Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1"

Transkrypt

1 Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uprzejmie informuje Posiadaczy/Użytkowników kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium, BGK-VISA Business Debit i BGK-VISA Business DebitPrepaid (zwanych dalej Ubezpieczonym ), że wraz z kartą oferuje bezpłatnie ochronę ubezpieczeniową realizowaną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, zwanym dalej PZU S.A. w ramach następujących ubezpieczeń: PAKIET - BEZPIECZNA KARTA- obejmujący: nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku karty rabunek gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty UBEZPIECZENIE PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ- obejmujące: NNW, ubezpieczenie kosztów leczenia i organizacji oraz kosztów usług assistance, ubezpieczenie utraty/zniszczenia bagażu, ubezpieczenie opóźnienia lotu/bagażu, OC w życiu prywatnym PAKIET BEZPIECZNA KARTA 1. JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIAMY? I. Nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku Twojej karty Wraz z kartą otrzymujesz ochronę ubezpieczeniową w zakresie strat wynikających z transakcji dokonanych zgubioną, skradzioną lub zrabowaną kartą przez osoby trzecie, nieuprawnione do jej użytkowania. Ochrona zapewniana przez PZU S.A. dotyczy odpowiedzialności Posiadacza karty za transakcje dokonane przed zastrzeżeniem utraconej karty, wynikającej z warunków ustawy o usługach płatniczych (Dz.U.2014, poz. 873 ze zm.). Jeśli wraz ze stratą finansową powstałą na skutek nieuprawnionych transakcji, poniosłeś również koszty zakupu portfela oraz koszty wydania nowych kart BGK lub koszty wydania dokumentów osobistych utraconych wraz z ubezpieczoną kartą, PZU S.A. pokryje takie udokumentowane koszty. II. Rabunek gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu przy użyciu karty PZU S.A. chroni Cię na wypadek rabunku gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty będącej pod Twoją bezpośrednią opieką. Za rabunek gotówki uważa się zdarzenie polegające na tym, że jego sprawca dokonał zaboru gotówki w celu jej przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ciebie lub doprowadzenie Ciebie do stanu nieprzytomności lub bezbronności. W przypadku rabunku gotówki PZU S.A. zrefunduje Ci również udokumentowany koszt zakupu portfela oraz koszt wydania nowych kart BGK oraz dokumentów osobistych utraconych wraz z gotówką. 2. W JAKIM OKRESIE JESTEŚ CHRONIONY? I. Nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku Twojej karty - okres odpowiedzialności PZU S.A. obejmuje okres po utracie karty do czasu jej zastrzeżenia w BGK. II. Rabunek gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty - ubezpieczenie chroni Cię maksymalnie 24 godziny od momentu pobrania gotówki z bankomatu.

2 3. SUMA UBEZPIECZENIA I. Nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku Twojej karty PZU S.A. pokryje Twoje straty do wysokości 150 Euro (równowartość w złotych polskich) dla każdego ubezpieczonego zdarzenia skutkujące obciążeniami Twojego rachunku nieuprawnionymi transakcjami. II. Rabunek gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty PZU S.A. pokryje Twoje straty wynikłe z rabunku gotówki do wysokości PLN za zdarzenie. III. Refundacja kosztów zakupu portfela oraz kosztów wydania nowej karty i dokumentów osobistych W przypadku obu zdarzeń ubezpieczeniowych chronionych w ramach oferowanego przez Bank pakietu BEZPIECZNA KARTA, PZU S.A. pokryje koszty zakupu portfela oraz koszt wydania nowych kart BGK i dokumentów osobistych maksymalnie do wysokości 500 PLN. 4. GDZIE UBEZPIECZENIE CIĘ CHRONI? Ubezpieczenie chroni Cię na terytorium całego świata. 5. KIEDY UBEZPIECZENIE CIĘ NIE CHRONI? I. Nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku Twojej karty 1. PZU S.A. nie odpowiada w szczególności za szkody: 1) powstałe w wyniku niewypełnienia przez Ciebie obowiązków określonych w umowie o kartę (regulaminie karty): 2) powstałe z Twojej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jako Ubezpieczonego; 3) nie zgłosiłeś niezwłocznie na policję kradzieży lub rabunku karty w ciągu 48 godzin od tego zdarzenia, a w przypadku stwierdzenia dokonania nieuprawnionych operacji od momentu powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. II. Rabunek gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu albo terminala POS przy użyciu karty 1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody lub nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za szkody: 1) powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (tj. Posiadacza karty lub Użytkownika) albo osób, z którymi Ubezpieczony będący osoba fizyczną pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) powstałe w skutek działań wojennych lub innych podobnych zdarzeń, o których mowa w OWU. 3) nie zgłosiłeś na policję utraty gotówki w wyniku rabunku w ciągu 48 godzin od tego zdarzenia, oraz zgłoszenie nie zostało potwierdzone przez policję, 4) numer PIN był zapisany na karcie, Pełny zakres wyłączeń odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniach pakietu BEZPIECZNA KARTA, określony jest szczegółowo w: Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych; Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych, dostępnych w jednostkach BGK 6. TWOJE OBOWIĄZKI I. Nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku Twojej karty 1. W przypadku utraty karty powinieneś niezwłocznie zastrzec kartę zgodnie z Regulaminem i informacjami przekazanymi przez BGK w momencie wydawania karty. 2. W przypadku wystąpienia szkody polegającej na nieuprawnionym użyciu utraconej karty zobowiązany jesteś, dodatkowo: 1) powiadomić, w ciągu 48 godzin najbliższą jednostkę policji w miejscu zdarzenia, o każdej utracie karty w wyniku rabunku lub kradzieży lub powzięcia wiadomości o jego zaistnieniu, a w przypadku 2/10

3 zaistnienia szkody od momentu jej ujawnienia i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia na policję utraty karty, 2) niezwłocznie zgłosić szkodę do BGK lub PZU S.A.(z zawiadomieniem BGK o zgłoszeniu) najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili uzyskania wiadomości o jej zaistnieniu, 3) udostępnić dokumenty, które PZU S.A. uzna za niezbędne do ustalenia okoliczności przyczyn szkody oraz wysokości odszkodowania, w tym wypełnić i złożyć w PZU S.A. lub BGK formularz Zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia udostępniony przez BGK na stronie internetowej 3. Jeżeli nie dopełnisz obowiązków wymienionych w ust.1 i 2, PZU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie rozmiaru szkody. II. Rabunek gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu albo terminala POS przy użyciu karty 1. W przypadku wystąpienia szkody polegającej na rabunku gotówki pobranej z bankomatu zobowiązany jesteś: 1) powiadomić najbliższą jednostkę policji w ciągu 48 godzin o każdej utracie w wyniku rabunku gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia utraty gotówki na policję, 2) zawiadomić PZU S.A. o szkodzie najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej zaistnienia, 3) udostępnić dokumenty, które PZU S.A. uzna za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn szkody oraz wysokości odszkodowania; w tym wypełnić i złożyć w PZU S.A. formularz Zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia udostępniony przez BGK na stronie internetowej 2. Jeżeli nie dopełnisz obowiązków wymienionych w ust. 1 PZU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie rozmiaru szkody. Pełny zakres obowiązków Posiadacza karty i Użytkownika określony jest szczegółowo w: Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych; Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych, dostępnych w jednostkach BGK 7. GDZIE MOŻESZ ZGŁOSIĆ SZKODĘ? Wystąpienie któregokolwiek zdarzenia chronionego w ramach pakietu BEZPIECZNA KARTA należy zgłosić do: Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU S.A. (COLSiŚ), adres: ul. Postępu 18a, Warszawa pod numerami telefonów: (22) ; (22) ; (22) , czynnymi w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 COLSiŚ przekaże Ci wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania oraz powiadomić placówkę BGK, która prowadzi rachunek i wydała kartę lub Centralę Banku. Ubezpieczyciel - PZU S.A. udziela informacji w zakresie objętym ubezpieczeniem pod numerami telefonów: oraz (+48 22) , czynnymi we wszystkie dni 24 godziny na dobę. 8. JAK WYPŁACANE JEST OSZKODOWANIE? Odszkodowania przewidziane ubezpieczeniem w ramach pakietu BEZPIECZNA KARTA są przekazywane przez PZU S.A. na rachunek Ubezpieczonego. W ramach ustalonej sumy ubezpieczenia PZU S.A. zobowiązany jest do pokrycia w ramach limitu dla danego ubezpieczenia opłat i prowizji obciążających rachunek Posiadacza karty: z tytułu obsługi i użytkowania karty - w przypadku jej nieuprawnionego użycia, z tytułu użytkowania i obsługi karty oraz pobrania gotówki z bankomatu przy użyciu karty - w przypadku rabunku pobranej gotówki. 3/10

4 9. WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie wchodzi w życie z chwilą wydania karty przez BGK i pozostaje w mocy przez cały okres ważności karty lub do momentu unieważnienia karty przez Bank. UBEZEPIECZENIE PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ 1. JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIAMY? Wraz z kartą, bezpłatnie, uzyskujesz ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznej obejmującą organizację pomocy medycznej i pokrycie kosztów leczenia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, organizację i pokrycie kosztów usług assistance oraz ryzyka opóźnienia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu oraz opóźnienia lotu. Zakres ubezpieczenia obejmuje również Twoją odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko podróży zagranicznej rozumianej jako pobyt ubezpieczonego poza granicami RP oraz granicami kraju stałego pobytu. Odpowiedzialność PZU S.A obejmuje okres pierwszych 60 dni podróży zagranicznej, począwszy od przekroczenia granicy RP albo kraju stałego pobytu. I. Ubezpieczenie NNW 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. 2. Zakresem ubezpieczania objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie ubezpieczenia, w okresie ochrony. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące świadczenia: 1) z tytułu śmierci ubezpieczonego - w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia; 2) z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa- 100 % sumy ubezpieczenia; 3) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie Tabelą podaną w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia podczas podróży zagranicznej dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych (OWU); 4. Jeżeli PZU S.A. wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, a następnie w związku z tym samym zdarzeniem ubezpieczeniowym zostanie orzeczone całkowite trwałe inwalidztwo świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa ustala się w wysokości stanowiącej różnicę 100% sumy ubezpieczenia i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszkodzenia ciała. II. Ubezpieczenie kosztów leczenia i ubezpieczenie Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie ochrony. 2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest organizacja pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego oraz pokrycie jej kosztów obejmujących w szczególności: 1) hospitalizację i leczenie ambulatoryjne (pobyt i zabiegi w szpitalu, wizyty lekarskie, badania pomocnicze m.in. RTG,USG,EKG itp. zlecone przez lekarza oraz zwrot kosztów lekarstw i opatrunków przepisanych przez lekarza; 2) transport (medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego lub miejsca wypadku); 3) leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania lub gdy konieczność wynika z wypadku do kwoty określonej w OWU; 4) leczenie związane z ciążą i porodem do 32 tygodnia ciąży (jedna konsultacja i związany z nią transport) do kwoty określonej w OWU; 5) zwrot kosztów naprawy protez, okularów pod warunkiem, że konieczność zaistniała w okresie ubezpieczenia do 24 miesięcy od zdażenia, do kwoty kreślonej w OWU. 3. W ramach assistance PZU S.A. gwarantuje organizację i pokrycie kosztów następujących usług: 1) transportu ubezpieczonego do RP PZU S.A. zapewnia organizację i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. O konieczności, możliwości i sposobie transportu decydują lekarze Centrum Alarmowego PZU. 4/10

5 2) transport zwłok ubezpieczonego do RP Jeżeli ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania objętego ubezpieczeniem PZU S.A. zapewnia organizację i pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca pogrzebu w RP do kwoty określonej w OWU, w tym koszty zakupu trumny. 3) pokrycie kosztów kaucji Jeżeli ubezpieczony podczas podróży zagranicznej został zatrzymany w związku z wypadkiem samochodowym, za który ponosi odpowiedzialność jako kierujący pojazdem, a w celu zwolnienia z aresztu wymagana jest zapłata kaucji, PZU S.A. zapewnia organizację i pokrywa koszty kaucji do kwoty określonej w OWU. Koszty kaucji (w walucie polskiej) podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni po powrocie ubezpieczonego do RP. 4) pomoc prawna po wypadku samochodowym Jeżeli, w związku z wypadkiem samochodowym kierowanym przez ubezpieczonego, ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym się znajduje, PZU SA pokrywa koszty pomocy prawnej, pod warunkiem, że zarzucane ubezpieczonemu czyny dotyczą wyłącznie jego odpowiedzialności cywilnej według prawa państwa, w którym się znajduje. W przypadku gdyby postępowanie wykazało umyślne działanie ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU S.A. poniesionych kosztów pomocy prawnej. 5) transport osób bliskich lub osoby wskazanej przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów zakwaterowania - jeżeli z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego PZU S.A. zapewnia organizację transportu ubezpieczonego, dodatkowo PZU S.A. zapewnia organizację i pokrywa koszty transportu do RP towarzyszących mu w podróży zagranicznej osób bliskich; - jeżeli ubezpieczony zmarł, PZU S.A. pokrywa dodatkowe koszty transportu do RP podróżujących z nim osób bliskich; - jeżeli ubezpieczony w wyniku nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku, objętego odpowiedzialnością PZU S.A., jest hospitalizowany za granicą przez okres przekraczający 10 dni, PZU SA zapewnia organizację i pokrywa koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej zamieszkałej w RP albo dla wskazanej przez ubezpieczonego osoby mieszkającej w kraju hospitalizacji ubezpieczonego. Koszty transportu ww. osób są pokrywane pod warunkami określonymi w OWU. 6) pomoc w przypadku utraty dokumentów W przypadku kradzieży, zaginięcia albo uszkodzenia dokumentów niezbędnych ubezpieczonemu w czasie podróży zagranicznej (takich jak paszport czy dowód osobisty), Centrum Alarmowe PZU udziela ubezpieczonemu informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych oraz pokrywa koszty wydania nowych dokumentów w miejsce utraconych dokumentów do kwoty określonej w OWU. III. Ubezpieczenie bagażu podróżnego 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż ubezpieczonego, który znajduje się pod jego bezpośrednią opieką lub który został w szczególności: 1) powierzony przewoźnikowi zawodowemu, oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu; 2) pozostawiony w zamkniętym, indywidualnym pomieszczeniu bagażowym lub w hotelu; zamkniętym na zamek bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu;w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu). 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego, w okresie ubezpieczenia w ciągu pierwszych 60 dni podróży zagranicznej wskutek zdarzeń losowych m.in. ognia, huraganu, powodzi itp., deszczu nawalnego, gradu, prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi, wypadku lub katastrofy środka komunikacji, udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rozboju pod warunkiem udokumentowania szkody i poniesionych kosztów do kwoty określonej w OWU. IV. Odpowiedzialność cywilna PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej określonej przepisami prawa polskiego. V. Ubezpieczenie opóźnienia lotu 1. Przedmiotem ubezpieczenia opóźnienia lotu są ryzyka: odwołania lotu rejsowego, na który ubezpieczony miał wykupiony bilet; opóźnienia lotu rejsowego o co najmniej 6 godzin w stosunku do 5/10

6 jego planowanego odlotu; zakazu wstępu na pokład samolotu wskutek braku miejsc pomimo posiadania przez ubezpieczonego biletu lotniczego. 2. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot poniesionych przez ubezpieczonego wydatków na posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu, transport na i z lotniska, w przypadku, gdy ta opieka, stosownie do obowiązujących przepisów, nie została zapewniona przez przewoźnika zawodowego, do wysokości 150 zł za każdą godzinę opóźnienia lotu, jednakże nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia. VI. Ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko opóźnienia w dostarczeniu ubezpieczonemu bagażu podróżnego, w związku z podróżą zagraniczną (w ciągu pierwszych 60. dni podróży) odbywaną samolotem, przez przewoźnika zawodowego, przewożącego ubezpieczonego wraz z bagażem podróżnym za granicę, wynoszące więcej niż 6 godzin od chwili dotarcia przez ubezpieczonego do celu podróży za granicą, określonego w bilecie lotniczym. 2. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot ubezpieczonemu poniesionych przez niego wydatków na zakup niezbędnych przedmiotów pierwszej potrzeby, a w szczególności odzieży i środków higieny osobiste, do wysokości 250 zł za każdą godzinę opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego, jednakże nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia. Pełny zakres zapewnianej ochrony oraz warunków skorzystania przez ubezpieczonego szczegółowo określają Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia podczas podróży zagranicznej dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych, dostępnych w jednostkach BGK oraz na stronie internetowej 2. W JAKIM OKRESIE JESTEŚ CHRONIONY? Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej obowiązuje przez 24 godziny na dobę w czasie przebywania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju stałego pobytu ubezpieczonego przez pierwsze 60 dni od momentu przekroczenia granicy RP lub kraju stałego pobytu. 3. SUMA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna oraz limit świadczeń w PLN/okres podróży NNW UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I UBEZPIECZENIE ASSISTANCE w tym: - transport ubezpieczonego do RP bez limitu kwotowego - transport zwłok ubezpieczonego do RP - koszty zakupu trumny pokrycie kosztów kaucji pomoc prawna po wypadku samochodowym transport osób bliskich lub osoby wskazanej przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów zakwaterowania - pomoc w przypadku utraty dokumentów UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM UBEZPIECZENIE OPÓŹNIENIA LOTU UBEZPIECZENIE OPÓŹNIENIA DOSTARCZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO Szczegółowe postanowienia w zakresie poszczególnych ubezpieczeń, w tym podstawy wyliczenia sumy ubezpieczenia określają: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych - udostępniane w jednostkach BGK oraz na stronie internetowej 6/10

7 4. GDZIE UBEZPIECZENIE CIĘ CHRONI? Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej ważne jest na terytorium wszystkich państw świata z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) i kraju stałego pobytu Ubezpieczonego. 5. KIEDY UBEZPIECZENIE CIĘ NIE CHRONI? PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności gdy nie zostały spełnione warunki ubezpieczenia, jak również koszty zostały poniesione przez ubezpieczonego bez uprzedniej zgody PZU S.A., chyba że skontaktowanie się z PZU SA nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego lub poniesione koszty dotyczyły leczenia stomatologicznego lub pojedynczej wizyty ambulatoryjnej i zostały poniesione przez Ubezpieczonego. I. Wybrane, istotne wyłączenia odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniu kosztów leczenia i usług assistance. 1. UPZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego oraz usług assistance jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej. 2. Odpowiedzialność PZU S.A. nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.: 1) leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót lub przewóz do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP, 2) kierowania przez ubezpieczonego pojazdem bez ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, 3) wyjazdów w celu planowego leczenia oraz powikłań związanych z tym leczeniem; 4) leczenia nie związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, leczenia chorób będących przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem ubezpieczenia lub leczenia zaostrzeń/powikłań po zabiegu chirurgii jednego dnia w okresie 30 dni przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, 5) epidemii, o których władze kraju przeznaczenia poinformowały w środkach masowego przekazu oraz katastrof naturalnych, 6) wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportów oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 7) niestosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego i lekarzy Centrum Alarmowego PZU. II. Wybrane, istotne wyłączenia odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z odpowiedzialność PZU S.A. wyłączone są m.in. szkody: 1) spowodowane na terenie RP oraz na terenie kraju stałego pobytu, 2) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności przez ubezpieczonego lub przy jego współudziale, 3) wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim, 4) powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, przechowywania lub innej podobnej formy, 5) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, dotyczących ubezpieczonego; 6) spowodowane przez jakikolwiek pojazd o napędzie silnikowym, 7) wynikające z uczestnictwa w aktach terroryzmu, zamieszkach i strajkach oraz w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa; 8) wynikające z nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa m.in. wynikające z wypadków zaistniałych na terenach objętych działaniami wojennymi, w związku z uprawianiem sportu wyczynowego, wysokiego ryzyka oraz rekreacyjnego na oznakowanych trasach zjazdowych; 9) wynikające z wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych i kar administracyjnych, podatków i innych należności nałożonych na ubezpieczonego, nie stanowiących bezpośredniego odszkodowania za szkodę na osobie lub szkodę rzeczową, 10) polegające na zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, nośników danych lub zbiorów o charakterze kolekcjonerskim; 7/10

8 III. Wybrane, istotne wyłączenia odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z odpowiedzialność PZU S.A. wyłączone są m.in. następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: 1) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem bez uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba ze nie miało to wpływu na zajście zdarzenia; 2) w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających tp.., jak również w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem ww. produktów, chyba ze nie miało to wpływu na zajście zdarzenia. 3) w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach, strajkach rozruchach itp. oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub umyślnego samookaleczenia, 4) w skutek uprawiania sportu wyczynowego lub wysokiego ryzyka; 5) podczas wykonywania pracy fizycznej, będących następstwem następstwa chorób lub stanów chorobowych nawet takie, które występują nagle lub zostały ujawnione w skutek zdarzenia ubezpieczeniowego lub stanowiły jego przyczynę. IV. Wybrane, istotne wyłączenia odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniu opóźnienia bagażu podróżnego : 1. PZU S.A. nie odpowiada gdy zdarzenie jest spowodowane : 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego (w tym m. in. po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających itp. ) lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 2) powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze; 3) nie przekraczające równowartości w złotych kwoty 10 euro (franszyza integralna). 2. PZU S.A. nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie niektórych typów bagażu podróżnego (m.in.: futer, zegarków, srebra, złota, platyny w złomie, sztabach i w biżuterii oraz szlachetnych substancji organicznych (perły, bursztyny, korale), jak również biżuterii z ich użyciem; wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kart płatniczych wszelkiego rodzaju itd.; biletów na przejazdy środkami komunikacji, kluczy, dokumentów, rękopisów, instrumentów muzycznych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej; sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów; broni i trofeów myśliwskich; sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, szkieł kontaktowych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego i innych); 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu po powrocie ubezpieczonego do RP lub kraju stałego pobytu. 4. PZU S.A. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu bagażu będące skutkiem m.in: 1) wojny, przewrotu politycznego, aktów terroryzmu itp.; 2) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osoby przebywającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; V. Wybrane, istotne wyłączenia odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniu opóźnienia bagażu podróżnego /opóźnienia lotu: PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i odwołania: 1) z powodu działań wojennych, wojskowych, aktów terroryzmu itp. 2) z powodu odwołania lotu: a. przez władze lotniska/lotnictwa cywilnego; b. oraz opóźnienia lotu nierejsowego 3) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia dokonanego na mocy aktu prawnego wydanego przez urzędników państwowych, publicznych, lokalnych, celnych; PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bagażu podróżnego 1) powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze; 2) w skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) nie zgłoszenia właściwemu przewoźnikowi opóźnienia w dostarczeniu bagażu. Pełny zakres wyłączeń odpowiedzialności PZU S.A. w ubezpieczeniach: następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i usług assistance, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia bagażu oraz opóźnienia 8/10

9 lotu/bagażu określony jest szczegółowo w: Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych - udostępnianych w jednostkach BGK oraz na stronie internetowej 6. GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE? GDZIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ? PZU SA (informacje o zakresie ubezpieczenia) pod numerem telefonu oraz ( ) we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę Centrum Alarmowe PZU - pod numerem telefonu ( ) , fax ( ) w odniesieniu do roszczeń z tytułu pokrycia kosztów leczenia, leczenia dentystycznego, pomocy w podróży, odpowiedzialności cywilnej, kosztów wydania utraconych dokumentów podróżnych, takich jak dowód osobisty, paszport itp; Biuro Assistance PZU SA, adres Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, tel.: (22) czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 I. Postępowanie podstawowe w razie nagłego zachorowania albo zdarzenia przewidzianego w zakresie usług assistance: 1. Ubezpieczony (albo osoba występująca w jego imieniu) jest zobowiązany: 1) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego PZU; 2) wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego PZU okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz podać wszelkie dostępne informacje niezbędne do udzielenia pomocy, w szczególności imię i nazwisko poszkodowanego, numer PESEL lub datę urodzenia, numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe PZU może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, a w miarę możliwości nazwę i numer BIN karty (pierwsze cztery cyfry numeru karty płatniczej); 3) podać numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowego PZU może skontaktować się ubezpieczonym lub osobą go reprezentującą, umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego PZU dostęp do niezbędnych informacji medycznych; stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU oraz PZU SA. 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego nie skontaktował się uprzednio z Centrum Alarmowym PZU, zobowiązany jest dokonać tego - w celu uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów - w ciągu 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie się z PZU SĄ było możliwe. 3. W razie naruszenia obowiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust. 2, PZU SA może zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie obowiązku milo wpływ na zwiększenie szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. II. Postępowanie podstawowe w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczony obowiązany jest: 1) powiadomić Centrum Alarmowe PZU niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia mogącego go obciążyć odpowiedzialnością cywilną i stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU; w przypadku wszczętego postepowania przeciwko ubezpieczonemu - natychmiast zawiadomić o tym Centrum Alarmowego PZU oraz udzielić mu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy; 2) nie zawierać jakiejkolwiek umowy czy ugody bez akceptacji Centrum Alarmowego PZU oraz, 3) przekazać lub dostarczyć do Centrum Alarmowego PZU (zgodnie z uzyskanymi z instrukcjami) wszelkie dokumenty mające związek ze zdarzeniem (m.in. orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego, a także, każde wezwanie, pozew i wszelkie inne dokumenty sądowe skierowane lub doręczone do ubezpieczonego). III. Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 2) zawiadomić PZU SA o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i dostarczyć PZU S.A. dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia umożliwić PZU S.A. 9/10

10 zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w szczególności u lekarzy, oraz na koszt PZU S.A. poddać się dodatkowym badaniom medycznym oraz badaniu przez wskazanych przez PZU S.A. lekarzy lub obserwacji klinicznej. 3) w razie śmierci ubezpieczonego - uposażony zobowiązany jest przedłożyć PZU SA do wglądu niezbędne dokumenty (m.in.: odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu, jeśli jest uprawniony do uzyskania takich dokumentów oraz dokument stwierdzający tożsamość uposażonego). IV. Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia opóźnienia lotu/opóźnienia bagażu: 1) uzyskać od przewoźnika dokumenty potwierdzające opóźnienie o co najmniej 6 godzin lub odwołanie lotu, na który ubezpieczony posiadał ważny bilet, 2) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powrotu do RP złożyć do PZU S.A. pisemne zgłoszenie szkody wraz z oryginałami dowodów zapłaty za zakupione przedmioty pierwszej potrzeby, bilet lotniczy, kartę pokładową, potwierdzenie od przewoźnika, o którym mowa w pkt.1 7. JAK WYPŁACANE JEST OSZKODOWANIE? 1. Ubezpieczony ma obowiązek udostępnić dokumenty niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn szkody oraz wysokości świadczenia lub odszkodowania. 2. PZU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów przedłożonych przez ubezpieczonego oraz zasięgnięcia opinii rzeczoznawców. 3. PZU S.A. zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, pod warunkiem gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 4. Wypłata przysługujących świadczeń lub odszkodowań następuje na terytorium RP w walucie polskiej, według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania świadczenia lub odszkodowania, z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicą wystawcom rachunków. 5. PZU S.A. wypłaca świadczenia lub odszkodowania do wysokości sum ubezpieczenia bądź sum gwarancyjnych określonych w OWU. Szczegółowe informacje w zakresie zasad ustalania i wypłaty świadczeń określone są w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych - dostępnych w jednostkach BGK oraz na stronie internetowej 8. WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie wchodzi w życie z chwilą wydania karty przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pozostaje w mocy przez cały okres ważności karty lub do momentu jej unieważnienia przez Bank. Warszawa, marzec Pełne warunki i zakres ubezpieczeń oraz prawa i obowiązku Ubezpieczonego zawierają odpowiednie OWU: - Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Karty dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych; - Ogólne Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Gotówki pobranej z bankomatu dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych, - Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia w Podróży zagranicznej dla Posiadaczy i Użytkowników kart płatniczych, udostępniane w jednostkach BGK 10/10

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Niniejsza informacja o warunkach ubezpieczenia dotyczy posiadaczy kart PKO VISA BUSINESS ELECTRON

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: PZU SA ING Bank Śląski SA Osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH PRZEZ KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY PZU BEZPIECZNY STANDARD ustalone uchwałą nr UZ/120/2013 z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU ochrona karty ING KLIENTÓW DETALICZNYCH POSIADACZY KART PŁATNICZYCH DO RACHUNKU (KART DEBETOWYCH) I PRZEDPŁACONYCH WYDAWANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. ustalone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU BEZPIECZNA KARTA DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART DEBETOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PLUS BANK S.A. ustalone uchwałą nr UZ/372/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU ALBO TERMINALA POS DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający/Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający zawiera

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Student, Błękitna i Srebrna, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA BĘDĄCYCH POSIADACZAMI I UŻYTKOWNIKAMI KART PŁATNICZYCH

Ubezpieczenia UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA BĘDĄCYCH POSIADACZAMI I UŻYTKOWNIKAMI KART PŁATNICZYCH UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA BĘDĄCYCH POSIADACZAMI I UŻYTKOWNIKAMI KART PŁATNICZYCH Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2017 r. WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DO KARTY DEBETOWEJ MILLENNIUM WORLD DEBIT MASTERCARD

Warszawa, kwiecień 2017 r. WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DO KARTY DEBETOWEJ MILLENNIUM WORLD DEBIT MASTERCARD Warszawa, kwiecień 2017 r. WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DO KARTY DEBETOWEJ MILLENNIUM WORLD DEBIT MASTERCARD SPIS TREŚCI UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU... 1 UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4 CZĘŚĆ NUMER 4 KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW MIASTA ŁÓDŹ ORAZ OSÓB WYSYŁANYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KONT I UŻYTKOWNIKÓW KART, KTÓRYM ZOSTAŁY WYDANE PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KARTY DLA FIRM Z WYŁĄCZENIEM KARTY VISA BUSINESS ELECTRON I MASTERCARD BUSINESS DEBIT (BEZPIECZNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych PKO Bank Polski S.A.

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych PKO Bank Polski S.A. Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych PKO Bank Polski S.A. PKO VISA Business Credit Złota, PKO VISA Business Credit Municipium Złota, PKO VISA Business Credit Srebrna oraz PKO Visa Business Credit

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA KARTA 7 RYZYK DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART ustalone uchwałą nr UZ/224/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo