ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia klientów korporacyjnych użytkowników kart obciążeniowych wydawanych przez ING Bank Śląski S.A. PZU PAKIET PODRÓŻNY ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 4) całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśli- 1 wym wypadkiem, które w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty nieszczęśliwego wypadku stało się przy- 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia klientów korpo- czyną całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania racyjnych użytkowników kart obciążeniowych wydawa- pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, stwierdzonych przez ING Bank Śląski S.A. PZU PAKIET POD- nej przez lekarza orzecznika ZUS; RÓŻNY (zwane dalej OWU ) mają zastosowanie do umo- 5) Centrum Alarmowe PZU Centrum Alarmowe działające wy grupowego ubezpieczenia klientów korporacyjnych na rzecz PZU SA, świadczące usługi assistance określoposiadaczy lub użytkowników kart obciążeniowych wy- ne w OWU na rzecz Ubezpieczonego; Centrum Alarmodawanych przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna (zwa- we PZU czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tynej dalej umową ubezpieczenia ) zawartej pomiędzy godniu, do którego Ubezpieczony (lub osoba działająca Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną w jego imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zda- (zwanym dalej PZU SA ) a ING Bankiem Śląskim Spółką rzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; adres i numery Akcyjną (zwanym dalej Bankiem lub Ubezpieczają- telefonów Centrum Alarmowego PZU podane są w infor- cym ). macji załączonej do OWU oraz na stronie internetowej 2. Na podstawie OWU PZU SA udziela ochrony ubezpie- Banku; czeniowej Ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej 6) choroba przewlekła chorobę o długotrwałym przew zakresie: biegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, stale lub 1) następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie okresowo leczoną; NNW); 7) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku na- 2) organizacji pomocy medycznej i pokrycia jej kosztów tężenia co najmniej 4 według skali stosowanej przez w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśli- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; wego wypadku (ubezpieczenie kosztów leczenia); 8) eksplozja gwałtowną zmianę stanu równowagi układu 3) organizacji i pokrycia kosztów usług assistance (ubez- z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pieczenie assistance); pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania 4) ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu pod- się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych różnego (ubezpieczenie bagażu podróżnego); tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia 5) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu za eksplozję jest aby ściany tych naczyń i zbiorników prywatnym (ubezpieczenie OC w życiu prywatnym); uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia 6) ryzyka opóźnienia lotu (ubezpieczenie opóźnienia lotu); gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrówna- 7) ryzyka opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżne- nie ciśnień; za eksplozję uważa się również implozję pogo (ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu pod- legającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżnioróżnego). wego ciśnieniem zewnętrznym; 3. Ubezpieczony może żądać, by PZU SA udzielił mu infor- 9) franszyza integralna wyłączenie odpowiedzialności macji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia PZU SA za szkody nie przekraczające określonej kwoty; oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 10) franszyza redukcyjna obniżenie świadczenia o określo- Ubezpieczonego. ną kwotowo wartość z tytułu każdej szkody; 4. Równowartość w złotych kwot określonych w OWU w wa- 11) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; lucie obcej oblicza się według średniego kursu tej walu- 12) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej ty obowiązującego w NBP w dniu ustalania świadczenia, niż 24,5 m/sek. według danych podanych przez Instytut tj. w dniu podjęcia przez PZU SA decyzji o jego wypłacie. Meteorologii i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, DEFINICJE gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; 2 13) karta ważną, aktywną kartę obciążeniową wydaną przez Ubezpieczającego; Przez użyte w OWU pojęcia należy rozumieć: 14) katastrofa naturalna zdarzenie związane z działaniem 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania indy- sił natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska widualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności na dużym obszarze i wywołane czynnikami naturalnymi lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zas- takimi jak wstrząsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów, potraszenie ludności, dezorganizację życia publicznego, żary, susze, powodzie, huragany, zjawiska lodowe na rzetransportu publicznego, zakładów usługowych lub wy- kach i morzach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, dłutwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, gotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osupolitycznych lub społecznych; wiska ziemi, masowe występowanie szkodników, chorób 2) bagaż podróżny rzeczy należące do Ubezpieczo- roślin lub zwierząt; nego lub wypożyczone przez Ubezpieczonego od orga- 15) koszty leczenia koszty pomocy medycznej udzielonej nizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej jednostki Ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywróce- (przy czym fakt wypożyczenia musi być udokumento- nia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport wany), będące w jego posiadaniu podczas podróży za- na teren RP; granicznej; 16) kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie doko- 3) bójka starcie trzech albo więcej osób wzajemnie za- nania zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętedających sobie razy, z których każda występuje w pod- go pomieszczenia po uprzednim usunięciu przy użyciu wójnym charakterze jako napadnięty i napastnik; siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu

2 zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem albo g) wykonywanie prac na wszelkiego rodzaju jednostkach pływakluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z wła- jących (statki, okręty, żaglowce, itp.) lub jednostkach latająmaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku rabunku; cych, w tym również w czasie szkoleń zawodowych i praktyk; 17) kraj stałego pobytu kraj, w którym Ubezpieczony aktualnie podle- nie uważa się za pracę fizyczną wyżej wymienionych prac wykoga ubezpieczeniu społecznemu na podstawie zezwolenia na osiedle- nywanych przez Ubezpieczonego na własną rzecz; nie się albo na podstawie obywatelstwa, z wyłączeniem RP; 34) przewoźnik zawodowy przedsiębiorcę posiadającego wymagane 18) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, prawem zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób takimi środkaskał lub kamieni ze zboczy górskich; mi transportu jak samolot, pociąg, autobus, itp.; 19) leczenie ambulatoryjne leczenie nie związane z trwającym nie- 35) regulamin wewnętrzne regulacje Banku dla klientów korporaprzerwanie co najmniej 24 godziny pobytem w szpitalu lub w innej cyjnych dotyczące zasad wydawania i użytkowania kart; placówce medycznej; 36) rekreacyjne uprawianie sportu formę aktywności fizycznej, której 20) nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły stan chorobowy celem jest wypoczynek i rozrywka, wykonywana w czasie wolnym zagrażający życiu albo zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzie- od obowiązków zawodowych lub szkolnych; lenia natychmiastowej pomocy medycznej; 37) rozbój zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego 21) następstwa nieszczęśliwego wypadku trwały uszczerbek na użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprozdrowiu lub śmierć; wadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 22) nieszczęśliwy wypadek: 38) RP Rzeczpospolitą Polską; a) w ubezpieczeniu kosztów leczenia nagłe zdarzenie, wywo- 39) sporty wysokiego ryzyka wyczynowe lub amatorskie uprawiałane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpie- nie sportów motorowych lub motorowodnych (tj. sportów, których czony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, roz- nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni stroju zdrowia albo zmarł, napęd lub jako siła pociągowa), lotniczych (szybownictwa, balob) w ubezpieczeniu NNW nagłe zdarzenie wywołane przyczyną niarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motozewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie lotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian), alpinizmu, speod swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, całkowitego leologii, wspinaczki skalnej, trekingu, raftingu i wszystkich jego trwałego inwalidztwa albo zmarł; odmian, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, że- 23) ogień działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub glarstwa morskiego, surfingu i wszystkich jego odmian, jazdy na powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdo- 24) operacja ze wskazań nagłych lub pilnych zabieg operacyjny wymi, skoków bungee oraz uczestniczenie w wyprawach do podejmowany w takich okolicznościach, że ze względu na rodzaj miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimalub stopień zaawansowania patologii będącej wskazaniem do tycznymi lub przyrodniczymi; leczenia operacyjnego istnieje nie cierpiąca zwłoki konieczność 40) suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna określoną w OWU przystąpienia do zabiegu, a nieuzasadnione odroczenie momentu kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA z tyzabiegu nie jest dopuszczalne i wiązałoby się z bezpośrednim tułu ryzyk objętych OWU; w odniesieniu do ubezpieczenia nasi dającym się przewidzieć zagrożeniem, ciężkim pogorszeniem sta- tępstw nieszczęśliwych wypadków przez sumę ubezpieczenia rozunu zdrowia, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub zgonem; mie się określoną w OWU kwotę będącą podstawą do ustalania wy- 25) osoba bliska małżonka, konkubenta, konkubinę, wstępnego, sokości świadczeń, do wypłaty których zobowiązuje się PZU SA; zstępnego, brata, siostrę, ojczyma, macochę, pasierba, teścia, 41) szkoda na osobie szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkoteściową, zięcia, synową, przysposobionego, przysposabiającego, dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkorodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; dzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 26) osoba trzecia każda osoba nie będąca Ubezpieczonym, Ubez- 42) szkoda rzeczowa szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia pieczającym lub posiadaczem karty; lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszko- 27) osuwanie się ziemi nie spowodowany działalnością ludzką ruch dowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, ziemi na stokach; zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 28) papiery wartościowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, 43) trwałe uszkodzenie ciała spowodowaną nieszczęśliwym wyakredytywę dokumentową i inne dokumenty zastępujące w obro- padkiem całkowitą utratę fizyczną narządu lub organu lub całkocie gotówkę; witą utratę ich funkcji, która nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od daty 29) podróż zagraniczna pobyt Ubezpieczonego poza granicami RP zajścia nieszczęśliwego wypadku; oraz poza granicami kraju stałego pobytu; 44) Ubezpieczony użytkownika karty, na rachunek którego Ubez- 30) posiadacz karty osobę fizyczną prowadzącą działalność gos- pieczający zawarł umowę ubezpieczenia; podarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie będącą 45) uderzenie pioruna bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne osobą prawną, która zawarła z Ubezpieczającym umowę o karty, na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego będącą klientem korporacyjnym Banku zgodnie z kryteriami obo- zdarzenia; wiązującymi w Banku w tym zakresie w dniu objęcia takiego pod- 46) umowa o karty ramową umowę zawartą przez Bank i posiadamiotu ochroną ubezpieczeniową, która w dokumentacji bankowej cza karty regulującą zasady korzystania z kart objętych tą umową; figuruje jako posiadacz rachunku; 47) upadek statku powietrznego katastrofę bądź przymusowe lą- 31) powikłania choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczy- dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu laną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochro- tającego, a także upadek ich części bądź przewożonego ładunku; ną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego nagłe wystą- 48) uposażony osobę wskazaną imiennie przez Ubezpieczonego pienie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego jako upoważnioną do odbioru należnego świadczenia w razie śmiernarządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą cho- ci Ubezpieczonego; robą i wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 49) użytkownik karty osobę fizyczną upoważnioną przez posiadacza 32) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody karty do dokonania w imieniu i na rzecz posiadacza karty operacji w korytach wód płynących lub stojących; określonych w regulaminie; 33) praca fizyczna wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas pod- 50) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pieniężne; róży zagranicznej czynności takich jak: 51) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportu poa) prace budowlane, remontowo-budowlane, stolarskie, w transporcie legające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jedno- (w tym kierowcy), w górnictwie, hutnictwie, w przemyśle energe- czesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obotycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, w przemyśle zach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze naftowym, w ochronie mienia, przy materiałach wybuchowych, współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportow górskich służbach ratowniczych, w rolnictwie, w gastronomii, wych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu; b) praktyki zawodowe w warsztacie, fabryce, gastronomii, na bu- 52) zaostrzenie choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczydowach, ną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochroc) prace pielęgniarskie i pielęgnacyjne, ną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego nagłe nasiled) prace na wysokościach, nie objawów tej choroby, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymae) prace z użyciem niebezpiecznych narzędzi takich jak: piły me- gające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; chaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, 53) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia obrabiarki, heblarki, siekiery, kilofy, piły łańcuchowe, wiertarki się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; udarowe, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe, 54) zastrzeżenie karty wstrzymanie przez Bank możliwości dof) prace z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczal- konywania operacji przy użyciu karty; ników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów techni- 55) zawodowe uprawianie sportu regularne treningi przy jednocznych lub płynów technicznych, czesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obo- 2

3 zach kondycyjnych i szkoleniowych połączone z czerpaniem do- 16) na skutek działań wojennych, stanu wojennego albo stanu wychodu z uprawianej dyscypliny sportu; jątkowego zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i po- 56) zdarzenie ubezpieczeniowe: za jej granicami. a) w ubezpieczeniu NNW nieszczęśliwy wypadek, 2. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są choroby zawodowe, trob) w ubezpieczeniu kosztów leczenia nagłe zachorowanie lub pikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe nawet takie, nieszczęśliwy wypadek, które występują nagle. c) w ubezpieczeniu assistance zdarzenie stanowiące podstawę 3. Uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa organizacji usług assistance, państwa właściwego dla miejsca zajścia nieszczęśliwego wypadku. d) w ubezpieczeniu bagażu podróżnego utrata, zniszczenie lub 4. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za doznauszkodzenie bagażu podróżnego, ny ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za znisze) w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym działanie lub zanie- czenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy. chanie Ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzo- 5. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się na szkoda, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psyf) w ubezpieczeniu opóźnienia lotu odwołanie albo opóźnienie chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów lotu wynoszące co najmniej 4 godziny w stosunku do plano- o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania powanego odlotu, jazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca g) w ubezpieczeniu opóźnienia dostarczenia bagażu pod- zdarzenia ubezpieczeniowego. różnego opóźnienie w dostarczeniu Ubezpieczonemu bagażu podróżnego o co najmniej 4 godziny. SUMA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE 5 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie dwunastu kolej- 3 nych okresów ubezpieczenia liczonych począwszy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu 1. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych na następne okresy równe dwunastu kolejnym miesięcznym wypadków. okresom ubezpieczenia i wynosi: 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wy- 1) dla ryzyka śmierci zł; padków zaistniałych w okresie ubezpieczenia w ciągu pierwszych 2) dla ryzyka całkowitego trwałego inwalidztwa zł; 60. dni podróży zagranicznej. 3) dla ryzyka trwałego uszkodzenia ciała zł. 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW obejmuje wszystkie kraje 2. Każdorazowa wypłata świadczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezświata oprócz RP i kraju stałego pobytu. pieczenia o wypłaconą kwotę. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIA I ICH WYSOKOŚĆ Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa nieszczęśli- 1. Z tytułu ubezpieczenia NNW przysługują następujące świadczenia: wych wypadków powstałych: 1) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubez- 1) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem silniko- pieczenia; wym bez posiadania uprawnień do kierowania danym pojaz- 2) z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa w wysokości 100% dem, jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie zda- sumy ubezpieczenia; rzenia ubezpieczeniowego; 3) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w wysokości odpowiada- 2) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem innym niż jącej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniższą Tasilnikowy bez posiadania uprawnień do kierowania danym po- belą świadczeń: jazdem, jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości narkotyków lub stan pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miał wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu albo używaniem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 5) w wyniku udziału Ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia; 6) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, który ukończył 17 lat; 7) wskutek ataków epilepsji; 8) wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną chorobową; 9) w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego powstałych w związku z wykonywaniem procedur medycznych, bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło leczenia bezpośrednich następstw zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 11) wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 12) podczas wykonywania pracy fizycznej; 13) w wyniku udziału Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu; 14) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie; 15) na skutek aktów terroryzmu; Tabela świadczeń Poz Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała Utrata kończyny górnej Utrata przedramienia Utrata ręki Utrata palca u ręki z wyłączeniem kciuka Utrata kciuka Utrata wszystkich palców u ręki Utrata kończyny dolnej Utrata podudzia Utrata stopy Utrata palucha Utrata palca u stopy z wyłączeniem palucha Utrata wszystkich palców u stopy Całkowita utrata wzroku Utrata wzroku w jednym oku Całkowita utrata mowy Całkowita utrata słuchu Utrata słuchu w jednym uchu Włączając przedramię, rękę, palce rękę, palce palce podudzie, stopę, palce stopę, palce palce % sumy ubezpieczenia prawa lewa 70% 60% 65% 55% 60% 50% 7% za każdy palec 20% 50% 75% 60% 50% 10% 3% za każdy palec 25% 100% 30% 100% 60% 20% 3

4 4) z tytułu zwrotu poniesionych kosztów nabycia przedmiotów orto- wane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazapedycznych i środków pomocniczych do kwoty zł; nych przez PZU SA lub na obserwację kliniczną, przy czym koszty 5) z tytułu zwrotu poniesionych na terytorium RP kosztów przeszko- dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna lenia zawodowego osób niepełnosprawnych do kwoty zł. zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU SA zasadności wyboru 2. W przypadku uszkodzenia kończyn górnych u osób leworęcznych środka transportu. wysokość trwałego uszkodzenia ciała określa się przyjmując dla 7. Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa oraz świadczeuszkodzeń ręki lewej trwałe uszkodzenie ciała przewidziane dla ręki nie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała wypłaca się Ubezpieczoprawej. nemu, a w przypadku, gdy Ubezpieczony jest małoletni jego przed- 3. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia stawicielowi ustawowemu. ciała, a następnie zostanie orzeczone całkowite trwałe inwalidztwo 8. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłaca się uposażo- świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa ustala się nemu, a w razie braku wskazania uposażonego niżej wskazanym w wysokości stanowiącej różnicę 100% sumy ubezpieczenia i kwoty osobom według następującej kolejności: świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszkodzenia ciała. 1) małżonkowi; 2) dzieciom w równych częściach, a w przypadku gdy jedno z dzieci POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU zmarło wcześniej niż Ubezpieczony zstępnym tego dziecka ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO w częściach równych w zakresie udziału jaki by przypadał ich rodzicowi, przy czym zasadę tę stosuje się analogicznie do dal- 7 szych zstępnych tego dziecka; w razie braku zstępnych udział, jaki by przypadał temu dziecku, przypada pozostałym dzieciom; 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umo- 3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, wą ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany: jeżeli drugie z nich zmarło wcześniej niż Ubezpieczony; 1) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia przez niezwłoczne 4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu; w częściach przypadającym im stosownie do postanowień ko- 2) dostarczyć PZU SA dokumenty niezbędne do ustalenia za- deksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego. sadności roszczenia i wysokości świadczenia, w tym: Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać wskazania lub zmiaa) szczegółowy opis przyczyn i przebiegu zdarzenia ubezpie- ny uposażonego. czeniowego, 9. W razie braku wskazania uposażonego, z przysługującego świadczeb) dokumentację medyczną, a w przypadku braku takiej doku- nia z tytułu śmierci Ubezpieczonego PZU SA wypłaca w pierwszej komentacji inne dowody potwierdzające, że zdarzenie ubez- lejności udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła. pieczeniowe miało miejsce w okresie ubezpieczenia (np.: no- 10. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia tatka policyjna), ciała lub całkowitego trwałego inwalidztwa, a następnie w ciągu 24 c) dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli Ubez- miesięcy od daty zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpi śmierć pieczony kierował pojazdem podczas zdarzenia ubezpie- Ubezpieczonego będąca następstwem tego zdarzenia ubezpieczeniowego; czeniowego, PZU SA wypłaca uposażonemu świadczenie z tytułu 3) umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się do śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tyokoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, w szczególności u le- tułu śmierci określonego w 6 ust. 1 pkt 1 i kwoty świadczenia karzy, którzy sprawowali nad Ubezpieczonym opiekę zarówno wypłaconego z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub całkowitego przed jak i po zdarzeniu ubezpieczeniowym; trwałego inwalidztwa. 4) na zlecenie oraz na koszt PZU SA poddać się dodatkowym ba- 11. W przypadku śmierci Ubezpieczonego nie będącej następstwem daniom medycznym, badaniu przez wskazanych przez PZU SA zdarzenia ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego lekarzy lub obserwacji klinicznej. świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub świadczenia 2. W razie śmierci Ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest prze- z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa, PZU SA wypłaca świaddłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną czenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub całkowitego trwazgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę łego inwalidztwa spadkobiercom Ubezpieczonego. zgonu, jeśli jest uprawniony do uzyskania takich dokumentów. W przy- 12. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocnipadku braku wskazania uposażonego występująca o wypłatę czych oraz koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawświadczenia osoba, o której mowa w 8 ust. 8, zobowiązana jest nych podlegają zwrotowi, pod warunkiem, że powstały one w nasprzedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające tępstwie zdarzenia ubezpieczeniowego i poniesione zostały w ciąfakt małżeństwa lub pokrewieństwa z Ubezpieczonym lub doku- gu 24 miesięcy od dnia tego zdarzenia. menty potwierdzające fakt sprawowania opieki nad Ubezpieczonym 13. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 następuje na podstawie na dzień jego śmierci. oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty maksy- 3. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych doku- malnie do wysokości limitów określonych w 6 ust. 1 pkt 4 i 5. mentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA WYPŁATA ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 8 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwier- 9 dzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a śmiercią, całkowitym trwałym inwalidztwem lub 1. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego trwałym uszkodzeniem ciała. zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie 2. Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz ro- ubezpieczenia w ciągu pierwszych 60. dni podróży zagranicznej. dzaju i wysokości przysługujących świadczeń następuje na pod- Zakresem ubezpieczenia objęta jest organizacja pomocy medystawie dostarczonej dokumentacji lub informacji wskazanych w 7 cznej wymaganej stanem zdrowia Ubezpieczonego oraz pokrycie oraz wyników badań lekarskich. jej kosztów, obejmujących: 3. Świadczenie z tytułu śmierci, całkowitego trwałego inwalidztwa lub 1) konsultacje medyczne; trwałego uszkodzenia ciała wypłaca się pod warunkiem, że śmierć, 2) zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przecałkowite trwałe inwalidztwo lub trwałe uszkodzenie ciała nastąpiły pisane przez lekarza; nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty zajścia zdarzenia ubez- 3) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, pieczeniowego. podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpozna- 4. Jeżeli w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego powstanie więcej niż nia lub leczenia choroby; jedno uszkodzenie ciała, na wysokość świadczenia z tytułu trwa- 4) pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi i operacje, których przełego uszkodzenia ciała składa się suma świadczeń należnych z ty- prowadzenia z uwagi na wskazania nagłe lub pilne nie można tułu każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości było odłożyć do czasu powrotu Ubezpieczonego do kraju; sumy ubezpieczenia. 5) transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca po- 5. Zasadę określoną w ust. 4 stosuje się także w przypadku zaistnie- bytu Ubezpieczonego lub z miejsca wypadku; nia kilku zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. 6) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka 6. Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, PZU SA medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany nie zwraca Ubezpieczonemu koszty badań lekarskich zleconych przez zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrolekarzy wskazanych przez PZU SA wymaganych dla uzasadnienia wia organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarzgłoszonych do PZU SA roszczeń oraz niezbędne udokumento- mowego PZU; 4

5 7) transport do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego po udzie- z jego działalnością zawodową. Koszty pomocy prawnej pokryleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego wane są do kwoty zł. uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków tran- W przypadku gdyby postępowanie prowadzone przeciwko Ubezsportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez pieczonemu wykazało umyślne działanie Ubezpieczonego, Ubezlekarza prowadzącego; pieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU SA poniesionych 8) leczenie stomatologiczne związane z koniecznością udziele- kosztów pomocy prawnej. nia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w wysokości nie przekra- 5) Transport osób bliskich lub osoby wskazanej przez Ubezczającej kwoty 400 zł; franszyza redukcyjna wynosi 80 zł; pieczonego oraz pokrycie kosztów zakwaterowania: 9) naprawę i zakup protez (w tym dentystycznych), okularów a) jeżeli z uwagi na stan zdrowia powstały w wyniku nagłego oraz środków pomocniczych, dokonane bezpośrednio po wy- zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony padku za granicą i pod warunkiem, że ich uszkodzenie związa- jest transportowany do RP, PZU SA zapewnia organizację i ne było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubez- pokrywa dodatkowe koszty transportu do RP towarzysząpieczeniową, w wysokości nie przekraczającej kwoty 400 zł; cych mu w podróży zagranicznej osób bliskich (bilet kolejo- 10) jedną konsultację lekarską i związany z nią niezbędny tran- wy, autobusowy albo jeżeli podróż koleją lub autobusem sportu do placówki medycznej w przypadku ciąży oraz wszy- trwa dłużej niż 12 godzin bilet lotniczy klasy ekonomicznej); stkich jej konsekwencji i komplikacji, poronienia, porodu w wy- dodatkowe koszty transportu osób bliskich pokrywane są sokości nie przekraczającej kwoty 400 zł. pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki tran- 2. Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja lub pokry- sportu nie mogły być wykorzystane, cie kosztów usług assistance związanych z podróżą zagraniczną. b) jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące usługi assistance: nagłego zachorowania, które miały miejsce w okresie ubez- 1) Transport Ubezpieczonego do RP. pieczenia, zmarł podczas podróży zagranicznej, PZU SA pokry- Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wy- wa dodatkowe koszty transportu do RP podróżujących z nim padku albo nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością osób bliskich (bilet kolejowy, autobusowy albo jeżeli podróż PZU SA wymaga transportu do RP, PZU SA zapewnia organi- koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin bilet lotniczy zację i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego do miejsca klasy ekonomicznej); dodatkowe koszty transportu osób bliskich jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport są zwracane pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki do RP przysługuje Ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na transportu nie mogły być wykorzystane, jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie c) jeżeli Ubezpieczony w wyniku nagłego zachorowania lub może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania nieszczęśliwego wypadku, które miały miejsce w okresie w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po ubezpieczenia, jest hospitalizowany za granicą przez okres udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożli- przekraczający 10 dni, przy czym początek tej hospitalizacji wiającej kontynuowanie leczenia w RP. ma miejsce w okresie ubezpieczenia, PZU SA zapewnia Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego organizację i pokrywa koszty transportu w obydwie strony stanu zdrowia środkiem transportu. O konieczności, możliwości (bilet kolejowy, autobusowy albo jeżeli podróż koleją lub i sposobie transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszka- autobusem trwa dłużej niż 12 godzin bilet lotniczy klasy nia w RP albo placówki medycznej w RP decydują lekarze Cen- ekonomicznej) dla jednej osoby bliskiej zamieszkałej w RP trum Alarmowego PZU po uprzednich konsultacjach z lekarzem albo dla wskazanej przez Ubezpieczonego osoby prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną. mieszkającej w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego; PZU Jeżeli lekarze Centrum Alarmowego PZU uznają transport za SA pokrywa koszty zakwaterowania tej osoby w hotelu do możliwy, a Ubezpieczony nie wyrazi na transport zgody, wówczas kwoty 75 euro za jedną dobę oraz maksymalnie za 10 dób. dalsze świadczenia takie jak zwrot kosztów leczenia oraz kosztów Koszty, o których mowa pod lit. a, b i c pokrywane są łącznie późniejszego transportu do RP przestają Ubezpieczonemu przy- do kwoty zł. O kolejności realizacji usług assistance sługiwać. wymienionych pod lit. a, b i c decyduje moment zwrócenia się Transport Ubezpieczonego do RP świadczony jest bez limitu o pomoc do Centrum Alarmowego PZU. kwotowego. 6) Pomoc w przypadku utraty dokumentów. 2) Transport zwłok Ubezpieczonego do RP. W przypadku kradzieży, zaginięcia albo uszkodzenia dokumentów Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłe- niezbędnych Ubezpieczonemu w czasie podróży zagranicznej go zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA zmarł pod- (takich jak: paszport czy dowód osobisty), Centrum Alarmowe PZU czas podróży zagranicznej, PZU SA zapewnia organizację i po- udziela Ubezpieczonemu informacji o działaniach, jakie należy krywa koszty transportu zwłok do miejsca pogrzebu w RP do podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych. kwoty zł, w tym koszty zakupu trumny do kwoty zł. PZU SA pokrywa koszty wydania nowych dokumentów w miejsce 3) Pokrycie kosztów kaucji. utraconych dokumentów (w tym koszty wykonania zdjęć nie- Jeżeli Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej został za- zbędnych do otrzymania nowych dokumentów) do kwoty zł. trzymany w związku z wypadkiem samochodowym, za który ponosi odpowiedzialność jako kierujący pojazdem, a w celu zwolnie- SUMA UBEZPIECZENIA nia z aresztu wymagana jest przez prawodawstwo danego kraju zapłata kaucji, PZU SA zapewnia organizację i pokrywa koszty 10 kaucji do kwoty zł. Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU SA kosztów 1. Suma ubezpieczenia wynosi zł i stanowi górną granicę kaucji. Zwrot kosztów kaucji poręczany jest przez osobę wska- odpowiedzialności PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart zaną przez Ubezpieczonego i zaakceptowaną przez Centrum na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, o których mowa w 9, Alarmowe PZU w tym zakresie. zaistniałe w okresie dwunastu kolejnych okresów ubezpieczenia, Koszty kaucji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni po powrocie liczonych począwszy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (su- Ubezpieczonego do RP, przy czym Ubezpieczony dokonuje ma ubezpieczenia ulega odnowieniu na następne okresy równe dwuzwrotu kosztów kaucji w złotych. nastu kolejnym miesięcznym okresom ubezpieczenia). PZU SA nie pokrywa koszów kaucji w przypadku, gdy z całego ma- 2. Każdorazowe pokrycie przez PZU SA kosztów, o których mowa w 9, teriału dowodowego ocenionego przez prawnika Centrum Alar- powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. mowego PZU jednoznacznie wynika, że zatrzymanie albo tym- 3. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalone są czasowe aresztowanie jest wynikiem umyślnego działania Ubez- na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie dwunastu kolejnych okrepieczonego albo ma związek z handlem środkami odurzający- sów ubezpieczenia, liczonych począwszy od rozpoczęcia ochrony mi, narkotykami, alkoholem albo udziałem Ubezpieczonego ubezpieczeniowe. Limity te ulegają odnowieniu na następne okresy w działaniach o charakterze politycznym. równe dwunastu kolejnym miesięcznym okresom ubezpieczenia. 4) Pomoc prawna po wypadku samochodowym. Jeżeli, w związku z wypadkiem samochodowym kierowanego WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI przez Ubezpieczonego pojazdu podczas podróży zagranicznej, Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kra- 11 ju, w którym się znajduje, PZU SA pokrywa koszty pomocy prawnej, które obejmują honorarium prawnika i tłumacza pod 1. PZU SA, z zastrzeżeniem ust. 2, nie ponosi odpowiedzialności za warunkiem, że zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotyczą wy- wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody Cenłącznie jego odpowie-dzialności cywilnej według prawa państwa, trum Alarmowego PZU, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarw którym się znajduje. PZU SA nie pokrywa kosztów pomocy mowym PZU w sposób określony w 12 nie było możliwe z przyprawnej, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego związany jest czyn niezależnych od Ubezpieczonego. 5

6 2. Kontakt Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym PZU nie jest wy- 24) skażeń jądrowych, chemicznych lub promieniowania radiomagany w przypadku: aktywnego i jonizującego; 1) leczenia stomatologicznego, o którym mowa w 9 ust. 1 pkt 8; 25) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, za- 2) pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli Ubezpieczony sam do- mieszek, rozruchów i niepokojów społecznych, zamachów oraz kona wyboru lekarza i pokryje koszty wizyty. aktów terroryzmu i sabotażu; W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, PZU SA dokonuje zwro- 26) leczenia na terytorium RP i na terytorium kraju stałego pobytu tu kosztów leczenia, po powrocie Ubezpieczonego do RP, na pod- Ubezpieczonego, w tym kontynuacji leczenia rozpoczętego za stawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty oraz granicą; dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność zgłaszanych 27) niestosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego i lekarzy roszczeń. Centrum Alarmowego PZU. 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia Ubezpie- 5. Stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się pod wpływem narkotyków, czonego oraz koszty usług assistance, jeżeli ze względów zdro- środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków wotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej. zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii 4. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje kosztów leczenia i usług oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa assistance, które powstały z tytułu lub w następstwie: państwa właściwego dla miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego. 1) leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia 6. PZU SA pokrywa koszty leczenia oraz usług assistance, pod wastanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót lub runkiem, że zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniało poza granicami przewóz do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki me- RP oraz poza granicami kraju stałego pobytu Ubezpieczonego, dycznej w RP; w okresie ubezpieczenia i jest objęte odpowiedzialnością PZU SA. 2) kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie posiadał 7. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za dozważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowa- nany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za ponienia pojazdem, w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu sione straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczealkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psycho- niu rzeczy. tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że kierowanie przez ubez- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA pieczonego pojazdem bez dokumentu uprawniającego do kie- ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO rowania tym pojazdem, stan nietrzeźwości, zażycie narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub 12 środków zastępczych nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony 3) znajdowania się w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narko- (albo osoba występująca w jego imieniu) jest zobowiązana: tyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub 1) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, nieśrodków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia- zwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do łaniu narkomanii, chyba że stan nietrzeźwości, zażycie narko- Centrum Alarmowego PZU; tyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub 2) dokładnie wyjaśnić dyżurującemu pracownikowi Centrum Alarśrodków zastępczych nie miało wpływu na zaistnienie zdarze- mowego PZU okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje nia ubezpieczeniowego; i jakiej pomocy potrzebuje oraz podać wszelkie dostępne infor- 4) wyjazdów w celu planowego leczenia oraz powikłań związa- macje niezbędne do udzielenia pomocy, a w szczególności imię nych z tym leczeniem; i nazwisko poszkodowanego, datę urodzenia, nazwę i numer BIN 5) leczenia nie związanego z nagłym zachorowaniem lub nie- karty (pierwsze 6 cyfr numeru karty), numer telefonu, pod którym szczęśliwym wypadkiem; Centrum Alarmowe PZU może skontaktować się z Ubezpieczo- 6) leczenia chorób przewlekłych oraz ich zaostrzeń lub powikłań; nym lub jego przedstawicielem; 7) leczenia chorób będących przyczyną hospitalizacji w okresie 3) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego PZU dostęp do wszy- 12 miesięcy przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubez- stkich informacji medycznych; pieczeniową oraz ich zaostrzeń lub powikłań; 4) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU oraz PZU SA, 8) epilepsji, zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania w tym udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw; nerwic; 5) umożliwić Centrum Alarmowemu PZU lub PZU SA dokonanie 9) leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, leczenia czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkostanów związanych z nosicielstwem wirusa HIV; dy, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu 10) leczenia sanatoryjnego, profilaktyki, rehabilitacji, fizjoterapii, he- pomocy i wyjaśnień. lioterapii i zabiegów ze wskazań estetycznych; 2. Jeżeli Ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu, z przy- 11) leczenia we własnym zakresie lub przez lekarza będącego czyn niezależnych od siebie nie skontaktowała się uprzednio z Cenczłonkiem najbliższej rodziny Ubezpieczonego, badań i usług które trum Alarmowym PZU, w celu pokrycia lub zwrotu kosztów, zonie są wykonywane przez szpital, lekarza lub pielęgniarkę; bowiązana jest w ciągu 5 dni od dnia, w którym skontaktowanie się 12) badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań z PZU SA stało się możliwe, powiadomić Centrum Alarmowe PZU kontrolnych i szczepień profilaktycznych; o zaistniałych kosztach i przesłać dokumentację potwierdzającą 13) naprawy i zakupu protez (w tym dentystycznych), okularów oraz zasadność roszczeń obejmującą diagnozę lekarską, dokumenty stwierśrodków pomocniczych, z wyjątkiem przypadku, o którym mo- dzające przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej lub dowa w 9 ust. 1 pkt 9; tyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia oraz ory- 14) leczenia stomatologicznego w tym leczenia zębów i chorób przy- ginały rachunków i oryginały dowodów ich zapłaty. zębia, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 9 ust. 1 pkt 8; 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obo- 15) ciąży oraz wszystkich jej konsekwencji i komplikacji, poronie- wiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu ubezpienia, porodu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 9 czeniowym w terminie określonym w ust. 2, PZU SA może odpoust. 1 pkt 10; wiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się 16) sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bez- do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okopłodności lub ograniczonej płodności oraz koszty środków anty- liczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia PZU SA koncepcyjnych; o wypadku nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa 17) wypadków lub rozstroju zdrowia spowodowanych umyślnie w ust. 2, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało poprzez Ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usiło- dać do jego wiadomości. wania popełnienia samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego; UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO 18) wypadków wynikających z brania udziału Ubezpieczonego w zakładach, przestępstwach albo bójkach, z wyjątkiem działania w obro- PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA nie koniecznej; 19) wypadków wynikających z uprawiania sportów wysokiego ry- 13 zyka; 20) wypadków wynikających z uprawiania rekreacyjnie narciarstwa 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych; w czasie jego podróży zagranicznej, który znajduje się pod jego 21) wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu; bezpośrednią opieką lub który został: 22) wykonywania przez Ubezpieczonego pracy fizycznej; 1) powierzony przewoźnikowi zawodowemu na podstawie odpo- 23) epidemii, o których władze kraju przeznaczenia poinformowały wiedniego dokumentu przewozowego; w środkach masowego przekazu oraz katastrof naturalnych; 2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu; 6

7 3) pozostawiony w zamkniętym, indywidualnym pomieszczeniu baga- 9) paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty żowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym) lub w hotelu; stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi; 4) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu sa- 10) przedmioty w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie mochodowego pod warunkiem, że samochód znajdował się na handlowe; strzeżonym parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem odpo- 11) przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub prowiedniego dokumentu; dukcyjnej; 5) pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmo- 12) rowery, przyczepy, przyczepy kempingowe i inne środki tranwanym przez Ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wy- sportu; łączeniem namiotu). 13) mienie w pojeździe samochodowym lub przyczepie od ryzyka 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na utracie, kradzieży; zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego, powstałe w okre- 14) sprzęt medyczny, lekarstwa, okulary, szkła kontaktowe, protesie ubezpieczenia w ciągu pierwszych 60. dni podróży zagra- zy oraz inne aparaty medyczne i sprzęt rehabilitacyjny; nicznej wskutek: 15) mienie przesiedleńcze; 1) ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, ude- 16) towary i artykuły spożywcze oraz wszelkiego typu używki, np. rzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji oraz papierosy, alkohol; upadku statku powietrznego; 17) artykuły higieniczne (np. mydło, pasta do zębów), kosmetyki, 2) prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami loso- w tym perfumy, wody toaletowe, itp. wymi wymienionymi w pkt 1; 3. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się 3) wypadku lub katastrofy środka komunikacji; pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psy- 4) udokumentowanej kradzieży z włamaniem; chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 5) rozboju; o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania po- 6) zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką prze- jazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca woźnika zawodowego, któremu został powierzony do przewozu zdarzenia ubezpieczeniowego. na podstawie dokumentu przewozowego. SUMA UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Suma ubezpieczenia wynosi zł i stanowi górną granicę odpo- 1. PZU SA nie odpowiada za szkody: wiedzialności PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart na 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie dwu- Ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą nastu kolejnych okresów ubezpieczenia, liczonych począwszy od roz- Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; poczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega odno- 2) wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osobę, z którą Ubezpie- wieniu na następne okresy równe dwunastu kolejnym miesięcznym czony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym w sta- okresom ubezpieczenia. nie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub 2. Każdorazowa wypłata świadczenia powoduje zmniejszenie sumy innych środków odurzających substancji psychotropowych lub ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ na zaistnienie zdarze- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA nia ubezpieczeniowego; ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 3) polegające na uszkodzeniu bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego, które może być przedmiotem ubez- 16 pieczenia autocasco; 4) powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub przy użyciu pod- 1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony zobowiązany jest: robionych kluczy; 1) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powrotu do RP zgłosić szkodę 5) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy do PZU SA; w związku z ich używaniem, samozapaleniem, samozepsuciem lub 2) udowodnić fakt zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętewyciekiem, a odnośnie rzeczy tłukących się lub w opakowaniu go odpowiedzialnością PZU SA; szklanym potłuczeniem lub utratą wartości rzeczy uszkodzonej; 3) w razie kradzieży z włamaniem lub rozboju niezwłocznie za- 6) powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek wiadomić miejscową policję oraz obsługę środka komunikacji, ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, kierownictwo hotelu lub innego miejsca zakwaterowania czy chy-ba że działanie prądu elektrycznego wywołało pożar; obsługę przechowalni bagażu, parkingu o ile kradzież miała 7) polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, miejsce z pomieszczeń pozostających pod ich dozorem; kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego; w każdym przypadku kradzieży z włamaniem lub rozboju uzys- 8) powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia ra- kać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem dioaktywnego; utraconych przedmiotów; 9) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, 4) w przypadku zaginięcia bagażu podróżnego powierzonego przestanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami i niepokojami woźnikowi zawodowemu za dowodem nadania zgłosić ten fakt, społecznymi, zamachami oraz aktami terroryzmu i sabotażu; niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, obsłudze lotniska, kierowni- 10) powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia kowi pociągu, itp. i uzyskać protokół szkody z wyszczególprzez organa celne lub inne władze; nieniem utraconych przedmiotów; 11) nie przekraczające równowartości w złotych kwoty 10 euro (fran- 5) w razie wykrycia szkód ukrytych powstałych w czasie, gdy baszyza integralna). gaż był powierzony przewoźnikowi zawodowemu lub prze- 2. Ponadto PZU SA nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszko- chowalni bagażu, należy niezwłocznie po wykryciu szkody, zadzenie następującego bagażu podróżnego: chowując termin składania reklamacji, zażądać od przewoźni- 1) futra, zegarki, srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach; ka lub przechowalni bagażu przeprowadzenia oględzin i pisemne- 2) wyroby ze srebra, złota, kamieni szlachetnych i syntetycznych, go potwierdzenia tego faktu; platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, monety srebrne 6) w razie całkowitego lub częściowego zniszczenia albo utraty bai złote oraz szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, gażu w czasie trwania zdarzenia losowego albo akcji ratownikorale); czej uzyskać u odpowiednich władz pisemne potwierdzenie 3) wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony zaistniałej szkody wraz z wykazem utraconych przedmiotów; oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bi- 7) złożyć w PZU SA spis utraconych lub uszkodzonych przedlety na przejazdy środkami komunikacji, klucze; miotów z określeniem ich wartości, roku ich nabycia oraz wszel- 4) dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o war- kich dokumentów i wyjaśnień dotyczących okoliczności, chatości naukowej, artystycznej; rakteru i rozmiaru szkody. 5) dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie; 2. Ponadto Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Centrum Alar- 6) sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane na nośni- mowemu PZU dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia kach wszelkiego rodzaju, gry wideo wraz z akcesoriami; okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 7) przenośny sprzęt audiowizualny, nośniki dźwięku i obrazu, te- 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obolefony komórkowe, lornetki (z wyłączeniem kamer i aparatów wiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu w terminie fotograficznych); określonym w ust. 1 pkt 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć 8) broń wszelkiego rodzaju i trofea myśliwskie; świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia 7

8 szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie zdarzenia. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o zdarzeniu nie dwunastu kolejnych okresów ubezpieczenia, liczonych począwszy następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna uleotrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do ga odnowieniu na następne okresy równe dwunastu kolejnym miejego wiadomości. sięcznym okresom ubezpieczenia. 2. Każdorazowa wypłata świadczenia lub pokrycie kosztów, o których USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA mowa w ust. 3, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA jest obowiązany do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych 1. Ustalenie odpowiedzialności PZU SA i wysokości świadczenia z ty- za zgodą PZU SA w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru tułu ubezpieczenia bagażu podróżnego następuje na podstawie nas- szkody; tępujących dokumentów przedłożonych przez Ubezpieczonego lub 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych osobę uprawnioną: w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 1) oryginałów dowodów potwierdzających utratę, zniszczenie albo jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuuszkodzenie bagażu podróżnego; teczne; 2) oryginałów pokwitowania powierzenia bagażu przewoźnikowi za- 3) pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczewodowemu, przechowalni bagażu podróżnego. niem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym w porozumieniu 2. Wysokość świadczenia z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego z PZU SA; ustala się według udokumentowanej przez Ubezpieczonego war- 4) pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonetości przedmiotu szkody, bądź w razie braku takiego udokumento- go w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawwania, według przeciętnej wartości przedmiotu tego samego lub czymi, o ile PZU SA wyraził na to zgodę. podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych występujących w handlu w dniu ustalania świadczenia. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Przy ustalaniu szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej (upodobania) Z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego PZU SA wypłaca świadczenie w kwocie odpowiadającej rzeczy- PZU SA nie odpowiada za szkody: wistej wysokości szkody, nie więcej jednak, niż do wysokości sumy 1) spowodowane na terenie RP oraz na terenie kraju stałego poubezpieczenia. bytu; 4. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych w ust. 2 po- 2) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; trąca się określony procentowo stopień faktycznego zużycia przedmiotu. 3) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim; 5. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala się odpowiednio 4) powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na poddo zakresu rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem stawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania, użylosowym, według przeciętnych cen zakładów usługowych lub udo- czenia, przechowywania lub innej podobnej formy korzystania kumentowanych rachunkiem naprawy. Wysokość szkody ustalona z cudzej rzeczy; według kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej war- 5) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, które Ubezpietości przedmiotu. czony miał obowiązek zawrzeć; 6. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego nie może 6) spowodowane przez jakikolwiek pojazd o napędzie silnikowym; być wyższe od poniesionej szkody. 7) wynikające z uczestnictwa w aktach terroryzmu, zamieszkach, 7. Jeżeli Ubezpieczony, przed otrzymaniem świadczenia, odzyskał skra- rozruchach i strajkach oraz w wyniku popełnienia lub usiłowadzione rzeczy w stanie nieuszkodzonym, PZU SA zwraca jedynie nia popełnienia przestępstwa; niezbędne koszty związane z odzyskaniem rzeczy, najwyżej jednak 8) wynikające z wypadków zaistniałych na terenach objętych dziado wysokości sumy, jaka przypadłaby na tę rzecz tytułem odszko- łaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; dowania, gdyby nie została odzyskana. Jeżeli Ubezpieczony po wy- 9) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych płacie świadczenia, odzyska utracone rzeczy obowiązany jest (np. mandatów), grzywien sądowych i kar administracyjnych, zwrócić PZU SA świadczenie wypłacone za te rzeczy lub po- podatków, należności publicznoprawnych nałożonych na zostawić je do dyspozycji PZU SA. Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem, 8. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczonego świadczenia od oso- nie stanowiących bezpośredniego odszkodowania za szkodę by trzeciej zobowiązanej do naprawy szkody PZU SA dokonuje po- na osobie lub szkodę rzeczową; trącenia otrzymanej przez Ubezpieczonego kwoty z należnego od 10) polegające na zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, dzieł PZU SA świadczenia. sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, nośni- UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM ków danych lub zbiorów o charakterze kolekcjonerskim; 11) będące rezultatem uprawiania sportów powietrznych, uczestni- PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ctwa w polowaniach na zwierzęta; 12) powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, upra- 18 wianiem sportów wysokiego ryzyka; 13) powstałe w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa 1. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, gdy lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych; w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym, w nas- 14) wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działaltępstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest ności gospodarczej, lub pełnienia wszelkiego rodzaju funkcji w oron zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rze- ganizacjach polityczno-społecznych, w związkach i zrzeszeniach; czowej wyrządzonej osobie trzeciej. 15) wyrządzone przez Ubezpieczonego, będącego w stanie nie- 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone poza gra- trzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub podobnie dzianicami RP i kraju stałego pobytu przez Ubezpieczonego oraz przez łających środków; osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność i które 16) z tytułu posiadania lub używania broni palnej; towarzyszą mu w czasie podróży zagranicznej. 17) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń; 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem 18) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz zwiądziałania lub zaniechania, które miało miejsce w okresie ubezpie- zane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakreczenia w ciągu pierwszych 60. dni podróży zagranicznej w okre- sem szkody na osobie; sie ubezpieczenia, choćby poszkodowani zgłosili je po tym okresie, 19) rzeczowe, których łączna wartość z jednego zdarzenia nie przejednakże przed upływem terminu przedawnienia. kracza równowartości w złotych kwoty 50 euro (franszyza in- 4. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowie- tegralna). dzialności ustawowej określonej przepisami prawa polskiego. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA SUMA GWARANCYNA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Suma gwarancyjna wynosi zł i stanowi górną granicę odpo- 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony wiedzialności PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart na jest zobowiązany: 8

9 1) powiadomić Centrum Alarmowe PZU niezwłocznie o zaistniałym 2. Każdorazowy zwrot wydatków powoduje zmniejszenie sumy ubezzdarzeniu ubezpieczeniowym, nie później jednak niż w terminie pieczenia o wypłaconą kwotę. 5 dni od dnia zajścia zdarzenia mogącego powodować jego odpowiedzialność cywilną i stosować się do zaleceń Centrum WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Alarmowego PZU; 2) nie zawierać jakiejkolwiek umowy czy ugody bez akceptacji Cen- 25 trum Alarmowego PZU; 3) jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody zostało 1. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności, gdy zdarzenia będące przedwszczęte postępowanie, Ubezpieczony zobowiązany jest nie- miotem ubezpieczenia są spowodowane bezpośrednio lub zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pośrednio przez: odpisu pozwu zawiadomić o tym Centrum Alarmowe PZU w ce- 1) wojnę, inwazję, wojnę domową, bunt, przewroty polityczne, rewolu ustalenia z PZU SA sposobu dalszego postępowania; lucję, działania wojskowe, działania władzy uzurpatorskiej, stan 4) dostarczyć Centrum Alarmowemu PZU orzeczenie sądu w ter- wojenny, stan wyjątkowy; minie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka 2) rozruchy; odwoławczego; 3) akty terroryzmu; 5) przekazać do Centrum Alarmowego PZU, natychmiast po otrzy- 4) konfiskatę, przywłaszczenie, nacjonalizację, rekwizycję lub maniu, każde wezwanie, odpis pozwu i wszelkie inne doku- zniszczenie, które wykonano na mocy aktu prawnego bez menty sądowe skierowane do niego lub jemu doręczone. względu na jego formę wydanego przez urzędników państwo- 2. Ponadto Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Centrum Alar- wych, publicznych, lokalnych lub celnych; mowemu PZU dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia 5) promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z dowolokoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. nego źródła, a zwłaszcza promieniowanie pochodzące z paliwa 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obo- nuklearnego lub spalania paliwa lub z dowolnych odpadów nuklewiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu w terminie arnych z procesu rozszczepienia lub syntezy jądrowej. określonym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 3, PZU SA może odpowiednio 2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za: zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększe- 1) zaniedbanie ze strony przewoźnika zawodowego; nia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skut- 2) opóźnienia lotów samolotów innych niż rejsowe (w szczególków zdarzenia. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o zdarzeniu ności samolotów czarterowych); nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 3) opóźnienia lotów samolotów wynikające ze strajku, o którym inpkt 1 lub pkt 3, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które nale- formacja została podana do wiadomości publicznej w środkach żało podać do jego wiadomości. masowego przekazu; 4) odwołanie samolotu zarządzone przez: USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA a) władze lotniska, b) władze lotnictwa cywilnego Ubezpieczonemu nie przysługuje zwrot wydatków w przypadku, gdy przewoźnik zawodowy dostarczy zastępczy środek transportu do 1. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym wy- dyspozycji Ubezpieczonego w ciągu 4 godzin od planowanego odlotu płacane jest po ustaleniu odpowiedzialności Ubezpieczonego. samolotu rejsowego (lub przylotu w przypadku lotu tranzytowego). 2. Jeżeli tytułem odszkodowania poszkodowanemu przysługują zarówno świadczenie jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspakaja je POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1) świadczenie jednorazowe; 2) renty. 26 UBEZPIECZENIE OPÓŹNIENIA LOTU 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego odpowiedzialność PZU SA Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ten fakt PZU SA najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia powrotu do RP. Do zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony powinien dołączyć nastę- 23 pujące dokumenty: 1) kopię biletu lotniczego; 1. Przedmiotem ubezpieczenia opóźnienia lotu są następujące ryzyka: 2) kopię karty pokładowej, jeśli zdarzenie zaszło już po otrzymaniu 1) odwołanie lotu rejsowego, na który Ubezpieczony miał wyku- karty pokładowej przez Ubezpieczonego; piony bilet; 3) kopie rachunków i paragonów stwierdzających poniesione wy- 2) opóźnienie lotu rejsowego o co najmniej 4 godziny w stosunku datki wraz z opisem czego dotyczyły; do jego planowanego odlotu; 4) oświadczenie wystawione przez przewoźnika stwierdzające 3) zakaz wstępu na pokład samolotu wskutek braku miejsc pomi- zajście zdarzenia będącego przedmiotem ubezpieczenia. mo posiadania przez Ubezpieczonego biletu lotniczego. 2. Ponadto Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Centrum Alar- 2. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot Ubezpieczonemu ponie- mowemu PZU dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia sionych przez niego wydatków na posiłki, napoje, zakwaterowanie okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. w hotelu, transport na i z lotniska, w przypadku, gdy ta opieka, sto- 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obosownie do obowiązujących przepisów, nie została zapewniona przez wiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu w terminie przewoźnika zawodowego. określonym w ust. 1 pkt 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć 3. PZU SA pokrywa koszty, o których mowa w ust. 2, do wysokości świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia 40 USD za każdą godzinę opóźnienia lotu, jednakże nie więcej niż szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w 24. zdarzenia. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o zdarzeniu nie 4. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszystkie kraje świata następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem RP, kraju stałego pobytu oraz państw i terytoriów otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do objętych wojną lub wojną domową. jego wiadomości. 5. PZU SA ponosi odpowiedzialność za opóźnienie lotu zaistniałe w okresie ubezpieczenia w ciągu pierwszych 60. dni podróży zagra- UBEZPIECZENIE OPÓŹNIENIA nicznej. DOSTARCZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO SUMA UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia wynosi 800 zł i stanowi górną granicę odpo- 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko opóźnienia w dostarczeniu wiedzialności PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart na Ubezpieczonemu bagażu podróżnego, w związku z podróżą zagrawszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie dwu- niczną odbywaną samolotem, przez przewoźnika zawodowego, nastu kolejnych okresów ubezpieczenia, liczonych począwszy od przewożącego Ubezpieczonego wraz z bagażem podróżnym za rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega granicę, wynoszące więcej niż 4 godziny od chwili dotarcia przez odnowieniu na następne okresy równe dwunastu kolejnym mie- Ubezpieczonego do celu podróży za granicą określonego na bilecie sięcznym okresom ubezpieczenia. lotniczym. 9

10 2. Ryzyko będące przedmiotem ubezpieczenia dotyczy wyłącznie 2. Ponadto Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić PZU SA dokoopóźnienia w dostarczeniu bagażu, które nastąpiło w okresie ubez- nanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstapieczenia w ciągu pierwszych 60. dni podróży zagranicznej. nia szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 3. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot Ubezpieczonemu ponie- 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obosionych przez niego wydatków na zakup niezbędnych przedmiotów wiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu w terminie pierwszej potrzeby, a w szczególności odzieży i środków higieny określonym w ust. 1 pkt 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć osobistej. świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szko- 4. PZU SA pokrywa koszty, o których mowa w ust. 3, do wysokości dy lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków zda- 75 USD za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu bagażu, rzenia. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o zdarzeniu nie nastęjednakże nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia określo- pują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, otrzynej w 28. mał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego 5. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszystkie kraje świata wiadomości. z wyłączeniem RP, kraju stałego pobytu oraz państw i terytoriów objętych wojną lub wojną domową. POSTANOWIENIA WSPÓLNE SUMA UBEZPIECZENIA OKRES UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia wynosi 700 zł i stanowi górną granicę odpo- 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla wiedzialności PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart na każdej z kart podczas podróży zagranicznej w ciągu pierwszych wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie dwu- 60. dni tej podróży i rozpoczyna się dla każdej z kart w terminie nastu kolejnych okresów ubezpieczenia, liczonych począwszy od określonym w umowie ubezpieczenia. rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubez- 2. Okres ubezpieczenia w odniesieniu do każdej z kart wynosi jeden pieczonego. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu na następne miesiąc i podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejne mieokresy równe dwunastu kolejnym miesięcznym okresom ubezpie- sięczne okresy ubezpieczenia odpowiadające miesiącom kalendaczenia. rzowym, przy czym pierwszy okres ubezpieczenia kończy się z upły- 2. Każdorazowy zwrot wydatków powoduje zmniejszenie sumy ubez- wem miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęła się ochrona pieczenia o wypłaconą kwotę. ubezpieczeniowa dla danej karty. 3. Odpowiedzialność PZU SA obejmuje okres pierwszych 60. dni WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI podróży zagranicznej, począwszy od przekroczenia granicy RP albo kraju stałego pobytu do momentu zakończenia podróży zagra- 29 nicznej, tj. przekroczenia granicy RP albo kraju stałego pobytu, przy czym w razie podróży zagranicznej odbywanej samolotem albo 1. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności, gdy zdarzenia ubezpiecze- statkiem żeglugi morskiej, albo statkiem żeglugi śródlądowej: niowe są spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez: 1) w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ubezpieczeniu assistance, ubez- 1) wojnę, inwazję, wojnę domową, bunt, przewroty polityczne, re- pieczeniu bagażu podróżnego, ubezpieczeniu OC w życiu prywolucję, działania wojskowe, działania władzy uzurpatorskiej, watnym, ubezpieczeniu opóźnienia bagażu podróżnego i ubezpiestan wojenny, stan wyjątkowy; czeniu NNW od momentu rozpoczęcia podróży zagranicznej 2) rozruchy; przez Ubezpieczonego, za który uważa się wejście Ubezpieczo- 3) akty terroryzmu; nego na pokład samolotu albo statku żeglugi morskiej, albo 4) konfiskatę, przywłaszczenie, nacjonalizację, rekwizycję lub statku żeglugi śródlądowej do momentu zakończenia podróży zniszczenie, które wykonano na mocy aktu prawnego bez zagranicznej, za który uważa się opuszczenie przez Ubezpiewzględu na jego formę wydanego przez urzędników państwo- czonego pokładu samolotu albo statku żeglugi morskiej, albo wych, publicznych, lokalnych lub celnych; statku żeglugi śródlądowej na terenie RP albo kraju stałego po- 5) promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z dowol- bytu bądź przekroczenie granicy RP albo kraju stałego pobytu nego źródła, a zwłaszcza promieniowanie pochodzące z paliwa innym środkiem transportu; nuklearnego lub spalania paliwa lub z dowolnych odpadów 2) w ubezpieczeniu opóźnienia lotu od momentu opuszczenia nuklearnych z procesu rozszczepienia lub syntezy jądrowej. przez Ubezpieczonego pokładu samolotu albo statku żeglugi 2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostar- morskiej, albo statku żeglugi śródlądowej za granicą, nie później czeniu bagażu podróżnego powstałe wskutek: jednak, niż do momentu zakończenia podróży zagranicznej, za 1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; który uważa się opuszczenie przez Ubezpieczonego pokładu 2) winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspól- samolotu albo statku żeglugi morskiej, albo statku żeglugi śródląnym gospodarstwie domowym; dowej na terenie RP albo kraju stałego pobytu bądź przekro- 3) opóźnienia samolotów innych niż rejsowe (w szczególności sa- czenie granicy RP albo kraju stałego pobytu innym środkiem molotów czarterowych); transportu. 4) opóźnienia wynikającego ze strajku; 4. Przez samolot albo statek żeglugi morskiej, albo statek żeglugi 5) nie zgłoszenia właściwemu przewoźnikowi zawodowemu opóźnie- śródlądowej, o którym mowa w ust. 3 należy rozumieć samolot, nia w dostarczeniu bagażu; statek żeglugi morskiej albo statek żeglugi śródlądowej, na pokła- 6) odwołania samolotu zarządzonego przez: dzie którego Ubezpieczony przekroczył lub zgodnie z planem rejsu a) władze lotniska, miał przekroczyć granicę RP albo kraju stałego pobytu. b) władze lotnictwa cywilnego. 5. Ubezpieczonemu przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji 3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wydatki poniesione przez z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacji z ochrony ubezpieczenio- Ubezpieczonego po dostarczeniu bagażu przez przewoźnika lub po wej Ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie Ubezpieczającemu upływie 4 dni od dnia dotarcia Ubezpieczonego do miejsca przez- oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej. W takim przypadku naczenia. ochrona wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA 6. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do każdej z kart UBEZPIECZENIOWEGO z dniem: 1) odstąpienia Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; 30 2) rozwiązania umowy ubezpieczenia; 3) upływu ważności karty z wyłączeniem przypadku wydania przez 1. W przypadku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność Bank w miejsce tej karty nowej karty w ramach tej samej umowy PZU SA, Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić ten fakt PZU SA o karty; najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia powrotu do RP. Do zgłoszenia 4) zastrzeżenia karty; roszczenia Ubezpieczony powinien dołączyć następujące doku- 5) rozwiązania umowy o karty; menty: 6) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpiecze- 1) kopię biletu lotniczego; niowej z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w którym zos- 2) kopie rachunków i paragonów stwierdzających poniesione wy- tała złożona rezygnacja. datki wraz z opisem czego dotyczyły; 7. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie da- 3) oświadczenie wystawione przez przewoźnika stwierdzające zajście nego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy ubezpieczenia zdarzenia będącego przedmiotem ubezpieczenia. bądź sumy gwarancyjnej, ponowne objęcie użytkownika danej karty 10

11 ochroną ubezpieczeniową w zakresie tego ubezpieczenia następuje 1) potwierdzić ważność karty oraz imię i nazwisko Ubezpieczoz dniem odnowienia sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej nego; ustalonej dla tego ubezpieczenia. 2) potwierdzić objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową wraz z podaniem daty objęcia ochroną ubezpieczeniową jego SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA karty; 3) umożliwić przedstawicielowi PZU SA dokonanie czynności niez- 32 będnych do ustalenia zasadności i wysokości szkody oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień; 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpiecze- 4) udostępnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wyniowej za okres, w którym PZU SA udzielał ochrony ubezpiecze- płatę świadczenia. niowej. 2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne 2. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana w zależności od: do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. 1) okresu ubezpieczenia; 2) liczby kart przewidywanych do ubezpieczenia. ZASADY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 3. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana w wysokości i terminach określonych w umowie ubezpieczenia Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie bezgotówkowej przez Ubezpieczającego. 1. Dokumenty dostarczane do PZU SA, niezbędne do ustalenia odpo- 5. Składka nie podlega indeksacji. wiedzialności PZU SA i wysokości świadczenia, wystawione w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ŚWIADCZENIA polski. 2. PZU SA zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przedło- 33 żonych przez Ubezpieczonego oraz zasięgnięcia opinii rzeczoznawców. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, PZU SA w terminie 7 dni 37 od dnia otrzymania tego zawiadomienia rozpoczyna przeprowadzanie postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zda- 1. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony jest rzenia ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonego roszczenia i wy- zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia sokości świadczenia, a także poinformuje Ubezpieczonego pisemnie szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. lub drogą elektroniczną, jakie dokumenty są potrzebne do ustale- 2. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub nia wysokości świadczenia. Ubezpieczony jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość docho- 2. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które dzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzial- PZU SA uzna za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn nych za szkodę. szkody oraz wysokości świadczenia. 3. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 3. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów przedło- nie zastosował środków określonych w ust. 1, PZU SA jest wolny od żonych przez Ubezpieczonego oraz zasięgnięcia opinii rzeczoznaw- odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. ców. 4. PZU SA jest zobowiązany w granicach sumy ubezpieczenia zwrócić 4. PZU SA wypłaca świadczenie w terminie 30 dni licząc od dnia koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne. 5. Gdyby w terminie, o którym mowa w ust. 4, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo OBOWIĄZKI PZU SA wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy za- 38 chowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU SA po- PZU SA jest zobowiązany: winien wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 4. 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego obję- 6. Wypłata przysługujących świadczeń następuje na terenie RP w zło- tego ochroną ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia otrzytych, według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu usta- mania tego zawiadomienia do poinformowania o tym Ubezpielania świadczenia, z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio czającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami wysza granicą wystawcom rachunków. tępującymi z tym zawiadomieniem, oraz wszczęcia postępo- 7. Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na pod- wania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zastawie pełnej dokumentacji określonej w OWU. sadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także 8. PZU SA zastrzega sobie prawo pozyskiwania wszelkich informacji poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie medycznych u lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego za lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dogranicą, jak również zasięgania opinii lekarzy konsultantów w kra- kumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA ju. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego 9. PZU SA zastrzega, że wykonywanie usług gwarantowanych w ra- prowadzenia postępowania; mach zawartej umowy ubezpieczenia może być opóźnione na 2) jeżeli w terminach określonych w 33 ust. 4 i 5 nie wypłaci skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, zamachów świadczenia, do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej terrorystycznych, wojny domowej oraz o zasięgu międzynaro- szkodę o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń dowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizującego, zdarzeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części losowych lub siły wyższej. świadczenia; 10. PZU SA wypłaca świadczenia do wysokości sum ubezpieczenia 3) jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysobądź sum gwarancyjnych określonych w OWU. kości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem w ter- OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO minach, o których mowa w 33 ust. 4 i 5, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 34 częściową odmowę wypłaty świadczenia informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczo- na drodze sądowej; nego o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt. 1, informacji rachunek umowy ubezpieczenia. i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial- 2. Ubezpieczający jest zobowiązany do przekazywania Ubezpieczo- ności PZU SA lub wysokości świadczenia; osoby te mogą żądać nemu informacji o numerach telefonów i adresach, pod którymi pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych infor- Ubezpieczony może zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe i uzyskać macji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumeninformację o ubezpieczeniu. tów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA; 5) na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do udos- 35 tępniania posiadanych przez siebie informacji związanych ze zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na wnio- PZU SA oraz ustalenia okoliczności zdarzeń losowych, jak również sek PZU SA Ubezpieczający jest zobowiązany: wysokości świadczenia. 11

12 PODWÓJNA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, adresatem skargi bądź zażalenia oraz właściwym do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna nad- 39 zorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa 1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zaubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubez- żalenie dotyczy. pieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubez- 3. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jedpieczeniową, Ubezpieczony nie może żądać świadczenia przeno- nostką właściwą do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna szącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich PZU SA likwidująca szkodę, właściwa ze względu na miejsce likwiodpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma dacji szkody. ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwój- 4. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w ternego lub wielokrotnego ubezpieczenia. minie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1, 5. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieuzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubez- czonemu, uposażonemu, uprawnionemu lub Ubezpieczającemu pieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadcze- przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczony może nych. żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określe- 6. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia monia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że gą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, su- ustalonych w OWU. ma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. 7. Wprowadzenie postanowień dodatkowych lub odmiennych 3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia lub wymaga formy pisemnej potwierdzającej ich przyjęcie przez strony ograniczył roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za umowy ubezpieczenia. szkodę, PZU SA może odmówić wypłaty świadczenia lub je zmniejszyć. 8. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień do- 4. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnio- datkowych lub odmiennych, OWU mają zastosowanie w zakresie ne po wypłaceniu świadczenia PZU SA może zażądać od Ubezpie- nie uregulowanym tymi postanowieniami. czonego zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia. 9. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, PZU SA może podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed 40 sąd właściwy dla miejsca zamieszkania bądź siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umo- 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnio- wy ubezpieczenia. nemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisem- 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastonej skargi bądź zażalenia dotyczących realizacji przez PZU SA umo- sowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stowy ubezpieczenia. sowne przepisy prawa polskiego. Prezes Zarządu PZU SA Członek Zarządu PZU SA Andrzej Klesyk Witold Jaworski 4-38-PZU SA 9226

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1

Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1 Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uprzejmie informuje Posiadaczy/Użytkowników kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium, BGK-VISA Business

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Niniejsza informacja o warunkach ubezpieczenia dotyczy posiadaczy kart PKO VISA BUSINESS ELECTRON

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie bagażu od utraty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4 CZĘŚĆ NUMER 4 KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW MIASTA ŁÓDŹ ORAZ OSÓB WYSYŁANYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2016 roku

Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2016 roku 75.0203.23.2016 Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2016 roku w sprawie: ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia bagażu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Z a ł ą c z n i k N r 1 0 d o S I W Z U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E N I A K L, N N W i B A G A Ż U zawarta w Lublinie w dniu... 2009 roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych: Złota, Platynowa i Infinite Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Student, Błękitna, Przejrzysta, Srebrna i Partnerska Karta Produktu przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Ubezpieczenie na Szóstkę dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych: Student, Błękitna i Srebrna, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 w Gdyni ubezpieczenie NNW dzieci Ubezpieczyciel : PZU SA, polisa nr JGB 31852728 Suma ubezpieczenia: 10.000zł, okres ubezpieczenia: 01.09.2016 31.08.2017 Zgłaszanie szkód: infolinia

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer. ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku ROZDZIAŁ I

SUPEROPIEKA. Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer. ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku ROZDZIAŁ I Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku SUPEROPIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 11. Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer mają

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Inteligo Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski S.A.

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ZŁOTA, PLATYNOWA I INFINITE, WYDAWANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych: Złota, i Karta Produktu, przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski SA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA ustalone uchwałą nr UZ/180/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo