GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa Słupsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE SPÓŁKI GINO ROSSI S.A. GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa Słupsk

2 I. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane aktywa i zobowiązania warunkowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GINO ROSSI S.A Wybrane dane finansowe Bilans Aktywa i zobowiązania warunkowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych III. INFORMACJA DODATKOWA IV. POZOSTAŁE INFORMACJE Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności grupy kapitałowej w prezentowanym okresie Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

3 9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Inne informacje, które zdaniem emitenta SA istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Informacja dotycząca segmentów działalności Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w pespektywie, co najmniej kolejnego kwartału

4 I. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przyp. akcjonariuszom Jednostki Dominującej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (668) (577) (168) (145) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (4026) (3834) (1013) (966) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2377) (3954) (598) (997) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) Aktywa, razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przyp. akcjonariuszom Jednostki Dominującej Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Kapitał podstawowy Liczba akcji (w szt.)

5 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej A k t y w a POZYCJA w tys. zł kwartału / poprz. roku / kwartału / 2010 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych Wartość firmy Inne wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności - Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 2 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - Pozostałe należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A k t y w a r a z e m

6 P a s y w a POZYCJA w tys. zł kwartału / poprz. roku / kwartału / 2010 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy (8934) (8934) Akcje własne - Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny Wynik finansowy roku obrotowego Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży - Niepodzielony wynik finansowy (15429) (21791) (55679) Udziały mniejszości - ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 197 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - Rozliczenia międzyokresowe bierne P a s y w a r a z e m

7 3. Skonsolidowane aktywa i zobowiązania warunkowe w tys. zł POZYCJA kwartału / poprz. roku / kwartału / Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

8 4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Wariant kalkulacyjny Działalność kontynuowana w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do kwartał / 2010 okres od do Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży (1 726) (1 314) Odpis ujemnej wartości firmy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (303) (2 209) Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody (koszty) finansowe 270 (578) Pozostałe zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (162) 115 część bieżąca (162) (310) część odroczona Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto, z tego przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego akcjonariuszom mniejszościowym Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą: PLN / akcję PLN / akcję z działalności kontynuowanej - podstawowy 0,00 0,01 - rozwodniony 0,00 0,01 z działalności kontynuowanej i zaniechanej - podstawowy 0,00 0,01 - rozwodniony 0,00 0,01 Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów świadczeń emerytalnych Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Udziały w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD: przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 8

9 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto roku obrotowego Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Razem Udziały mniejszości Kapitał własny razem Saldo na dzień Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Inne wartości niematerialne 294 Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zysk netto za okres od do roku Podział wyniku finansowego Dywidendy Wyemitowany kapitał podstawowy Wyłączenia konsolidacyjne Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty błędów podstawowych Saldo po zmianach Przejście na MSR Saldo otwarcia wg MSR Zmiany w kapitale własnym w okresie do Zysk netto za okres od do roku Podział wyniku finansowego (pokrycie straty) Dywidendy Wyłączenia konsolidacyjne Saldo na dzień roku

10 6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do kwartał / 2010 okres od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja wartości niematerialnych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy Amortyzacja środków trwałych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (45) (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych (525) (485) Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej Koszty odsetek Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych Odpis ujemnej wartości firmy Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Zyski/ straty mniejszości Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów 1016 (881) Zmiana stanu należności (1433) (1628) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw (863) (754) Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 2065 (383) Zapłacone odsetki Podatek dochodowy odroczony Zapłacony podatek dochodowy (162) (310) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (24) Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (668) (442) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 39 Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych Pożyczki udzielone (150) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych Otrzymane odsetki Inne wpływy Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (668) (577)

11 Metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Nabycie akcji własnych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do kwartał / 2010 okres od do Spłaty kredytów i pożyczek (3 335) (2 855) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (278) (254) Odsetki zapłacone (413) (725) Dywidendy wypłacone Inne wpływy lub wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 026) (3 834) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (2 377) (3 954) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na okresu

12 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GINO ROSSI S.A. 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego w PLN oraz w EUR zaprezentowano w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym. w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (142) 188 (36) 47 III. Zysk (strata) brutto 139 (396) 35 (100) IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (209) 338 (53) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 330) (3 563) (335) (898) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 89 (3 624) 22 (914) IX. Aktywa, razem (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XIII. Kapitał własny (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XIV. Kapitał zakładowy (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XV. Liczba akcji (w szt.) (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,31 1,31 0,33 0,34 1,31 1,31 0,33 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje bilansowe przedstawiające dane za I kwartał roku 2011 przeliczono na EUR według średniego kursu NBP z dnia r. (EUR/PLN=4,0119); natomiast pozycje bilansowe przedstawiające dane na roku przeliczono na EUR według średniego kursu NBP dzień dnia r. (EUR/PLN=3,8622); - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Średni kurs przyjęty do wyliczeń za I kwartał roku 2011 wynosi 3,9742 PLN za 1 EUR, a do wyliczeń za I kwartał roku 2010 wynosi 3,9669 PLN za 1 EUR. 12

13 2. Bilans A k t y w a POZYCJA w tys. zł kwartału / poprz. roku / kwartału / 2010 I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

14 P a s y w a POZYCJA w tys. zł kwartału / poprz. roku / kwartału / 2010 I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych (18 533) (19 386) (52 793) 8. Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Różnice z przeliczenia dot.zagranicznych Oddziałów II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,31 1,31 1,28 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,31 1,31 1,28 14

15 3. Aktywa i zobowiązania warunkowe POZYCJA w tys. zł kwartału / poprz. roku / kwartału / Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

16 4. Rachunek zysków i strat POZYCJA w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do kwartał / 2010 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (1930) (2219) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (142) 188 X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - (396) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne - - XIV. Zysk (strata) brutto 139 (396) XV. Podatek dochodowy - (458) a) część bieżąca - - b) część odroczona - (458) XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - - XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0 0 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

17 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym POZYCJA w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do rok 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego - (33 407) - a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z emisji akcji serii G b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (19 386) (19 386) (19 386) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu)

18 POZYCJA w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do rok 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do Zysk z lat ubiegłych na okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych na okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na okresu (18 533) (19 386) (52 793) 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku c) Różnice kursowe z przeliczenia dot. oddziałów zagranicznych II. Kapitał własny na okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

19 6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych POZYCJA A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) w tys. zł 1 kwartał / 2011 okres od do kwartał / 2010 okres od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1204 (271) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (536) (485) 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej - (36) 6. Zmiana stanu rezerw (641) (614) 7. Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności (1 839) (2 270) 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty - 30 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia 1343 (209) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (1330) (3563) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 89 (3624) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 89 (3624) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

20 III. INFORMACJA DODATKOWA 1. Grupa Kapitałowa GINO ROSSI S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A. za I kwartał 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską obowiązującymi na dzień sprawozdawczy oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259). Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od roku do roku oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień roku wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla każdego z okresów. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z zaokrągleniem do tysiąca złotych (chyba, że zaznaczono inaczej) W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą i jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności 2. GINO ROSSI S.A. Śródroczne sprawozdanie finansowe GINO ROSSI S.A. za I kwartał 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, aktów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259). Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od roku do roku oraz śródroczny skrócony bilans na dzień roku wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla każdego z okresów. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące dane finansowe zagranicznych Oddziałów w Niemczech i na Litwie. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z zaokrągleniem do tysiąca złotych (chyba, że zaznaczono inaczej) W śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego sprawozdania finansowego za 2010 rok. 20

21 3. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów W I kwartale 2011 roku nastąpiły zmiany w wielkościach szacunkowych, które przedstawia poniższa tabela. Tytuł zmiany aktywów / zobowiązań Kwota zmiany (w tys. zł) Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 Zwiększenie odpisów aktualizujących wartość wyrobów -156 Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość towarów 719 Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności 435 Zmniejszenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 Zmniejszenie rezerw na świadczenia pracownicze 518 Zmniejszenie pozostałych rezerw

22 IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi za pierwszy kwartał 2011 r. wyniosły 43,2 mln zł i były na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu 2010 r. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła tys. zł wobec tys. zł w pierwszym kwartale 2010 r. Skonsolidowany wynik netto za pierwszy kwartał 2011r. wyniósł 115 tys. zł. Skonsolidowany wynik netto w pierwszym kwartale 2010r. wyniósł 184 tys. zł. Grupa Kapitałowa Gino Rossi SA wg stanu na zmniejszyła zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek bankowych oraz kredytów kupieckich o 9,2 mln w stosunku do poziomów na dzień KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GINO ROSSI S.A. Przychody spółki Gino Rossi S.A. za pierwszy kwartał 2011 r. wyniosły tys. zł i były na o 650 tys. wyższe niż przychody pierwszego kwartału 2010 r. Marża brutto ze sprzedaży po w pierwszym kwartale 2011r. wyniosła 32,2%, w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła również 32%. Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka odnotowała w I kwartale 2011 r wynik dodatni w kwocie tys zł. Wartość jego była niższa niż w ubiegłym roku o 620 tys zł. Na działalności finansowej w I kwartale 2011 r. Spółka uzyskała dodatni wynik w kwocie 282 tys. zł. W ubiegłym roku w I kwartale przychody finansowe były niższe od kosztów finansowych o 584 tys zł. Dodatni wynik bieżącego roku to efekt dodatnich różnic kursowych i zmniejszenia kosztów kredytów wynikający ze zmniejszenia ich poziomu. Zysk netto w I kwartale 2011 r. był dodatni i wynosił 139 tys. zł. Wynik netto w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 77 tys. zł. Na dzień Spółka zmniejszyła zadłużenie długo i krótkoterminowe o 4,8 mln zł w porównaniu do stanu zadłużenia na Zmniejszenie finansowania kapitałem obcym spowodowało iż poziom zadłużenia aktywów zmniejszył się z 60% do 57%. 22

23 2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Nie wystąpiły żadne czynniki i wydarzenia o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W porównywalnych okresach nie wystąpiły żadne zdarzenia o charakterze nietypowym, które miałyby istotny wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową GINO ROSSI wyniki finansowe. 3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności grupy kapitałowej w prezentowanym okresie Przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe wykazywane w ramach poszczególnych kwartałów są odzwierciedleniem struktury kanałów dystrybucji Grupy Kapitałowej oraz sezonowości w sprzedaży. Pierwszy i trzeci kwartał roku są okresami największej sprzedaży hurtowej. W tym czasie następują dostawy nowych kolekcji, odpowiednio wiosenno letniej i jesienno zimowej, do wszystkich kontrahentów. W tym okresie obserwujemy niższą sprzedaż detaliczną, której szczyt przypada na drugi i czwarty kwartał roku. W konsekwencji, w pierwszym i trzecim kwartale roku przeważający wpływ na ogólną marżę na sprzedaży ma marża hurtowa. Jest ona niższa niż marża osiągana w pozostałych dwóch kwartałach, w których dominujący wpływ na ogólną marżę ma marża detaliczna. 4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Nie miała miejsca emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. W I kwartale 2011r. nie dokonano emisji akcji. 5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Nie miało miejsca wypłata lub zadeklarowanie dywidendy. W prezentowanym okresie Jednostka Dominująca GINO ROSSI S.A. oraz jednostki zależne nie wypłacały i nie deklarowały wypłaty dywidendy. 6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Nie wystąpiły zdarzenia po r. mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GINI ROSSI S.A. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, mogące wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta. 23

24 7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej ( mln zł.) ( mln zł.) z tytułu gwarancji udzielonych 3,2 3,2 24

25 8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji Schemat Grupy Kapitałowej GINO ROSSI na dzień r. GINO ROSSI S.A. (jednostka dominująca) 100% MB SHOPS Sp. z o.o. w likwidacji 100% SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A. GARDA Sp. z o.o. 100% MWM-GINO ROSSI Sp. z o.o. w likiwdacji 100% COMO Sp. z o.o. w likwidacji 100% 100% GINO ROSSI s.r.o. 25

26 Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jednostkę dominującą GINO ROSSI S.A. oraz jednostki zależne: - COMO Sp. z o.o. w likwidacji - GARDA Sp. z o.o. - SIMPLE CREATIVE PRODUCTS S.A, oraz spółki: - MB SHOPS Sp. z o.o. w likwidacji - MWM GINO ROSSI Sp. z o.o., w likwidacji Konsolidacja dokonana została metodą pełną. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono spółki: - GINO ROSSI s.r.o. 9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Zmiany w strukturze jakie nastąpiły w I kwartale 2011r. opisano poniżej. W dniu 9 grudnia 2010r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Como sp. z o.o. została podjęta decyzja o rozwiązaniu spółki. W dniu 22 lutego spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd postanawia wpisać Krajowym Rejestrze Sądowym Como sp. z o.o. w likwidacji. Na likwidatora spółki została wybrana pani Beata Kurczyn. W dniu 11 stycznia 2011r. decyzją Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zakończono postępowanie upadłościowe spółki Cosimo Martinelli Poland sp. zo.o. 26

27 10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Zarząd Spółki w dniu 28 października 2009r. opublikował skonsolidowaną prognozę na rok 2009, a także na lata Prognoza obejmuje wyniki Gino Rossi i Simple Creative Products sp. z o.o., natomiast prognozowane wyniki jednostkowe spółki Gino Rossi S.A. nie zostały podane do publicznej wiadomości. Prognozowane wartości przedstawiają się następująco ( 000) : Przychody ze sprzedaży EBITDA Marża EBITDA 11,7% 13,7% EBIT Marża EBIT 9,2% 11,4% Zysk/strata netto Marża netto 5,6% 7,8% Zadłużenie/aktywa 34,6% 30,2% Prognoza wyników finansowych nie była poddana ocenie Biegłego Rewidenta co do kompletności i rzetelności przyjętych założeń prognozy oraz zastosowanych do sporządzenia prognozy zasad rachunkowości. W świetle wyników wypracowanych w I kwartale 2011 roku Zarząd nie widzi zagrożenia realizacji powyższej prognozy. 11. Wskazanie akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Na dzień 11 maja 2011r., tj. na dzień opublikowania niniejszego raportu kwartalnego, lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco: 27

28 Akcjonariusz Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A. Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów na WZA Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %) ,14 % ,14 % ,47 % ,47 % Gherardo Iannelli ,18 % ,18 % Gian Piero Luzzi ,22 % ,22 % Zbigniew Paduch ,02% ,02 % Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( fundusze ,25% ,25% zarządzane) Allianz FIO i Allianz Platinium FIZ ,30% ,30% Zestawienie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. od 1 marca 2011r. do 11 maja 2011r. Akcjonariusz Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A. Liczba akcji na dzień Zmiany w stanie posiadania Liczba akcji na dzień Gherardo Iannelli Gian Piero Luzzi Zbigniew Paduch Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.( fundusze zarządzane) Allianz FIO i Allianz Platinium FIZ

29 Zestawienie zmian w udziale w kapitale zakładowym w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. od 1 marca 2011r. do 11 maja 2011r. Akcjonariusz Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A. Udział w kapitale zakładowym na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2010 Udział w kapitale zakładowym na dzień publikacji raportu za I kwartał ,14% 11,14% 9,47% 9,47% Gherardo Iannelli 7,18% 7,18% Gian Piero Luzzi 6,22% 6,22% Zbigniew Paduch 6,02% 6,02% Quercus Towarzystwo Funduszy 5,07% 5,25% Inwestycyjnych S.A. ( fundusze zarządzane) Allianz FIO i Allianz Platinium FIZ 5,30% 5,30% Zestawienie zmian w udziale w ilości głosów w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. od 1 marca 2011r. do 11 maja 2011r. Akcjonariusz Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A. Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %) na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2010r. Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %) na dzień publikacji raportu za I kwartał 2011r. 11,14 % 11,14 % 9,47 % 9,47 % Gherardo Iannelli 7,18 % 7,18 % Gian Piero Luzzi 6,22 % 6,22 % Zbigniew Paduch 6,02 % 6,02 % Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 5,07% 5,25% Allianz FIO i Allianz Platinium FIZ 5,30% 5,30% 29

30 12. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Akcjonariusz Liczba akcji - stan na dzień Zmiany w stanie posiadania Liczba akcji - stan na dzień RADA NADZORCZA Grzegorz Golec Krzysztof Urbański Maciej Fedorowicz ( od 28 maja ) Piotr Karmelita ( od października 2010r.) Sławomir Strycharz ( od 28 maja r.) ZARZĄD Anna Stenszke Witold Jesionowski Artur Morawski LICZBA AKCJI BĘDĄCA W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ - dzień r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kap. zakładowym RADA NADZORCZA Grzegorz Golec Krzysztof Urbański Maciej Fedorowicz ,6% Piotr Karmelita Sławomir Strycharz ZARZĄD Anna Stenszke Witold Jesionowski ,7% Artur Morawski Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym w całej Grupie Kapitałowej nie wszczęto postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych GINO ROSSI S.A. 30

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo