OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe Stan istniejący Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne Dobór średnic kanałów grawitacyjnych Dobór pompowni i przewodów tłocznych Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami Strefa ochrony sanitarnej pompowni Technologia robót Odwodnienie wykopów Przekraczanie przeszkód terenowych Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji Wytyczne do robót ziemnych związanych z istniejącym zadrzewieniem Wytyczne dla organizacji i obsługi eksploatacyjnej

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe. Podstawą do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta między Gminą Łaskarzew jako Zamawiającym, a Firmą Sławomir Baran Wod Kan - jako Wykonawcą projektu. Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: mapy zasadnicze w skali 1:1000, uzgodnienia z mieszkańcami i Inwestorem, opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Łaskarzew. 2. Stan istniejący. Obecnie ścieki bytowo gospodarcze z gospodarstw domowych w miejscowościach Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, skąd wywoŝone są wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Miejscowości objęte niniejszym projektem zaopatrywane są w wodę z publicznej sieci wodociągowej. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty. Na projektowanym obszarze został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej. Układ kanalizacji grawitacyjnej będzie wspomagany za pomocą ośmiu sieciowych przepompowni ścieków. Dla jednego gospodarstwa w miejscowości Zygmunty, z którego ze względu na ukształtowanie terenu nie moŝna w sposób grawitacyjny odprowadzić ścieków do sieci ulicznej, zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków. Przepompownia te będzie ciśnieniowo transportować ścieki do kanalizacji ulicznej grawitacyjnej. 3

3 Ścieki z całego terenu objętego projektem odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Pilczyn. 4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne. Schemat kanalizacji z terenu objętego projektem został przedstawiony na Rys. I. Kanalizację grawitacyjną uliczną projektuje się z rur kielichowych litych PVC DN 250 i DN 200. Kanalizację tłoczną projektuje się z rur PE PN 6 Ø 63, Ø 90, Ø110. Na końcówkach kanałów tłocznych projektuje się studnie rozpręŝne z kręgów Ŝelbetowych Ø 1,0 m. Na kanałach tłocznych projektuje się studnie Ŝelbetowe kontrolne, średnicy Ø 1,0 m, w których zamontowany będzie trójnik z zasuwą Ø 80 i złączką do węŝa celem odpowietrzenia i przepłukania kanalizacji: od pompowni P2 St1-1 szt. od pompowni P5 St2-1 szt. od pompowni P6 St3, St4-2 szt. od pompowni przydomowej St5-1 szt. Na kanałach grawitacyjnych projektuje się studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0 m. Studnie włazowe PVC 1,0 m projektowane są ze zwieńczeniem 1100/700 kl. D 400 właz ma nośność 40 T z pierścieniem odciąŝającym. Zestawienie studni PVC 1,0 m: Zlewnia P1: S22 1 szt. Zlewnia P2: S63; S79; S86; S111; S156; S165; S175; S187; S215 9 szt. Zlewnia P3: S221; S230 2 szt. Zlewnia P4: S233; S242; S271; S283; S289; S311 6 szt. Zlewnia P5: S342; S346; S365; S380 4 szt. Zlewnia P6: S383; S388; S398; S407; S427 5 szt. Zlewnia P8: S435; S455 2 szt. W drodze i poboczu projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D

4 Na terenach zielonych projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. B 125. Zwieńczenie studzienek inspekcyjnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:200. Studzienki wykonać z rur trzonowych karbowanych z pokrywą na rurze teleskopowej i z pierścieniem odciąŝającym. W terenie zielonym studzienki naleŝy budować ok. 30 cm ponad teren, Ŝeby były widoczne podczas prac polowych. Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni ścieków: kanał grawitacyjny PVC ,5 m kanał grawitacyjny PVC ,0 m kanał tłoczny PE Ø ,0 m kanał tłoczny PE Ø ,0 m pompownia P1 Ø 1,5 m z pompami MS1 14H/Z szt. 2 pompownia P2 Ø 1,5 m z pompami MS1 32Z szt. 2 pompownia P3 Ø 1,5 m z pompami MS1 42Z szt. 2 pompownia P4 Ø 1,5 m z pompami MS1 24Z szt. 2 pompownia P5 Ø 1,5 m z pompami MS1 24Z szt. 2 pompownia P6 Ø 1,5 m z pompami MS1 42Z szt. 2 pompownia P7 Ø 1,2 m z pompami MS1 14L/Z szt. 2 pompownia P8 Ø 1,2 m z pompami MS1 14M/Z szt. 2 Długość kanalizacji w rozbiciu na poszczególne zlewnie: Tab. 1 Długość [mb] PVC 200 PVC 250 PE 110 PE 90 Zlewnia O.Ś. 352,0 231,0 Zlewnia P1 765,5 70,0 Zlewnia P ,0 Zlewnia P3 379,0 387,0 Zlewnia P4 2622,5 292,0 Zlewnia P5 1048,0 824,0 Zlewnia P6 1744,0 1096,0 Zlewnia P7 64,5 56,0 Zlewnia P8 408,0 178,0 Σ ,5 m 231,0 m 70,0 m 3359,0 m 5

5 5. Dobór średnic kanałów grawitacyjnych. Kanały grawitacyjne w miejscowościach objętych projektem zaprojektowano z rur kielichowych litych PVC DN 250 i DN 200. Maksymalną ilość ścieków w projektowanych kanałach obliczono przy następujących załoŝeniach: 1 przyłącze kanalizacyjne obsługuje 4,5 mieszkańców ilość ścieków na jednego mieszkańca na dobę l współczynnik nierównomierności dobowej N d = 1,4 współczynnik nierównomierności godzinowej N h = 2,3 Maksymalna ilość ścieków [l/s] Q maxh = (liczba przyłączy *4,5*100*1,4*2,3)/(24*3600) [l/s] Q maxh = (329 *4,5*100*1,4*2,3)/(24*3600) [l/s] = 5,5 l/s Zaprojektowany kanały PVC DN200 przy minimalnym spadku 5 zapewnia przepustowość na poziomie ok. 12 l/s a kanał PVC DN 250 przy spadku 4 zapewnia przepustowość na poziomie ok. 16 l/s. Na podstawie przeprowadzonej analizy moŝna stwierdzić, Ŝe zaprojektowana kanalizacja sanitarna pozwoli w przyszłości na przyłączanie nowych uŝytkowników kanalizacji. 6. Dobór pompowni i przewodów tłocznych. W nawiązaniu do zaprojektowanego układu grawitacyjno tłocznego dobrano pompownie i przewody tłoczne. Zbiorniki pompowni projektuje się z polimerobetonu (PMB). Pompownia P1 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 110 z pompami MS1 14H/Z 2 szt. mapa Rys. 2, Pompownia P2 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 32Z 2 szt. mapa Rys. 7, Pompownia P3 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 42Z 2 szt. mapa Rys. 10, Pompownia P4 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 24Z 2 szt. mapa nr 1 - Rys. 13, Pompownia P5 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 6

6 z pompami MS1 24Z 2 szt. mapa Rys. 17, Pompownia P6 zbiornik z PMB o średnicy 1,5 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 42Z 2 szt. mapa Rys. 19, Pompownia P7 zbiornik z PMB o średnicy 1,2 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 14L/Z 2 szt. mapa Rys. 1, Pompownia P8 zbiornik z PMB o średnicy 1,2 m, przewód tłoczny PE Ø 90 z pompami MS1 14M/Z 2 szt. mapa Rys. 1. Średnice przewodów tłocznych zostały dobrane tak, aby były zachowane warunki samooczyszczania. Przepompownie ścieków naleŝy zakupić jako kompletny obiekt wyposaŝony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Armaturę i rurociągi naleŝy wykonać ze stali kwasoodpornej. Dostawca pomp przekaŝe wykonawcy Dokumentację Techniczną Ruchową, dokona rozruchu, przeszkoli pracowników i przekaŝe pompownię do eksploatacji. Pompownie naleŝy posadowić i zakotwić na płycie fundamentowej o wysokości nie mniejszej niŝ 0,4 m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych pompownie naleŝy dodatkowo dociąŝyć. W dolnej części pompowni na płaszcz zbiornika naleŝy załoŝyć krąg Ŝelbetowy średnicy minimum 0,4 m większej niŝ średnica pompowni i wysokości ok. 0,8 m. Przestrzeń pomiędzy płaszczem pompowni a kręgiem naleŝy wypełnić betonem. Pompownie poza pasem drogowym naleŝy wynieść ok. 30 cm ponad poziom terenu. Podstawowe dane techniczne pompowni oraz pomp w załączeniu. 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 7. Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami. Projekt zasilania w energię elektryczną pompowni został wykonany jako odrębne opracowanie. Pompy będą sterowane automatycznie poziomem ścieków. Przy pompowni ustawiona będzie szafka sterownicza. KaŜda awaria pompowni objawiająca się podniesieniem poziomy ścieków ponad poziom alarmowy sygnalizowana będzie poprzez świetlno dźwiękowe urządzenia alarmowe umieszczone na szafce sterowniczej. NaleŜy zainstalować system sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w trybie ON-LINE w oparciu o transmisję GPRS. Przed budową kanalizacji sanitarnej naleŝy zapoznać się z projektami elektrycznymi zasilania pompowni. 8. Strefa ochrony sanitarnej pompowni. Zaprojektowane pompownie ścieków są obiektami podziemnymi pracującymi w technologii bezskratkowej. ZałoŜono strefę ochronną dla przepompowni sieciowych 15,0 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 9. Technologia robót. Budowę kanalizacji sanitarnej naleŝy rozpocząć od zlewni do O.Ś. Kanały grawitacyjne naleŝy układać ze spadkiem przedstawionym na profilach podłuŝnych. Kanał tłoczny który biegnie przy kanale grawitacyjnym naleŝy układać w odległości ok. 0,5 m od kanału grawitacyjnego. Kanał tłoczny naleŝy układać na głębokości ok. 1,5 m od powierzchni terenu. Na załamaniach kanału tłocznego, oraz pod trójniki z zasuwą naleŝy stosować bloki oporowe. Na terenach zabudowanych oraz w pasach drogowych rury naleŝy układać w wykopach pionowych szalowanych. Projektowaną kanalizację naleŝy układać w wykopie umocnionym szalunkiem - stalowymi wypraskami z pionowymi nakładkami i rozporami. 24

24 Rozstaw nakładek i rozpór naleŝy dostosować do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej na etapie realizacji w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Z badań gruntu wynika, Ŝe nośność podłoŝa pod projektowany rurociąg jest niewystarczająca i naleŝy ją wzmocnić. Wzmocnienie naleŝy wykonać z ławy Ŝwirowej o grubości ok. 20 cm. Podsypkę pod rurociąg naleŝy zagęszczać warstwami o grubości 10 cm uŝywając nóg lub lekkiego sprzętu. Po połoŝeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Rurociąg naleŝy obsypać i zagęszczać równomiernie po obu stronach do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Materiał uŝyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury powinien być ten sam. Do zagęszczania w strefie ułoŝenia rurociągu uŝywamy nóg lub lekkiego sprzętu. Warunki montaŝu rur dotyczą takŝe montaŝu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od ściany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i zagęszczamy. Tylko w terenie zielonym wykopu nie trzeba zagęszczać. W drogach by uniknąć osiadania gruntu naleŝy uzyskać 95% zagęszczenia wg zmodyfikowanej wartości Proctora. Przy montaŝu kanalizacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności. Przewodów ciśnieniowych zgodnie z PN 81/B Przewodów grawitacyjnych zgodnie z PN 92/B W pasie drogi powiatowej roboty budowlane naleŝy prowadzić zgodnie z opinią i decyzją wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie. Dla określenia warunków gruntowo wodnych na trasie projektowanej kanalizacji wykonano badania geologiczne gruntu. Na trasie projektowanej kanalizacji występuje grunt kat. II 40% i III 60%. Na 80% projektowanego wykopu wystąpi woda gruntowa na głębokości 0,2 2,5 m. Badania geologiczne gruntu stanowią odrębne opracowanie. 10. Odwodnienie wykopów. Podczas określania warunków gruntowo wodnych stwierdzono występowanie wody gruntowej. MontaŜu kanalizacji naleŝy dokonywać na podłoŝu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleŝności od potrzeb naleŝy prowadzić metodą powierzchniową lub za pomocą igłofiltrów. Realny czas 25

25 odwodnienia oraz odległości między igłami naleŝy ustalić na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowej i jej napływu do wykopu. Projektuje się igłofiltry o średnicy 50 mm. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym średnicy 80 mm. DrenaŜ rurowy korytkowy projektuje się z rur perforowanych PVC 80 z obsypką filtracyjną ułoŝoną w dnie wykopu. DrenaŜ będzie sprowadzał wody do studzienek zbiorczych o średnicy 80 cm. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym. 11. Przekraczanie przeszkód terenowych. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują zbliŝenia i skrzyŝowania z wodociągiem, gazociągiem, kanałami deszczowymi, liniami i słupami telefonicznymi, liniami i słupami energetycznymi. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie przebiegać w pasie drogowym oraz w terenach zielonych. Występujące drogi na trasie projektowanej kanalizacji to drogi powiatowe i gminne. UWAGA: Podczas wykonywania przedmiotowego projektu jednocześnie prowadzono prace projektowe i wykonawcze wodociągu na terenie miejscowości Zygmunty. Podczas wykonywania robót w celu uniknięcia kolizji naleŝy zapoznać się z aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego. Istniejące przewody krzyŝujące się z wykopem naleŝy zabezpieczyć przez złoŝenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem naleŝy przebudować wodociąg. Przejścia poprzeczne kanalizacji w całej szerokości pasa dróg powiatowych naleŝy wykonać w rurze osłonowej przewiertem bez naruszenia konstrukcji drogi. Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczyć odcinek kanalizacji między studniami i zaznaczyć istniejące uzbrojenie 26

26 podziemne. Po czynnościach wykonanych przez geodetę naleŝy ręcznie odkopać istniejące uzbrojenie. Zestawienie przejść pod przeszkodami przeciskiem w rurze osłonowej zostało przedstawione w tabelach nr 2, 3. 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

32 12. Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji. W miejscu wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne naleŝy prowadzić w porozumieniu z jej właścicielem. Prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd i dojście do posesji metodą tunelową podkopując, lub układając kładkę. 13. Wytyczne do robót ziemnych związanych z istniejącym zadrzewieniem. NaleŜy zachować niŝej wymienione zalecenia. W rejonie zadrzewień prace ziemne organizować w taki sposób aby nie dopuszczać do przesuszenia gleby na ścianach wykopów. Jest to szczególnie waŝne jeśli roboty ziemne będą prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie lub metodą przecisku, pozwoli to zapobiec zniszczeniu korzeni drzew. 14. Wytyczne dla organizacji i obsługi eksploatacyjnej. Eksploatację projektowanej kanalizacji powinno się powierzyć specjalistycznej firmie która ma juŝ doświadczenie w eksploatacji kanalizacji. Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna posiadać sprzęt ciśnieniowy do płukania i czyszczenia kanalizacji bez wchodzenia do studzienek. Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna posiadać niezbędne części zapasowe a w szczególności rezerwowe pompy, przewoźny agregat prądotwórczy i agregat wentylacyjny. Do kanalizacji nie wolno wprowadzać substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zanieczyszczeń stałych oraz popiołu. Okresowo moŝe wystąpić konieczność czyszczenia zbiornika pompowni z nagromadzonych tam przedmiotów, które nie mogą zostać rozdrobnione i wypompowane. W przypadku konieczności zejścia do pompowni konieczne jest: otworzenie włazów i wywietrzenie pompowni sprawdzenie czy w pompowni nie ma niebezpiecznych gazów 33

33 Pracownik schodzący do pompowni powinien być wyposaŝony w aparat do oddychania w atmosferze niebezpiecznych gazów i łączność radiową lub telefoniczną, oraz musi być asekurowany przez dwóch pracowników. Pracownicy wykonujący obsługę urządzeń elektrycznych muszą posiadać stosowne uprawnienia. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji kanalizacji stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 437 z dnia r. Całość inwestycji wykonywać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych normą PN B Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych normą PN 92/B Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. z instrukcją montaŝu producenta rur. innymi obowiązującymi przepisami i normami 34

34 PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót: W zakresie inwestycji występują roboty budowlano montaŝowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym inwestycją to budynki, budowle oraz obiekty małej architektury. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Brak wskazań na elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas wykonywania robót. - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŝ 1,5 m występuje przy wykonywaniu wykopów pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne. - układanie rur w wykopie - roboty wykonywane przy uŝyciu dźwigów - występują podczas montaŝu elementów pompowni ścieków oraz studzienek kanalizacyjnych. 35

35 - ryzyko utonięcia pracowników występuje przy wykonywaniu robót w pobliŝu rowów melioracyjnych - ryzyko potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia prac w pasie drogowym - dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń - próba szczelności 5. Wskazania dotyczące instruktaŝu pracowników. Kierownik budowy zobowiązany jest do: - dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi - przeprowadzenia instruktaŝu stanowiskowego pracowników - omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji naleŝy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151). Roboty budowlane naleŝy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając przepisów BHP przy robotach budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47). 36

36 WYKAZ UZGODNIEŃ 1. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Łaskarzew, 3. Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wydane przez Urząd Gminy Łaskarzew, 4. Opinia wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, 5. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy Łaskarzew. 37

OPIS TECHNICZNY. ścieki do kanalizacji ulicznej grawitacyjnej.

OPIS TECHNICZNY. ścieki do kanalizacji ulicznej grawitacyjnej. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Przyłącza kanalizacyjne, przełączanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK. 08 445 Osieck ul.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK. 08 445 Osieck ul. PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK KOD CPV 45231300-8 INWESTOR: GMINA OSIECK 08 445 Osieck ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Sławomir

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07 PROJEKT BUDOWLANY budowa przejścia sieci kanalizacji tłocznej pod torami P.K.P. linia nr 12 Skierniewice Łuków km 93,144 w miejscowości Grabianka; gm. Osieck - działka nr 275 INWESTOR: URZĄD GMINY OSIECK

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK Osieck ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK Osieck ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL, OSIECK GMINA OSIECK; POWIAT OTWOCK KOD CPV 45231300-8 INWESTOR: GMINA OSIECK 08 445 Osieck ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz 58-100 Świdnica, ul.ślężańska 39 tel. (074) 853-02-98 e-mail: kurkiewiczjola@neostrada.pl NIP 884-104-57-26 REGON 891012711

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej I. Opis techniczny A. Instalacja kanalizacji deszczowej II. Część graficzna SAN- 1.0 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje zewnętrzne. 1:500 SAN- 1.3 Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/1:250 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_nip 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlany- projekt zamienny Branża : Sanitarna Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17. Projekt budowlany i wykonawczy drenaŝu opaskowego i docieplenia ścian piwnic

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17. Projekt budowlany i wykonawczy drenaŝu opaskowego i docieplenia ścian piwnic B-PROJEKT B e a t a C h r z ą s z c z 40-749 Katowice ul. Józefa Elsnera 4 REGON: 240532811 NIP: 954-163-07-40 kom: +48 501 46 99 61 e-mail: beata.chrzaszcz@onet.eu INWESTOR Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu. 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka

Spis zawartości projektu. 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka Spis zawartości projektu 01. Opis techniczny i obliczenia 02. Warunki techniczne PWiK TT-1/14/132/2003 03. Pompa zatapialna, charakterystyka 1. Plan sytuacyjny 1:500 2. Rzut maszynowni 1:50 3. Profile

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I A

O P R A C O W A N I A PROJEKTOWANIE I NADZORY ZBIGNIEW WYSOKIŃSKI 84-300 LĘBORK UL. E.PLATER 14a/4 S T R O N A T Y T U Ł O W A O P R A C O W A N I A Nazwa opracowania: ZMIANA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄG TŁOCZNY DLA WSI KALISKA, MICHARZEWO I TARNOWO PAŁUCKIE T E C H N I C Z N Y

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄG TŁOCZNY DLA WSI KALISKA, MICHARZEWO I TARNOWO PAŁUCKIE T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y I. KANALIZACJA SANITARNA I PRZYŁĄCZA. 1.0. Dane ogólne. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej dla budynków i działek budowlanych we wsi Kaliska,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn.

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 320/09 z dnia 26.08.2009 r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn. KRYTA PŁYWALNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo