OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe Stan istniejący Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne Dobór średnic kanałów grawitacyjnych Dobór pompowni i przewodów tłocznych Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami Strefa ochrony sanitarnej pompowni Technologia robót Odwodnienie wykopów Przekraczanie przeszkód terenowych Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji Wytyczne do robót ziemnych związanych z istniejącym zadrzewieniem Wytyczne dla organizacji i obsługi eksploatacyjnej

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe. Podstawą do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta między Gminą Łaskarzew jako Zamawiającym, a Firmą Sławomir Baran Wod Kan - jako Wykonawcą projektu. Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: mapy zasadnicze w skali 1:1000, uzgodnienia z mieszkańcami i Inwestorem, opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Łaskarzew. 2. Stan istniejący. Obecnie ścieki bytowo gospodarcze z gospodarstw domowych w miejscowościach Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, skąd wywoŝone są wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Miejscowości objęte niniejszym projektem zaopatrywane są w wodę z publicznej sieci wodociągowej. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty. Na projektowanym obszarze został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej. Układ kanalizacji grawitacyjnej będzie wspomagany za pomocą ośmiu sieciowych przepompowni ścieków. Dla jednego gospodarstwa w miejscowości Zygmunty, z którego ze względu na ukształtowanie terenu nie moŝna w sposób grawitacyjny odprowadzić ścieków do sieci ulicznej, zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków. Przepompownia te będzie ciśnieniowo transportować ścieki do kanalizacji ulicznej grawitacyjnej. 3

3 Ścieki z całego terenu objętego projektem odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Pilczyn. 4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne. Schemat kanalizacji z terenu objętego projektem został przedstawiony na Rys. I. Kanalizację grawitacyjną uliczną projektuje się z rur kielichowych litych PVC DN 250 i DN 200. Kanalizację tłoczną projektuje się z rur PE PN 6 Ø 63, Ø 90, Ø110. Na końcówkach kanałów tłocznych projektuje się studnie rozpręŝne z kręgów Ŝelbetowych Ø 1,0 m. Na kanałach tłocznych projektuje się studnie Ŝelbetowe kontrolne, średnicy Ø 1,0 m, w których zamontowany będzie trójnik z zasuwą Ø 80 i złączką do węŝa celem odpowietrzenia i przepłukania kanalizacji: od pompowni P2 St1-1 szt. od pompowni P5 St2-1 szt. od pompowni P6 St3, St4-2 szt. od pompowni przydomowej St5-1 szt. Na kanałach grawitacyjnych projektuje się studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0 m. Studnie włazowe PVC 1,0 m projektowane są ze zwieńczeniem 1100/700 kl. D 400 właz ma nośność 40 T z pierścieniem odciąŝającym. Zestawienie studni PVC 1,0 m: Zlewnia P1: S22 1 szt. Zlewnia P2: S63; S79; S86; S111; S156; S165; S175; S187; S215 9 szt. Zlewnia P3: S221; S230 2 szt. Zlewnia P4: S233; S242; S271; S283; S289; S311 6 szt. Zlewnia P5: S342; S346; S365; S380 4 szt. Zlewnia P6: S383; S388; S398; S407; S427 5 szt. Zlewnia P8: S435; S455 2 szt. W drodze i poboczu projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D

4 Na terenach zielonych projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. B 125. Zwieńczenie studzienek inspekcyjnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:200. Studzienki wykonać z rur trzonowych karbowanych z pokrywą na rurze teleskopowej i z pierścieniem odciąŝającym. W terenie zielonym studzienki naleŝy budować ok. 30 cm ponad teren, Ŝeby były widoczne podczas prac polowych. Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni ścieków: kanał grawitacyjny PVC ,5 m kanał grawitacyjny PVC ,0 m kanał tłoczny PE Ø ,0 m kanał tłoczny PE Ø ,0 m pompownia P1 Ø 1,5 m z pompami MS1 14H/Z szt. 2 pompownia P2 Ø 1,5 m z pompami MS1 32Z szt. 2 pompownia P3 Ø 1,5 m z pompami MS1 42Z szt. 2 pompownia P4 Ø 1,5 m z pompami MS1 24Z szt. 2 pompownia P5 Ø 1,5 m z pompami MS1 24Z szt. 2 pompownia P6 Ø 1,5 m z pompami MS1 42Z szt. 2 pompownia P7 Ø 1,2 m z pompami MS1 14L/Z szt. 2 pompownia P8 Ø 1,2 m z pompami MS1 14M/Z szt. 2 Długość kanalizacji w rozbiciu na poszczególne zlewnie: Tab. 1 Długość [mb] PVC 200 PVC 250 PE 110 PE 90 Zlewnia O.Ś. 352,0 231,0 Zlewnia P1 765,5 70,0 Zlewnia P ,0 Zlewnia P3 379,0 387,0 Zlewnia P4 2622,5 292,0 Zlewnia P5 1048,0 824,0 Zlewnia P6 1744,0 1096,0 Zlewnia P7 64,5 56,0 Zlewnia P8 408,0 178,0 Σ ,5 m 231,0 m 70,0 m 3359,0 m 5

5 5. Dobór średnic kanałów grawitacyjnych. Kanały grawitacyjne w miejscowościach objętych projektem zaprojektowano z rur kielichowych litych PVC DN 250 i DN 200. Maksymalną ilość ścieków w projektowanych kanałach obliczono przy następujących załoŝeniach: 1 przyłącze kanalizacyjne obsługuje 4,5 mieszkańców ilość ścieków na jednego mieszkańca na dobę l współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,4 współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 2,3 Maksymalna ilość ścieków [l/s] Q maxh = (liczba przyłączy *4,5*100*1,4*2,3)/(24*3600) [l/s] Q maxh = (329 *4,5*100*1,4*2,3)/(24*3600) [l/s] = 5,5 l/s Zaprojektowany kanały PVC DN200 przy minimalnym spadku 5 zapewnia przepustowość na poziomie ok. 12 l/s a kanał PVC DN 250 przy spadku 4 zapewnia przepustowość na poziomie ok. 16 l/s. Na podstawie przeprowadzonej analizy moŝna stwierdzić, Ŝe zaprojektowana kanalizacja sanitarna pozwoli w przyszłości na przyłączanie nowych uŝytkowników kanalizacji. 6. Dobór pompowni i przewodów tłocznych. W nawiązaniu do zaprojektowanego układu grawitacyjno tłocznego dobrano pompownie i przewody tłoczne. Zbiorniki pompowni projektuje się z polimerobetonu (PMB). Pompownia P1 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 110 z pompami MS1 14H/Z 2 szt. mapa Rys. 2, Pompownia P2 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 32Z 2 szt. mapa Rys. 7, Pompownia P3 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 42Z 2 szt. mapa Rys. 10, Pompownia P4 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 24Z 2 szt. mapa nr 1 - Rys. 13, Pompownia P5 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 6

6 z pompami MS1 24Z 2 szt. mapa Rys. 17, Pompownia P6 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 42Z 2 szt. mapa Rys. 19, Pompownia P7 zbiornik z PMB o średnicy 1,2 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 14L/Z 2 szt. mapa Rys. 1, Pompownia P8 zbiornik z PMB o średnicy 1,2 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 14M/Z 2 szt. mapa Rys. 1. Średnice przewodów tłocznych zostały dobrane tak, aby były zachowane warunki samooczyszczania. Przepompownie ścieków naleŝy zakupić jako kompletny obiekt wyposaŝony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Armaturę i rurociągi naleŝy wykonać ze stali kwasoodpornej. Dostawca pomp przekaŝe wykonawcy Dokumentację Techniczną Ruchową, dokona rozruchu, przeszkoli pracowników i przekaŝe pompownię do eksploatacji. Pompownie naleŝy posadowić i zakotwić na płycie fundamentowej o wysokości nie mniejszej niŝ 0,4 m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych pompownie naleŝy dodatkowo dociąŝyć. W dolnej części pompowni na płaszcz zbiornika naleŝy załoŝyć krąg Ŝelbetowy średnicy minimum 0,4 m większej niŝ średnica pompowni i wysokości ok. 0,8 m. Przestrzeń pomiędzy płaszczem pompowni a kręgiem naleŝy wypełnić betonem. Pompownie poza pasem drogowym naleŝy wynieść ok. 30 cm ponad poziom terenu. Podstawowe dane techniczne pompowni oraz pomp w załączeniu. 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 7. Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami. Projekt zasilania w energię elektryczną pompowni został wykonany jako odrębne opracowanie. Pompy będą sterowane automatycznie poziomem ścieków. Przy pompowni ustawiona będzie szafka sterownicza. KaŜda awaria pompowni objawiająca się podniesieniem poziomy ścieków ponad poziom alarmowy sygnalizowana będzie poprzez świetlno dźwiękowe urządzenia alarmowe umieszczone na szafce sterowniczej. NaleŜy zainstalować system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w trybie ON-LINE w oparciu o transmisję GPRS. Przed budową kanalizacji sanitarnej naleŝy zapoznać się z projektami elektrycznymi zasilania pompowni. 8. Strefa ochrony sanitarnej pompowni. Zaprojektowane pompownie ścieków są obiektami podziemnymi pracującymi w technologii bezskratkowej. ZałoŜono strefę ochronną dla przepompowni sieciowych 15,0 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 9. Technologia robót. Budowę kanalizacji sanitarnej naleŝy rozpocząć od zlewni do O.Ś. Kanały grawitacyjne naleŝy układać ze spadkiem przedstawionym na profilach podłuŝnych. Kanał tłoczny który biegnie przy kanale grawitacyjnym naleŝy układać w odległości ok. 0,5 m od kanału grawitacyjnego. Kanał tłoczny naleŝy układać na głębokości ok. 1,5 m od powierzchni terenu. Na załamaniach kanału tłocznego, oraz pod trójniki z zasuwą naleŝy stosować bloki oporowe. Na terenach zabudowanych oraz w pasach drogowych rury naleŝy układać w wykopach pionowych szalowanych. Projektowaną kanalizację naleŝy układać w wykopie umocnionym szalunkiem - stalowymi wypraskami z pionowymi nakładkami i rozporami. 24

24 Rozstaw nakładek i rozpór naleŝy dostosować do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej na etapie realizacji w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Z badań gruntu wynika, Ŝe nośność podłoŝa pod projektowany rurociąg jest niewystarczająca i naleŝy ją wzmocnić. Wzmocnienie naleŝy wykonać z ławy Ŝwirowej o grubości ok. 20 cm. Podsypkę pod rurociąg naleŝy zagęszczać warstwami o grubości 10 cm uŝywając nóg lub lekkiego sprzętu. Po połoŝeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Rurociąg naleŝy obsypać i zagęszczać równomiernie po obu stronach do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Materiał uŝyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury powinien być ten sam. Do zagęszczania w strefie ułoŝenia rurociągu uŝywamy nóg lub lekkiego sprzętu. Warunki montaŝu rur dotyczą takŝe montaŝu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od ściany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i zagęszczamy. Tylko w terenie zielonym wykopu nie trzeba zagęszczać. W drogach by uniknąć osiadania gruntu naleŝy uzyskać 95% zagęszczenia wg zmodyfikowanej wartości Proctora. Przy montaŝu kanalizacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności. Przewodów ciśnieniowych zgodnie z PN 81/B Przewodów grawitacyjnych zgodnie z PN 92/B W pasie drogi powiatowej roboty budowlane naleŝy prowadzić zgodnie z opinią i decyzją wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie. Dla określenia warunków gruntowo wodnych na trasie projektowanej kanalizacji wykonano badania geologiczne gruntu. Na trasie projektowanej kanalizacji występuje grunt kat. II 40% i III 60%. Na 80% projektowanego wykopu wystąpi woda gruntowa na głębokości 0,2 2,5 m. Badania geologiczne gruntu stanowią odrębne opracowanie. 10. Odwodnienie wykopów. Podczas określania warunków gruntowo wodnych stwierdzono występowanie wody gruntowej. MontaŜu kanalizacji naleŝy dokonywać na podłoŝu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleŝności od potrzeb naleŝy prowadzić metodą powierzchniową lub za pomocą igłofiltrów. Realny czas 25

25 odwodnienia oraz odległości między igłami naleŝy ustalić na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowej i jej napływu do wykopu. Projektuje się igłofiltry o średnicy 50 mm. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym średnicy 80 mm. DrenaŜ rurowy korytkowy projektuje się z rur perforowanych PVC 80 z obsypką filtracyjną ułoŝoną w dnie wykopu. DrenaŜ będzie sprowadzał wody do studzienek zbiorczych o średnicy 80 cm. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym. 11. Przekraczanie przeszkód terenowych. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują zbliŝenia i skrzyŝowania z wodociągiem, gazociągiem, kanałami deszczowymi, liniami i słupami telefonicznymi, liniami i słupami energetycznymi. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie przebiegać w pasie drogowym oraz w terenach zielonych. Występujące drogi na trasie projektowanej kanalizacji to drogi powiatowe i gminne. UWAGA: Podczas wykonywania przedmiotowego projektu jednocześnie prowadzono prace projektowe i wykonawcze wodociągu na terenie miejscowości Zygmunty. Podczas wykonywania robót w celu uniknięcia kolizji naleŝy zapoznać się z aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego. Istniejące przewody krzyŝujące się z wykopem naleŝy zabezpieczyć przez złoŝenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem naleŝy przebudować wodociąg. Przejścia poprzeczne kanalizacji w całej szerokości pasa dróg powiatowych naleŝy wykonać w rurze osłonowej przewiertem bez naruszenia konstrukcji drogi. Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczyć odcinek kanalizacji między studniami i zaznaczyć istniejące uzbrojenie 26

26 podziemne. Po czynnościach wykonanych przez geodetę naleŝy ręcznie odkopać istniejące uzbrojenie. Zestawienie przejść pod przeszkodami przeciskiem w rurze osłonowej zostało przedstawione w tabelach nr 2, 3. 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

32 12. Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji. W miejscu wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne naleŝy prowadzić w porozumieniu z jej właścicielem. Prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd i dojście do posesji metodą tunelową podkopując, lub układając kładkę. 13. Wytyczne do robót ziemnych związanych z istniejącym zadrzewieniem. NaleŜy zachować niŝej wymienione zalecenia. W rejonie zadrzewień prace ziemne organizować w taki sposób aby nie dopuszczać do przesuszenia gleby na ścianach wykopów. Jest to szczególnie waŝne jeśli roboty ziemne będą prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie lub metodą przecisku, pozwoli to zapobiec zniszczeniu korzeni drzew. 14. Wytyczne dla organizacji i obsługi eksploatacyjnej. Eksploatację projektowanej kanalizacji powinno się powierzyć specjalistycznej firmie która ma juŝ doświadczenie w eksploatacji kanalizacji. Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna posiadać sprzęt ciśnieniowy do płukania i czyszczenia kanalizacji bez wchodzenia do studzienek. Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna posiadać niezbędne części zapasowe a w szczególności rezerwowe pompy, przewoźny agregat prądotwórczy i agregat wentylacyjny. Do kanalizacji nie wolno wprowadzać substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zanieczyszczeń stałych oraz popiołu. Okresowo moŝe wystąpić konieczność czyszczenia zbiornika pompowni z nagromadzonych tam przedmiotów, które nie mogą zostać rozdrobnione i wypompowane. W przypadku konieczności zejścia do pompowni konieczne jest: otworzenie włazów i wywietrzenie pompowni sprawdzenie czy w pompowni nie ma niebezpiecznych gazów 33

33 Pracownik schodzący do pompowni powinien być wyposaŝony w aparat do oddychania w atmosferze niebezpiecznych gazów i łączność radiową lub telefoniczną, oraz musi być asekurowany przez dwóch pracowników. Pracownicy wykonujący obsługę urządzeń elektrycznych muszą posiadać stosowne uprawnienia. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji kanalizacji stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 437 z dnia r. Całość inwestycji wykonywać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych normą PN B Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych normą PN 92/B Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. z instrukcją montaŝu producenta rur. innymi obowiązującymi przepisami i normami 34

34 PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót: W zakresie inwestycji występują roboty budowlano montaŝowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym inwestycją to budynki, budowle oraz obiekty małej architektury. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Brak wskazań na elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas wykonywania robót. - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŝ 1,5 m występuje przy wykonywaniu wykopów pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne. - układanie rur w wykopie - roboty wykonywane przy uŝyciu dźwigów - występują podczas montaŝu elementów pompowni ścieków oraz studzienek kanalizacyjnych. 35

35 - ryzyko utonięcia pracowników występuje przy wykonywaniu robót w pobliŝu rowów melioracyjnych - ryzyko potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia prac w pasie drogowym - dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń - próba szczelności 5. Wskazania dotyczące instruktaŝu pracowników. Kierownik budowy zobowiązany jest do: - dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi - przeprowadzenia instruktaŝu stanowiskowego pracowników - omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji naleŝy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151). Roboty budowlane naleŝy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając przepisów BHP przy robotach budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47). 36

36 WYKAZ UZGODNIEŃ 1. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Łaskarzew, 3. Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wydane przez Urząd Gminy Łaskarzew, 4. Opinia wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, 5. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy Łaskarzew. 37

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo