Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo narodowe studia drugiego stopnia specjalność Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP 1. Definicja i podstawowe elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 2. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie cyklu Deminga. 3. Model systemu zarządzania BHP według normy PN-N Proces wdrażania systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. 5. Projektowanie ergonomiczne definicja i normalizacja. 6. Zasady i wymagania ergonomii definicje i przykłady. Podstawy prawne. 7. Zasada dosięgalności i nieskrępowanego ruchu. 8. Skutki nieprzestrzegania zasad ergonomii w procesie projektowania konsekwencje zdrowotne i społeczno-ekonomiczne; normalizacja. 9. Przedmiot i zadania dydaktyki bezpieczeństwa. 10. Formy i metody edukacji dla bezpieczeństwa. 11. Marketing mix ze szczególnym uwzględnieniem promocji bezpieczeństwa. 12. Człowiek w sytuacji stresu. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach stresowych. 13. Psychologiczne koncepcje stresu. 14. Psychofizjologiczne aspekty stresu, stadia reakcji na stres. 15. Psychologia i psychopatologia stresu traumatycznego. 16. Specyfika diagnozy i pierwszej pomocy psychologicznej w różnych rodzajach sytuacji kryzysowych, różne aspekty oceny masowej traumy: diagnoza indywidualnych reakcji, diagnoza reakcji i potrzeb całej społeczności. 18. Podstawowe pojęcia systemu prawnej ochrony pracy. 19. Uprawnienia i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 20. Specyfika ochrony pracy kobiet oraz młodocianych w polskim systemie prawa.

2 Bezpieczeństwo narodowe studia drugiego stopnia specjalność Obrona cywilna 1. System polityczny a istnienie formacji obrony cywilnej zależności. 2. Przykłady działań formacji obrony cywilnej. 3. Formacje obrony cywilnej jako element militaryzacji państwa. 4. Struktura obrony cywilnej na poziomie województwa, powiatu lub miasta i gminy. 5. Podstawowe zadania obrony cywilnej. 6. Istota obowiązku obywateli w zakresie obrony cywilnej. 7. Międzynarodowy znak określający obronę cywilną jego wygląd. 8. Komunikacja i jej formy. 9. Cele komunikacji w sytuacjach zagrożenia. 10. Istota komunikatu przekazu w sytuacji kryzysowej. 11. Najważniejsze przepisy prawne obowiązujące w RP w zakresie obrony cywilnej. 12. Pojęcie bezpieczeństwa osobowego. 13. Zasady rozpoznawania, postępowania i funkcje ochrony osób. 14. Podstawowe metody ochrony osobistej. 15. Działania specjalne w ochronie osobistej. 16. Zadania i obowiązki agentów ochrony osobistej. 17. Ubiór oraz wyposażanie agenta ochrony osobistej. 18. Szyki ochrony osobistej. 19. Pojęcie ewakuacji. 20. Najważniejsze zasady przeprowadzania ewakuacji.

3 Bezpieczeństwo narodowe studia drugiego stopnia specjalność Audyt i bezpieczeństwo informacji 1. Cechy użytecznej informacji. 2. Czynniki określające potrzeby informacyjne w organizacji. 3. Struktura systemu informacyjnego kierownictwa. 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o model Deminga. 5. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji. 6. Treści polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 7. Ustawowe warunki przetwarzania danych osobowych. 8. Różnice pomiędzy audytem a kontrolą. 9. Części protokołu pokontrolnego. 10. Instytucje zajmujące się audytem w Polsce. 11. Cel audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych. 12. Metody wykorzystywane w audycie systemów informatycznych. 13. Cel procesu zarządzania ryzykiem w systemach informatycznych. 14. Pojęcie cyberterroryzmu wybrane przykłady. 15. Istota walki informacyjnej. 16. Bezpieczeństwo przemysłowe dokument regulujący pojęcie bezpieczeństwa przemysłowego. 17. Uregulowania etycznych aspektów pracy audytora wewnętrznego. Kodeks etyki audytora. 18. Zasady postępowania audytora. 19. Standardy etyczne pracy audytora. 20. Najważniejsze akty prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji.

4 Bezpieczeństwo narodowe studia pierwszego stopnia specjalność Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP 1. Prawne podstawy profilaktyki zdrowotnej w Polsce. 2. Profilaktyka zdrowotna a promocja zdrowia definicje, cele. 3. Ocena ryzyka zawodowego jako podstawa profilaktyki zdrowotnej podstawy prawne i normalizacja. 4. Rozwój systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 5. Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i edukacji. 6. Koncepcja kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska w myśl hasła: myśl globalnie działaj lokalnie. 7. Zasada dostępu do informacji o ochronie środowiska i udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w kwestii ochrony środowiska. 8. Podstawowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 9. Znaczenie pojęcia pomieszczenie pracy. 10. Znaczenie pojęcia ryzyko zawodowe. 11. Metody oceny ryzyka zawodowego. 12. Czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracownika biurowego. 13. Pojęcie stresu. Wpływ stresu na zdrowie somatyczne. 14. Pojęcie organizacji. 15. Pojęcie wypalenia zawodowego. 16. Państwowy nadzór nad warunkami pracy. 17. Zadania społecznej inspekcji pracy. 18. Okoliczności tworzenia przez pracodawcę w zakładzie pracy służby BHP. 19. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. 20. Centralny organ administracji rządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

5 Bezpieczeństwo narodowe studia pierwszego stopnia specjalność Bezpieczeństwo publiczne specjalizacja policyjna 1. Charakterystyka Brygady tygrysa. 2. E.F. Vidocq opis postaci. 3. Masakra w dniu Św. Walentego w kontekście zmian systemowych w pracy amerykańskiej Policji. 4. Charakterystyka podstawowych dokumentów prawnych regulujących pełnienie służby na drogach. 5. Dokumenty na podstawie których policjant stwierdza uprawnienie kierującego do kierowania pojazdem. Przykładowe zabezpieczenia tych dokumentów przed sfałszowaniem. 6. Rodzaje znaków i sygnałów drogowych. Odległości ustawienia znaków ostrzegawczych od miejsca, o którym ostrzegają. 7. Definicja autostrady oraz drogi ekspresowej różnice. 8. Definicja pojazdu uprzywilejowanego, przykłady pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. 9. Cechy dobrego negocjatora oraz techniki negocjacji. 10. Wiktymologia zadania; rola ofiary w genezie przestępstwa. 11. Identyfikacja na podstawie śladów użycia broni palnej. 12. Przesłanki postępowania w sprawach o wykroczenia. 13. Postępowanie mandatowe przesłanki, rodzaje mandatów karnych. 14. Postępowanie przyspieszone warunki stosowania tego rodzaju postępowania. 15. Organizacja i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych. 16. Istota zastosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego. 17. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. 18. Definicja broni palnej oraz zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią. 19. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. 20. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe.

6 Pedagogika studia pierwszego stopnia specjalność Metodyka dochodzeniowośledcza 1. Zasady prowadzenia przez agenta osobowych źródeł informacji. 2. Warunki wiarygodności źródeł informacji. 3. Najbardziej wskazane cechy charakterologiczne osobowego źródła informacji. 4. Najczęściej stosowane socjotechniki w pracy wywiadowczej. 5. Reguły wpływu społecznego, na których opierają się socjotechniki wykorzystywane w pracy wywiadowczej. 6. Aplikowanie wiedzy psychologicznej do praktycznych zagadnień wymiaru sprawiedliwości w pracy dochodzeniowo-śledczej i orzecznictwie sądowym. 7. Psychologiczne koncepcje i przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży. 8. Psychologiczne uwarunkowania agresji uczniów we współczesnej szkole. 9. Procesy odbioru wrażeń, percepcji, pamięci, uwagi, myślenia i ich zaburzenia. 10. Przesłuchanie w formie pytań a przesłuchanie w formie narracyjnej oraz poziom ich skuteczności w uzyskaniu ważnych informacji. 11. Podejście przesłuchującego do podejrzanego metodą młota i metodą piórka różnice. 12. Przedmiot i zadania kryminologii. 13. Przejawy demoralizacji nieletnich oraz zapobieganie przestępczości nieletnich. 14. Klasyfikacja śladów kryminalistycznych rodzaje i możliwości identyfikacji osoby na podstawie wybranego rodzaju śladów (np. daktyloskopijnych, biologicznych, traseologicznych). 15. Oględziny przedmiot, zakres i dokumentacja oględzin. 16. Wykorzystanie fotografii w kryminalistyce. 17. Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie wybranych rodzajów śladów. 18. Zakres kompetencji psychologa klinicznego. 19. Metody przesłuchiwania podejrzanych i świadków. 20. Style prowadzenia przesłuchań wg Williamsona.

7 Pedagogika studia pierwszego stopnia specjalność Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe 1. Różnice terminologiczne pomiędzy poradoznawstwem i poradnictwem. 2. Główne wartości moralne istotne dla poradnictwa. 3. Strategie, taktyki i rodzaje pomocy. 4. Zadania doradcy zawodowego w szkole i urzędzie pracy. 5. Wybrane akty prawne z zakresu poradnictwa zawodowego charakterystyka. 6. Istota i rola diagnozy pedagogicznej. 7. Zasady prowadzenia obserwacji. 8. Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. 9. Różnice między doradztwem zawodowym, orientacją a poradnictwem zawodowym. 10. Cele orientacji zawodowej na poszczególnych poziomach edukacji (progach edukacyjnych). 11. Różnice między ewaluacją formatywną a sumatywną. 12. Metody ewaluacji w edukacji ich wskazania i przeciwwskazania. 13. Mechanizmy obronne osobowości. 14. Instytucje oraz instrumenty polityki rynku pracy. 15. Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych. 16. System pośrednictwa pracy w Polsce. 17. Pojęcie trudności wychowawcze przyczyny i przejawy trudności wychowawczych. 18. Zasady postępowania nauczyciela wobec występujących trudności wychowawczych. 19. Istota profilaktyki trudności w nauce czytania i pisania. 20. Pojęcie kreatywności. Cechy osobowości twórczej oraz osobowości niekreatywnej.

8 Zarządzanie studia pierwszego stopnia specjalność Zarządzanie Kadrami 1. Elastyczne formy zatrudnienia. 2. Aktualne programy walki z bezrobociem w RP. 3. Analiza kluczowych czynników sukcesu. 4. Metody portfelowe w zarządzaniu strategicznym. 5. Mapy grup strategicznych. 6. Dostępność funduszy a ich realne wykorzystanie przez podmioty. 7. Fundusze strukturalne główne tendencje rozwojowe na przestrzeni ostatnich lat. 8. Cel systemu okresowych ocen pracowników. 9. Cechy skutecznego systemu okresowych ocen pracowników. 10. Fazy wprowadzania systemu okresowych ocen pracowników. 11. Pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 12. Etyczne i nieetyczne zachowania pracownika przykłady. 13. Istota mobbingu i jego przykłady. 14. Teoria potrzeb wg A. Maslowa. 15. Motywacja pozafinansowa przykłady. 16. Pojęcie inteligencji emocjonalnej. 17. Rola mediacji w negocjacjach i jej zastosowanie w praktyce. 18. Komunikacja werbalna kontra komunikacja niewerbalna siła przekazu informacji. 19. Techniki wywierania wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego. 20. Definicja i funkcje systemu zarządzania jakością.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby):

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): NAZWA STUDIÓW (kierunek): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ CZAS TRWANIA (ilość godzin): Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo