OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe Stan istniejący Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne Dobór średnic kanałów grawitacyjnych Dobór pompowni i przewodów tłocznych Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami Strefa ochrony sanitarnej pompowni Technologia robót Odwodnienie wykopów Przekraczanie przeszkód terenowych Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji Wytyczne do robót ziemnych związanych z istniejącym zadrzewieniem Wytyczne dla organizacji i obsługi eksploatacyjnej

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe. Podstawą do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta między Gminą Łaskarzew jako Zamawiającym, a Firmą Sławomir Baran Wod Kan - jako Wykonawcą projektu. Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: mapy zasadnicze w skali 1:1000, uzgodnienia z mieszkańcami i Inwestorem, opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Łaskarzew. 2. Stan istniejący. Obecnie ścieki bytowo gospodarcze z gospodarstw domowych w miejscowościach Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, skąd wywoŝone są wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Miejscowości objęte niniejszym projektem zaopatrywane są w wodę z publicznej sieci wodociągowej. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty. Na projektowanym obszarze został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej. Układ kanalizacji grawitacyjnej będzie wspomagany za pomocą ośmiu sieciowych przepompowni ścieków. Dla jednego gospodarstwa w miejscowości Zygmunty, z którego ze względu na ukształtowanie terenu nie moŝna w sposób grawitacyjny odprowadzić ścieków do sieci ulicznej, zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków. Przepompownia te będzie ciśnieniowo transportować ścieki do kanalizacji ulicznej grawitacyjnej. 3

3 Ścieki z całego terenu objętego projektem odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Pilczyn. 4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne. Schemat kanalizacji z terenu objętego projektem został przedstawiony na Rys. I. Kanalizację grawitacyjną uliczną projektuje się z rur kielichowych litych PVC DN 250 i DN 200. Kanalizację tłoczną projektuje się z rur PE PN 6 Ø 63, Ø 90, Ø110. Na końcówkach kanałów tłocznych projektuje się studnie rozpręŝne z kręgów Ŝelbetowych Ø 1,0 m. Na kanałach tłocznych projektuje się studnie Ŝelbetowe kontrolne, średnicy Ø 1,0 m, w których zamontowany będzie trójnik z zasuwą Ø 80 i złączką do węŝa celem odpowietrzenia i przepłukania kanalizacji: od pompowni P2 St1-1 szt. od pompowni P5 St2-1 szt. od pompowni P6 St3, St4-2 szt. od pompowni przydomowej St5-1 szt. Na kanałach grawitacyjnych projektuje się studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0 m. Studnie włazowe PVC 1,0 m projektowane są ze zwieńczeniem 1100/700 kl. D 400 właz ma nośność 40 T z pierścieniem odciąŝającym. Zestawienie studni PVC 1,0 m: Zlewnia P1: S22 1 szt. Zlewnia P2: S63; S79; S86; S111; S156; S165; S175; S187; S215 9 szt. Zlewnia P3: S221; S230 2 szt. Zlewnia P4: S233; S242; S271; S283; S289; S311 6 szt. Zlewnia P5: S342; S346; S365; S380 4 szt. Zlewnia P6: S383; S388; S398; S407; S427 5 szt. Zlewnia P8: S435; S455 2 szt. W drodze i poboczu projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D

4 Na terenach zielonych projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. B 125. Zwieńczenie studzienek inspekcyjnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:200. Studzienki wykonać z rur trzonowych karbowanych z pokrywą na rurze teleskopowej i z pierścieniem odciąŝającym. W terenie zielonym studzienki naleŝy budować ok. 30 cm ponad teren, Ŝeby były widoczne podczas prac polowych. Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni ścieków: kanał grawitacyjny PVC ,5 m kanał grawitacyjny PVC ,0 m kanał tłoczny PE Ø ,0 m kanał tłoczny PE Ø ,0 m pompownia P1 Ø 1,5 m z pompami MS1 14H/Z szt. 2 pompownia P2 Ø 1,5 m z pompami MS1 32Z szt. 2 pompownia P3 Ø 1,5 m z pompami MS1 42Z szt. 2 pompownia P4 Ø 1,5 m z pompami MS1 24Z szt. 2 pompownia P5 Ø 1,5 m z pompami MS1 24Z szt. 2 pompownia P6 Ø 1,5 m z pompami MS1 42Z szt. 2 pompownia P7 Ø 1,2 m z pompami MS1 14L/Z szt. 2 pompownia P8 Ø 1,2 m z pompami MS1 14M/Z szt. 2 Długość kanalizacji w rozbiciu na poszczególne zlewnie: Tab. 1 Długość [mb] PVC 200 PVC 250 PE 110 PE 90 Zlewnia O.Ś. 352,0 231,0 Zlewnia P1 765,5 70,0 Zlewnia P ,0 Zlewnia P3 379,0 387,0 Zlewnia P4 2622,5 292,0 Zlewnia P5 1048,0 824,0 Zlewnia P6 1744,0 1096,0 Zlewnia P7 64,5 56,0 Zlewnia P8 408,0 178,0 Σ ,5 m 231,0 m 70,0 m 3359,0 m 5

5 5. Dobór średnic kanałów grawitacyjnych. Kanały grawitacyjne w miejscowościach objętych projektem zaprojektowano z rur kielichowych litych PVC DN 250 i DN 200. Maksymalną ilość ścieków w projektowanych kanałach obliczono przy następujących załoŝeniach: 1 przyłącze kanalizacyjne obsługuje 4,5 mieszkańców ilość ścieków na jednego mieszkańca na dobę l współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,4 współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 2,3 Maksymalna ilość ścieków [l/s] Q maxh = (liczba przyłączy *4,5*100*1,4*2,3)/(24*3600) [l/s] Q maxh = (329 *4,5*100*1,4*2,3)/(24*3600) [l/s] = 5,5 l/s Zaprojektowany kanały PVC DN200 przy minimalnym spadku 5 zapewnia przepustowość na poziomie ok. 12 l/s a kanał PVC DN 250 przy spadku 4 zapewnia przepustowość na poziomie ok. 16 l/s. Na podstawie przeprowadzonej analizy moŝna stwierdzić, Ŝe zaprojektowana kanalizacja sanitarna pozwoli w przyszłości na przyłączanie nowych uŝytkowników kanalizacji. 6. Dobór pompowni i przewodów tłocznych. W nawiązaniu do zaprojektowanego układu grawitacyjno tłocznego dobrano pompownie i przewody tłoczne. Zbiorniki pompowni projektuje się z polimerobetonu (PMB). Pompownia P1 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 110 z pompami MS1 14H/Z 2 szt. mapa Rys. 2, Pompownia P2 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 32Z 2 szt. mapa Rys. 7, Pompownia P3 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 42Z 2 szt. mapa Rys. 10, Pompownia P4 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 24Z 2 szt. mapa nr 1 - Rys. 13, Pompownia P5 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 6

6 z pompami MS1 24Z 2 szt. mapa Rys. 17, Pompownia P6 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 42Z 2 szt. mapa Rys. 19, Pompownia P7 zbiornik z PMB o średnicy 1,2 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 14L/Z 2 szt. mapa Rys. 1, Pompownia P8 zbiornik z PMB o średnicy 1,2 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 14M/Z 2 szt. mapa Rys. 1. Średnice przewodów tłocznych zostały dobrane tak, aby były zachowane warunki samooczyszczania. Przepompownie ścieków naleŝy zakupić jako kompletny obiekt wyposaŝony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Armaturę i rurociągi naleŝy wykonać ze stali kwasoodpornej. Dostawca pomp przekaŝe wykonawcy Dokumentację Techniczną Ruchową, dokona rozruchu, przeszkoli pracowników i przekaŝe pompownię do eksploatacji. Pompownie naleŝy posadowić i zakotwić na płycie fundamentowej o wysokości nie mniejszej niŝ 0,4 m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych pompownie naleŝy dodatkowo dociąŝyć. W dolnej części pompowni na płaszcz zbiornika naleŝy załoŝyć krąg Ŝelbetowy średnicy minimum 0,4 m większej niŝ średnica pompowni i wysokości ok. 0,8 m. Przestrzeń pomiędzy płaszczem pompowni a kręgiem naleŝy wypełnić betonem. Pompownie poza pasem drogowym naleŝy wynieść ok. 30 cm ponad poziom terenu. Podstawowe dane techniczne pompowni oraz pomp w załączeniu. 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 7. Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami. Projekt zasilania w energię elektryczną pompowni został wykonany jako odrębne opracowanie. Pompy będą sterowane automatycznie poziomem ścieków. Przy pompowni ustawiona będzie szafka sterownicza. KaŜda awaria pompowni objawiająca się podniesieniem poziomy ścieków ponad poziom alarmowy sygnalizowana będzie poprzez świetlno dźwiękowe urządzenia alarmowe umieszczone na szafce sterowniczej. NaleŜy zainstalować system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w trybie ON-LINE w oparciu o transmisję GPRS. Przed budową kanalizacji sanitarnej naleŝy zapoznać się z projektami elektrycznymi zasilania pompowni. 8. Strefa ochrony sanitarnej pompowni. Zaprojektowane pompownie ścieków są obiektami podziemnymi pracującymi w technologii bezskratkowej. ZałoŜono strefę ochronną dla przepompowni sieciowych 15,0 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 9. Technologia robót. Budowę kanalizacji sanitarnej naleŝy rozpocząć od zlewni do O.Ś. Kanały grawitacyjne naleŝy układać ze spadkiem przedstawionym na profilach podłuŝnych. Kanał tłoczny który biegnie przy kanale grawitacyjnym naleŝy układać w odległości ok. 0,5 m od kanału grawitacyjnego. Kanał tłoczny naleŝy układać na głębokości ok. 1,5 m od powierzchni terenu. Na załamaniach kanału tłocznego, oraz pod trójniki z zasuwą naleŝy stosować bloki oporowe. Na terenach zabudowanych oraz w pasach drogowych rury naleŝy układać w wykopach pionowych szalowanych. Projektowaną kanalizację naleŝy układać w wykopie umocnionym szalunkiem - stalowymi wypraskami z pionowymi nakładkami i rozporami. 24

24 Rozstaw nakładek i rozpór naleŝy dostosować do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej na etapie realizacji w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Z badań gruntu wynika, Ŝe nośność podłoŝa pod projektowany rurociąg jest niewystarczająca i naleŝy ją wzmocnić. Wzmocnienie naleŝy wykonać z ławy Ŝwirowej o grubości ok. 20 cm. Podsypkę pod rurociąg naleŝy zagęszczać warstwami o grubości 10 cm uŝywając nóg lub lekkiego sprzętu. Po połoŝeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Rurociąg naleŝy obsypać i zagęszczać równomiernie po obu stronach do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Materiał uŝyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury powinien być ten sam. Do zagęszczania w strefie ułoŝenia rurociągu uŝywamy nóg lub lekkiego sprzętu. Warunki montaŝu rur dotyczą takŝe montaŝu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od ściany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i zagęszczamy. Tylko w terenie zielonym wykopu nie trzeba zagęszczać. W drogach by uniknąć osiadania gruntu naleŝy uzyskać 95% zagęszczenia wg zmodyfikowanej wartości Proctora. Przy montaŝu kanalizacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności. Przewodów ciśnieniowych zgodnie z PN 81/B Przewodów grawitacyjnych zgodnie z PN 92/B W pasie drogi powiatowej roboty budowlane naleŝy prowadzić zgodnie z opinią i decyzją wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie. Dla określenia warunków gruntowo wodnych na trasie projektowanej kanalizacji wykonano badania geologiczne gruntu. Na trasie projektowanej kanalizacji występuje grunt kat. II 40% i III 60%. Na 80% projektowanego wykopu wystąpi woda gruntowa na głębokości 0,2 2,5 m. Badania geologiczne gruntu stanowią odrębne opracowanie. 10. Odwodnienie wykopów. Podczas określania warunków gruntowo wodnych stwierdzono występowanie wody gruntowej. MontaŜu kanalizacji naleŝy dokonywać na podłoŝu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleŝności od potrzeb naleŝy prowadzić metodą powierzchniową lub za pomocą igłofiltrów. Realny czas 25

25 odwodnienia oraz odległości między igłami naleŝy ustalić na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowej i jej napływu do wykopu. Projektuje się igłofiltry o średnicy 50 mm. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym średnicy 80 mm. DrenaŜ rurowy korytkowy projektuje się z rur perforowanych PVC 80 z obsypką filtracyjną ułoŝoną w dnie wykopu. DrenaŜ będzie sprowadzał wody do studzienek zbiorczych o średnicy 80 cm. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym. 11. Przekraczanie przeszkód terenowych. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują zbliŝenia i skrzyŝowania z wodociągiem, gazociągiem, kanałami deszczowymi, liniami i słupami telefonicznymi, liniami i słupami energetycznymi. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie przebiegać w pasie drogowym oraz w terenach zielonych. Występujące drogi na trasie projektowanej kanalizacji to drogi powiatowe i gminne. UWAGA: Podczas wykonywania przedmiotowego projektu jednocześnie prowadzono prace projektowe i wykonawcze wodociągu na terenie miejscowości Zygmunty. Podczas wykonywania robót w celu uniknięcia kolizji naleŝy zapoznać się z aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego. Istniejące przewody krzyŝujące się z wykopem naleŝy zabezpieczyć przez złoŝenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem naleŝy przebudować wodociąg. Przejścia poprzeczne kanalizacji w całej szerokości pasa dróg powiatowych naleŝy wykonać w rurze osłonowej przewiertem bez naruszenia konstrukcji drogi. Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczyć odcinek kanalizacji między studniami i zaznaczyć istniejące uzbrojenie 26

26 podziemne. Po czynnościach wykonanych przez geodetę naleŝy ręcznie odkopać istniejące uzbrojenie. Zestawienie przejść pod przeszkodami przeciskiem w rurze osłonowej zostało przedstawione w tabelach nr 2, 3. 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

32 12. Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji. W miejscu wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne naleŝy prowadzić w porozumieniu z jej właścicielem. Prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd i dojście do posesji metodą tunelową podkopując, lub układając kładkę. 13. Wytyczne do robót ziemnych związanych z istniejącym zadrzewieniem. NaleŜy zachować niŝej wymienione zalecenia. W rejonie zadrzewień prace ziemne organizować w taki sposób aby nie dopuszczać do przesuszenia gleby na ścianach wykopów. Jest to szczególnie waŝne jeśli roboty ziemne będą prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie lub metodą przecisku, pozwoli to zapobiec zniszczeniu korzeni drzew. 14. Wytyczne dla organizacji i obsługi eksploatacyjnej. Eksploatację projektowanej kanalizacji powinno się powierzyć specjalistycznej firmie która ma juŝ doświadczenie w eksploatacji kanalizacji. Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna posiadać sprzęt ciśnieniowy do płukania i czyszczenia kanalizacji bez wchodzenia do studzienek. Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna posiadać niezbędne części zapasowe a w szczególności rezerwowe pompy, przewoźny agregat prądotwórczy i agregat wentylacyjny. Do kanalizacji nie wolno wprowadzać substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zanieczyszczeń stałych oraz popiołu. Okresowo moŝe wystąpić konieczność czyszczenia zbiornika pompowni z nagromadzonych tam przedmiotów, które nie mogą zostać rozdrobnione i wypompowane. W przypadku konieczności zejścia do pompowni konieczne jest: otworzenie włazów i wywietrzenie pompowni sprawdzenie czy w pompowni nie ma niebezpiecznych gazów 33

33 Pracownik schodzący do pompowni powinien być wyposaŝony w aparat do oddychania w atmosferze niebezpiecznych gazów i łączność radiową lub telefoniczną, oraz musi być asekurowany przez dwóch pracowników. Pracownicy wykonujący obsługę urządzeń elektrycznych muszą posiadać stosowne uprawnienia. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji kanalizacji stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 437 z dnia r. Całość inwestycji wykonywać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych normą PN B Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych normą PN 92/B Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. z instrukcją montaŝu producenta rur. innymi obowiązującymi przepisami i normami 34

34 PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót: W zakresie inwestycji występują roboty budowlano montaŝowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym inwestycją to budynki, budowle oraz obiekty małej architektury. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Brak wskazań na elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas wykonywania robót. - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŝ 1,5 m występuje przy wykonywaniu wykopów pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne. - układanie rur w wykopie - roboty wykonywane przy uŝyciu dźwigów - występują podczas montaŝu elementów pompowni ścieków oraz studzienek kanalizacyjnych. 35

35 - ryzyko utonięcia pracowników występuje przy wykonywaniu robót w pobliŝu rowów melioracyjnych - ryzyko potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia prac w pasie drogowym - dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń - próba szczelności 5. Wskazania dotyczące instruktaŝu pracowników. Kierownik budowy zobowiązany jest do: - dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi - przeprowadzenia instruktaŝu stanowiskowego pracowników - omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji naleŝy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151). Roboty budowlane naleŝy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając przepisów BHP przy robotach budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47). 36

36 WYKAZ UZGODNIEŃ 1. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Łaskarzew, 3. Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wydane przez Urząd Gminy Łaskarzew, 4. Opinia wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, 5. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy Łaskarzew. 37

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK. 08 445 Osieck ul.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK. 08 445 Osieck ul. PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK KOD CPV 45231300-8 INWESTOR: GMINA OSIECK 08 445 Osieck ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Sławomir

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07 PROJEKT BUDOWLANY budowa przejścia sieci kanalizacji tłocznej pod torami P.K.P. linia nr 12 Skierniewice Łuków km 93,144 w miejscowości Grabianka; gm. Osieck - działka nr 275 INWESTOR: URZĄD GMINY OSIECK

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz 58-100 Świdnica, ul.ślężańska 39 tel. (074) 853-02-98 e-mail: kurkiewiczjola@neostrada.pl NIP 884-104-57-26 REGON 891012711

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17. Projekt budowlany i wykonawczy drenaŝu opaskowego i docieplenia ścian piwnic

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17. Projekt budowlany i wykonawczy drenaŝu opaskowego i docieplenia ścian piwnic B-PROJEKT B e a t a C h r z ą s z c z 40-749 Katowice ul. Józefa Elsnera 4 REGON: 240532811 NIP: 954-163-07-40 kom: +48 501 46 99 61 e-mail: beata.chrzaszcz@onet.eu INWESTOR Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄG TŁOCZNY DLA WSI KALISKA, MICHARZEWO I TARNOWO PAŁUCKIE T E C H N I C Z N Y

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄG TŁOCZNY DLA WSI KALISKA, MICHARZEWO I TARNOWO PAŁUCKIE T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y I. KANALIZACJA SANITARNA I PRZYŁĄCZA. 1.0. Dane ogólne. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej dla budynków i działek budowlanych we wsi Kaliska,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu. 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka

Spis zawartości projektu. 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka Spis zawartości projektu 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka 1. Plan sytuacyjny 1:500 2. Rzut maszynowni 1:50 3. Profile

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania...3 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Obiekt i lokalizacja inwestycji...3 1.5.

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, tel. kom. 0 504 038 588 ul. Sportowa 26H/1 Adres korespondencyjny: 64-500 Szamotuły Ul. śeromskiego 46/13 NIP: 767-100-63-58

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 3 OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 1. Dane ogólne 1.0. Podstawa opracowania: Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: - zlecenie inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 1 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu - przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej. (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

KOSZTORYS OFERTOWY 1 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu - przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej. (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE) Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 KOSZTORYS OFERTOWY 1 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu - przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej. (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

Bardziej szczegółowo

: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1a 1 ================================================================ Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Willa nr III Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/14 Temat BranŜa Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres opracowania... 4 2. Zakres robót... 4 3. Projektowane rozwiązania techniczne... 4 5.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy... 5 5.2. Usunięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. WPROWADZONY DO STOSOWANIA Z DNIEM 1 LUTEGO 2008 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 1/ 2008 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo