ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia klientów korporacyjnych użytkowników kart obciążeniowych wydawanych przez ING Bank Śląski S.A. PZU PAKIET PODRÓŻNY ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 4) całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśli- 1 wym wypadkiem, które w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty nieszczęśliwego wypadku stało się przy- 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia klientów korpo- czyną całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania racyjnych użytkowników kart obciążeniowych wydawa- pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, stwierdzonych przez ING Bank Śląski S.A. PZU PAKIET POD- nej przez lekarza orzecznika ZUS; RÓŻNY (zwane dalej OWU ) mają zastosowanie do umo- 5) Centrum Alarmowe PZU Centrum Alarmowe działające wy grupowego ubezpieczenia klientów korporacyjnych na rzecz PZU SA, świadczące usługi assistance określoposiadaczy lub użytkowników kart obciążeniowych wy- ne w OWU na rzecz Ubezpieczonego; Centrum Alarmodawanych przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna (zwa- we PZU czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tynej dalej umową ubezpieczenia ) zawartej pomiędzy godniu, do którego Ubezpieczony (lub osoba działająca Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną w jego imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zda- (zwanym dalej PZU SA ) a ING Bankiem Śląskim Spółką rzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; adres i numery Akcyjną (zwanym dalej Bankiem lub Ubezpieczają- telefonów Centrum Alarmowego PZU podane są w infor- cym ). macji załączonej do OWU oraz na stronie internetowej 2. Na podstawie OWU PZU SA udziela ochrony ubezpie- Banku; czeniowej Ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej 6) choroba przewlekła chorobę o długotrwałym przew zakresie: biegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, stale lub 1) następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie okresowo leczoną; NNW); 7) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku na- 2) organizacji pomocy medycznej i pokrycia jej kosztów tężenia co najmniej 4 według skali stosowanej przez w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśli- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; wego wypadku (ubezpieczenie kosztów leczenia); 8) eksplozja gwałtowną zmianę stanu równowagi układu 3) organizacji i pokrycia kosztów usług assistance (ubez- z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pieczenie assistance); pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania 4) ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu pod- się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych różnego (ubezpieczenie bagażu podróżnego); tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia 5) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu za eksplozję jest aby ściany tych naczyń i zbiorników prywatnym (ubezpieczenie OC w życiu prywatnym); uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia 6) ryzyka opóźnienia lotu (ubezpieczenie opóźnienia lotu); gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrówna- 7) ryzyka opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżne- nie ciśnień; za eksplozję uważa się również implozję pogo (ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu pod- legającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżnioróżnego). wego ciśnieniem zewnętrznym; 3. Ubezpieczony może żądać, by PZU SA udzielił mu infor- 9) franszyza integralna wyłączenie odpowiedzialności macji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia PZU SA za szkody nie przekraczające określonej kwoty; oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 10) franszyza redukcyjna obniżenie świadczenia o określo- Ubezpieczonego. ną kwotowo wartość z tytułu każdej szkody; 4. Równowartość w złotych kwot określonych w OWU w wa- 11) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; lucie obcej oblicza się według średniego kursu tej walu- 12) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej ty obowiązującego w NBP w dniu ustalania świadczenia, niż 24,5 m/sek. według danych podanych przez Instytut tj. w dniu podjęcia przez PZU SA decyzji o jego wypłacie. Meteorologii i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, DEFINICJE gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; 2 13) karta ważną, aktywną kartę obciążeniową wydaną przez Ubezpieczającego; Przez użyte w OWU pojęcia należy rozumieć: 14) katastrofa naturalna zdarzenie związane z działaniem 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania indy- sił natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska widualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności na dużym obszarze i wywołane czynnikami naturalnymi lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zas- takimi jak wstrząsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów, potraszenie ludności, dezorganizację życia publicznego, żary, susze, powodzie, huragany, zjawiska lodowe na rzetransportu publicznego, zakładów usługowych lub wy- kach i morzach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, dłutwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, gotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osupolitycznych lub społecznych; wiska ziemi, masowe występowanie szkodników, chorób 2) bagaż podróżny rzeczy należące do Ubezpieczo- roślin lub zwierząt; nego lub wypożyczone przez Ubezpieczonego od orga- 15) koszty leczenia koszty pomocy medycznej udzielonej nizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej jednostki Ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywróce- (przy czym fakt wypożyczenia musi być udokumento- nia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport wany), będące w jego posiadaniu podczas podróży za- na teren RP; granicznej; 16) kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie doko- 3) bójka starcie trzech albo więcej osób wzajemnie za- nania zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętedających sobie razy, z których każda występuje w pod- go pomieszczenia po uprzednim usunięciu przy użyciu wójnym charakterze jako napadnięty i napastnik; siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu

2 zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem albo g) wykonywanie prac na wszelkiego rodzaju jednostkach pływakluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z wła- jących (statki, okręty, żaglowce, itp.) lub jednostkach latająmaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku rabunku; cych, w tym również w czasie szkoleń zawodowych i praktyk; 17) kraj stałego pobytu kraj, w którym Ubezpieczony aktualnie podle- nie uważa się za pracę fizyczną wyżej wymienionych prac wykoga ubezpieczeniu społecznemu na podstawie zezwolenia na osiedle- nywanych przez Ubezpieczonego na własną rzecz; nie się albo na podstawie obywatelstwa, z wyłączeniem RP; 34) przewoźnik zawodowy przedsiębiorcę posiadającego wymagane 18) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, prawem zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób takimi środkaskał lub kamieni ze zboczy górskich; mi transportu jak samolot, pociąg, autobus, itp.; 19) leczenie ambulatoryjne leczenie nie związane z trwającym nie- 35) regulamin wewnętrzne regulacje Banku dla klientów korporaprzerwanie co najmniej 24 godziny pobytem w szpitalu lub w innej cyjnych dotyczące zasad wydawania i użytkowania kart; placówce medycznej; 36) rekreacyjne uprawianie sportu formę aktywności fizycznej, której 20) nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły stan chorobowy celem jest wypoczynek i rozrywka, wykonywana w czasie wolnym zagrażający życiu albo zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzie- od obowiązków zawodowych lub szkolnych; lenia natychmiastowej pomocy medycznej; 37) rozbój zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego 21) następstwa nieszczęśliwego wypadku trwały uszczerbek na użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprozdrowiu lub śmierć; wadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 22) nieszczęśliwy wypadek: 38) RP Rzeczpospolitą Polską; a) w ubezpieczeniu kosztów leczenia nagłe zdarzenie, wywo- 39) sporty wysokiego ryzyka wyczynowe lub amatorskie uprawiałane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpie- nie sportów motorowych lub motorowodnych (tj. sportów, których czony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, roz- nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni stroju zdrowia albo zmarł, napęd lub jako siła pociągowa), lotniczych (szybownictwa, balob) w ubezpieczeniu NNW nagłe zdarzenie wywołane przyczyną niarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motozewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie lotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian), alpinizmu, speod swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, całkowitego leologii, wspinaczki skalnej, trekingu, raftingu i wszystkich jego trwałego inwalidztwa albo zmarł; odmian, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, że- 23) ogień działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub glarstwa morskiego, surfingu i wszystkich jego odmian, jazdy na powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdo- 24) operacja ze wskazań nagłych lub pilnych zabieg operacyjny wymi, skoków bungee oraz uczestniczenie w wyprawach do podejmowany w takich okolicznościach, że ze względu na rodzaj miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimalub stopień zaawansowania patologii będącej wskazaniem do tycznymi lub przyrodniczymi; leczenia operacyjnego istnieje nie cierpiąca zwłoki konieczność 40) suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna określoną w OWU przystąpienia do zabiegu, a nieuzasadnione odroczenie momentu kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA z tyzabiegu nie jest dopuszczalne i wiązałoby się z bezpośrednim tułu ryzyk objętych OWU; w odniesieniu do ubezpieczenia nasi dającym się przewidzieć zagrożeniem, ciężkim pogorszeniem sta- tępstw nieszczęśliwych wypadków przez sumę ubezpieczenia rozunu zdrowia, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub zgonem; mie się określoną w OWU kwotę będącą podstawą do ustalania wy- 25) osoba bliska małżonka, konkubenta, konkubinę, wstępnego, sokości świadczeń, do wypłaty których zobowiązuje się PZU SA; zstępnego, brata, siostrę, ojczyma, macochę, pasierba, teścia, 41) szkoda na osobie szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkoteściową, zięcia, synową, przysposobionego, przysposabiającego, dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkorodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; dzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 26) osoba trzecia każda osoba nie będąca Ubezpieczonym, Ubez- 42) szkoda rzeczowa szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia pieczającym lub posiadaczem karty; lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszko- 27) osuwanie się ziemi nie spowodowany działalnością ludzką ruch dowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, ziemi na stokach; zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 28) papiery wartościowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, 43) trwałe uszkodzenie ciała spowodowaną nieszczęśliwym wyakredytywę dokumentową i inne dokumenty zastępujące w obro- padkiem całkowitą utratę fizyczną narządu lub organu lub całkocie gotówkę; witą utratę ich funkcji, która nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od daty 29) podróż zagraniczna pobyt Ubezpieczonego poza granicami RP zajścia nieszczęśliwego wypadku; oraz poza granicami kraju stałego pobytu; 44) Ubezpieczony użytkownika karty, na rachunek którego Ubez- 30) posiadacz karty osobę fizyczną prowadzącą działalność gos- pieczający zawarł umowę ubezpieczenia; podarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie będącą 45) uderzenie pioruna bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne osobą prawną, która zawarła z Ubezpieczającym umowę o karty, na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego będącą klientem korporacyjnym Banku zgodnie z kryteriami obo- zdarzenia; wiązującymi w Banku w tym zakresie w dniu objęcia takiego pod- 46) umowa o karty ramową umowę zawartą przez Bank i posiadamiotu ochroną ubezpieczeniową, która w dokumentacji bankowej cza karty regulującą zasady korzystania z kart objętych tą umową; figuruje jako posiadacz rachunku; 47) upadek statku powietrznego katastrofę bądź przymusowe lą- 31) powikłania choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczy- dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu laną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochro- tającego, a także upadek ich części bądź przewożonego ładunku; ną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego nagłe wystą- 48) uposażony osobę wskazaną imiennie przez Ubezpieczonego pienie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego jako upoważnioną do odbioru należnego świadczenia w razie śmiernarządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą cho- ci Ubezpieczonego; robą i wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 49) użytkownik karty osobę fizyczną upoważnioną przez posiadacza 32) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody karty do dokonania w imieniu i na rzecz posiadacza karty operacji w korytach wód płynących lub stojących; określonych w regulaminie; 33) praca fizyczna wykonywanie przez Ubezpieczonego podczas pod- 50) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pieniężne; róży zagranicznej czynności takich jak: 51) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportu poa) prace budowlane, remontowo-budowlane, stolarskie, w transporcie legające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jedno- (w tym kierowcy), w górnictwie, hutnictwie, w przemyśle energe- czesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obotycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, w przemyśle zach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze naftowym, w ochronie mienia, przy materiałach wybuchowych, współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportow górskich służbach ratowniczych, w rolnictwie, w gastronomii, wych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu; b) praktyki zawodowe w warsztacie, fabryce, gastronomii, na bu- 52) zaostrzenie choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczydowach, ną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochroc) prace pielęgniarskie i pielęgnacyjne, ną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego nagłe nasiled) prace na wysokościach, nie objawów tej choroby, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymae) prace z użyciem niebezpiecznych narzędzi takich jak: piły me- gające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; chaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, 53) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia obrabiarki, heblarki, siekiery, kilofy, piły łańcuchowe, wiertarki się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; udarowe, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe, 54) zastrzeżenie karty wstrzymanie przez Bank możliwości dof) prace z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczal- konywania operacji przy użyciu karty; ników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów techni- 55) zawodowe uprawianie sportu regularne treningi przy jednocznych lub płynów technicznych, czesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obo- 2

3 zach kondycyjnych i szkoleniowych połączone z czerpaniem do- 16) na skutek działań wojennych, stanu wojennego albo stanu wychodu z uprawianej dyscypliny sportu; jątkowego zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i po- 56) zdarzenie ubezpieczeniowe: za jej granicami. a) w ubezpieczeniu NNW nieszczęśliwy wypadek, 2. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są choroby zawodowe, trob) w ubezpieczeniu kosztów leczenia nagłe zachorowanie lub pikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe nawet takie, nieszczęśliwy wypadek, które występują nagle. c) w ubezpieczeniu assistance zdarzenie stanowiące podstawę 3. Uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa organizacji usług assistance, państwa właściwego dla miejsca zajścia nieszczęśliwego wypadku. d) w ubezpieczeniu bagażu podróżnego utrata, zniszczenie lub 4. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za doznauszkodzenie bagażu podróżnego, ny ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za znisze) w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym działanie lub zanie- czenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy. chanie Ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzo- 5. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się na szkoda, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psyf) w ubezpieczeniu opóźnienia lotu odwołanie albo opóźnienie chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów lotu wynoszące co najmniej 4 godziny w stosunku do plano- o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania powanego odlotu, jazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca g) w ubezpieczeniu opóźnienia dostarczenia bagażu pod- zdarzenia ubezpieczeniowego. różnego opóźnienie w dostarczeniu Ubezpieczonemu bagażu podróżnego o co najmniej 4 godziny. SUMA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE 5 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie dwunastu kolej- 3 nych okresów ubezpieczenia liczonych począwszy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega odnowieniu 1. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych na następne okresy równe dwunastu kolejnym miesięcznym wypadków. okresom ubezpieczenia i wynosi: 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wy- 1) dla ryzyka śmierci zł; padków zaistniałych w okresie ubezpieczenia w ciągu pierwszych 2) dla ryzyka całkowitego trwałego inwalidztwa zł; 60. dni podróży zagranicznej. 3) dla ryzyka trwałego uszkodzenia ciała zł. 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW obejmuje wszystkie kraje 2. Każdorazowa wypłata świadczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezświata oprócz RP i kraju stałego pobytu. pieczenia o wypłaconą kwotę. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIA I ICH WYSOKOŚĆ Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa nieszczęśli- 1. Z tytułu ubezpieczenia NNW przysługują następujące świadczenia: wych wypadków powstałych: 1) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubez- 1) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem silniko- pieczenia; wym bez posiadania uprawnień do kierowania danym pojaz- 2) z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa w wysokości 100% dem, jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie zda- sumy ubezpieczenia; rzenia ubezpieczeniowego; 3) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w wysokości odpowiada- 2) podczas kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem innym niż jącej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniższą Tasilnikowy bez posiadania uprawnień do kierowania danym po- belą świadczeń: jazdem, jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości narkotyków lub stan pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miał wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu albo używaniem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 5) w wyniku udziału Ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia; 6) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, który ukończył 17 lat; 7) wskutek ataków epilepsji; 8) wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną chorobową; 9) w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego powstałych w związku z wykonywaniem procedur medycznych, bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło leczenia bezpośrednich następstw zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) wskutek wyczynowego uprawiania sportu; 11) wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 12) podczas wykonywania pracy fizycznej; 13) w wyniku udziału Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu; 14) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie; 15) na skutek aktów terroryzmu; Tabela świadczeń Poz Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała Utrata kończyny górnej Utrata przedramienia Utrata ręki Utrata palca u ręki z wyłączeniem kciuka Utrata kciuka Utrata wszystkich palców u ręki Utrata kończyny dolnej Utrata podudzia Utrata stopy Utrata palucha Utrata palca u stopy z wyłączeniem palucha Utrata wszystkich palców u stopy Całkowita utrata wzroku Utrata wzroku w jednym oku Całkowita utrata mowy Całkowita utrata słuchu Utrata słuchu w jednym uchu Włączając przedramię, rękę, palce rękę, palce palce podudzie, stopę, palce stopę, palce palce % sumy ubezpieczenia prawa lewa 70% 60% 65% 55% 60% 50% 7% za każdy palec 20% 50% 75% 60% 50% 10% 3% za każdy palec 25% 100% 30% 100% 60% 20% 3

4 4) z tytułu zwrotu poniesionych kosztów nabycia przedmiotów orto- wane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazapedycznych i środków pomocniczych do kwoty zł; nych przez PZU SA lub na obserwację kliniczną, przy czym koszty 5) z tytułu zwrotu poniesionych na terytorium RP kosztów przeszko- dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna lenia zawodowego osób niepełnosprawnych do kwoty zł. zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU SA zasadności wyboru 2. W przypadku uszkodzenia kończyn górnych u osób leworęcznych środka transportu. wysokość trwałego uszkodzenia ciała określa się przyjmując dla 7. Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa oraz świadczeuszkodzeń ręki lewej trwałe uszkodzenie ciała przewidziane dla ręki nie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała wypłaca się Ubezpieczoprawej. nemu, a w przypadku, gdy Ubezpieczony jest małoletni jego przed- 3. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia stawicielowi ustawowemu. ciała, a następnie zostanie orzeczone całkowite trwałe inwalidztwo 8. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłaca się uposażo- świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa ustala się nemu, a w razie braku wskazania uposażonego niżej wskazanym w wysokości stanowiącej różnicę 100% sumy ubezpieczenia i kwoty osobom według następującej kolejności: świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszkodzenia ciała. 1) małżonkowi; 2) dzieciom w równych częściach, a w przypadku gdy jedno z dzieci POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU zmarło wcześniej niż Ubezpieczony zstępnym tego dziecka ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO w częściach równych w zakresie udziału jaki by przypadał ich rodzicowi, przy czym zasadę tę stosuje się analogicznie do dal- 7 szych zstępnych tego dziecka; w razie braku zstępnych udział, jaki by przypadał temu dziecku, przypada pozostałym dzieciom; 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umo- 3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, wą ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany: jeżeli drugie z nich zmarło wcześniej niż Ubezpieczony; 1) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia przez niezwłoczne 4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu; w częściach przypadającym im stosownie do postanowień ko- 2) dostarczyć PZU SA dokumenty niezbędne do ustalenia za- deksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego. sadności roszczenia i wysokości świadczenia, w tym: Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać wskazania lub zmiaa) szczegółowy opis przyczyn i przebiegu zdarzenia ubezpie- ny uposażonego. czeniowego, 9. W razie braku wskazania uposażonego, z przysługującego świadczeb) dokumentację medyczną, a w przypadku braku takiej doku- nia z tytułu śmierci Ubezpieczonego PZU SA wypłaca w pierwszej komentacji inne dowody potwierdzające, że zdarzenie ubez- lejności udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła. pieczeniowe miało miejsce w okresie ubezpieczenia (np.: no- 10. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia tatka policyjna), ciała lub całkowitego trwałego inwalidztwa, a następnie w ciągu 24 c) dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli Ubez- miesięcy od daty zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpi śmierć pieczony kierował pojazdem podczas zdarzenia ubezpie- Ubezpieczonego będąca następstwem tego zdarzenia ubezpieczeniowego; czeniowego, PZU SA wypłaca uposażonemu świadczenie z tytułu 3) umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się do śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tyokoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, w szczególności u le- tułu śmierci określonego w 6 ust. 1 pkt 1 i kwoty świadczenia karzy, którzy sprawowali nad Ubezpieczonym opiekę zarówno wypłaconego z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub całkowitego przed jak i po zdarzeniu ubezpieczeniowym; trwałego inwalidztwa. 4) na zlecenie oraz na koszt PZU SA poddać się dodatkowym ba- 11. W przypadku śmierci Ubezpieczonego nie będącej następstwem daniom medycznym, badaniu przez wskazanych przez PZU SA zdarzenia ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego lekarzy lub obserwacji klinicznej. świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub świadczenia 2. W razie śmierci Ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest prze- z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa, PZU SA wypłaca świaddłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną czenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub całkowitego trwazgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę łego inwalidztwa spadkobiercom Ubezpieczonego. zgonu, jeśli jest uprawniony do uzyskania takich dokumentów. W przy- 12. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocnipadku braku wskazania uposażonego występująca o wypłatę czych oraz koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawświadczenia osoba, o której mowa w 8 ust. 8, zobowiązana jest nych podlegają zwrotowi, pod warunkiem, że powstały one w nasprzedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające tępstwie zdarzenia ubezpieczeniowego i poniesione zostały w ciąfakt małżeństwa lub pokrewieństwa z Ubezpieczonym lub doku- gu 24 miesięcy od dnia tego zdarzenia. menty potwierdzające fakt sprawowania opieki nad Ubezpieczonym 13. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 następuje na podstawie na dzień jego śmierci. oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty maksy- 3. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych doku- malnie do wysokości limitów określonych w 6 ust. 1 pkt 4 i 5. mentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA WYPŁATA ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 8 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwier- 9 dzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a śmiercią, całkowitym trwałym inwalidztwem lub 1. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego trwałym uszkodzeniem ciała. zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie 2. Ustalenie związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz ro- ubezpieczenia w ciągu pierwszych 60. dni podróży zagranicznej. dzaju i wysokości przysługujących świadczeń następuje na pod- Zakresem ubezpieczenia objęta jest organizacja pomocy medystawie dostarczonej dokumentacji lub informacji wskazanych w 7 cznej wymaganej stanem zdrowia Ubezpieczonego oraz pokrycie oraz wyników badań lekarskich. jej kosztów, obejmujących: 3. Świadczenie z tytułu śmierci, całkowitego trwałego inwalidztwa lub 1) konsultacje medyczne; trwałego uszkodzenia ciała wypłaca się pod warunkiem, że śmierć, 2) zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przecałkowite trwałe inwalidztwo lub trwałe uszkodzenie ciała nastąpiły pisane przez lekarza; nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty zajścia zdarzenia ubez- 3) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, pieczeniowego. podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpozna- 4. Jeżeli w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego powstanie więcej niż nia lub leczenia choroby; jedno uszkodzenie ciała, na wysokość świadczenia z tytułu trwa- 4) pobyt w szpitalu, tj. leczenie, zabiegi i operacje, których przełego uszkodzenia ciała składa się suma świadczeń należnych z ty- prowadzenia z uwagi na wskazania nagłe lub pilne nie można tułu każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości było odłożyć do czasu powrotu Ubezpieczonego do kraju; sumy ubezpieczenia. 5) transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca po- 5. Zasadę określoną w ust. 4 stosuje się także w przypadku zaistnie- bytu Ubezpieczonego lub z miejsca wypadku; nia kilku zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. 6) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka 6. Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, PZU SA medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany nie zwraca Ubezpieczonemu koszty badań lekarskich zleconych przez zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrolekarzy wskazanych przez PZU SA wymaganych dla uzasadnienia wia organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarzgłoszonych do PZU SA roszczeń oraz niezbędne udokumento- mowego PZU; 4

5 7) transport do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego po udzie- z jego działalnością zawodową. Koszty pomocy prawnej pokryleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego wane są do kwoty zł. uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków tran- W przypadku gdyby postępowanie prowadzone przeciwko Ubezsportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez pieczonemu wykazało umyślne działanie Ubezpieczonego, Ubezlekarza prowadzącego; pieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU SA poniesionych 8) leczenie stomatologiczne związane z koniecznością udziele- kosztów pomocy prawnej. nia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w wysokości nie przekra- 5) Transport osób bliskich lub osoby wskazanej przez Ubezczającej kwoty 400 zł; franszyza redukcyjna wynosi 80 zł; pieczonego oraz pokrycie kosztów zakwaterowania: 9) naprawę i zakup protez (w tym dentystycznych), okularów a) jeżeli z uwagi na stan zdrowia powstały w wyniku nagłego oraz środków pomocniczych, dokonane bezpośrednio po wy- zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony padku za granicą i pod warunkiem, że ich uszkodzenie związa- jest transportowany do RP, PZU SA zapewnia organizację i ne było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubez- pokrywa dodatkowe koszty transportu do RP towarzysząpieczeniową, w wysokości nie przekraczającej kwoty 400 zł; cych mu w podróży zagranicznej osób bliskich (bilet kolejo- 10) jedną konsultację lekarską i związany z nią niezbędny tran- wy, autobusowy albo jeżeli podróż koleją lub autobusem sportu do placówki medycznej w przypadku ciąży oraz wszy- trwa dłużej niż 12 godzin bilet lotniczy klasy ekonomicznej); stkich jej konsekwencji i komplikacji, poronienia, porodu w wy- dodatkowe koszty transportu osób bliskich pokrywane są sokości nie przekraczającej kwoty 400 zł. pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki tran- 2. Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja lub pokry- sportu nie mogły być wykorzystane, cie kosztów usług assistance związanych z podróżą zagraniczną. b) jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące usługi assistance: nagłego zachorowania, które miały miejsce w okresie ubez- 1) Transport Ubezpieczonego do RP. pieczenia, zmarł podczas podróży zagranicznej, PZU SA pokry- Jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wy- wa dodatkowe koszty transportu do RP podróżujących z nim padku albo nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością osób bliskich (bilet kolejowy, autobusowy albo jeżeli podróż PZU SA wymaga transportu do RP, PZU SA zapewnia organi- koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin bilet lotniczy zację i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego do miejsca klasy ekonomicznej); dodatkowe koszty transportu osób bliskich jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport są zwracane pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki do RP przysługuje Ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na transportu nie mogły być wykorzystane, jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie c) jeżeli Ubezpieczony w wyniku nagłego zachorowania lub może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania nieszczęśliwego wypadku, które miały miejsce w okresie w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po ubezpieczenia, jest hospitalizowany za granicą przez okres udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożli- przekraczający 10 dni, przy czym początek tej hospitalizacji wiającej kontynuowanie leczenia w RP. ma miejsce w okresie ubezpieczenia, PZU SA zapewnia Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego organizację i pokrywa koszty transportu w obydwie strony stanu zdrowia środkiem transportu. O konieczności, możliwości (bilet kolejowy, autobusowy albo jeżeli podróż koleją lub i sposobie transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszka- autobusem trwa dłużej niż 12 godzin bilet lotniczy klasy nia w RP albo placówki medycznej w RP decydują lekarze Cen- ekonomicznej) dla jednej osoby bliskiej zamieszkałej w RP trum Alarmowego PZU po uprzednich konsultacjach z lekarzem albo dla wskazanej przez Ubezpieczonego osoby prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną. mieszkającej w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego; PZU Jeżeli lekarze Centrum Alarmowego PZU uznają transport za SA pokrywa koszty zakwaterowania tej osoby w hotelu do możliwy, a Ubezpieczony nie wyrazi na transport zgody, wówczas kwoty 75 euro za jedną dobę oraz maksymalnie za 10 dób. dalsze świadczenia takie jak zwrot kosztów leczenia oraz kosztów Koszty, o których mowa pod lit. a, b i c pokrywane są łącznie późniejszego transportu do RP przestają Ubezpieczonemu przy- do kwoty zł. O kolejności realizacji usług assistance sługiwać. wymienionych pod lit. a, b i c decyduje moment zwrócenia się Transport Ubezpieczonego do RP świadczony jest bez limitu o pomoc do Centrum Alarmowego PZU. kwotowego. 6) Pomoc w przypadku utraty dokumentów. 2) Transport zwłok Ubezpieczonego do RP. W przypadku kradzieży, zaginięcia albo uszkodzenia dokumentów Jeżeli Ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłe- niezbędnych Ubezpieczonemu w czasie podróży zagranicznej go zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA zmarł pod- (takich jak: paszport czy dowód osobisty), Centrum Alarmowe PZU czas podróży zagranicznej, PZU SA zapewnia organizację i po- udziela Ubezpieczonemu informacji o działaniach, jakie należy krywa koszty transportu zwłok do miejsca pogrzebu w RP do podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych. kwoty zł, w tym koszty zakupu trumny do kwoty zł. PZU SA pokrywa koszty wydania nowych dokumentów w miejsce 3) Pokrycie kosztów kaucji. utraconych dokumentów (w tym koszty wykonania zdjęć nie- Jeżeli Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej został za- zbędnych do otrzymania nowych dokumentów) do kwoty zł. trzymany w związku z wypadkiem samochodowym, za który ponosi odpowiedzialność jako kierujący pojazdem, a w celu zwolnie- SUMA UBEZPIECZENIA nia z aresztu wymagana jest przez prawodawstwo danego kraju zapłata kaucji, PZU SA zapewnia organizację i pokrywa koszty 10 kaucji do kwoty zł. Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU SA kosztów 1. Suma ubezpieczenia wynosi zł i stanowi górną granicę kaucji. Zwrot kosztów kaucji poręczany jest przez osobę wska- odpowiedzialności PZU SA. Ustalana jest oddzielnie dla każdej z kart zaną przez Ubezpieczonego i zaakceptowaną przez Centrum na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, o których mowa w 9, Alarmowe PZU w tym zakresie. zaistniałe w okresie dwunastu kolejnych okresów ubezpieczenia, Koszty kaucji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni po powrocie liczonych począwszy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (su- Ubezpieczonego do RP, przy czym Ubezpieczony dokonuje ma ubezpieczenia ulega odnowieniu na następne okresy równe dwuzwrotu kosztów kaucji w złotych. nastu kolejnym miesięcznym okresom ubezpieczenia). PZU SA nie pokrywa koszów kaucji w przypadku, gdy z całego ma- 2. Każdorazowe pokrycie przez PZU SA kosztów, o których mowa w 9, teriału dowodowego ocenionego przez prawnika Centrum Alar- powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. mowego PZU jednoznacznie wynika, że zatrzymanie albo tym- 3. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalone są czasowe aresztowanie jest wynikiem umyślnego działania Ubez- na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie dwunastu kolejnych okrepieczonego albo ma związek z handlem środkami odurzający- sów ubezpieczenia, liczonych począwszy od rozpoczęcia ochrony mi, narkotykami, alkoholem albo udziałem Ubezpieczonego ubezpieczeniowe. Limity te ulegają odnowieniu na następne okresy w działaniach o charakterze politycznym. równe dwunastu kolejnym miesięcznym okresom ubezpieczenia. 4) Pomoc prawna po wypadku samochodowym. Jeżeli, w związku z wypadkiem samochodowym kierowanego WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI przez Ubezpieczonego pojazdu podczas podróży zagranicznej, Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kra- 11 ju, w którym się znajduje, PZU SA pokrywa koszty pomocy prawnej, które obejmują honorarium prawnika i tłumacza pod 1. PZU SA, z zastrzeżeniem ust. 2, nie ponosi odpowiedzialności za warunkiem, że zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotyczą wy- wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody Cenłącznie jego odpowie-dzialności cywilnej według prawa państwa, trum Alarmowego PZU, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarw którym się znajduje. PZU SA nie pokrywa kosztów pomocy mowym PZU w sposób określony w 12 nie było możliwe z przyprawnej, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego związany jest czyn niezależnych od Ubezpieczonego. 5