten podzielił też stanowisko Sądu I instancji, iż aby odszkodowanie spełniało warunek pełnego naprawienia szkody, powinno ono umożliwić poszkodowanemu naprawienie samochodu w kraju jego zamieszkania. Odszkodowanie powinno być zatem ustalone według cen w tym kraju, z tym że przeliczone następnie na pieniądz polski. Wartość szkody Sąd Wojewódzki ustalił na sumę 5.747,31 DM (w tym 327,33 DM koszty ekspertyzy), co po przeliczeniu na złotówki wg kursu z dnia ustalenia odszkodowania daje sumę ,87 zł. Wobec tego że powódka otrzymała od strony pozwanej kwotę 2.496,49 zł do zapłaty pozostała kwota 8.236,38 zł. Sąd ten w pełni podzielił ustalenia Sądu I instancji, co do daty zawiadomienia pozwanego o szkodzie, jak i ocenę, że odsetki należą się od 11 listopada 1996 r. Pozwany w kasacji powołując się na podstawę z art pkt 1 k.p.c. wnosił o zmianę wyroku i oddalenie powództwa, ewentualnie o jego uchylenie, jak i poprzedzającego go wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Rozpoznając kasację na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 48, poz. 554) Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Oparcie kasacji na pierwszej z podstaw kasacyjnych wymienionych w art ma ten skutek, że oceny naruszenia prawa materialnego sąd kasacyjny dokonuje wyłącznie na podstawie ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania zaskarżonego wyroku. Sąd Najwyższy jest bowiem wówczas - jak to wyrażał art k.p.c. - związany stanem faktycznym stanowiącym podstawę zaskarżonego orzeczenia. Pozwany zarzucając naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie 29 i 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 ze zm.) w istocie kwestionuje ustalenia, co do zakresu uszkodzeń pojazdu powódki, jak i wysokości poniesionej przez nią szkody. Ustalenia zaś w tej mierze, jako należące do ustaleń faktycznych, nie mogą być kwestionowane poprzez zarzut błędu subsumcji, podnoszony w ramach podstawy kasacyjnej z art pkt 1 k.p.c. Sąd Najwyższy wielokrotnie już wyjaśniał, że nie można skutecznie dowodzić błędu subsumcji (art pkt 1 k.p.c.) poprzez kwestionowanie prawidłowości dokonanych przez sąd ustaleń faktycznych (por. np. wyrok z dnia 25 marca 1999 r. III CKN 206/98 OSNC 1999 nr.10, poz. 183). W niniejszym przypadku podważanie prawidłowości przyjętego stanu faktycznego, przy braku zarzutów z art pkt

4 2 k.p.c. nie może odnosić skutku, gdyż jak to podkreślono wyżej sąd kasacyjny jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę wydania zaskarżonego wyroku. Powołując się ogólnikowo na naruszenie przepisów dekretu z 30 listopada 1949 r. o języku państwowym i języku urzędowym rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. Nr 57, poz. 324) przez ich niezastosowanie w sprawie w związku z art. 481 k.c. skarżący zarzucił, iż spowodowało to, że przyjęto niewłaściwą datę powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. W ramach tego zarzutu skarżący podniósł, że powódka zgłaszając swe roszczenie w języku niemieckim nie dołączyła uwierzytelnionych tłumaczeń, czego sądy nie wzięły pod uwagę. Twierdzenia w tym przedmiocie są nowe. W orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalone należy uznać stanowisko, że powołanie się na nowe okoliczności nie uzasadnia żadnej z podstaw kasacyjnych (por. np. wyrok z dnia 10 czerwca 1997 r. II CKN 180/97 OSNC 1997 Nr 12, poz. 202). Ponadto należy podnieść, że stwierdzenie w jakiej dacie powódka zawiadomiła pozwanego o szkodzie, jak i że dołączyła niezbędne dokumenty do ustalenia odszkodowania należą do ustaleń faktycznych, którymi sąd kasacyjny jest związany. Chybiony jest też kolejny zarzut błędnej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (jednolity tekst Dz.U. z 1996 r., poz. 62 ze zm.) oraz art k.c. i k.c. polegający na ustaleniu wysokości poniesionej szkody na podstawie przeprowadzonych kosztów naprawy, przy braku przedłożenia przez powódkę rachunków od zakładów naprawczych. W kwestii czy poszkodowanemu należy się odszkodowanie przed dokonaniem naprawy wypowiedział się już Sąd Najwyższy stwierdzając, że roszczenie o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego czy naprawa została już dokonana. Wysokość odszkodowania w takim wypadku należy ustalać według przewidywanych kosztów naprawy i według cen z daty ich ustalania (por. wyrok z dnia 27 czerwca 1988 r. I CR 151/88 nie publ.; wyrok z dnia 11 czerwca 2001 r. V CKN 266/00 nie publ. czy uzasadnienie uchwały z dnia 15 listopada 2001 r. III CZP 68/01 jeszcze nie opublikowanej) Sąd Najwyższy w obecnym składzie w pełni podziela to stanowisko. W niniejszym wypadku sądy oparły się na kosztorysie przedwykonawczym sporządzonym przez rzeczoznawcę niemieckiego, zweryfikowanym przez biegłego sądowego, który ustalając zakres uszkodzeń brał pod uwagę zdjęcia samochodu, jak też opis uszkodzeń sporządzony przez funkcjonariusza Policji w Stargardzie Gdańskim bezpośrednio

5 po wypadku. Ustalenie więc odszkodowania nastąpiło bez naruszenia zasad wynikających z powołanych przepisów. Niezasadny jest też ostatni zarzut dotyczący błędnej wykładni art ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. prawa prywatnego międzynarodowego polegający na przyjęciu dla określenia wartości poniesionej szkody ceny obowiązującej w państwie innym niż miejsce zdarzenia powodującego szkodę. Powołany przepis stanowi, że zobowiązania nie wynikające z czynności prawnej podlega prawie państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania. Sąd II instancji zgodnie z treścią tego przepisu zastosował prawo obowiązujące w Polsce, co nie oznacza że również miał obowiązek zastosować ceny występujące na terenie Polski. Aby odszkodowanie spełniało warunek pełnego naprawienia szkody i uwzględniało realne istniejące możliwości naprawienia szkody, musi umożliwiać poszkodowanemu, zamieszkałemu za granicą i będącemu obywatelem innego państwa, dokonanie naprawy na terenie jego kraju. Odszkodowanie powinno zatem być ustalone według cen obowiązujących w tym kraju, a nie cen występujących w Polsce (por. np. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r. III CZP 72/97 OSNC 1998 z. 9, poz. 133). Sąd II instancji ustalił odszkodowanie przy uwzględnieniu tych zasad, a zatem bez naruszenia powołanego przepisu. Uwzględniając powyższe kasacja, jako nie zawierająca uzasadnionych podstaw, podlegała oddaleniu stosownie do treści art k.p.c. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na mocy art. 98 k.p.c. i art k.p.c. w związku z art k.p.c. 7

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 727/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 407/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 marca 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 86/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 69/12 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 570/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 sierpnia 2011 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 75/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Sygn. akt IV CSK 216/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 387/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., I CSK 559/10

Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., I CSK 559/10 Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., I CSK 559/10 Nawiązanie przez bank stosunku umownego z podmiotem niemającym odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej może stanowić czyn niedozwolony

Bardziej szczegółowo

Sąd NajwyŜszy w składzie: SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper

Sąd NajwyŜszy w składzie: SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper id: 20378 1. [U]mowa o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością moŝe zawierać zapis na sąd polubowny (art. 697 k.p.c.) lub umowę derogacyjną (art. 1105 k.p.c.), obejmujące tak załoŝycieli spółki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 18/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Prawo właściwe dla sprawy o wydanie właścicielowi rzeczy wskazuje art. 24 prawa prywatnego międzynarodowego. 2. Statut rzeczowy decyduje w szczególności o przesłankach przeniesienia własności. Samo

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 236/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05. Teza:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05. Teza: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05 Teza: 1. Zezwolenie przez właściciela na założenie instalacji przesyłowych i ich eksploatację kształtuje nowy stan prawny, powodując nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 stycznia 2013 r. IV CSK 431/2012

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 stycznia 2013 r. IV CSK 431/2012 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 stycznia 2013 r. IV CSK 431/2012 Publikatory LexisNexis nr 5029787 www.sn.pl Teza Wysokie wymagania stawiane lekarzowi nie oznaczają jego odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt I ACa 639/11. Dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie:

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt I ACa 639/11. Dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie: Sygn. akt I ACa 639/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Joanna Skwara-Kałwa SA Joanna Kurpierz

Bardziej szczegółowo

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis Teza Moc obowiązująca umów międzynarodowych przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2005 r. II

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III PK 128/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 czerwca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 296/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 280/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 maja 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo